Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Gračanica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 36 hronoloških zapisa, 52 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 23. 8. 1941. NOP odredi pod rukovodstvom Štaba ozrenskog sektora, praćeni masom naroda, u ranim jutarnjim časovima izvršili napad na Doboj, jedan od najvažnijih železničkih čvorova u Bosni i Hercegovini. Oni su porušili pruge koje od Doboja vode prema Slav. Brodu do Kotorskog, prema Sarajevu do Maglaja, prema Tuzli do Bos. Petrova Sela i prema Teslicu do Tešanjke (oko 60 km). U dvodnevnim borbama su zauzeli Doboj (bez tvrđave), Gračanicu, Maglaj i desetak železničkih stanica. Uz to, uništili su tt linije u dužini od 50 km.

⚔️ 23. 8. 1941. NOP odredi Štaba ozrenskog sektora skoro bez otpora zauzeli Gračanicu i razoružali žandarmerijsko-ustašku posadu, zatim se povukli.

⚔️ 0. 10. 1941. Na narodnom zboru na brdu Crkvini izabran NO odbor opštine Boljanići (srez Gračanica). Odbor je imao radionicu za izradu ručnih bombi i obućarsku radionicu.

⚔️ 10. 11. 1941. Boljanićka četa Ozrenskog NOP odreda zauzela ž. st. Karanovac (raskrsnicu pruga za Doboj, Tuzlu i Gračanicu).

⚔️ 30. 11. 1941. Na zboru izabran opštinski NO odbor Bos. Petrovo Selo, sa sedištem u Kakmužu (srez Gračanica). Odbor je imao mehaničku i stolarsku radionicu, radionicu za izradu ručnih bombi, magacine hrane itd.

⚔️ 28. 1. 1943. Kod s. Gračanice, s. Žarkovine i s. Osivice 3. bataljon 3. krajiške NOU brigade napao iz zasede i razbio dve nemačke i ustaške kolone iz Teslića, prinudivši ih da se povuku u polazni garnizon. Neprijatelj je imao preko 75 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 28. 2. 1943. U s. Gračanici (kod Prozora), na sastanku Politbiroa CK KPJ i VŠ NOV i POJ, doneta odluka da se protivudarom glavnih snaga ka G. Vakufu razbije najopasnija neprijateljska grupacija i na taj način spasu ranjenici, odmah zatim da se kod s. Jablanice izvrši forsiranje r. Neretve. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito je naredio da protivudar izvrše: 1. proleterska udarna divizija NOVJ, 2. proleterska udarna i 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, 7. divizija NOVJ i 1. dalmatinska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ, s tim da u dolini Neretve ostanu 5. crnogorska udarna i 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne i 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ.

⚔️ 30. 8. 1943. Šesta istočnobosanska i Majevička udarna brigada sa Ozrenskim NOP odredom 17. udarne divizije NOVJ, zauzeli Gračanicu uništivši 80 feldžandarma i razoružavši 34 žandarma, 60 milicionera i 150 četnika. Veći deo četnika i milicionera je stupio u Majevičku brigadu.

⚔️ 24. 9. 1943. U Gračanicu ušli 2. krajiška udarna brigada i Ozrenski NOP odred 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, pošto su se žandarmi povukli ka Doboju.

⚔️ 9. 10. 1943. Jedinice 6. istočnobosanske udarne brigade i Majevički NOP odred 17. udarne divizije NOVJ i 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ odbacili nemačku pukovsku borbenu grupu -Fišer- u pravcu Gračanice i zauzeli Puračić i Lukavac (kod Tuzle). Poginulo je i ranjeno oko 50 nemačkih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 4 mrtva i 11 ranjenih.

⚔️ 7. 11. 1943. Delovi nemačke 187. rezervne divizije sa domobranskim 5. i 8. lovačkim pukom (ukupno oko 6000 vojnika) otpočeli napad iz Brčkog u cilju prodora u Gračanicu, Tuzlu i Bijeljinu. Jedinice 16. udarne divizije NOVJ, u ogorčenim odbranbenim borbama do 15. novembra, sprečile su prodor neprijatelja i prinudile ga da se povuče u pravcu Brčkog. Izbačeno je iz stroja oko 500 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice 16. udarne divizije NOVJ imale 17 mrtvih i 48 ranjenih.

⚔️ 10. 12. 1943. Kod s. Brnjičana (blizu Gračanice) 5. vojvođanska brigada 16. udarne divizije NOVJ odbila napad oko 500 vojnika Ruskog zaštitnog korpusa i 300 zelenokadrovaca i odbacila ih u Gračanicu, uz gubitke od 40 mrtvih. Brigada je imala 1 mrtvog i 10 ranjenih.

⚔️ 15. 12. 1943. Jako neprijateljsko uporište s. Sokol (kod Gračanice), u kome se nalazilo oko 800 milicionera, napala 16. udarna divizija NOVJ, ali, zbog jakog otpora iz tvrđave, nije uspela da ga zauzme. Sutradan je odbila napad jačih domobranskih i nemačkih snaga iz Gračanice i zauzela Sokol, pošto su se i milicioneri povukli u Gračanicu. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 13 ranjenih domobrana, a 16. divizija 12 mrtvih i 17 ranjenih.

⚔️ 24. 12. 1943. Posle -čišćenja- Majevice i Semberije, jake nemačke snage su pomerile ofanzivna dejstva prema Trebavi i Posavini. Zbog brzog prodora motorizovanih delova pravcima Tuzla - Gračanica - s. Srnice - Brčko, Brčko - Bos. Šamac i Bos. Šamac - Gradačac - s. Srnice našle su se 1, 3. i 5. vojvođanska NOU brigada 16. udarne divizije NOVJ poluokružene na uzanom prostoru Trebave, Pošto im forsiranje r. Bosne noću 25/26. decembra nije uspelo, brigade su se 27. decembra, izbegavajućl borbu s nemačkim snagama, probile na Majevicu pravcem s. Sokol - Srebrenik. U pokretu je zaostalo oko 120 boraca, pa su ih većinom zarobili četnici.

⚔️ 16. 1. 1944. U Gračanicu ušla dva bataljona 3. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ. Domobrani su se povukli prema s. Karanovcu.

⚔️ 19. 1. 1944. Na položaju s. Avdiči - s. G. Orahovica (kod Gračanice) domobranski 6. pešadijski puk napao 3. vojvođansku udarnu brigadu 16. udarne divizije NOVJ, ali je posle jednodnevne borbe odbačena prema Gračanici uz gubitke: oko 134 mrtva, veliki broj ranjenih i 38 zarobljenih domobrana. Gubici 3. brigade: 11 mrtvih i 37 ranjenih boraca.

⚔️ 20. 1. 1944. U rejonu zaselaka Durakovića i Omerbašića (kod Gračanice) domobranske jedinice napale na dva bataljona 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ, ali su ih ovi bataljoni, energičnim protivnapadom, razbili i odbacili, nanevši im gubitke od oko 74 mrtva vojnika, uz sopstvene gubitke od 17 mrtvih i 30 ranjenih boraca.

⚔️ 16. 2. 1944. Peta vojvođanska udarna brigada (ojačana 3. bataljonom 2. vojvođanske udarne brigade) 16. udarne divizije NOVJ, izvršila napad na Gračanicu i zauzela je (sem bolnice). U zoru, zbog jakog otpora neprijatelja, povukla se uz gubitke od 10 mrtvih i 31 ranjenog borca.

⚔️ 18. 2. 1944. U s. Brijesnici i Gračanici 16. udarna divizija NOVJ uništila ustaške posade, zatim porušila most na r. Spreči kod s. Karanovca i železničku prugu od Gračanice do Lukavca.

⚔️ 4. 9. 1944. Jedinice 11. udarne divizije NOVJ izvršile napad na delove nemačke 13. SS divizije -Handžar- u s. Srebreniku (kod Gračanice). Posle dvodnevne borbe uporište nije zauzeto zbog jakog otpora neprijatelja.

⚔️ 5. 9. 1944. Delovi 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ otpočeli dvodnevni napad na s. Srnice (kod Gračanice), koje su branile jedinice nemačke 13. SS divizije -Handžar- i četnici. I pored osvajanja spoljnih uporišta, selo nije zauzeto zbog jakog otpora i zbog pristizanja pojačanja. Neprijatelj je imao 23 poginula, 40 ranjenih i 2 zarobljena. Gubici delova 38. divizije: 8 mrtvih i 13 ranjenih boraca.

⚔️ 20. 9. 1944. Na odseku Gračanica - s. Srnica 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ vodila žestoke borbe protiv ustaša, delova 13. SS divizije -Handžar-, muslimanske milicije i četnika. Borbe su trajale do 30. septembra.

⚔️ 3. 10. 1944. Sedamnaesta, majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ izvršila napad na s. Srebrenik (kod Gračanice), koji je branio jedan bataljon 13. SS divizije -Handžar- i četnici. Neprijateljski gubici: 12 mrtvih, 30 ranjenih i 30 zarobljenih četnika.

⚔️ 3. 10. 1944. U rejonu s. Sladne (kod Gračanice) dva ustaška bataljona izvršila napad na jedinice 21. istočnobosanske udarne brigade 38. divizije NOVJ. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen u pravcu Gračanice, uz gubitke od 25 mrtvih, 17 ranjenih i 1 zarobljenog. Brigada je imala 3 ranjena borca.

⚔️ 5. 10. 1944. Osamnaesta istočnobosanska (hrvatska) brigada i glavnina 21. istočnobosanske udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ izvršile napad na ustaše u Gračanici i posle dvočasovne borbe prodrle u mesto, ali ga, zbog nedostatka teških oruđa, nisu mogle zauzeti.

⚔️ 6. 1. 1945. U Gračanici 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala nemačko-ustaške snage, ali se zbog jakog otpora neprijatelja i zbog velikih gubitaka morala povući ka s. Avdićima.

⚔️ 1. 2. 1945. Kod s. G. Gračanice jedinice 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbile ispad jačih neprijateljskih snaga iz Zenice i ubile 13 a ranile 18 neprijateljskih vojnika, uz sopstvene gubitke od 3 ranjena.

⚔️ 5. 2. 1945. Kod s. Brijesnice (blizu Gračanice) delovi 45. divizije 2. armije NOVJ vodili oštre borbe protiv četnika i naneli im velike gubitke. Delovi divizije su imali 3 mrtva i 22 ranjena.

⚔️ 9. 2. 1945. U rejonu Gračanice 23. udarna divizija 2. armije NOVJ sprečila proboj nemačkih jedinica iz Doboja ka Tuzli i nanela im velike gubitke. Divizija je imala 80 boraca i rukovodilaca izbačenih iz stroja.

⚔️ 15. 2. 1945. U rejonu s. Dubrave - s. Vučkovac - s. Srnice (kod Gračanice) 23. udarna divizija 2. armije NOVJ napala nemačke i ustaške jedinice i odbacila ih prema Doboju. Neprijatelj je pretrpio osetne gubitke. Gubici 23. udarne divizije NOVJ: 13 mrtvih i 43 ranjena.

⚔️ 24. 2. 1945. Jedinice 45. divizije sa 14. srpskom brigadom 23, udarne divizije 2, armije NOVJ, posle petočasovne borbe odbacile delove ustaškog 24. i 25, bataljona i miliciju prema Doboju i zauzele Gračanicu. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke. Gubici jedinica 45. divizije 2. armije NOVJ: 24 poginula i 58 ranjenih.

⚔️ 28. 2. 1945. Ustaške snage iz Gračanice napale delove 45. divizije 2. armije NOVJ i posle oštre borbe zauzele s. G. i D. Brijesnicu. Protivnapadom su ova sela povraćena a neprijatelj uz velike gubitke odbačen prema Doboju. Jedinice 45. divizije su imale 1U mrtvih i 17 ranjenih.

⚔️ 12. 3. 1945. Kod s. Tekučice i Grebić-kose (blizu Gračanice) jedinice 45. divizije 2. armije JA odbile napad nemačkih i četničkih jedinica, nanevši im velike gubitke. Gubici 45 divizije JA: 13 mrtvih i 47 ranjenih.

⚔️ 22. 3. 1945. Jake nemačke snage iz Doboja, ušle u Gračanicu pošto su se delovi 45. divizije 2. armije JA, pred nadmoćnim neprijateljem povukli bez borbe.

⚔️ 28. 3. 1945. Nastupajući pravcem s. Bijela - s. Srebrenik (kod Gračanice) ojačani 16. puk nemačke 22. pešadijske divizije probio odbranu delova 23. udarne divizije 2. armije JA kod s. Srnice i s. Bijele i u toku dana izbio na pl. Majevicu, te time ugrozio Tuzlu i desni bok jedinica JA u dolini r. Spreče.

⚔️ 7. 4. 1945. Goneći razbijene nemačko-ustaške snage, jedinice JA oslobodile Visoko, Brčko i Gračanicu.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba Ozrenskog NOP odreda od 15 septembra 1941 god. Štabu Tuzlanske oblasti o učvršćenju jedinica i borbama oko Maglaja, Doboja i Gračanice

📜 Naređenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 6 februara 1943 god. štabovima bataljona za posjedanje prostorije Gračanica-Voljice-Sarajvilić i zatvaranje pravaca Bugojno-Gornji Vakuf i Travnik-Gornji Vakuf

📜 Izvještaj Štaba Prozorskog bataljona od 8 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o brojnom stanju i rasporedu neprijateljske posade u Prozoru, Gračanici i Jablanici

📜 Obavještenje Štaba Treće brigade Prve proleterske divizije od 19 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o dolasku Osme brigade Sedme NOU divizije na prostoriju Gornji Vakuf-Gračanica i o novom rasporedu jedinica brigade na desnoj obali Vrbasa

📜 Obavještenje štaba Treće NOU divizije od marta 1943 god. štabu Druge proleterske divizije o proboju četničkog položaja kod sela Lipeta-Gračanica

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 30 avgusta 1943 god. Štabu Sedamnaeste istočnobosanske divizije za napad na Gračanicu

📜 Izvještaj Glavnog ustaškog stana od 1 septembra 1943 god. o zauzimanju Gračanice od strane jedinica NOV i o situaciji u Istočnoj Bosni

📜 Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 4 septembra 1943 god. o zauzimanju Gračanice od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Zapovijest Štaba Prve majevičke NOU brigade od 13 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret na Ozren i dejstvo na komunikacijama Doboj-Zavidovići i Doboj-Gračanica

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 15 novembra 1943 god. Štabu Treće proleterske brigade za posjedanje položaja na sektorima Pećuj - Kasapovići i Gračanica - Odžak

📜 Naređenje Komande borbene grupe Brauns od 14 januara 1944 za marš pravcem Gračanica - Kordići - Škrti - Pavlovići

📜 Zapovijest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 15 januara 1944 Drugoj i Trećoj brigadi za likvidaciju Miričine i Gračanice

📜 Izvještaj Štaba Druge brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama oko Miričine i Gračanice od 16 do 20 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama oko Gračanice od 15 do 22 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 17. juna 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbama na liniji Prozor - Lug - Gračanica

📜 Naređenje Štaba 36. NOU divizije od 12. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica i upravi divizijske bolnice za pokret i za smještaj na prostoriji Gračanica - Gornja Lukavica - Kovači

📜 Izvještaj Štaba 36. divizije od 15. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o dejstvu na prostoru Gračanica - Rakino brdo - Osmaci i o naređenju Štaba 3. korpusa

📜 Izvještaj Štaba 12. korpusa NOVJ od 20. jula 1944. Štabu 3. korpusa o situaciji na sektoru Supčane - Sekovići - Rakino brdo - Gračanica

📜 Izvještaj Štaba 12. korpusa NOVJ od 22. jula 1944. Štabu 3. korpusa o prodoru neprijateljskih snaga iz doline rijeke Spreče do linije Gračanica - Podborogovo i o borbi kod Sekovića

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 22. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za zauzimanje Gračanice kod Doboja

📜 Izvještaj Štaba 21. istočnobosanske brigade od 24. septembra 1944. štabu 38. NOU divizije o zauzimanju Gračanic

📜 Naređenje Štaba 38. NOU divizije od 30. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica o zadacima poslije neuspjelog napada na Gračanicu

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 2. oktobra 1944. štabovima potčinjenih brigada za dejstva na sektoru Gračanica - Gradačac

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 3. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i za sprečavanje prodora neprijatelja na pravcima Gračanica - Tuzla i Srebrnik - Tuzla

📜 Izvještaj Štaba 38. divizije od 4. oktobra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Srebrnik - Srnice - Gračanica

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 4. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Gračanicu i gonjenje neprijatelja prema Srnicama

📜 Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. Štabu Tuzlanskog NOP odreda za savlađivanje neprijatelja u Gračanici i Puračiću, uspostavu organa narodne vlasti i sprovođenje mobilizacije za Narodnooslobodilačku vojsku

📜 Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. Štabu Tuzlanskog NOP odreda za savlađivanje neprijatelja u Gračanici i Puračiću, uspostavu organa narodne vlasti i sprovođenje mobilizacije za Narodnooslobodilačku vojsku

📜 Izvještaj Štaba Posavsko-trebavskog NOP odreda od 1. decembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima u širem rejonu Gračanice u drugoj polovini novembra

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 3. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoru Vlasenica - Zvornik - Tuzla - Gračanica

📜 Izvještaj štaba 23. divizije od 15. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Tuzla - Ozren - Gračanica - Gradačac

📜 Izvještaj Štaba 23. divizije od 29. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o neprijatelju na sektoru Brčko - Gračanica

📜 Izvještaj Štaba 14. brigade od 31. januara 1945. Štabu 23. NOU divizije o aktivnosti na sektoru Gračanica - Srnice

📜 Izvještaj štaba 23. divizije od 4. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima u drugoj polovini januara na prostoru Brčko - Gračanica - Ozren

📜 Izvještaj Štaba 23. divizije od 15. februara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama u prvoj polovini februara na prostoru Brčko - Gračanica - Ozren

📜 Izvještaj Štaba 14. brigade od 15. februara 1945. Štabu 23. NOU divizije o borbama na sektoru Srnice - Gračanica - Ratiš

📜 Naređenje štaba 23. NOU divizije od 22. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Gračanicu i Sokol

📜 Izvještaj štaba 14. korpusa od 27. februara 1945. štabu 2. armije NOVJ o oslobođenju Gračanice

📜 Izvještaj Štaba 23. divizije od 1. marta 1945. štabu 14. korpusa JA o dejstvima u drugoj polovini februara na sektoru Gradačac- Gračanica

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 1. marta 1945. Štabu 14. korpusa JA o dejstvima u drugoj polovini februara na sektoru Gračanica-Ozren-Maglaj

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 13. marta 1945. Štabu 14. korpusa JA o organizaciji položaja i rasporedu i zadacima jedinica u širem zahvatu komunikacije Gračanica-Doboj

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Tuzlanskog NOP odreda o dejstvima na sektoru Gračanica-Doboj-Ozren dostavljen Štabu Vojne oblasti 3. korpusa JA 15. marta 1945. godine

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 16. marta 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima u zahvatu komunikacije Gračanica-Doboj

📜 Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 26. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za odbranu položaja u rejonu Gračanice

📜 Izvještaj Štaba 25. divizije od 31. marta 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima na prostoru Gradačac-Gračanica

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 1. aprila 1945. Štabu 14. korpusa JA o petnaestodnevnim dejstvima na prostoru istočno od Gračanice

📜 Zapovijest Štaba 2. armije JA od 4. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za proboj na pravcu Srnice-Gračanica

📜 Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 4. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva u rejonu Gračanice

📜 Pohvala Štaba 2. armije JA od 6. aprila 1945. 7. brigade 23. divizije za primjernu upornost i junaštvo u odbrani položaja u rejonu Gračanice

📜 Izvještaj Štaba 23. divizije od 15. aprila 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima na prostoru Brčko-Gračanica

📜 Izvještaj Štaba 25. divizije od 15. aprila 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima na prostoru Brčko-Modriča-Gračanica

📜 Izvještaj 17. brigade od 21. aprila 1945. Štabu 28. divizije JA o dejstvima u rejonu Doboja i Gračanice

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Teslić Gornji Vakuf Travnik 7. banijska divizija NOVJ Doboj Bosanski Šamac 3. udarna divizija NOVJ Četnička golgota Narodno oslobodilački odbori Prva tuzlanska operacija NOVJ 1. vojvođanska udarna brigada Bitka za Prozor 1943. Slavonski Brod 25. srpska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu Ozrenski partizanski odred (Bosna) 23. srpska udarna divizija NOVJ Bitka za Tuzlu decembra 1944. Saradnja četnika sa okupatorom 14. srednjobosanska udarna brigada 5. vojvođanska udarna brigada Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hercegovini 1943. Gradačac 38. istočnobosanska divizija NOVJ Operacija Weiss 2. proleterska divizija NOVJ 1. proleterska udarna brigada 28. slavonska divizija NOVJ Ruski zaštitni korpus 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 3. vojvođanska udarna brigada 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Završne operacije u Jugoslaviji 4. krajiška divizija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ Prozor Maglaj Ustanak u NDH Druga neprijateljska ofanziva Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Visoko 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Bosanski Petrovac 2. krajiška udarna brigada Vrhovni štab NOVJ 3. krajiška proleterska udarna brigada 14. srpska udarna brigada Bijeljina Zavidovići Zasede u oslobodilačkom ratu 36. vojvođanska divizija NOVJ Modriča Zenica Srebrenik Ranjenici u ratu Lukavac 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 17. istočnobosanska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu 2. vojvođanska udarna brigada Bitka na Neretvi 13. SS divizija Handžar Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Tuzla Tešanj 12. vojvođanski korpus NOVJ Brčko 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Bolnice u oslobodilačkom ratu 1. proleterska divizija NOVJ 45. srpska divizija NOVJ Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 14. srpski korpus NOVJ