Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Modriča u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 25 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 5. 9. 1941. U Gradačcu i Modriči ustaše uhapsile 531 lice.

⚔️ 7. 9. 1943. Modriču zauzela 6. istoćnobosanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ. Zarobljen je 2. bataljon domobranskog 3. pešadijskog puka (200 domobrana i 5 oficira). Zaplenjeno: 200 pušaka, 5 minobacača, 6 p. mitraljeza i veća količina municije i druge opreme.

⚔️ 11. 9. 1944. Jedinice 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ razbile delove nemačke 13. SS divizije -Handžar- i četnike kod s. G. Škugrića (blizu Modriče) i ustaško-četničku kolonu kod s. Čardaka (na putu Gradačac-Čardak) i nanele im gubitke od 25 mrtvih i 30 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 6 mrtvih, 3 ranjena i 7 nestalih boraca.

⚔️ 13. 9. 1944. U pokretu za Moslavinu 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ zauzela Modriču, u kojoj su se branili delovi 13. SS divizije -Handžar-, ustaše i četnici. Gubici neprijatelja: 20 mrtvih, 20 ranjenih i 5 zarobljenih vojnika.

⚔️ 19. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da razvije ofanzivu prema Semberiji i Posavini, jer je obavešten da nemačka 13. SS divizija -Handžar- odlazi sa područja toga korpusa. Ujedno ga je obavestio da će se 28. udarna divizija NOVJ preko r. Bosne prebaciti na odsek Modriča - pl. Trebovac.

⚔️ 20. 9. 1944. VŠ NOV i POJ dao direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: kroz nekoliko dana će se na sektor Modriča-Trebovac prebaciti 28. udarna divizija NOVJ, koja će ostati neposredno pod komandom VŠ NOV i POJ; ta se divizija može uzeti u kombinaciju za čišćenje Majevice, Semberije i Posavine, a potom će ostati na prostoriji Majevica-Semberija kao pobočnica snaga NOVJ u zapadnoj Srbiji, spremna da se prebaci tamo po naređenju VŠ; održavanje veze sa snagama u zapadnoj Srbiji vrlo je važno; posle čišćenja Majevice i Posavine i učvršćenja snaga NOVJ na tom području treba jedinice 3, udarnog korpusa orijentisati ka Sarajevu.

⚔️ 12. 3. 1945. Jedinice 25. divizije 2. armije JA, posle jednodnevne borbe, odbacile nemačko-ustaške snage prema Modriči i zauzele Gradačac. Poginulo je 20, ranjeno 20 i zarobljeno 14 neprijateljskih vojnika. Gubici 25. divizije JA: 5 poginulih i 19 ranjenih.

⚔️ 14. 3. 1945. Delovi 25. divizije 2. armije JA odbacili nemačko-ustaške snage prema Bos. Šamcu i zauzeli Modriču.

⚔️ 6. 4. 1945. Jedinice 25. divizije 2. armije JA posle slabog otpora ustaša, koji su se povukli prema Modriči, oslobodile Gradačac.

⚔️ 9. 4. 1945. Delovi 25. divizije 2. armije oslobodili Modriču.

Dokumenti

📜 Izvještaj Zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 22 septembra 1943 god. o napadu jedinica NOV na Modriču

📜 Izvještaj Štaba Trebavskog odreda od 11. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ o rasporedu i stanju u odredu na prostoriji Srnice–Gradačac–Modriča i vojno-političkoj situaciji na Trebavi

📜 Izvještaj Štaba Posavsko-trebavskog NOP odreda od 2. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije o rasporedu i dejstvu odreda na prostoru Bukvika, Bosanskog Šamca, Modriče i Gradačca i o situaciji na Trebavi i u Posavini

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 7. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica da se ubrzanim maršem prebace na prostoriju istočno od Modriče

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 13. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Modriču

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 14. septembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o zauzimanju Modriče

📜 Izveštaj Komande smederevskog korpusa od 20. januara 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o sastanku sa predstavnicima ustaško-domobranskih jedinica u rejonu Modriče i uslovima saradnje u borbi protiv jedinica NOVJ

📜 Izveštaj Komande smederevskog korpusa od 23. januara 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o sporazumu sa ustaško-domobranskim jedinicama za borbu protiv jedinica NOVJ u rejonu Modriče

📜 Zapovest štaba Vrhovne komande od 24. januara 1945. štabovima neposredno potčinjenih jedinica za dejstva protiv jedinica NOVJ na prostoriji Gradačac—Modriča

📜 Naređenje štaba Draže Mihailovića od 1. februara 1945. komandatima korpusa pod neposrednom komandom, i Komandi Vojvodine za organizovanje prikupljanja izostalih četnika u zahvatu komunikacije Maglaj—Doboj—Modriča

📜 Zapovest štaba Vrhovne komande od 19. februara 1945. neposredno potčinjenim komandantima za posedanje obala reke Bosne na odseku Doboj—Modriča

📜 Naredba komandanta četničkih komandosa od 3. marta 1945. o organizaciji i radu škole komandosa u Modriči

📜 Naređenje štaba Vrhovne komande od 8. marta 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za grupisanje u rejonu Gradačca i Modriče

📜 Zapovest Štaba Vrhovne komande od 11. marta 1945. komandantima Šumadijskog i Avalskog korpusa i Korpusa gorske garde za sprečavanje prodora jedinica JA od Gradačca ka Modriči

📜 Naređenje Štaba 2. armije od 14. marta 1945. Štabu 14. korpusa JA o dejstvima u rejonima Gradačca, Modriče i Tuzle

📜 Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 15. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na prostoriji Brčko, Modriča, Gradačac

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 3. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu na pravcu Bijeljina - Brčko - Modriča

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 6. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na prostoriji Zenica - Doboj - Modriča

📜 Zapovest štaba Vrhovne komande od 6. aprila 1945. neposredno potčinjenim komandantima korpusa za sprečavanje prodora jedinica Jugoslovenske armije na levu obalu reke Bosne u područje Modriče

📜 Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 8. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Modriču i Garevac

📜 Zapovijest Štaba 2. armije JA od 9. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za ovladavanje desnom obalom Bosne od Modriče do ušća Paklenice

📜 Izvještaj Štaba 25. divizije od 15. aprila 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima na prostoru Brčko-Modriča-Gračanica

📜 Izvještaj Štaba 25. divizije od 1. maja 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima na prostoru Modriče i Dervente

📜 Izvještaj Štaba 27. divizije od 7. maja 1945. Štabu 3. korpusa JA o dejstvima u drugoj polovini aprila na prostoru Maglaj- Doboj-Modriča-Tuzla

📜 Izvještaj Štaba 27. udarne divizije od 20. maja 1945. Štabu 3. korpusa JA o dejstvima u prvoj polovini maja na prostoru Novi Grad-Modriča-Trebava-Ozren

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Saradnja četnika sa NDH 38. istočnobosanska divizija NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ Dragoljub Draža Mihailović Bijeljina Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Saradnja četnika sa okupatorom Brčko Derventa Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Zenica Bosanski Šamac Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1945. Partizanska avijacija Maglaj Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu 36. vojvođanska divizija NOVJ Ustanak u NDH Smederevo 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Smederevski korpus JVuO Četnička golgota 13. SS divizija Handžar 18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada Gračanica Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 27. istočnobosanska divizija NOVJ Doboj 25. srpska divizija NOVJ Avalski korpus JVuO Borbe u Sremu 1945. Sremski front Korpus Gorske garde 28. slavonska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Gradačac