Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Gradačac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 31 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 5. 9. 1941. U Gradačcu i Modriči ustaše uhapsile 531 lice.

⚔️ 30. 10. 1941. Na Smuku (iznad Semiča) od Crnomeljske, Metliške, Gradačke i Semičke partizanske grupe formirana Belokranjska partizanska četa.

⚔️ 13. 3. 1942. U s. Baćini (kod Makarske), po odluci OK KPH za Makarsku, od gradačke partizan ske grupe formirana Gradačka partizanska četa (1. južnodalmatinska partizanska četa).

⚔️ 15. 3. 1942. Gradačka partizanska četa (1. južnodalmatinska partizanska četa) napala ustaše i žandarme u s. Staševici (kod Vrgorca), zarobila 10 ustaša i 2 žandarma i zaplenila 12 pušaka.

⚔️ 28. 7. 1943. Majevička udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ zauzela Gradačac, u kome se, predala po jedna četa domobrana i milicije. Zaplenjeno je: 5 p. mitraljeza, mitraljez, 110 pušaka i 5 automata. Nemački 202 tenkovski bataljon je istog dana povratio Gradačac a sutradan odbacio brigadu prema Majevici. Ranjeno je 14 i poginulo 13 boraca, među kojima i komandant 1. bataljona Veljko Milovanović-Savić, narodni heroj.

⚔️ 7. 9. 1943. Na liniji s. D. Skugrić - s. Tolisa - s. Krečane i u Dugim njivama (kod Gradačca) 15. majevička udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ napala i razbila ostatke četničkog Trebavskog odreda. Oko 300-400 četnika je pobeglo delom na levu obalu r. Bosne, u s. Kotorsko, a delom prema Doboju i Ozrenu. Poginulo je 10 i ranjeno 25 četnika. Brigada je imala samo 4 ranjena.

⚔️ 22. 12. 1943. Prva operativna grupa 16. udarne divizije NOVJ (i, 3. i 5. NOU brigada) napala četnike. U jednodnevnoj borbi na liniji Mramorje - Spletena lipa - Duga njiva kod Gradačca ona ih je tako razbila, da su se od potpunog uništenja spasli zahvaljujući veoma gustoj magli. Poginuo je 41, zarobljeno je 35 i ranjeno je preko 100 četnika, dok su jedinice 16. udarne divizije NOVJ imale 3 mrtva i 17 ranjenih.

⚔️ 24. 12. 1943. Posle -čišćenja- Majevice i Semberije, jake nemačke snage su pomerile ofanzivna dejstva prema Trebavi i Posavini. Zbog brzog prodora motorizovanih delova pravcima Tuzla - Gračanica - s. Srnice - Brčko, Brčko - Bos. Šamac i Bos. Šamac - Gradačac - s. Srnice našle su se 1, 3. i 5. vojvođanska NOU brigada 16. udarne divizije NOVJ poluokružene na uzanom prostoru Trebave, Pošto im forsiranje r. Bosne noću 25/26. decembra nije uspelo, brigade su se 27. decembra, izbegavajućl borbu s nemačkim snagama, probile na Majevicu pravcem s. Sokol - Srebrenik. U pokretu je zaostalo oko 120 boraca, pa su ih većinom zarobili četnici.

⚔️ 24. 8. 1944. Iz rejona s. Gvozd - Gradačka poljana - Komandirovo brdo 7. crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ, sa bataljonom Ozne, izvršila snažan napad na četnički Gvozdeni puk u rejonu Krnova polja i Ceranića gore (blizu Nikšića) i posle višečasovne borbe potpuno ga razbila. Gubici četnika: preko 350 mrtvih, veći broj ranjenih i 180 zarobljenih. Zaplenjeno je 10 mitraljeza, 16 p. mitraljeza, 5 minobacača, 120 pušaka, 250 ručnih bombi, 60 konja, veća količina municije, kao i mnogo drugog materijala.

⚔️ 11. 9. 1944. Jedinice 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ razbile delove nemačke 13. SS divizije -Handžar- i četnike kod s. G. Škugrića (blizu Modriče) i ustaško-četničku kolonu kod s. Čardaka (na putu Gradačac-Čardak) i nanele im gubitke od 25 mrtvih i 30 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 6 mrtvih, 3 ranjena i 7 nestalih boraca.

⚔️ 31. 10. 1944. Posle petnaestodnevnih borbi na odseku s. Srebrenik - Gradačac jedinice 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ primorale delove 13. SS divizije -Handžar- da napuste ova uporišta i da se povuku na liniju Brčko - s. Čelić - s. Koraj - Bijeljina - Janja - Zvornik. Neprijatelj je imao oko 100 izbačenih iz stroja i oko 45 zarobljenih vojnika.

⚔️ 0. 1. 1945. Kod Gradačc-a, u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo komandant Posavsko-trebavskog NOP odreda Pero Bosić, narodni heroj.

⚔️ 12. 3. 1945. Jedinice 25. divizije 2. armije JA, posle jednodnevne borbe, odbacile nemačko-ustaške snage prema Modriči i zauzele Gradačac. Poginulo je 20, ranjeno 20 i zarobljeno 14 neprijateljskih vojnika. Gubici 25. divizije JA: 5 poginulih i 19 ranjenih.

⚔️ 19. 3. 1945. U rejonu Gradačca 28. udarna divizija 2. armijo JA vodila oštru borbu protiv nemačkih jedinica, te ih odbacila i nanela im gubitke od oko 100 mrtvih, više ranjenih i 2 zarobljena, uz sopstvene gubitke od 18 mrtvih i 77 ranjenih.

⚔️ 19. 3. 1945. U rejonu s. Srnice - s. Vučkovac jedinice 23. udarne divizije 2. armije JA, posle oštre jednodnevne borbe, odbacile nemačke i ustaške jedinice prema Gradačcu, nanevši im gubitke oko 100 mrtvih i oko 150 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 51 mrtvog i 101 ranjenog.

⚔️ 6. 4. 1945. Jedinice 25. divizije 2. armije JA posle slabog otpora ustaša, koji su se povukli prema Modriči, oslobodile Gradačac.

Dokumenti

📜 Pismo hrvatskog Ustaškog stana od 12. juna 1941. dr Zdenki Smrekar u kome se traži osnivanje ženskih ustaških organizacija u Gradačcu

📜 Izveštaj velike župe Posavje od 11. septembra 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost o akciji protiv ustanika na području kotara Gradačac, broju uhapšenih i stavljenih pod preki sud

📜 Izvještaj zapovjednika Četvrte oružničke pukovnije od 4 septembra 1943 god. o akcijama i pokretima jedinica NOV i raspoloženju naroda na području oružničke postaje Gradačac

📜 Zapovijest Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 14 septembra 1943 god. Štabu Sedamnaeste divizije za napad na Gradačac i Bosanski Šamac

📜 Izvještaj Štaba Trebavskog odreda od 11. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ o rasporedu i stanju u odredu na prostoriji Srnice–Gradačac–Modriča i vojno-političkoj situaciji na Trebavi

📜 Obaveštenje komandanta Majevičkog korpusa od 24. decembra 1943. komandantima Semberske i Majevičke brigade o rezultatu borbi četnika i Nemaca protiv 16. divizije NOVJ kod Gradačca i predaji zarobljenih partizana Nemcima

📜 Avizo naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 30 januara 1944 Štabu Šesnaeste muslimanske brigade za pokret prema Posavini i Gradačcu

📜 Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama na prostoriji Gračanica — Gradačac —Žabar od 16. do 31. januara 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba 18 hrvatske brigade 38. NOU divizije od 1. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije o borbama sa četnicima u Crkvini i Slatini i o vojno-političkoj situaciji na sektoru Šamac - Modrica - Gradačac - Brčko

📜 Izvještaj Štaba Posavsko-trebavskog NOP odreda od 2. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije o rasporedu i dejstvu odreda na prostoru Bukvika, Bosanskog Šamca, Modriče i Gradačca i o situaciji na Trebavi i u Posavini

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 2. oktobra 1944. štabovima potčinjenih brigada za dejstva na sektoru Gračanica - Gradačac

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. oktobra 1944. o borbama na sektoru Livna, Kalinovika, Goražda i Gradačca

📜 Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 14. januara 1945. štabovima 3. i 14. korpusa za zatvaranje pravca od Doboja i Zvornika ka Tuzli i za napad na Gradačac

📜 Izvještaj štaba 23. divizije od 15. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Tuzla - Ozren - Gračanica - Gradačac

📜 Zapovest štaba Vrhovne komande od 18. januara 1945. potčinjenim jedinicama za dejstva protiv NOVJ u rejonu Gradačca 

📜 Zapovest štaba Vrhovne komande od 19. januara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Gradačac

📜 Zapovest štaba Vrhovne komande od 24. januara 1945. štabovima neposredno potčinjenih jedinica za dejstva protiv jedinica NOVJ na prostoriji Gradačac—Modriča

📜 Naređenje Štaba 23. NOU divizije od 25. januara 1945. štabovima 7. i 9. brigade za izviđanje prema Bijeljini, Brčkom i Gradačcu

📜 Izvještaj Štaba 23. divizije od 1. marta 1945. štabu 14. korpusa JA o dejstvima u drugoj polovini februara na sektoru Gradačac- Gračanica

📜 Zapovest štaba Vrhovne komande od 1. marta 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za grupisanje i dejstva protiv jedinica NOVJ na sektoru Spletene Lipe — Gradačac

📜 Zapovest komandanta operacije od 1. marta 1945. potčinjenim komandantima za sprečavanje prodora jedinica NOVJ ka Gradačcu

📜 Naređenje Štaba Vrhovne komande od 8. marta 1945. komandantu operacija Trebavskog korpusa i komandantima Korpusa gorske garde i Avalskog korpusa za odbranu Gradačca

📜 Naređenje štaba Vrhovne komande od 8. marta 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za grupisanje u rejonu Gradačca i Modriče

📜 Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 10. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Gradačac

📜 Zapovest Štaba Vrhovne komande od 11. marta 1945. komandantima Šumadijskog i Avalskog korpusa i Korpusa gorske garde za sprečavanje prodora jedinica JA od Gradačca ka Modriči

📜 Naređenje Štaba 2. armije od 14. marta 1945. Štabu 14. korpusa JA o dejstvima u rejonima Gradačca, Modriče i Tuzle

📜 Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 15. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na prostoriji Brčko, Modriča, Gradačac

📜 Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 17. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na četničke jedinice sjeverno od Gradačca

📜 Izvještaj Štaba Posavsko-trebavskog NOP odreda od 23. marta 1945. vojnoj oblasti 3. korpusa JA o dejstvima na prostoru Gradačac-Srnice

📜 Izvještaj Štaba 25. divizije od 31. marta 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima na prostoru Gradačac-Gračanica

📜 Zapovijest Štaba 23. divizije JA od 4. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad južno od Gradačca

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Livno Borbe u Crnoj Gori 1944. 17. istočnobosanska divizija NOVJ Goražde Žene u ratu Saradnja četnika sa okupatorom Makarska Zvornik Srebrenik 25. srpska divizija NOVJ Avalski korpus JVuO Bosanski Šamac Majevički korpus JVuO Četnici u drugom svetskom ratu Modriča Narodni heroji Jugoslavije Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Ustaški zločini 1941. 14. srpski korpus NOVJ 3. vojvođanska udarna brigada Gračanica Ustanak u Sloveniji 1941. Završne operacije u Jugoslaviji Trebavski korpus JVuO 5. vojvođanska udarna brigada Tuzla Genocid u NDH 38. istočnobosanska divizija NOVJ 36. vojvođanska divizija NOVJ Doboj 23. srpska udarna divizija NOVJ Ustanak u NDH Semič Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Vrgorac Brčko Četnička golgota Kalinovik 16. muslimanska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1942. Komunistička partija Hrvatske 13. SS divizija Handžar Korpus Gorske garde Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 16. vojvođanska divizija NOVJ Zarobljenici u ratu 15. majevička udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. Nikšić Bijeljina 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Trebavski četnički odred Druga neprijateljska ofanziva 28. slavonska divizija NOVJ Janja Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941.