Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

38. istočnobosanska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 72 hronoloških zapisa, 138 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 3. 1944. U s. Brđanima (kod Bijeljine), odlukom VŠ NOV i POJ, od 17. majevičke i 18. hrvatske brigade, Majevičkog, Tuzlanskog i Posavsko-trebavskog NOP odreda formirana 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ. [Po drugim podacima ta je divizija formirana 10. marta.]

⚔️ 0. 4. 1944. Pod komandu 11. udarne divizije 5, udarnog korpusa NOVJ stavljena 18. istočnobosanska (hrvatska) NOU brigada 38. divizije 3. udarnog korpusa NOVJ sa Posavsko-trebavskim NOP odredom.

⚔️ 13. 4. 1944. Štab 3. udarnog korpusa izdao naređenje da se 16. i 36. udarna divizija NOVJ prebace preko komunikacije Tuzla-Zvornik na prostoriju Birač-Srebrenica da bi izbegle eventualno okruženje od strane nemačke 13. SS divizije -Handžar- i domobranske 3. lovačke brigade na prostoriji pl. Jelice, a da na pl. Majevici i dalje ostane 38. udarna divizija NOVJ.

⚔️ 20. 4. 1944. Sedamnaesta. majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ, prinuđena da napusti Majevicu, uspela da spase deo ranjenika iz bolnice u s. D. Trnavi i da se, preko komunikacije Tuzla-Zvornik, pod borbom povuče u rejon Birča.

⚔️ 29. 4. 1944. Šesnaesta i 36. udarna divizija NOVJ i 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ probile se preko komunikacije Šekovići-Vlasenica, gde su se nalazile jedinice nemačke 7. SS -Princ Eugen- divizije, i kod Gradine prešle preko mosta na r. Drinjači i uputile se ka Kladnju.

⚔️ 30. 4. 1944. VŠ NOV i POJ dao direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: 36. i 38. udarnu diviziju ponovo uputiti na pl. Majevicu i delimično ih iskoristiti za mostobran u Birču: ne dozvoliti neprijatelju da jedinice toga korpusa nabaci na Glasinac.

⚔️ 16. 5. 1944. Štab 3. udarnog korpusa NOVJ uputio na pl. Majevicu 16. udarnu diviziju i Štab 38. udarne divizije NOVJ, sa 17. majevičkom udarnom brigadom, radi pomoći 36. udarnoj diviziji NOVJ koja se na prostoriji Lopare-Tuzla nalazila u teškom položaju zbog pritiska jakih neprijateljskih snaga.

⚔️ 22. 5. 1944. Zbog pritiska neprijatelja, 16, 36. i 38. udarna divizija NOVJ, po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, povukla se sa pl. Majevice na severne ogranke pl. Konjuha.

⚔️ 4. 6. 1944. U duhu opšte direktive VŠ NOV i POJ, Štab 3. udarnog korpusa NOVJ izdao zapovest da 16, 36. i 38. udarna divizija pređu u napad protiv nemačke 13. SS divizije -Handžar- i ustaško-domobranskih jedinica i oslobode Majevicu, Posavinu i Semberiju, pa time pomognu 1, 5. i 8. korpusu NOVJ koji su posle nemačkog vazdušnog desanta na Drvar vodili teške borbe protiv nemačkih snaga u zapadnoj Bosni i Dalmaciji.

⚔️ 9. 6. 1944. U borbi protiv jedinica nemačke 13. SS divizije -Handžar- i četnika, 16. udarna divizija NOVJ, u sadejstvu sa delovima 38. divizije NOVJ, zauzela Zajednicu (tt 443), a zatim, posle sedmočasovne borbe i s. Lopare. Neprijatelj je imao oko 350 mrtvih i više ranjenih. Plen: 8 topova, 15 minobacača, 13 p. mitraljeza, 14 radio-stanica, 60 vozila i dr.

⚔️ 9. 6. 1944. Produžujući dejstvo preko s. Trnjaka (kod Brčkog) 38. udarna divizija NOVJ napala na oko 600 četnika, a zatim napadom s fronta i obuhvatom sa istoka, razbila četničko-nemačke snage i izbila na brdo Udrigovo.

⚔️ 19. 6. 1944. Dvadeseta romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i 17. majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ napale Srebrenicu koju su branili 22. i 24. ustaški bataljon i ustaška milicija. Napad nije uspeo zbog premorenosti jedinica i zbog slabe pripreme i organizacije napada. Pretrpljeni su osetni gubici. Među poginulima nalazio se i zamenik komandanta 20. romanijske brigade Mihajlo Bjelaković, narodni heroj.

⚔️ 26. 6. 1944. Tri čete 17. majevičke udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ napale zelenokadrovce i ustaše u s. Drinjači (kod Zvornika), ali je nisu zauzele.

⚔️ 29. 7. 1944. Trideset osma udarna divizija NOVJ zauzela Kladanj koji su branili ustaše i delovi nemačke 13. SS divizije -Handžar-.

⚔️ 12. 8. 1944. Štab 3. udarnog korpusa NOVJ naredio da se sa prostorije s. Cikote-Stolica-Bačkovac 27. udarna divizija NOVJ, sa Srebreničkim NOP odredom, prebaci u rejon Srebrenice i tu razbije ustaše i politički deluje, a da 38. udarna divizija NOVJ ostane u Šekovićima i zatvara pravce prema dolini r. Spreče.

⚔️ 16. 8. 1944. Na prostoriji između komunikacija Tuzla-Zvornik, Srebrenica-Vlasenica i Han-Pijesak-Kladanj nemačka 13. SS divizija -Handžar-, delovi 7. SS divizije -Princ Eugen-, ustaše i četnici izvršili napad na jedinice 3. udarnog korpusa NOVJ. Posle oštrih trodnevnih borbi 38. udarna divizija se povukla na desnu obalu r. Drinjače (na liniju Bačkovac-Stolice) a 27. udarna divizija u rejon s. Milića.

⚔️ 1. 9. 1944. Naredbom Štaba 7. korpusa NOVJ rasformiran Istarski NOP odred a njegovo ljudstvo uključeno u 9. slovenačku udarnu brigadu 38. divizije NOVJ.

⚔️ 5. 9. 1944. Delovi 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ otpočeli dvodnevni napad na s. Srnice (kod Gračanice), koje su branile jedinice nemačke 13. SS divizije -Handžar- i četnici. I pored osvajanja spoljnih uporišta, selo nije zauzeto zbog jakog otpora i zbog pristizanja pojačanja. Neprijatelj je imao 23 poginula, 40 ranjenih i 2 zarobljena. Gubici delova 38. divizije: 8 mrtvih i 13 ranjenih boraca.

⚔️ 11. 9. 1944. Jedinice 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ razbile delove nemačke 13. SS divizije -Handžar- i četnike kod s. G. Škugrića (blizu Modriče) i ustaško-četničku kolonu kod s. Čardaka (na putu Gradačac-Čardak) i nanele im gubitke od 25 mrtvih i 30 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 6 mrtvih, 3 ranjena i 7 nestalih boraca.

⚔️ 13. 9. 1944. U pokretu za Moslavinu 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ zauzela Modriču, u kojoj su se branili delovi 13. SS divizije -Handžar-, ustaše i četnici. Gubici neprijatelja: 20 mrtvih, 20 ranjenih i 5 zarobljenih vojnika.

⚔️ 14. 9. 1944. Delovi 38. udarne divizije NOVJ napali na s. Tarevce (kod Modrice), koje su branili nemački vojnici i ustaše. Selo nije zauzeto zbog jakog otpora neprijatelja.

⚔️ 19. 9. 1944. U Tuzli, od jednog bataljona 17. majevičke udarne brigade, jednog bataljona 18. istočnobasanske (hrvatske) brigade i jednog bataljona Tuzlanskog NOP odreda, formirana 21. istočnobosanska udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 20. 9. 1944. Na odseku Gračanica - s. Srnica 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ vodila žestoke borbe protiv ustaša, delova 13. SS divizije -Handžar-, muslimanske milicije i četnika. Borbe su trajale do 30. septembra.

⚔️ 23. 9. 1944. Osamnaesta istočnobosanska (hrvatska) i 21. istočnobosanska udarna brigada (bez jednog bataljona) 38. udarne divizije NOVJ zauzele Gračanieu, koju su branile ustaške jedinice i muslimanska milicija.

⚔️ 3. 10. 1944. Sedamnaesta, majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ izvršila napad na s. Srebrenik (kod Gračanice), koji je branio jedan bataljon 13. SS divizije -Handžar- i četnici. Neprijateljski gubici: 12 mrtvih, 30 ranjenih i 30 zarobljenih četnika.

⚔️ 3. 10. 1944. U rejonu s. Sladne (kod Gračanice) dva ustaška bataljona izvršila napad na jedinice 21. istočnobosanske udarne brigade 38. divizije NOVJ. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen u pravcu Gračanice, uz gubitke od 25 mrtvih, 17 ranjenih i 1 zarobljenog. Brigada je imala 3 ranjena borca.

⚔️ 5. 10. 1944. Osamnaesta istočnobosanska (hrvatska) brigada i glavnina 21. istočnobosanske udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ izvršile napad na ustaše u Gračanici i posle dvočasovne borbe prodrle u mesto, ali ga, zbog nedostatka teških oruđa, nisu mogle zauzeti.

⚔️ 10. 10. 1944. U rejonu s. Vakufa i s. Božića (kod Tuzle) delovi nemačke 13. SS divizije -Handžar- (oko 200 vojnika) izvršili napad na delove 21. istočnobosanske udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ. Posle oštre borbe neprijatelj je, protivnapadom, odbačen prema s. Čeliću, uz gubitke od 4 mrtva i 15 ranjenih. Gubici 21. brigade: 2 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 11. 10. 1944. U rejonu s. Brđana i s. Žabara (kod Tuzle) delovi nemačke 13. SS divizije -Handžar-, jačine 500 vojnika, uz podršku artiljerije, napali delove 21. istočnobosanske brigade 38. divizije NOVJ. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen na liniju Strnča - s. Pantići, odakle se pred veče povukao u s. Čelić. Neprijatelj je imao 25 izbačenih iz stroja. Gubici 21. brigade: 1 mrtav, 3 ranjena i 3 nestala borca.

⚔️ 12. 10. 1944. U rejonu s. Žabara i s. Brđana (kod Tuzle) delovi nemačke 13. SS divizije -Handžar- (jačine oko 350 vojnika) i četnici, uz artiljerijsku podršku, napali 21. istočnobosansku udarnu brigadu. 38. udarne divizije NOVJ i posle oštre borbe odbacili je na liniju Stublić - Velike njive - s. Visori. Neprijateljski gubici: 30 izbačenih iz stroja. Brigada je imala 20 izbačenih iz stroja.

⚔️ 14. 10. 1944. U rejonu s. Tobuta (kod Tuzle) 17. majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ razbila četnike i nanela im gubitke od 16 mrtvih i 17 zarobljenih. Zaplenjeno 5 pušaka i 7.500 metaka.

⚔️ 17. 10. 1944. Dvadeset prva istočnobosanska udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ napala na delove nemačke 13. SS divizije -Handžar- i ustaše u s. Čeliću. Uporište nije zauzeto zbog jakog otpora neprijatelja podržanog artiljerijom. Neprijateljski gubici: 15 mrtvih i 25 ranjenih, a gubici brigade: 3 mrtva i 14 ranjenih boraca.

⚔️ 25. 10. 1944. Na liniji s. Bogutovo Selo - s. Ugljevik - s Zabrđe (kod Bijeljine) 17. majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ razbila četničku brigadu i odbacila je prema Semberiji, nanevši joj gubitke od 7 mrtvih i 12 ranjenih (a čama imala 2 njena borca).

⚔️ 29. 10. 1944. Kod s. Muslimanskog Maoča (između Tuzle i Brčkog) 700 vojnika iz nemačke 13. SS divizije -Handžar-, sa naoružanjem i sa 17 motornih vozila, predalo se 18. istočnobosanskoj (hrvatskoj) brigadi 38. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 31. 10. 1944. Posle petnaestodnevnih borbi na odseku s. Srebrenik - Gradačac jedinice 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ primorale delove 13. SS divizije -Handžar- da napuste ova uporišta i da se povuku na liniju Brčko - s. Čelić - s. Koraj - Bijeljina - Janja - Zvornik. Neprijatelj je imao oko 100 izbačenih iz stroja i oko 45 zarobljenih vojnika.

⚔️ 31. 10. 1944. Sedamnaesta majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na Zvornik, koji je branilo oko 1000 nemačkih vojnika sa baterijom topova i 10 tenkova. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 8 mrtvih i 12 ranjenih vojnika. Brigada je imala 2 poginula i 21 ranjenog borca.

⚔️ 0. 11. 1944. Na pl. Majevici jedinice 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ razbile četničku grupu i nanele joj gubitke od 100 mrtvih četnika.

⚔️ 4. 11. 1944. Osamnaesta istočnobosanska (hrvatska) brigada 38. udarne divizije NOVJ napala neprijatelja u s. Čeliću i s. Ratkovićima (kod Brčkog) i posle oštre borbe zauzela s. Ratkoviće. Neprijateljski gubici: 20 mrtvih i ranjenih vojnika. Brigada je imala 5 ranjenih boraca.

⚔️ 6. 11. 1944. Iz s. Čelića neprijatelj izvršio napad prema položajima 18. istočnobosanske (hrvatske) brigade 38. udarne divizije NOVJ na liniji s. Jablanica - s. Mačkovac (kod Tuzle), ali je posle oštre borbe odbačen u polazni garnizon, uz gubitke od 20 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 5 ranjenih boraca. Zaplenjeno: 5 minobacača, 10 pušaka i 2000 metaka.

⚔️ 14. 11. 1944. Glavnina 18. istočnobosanske (hrvatske) brigade 38. udarne divizije NOVJ zauzela nemačka uporišta u s. Pukišu i s. Ratkoviću (kod Brčkog). Neprijatelj je imao 50 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 15. 11. 1944. Glavnina 18. istočnobosanske (hrvatske) brigade 38. udarne divizije NOVJ, posle oštre borbe, zauzela neprijateljsko uporište u s. Brki (kod Brčkog). Neprijateljski gubici: oko 50 mrtvih i ranjenih i 40 zarobljenih. Brigada je imala 3 mrtva i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 18. 11. 1944. Jače snage četnika i muslimanske milicije napale s. Puračić (kod Tuzle). Bataljon 21. istočnobosanske udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ, koji je branio Puračić, povukao se prema Lukavcu. Brigada je zatim odbacila neprijatelja, nanevši mu gubitke od 50 izbačenih iz stroja. Ona je imala 4 mrtva i 2 ranjena borca; pored ostalih, poginuo je komandant bataljona Ragib Džindo, narodni heroj.

⚔️ 21. 11. 1944. U rejonu s. Humaka (kod Tuzle) oko 2000 četnika napalo 18. istočnobosansku (hrvatsku) brigadu 38. udarne divizije NOVJ. Posle žestoke borbe četnici su razbijeni. Oko 100 četnika izbačeno je iz stroja. Brigada je imala 4 mrtva i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 11. 1944. Glavina 21. istočnobosanske udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ napala na neprijateljska uporišta u s. Kozluku i s. Skočiću (kod Zvornika). Zauzela je samo s. Skočić. Gubici neprijatelja: 22 izbačena iz stroja. Plen: 1 protivtenkovska puška. Brigada je imala 4 mrtva, 7 ranjenih i 2 nestala borca.

⚔️ 24. 11. 1944. Glavnina 18. istočnobosanske (hrvatske) brigade 38. udarne divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na neprijateljsko uporište u s. Šepaku (kod Zvornika). Gubici neprijatelja: oko 30 vojnika izbačenih iz stroja. Brigada je imala 6 mrtvih i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 28. 11. 1944. Kod Koviljače, prihvaćena od delova 38. divizije NOVJ, 28. udarna divizija NOVJ (bez 17. brigade) otpočela trodnevni prelaz preko r. Drine u istočnu Bosnu.

⚔️ 29. 11. 1944. U rejonu Bijeljine glavnina 18. istočnobosanske (hrvatske) brigade 38. udarne divizije NOVJ posle oštrih borbi razbila oko 700 četnika, nanevši im gubitke od oko 50 četnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 1. 12. 1944. Posle dvočasovne borbe delovi 21. istočnobosanske udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ odbili ispad oko 200 nemačkih vojnika iz Zvornika ka s. Sagoru, nanevši im gubitke od 15 mrtvih. Gubici delova 21. brigade: 5 ranjenih boraca.

⚔️ 3. 12. 1944. U rejonu s. Tršić - Vratolomac - Zmajevac (kod Zvornika) delovi 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ izvršili neuspeo napad na nemačke jedinice. Neprijatelj je imao 59 vojnika izbačenih iz stroja. Gubici delova 38. divizije: 4 mrtva i 17 ranjenih boraca.

⚔️ 5. 12. 1944. Na putu Drinjača-Zvornik 21. istočnobosanska udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu jačine 200 motornih vozila. Uništena su 4 kamiona a oko 70 vojnika je izbačeno iz stroja. Brigada je imala 3 ranjena borca.

⚔️ 8. 12. 1944. Osamnaesta istočnobosanska (hrvatka) brigada 38. udarne divizije NOVJ zauzela s. Čolopek i s. Tršić (kod Zvornika). Nemačke jedinice koje su branile ta sela imale su 50 vojnika izbačenih iz stroja. Gubici 18. brigade: 1 poginuo i 13 ranjenih boraca.

⚔️ 10. 12. 1944. Glavnina 17. majevičke udarne brigade i Tuzlanski NOP odred 38. uđaine divizije NOVJ zauzeli Puračić. Poginulo je 30, ranjeno 25 i zarobljeno 8 ustaša. Zaplenjeno je 50 pušaka. Gubici jedinica 38. divizije: 1 ranjen borac.

⚔️ 11. 12. 1944. Glavnina 17. majevičke udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ napala četnike u s. Požarnici (kod Tuzle) i nanela im gubitke od 27 mrtvih, 15 ranjenih i 6 zarobljenih. Brigada je imala 1 mrtvog i 1 ranjenog borca.

⚔️ 11. 12. 1944. Oko 300 četnika napalo G. Tuzlu, koju su branili delovi 17. majevičke udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ. Četnici su razbijeni i odbačeni prema s. Busiji uz gubitke od 8 mrtvih i 11 ranjenih. Brigada je imala 2 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 15. 12. 1944. Na položajima s. Čolopek - s. Tršić - s. Tabanci (kod Zvornika) 18. istočnobosanska (hrvatska) brigada 38. udarne divizije NOVJ napala nemačke jedinice i nanela im gubitke od oko 30 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 16. 12. 1944. Posle jednodnevnih borbi 21. istočnobosanska udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ zauzela uporišta Vratolomac, Zmajevac, s. Kulu-Grad i Mlađevac (kod Zvornika), u kojima se branilo 1500 do 2000 nemačkih vojnika. Oko 50 nemačkih vojnika je izbačeno iz stroja. Brigada je imala 5 mrtvih i 19 ranjenih boraca.

⚔️ 17. 12. 1944. U rejonu Zvornika (na Pašinom brdu) nemačke jedinice napale glavninu 18. istočnobosanske (hrvatske) brigade 38. udarne divizije NOVJ. Posle višečasovne borbe neprijatelj je odbačen, uz gubitke od oko 90 vojnika izbačenih iz stroja. Brigada je imala 1 poginulog i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 17. 12. 1944. Na putu Zvornik-s. Čelopek 21. istočnobosanska udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ razbila nemačku kolonu jačine 700 vojnika i nanela joj gubitke od oko 40 vojnika izbačenih iz stroja. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 2 automata, 10 pušaka, 3000 metaka i druga ratna oprema. Brigada je imala 2 poginula i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 20. 12. 1944. Dvadeset prva istočnobosanska udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ i 16. muslimanska udarna brigada i delovi 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jedinica 14. korpusa NOVJ, posle dvodnevne borbe zauzeli Zvornik i Drinjaču, u kojima su se branile jedinice nemačke 21. divizije -Skenderbeg- i četnici. Gubici neprijatelja: oko 200 poginulih i ranjenih i 20 zarobljenih vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 12 poginulih i 40 ranjenih boraca: pored ostalih poginuo je zamenik komandanta 19. birčanske udarne brigade Žarko Vuković Pucar, narodni heroj.

⚔️ 21. 12. 1944. Na položajima istočno od Tuzle 27. i 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ vodile osmodnevnu tešku zadržavajući! odbranu u borbi protiv četnika Avalskog, Mlavskog, Timočkog, Deligradskog, Topličkog, Javorskog, Južnomoravskog i Srpskog udarnog korpusa i uspela da ih razbije. Gubici neprijatelja: oko 550 poginulih i ranjenih i 90 zarobljenih. Zaplenjeno: 3 minobacača, 3 mitraljeza, 64 puške, 10 automata, 10 pištolja i druga ratna oprema. Gubici 27. i 38. divizije NOVJ: 25 poginulih, 70 ranjenih i 4 nestala borca.

⚔️ 26. 12. 1944. Sedamnaesta majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ odbacila četnike s položaja s. Kovačevići - s. Tojšići (na putu Tuzla-Zvornik).

⚔️ 27. 12. 1944. U rejonu Tuzle 38. udarna divizija NOVJ, 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i Tuzlanski NOP odred, uz sadejstvo delova 28. divizije 14, korpusa NOVJ, razbili jaku četničku grupaciju (Avalski, Mlavski, Timočki, Deligradski, Toplički, Javorški, Južnomoravski i Srpski udarni korpus). Uništena je skoro polovina te grupacije (koja je imala oko 8000 četnika) a njeni ostaci su se povukli dolinom r. Spreče ka pl. Ozrenu.

⚔️ 27. 1. 1945. U s. Drinjači (kod Zvornika) delovi 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ napali delove nemačke 22. pešadijske divizije. Napad je obnovljen 29. januara, ali mesto nije zauzeto zbog jakog otpora neprijatelja. Neprijtelj je pretrpeo osetne gubitke, a jedinice 38. udarne divizije NOVJ su imale 33 mrtva i 43 ranjena.

⚔️ 27. 1. 1945. Osamnaesta istočnobosanska (hrvatska) brigada 38. udarne divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na delove nemačke 22. pešadijske divizije u Vlasenici.

⚔️ 27. 1. 1945. U rejonu s. Liješnja (kod Zvornika) 21. istočnobosanska udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ napala delove nemačke 22. pešadijske divizije. U oštroj borbi položaji su prelazili iz ruku u ruke po nekoliko puta, ali je neprijatelj na kraju uspeo da ih zadrži. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 100 izbačenih iz stroja. Brigada je imala 19 mrtvih i 55 ranjenih.

⚔️ 7. 2. 1945. Nemačka 22. pešadijska divizija, posle oštrih višednevnih borbi protiv 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ, ovladala Zvornikom i komunikacijom od Zvornika do Lišine. Gubici neprijatelja: oko 150 vojnika izbačenih iz stroja, a gubici 38. udarne divizije NOVJ: 38 mrtvih, 116 ranjenih i 12 nestalih.

⚔️ 9. 2. 1945. Na liniji r. Kamenica - Lišina - s. Marčiči (kod Zvornika) 17. udarna divizija 2. armije NOVJ i delovi 27. i 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ otpočeli napad na nemačku 22, pešadijsku diviziju koja se probijala od s. Drinjače prema Zvorniku.

⚔️ 11. 2. 1945. Posle oštrih trodnevnih borbi nemačka 22. pešadijska divizija je iskoristivši izvlačenje 17. udarne divizije NOVJ i njeno upućivanje na nove zadatke prema Tuzli, uz osetne gubitke uspela da se probije u Zvornik. Jedinice 27. i 38. divizije NOVJ su pretrpele gubitke od 199 mrtvih i 443 ranjena.

⚔️ 10. 3. 1945. Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa JA formirana Artiljerijska brigada 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa JA. sastava: dva diviziona.

⚔️ 25. 3. 1945. Jedinice 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa JA, odbacile ustaško-domobranske jedinice i oslobodile Olovo.

⚔️ 11. 5. 1945. Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa JA rasformirani Birčansko-kladanjski i Majevički NOP odred a njihovo ljudstvo ušlo u sastav 27. i 38. udarne divizije JA.

⚔️ 12. 5. 1945. Na prostoriji s. Žepa - Han-Pijesak - s. Sokolovići delovi 37. udarne divizije JA i 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa JA pristupili uništenju jake četničke grupe.

Dokumenti

📜 Odobrenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. marta 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da sprovede predviđenu reorganizaciju jedinica i formira 38. NOU diviziju

📜 Obavještenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 6. marta 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o formiranju Trideset osme NOU divizije

📜 Zapovijest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 14. marta 1944. štabovima Trideset šeste i Trideset osme divizije, potčinjenim brigadama i partizanskim odredima za odbranu slobodne teritorije u sjevernom dijelu istočne Bosne

📜 Zapovijest Štaba Trideset osme NOU divizije od 15. marta 1944. štabovima Sedamnaeste majevičke brigade i Mačvanskog NOP odreda za posjedanje i odbranu položaja Trnova - Cengić

📜 Izvještaj političkog komesara Trideset osme NOU divizije od 16. marta 1944. političkom komesaru Trećeg korpusa NOVJ o stanju u diviziji i o vojno-političkoj situaciji u Semberiji

📜 Zapovijest Štaba Trideset osme NOU divizije od 19. marta 1944. štabovima Sedamnaeste majevičke brigade i Mačvanskog NOP odreda i Komandi majevičkog vojnog područja za pomjeranje na prostorije Gornja Pilića - Gornja Krčina, Savići i Laze

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 26. marta 1944. Štabu Trideset osme NOU divizije da sa Sedamnaestom majevičkom brigadom i Mačvanskim NOP odredom dejstvuje na prostoru Trnove

📜 Izvještaj Štaba Trideset osme NOU divizije od 26. marta 1944. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o stanju divizije i o situaciji na području Majevice

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste majevičke brigade od 31. marta 1944. Štabu Trideset osme NOU divizije o napadu na Janju

📜 Izvještaj Štaba 18 hrvatske brigade 38. NOU divizije od 1. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije o borbama sa četnicima u Crkvini i Slatini i o vojno-političkoj situaciji na sektoru Šamac - Modrica - Gradačac - Brčko

📜 Obavještenje Štaba 36. NOU divizije od 9. aprila 1944. Štabu Posavsko-trebavskog odreda o ulasku odreda u sastav 38. divizije

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 13. aprila 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na Majevici i u Posavini u slučaju neprijateljskog napada na sektor divizije

📜 Naređenje Operativnog štaba 36. i 38. divizije od 28. aprila 1944. štabovima potčinjenih jedinica da obustave pokret i da se zadrže na položajima Sovari - Jezero, Stolica - Gradina, Simići - Ripa i Jakšići - Tomići

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da 36. i 38. NOU diviziju ponovo zabaci neprijatelju za leđa kako bi glavninom dejstvovale na planinu Majevicu

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 30. aprila 1944. štabovima 16. 36.i 38. divizije za raspored i dejstvo na prostoriji Bijelo Polje - Akmačiči, Donasci i Dole

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 1. maja 1944. Štabu 16. divizije da sa jednom brigadom smijeni 38. diviziju na polo ž a ju Debelo Brdo - Betanj

📜 Zapovijest Operativnog štaba 36. i 38. NOU divizije od 16. maja 1944. štabovima brigada za pokret i smještaj na prostoriji Busija - Orlovine, Rožanjska kosa - Stolice i Brijest - Muzeli

📜 Naređenje Štaba 38. NOU divizije od 29. maja 1944. Štabu 17. majevičke brigade za prikupljanje i odmor na prostoru Bijelopolje - Kaštijelj - Javor - Raševo - Bunarić i za sakupljanje hrane

📜 Izvještaj Operativnog štaba 18. hercegovačke brigade i Posavsko-trebavskog NOP odreda 38. NOU divizije od 30. maja 1944. Štabu 11. NOU divizije o napadu na Kladare

📜 Dvomesečni izveštaj zamenika političkog komesara 17. majevičke brigade 38. NOU divizije od 1. juna 1944. Centralnom komitetu KPJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o organizacionom stanju i radu partijske organizacije

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 5. juna 1944. potčinjenim jedinicama za ofanzivna dejstva na prostoru Majevice

📜 Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 14. juna 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama Brigade u rejonu Lopara

📜 Zapovijest Štaba 38. divizije od 17. juna 1944. potčinjenim jedinicama za pripremu napada na neprijateljeve snage u Srebreničkom kjaju

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 21. juna 1944. Štabu 27. divizije za zatvaranje pravca Sokolac - Han-Pijesak - Vlasenica i Štabu 38. divizije za raspored na prostoriji Kravica - Kasaba - Milići

📜 Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 26. juna 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama u rejonu Srebrenice

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade 38. NOU divizije o dejstvu u srednjoj Bosni u julu 1944. godine

📜 Mesečni izveštaj zamenika političkog komesara 17. majevičke brigade 38. NOU divizije od 1. jula 1944. Centralnom komitetu KPJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o radu partijske organizacije u brigade

📜 Izvještaj Štaba 38. divizije od 6. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvu u srebreničkom kraju u drugoj polovini juna i početkom jula

📜 Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 13. jula 1944. štabovima 27. 1 38. divizije za napad na Srebrenicu i Bratunac

📜 Zapovijest Operativnog štaba 27. i 38. divizije od 17. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica da ovladaju prostorom Srebrenica - Bratunac - Drina

📜 Zapovijest Operativnog štaba 27. i 38. NOU divizije od 18. jula 1944. potčinjenim jedinicama da zbog novonastale situacije obustave napad na Srebrenicu i Bratunac

📜 Izvještaj Štaba 38. NOU divizije od 28. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvu na prostoru Birča i oko Srebrenice

📜 Izvještaj Štaba 38. divizije od 30. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o zauzimanju Kladnja i o daljim namjerama

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 4. avgusta 1944. štabovima 27. i 38. divizije za napad na Bačkovac

📜 Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara. 17. majevičke brigade 38. NOU divizije od 4. avgusta 1944. Centralnom komitetu KPJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o organizacionom stanju i radu partijske organizacije

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 12. avgusta 1944. štabovima 27. i 38. divizije da savladaju neprijateljske snage na prostoru Srebrenica - Bratunac i da zatvaraju pravce iz doline Spreče ka Šekovićima

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 25. avgusta 1944. Štabu 11. divizije da 18. hrvatsku brigadu uputi u sastav 38. divizije i da svoje jedinice rasporedi za odmor

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 26. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za razbijanje četnika u Papraći i Osmacima i za obezbjeđenje letjelišta na Osmačkom polju

📜 Izvještaj Štaba 38. divizije od 28. avgusta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama u Birču i na prostoru Kladanj - Vlasenica - Sekovići - Osmaci

📜 Izvještaj Štaba 38. divizije od 30. avgusta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbi na prostoru Vis - Kakanj - Osmaci i o preduzetim mjerama za protivnapad

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa od 31. avgusta 1944. Štabu 38. NOU divizije za formiranje izviđačkih četa pri štabovima brigade i Štabu divizije

📜 Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 31. avgusta 1944. štabovima 11. i 38. divizije za čišćenje Majevice, Semberije i Posavine od neprijateljskih snaga

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 1. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za nastupni marš u pravcu Trebave i Posavine

📜 Izvještaj Štaba 38. NOU divizije od 1. septembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama u dolini rijeke Spreče i rejonu Papraće

📜 Dopunska zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 2. septembra 1944. štabovima 11. i 38. divizije za prebacivanje preko rijeke Spreče

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 3. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prebacivanje preko rijeke Spreče i izbijanja u rejon sela Orahovice

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 7. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica da se ubrzanim maršem prebace na prostoriju istočno od Modriče

📜 Naređenje Štaba 38. NOU divizije od 8. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica da nakon uspostave pomoćnog aerodroma obezbijede evakuaciju ranjenika

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 13. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Modriču

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 14. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za pokret u pravcu Tuzle

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 14. septembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o zauzimanju Modriče

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 20. septembra 1944. Štabu 38. divizije za razbijanje prikupljenih neprijateljskih snaga na prostoru Breške

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 20. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za nastupanje u pravcu Posavine, Trebave i Semberije

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 22. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za zauzimanje Gračanice kod Doboja

📜 Izvještaj Štaba 21. istočnobosanske brigade od 24. septembra 1944. štabu 38. NOU divizije o zauzimanju Gračanic

📜 Naredba Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. septembra 1944. o postavljenjima komandanata i političkih komesara u 27. i 38. diviziji 3. udarnog korpusa NOVJ

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 25. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za čišćenje Majevice i Semberije

📜 Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 29. septembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima u drugoj polovini septembra

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 29. septembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima u septembru

📜 Naređenje Štaba 38. NOU divizije od 30. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica o zadacima poslije neuspjelog napada na Gračanicu

📜 Izvještaj Štaba 38. divizije od 1. oktobra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima u septembru na području Trebave, Posavine i Majevice

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 2. oktobra 1944. Štabu 38. divizije o daljim dejstvima na području Trebave i Posavine

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 2. oktobra 1944. štabovima potčinjenih brigada za dejstva na sektoru Gračanica - Gradačac

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 3. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i za sprečavanje prodora neprijatelja na pravcima Gračanica - Tuzla i Srebrnik - Tuzla

📜 Izvještaj Štaba 38. divizije od 4. oktobra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Srebrnik - Srnice - Gračanica

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 4. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Gračanicu i gonjenje neprijatelja prema Srnicama

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 6. oktobra 1944. Štabu 38. divizije za dejstva na području Trebave i Majevice

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 10. oktobra 1944. štabovima 27. i 38. divizije za rušenje komunikacija Zvornik - Doboj i Zvornik - Sarajevo - Višegrad

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 11. oktobra 1944. Štabu 17. majevičke i 21. istočnobosanske brigade za napad na četnike na prostoru Priboj - Zlo Selo i zatvaranje komunikacije Celić - Tuzla

📜 Izvještaj Štaba 38. divizije od 13. oktobra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Lopare - Vukosavci -Jablanica

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 38. divizije od 25. oktobra 1944. upućen Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima u prvoj polovini oktobra na području Trebave i Majevice

📜 Izveštaj komiteta 38. NOU divizije od 30. oktobra 1944. Centralnom komitetu KPJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o moralno-političkom i organizacionom stanju u Diviziji

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 21. brigade 38. NOU divizije od 1. novembra 1944. Centralnom komitetu KPJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o političkom i kulturno-prosvetnom radu partijske i skojevske organizacije

📜 Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 17. majevičke udarne brigade 38. NOU divizije od 4. novembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o moralno-političkom i organizacionom stanju u Brigadi

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 18. hrvatske brigade 38. NOU divizije od 6. novembra 1944. o partijsko-političkom radu i organizacionom stanju u oktobru

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 38. divizije upućen 14. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na području Trebave, Majevice, Semberije i u dolini rijeke Spreče

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 38. divizije upućen 14. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na području Trebave, Majevice, Semberije i u dolini rijeke Spreče

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 21. istočnobosanske brigade od 15. novembra 1944. dostavljen Štabu 38. NOU divizije o dejstvima u širem rejonu Tuzle

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 21. istočnobosanske brigade od 15. novembra 1944. dostavljen Štabu 38. NOU divizije o dejstvima u širem rejonu Tuzle

📜 Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 16. novembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zvornika

📜 Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 16. novembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zvornika

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. novembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na sektoru Čelić - Lopare - Pukiš

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. novembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na sektoru Celić - Lopare - Pukiš

📜 Obavještenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 22. novembra 1944. Štabu 27. divizije o neprijatelju u dolini Drine i o situaciji kod 38. divizije

📜 Obavještenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 22. novembra 1944. Štabu 27. divizije o neprijatelju u dolini Drine i o situaciji kod 38. divizije

📜 Izvještaj Štaba 38. divizije od 1. decembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama protiv Nijemaca i četnika u drugoj polovini novembra na području Tuzla - Zvornik - Bijeljina

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 21. istočnobosanske brigade 38. NOU divizije od 6. decembra 1944. Centralnom komitetu KPJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o radu partijske i skojevske organizacije i opštem stanju u Brigadi

📜 Naređenje Štaba 38. NOU divizije od 13. decembra 1944. Štabu 18. hrvatske brigade za dejstvo na komunikaciji Kozluk - Čolopek

📜 Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 15. decembra 1944. štabu 38. NOU divizije o dejstvima na prostoru Puračić - Tuzla - Požarnica

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika 21. istočnobosanske brigade od 16. decembra 1944. dostavljen Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na komunikacijama Zvornik - Tuzla i Zvornik - Drinjača

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o napadu na uporišta u rejonu Zvornika

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 23. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama u rejonu Zvornika

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 25. decembra 1944. Štabu 38. divizije za razbijanje četnika u dolini rijeke Spreče

📜 Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 26. dccembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na četnike na prostoru Noćajevići - Stupari i za sadejstvo s jedinicama 38. NOU divizije u odbrani Tuzle

📜 Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 28. decembra 1944. štabu 38. NOU divizije o četničkim gubicima i o plijenu za vrijeme proteklih borbi kod Tuzle

📜 Izvještaj Štaba 21. istočnobosanske brigade od 28. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama protiv četnika istočno od Tuzle

📜 Kritički osvrt Štaba 38. NOU divizije od 29. decembra 1944. u vezi sa greškama i nedostacima u borbi sa četnicima u drugoj polovini decembra

📜 Izvještaj Štaba 38. divizije od 29. decembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o rezultatima sedmodnevnih borbi protiv četnika

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 29. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama protiv četnika na prostoriji Tuzla - Zvornik

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 30. decembra 1944. kojom se jedinice ove divizije pohvaljuju zbog uspješne borbe protiv Nijemaca i četnika

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Vrhovni štab NOVJ Doboj Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 37. sandžačka divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Bitka na Zelengori Četnička golgota 36. vojvođanska divizija NOVJ Dragoljub Draža Mihailović Bitka za Tuzlu decembra 1944. Borbe u Sloveniji 1944. 13. SS divizija Handžar 16. vojvođanska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Južnomoravski korpus JVuO 17. majevička udarna brigada 18. srednjobosanska udarna brigada Omladina u ratu Han Pjesak 21. (tuzlanska) udarna brigada Srebrenica Lopare Mlavski korpus JVuO 7. SS divizija Prinz Eugen 22. pešadijska divizija 27. istočnobosanska divizija NOVJ Vlasenica 181. pešadijska divizija 11. krajiška divizija NOVJ Sokolac Zavidovići SKOJ Trnovo Bolnice u oslobodilačkom ratu Mačvanski partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1944. Sarajevska operacija Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Borbe u Sloveniji 1945. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Javorski korpus JVuO Politički komesari u NOR-u 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Četnici u drugom svetskom ratu Brčko Tuzla Josip Broz Tito Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Istrski partizanski odred Toplički korpus JVuO Borbe u Hercegovini 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 20. romanijska udarna brigada Gračanica 16. muslimanska udarna brigada Bijeljina Modriča Gradačac Sarajevo 2. proleterska divizija NOVJ Srebrenik Zvornik 3. lovački zdrug (NDH) Ranjenici u ratu Istra u oslobodilačkom ratu 28. slavonska divizija NOVJ Vrbnica 18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije Olovo Majevički partizanski odred 19. birčanska udarna brigada 21. SS divizija Skenderbeg Centralni komitet KPJ