Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Lopare u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 8. 1941. Kod srušenog brusničkog mosta na putu Lopare-Brčko ustaše, za odmazdu, streljale 50 talaca iz brčanskog zatvora.

⚔️ 30. 8. 1941. Kod s. Rastošnice (na putu Lopare-Zvornik) Majevički NOP odred Podštaba za Majevicu, posle višečasovne borbe, odbio napad čete domobrana iz Bijeljine. ojačane ustašama i milicionerima (ukupno 270, sa 2 topa i 4 mitraljeza). Ustaše su u s. Rastošnici ubile 35 a uhapsile 60 ljudi.

⚔️ 8. 9. 1941. Majevički NOP odred Podštaba Majevica zauzeo Lopare. Žandarmerijsko-domobranska posada (135 vojnika) odstupila u toku noći neopaženo prema Brčkom. Druga domobranska četa, koja je intervenisala iz Tuzle, posle višečasovne borbe odbačena je uz veće gubitke.

⚔️ 0. 11. 1941. U Loparama, na sastanku predstavnika seoskih NO odbora, izabran opštinski NO odbor.

⚔️ 5. 11. 1941. Majevički NOP odred zauzeo s. Površnicu (na putu G. Tuzla-Lopare) i zarobio vod domobrana iz 8. pešadijskog puka.

⚔️ 6. 11. 1941. Majevički NOP odred drugi put zauzeo s. Površnicu (na putu G. Tuzla-Lopare) i opet zarobio vod domobrana iz 8. pešadijskog puka.

⚔️ 0. 12. 1941. U Loparama, na konferenciji 13 seoskih i opštinskih NO odbora, izabran SNO odbor za Majevicu.

⚔️ 16. 2. 1942. U Loparama, u prisustvu 70 delegata sa oslobođene teritorije severnog dola istočne Bosne i iz okupiranih gradova [Delegati iz Brčkog su naišli na neprijateljsku zasedu i pohvatani, a sekretar MK je poginuo.], održana okružna konferencija SKOJ-a za Majevicu. Rešeno je da se pristupi organizaciji NOSOBiH i raskrinkavanju četnika kao kvislinga i da se, pored SK SKOJ-a za Tuzlu i Bijeljinu, formira SK SKOJ-a za Brčko.

⚔️ 20. 2. 1942. U s. Vukosavcima (kod Lopara) delovi četničkog Majevičkog odreda mučki napali Štab Majevičkog NOP odreda. U neravnoj borbi su izginuli većina članova Štaba odreda i članova OK KPJ za Majevicu, ukupno oko 30 rukovodilaca i boraca, među kojima i komandant Majevičkog NOP odreda Ivan Marković Irac, politički komesar Fadil Jahić Španac i članovi Štaba odreda Albin Herljević i Slavko Mićić - narodni heroji.

⚔️ 28. 2. 1942. Majevički NOP odred, posle žestokih borbi kod s. Vukosavaca (blizu Lopara), pred nadmoćnim snagama četničkog Majevičkog odreda povukao se preko pl. Jelice u Birač.

⚔️ 0. 3. 1942. U s. Tobutu (kod Lopara) četnici Majevičkog četničkog odreda ubili komandira čete u Majevičkom NOP odredu Veselina Gavrića, narodnog heroja.

⚔️ 30. 5. 1942. Na pregovorima u Loparama četnički Majevički odred zaključio sporazum sa predstavnicima ustaške NDH o zajedničkim akcijama protiv NOP-a. Idućih dana sporazum je proširen, i Odred uključen u oružane snage NDH.

⚔️ 5. 11. 1942. Šesta istočnobosanska NOU brigada i 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zauzeli Lopare i u okolnim uporištima zarobili dve čete iz 6. i 8. puka domobranske 3. pešadijske divizije, četu milicije i jedan bataljon Četničkog Trebavskog odreda, dok se Jablanički bataljon četničke Majevičke brigade priključio partizanima.

⚔️ 15. 12. 1942. Dva bataljona nemačke 717. pešadijske divizije, dva bataljona ustaške 1. brigade i pet bataljona domobranske 3. pešadijske divizije otpočeli koncentrično nastupanje (poduhvat -Tuzla II-) ka Majevici s ciljem da na toj teritoriji okruže i unište 6. istočnobosansku NOU brigadu, 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Majevički NOP odred. Međutim, posle višednevnih borbi, jedinice NOV i POJ su se 18. i 19. decembra probile preko komunikacije Tuzla-Zvornik u Birač, zarobivši pri tom 23. četu domobranskog 11. pešadijskog puka i nešto četnika. Ogorčen zbog neuspeha, neprijatelj je u selima oko Lopara pobio oko 250 ljudi i žena, dok je 110 njih odveo u Nemačku na rad. U borbi su pored ostalih poginuli Suljo Jahić i Milenko Verkić, narodni heroji.

⚔️ 13. 4. 1943. Kod s. Rastošnice i s. Kiseljaka (na putu Zvornik-Lopare) 1. vojvođanska NOU brigada razbila delove četničke Majevičke brigade. Poginulo je 30 i ranjeno oko 50 četnika.

⚔️ 30. 7. 1943. U rejonu s. Zloselo - s. Labucka - s. Busija (kod Lopara) delovi 1. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ i Majevičkog NOP odreda 17. udarne divizije NOVJ razbili grupu od 450 četnika podržanih nemačkom artiljerijom.

⚔️ 0. 4. 1944. U s. Loparama (kod Tuzle) i okolnim selima nemačke jedinice i ustaše streljale i povešale 327 ljudi.

⚔️ 16. 5. 1944. Štab 3. udarnog korpusa NOVJ uputio na pl. Majevicu 16. udarnu diviziju i Štab 38. udarne divizije NOVJ, sa 17. majevičkom udarnom brigadom, radi pomoći 36. udarnoj diviziji NOVJ koja se na prostoriji Lopare-Tuzla nalazila u teškom položaju zbog pritiska jakih neprijateljskih snaga.

⚔️ 20. 5. 1944. Dva bataljona 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ izvršila napad na neprijateljski položaj Strnču (kod s. Lopara, blizu Tuzle). Posle žestoke tročasovne borbe, kad je stiglo pojačanje, bataljoni su se povukli na polazni položaj. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 60 mrtvih i ranjenih, a bataljoni - 12 mrtvih, 30 ranjenih i 12 nestalih boraca.

⚔️ 9. 6. 1944. U borbi protiv jedinica nemačke 13. SS divizije -Handžar- i četnika, 16. udarna divizija NOVJ, u sadejstvu sa delovima 38. divizije NOVJ, zauzela Zajednicu (tt 443), a zatim, posle sedmočasovne borbe i s. Lopare. Neprijatelj je imao oko 350 mrtvih i više ranjenih. Plen: 8 topova, 15 minobacača, 13 p. mitraljeza, 14 radio-stanica, 60 vozila i dr.

⚔️ 10. 6. 1944. Uz jaku podršku avijacije i tenkova, nemačka 13. SS divizija -Handžar- protivnapadom odbacila 16. udarnu diviziju NOVJ i zauzela s. Lopare.

⚔️ 26. 9. 1944. Na putu preko istočne Bosne za Srbiju, 28. udarna divizija NOVJ zauzela s. Lopare i Janju. Do 3. oktobra razbila je četnički Majevički korpus.

Dokumenti

📜 Izvještaj zapovjednika oružničkog krila Tuzla od 22 avgusta 1941 god. o napadu na žandarmerisku stanicu Lopare i o drugim akcijama partizana

📜 Naređenje komandanta Majevičke četničke brigade od 27. avgusta 1942. komandantu Drinskog bataljona da uputi 100 četnika radi obezbeđen ja prolaza nemačke kolone drumom Sapna–Lopare

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 29 januara 1944 Štabu Šesnaeste muslimanske brigade za izviđanje prema cestama Zvornik - Bijeljina i Zvornik - Lopare

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 30 januara 1944 Štabu Petnaeste majevičke brigade za dejstvo na prostoriji Koraj - Celić i prema Loparama

📜 Zapovijest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 22. februara 1944. potčinjenim jedinicama za čišćenje sektora Brčko — Čelić — Koraj — Lopare od četnika i zelenog kadra

📜 Zapovijest Štaba 16. NOU divizije od 6. juna 1944. potčinjenim jedinicama za pripremu napada na njemačko uporište Lopare

📜 Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 7. juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja u rejonu Lopara

📜 Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 14. juna 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama Brigade u rejonu Lopara

📜 Izvještaj Štaba 38. divizije od 13. oktobra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Lopare - Vukosavci -Jablanica

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. novembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na sektoru Čelić - Lopare - Pukiš

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. novembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na sektoru Celić - Lopare - Pukiš

📜 Obavještenje Štaba 3. korpusa od 23. januara 1945. odjeljenju za zaštitu naroda o naređenju Štaba 2. armije NOVJ da sa svojim jedinicama i Majevičkim NOP odredom produže čišćenje četnika na prostoru Lopare - Sapna

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 13. SS divizija Handžar 28. slavonska divizija NOVJ 717. pešadijska divizija Narodni heroji Jugoslavije 18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada 17. istočnobosanska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Zvornik Majevička četnička brigada Tuzla Hrvatsko domobranstvo Kiseljak 17. majevička udarna brigada Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Ustanak u NDH Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Majevički korpus JVuO 38. istočnobosanska divizija NOVJ Majevički partizanski odred 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Politički komesari u NOR-u 3. pješačka divizija (NDH) 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Četnici u drugom svetskom ratu 16. muslimanska udarna brigada 15. majevička udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 36. vojvođanska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Bijeljina Borbe za Istočnu Bosnu 1942. 16. vojvođanska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Radivoje Kerović Španski borci u oslobodilačkom ratu Četnička golgota Operacija Tuzla Žene u ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Luftwaffe u Jugoslaviji 1. vojvođanska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Brčko SKOJ 2. vojvođanska udarna brigada Narodno oslobodilački odbori