Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

28. slavonska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 79 hronoloških zapisa, 126 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 27. 5. 1943. U rejonu s. Vučjaka i Ljutoča (na pl. Papuku), po naređenju VŠ NOV i POJ, od 17. i 21. brigade NOV i PO Hrvatske formirana 10. slavonska divizija (kasnije 28. divizija) 1. slavonskog korpusa NOVJ.

⚔️ 27. 5. 1943. U Slavoniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 10-te (kasnije 28. divizije) i 12. divizije NOVJ formiran 1. slavonski korpus (kasnije: 2. hrvatski, pa 6. korpus NOVJ).

⚔️ 17. 10. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ 10. slavonska divizija preimenovana u 28. diviziju NOVJ.

⚔️ 17. 10. 1943. Domobransko uporište Ivanec (kod Varaždina) zauzela NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i zarobila 66 domobrana, 30 žandarma i 1 oficira. Istovremeno je 17. udarna brigada 28. divizije NOVJ odbila pojačanja upućena iz Varaždina, nanevši im gubitke od 2 mrtva i 5 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 22. 10. 1943. Jedinice 17. udarne brigade 28. divizije NOVJ otpočele napad na ustaško-nemačku posadu u Zlataru. Posle trodnevne borbe mesto je zauzeto, a neprijatelj se povukao u s. Oroslavlje i s. Beđekovčinu uz gubitke od preko 40 mrtvih i 44 zarobljena. Brigada je imala 6 mrtvih i 18 ranjenih.

⚔️ 7. 11. 1943. Koprivnicu posle 20-časovne borbe zauzeli 21. brigada 28. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, dok su NOU brigada -Braća Radić-, 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Bjelovarski NOP odred odbili nemačko-ustaške snage iz Varaždina i Križevaca upućene u pomoć napadnutoj posadi Koprivnice. Od ukupno 1200 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika pogiftulo je 60, a zarobljeno 56, dok se ostatak probio preko r. Drave u s. Golu. Jedinice NOVJ su imale 29 mrtvih i 61 ranjenog. Zaplenjeno je 605 pušaka, 18 puškomitraljeza, 6 mitraljeza, 3 minobacača i veća količina municije i drugog materijala, a na ž. st. je uništeno 12 lokomotiva i oko 300 vagona.

⚔️ 30. 11. 1943. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 28. divizija NOVJ proglašena udarnom.

⚔️ 2. 12. 1943. GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio Štabu 6. korpusa NOVJ da uputi 28. udarnu diviziju iz Moslavine u Pokuplje i Turopolje radi zajedničkog dejstva sa jedinicama 8. divizije NOVJ. Divizija se prebacila u Turopolje 7. decembra, ali plan nije ostvaren zbog neprijateljske operacije -Panter- na Kordunu i u Baniji i operacije -Vajaahtsman- u Pokuplju i Turopolju.

⚔️ 5. 12. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku 21. brigada 28. divizije NOVJ dobila naziv udarna.

⚔️ 7. 12. 1943. Iz rejona Zagreba otpočeo napad delova Pavelićeve gardijske brigade i čete nemačkih vojnika u cilju -čišćenja- prostorije jugozapadno od pruge Zagreb-Sisak. U rejonu s. M. Buna - s. V. Buna - s. Podvornica pružila je jak otpor neprijatelju 28. udarna divizija NOVJ, koja je toga dana stigla iz Moslavine u Turopolje. Posle dvodnevnih borbi neprijatelj se povukao u Zagreb, uz gubitke od 25 mrtvih i 16 ranjenih ustaša i 12 nestalih nemačkih vojnika, a 28. divizija je takođe imala znatne gubitke.

⚔️ 18. 12. 1943. U s. Sopnici (kod Zagreba) Turopoljsko-posavski NOP odred i četa 2. diverzantskog bataljona GŽ NOV i PO za Hrvatsku napali i razoružali domobransku posadu i uništili dva skladišta (390 tona) avionskih bombi i protivavionskih granata. Zarobljeno je 60 domobrana, 1 podoficir i 2 oficira, a od eksplozije poginulo je 5 i ranjeno 41 nemački vojnik i domobran.

⚔️ 25. 12. 1943. Snage nemačke 371. pešadijske divizije i 4. kubanski puk nemačke 1, kozačke konjičke divizije otpočele operaciju (-Vajnahtsman-) u cilju uništenja jedinica NOVJ u Pokuplju i Turopolju. Pošto se 28. udarna divizija NOVJ, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, 26. decembra povukla iz Turopolja u Moslavinu, neprijateljske jedinice su, ne nailazeći na otpor, do 30. decembra prokrstarile ovu prostoriju pljačkajući.

⚔️ 23. 1. 1944. Jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ, posle 36 časova borbe, uništile skoro ceo 6. ustaški bataljon i zauzele s. Caglin (kod Slav. Požege). Zaplenjeno 5 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 130 pušaka i 1 top. Uništeno 8 teretnih vagona i 14 vagona slame.

⚔️ 23. 1. 1944. Jedinice 4. bataljona 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ i 2. bataljona Osječkog NOP odreda zauzele s. Poreč (kod Slav. Požege) koje je branilo 160 nemačkih vojnika.

⚔️ 23. 1. 1944. Delovi 28. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa delovima Istočne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ, napali domobransko-nemačko uporište u s. Kuli (kod Slav. Požege), ali ga nisu zauzeli, jer su mu u pomoć stigli delovi nemačke 187. rezervne divizije iz Slav. Požege i Pleternice.

⚔️ 7. 2. 1944. Iz Daruvara i Pakraca otpočeo dvodnevni napad 1. i 2. bataljona 8. puka i 2. bataljona 4. puka domobranske 4. brdske brigade na slobodnu teritoriju u pravcu s. Bučja i s. Bučkog Kamenskog (kod Slav. Požege). Sutradan su ih 28. udarna divizija NOVJ i Daruvarski NOP odred odbili i prinudili da se povuku u polazne garnizone.

⚔️ 15. 2. 1944. Između Pleternice i ž. st. Nova Kapela-Batrina jedinice 28. udarne divizije NOVJ porušile 6 km železničke pruge i tt veze, zbog čega je saobraćaj obustavljen 6 dana.

⚔️ 18. 2. 1944. Kod s. Oriovca (blizu Slav. Broda) jedinice Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ napale domobransku kolonu i odbacile je u pravcu Slav. Broda, te istovremeno porušile prugu na 16 mesta.

⚔️ 19. 2. 1944. Kod s. Vrbove (blizu Nove Gradiške) jedinice 2. bataljona 17. udarne brigade 28. udarne divizije i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ porušile prugu Beograd-Zagreb na 16 mesta i time onemogućile saobraćaj za 24 časa.

⚔️ 5. 3. 1944. Jedinice Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ napale nemačke delove u s. Pčelicu (kod Virovitice), ali su se posle kraće borbe povukle prema s. Popelani.

⚔️ 9. 3. 1944. Kod s. Pivnice (blizu Virovitice) jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale nemačku kolonu jačine 200 vojnika, razbile je i prinudile na povlačenje u pravcu s. Suhopolja.

⚔️ 16. 3. 1944. Kod s. Miokovićeva (blizu Daruvara) jedinice Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ napale iz zasede nemačku motorizovanu kolonu, koja je ipak uspela da prodre u pravcu Virovitice.

⚔️ 18. 3. 1944. Kod s. Pivnice (blizu Virovitice) delovi 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napali motorizovanu nemačku kolonu, ali je ova uspela da se probije u pravcu s. Suhopolja. Uništena su joj 3 kamiona.

⚔️ 19. 3. 1944. Kod s. Klisa i s. Krivaje (blizu Daruvara) delovi 21. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napali nemačku kolonu i posle jednočasovne borbe uništili 1 tenk, 4 kamiona i 2 motocikla, a zatim se povukli u s. Lisičine.

⚔️ 20. 3. 1944. Između s. Pčelica i s. Popelane (kod Virovitice) jedinice Brodsko NO brigade, u sadejstvu sa delovima 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale kolonu nemačke 1. brdske divizije i nanele joj gubitke od 39 mrtvih i isto toliko zarobljenih vojnika.

⚔️ 22. 3. 1944. Štab 6. korpusa NOVJ izdao direktivu potčinjenim jedinicama da vrše napade na železničke komunikacije i na neprijateljske kolone koje odlaze u Mađarsku: 12. divizija NOVJ na pruzi Beograd-Zagreb (između Nove Gradiške i Vinkovaca); 28. udarna divizija NOVJ na pruzi Daruvar - s. Đulavec - Virovitica; Zapadna grupa NOP odreda na pruzi Banova Jaruga - Daruvar, a Istočna grupa NOP odreda na prugama Slav. Brod - Vinkovci, s. Striživojna - Osijek i Vinkovci-Osijek.

⚔️ 5. 4. 1944. Delovi 28. udarne divizije NOVJ, posle 36 časova borbe, zauzeli Podrav. Slatinu koju je branilo 450 ustaša iz 15. ustaškog bataljona i 80 domobrana i žandarma. Zaplenjena su 2 topa, 8 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 194 puške i 67.500 metaka.

⚔️ 10. 4. 1944. U Voćinu, od boraca 12. i 28. udarne divizije NOVJ, Istočne i Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ. formiran bataljon za borbu protiv pete kolone (Bataljon PPK) 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 22. 4. 1944. Jedinice 21. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ zauzele Feričance, koje je branilo 80 ustaša iz 18. ustaškog bataljona i 20 domobrana.

⚔️ 27. 4. 1944. Nemačka borbena grupa -Hofman- iz Virovitice zauzela s. Pivnicu (kod Virovitice), a delovi domobranske 4. brdske brigade iz Daruvara zauzeli s. Đulavec (sada: Miokovićevo, kod Daruvara), potisnuvši delove 28. udarne divizije NOVJ prema Voćinu).

⚔️ 28. 4. 1944. Delovi nemačkog 1. policijskog puka potisnuli delove 28. udarne divizije NOVJ i zauzeli s. Slatinski Drenovac (kod Podrav. Slatine).

⚔️ 29. 4. 1944. Nemačka borbena gr upa -Hofman- i delovi nemačkog 1. policijskog puka odbacili jedinice 28. udarne divizije NOVJ, te zauzeli Voćin i popalili ga.

⚔️ 4. 5. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, jedinice 28. udarne divizije NOVJ prešle r. Ilovu i prebacile se u Moslavinu, u cilju pomoći jedinicama 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 11. 5. 1944. Jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale ustaško uporište u s. Hercegovcu (kod Daruvara), ali zbog jakog otpora neprijatelja, potpomognutog avijacijom, napad nije uspeo.

⚔️ 15. 5. 1944. Delovi 28. udarne divizije i 10. korpusa NOVJ izvršili neuspeo napad na oko 300 ustaša i milicionera u s. Kloštru Ivaniću (kod Ivanić-Grada).

⚔️ 21. 5. 1944. Između s. Sv. Ivana Žabna i Križevaca i između s. Prikraja i s. Gradca (na pruzi Zagreb-Križevci) jedinice 28. udarne divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušile 4 mosta i prugu na 275 mesta. Saobraćaj je prekinut nekoliko dana.

⚔️ 14. 6. 1944. Dvadeset prva udarna brigada 28. udarne divizije NOVJ zauzela neprijateljsko uporište u s. V. Grđevcu (kod Bjelovara) koje je branilo 400 domobrana (domobranske 4. brdske brigade) i žandarma. Neprijatelj je imao 55 mrtvih i ranjenih i 60 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno je 80 pušaka, 12 automata, 10 p. mitraljeza, 1 mitraljez i druga ratna oprema.

⚔️ 15. 6. 1944. Posle šestočasovne borbe delovi 28. udarne divizije NOVJ zauzeli neprijateljsko uporište u s. V. Pisanici i s. Severinu (kod Bjelovara) koja su branili domobrani i ustaše. Zaplenjeno je: mitraljez, 9 p. mitraljeza, 120 pušaka, 150.000 metaka, 5 kamiona i drugi ratni materijal. Neprijatelj je imao 92 mrtva i 100 zarobljenih vojnika.

⚔️ 28. 6. 1944. Otpočeo napad ustaško-domobranskih posada iz Novog Marofa, Varaždinskih Toplica, Koprivnice i Ludbrega na jedinice 10. korpusa NOVJ i 28. udarne divizije NOVJ na Kalniku. U borbama do 2. jula jedinice NOVJ su odbacile neprijatelja u polazne garnizone i prodrle u Podravinu.

⚔️ 5. 7. 1944. Jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale Ludbreg, u kome se branilo oko 750 ustaša. Posle vrlo oštre borbe uz vlastite gubitke od 99 mrtvih i 66 nestalih boraca, one su se povukle. Poginuo je i komandant 3. bataljona 17. NOU brigade Mojica Birta Zec, narodni heroj.

⚔️ 16. 7. 1944. Kod s. Stare Rače, s. Drljanovca i s. Bulinca nemačke i ustaško-domobranske snage iz Bjelovara napale 32. diviziju NOVJ i 1. zagorsku NO brigadu, ali su ih ove jedinice, u sadejstvu sa Brodskom brigadom 28. udarne divizije NOVJ, odbacile u pravcu Bjelovara.

⚔️ 12. 8. 1944. Selo Skenderovce (kod Slav. Požege) zauzeli delovi Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ. Selo je branilo oko 320 domobrana i ustaša.

⚔️ 20. 8. 1944. Kod s. Lonje (blizu Kostajnice) jedinice 17. udarne brigade i Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ izvršile prebacivanje žita preko komunikacije Beograd-Zagreb i r. Save u Baniju.

⚔️ 25. 8. 1944. Delovi Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ napali na oko 100 ustaša i domobrana u s. Kukunjevcu (kod Pakraca). Napad nije uspeo zbog dolaska pojačanja iz Pakraca i Lipika. Neprijatelj je imao 2 mrtva i 23 ranjena vojnika.

⚔️ 5. 9. 1944. Između s. Lipovljana i Novske Brodska brigada 28. udarne divizije NOVJ porušila železničku prugu Beograd-Zagreb na 130 mesta i srušila 1 most.

⚔️ 5. 9. 1944. Između Novske i Okučana jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ porušile železničku prugu Beograd-Zagreb na 180 mesta.

⚔️ 6. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da 28. udarnu diviziju NOVJ uputi u centralnu Bosnu, odakle će nastaviti pokret ka istočnoj Bosni. Divizija treba da se direktno poveže sa VŠ.

⚔️ 8. 9. 1944. Dvadeset prva udarna brigada 28. udarne divizije NOVJ i 14. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ otpočele napad na Doboj, koji su branili nemački vojnici, 4. lovački puk domobranske 1. lovačke brigade i delovi domobranske 6. posadne brigade. Posle dvodnevnih borbi jedinice NOVJ su uspele da prodru u grad, ali ga nisu zauzele, jer su pristigla pojačanja od Tuzle i Maglaja. Gubici neprijatelja: 300 mrtvih, 450 ranjenih i 77 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 11 mrtvih i 31 ranjen.

⚔️ 13. 9. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, 28. udarna divizija 6. korpusa NOVJ prešla r. Savu na odseku s. Kobaš - s. Dubočac, spojila se sa svojom 21. udarnom brigadom i preko Bosne krenula u Srbiju, gde će ući u sastav 32. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 16. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ da 28. udarnoj diviziji NOVJ pomogne u prebacivanju iz centralne u istočnu Bosnu i da se u vezi s tim poveže sa Štabom 3. udarnog korpusa.

⚔️ 17. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da organizuje prihvat 28. udarne divizije NOVJ kada ona bude prelazila r. Bosnu da bi se prebacila u istočnu Bosnu, a zatim nastavila pokret preko r. Drine, pravcem za 11. udarnom divizijom NOVJ.

⚔️ 19. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da razvije ofanzivu prema Semberiji i Posavini, jer je obavešten da nemačka 13. SS divizija -Handžar- odlazi sa područja toga korpusa. Ujedno ga je obavestio da će se 28. udarna divizija NOVJ preko r. Bosne prebaciti na odsek Modriča - pl. Trebovac.

⚔️ 19. 9. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 28. udarne divizije NOVJ: posle prebacivanja u istočnu Bosnu, ova će divizija sadejstvovati sa snagama 3. udarnog korpusa NOVJ na čišćenju Posavine, Majevice i Semberije, a zatim će ostati na Majevici i u Semberiji kao pobočnica naših snaga u zapadnoj Srbiji, spremna da se tamo prebaci; potrebno je da je ona snabdevena municijom, da je na borbenoj visini i da ostane pod neposrednom komandom VŠ NOV i POJ.

⚔️ 20. 9. 1944. VŠ NOV i POJ dao direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: kroz nekoliko dana će se na sektor Modriča-Trebovac prebaciti 28. udarna divizija NOVJ, koja će ostati neposredno pod komandom VŠ NOV i POJ; ta se divizija može uzeti u kombinaciju za čišćenje Majevice, Semberije i Posavine, a potom će ostati na prostoriji Majevica-Semberija kao pobočnica snaga NOVJ u zapadnoj Srbiji, spremna da se prebaci tamo po naređenju VŠ; održavanje veze sa snagama u zapadnoj Srbiji vrlo je važno; posle čišćenja Majevice i Posavine i učvršćenja snaga NOVJ na tom području treba jedinice 3, udarnog korpusa orijentisati ka Sarajevu.

⚔️ 24. 9. 1944. Na prostoriju s. Lukavca (kod Tuzle) stigla iz Slavonije, na putu za Srbiju, 28. udarna divizija NOVJ.

⚔️ 26. 9. 1944. Na putu preko istočne Bosne za Srbiju, 28. udarna divizija NOVJ zauzela s. Lopare i Janju. Do 3. oktobra razbila je četnički Majevički korpus.

⚔️ 1. 10. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku nazvane udarnim sledeće brigade: Osječka brigada 12. divizije. Brodska brigada 28. udarne divizije, 1. i 3. brigada 35. divizije, 18. brigada i Omladinska brigada -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ.

⚔️ 3. 10. 1944. Dva bataljona 17 (slavonske) brigade 28. udarne divizije NOVJ zauzeli Janju, koju je branila jedna četa iz 13. SS divizije -Handžar- i muslimanska milicija.

⚔️ 5. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio 28. udarnoj diviziji NOVJ da se iz Semberije hitno prebaci preko r. Drine u Mačvu i poveže sa 12. udarnim korpusom NOVJ koji, ovladavši Mačvom, opseda Šabac.

⚔️ 6. 10. 1944. Kod Zvornika se 28. udarna divizija NOVJ prebacila preko r. Drine u Srbiju, gde je ušla u sastav 12. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 21. 10. 1944. Kod Umke, u borbi protiv nemačkih snaga koji su se probijali od Avale, 1. bataljon 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ ubio oko 130 nemačkih vojnika, a zaplenio 6 p. mitraljeza, 3 automata, 25 pušaka, 10 pištolja, 12.500 metaka i dosta druge opreme. Bataljon je imao 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 8. 11. 1944. Kod Banje Koviljače oko 100 nemačkih vojnika prešli na desnu obalu r. Drine i napali 2. bataljon 17. brigade 28. udarne divizije NOVJ. Posle dvočasovne borbe neprijatelj je odbačen preko Drine. Bataljon je imao 33 mrtva, 20 ranjenih i 4 nestala borca. Gubici neprijatelja nisu poznati.

⚔️ 13. 11. 1944. U Negotinu formirana 3. artiljerijska brigada 14. korpusa NOVJ [Od 6. aprila 1945. u sastavu 28. udarne divizije JA.].

⚔️ 28. 11. 1944. Kod Koviljače, prihvaćena od delova 38. divizije NOVJ, 28. udarna divizija NOVJ (bez 17. brigade) otpočela trodnevni prelaz preko r. Drine u istočnu Bosnu.

⚔️ 30. 11. 1944. Jedinice 28. udarne divizije NOVJ zauzele Janju, u kojoj su se branile nemačke jedinice.

⚔️ 3. 12. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Srbiju da rasformira 13. i 14. korpus NOVJ i da od 23, 25, 45, 17. i 28. udarne divizije NOVJ formira Južnu operativnu grupu divizija pod svojom komandom. Pod neposrednu komandu GŠ NOV i PO za Srbiju stavljene su 22, 24, 46. i 47. divizija NOVJ.

⚔️ 15. 12. 1944. Kod s. Badovinaca i s. Balatuna (između Bijeljine i Bogatića) 17. udarna divizija i 17. udarna brigada 28. udarne divizije Južne operativne grupe NOVJ otpočele prebacivanje preko r. Drine u istočnu Bosnu (a završile do 17. decembra).

⚔️ 18. 12. 1944. Jedinice nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, jačine preko 3000 vojnika, nakon jednodnevne oštre borbe odbacile delove 28. udarne divizije i 2. krajišku udarnu brigadu 17. udarne divizije Južne operativne grupe NOVJ, probile se od s. Branjeva u Janji: i noću produžile probijanje ka Bijeljini. Gubici neprijatelja: 134 poginula vojnika. Zaplenjena su 3 protivavionska topa i 1 protivavionski mitraljez a uništena su 2 tenka i 7 kamiona. Gubici jedinica NOVJ: 21 poginuo i 33 ranjena borca.

⚔️ 18. 12. 1944. Duž komunikacije s. Šepak - Janja 21. i Brodska udarna brigada 28. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv neprijateljskih pobočnica koje su imale zadatak da obezbede izvlačenje svojih trupa iz Zvornika. Gubici neprijatelja: 50 poginulih. Gubici brigada NOVJ: 25 poginulih i 43 ranjena borca.

⚔️ 20. 12. 1944. Na liniji s. Obarska - s. G. Čađavica - s. Suhopolje (kod Bijeljine), u cilju prodora prema Brčkom, jake nemačke snage napale na jedinice 17. i 28. udarne divizije Južne operativne grupe NOVJ. Neprijatelj je odbijen uz gubitke od preko 400 poginulih vojnika.

⚔️ 27. 12. 1944. U rejonu Tuzle 38. udarna divizija NOVJ, 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i Tuzlanski NOP odred, uz sadejstvo delova 28. divizije 14, korpusa NOVJ, razbili jaku četničku grupaciju (Avalski, Mlavski, Timočki, Deligradski, Toplički, Javorški, Južnomoravski i Srpski udarni korpus). Uništena je skoro polovina te grupacije (koja je imala oko 8000 četnika) a njeni ostaci su se povukli dolinom r. Spreče ka pl. Ozrenu.

⚔️ 2. 1. 1945. Jedinice 28. udarne divizije 2. armije NOVJ odbile ispad nemačkih, ustaških i domobranskih snaga iz Bijeljine, nanevši im gubitke od oko 50 mrtvih, 80 ranjenih i 3 zarobljena. Divizija je imala 31 mrtvog i 45 ranjenih.

⚔️ 27. 1. 1945. Po naređenju VŠ NOV i POJ, 17. i 28. udarna divizija 2. armije NOVJ napale nemačke i ustaško-domobranske snage u Bijeljini. Napad je nekoliko puta obnavljan, ali grad nije zauzet zbog jakog otpora neprijatelja i zbog pogoršane situacije u rejonu Zvornika, pa je Štab 2. armije NOVJ, 3. februara, obustavio napad i težište borbi preneo na komunikaciju s. Drinjača-Zvornik, radi napada na delove nemačke 22. pešadijske divizije. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 100 mrtvih i preko 200 ranjenih, a jedinice 2. armije NOVJ imale su 260 mrtvih i 570 ranjenih.

⚔️ 16. 3. 1945. Delovi 17. i 28. udarne divizije 2. armije JA, oslobodile Janju iz koje su se jedinice nemačke 22. pešadijske divizije probile prema Bijeljini.

⚔️ 19. 3. 1945. U rejonu Gradačca 28. udarna divizija 2. armijo JA vodila oštru borbu protiv nemačkih jedinica, te ih odbacila i nanela im gubitke od oko 100 mrtvih, više ranjenih i 2 zarobljena, uz sopstvene gubitke od 18 mrtvih i 77 ranjenih.

⚔️ 29. 3. 1945. Nemačke jedinice iz Brčkog probile položaje 28. udarne divizije 2. armije JA i produžile nadiranje ka s. Čeliću. Dalji prodor jo sprečen dejstvom jedinica 23. udarne divizije i 2. krajiške brigade 17. udarne divizije 2. armije JA.

⚔️ 2. 5. 1945. Jedinice 28. udarne divizije 2. armije JA, posle petodnevne borbe, odbacile prema Petrinji delove ustaške 8. i 7. brigade i oslobodile Bos. Kostajnicu.

⚔️ 3. 5. 1945. Brodska udarna brigada 28. udarne divizije JA posle jednodnevne žestoke borbe odbacila ustaško-domobranske i nemačke snage u pravcu Petrinje i Sunje i oslobodila Kostajnicu.

⚔️ 5. 5. 1945. Jedinice 28. udarne divizije 2. armije JA, posle jednodnevne borbe, oslobodile Petrinju i produžile gonjenje nemačko i ustaško-domobranskih snaga prema Sisku i Zagrebu.

Dokumenti

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 21 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Zlatar

📜 Naredba Štaba Dvadeset osme divizije od 21 listopada 1943 god. o pohvali Dvadeset prve NO brigade za junačko držanje pri napadu na ustaše kod sela Visoko

📜 Naređenje Štaba Dvadeset osme divizije od 23 listopada 1943 god. o pohvali boraca i rukovodilaca Sedamnaeste NOU brigade za herojsko držanje prilikom napada na Zlatar

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 31 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Ivanec, Zlatar i rušenju komunikacije Zagreb - Varaždin

📜 Izvod iz izveštaja političkog komesara 28. divizije od 1. novembra 1943. političkom komesaru 6. korpusa NOV Jugoslavije o političkom stanju i radu u Diviziji

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 4 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 7 studenog 1943 god. o napadu jedinica Druge operativne zone i Dvadeset osme divizije na Koprivnicu i borbama kod Kutine, Grubišnog Polja i Generalskog Stola

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset prve NO brigade od 10 studenog 1943 god. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na Koprivnicu

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset Osme divizije od 20 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama za oslobođenje Koprivnice

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 30 studenog 1943 god. Štabu Dvadeset osme divizije o rezultatima borbi na liniji Čazma - Novoselec-Križ - Ivanić Grad

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset prve NO brigade od 2. prosinca 1943. god. Štabu Dvadeset osme divizije NOV Jugoslavije o borbama kod Narte i Novog Štefanja

📜 izvještaj Štaba Dvadeset prve NO udarne brigade od 8. prosinca 1943. god. Štabu Dvadeset osme divizije NOV Jugoslavije o borbama kod Velike Bune i Podvomice

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 22. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na V. Goricu i Sopnicu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset osme divizije NOV Jugoslavije od 24. prosinca 1943. god. podređenim jedinicama za prebacivanje iz Turopolja za Moslavinu

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Kulu i Poreč

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 4 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama u Turopolju, prebacivanju u Moslavinu i budućim namjerama

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti ljudstva Dvadeset osme divizije Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 4 siječnja 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 11 siječnja 1944 god. Štabu Dvadeset osme divizije o prelasku brigade iz Turopolja u Podravinu

📜 Izveštaj političkog komesara 28. NOU divizije od 15. januara 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom radu i moralno-političkom stanju u brigadama

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 18 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Čaglin

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 25 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da izvrše marš i razmjeste se u selima zapadnog dijela Požeške kotline

📜 Dodatak Operativnom izvještaju Štaba Dvadeset osme divizije od 30 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama u Caglinu i Milan Lugu

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 30 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o rezultatima napada na Čaglin, Poreč i Kulu

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti jedinica Dvadeset osme divizije od 3 februara 1944 godine

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 11 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama da izvrše diverziju na željezničkoj pruzi Beograd - Zagreb kod St. Petrovog Sela i Vrbove

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 11 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbi potčinjenih jedinica kod sela: Španovica, Branežci, Ožegovci i Bučje

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 14 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi Beograd - Zagreb

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 17 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi Beograd - Zagreb

📜 Naređenje Štaba Durmitorskog NOP odreda od 20. februara 1944. Komandi mjesta Pivski Manastir za potpunu mobilizaciju

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU brigade Dvadeset osme NOU divizije od 25 februara 1944 god. potčinjenim bataljonima za diverziju na željezničkim prugama Beograd - Zagreb i Banova Jaruga - Pakrac

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 26 februara 1944 god. Štabu Dvadeset osme divizije o borbi na željezničkoj pruzi Lipik - Banova Jaruga

📜 Izvještaj Štaba Brodske NO brigade od 21 marta 1944 god. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na neprijateljsku kolonu na cesti Peoelana - Pčelić

📜 Izvještaj Štaba Brodske NO brigade od 17 marta 1944 god. ŠLabu Dvadeset osme divizije o napadu na neprijateljsku kolonu na cesti Daruvar - Virovitica

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 1 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama i stanju u jedinicama od 20 februara do 1 marta

📜 Zapovijest Št.aba Dvadeset osme divizije od 20 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku kolonu na cesti Daruvar - Virovitica

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 24 marta 1944 god. podređenim jedinicama da napadnu i protjeraju neprijatelja iz Velikih Bastaja i Dulaveca

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset prve NOU brigade od 25 marta 1944 god. Štabu Dvadeset osme divizije o napadima na neprijateljske kolone na cesti Daruvar - Pivnica

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 29 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadima na neprijateljske kolone na cesti Daruvar - Virovitica

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 1 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Podravskoj Slatini

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti jedinica dvadeset osme divizije od 3 aprila 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 11 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o toku i rezultatima napada na neprijateljski garnizon u Podravskoj Slatini

📜 Izveštaj partijskog sekretara 2. bataljona 17. brigade 28. divizije od 12. aprila 1944. partijskom sekretaru brigade o političkom stanju jedinice posle borbi na sektoru Podravske Slatine

📜 Pismo Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 17 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa i potčinjenim jedinicama o greškama koje su zapažene prilikom napada na Podravsku Slatinu

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije Šestog Korpusa NOVJ od 20 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijateljske posade u Feričancima i Đurđenovcu

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 29 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama na liniji Kuzma - Lisičine Hum - Popovac i o razmeštaju jedinica i pripremama za napad na neprijatelja koji prodire na Papuk

📜 Direktiva Štaba Desetog korpusa NOVJ od 8. maja 1944. Štabu Dvadeset osme NOU divizije za rad po dolasku na područje Moslavine

📜 Naređenje Štaba Desetog korpusa NOVJ od 8. maja 1944. Štabu Zapadne grupe NOP odreda da se stavi pod komandu Dvadeset osme divizije

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset prve brigade od 8. maja 1944. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o borbama i pokretima od 27. aprila do 6. maja

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 9. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Hercegovcu

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset prve NOU brigade od 12. maja 1944. Štabu Dvadeset osme divizije o borbi prilikom obezbjeđenja napada na neprijateljsku posadu u Hercegovcu

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 13. maja 1944. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na neprijateljsku posadu u Hercegovcu

📜 Izvještaj Štaba brodske NO brigade od 15. maja 1944. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o borbi prilikom obezbjeđenja napada na neprijateljsku posadu u Hercegovcu

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 17. maja 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o dejstvima od 23. marta do 11. maja

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset prve NOU brigade od 17. maja 1944. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na ustaše u Kloštru Ivaniću

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 23. maja 1944. podređenim jedinicama za obezbjeđenje napada na neprijateljske posade u Narli i Velikom Trojstvu

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 30. maja 1944. Štabu Šestog i Desetog korpusa NOVJ o borbama jedinica koje su prilikom napada na Nartu bile na osiguranju prema Bjelovaru, Garešnici i Hercegovcu

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 11. juna 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljski garnizon u Velikom Grđevcu

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset prve brigade od 18. juna 1944. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o napadu na Veliki Grdevac

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste brigade od 19. juna 1944. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o borbama s neprijateljem koji je pošao u pomoć napadnutoj posadi u Velikom Grđevcu

📜 Izvještaj Štaba 21. brigade od 3. jula 1944. Štabu 28. NOU divizije o borbi kod Prkosa i Radeljeva

📜 Izvještaj Štaba 28. divizije od 13. jula 1944. štabovima 6. i 10. korpusa NOVJ o stanju u nekim neprijateljskim garnizonima, o izvedenim akcijama od 14. juna do 2. jula i o organizacionom stanju sopstvenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba 28. divizije od 13. jula 1944. štabovima 6. i 10. korpusa NOVJ o nekim borbama, političkom radu i moralno-političkom stanju u Diviziji

📜 Izvještaj Štaba 21. brigade od 13. avgusta 1944. Štabu 28. NOU divizije o situaciji u sjevernom dijelu srednje Bosne

📜 Izvještaj političkog komesara 28. divizije od 14. avgusta 1944 političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom radu i stanju u Diviziji

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za prebacivanje 28. NOU divizije u srednju Bosnu

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 28. divizije NOVJ od 6. septembra 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba 28. divizije od 7. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o brojnom stanju i naoružanju Divizije

📜 Zapovijest Štaba 28. divizije NOVJ od 13. septembra 1944. podređenim jedinicama da forsiraju rijeku Savu kod Slavonskog Kobaša

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 16. septembra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za prebacivanje 28. divizije iz centralne u istočnu Bosnu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. septembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ za obezbeđenje prihvata 28. divizije pri njenom prebacivanju iz srednje u istočnu Bosnu

📜 Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. septembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa, za upotrebu 28. divizije i dejstva jedinica 3. korpusa u istočnoj Bosni

📜 Direktiva Štaba 3. korpusa NOVJ od 22. septembra 1944. Štabu 28. divizije da sadejstvuje s ostalim jedinicama ovoga korpusa u savlađivanju neprijateljskih snaga na Majevici, Trebavi, u Posavini i Semberiji i da dolinom rijeke Drine obezbeđuje lijevi bok glavnine snaga NOVJ u Srbiji

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 28. NOU divizije o dejstvima u drugoj polovini septembra 1944. u srednjoj i istočnoj Bosni

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. septembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ za uspostavljanje veze sa 28. divizijom

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. septembra 1944. Štabu 28. divizije za povezivanje s 3. udarnim korpusom NOVJ i dejstva u istočnoj Bosni

📜 Pismo Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 3 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o situaciji u Mačvi i Pocerini

📜 Izvještaj Štaba 17. slavonske brigade od 4. oktobra 1944. Štabu 28. NOU divizije o zauzimanju Janje

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za postupak sa 28. NOU divizijom

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. oktobra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da prihvati 28. diviziju na putu za Srbiju

📜 Izvještaj Štaba 21. slavonske brigade od 5. oktobra 1944. Štabu 28. NOU divizije o napadu na uporište Janju

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 6 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o forsiranju Drine na sektoru Zvornik - Koviljača

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. oktobra 1944. Vrhovnom štabu da se 28. NOU divizija prebaci do 10. oktobra iz istočne Bosne u Srbiju

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine da sadejstvuje s jedinicama 28. NOU divizije u napadu na Sremsku Mitrovicu

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste slavonske brigade Dvadeset osme NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. načelniku Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ o borbama za Čukaricu

📜 Operativni izveštaj Štaba Brodske brigade Dvadeset osme NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu divizije za vreme od 12 do 20 oktobra

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve brigade Dvadeset osme NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama u Beogradu od 15 do 19 oktobra

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste slavonske brigade Dvadeset osme NOU divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama za oslobođenje Beograda od 17 do 20 oktobra

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste slavonske brigade Dvadeset osme NOU divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima kod Umke

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama za oslobođenje Beograda

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 28. NOU divizije o dejstvima početkom oktobra 1944. na području Semberije i Majevice

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve udarne brigade od 25 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o borbama brigade od 15 do 24 novembra

📜 Uputstvo političkog komesara 1. proleterskog korpusa NOVJ od 25. novembra 1944. političkom komesaru 28. divizije o odnosu prema narodu i narodnoj vlasti

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 30. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o stavljanju 28. NOU divizije pod komandu Glavnog štaba

📜 Izvještaj štaba 17. slavonske brigade od 7. decembra 1944. štabu 28. NOU divizije o borbama oko Bijeljine

📜 Izvještaj Štaba 14. korpusa od 17. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o prebacivanju 17. i 28. divizije preko rijeke Drine u istočnu Bosnu

📜 Izvještaj Štaba 21. slavonske brigade od 28. decembra 1944. Štabu 28. NOU divizije o dejstvima protiv Nijemaca i četnika na prostoriji Bijeljina - Janja

📜 Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 28. NOU divizije o dejstvima na odsjeku Janja - Bijeljina od 28. novembra do 29. decembra 1944. godine

📜 Naređenje Štaba 17. NOU divizije od 30. decembra 1944. Štabu 28. divizije za dejstva na prostoriji Janja - Suho Polje - Čađavica

📜 Brojno stanje ljudstva, stoke i naoružanja 28. NOU divizije 31. decembra 1944. godine

📜 Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 21. brigade 28. divizije JA

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Križevci Josip Broz Tito Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Slavoniji 1944. 4. gorski zdrug (NDH) 12. slavonska divizija NOVJ Pleternica Borbe u Hrvatskoj 1943. 181. pešadijska divizija 1. proleterski korpus NOVJ 22. pešadijska divizija Vrhovni štab NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Virovitica Brčko Završne operacije u Jugoslaviji Beogradska operacija Umka Beograd Koprivnica Zvornik Udarna brigada Braća Radić Voćin 12. vojvođanski korpus NOVJ Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. 2. krajiška udarna brigada Modriča Četnička golgota Bosanska Kostajnica Podravska Slatina Doboj Zagreb Slavonska Požega Bitka za Srbiju 17. istočnobosanska divizija NOVJ Ludbreg Operacija Božić Bata 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Hrvatska Kostajnica Pakrac Ivanec 17. krajiška udarna brigada Hrvatsko domobranstvo Tuzla Lipik 6. slavonski korpus NOVJ Borbe u Srbiji 1944. 10. zagrebački korpus NOVJ Daruvar 14. srpski korpus NOVJ Nova Gradiška Bijeljina Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Sisak Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Petrinja Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Hrvatskoj 1945. Novska Politički komesari u NOR-u 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 21. slavonska udarna brigada Bjelovar Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu 10. krajiška divizija NOVJ Janja Ivanić-Grad 13. SS divizija Handžar 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Četnici u drugom svetskom ratu 17. slavonska udarna brigada Borbe u Slavoniji 1943. Varaždin