Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

28. slavonska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 79 hronoloških zapisa, 126 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 27. 5. 1943. U rejonu s. Vučjaka i Ljutoča (na pl. Papuku), po naređenju VŠ NOV i POJ, od 17. i 21. brigade NOV i PO Hrvatske formirana 10. slavonska divizija (kasnije 28. divizija) 1. slavonskog korpusa NOVJ.

⚔️ 27. 5. 1943. U Slavoniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 10-te (kasnije 28. divizije) i 12. divizije NOVJ formiran 1. slavonski korpus (kasnije: 2. hrvatski, pa 6. korpus NOVJ).

⚔️ 17. 10. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ 10. slavonska divizija preimenovana u 28. diviziju NOVJ.

⚔️ 17. 10. 1943. Domobransko uporište Ivanec (kod Varaždina) zauzela NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i zarobila 66 domobrana, 30 žandarma i 1 oficira. Istovremeno je 17. udarna brigada 28. divizije NOVJ odbila pojačanja upućena iz Varaždina, nanevši im gubitke od 2 mrtva i 5 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 22. 10. 1943. Jedinice 17. udarne brigade 28. divizije NOVJ otpočele napad na ustaško-nemačku posadu u Zlataru. Posle trodnevne borbe mesto je zauzeto, a neprijatelj se povukao u s. Oroslavlje i s. Beđekovčinu uz gubitke od preko 40 mrtvih i 44 zarobljena. Brigada je imala 6 mrtvih i 18 ranjenih.

⚔️ 7. 11. 1943. Koprivnicu posle 20-časovne borbe zauzeli 21. brigada 28. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, dok su NOU brigada -Braća Radić-, 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Bjelovarski NOP odred odbili nemačko-ustaške snage iz Varaždina i Križevaca upućene u pomoć napadnutoj posadi Koprivnice. Od ukupno 1200 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika pogiftulo je 60, a zarobljeno 56, dok se ostatak probio preko r. Drave u s. Golu. Jedinice NOVJ su imale 29 mrtvih i 61 ranjenog. Zaplenjeno je 605 pušaka, 18 puškomitraljeza, 6 mitraljeza, 3 minobacača i veća količina municije i drugog materijala, a na ž. st. je uništeno 12 lokomotiva i oko 300 vagona.

⚔️ 30. 11. 1943. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 28. divizija NOVJ proglašena udarnom.

⚔️ 2. 12. 1943. GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio Štabu 6. korpusa NOVJ da uputi 28. udarnu diviziju iz Moslavine u Pokuplje i Turopolje radi zajedničkog dejstva sa jedinicama 8. divizije NOVJ. Divizija se prebacila u Turopolje 7. decembra, ali plan nije ostvaren zbog neprijateljske operacije -Panter- na Kordunu i u Baniji i operacije -Vajaahtsman- u Pokuplju i Turopolju.

⚔️ 5. 12. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku 21. brigada 28. divizije NOVJ dobila naziv udarna.

⚔️ 7. 12. 1943. Iz rejona Zagreba otpočeo napad delova Pavelićeve gardijske brigade i čete nemačkih vojnika u cilju -čišćenja- prostorije jugozapadno od pruge Zagreb-Sisak. U rejonu s. M. Buna - s. V. Buna - s. Podvornica pružila je jak otpor neprijatelju 28. udarna divizija NOVJ, koja je toga dana stigla iz Moslavine u Turopolje. Posle dvodnevnih borbi neprijatelj se povukao u Zagreb, uz gubitke od 25 mrtvih i 16 ranjenih ustaša i 12 nestalih nemačkih vojnika, a 28. divizija je takođe imala znatne gubitke.

⚔️ 18. 12. 1943. U s. Sopnici (kod Zagreba) Turopoljsko-posavski NOP odred i četa 2. diverzantskog bataljona GŽ NOV i PO za Hrvatsku napali i razoružali domobransku posadu i uništili dva skladišta (390 tona) avionskih bombi i protivavionskih granata. Zarobljeno je 60 domobrana, 1 podoficir i 2 oficira, a od eksplozije poginulo je 5 i ranjeno 41 nemački vojnik i domobran.

⚔️ 25. 12. 1943. Snage nemačke 371. pešadijske divizije i 4. kubanski puk nemačke 1, kozačke konjičke divizije otpočele operaciju (-Vajnahtsman-) u cilju uništenja jedinica NOVJ u Pokuplju i Turopolju. Pošto se 28. udarna divizija NOVJ, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, 26. decembra povukla iz Turopolja u Moslavinu, neprijateljske jedinice su, ne nailazeći na otpor, do 30. decembra prokrstarile ovu prostoriju pljačkajući.

⚔️ 23. 1. 1944. Jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ, posle 36 časova borbe, uništile skoro ceo 6. ustaški bataljon i zauzele s. Caglin (kod Slav. Požege). Zaplenjeno 5 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 130 pušaka i 1 top. Uništeno 8 teretnih vagona i 14 vagona slame.

⚔️ 23. 1. 1944. Jedinice 4. bataljona 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ i 2. bataljona Osječkog NOP odreda zauzele s. Poreč (kod Slav. Požege) koje je branilo 160 nemačkih vojnika.

⚔️ 23. 1. 1944. Delovi 28. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa delovima Istočne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ, napali domobransko-nemačko uporište u s. Kuli (kod Slav. Požege), ali ga nisu zauzeli, jer su mu u pomoć stigli delovi nemačke 187. rezervne divizije iz Slav. Požege i Pleternice.

⚔️ 7. 2. 1944. Iz Daruvara i Pakraca otpočeo dvodnevni napad 1. i 2. bataljona 8. puka i 2. bataljona 4. puka domobranske 4. brdske brigade na slobodnu teritoriju u pravcu s. Bučja i s. Bučkog Kamenskog (kod Slav. Požege). Sutradan su ih 28. udarna divizija NOVJ i Daruvarski NOP odred odbili i prinudili da se povuku u polazne garnizone.

⚔️ 15. 2. 1944. Između Pleternice i ž. st. Nova Kapela-Batrina jedinice 28. udarne divizije NOVJ porušile 6 km železničke pruge i tt veze, zbog čega je saobraćaj obustavljen 6 dana.

⚔️ 18. 2. 1944. Kod s. Oriovca (blizu Slav. Broda) jedinice Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ napale domobransku kolonu i odbacile je u pravcu Slav. Broda, te istovremeno porušile prugu na 16 mesta.

⚔️ 19. 2. 1944. Kod s. Vrbove (blizu Nove Gradiške) jedinice 2. bataljona 17. udarne brigade 28. udarne divizije i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ porušile prugu Beograd-Zagreb na 16 mesta i time onemogućile saobraćaj za 24 časa.

⚔️ 5. 3. 1944. Jedinice Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ napale nemačke delove u s. Pčelicu (kod Virovitice), ali su se posle kraće borbe povukle prema s. Popelani.

⚔️ 9. 3. 1944. Kod s. Pivnice (blizu Virovitice) jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale nemačku kolonu jačine 200 vojnika, razbile je i prinudile na povlačenje u pravcu s. Suhopolja.

⚔️ 16. 3. 1944. Kod s. Miokovićeva (blizu Daruvara) jedinice Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ napale iz zasede nemačku motorizovanu kolonu, koja je ipak uspela da prodre u pravcu Virovitice.

⚔️ 18. 3. 1944. Kod s. Pivnice (blizu Virovitice) delovi 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napali motorizovanu nemačku kolonu, ali je ova uspela da se probije u pravcu s. Suhopolja. Uništena su joj 3 kamiona.

⚔️ 19. 3. 1944. Kod s. Klisa i s. Krivaje (blizu Daruvara) delovi 21. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napali nemačku kolonu i posle jednočasovne borbe uništili 1 tenk, 4 kamiona i 2 motocikla, a zatim se povukli u s. Lisičine.

⚔️ 20. 3. 1944. Između s. Pčelica i s. Popelane (kod Virovitice) jedinice Brodsko NO brigade, u sadejstvu sa delovima 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale kolonu nemačke 1. brdske divizije i nanele joj gubitke od 39 mrtvih i isto toliko zarobljenih vojnika.

⚔️ 22. 3. 1944. Štab 6. korpusa NOVJ izdao direktivu potčinjenim jedinicama da vrše napade na železničke komunikacije i na neprijateljske kolone koje odlaze u Mađarsku: 12. divizija NOVJ na pruzi Beograd-Zagreb (između Nove Gradiške i Vinkovaca); 28. udarna divizija NOVJ na pruzi Daruvar - s. Đulavec - Virovitica; Zapadna grupa NOP odreda na pruzi Banova Jaruga - Daruvar, a Istočna grupa NOP odreda na prugama Slav. Brod - Vinkovci, s. Striživojna - Osijek i Vinkovci-Osijek.

⚔️ 5. 4. 1944. Delovi 28. udarne divizije NOVJ, posle 36 časova borbe, zauzeli Podrav. Slatinu koju je branilo 450 ustaša iz 15. ustaškog bataljona i 80 domobrana i žandarma. Zaplenjena su 2 topa, 8 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 194 puške i 67.500 metaka.

⚔️ 10. 4. 1944. U Voćinu, od boraca 12. i 28. udarne divizije NOVJ, Istočne i Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ. formiran bataljon za borbu protiv pete kolone (Bataljon PPK) 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 22. 4. 1944. Jedinice 21. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ zauzele Feričance, koje je branilo 80 ustaša iz 18. ustaškog bataljona i 20 domobrana.

⚔️ 27. 4. 1944. Nemačka borbena grupa -Hofman- iz Virovitice zauzela s. Pivnicu (kod Virovitice), a delovi domobranske 4. brdske brigade iz Daruvara zauzeli s. Đulavec (sada: Miokovićevo, kod Daruvara), potisnuvši delove 28. udarne divizije NOVJ prema Voćinu).

⚔️ 28. 4. 1944. Delovi nemačkog 1. policijskog puka potisnuli delove 28. udarne divizije NOVJ i zauzeli s. Slatinski Drenovac (kod Podrav. Slatine).

⚔️ 29. 4. 1944. Nemačka borbena gr upa -Hofman- i delovi nemačkog 1. policijskog puka odbacili jedinice 28. udarne divizije NOVJ, te zauzeli Voćin i popalili ga.

⚔️ 4. 5. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, jedinice 28. udarne divizije NOVJ prešle r. Ilovu i prebacile se u Moslavinu, u cilju pomoći jedinicama 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 11. 5. 1944. Jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale ustaško uporište u s. Hercegovcu (kod Daruvara), ali zbog jakog otpora neprijatelja, potpomognutog avijacijom, napad nije uspeo.

⚔️ 15. 5. 1944. Delovi 28. udarne divizije i 10. korpusa NOVJ izvršili neuspeo napad na oko 300 ustaša i milicionera u s. Kloštru Ivaniću (kod Ivanić-Grada).

⚔️ 21. 5. 1944. Između s. Sv. Ivana Žabna i Križevaca i između s. Prikraja i s. Gradca (na pruzi Zagreb-Križevci) jedinice 28. udarne divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušile 4 mosta i prugu na 275 mesta. Saobraćaj je prekinut nekoliko dana.

⚔️ 14. 6. 1944. Dvadeset prva udarna brigada 28. udarne divizije NOVJ zauzela neprijateljsko uporište u s. V. Grđevcu (kod Bjelovara) koje je branilo 400 domobrana (domobranske 4. brdske brigade) i žandarma. Neprijatelj je imao 55 mrtvih i ranjenih i 60 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno je 80 pušaka, 12 automata, 10 p. mitraljeza, 1 mitraljez i druga ratna oprema.

⚔️ 15. 6. 1944. Posle šestočasovne borbe delovi 28. udarne divizije NOVJ zauzeli neprijateljsko uporište u s. V. Pisanici i s. Severinu (kod Bjelovara) koja su branili domobrani i ustaše. Zaplenjeno je: mitraljez, 9 p. mitraljeza, 120 pušaka, 150.000 metaka, 5 kamiona i drugi ratni materijal. Neprijatelj je imao 92 mrtva i 100 zarobljenih vojnika.

⚔️ 28. 6. 1944. Otpočeo napad ustaško-domobranskih posada iz Novog Marofa, Varaždinskih Toplica, Koprivnice i Ludbrega na jedinice 10. korpusa NOVJ i 28. udarne divizije NOVJ na Kalniku. U borbama do 2. jula jedinice NOVJ su odbacile neprijatelja u polazne garnizone i prodrle u Podravinu.

⚔️ 5. 7. 1944. Jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale Ludbreg, u kome se branilo oko 750 ustaša. Posle vrlo oštre borbe uz vlastite gubitke od 99 mrtvih i 66 nestalih boraca, one su se povukle. Poginuo je i komandant 3. bataljona 17. NOU brigade Mojica Birta Zec, narodni heroj.

⚔️ 16. 7. 1944. Kod s. Stare Rače, s. Drljanovca i s. Bulinca nemačke i ustaško-domobranske snage iz Bjelovara napale 32. diviziju NOVJ i 1. zagorsku NO brigadu, ali su ih ove jedinice, u sadejstvu sa Brodskom brigadom 28. udarne divizije NOVJ, odbacile u pravcu Bjelovara.

⚔️ 12. 8. 1944. Selo Skenderovce (kod Slav. Požege) zauzeli delovi Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ. Selo je branilo oko 320 domobrana i ustaša.

⚔️ 20. 8. 1944. Kod s. Lonje (blizu Kostajnice) jedinice 17. udarne brigade i Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ izvršile prebacivanje žita preko komunikacije Beograd-Zagreb i r. Save u Baniju.

⚔️ 25. 8. 1944. Delovi Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ napali na oko 100 ustaša i domobrana u s. Kukunjevcu (kod Pakraca). Napad nije uspeo zbog dolaska pojačanja iz Pakraca i Lipika. Neprijatelj je imao 2 mrtva i 23 ranjena vojnika.

⚔️ 5. 9. 1944. Između s. Lipovljana i Novske Brodska brigada 28. udarne divizije NOVJ porušila železničku prugu Beograd-Zagreb na 130 mesta i srušila 1 most.

⚔️ 5. 9. 1944. Između Novske i Okučana jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ porušile železničku prugu Beograd-Zagreb na 180 mesta.

⚔️ 6. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da 28. udarnu diviziju NOVJ uputi u centralnu Bosnu, odakle će nastaviti pokret ka istočnoj Bosni. Divizija treba da se direktno poveže sa VŠ.

⚔️ 8. 9. 1944. Dvadeset prva udarna brigada 28. udarne divizije NOVJ i 14. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ otpočele napad na Doboj, koji su branili nemački vojnici, 4. lovački puk domobranske 1. lovačke brigade i delovi domobranske 6. posadne brigade. Posle dvodnevnih borbi jedinice NOVJ su uspele da prodru u grad, ali ga nisu zauzele, jer su pristigla pojačanja od Tuzle i Maglaja. Gubici neprijatelja: 300 mrtvih, 450 ranjenih i 77 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 11 mrtvih i 31 ranjen.

⚔️ 13. 9. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, 28. udarna divizija 6. korpusa NOVJ prešla r. Savu na odseku s. Kobaš - s. Dubočac, spojila se sa svojom 21. udarnom brigadom i preko Bosne krenula u Srbiju, gde će ući u sastav 32. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 16. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ da 28. udarnoj diviziji NOVJ pomogne u prebacivanju iz centralne u istočnu Bosnu i da se u vezi s tim poveže sa Štabom 3. udarnog korpusa.

⚔️ 17. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da organizuje prihvat 28. udarne divizije NOVJ kada ona bude prelazila r. Bosnu da bi se prebacila u istočnu Bosnu, a zatim nastavila pokret preko r. Drine, pravcem za 11. udarnom divizijom NOVJ.

⚔️ 19. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da razvije ofanzivu prema Semberiji i Posavini, jer je obavešten da nemačka 13. SS divizija -Handžar- odlazi sa područja toga korpusa. Ujedno ga je obavestio da će se 28. udarna divizija NOVJ preko r. Bosne prebaciti na odsek Modriča - pl. Trebovac.

⚔️ 19. 9. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 28. udarne divizije NOVJ: posle prebacivanja u istočnu Bosnu, ova će divizija sadejstvovati sa snagama 3. udarnog korpusa NOVJ na čišćenju Posavine, Majevice i Semberije, a zatim će ostati na Majevici i u Semberiji kao pobočnica naših snaga u zapadnoj Srbiji, spremna da se tamo prebaci; potrebno je da je ona snabdevena municijom, da je na borbenoj visini i da ostane pod neposrednom komandom VŠ NOV i POJ.

⚔️ 20. 9. 1944. VŠ NOV i POJ dao direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: kroz nekoliko dana će se na sektor Modriča-Trebovac prebaciti 28. udarna divizija NOVJ, koja će ostati neposredno pod komandom VŠ NOV i POJ; ta se divizija može uzeti u kombinaciju za čišćenje Majevice, Semberije i Posavine, a potom će ostati na prostoriji Majevica-Semberija kao pobočnica snaga NOVJ u zapadnoj Srbiji, spremna da se prebaci tamo po naređenju VŠ; održavanje veze sa snagama u zapadnoj Srbiji vrlo je važno; posle čišćenja Majevice i Posavine i učvršćenja snaga NOVJ na tom području treba jedinice 3, udarnog korpusa orijentisati ka Sarajevu.

⚔️ 24. 9. 1944. Na prostoriju s. Lukavca (kod Tuzle) stigla iz Slavonije, na putu za Srbiju, 28. udarna divizija NOVJ.

⚔️ 26. 9. 1944. Na putu preko istočne Bosne za Srbiju, 28. udarna divizija NOVJ zauzela s. Lopare i Janju. Do 3. oktobra razbila je četnički Majevički korpus.

⚔️ 1. 10. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku nazvane udarnim sledeće brigade: Osječka brigada 12. divizije. Brodska brigada 28. udarne divizije, 1. i 3. brigada 35. divizije, 18. brigada i Omladinska brigada -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ.

⚔️ 3. 10. 1944. Dva bataljona 17 (slavonske) brigade 28. udarne divizije NOVJ zauzeli Janju, koju je branila jedna četa iz 13. SS divizije -Handžar- i muslimanska milicija.

⚔️ 5. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio 28. udarnoj diviziji NOVJ da se iz Semberije hitno prebaci preko r. Drine u Mačvu i poveže sa 12. udarnim korpusom NOVJ koji, ovladavši Mačvom, opseda Šabac.

⚔️ 6. 10. 1944. Kod Zvornika se 28. udarna divizija NOVJ prebacila preko r. Drine u Srbiju, gde je ušla u sastav 12. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 21. 10. 1944. Kod Umke, u borbi protiv nemačkih snaga koji su se probijali od Avale, 1. bataljon 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ ubio oko 130 nemačkih vojnika, a zaplenio 6 p. mitraljeza, 3 automata, 25 pušaka, 10 pištolja, 12.500 metaka i dosta druge opreme. Bataljon je imao 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 8. 11. 1944. Kod Banje Koviljače oko 100 nemačkih vojnika prešli na desnu obalu r. Drine i napali 2. bataljon 17. brigade 28. udarne divizije NOVJ. Posle dvočasovne borbe neprijatelj je odbačen preko Drine. Bataljon je imao 33 mrtva, 20 ranjenih i 4 nestala borca. Gubici neprijatelja nisu poznati.

⚔️ 13. 11. 1944. U Negotinu formirana 3. artiljerijska brigada 14. korpusa NOVJ [Od 6. aprila 1945. u sastavu 28. udarne divizije JA.].

⚔️ 28. 11. 1944. Kod Koviljače, prihvaćena od delova 38. divizije NOVJ, 28. udarna divizija NOVJ (bez 17. brigade) otpočela trodnevni prelaz preko r. Drine u istočnu Bosnu.

⚔️ 30. 11. 1944. Jedinice 28. udarne divizije NOVJ zauzele Janju, u kojoj su se branile nemačke jedinice.

⚔️ 3. 12. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Srbiju da rasformira 13. i 14. korpus NOVJ i da od 23, 25, 45, 17. i 28. udarne divizije NOVJ formira Južnu operativnu grupu divizija pod svojom komandom. Pod neposrednu komandu GŠ NOV i PO za Srbiju stavljene su 22, 24, 46. i 47. divizija NOVJ.

⚔️ 15. 12. 1944. Kod s. Badovinaca i s. Balatuna (između Bijeljine i Bogatića) 17. udarna divizija i 17. udarna brigada 28. udarne divizije Južne operativne grupe NOVJ otpočele prebacivanje preko r. Drine u istočnu Bosnu (a završile do 17. decembra).

⚔️ 18. 12. 1944. Jedinice nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, jačine preko 3000 vojnika, nakon jednodnevne oštre borbe odbacile delove 28. udarne divizije i 2. krajišku udarnu brigadu 17. udarne divizije Južne operativne grupe NOVJ, probile se od s. Branjeva u Janji: i noću produžile probijanje ka Bijeljini. Gubici neprijatelja: 134 poginula vojnika. Zaplenjena su 3 protivavionska topa i 1 protivavionski mitraljez a uništena su 2 tenka i 7 kamiona. Gubici jedinica NOVJ: 21 poginuo i 33 ranjena borca.

⚔️ 18. 12. 1944. Duž komunikacije s. Šepak - Janja 21. i Brodska udarna brigada 28. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv neprijateljskih pobočnica koje su imale zadatak da obezbede izvlačenje svojih trupa iz Zvornika. Gubici neprijatelja: 50 poginulih. Gubici brigada NOVJ: 25 poginulih i 43 ranjena borca.

⚔️ 20. 12. 1944. Na liniji s. Obarska - s. G. Čađavica - s. Suhopolje (kod Bijeljine), u cilju prodora prema Brčkom, jake nemačke snage napale na jedinice 17. i 28. udarne divizije Južne operativne grupe NOVJ. Neprijatelj je odbijen uz gubitke od preko 400 poginulih vojnika.

⚔️ 27. 12. 1944. U rejonu Tuzle 38. udarna divizija NOVJ, 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i Tuzlanski NOP odred, uz sadejstvo delova 28. divizije 14, korpusa NOVJ, razbili jaku četničku grupaciju (Avalski, Mlavski, Timočki, Deligradski, Toplički, Javorški, Južnomoravski i Srpski udarni korpus). Uništena je skoro polovina te grupacije (koja je imala oko 8000 četnika) a njeni ostaci su se povukli dolinom r. Spreče ka pl. Ozrenu.

⚔️ 2. 1. 1945. Jedinice 28. udarne divizije 2. armije NOVJ odbile ispad nemačkih, ustaških i domobranskih snaga iz Bijeljine, nanevši im gubitke od oko 50 mrtvih, 80 ranjenih i 3 zarobljena. Divizija je imala 31 mrtvog i 45 ranjenih.

⚔️ 27. 1. 1945. Po naređenju VŠ NOV i POJ, 17. i 28. udarna divizija 2. armije NOVJ napale nemačke i ustaško-domobranske snage u Bijeljini. Napad je nekoliko puta obnavljan, ali grad nije zauzet zbog jakog otpora neprijatelja i zbog pogoršane situacije u rejonu Zvornika, pa je Štab 2. armije NOVJ, 3. februara, obustavio napad i težište borbi preneo na komunikaciju s. Drinjača-Zvornik, radi napada na delove nemačke 22. pešadijske divizije. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 100 mrtvih i preko 200 ranjenih, a jedinice 2. armije NOVJ imale su 260 mrtvih i 570 ranjenih.

⚔️ 16. 3. 1945. Delovi 17. i 28. udarne divizije 2. armije JA, oslobodile Janju iz koje su se jedinice nemačke 22. pešadijske divizije probile prema Bijeljini.

⚔️ 19. 3. 1945. U rejonu Gradačca 28. udarna divizija 2. armijo JA vodila oštru borbu protiv nemačkih jedinica, te ih odbacila i nanela im gubitke od oko 100 mrtvih, više ranjenih i 2 zarobljena, uz sopstvene gubitke od 18 mrtvih i 77 ranjenih.

⚔️ 29. 3. 1945. Nemačke jedinice iz Brčkog probile položaje 28. udarne divizije 2. armije JA i produžile nadiranje ka s. Čeliću. Dalji prodor jo sprečen dejstvom jedinica 23. udarne divizije i 2. krajiške brigade 17. udarne divizije 2. armije JA.

⚔️ 2. 5. 1945. Jedinice 28. udarne divizije 2. armije JA, posle petodnevne borbe, odbacile prema Petrinji delove ustaške 8. i 7. brigade i oslobodile Bos. Kostajnicu.

⚔️ 3. 5. 1945. Brodska udarna brigada 28. udarne divizije JA posle jednodnevne žestoke borbe odbacila ustaško-domobranske i nemačke snage u pravcu Petrinje i Sunje i oslobodila Kostajnicu.

⚔️ 5. 5. 1945. Jedinice 28. udarne divizije 2. armije JA, posle jednodnevne borbe, oslobodile Petrinju i produžile gonjenje nemačko i ustaško-domobranskih snaga prema Sisku i Zagrebu.

Dokumenti

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 21 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Zlatar

📜 Naredba Štaba Dvadeset osme divizije od 21 listopada 1943 god. o pohvali Dvadeset prve NO brigade za junačko držanje pri napadu na ustaše kod sela Visoko

📜 Naređenje Štaba Dvadeset osme divizije od 23 listopada 1943 god. o pohvali boraca i rukovodilaca Sedamnaeste NOU brigade za herojsko držanje prilikom napada na Zlatar

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 31 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Ivanec, Zlatar i rušenju komunikacije Zagreb - Varaždin

📜 Izvod iz izveštaja političkog komesara 28. divizije od 1. novembra 1943. političkom komesaru 6. korpusa NOV Jugoslavije o političkom stanju i radu u Diviziji

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 4 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 7 studenog 1943 god. o napadu jedinica Druge operativne zone i Dvadeset osme divizije na Koprivnicu i borbama kod Kutine, Grubišnog Polja i Generalskog Stola

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset prve NO brigade od 10 studenog 1943 god. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na Koprivnicu

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset Osme divizije od 20 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama za oslobođenje Koprivnice

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 30 studenog 1943 god. Štabu Dvadeset osme divizije o rezultatima borbi na liniji Čazma - Novoselec-Križ - Ivanić Grad

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset prve NO brigade od 2. prosinca 1943. god. Štabu Dvadeset osme divizije NOV Jugoslavije o borbama kod Narte i Novog Štefanja

📜 izvještaj Štaba Dvadeset prve NO udarne brigade od 8. prosinca 1943. god. Štabu Dvadeset osme divizije NOV Jugoslavije o borbama kod Velike Bune i Podvomice

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 22. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na V. Goricu i Sopnicu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset osme divizije NOV Jugoslavije od 24. prosinca 1943. god. podređenim jedinicama za prebacivanje iz Turopolja za Moslavinu

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Kulu i Poreč

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 4 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama u Turopolju, prebacivanju u Moslavinu i budućim namjerama

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti ljudstva Dvadeset osme divizije Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 4 siječnja 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 11 siječnja 1944 god. Štabu Dvadeset osme divizije o prelasku brigade iz Turopolja u Podravinu

📜 Izveštaj političkog komesara 28. NOU divizije od 15. januara 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom radu i moralno-političkom stanju u brigadama

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 18 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Čaglin

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 25 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da izvrše marš i razmjeste se u selima zapadnog dijela Požeške kotline

📜 Dodatak Operativnom izvještaju Štaba Dvadeset osme divizije od 30 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama u Caglinu i Milan Lugu

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 30 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o rezultatima napada na Čaglin, Poreč i Kulu

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti jedinica Dvadeset osme divizije od 3 februara 1944 godine

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 11 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama da izvrše diverziju na željezničkoj pruzi Beograd - Zagreb kod St. Petrovog Sela i Vrbove

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 11 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbi potčinjenih jedinica kod sela: Španovica, Branežci, Ožegovci i Bučje

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 14 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi Beograd - Zagreb

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 17 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi Beograd - Zagreb

📜 Naređenje Štaba Durmitorskog NOP odreda od 20. februara 1944. Komandi mjesta Pivski Manastir za potpunu mobilizaciju

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU brigade Dvadeset osme NOU divizije od 25 februara 1944 god. potčinjenim bataljonima za diverziju na željezničkim prugama Beograd - Zagreb i Banova Jaruga - Pakrac

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 26 februara 1944 god. Štabu Dvadeset osme divizije o borbi na željezničkoj pruzi Lipik - Banova Jaruga

📜 Izvještaj Štaba Brodske NO brigade od 21 marta 1944 god. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na neprijateljsku kolonu na cesti Peoelana - Pčelić

📜 Izvještaj Štaba Brodske NO brigade od 17 marta 1944 god. ŠLabu Dvadeset osme divizije o napadu na neprijateljsku kolonu na cesti Daruvar - Virovitica

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 1 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama i stanju u jedinicama od 20 februara do 1 marta

📜 Zapovijest Št.aba Dvadeset osme divizije od 20 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku kolonu na cesti Daruvar - Virovitica

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 24 marta 1944 god. podređenim jedinicama da napadnu i protjeraju neprijatelja iz Velikih Bastaja i Dulaveca

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset prve NOU brigade od 25 marta 1944 god. Štabu Dvadeset osme divizije o napadima na neprijateljske kolone na cesti Daruvar - Pivnica

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 29 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadima na neprijateljske kolone na cesti Daruvar - Virovitica

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 1 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Podravskoj Slatini

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti jedinica dvadeset osme divizije od 3 aprila 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 11 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o toku i rezultatima napada na neprijateljski garnizon u Podravskoj Slatini

📜 Izveštaj partijskog sekretara 2. bataljona 17. brigade 28. divizije od 12. aprila 1944. partijskom sekretaru brigade o političkom stanju jedinice posle borbi na sektoru Podravske Slatine

📜 Pismo Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 17 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa i potčinjenim jedinicama o greškama koje su zapažene prilikom napada na Podravsku Slatinu

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije Šestog Korpusa NOVJ od 20 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijateljske posade u Feričancima i Đurđenovcu

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 29 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama na liniji Kuzma - Lisičine Hum - Popovac i o razmeštaju jedinica i pripremama za napad na neprijatelja koji prodire na Papuk

📜 Direktiva Štaba Desetog korpusa NOVJ od 8. maja 1944. Štabu Dvadeset osme NOU divizije za rad po dolasku na područje Moslavine

📜 Naređenje Štaba Desetog korpusa NOVJ od 8. maja 1944. Štabu Zapadne grupe NOP odreda da se stavi pod komandu Dvadeset osme divizije

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset prve brigade od 8. maja 1944. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o borbama i pokretima od 27. aprila do 6. maja

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 9. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Hercegovcu

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset prve NOU brigade od 12. maja 1944. Štabu Dvadeset osme divizije o borbi prilikom obezbjeđenja napada na neprijateljsku posadu u Hercegovcu

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 13. maja 1944. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na neprijateljsku posadu u Hercegovcu

📜 Izvještaj Štaba brodske NO brigade od 15. maja 1944. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o borbi prilikom obezbjeđenja napada na neprijateljsku posadu u Hercegovcu

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 17. maja 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o dejstvima od 23. marta do 11. maja

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset prve NOU brigade od 17. maja 1944. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na ustaše u Kloštru Ivaniću

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 23. maja 1944. podređenim jedinicama za obezbjeđenje napada na neprijateljske posade u Narli i Velikom Trojstvu

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 30. maja 1944. Štabu Šestog i Desetog korpusa NOVJ o borbama jedinica koje su prilikom napada na Nartu bile na osiguranju prema Bjelovaru, Garešnici i Hercegovcu

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 11. juna 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljski garnizon u Velikom Grđevcu

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset prve brigade od 18. juna 1944. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o napadu na Veliki Grdevac

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste brigade od 19. juna 1944. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o borbama s neprijateljem koji je pošao u pomoć napadnutoj posadi u Velikom Grđevcu

📜 Izvještaj Štaba 21. brigade od 3. jula 1944. Štabu 28. NOU divizije o borbi kod Prkosa i Radeljeva

📜 Izvještaj Štaba 28. divizije od 13. jula 1944. štabovima 6. i 10. korpusa NOVJ o stanju u nekim neprijateljskim garnizonima, o izvedenim akcijama od 14. juna do 2. jula i o organizacionom stanju sopstvenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba 28. divizije od 13. jula 1944. štabovima 6. i 10. korpusa NOVJ o nekim borbama, političkom radu i moralno-političkom stanju u Diviziji

📜 Izvještaj Štaba 21. brigade od 13. avgusta 1944. Štabu 28. NOU divizije o situaciji u sjevernom dijelu srednje Bosne

📜 Izvještaj političkog komesara 28. divizije od 14. avgusta 1944 političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom radu i stanju u Diviziji

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za prebacivanje 28. NOU divizije u srednju Bosnu

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 28. divizije NOVJ od 6. septembra 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba 28. divizije od 7. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o brojnom stanju i naoružanju Divizije

📜 Zapovijest Štaba 28. divizije NOVJ od 13. septembra 1944. podređenim jedinicama da forsiraju rijeku Savu kod Slavonskog Kobaša

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 16. septembra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za prebacivanje 28. divizije iz centralne u istočnu Bosnu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. septembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ za obezbeđenje prihvata 28. divizije pri njenom prebacivanju iz srednje u istočnu Bosnu

📜 Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. septembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa, za upotrebu 28. divizije i dejstva jedinica 3. korpusa u istočnoj Bosni

📜 Direktiva Štaba 3. korpusa NOVJ od 22. septembra 1944. Štabu 28. divizije da sadejstvuje s ostalim jedinicama ovoga korpusa u savlađivanju neprijateljskih snaga na Majevici, Trebavi, u Posavini i Semberiji i da dolinom rijeke Drine obezbeđuje lijevi bok glavnine snaga NOVJ u Srbiji

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 28. NOU divizije o dejstvima u drugoj polovini septembra 1944. u srednjoj i istočnoj Bosni

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. septembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ za uspostavljanje veze sa 28. divizijom

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. septembra 1944. Štabu 28. divizije za povezivanje s 3. udarnim korpusom NOVJ i dejstva u istočnoj Bosni

📜 Pismo Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 3 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o situaciji u Mačvi i Pocerini

📜 Izvještaj Štaba 17. slavonske brigade od 4. oktobra 1944. Štabu 28. NOU divizije o zauzimanju Janje

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za postupak sa 28. NOU divizijom

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. oktobra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da prihvati 28. diviziju na putu za Srbiju

📜 Izvještaj Štaba 21. slavonske brigade od 5. oktobra 1944. Štabu 28. NOU divizije o napadu na uporište Janju

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 6 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o forsiranju Drine na sektoru Zvornik - Koviljača

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. oktobra 1944. Vrhovnom štabu da se 28. NOU divizija prebaci do 10. oktobra iz istočne Bosne u Srbiju

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine da sadejstvuje s jedinicama 28. NOU divizije u napadu na Sremsku Mitrovicu

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste slavonske brigade Dvadeset osme NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. načelniku Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ o borbama za Čukaricu

📜 Operativni izveštaj Štaba Brodske brigade Dvadeset osme NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu divizije za vreme od 12 do 20 oktobra

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve brigade Dvadeset osme NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama u Beogradu od 15 do 19 oktobra

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste slavonske brigade Dvadeset osme NOU divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama za oslobođenje Beograda od 17 do 20 oktobra

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste slavonske brigade Dvadeset osme NOU divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima kod Umke

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama za oslobođenje Beograda

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 28. NOU divizije o dejstvima početkom oktobra 1944. na području Semberije i Majevice

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve udarne brigade od 25 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o borbama brigade od 15 do 24 novembra

📜 Uputstvo političkog komesara 1. proleterskog korpusa NOVJ od 25. novembra 1944. političkom komesaru 28. divizije o odnosu prema narodu i narodnoj vlasti

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 30. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o stavljanju 28. NOU divizije pod komandu Glavnog štaba

📜 Izvještaj štaba 17. slavonske brigade od 7. decembra 1944. štabu 28. NOU divizije o borbama oko Bijeljine

📜 Izvještaj Štaba 14. korpusa od 17. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o prebacivanju 17. i 28. divizije preko rijeke Drine u istočnu Bosnu

📜 Izvještaj Štaba 21. slavonske brigade od 28. decembra 1944. Štabu 28. NOU divizije o dejstvima protiv Nijemaca i četnika na prostoriji Bijeljina - Janja

📜 Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 28. NOU divizije o dejstvima na odsjeku Janja - Bijeljina od 28. novembra do 29. decembra 1944. godine

📜 Naređenje Štaba 17. NOU divizije od 30. decembra 1944. Štabu 28. divizije za dejstva na prostoriji Janja - Suho Polje - Čađavica

📜 Brojno stanje ljudstva, stoke i naoružanja 28. NOU divizije 31. decembra 1944. godine

📜 Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 21. brigade 28. divizije JA

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Zagreb Bjelovar Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Pleternica 17. istočnobosanska divizija NOVJ 6. slavonski korpus NOVJ 14. srpski korpus NOVJ 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Ivanić-Grad Janja Ludbreg Bitka za Srbiju Varaždin Borbe u Slavoniji 1944. Lipik Doboj 10. zagrebački korpus NOVJ Udarna brigada Braća Radić Josip Broz Tito Voćin Beograd 12. slavonska divizija NOVJ 21. slavonska udarna brigada 17. slavonska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Daruvar Borbe u Hrvatskoj 1945. Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Pakrac 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Hrvatska Kostajnica Bosanska Kostajnica Tuzla Borbe u Hrvatskoj 1944. Hrvatsko domobranstvo Završne operacije u Jugoslaviji 13. SS divizija Handžar Zvornik Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Slavoniji 1943. Borbe u Srbiji 1944. Brčko Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Operacija Božić Bata 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Vrhovni štab NOVJ 17. krajiška udarna brigada 10. krajiška divizija NOVJ Novska Avijacija u oslobodilačkom ratu Podravska Slatina Umka 22. pešadijska divizija Sisak Slavonska Požega 1. proleterski korpus NOVJ Nova Gradiška Četnici u drugom svetskom ratu Bijeljina 4. gorski zdrug (NDH) Koprivnica Ivanec Četnička golgota Modriča Beogradska operacija 12. vojvođanski korpus NOVJ 2. krajiška udarna brigada Virovitica Petrinja 181. pešadijska divizija Politički komesari u NOR-u Križevci