Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

21. slavonska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 17. 5. 1943. U s. Slatinskom Drenovcu (kod Podrav. Slatine), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 21. brigada 10. divizije NOVJ.

⚔️ 27. 5. 1943. U rejonu s. Vučjaka i Ljutoča (na pl. Papuku), po naređenju VŠ NOV i POJ, od 17. i 21. brigade NOV i PO Hrvatske formirana 10. slavonska divizija (kasnije 28. divizija) 1. slavonskog korpusa NOVJ.

⚔️ 9. 7. 1943. Na slobodnu teritoriju Slavonije (pl. Psunj, pl. Papuk i Požeška kotlina) napali de lovi nemačke 187. rezervne divizje, 1. i 4. brigade domobranske 1. brdske divizije 1. domobranskog 4, 5. brdskog i 6. puka i jedan ustaški bataljon. Da bi izbegao udar nadmoćnih snaga, Štab 2. hrvatvskog korpusa NOVJ, sa Štabom 10. divizije NOVJ i 17. udarnom brigadom, prebacio se 16. jula preko r. Save, odakle je, posle jakih borbi u rejonu sela Crkveni Bok i Ivanski Bok, nastavio pokret u Baniju. U Slavoniji je ostala 21. brigada, koja je do 20. jula vodila manje borbe, ali je veštim manevrom i brzim pokretima izbegla uništenje.

⚔️ 7. 11. 1943. Koprivnicu posle 20-časovne borbe zauzeli 21. brigada 28. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, dok su NOU brigada -Braća Radić-, 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Bjelovarski NOP odred odbili nemačko-ustaške snage iz Varaždina i Križevaca upućene u pomoć napadnutoj posadi Koprivnice. Od ukupno 1200 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika pogiftulo je 60, a zarobljeno 56, dok se ostatak probio preko r. Drave u s. Golu. Jedinice NOVJ su imale 29 mrtvih i 61 ranjenog. Zaplenjeno je 605 pušaka, 18 puškomitraljeza, 6 mitraljeza, 3 minobacača i veća količina municije i drugog materijala, a na ž. st. je uništeno 12 lokomotiva i oko 300 vagona.

⚔️ 5. 12. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku 21. brigada 28. divizije NOVJ dobila naziv udarna.

⚔️ 23. 7. 1944. Na pl. Motajicu se prebacila iz Slavonije 21. udarna brigada 28. udarne divizije NOVJ, namesto 11. udarne divizije NOVJ koja je upućena u Srbiju. Brigada je dobila zadatak da taj kraj očisti od četnika.

Dokumenti

📜 Naredba Štaba Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 17 svibnja 1943 god. o formiranju Dvadeset prve NO brigade

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset prve NO brigade od 25 svibnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o formiranju brigade

📜 Izveštaj rukovodioca Agitaciono-propagandnog odeljenja 21. hrvatske brigade 10. NOU divizije od 25. juna 1943. političkom komesaru te brigade o agitacionoj i propagandnoj delatnosti

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 21. brigade od 15. septembra 1943. Oblasnom komitetu KP Hrvatske za Slavoniju

📜 Naredba Štaba Dvadeset osme divizije od 21 listopada 1943 god. o pohvali Dvadeset prve NO brigade za junačko držanje pri napadu na ustaše kod sela Visoko

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset prve NO brigade od 10 studenog 1943 god. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na Koprivnicu

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset prve NO brigade od 2. prosinca 1943. god. Štabu Dvadeset osme divizije NOV Jugoslavije o borbama kod Narte i Novog Štefanja

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NO udarne brigade NOV Jugoslavije od 4. prosinca 1943. god. za marš iz Moslavine u Turopolje

📜 izvještaj Štaba Dvadeset prve NO udarne brigade od 8. prosinca 1943. god. Štabu Dvadeset osme divizije NOV Jugoslavije o borbama kod Velike Bune i Podvomice

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ da se 21. slavonska NOU brigada prebaci na planinu Motajicu i naređenje da 11. krajiška NOU divizija krene prema zapadnoj Srbiji

📜 Obaveštenje Komande Srednjobosanskog korpusa od 5. avgusta 1944. komandantu ustaško-domobranske posade u Kotor-Varošu o borbi protiv 21. slavonske brigade NOVJ u rejonu Snjegotine

📜 Izvještaj Štaba 21. slavonske brigade od 5. oktobra 1944. Štabu 28. NOU divizije o napadu na uporište Janju

📜 Izvještaj Štaba 21. slavonske brigade od 28. decembra 1944. Štabu 28. NOU divizije o dejstvima protiv Nijemaca i četnika na prostoriji Bijeljina - Janja

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Udarna brigada Braća Radić Borbe u Srbiji 1944. Kalnički partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. Srednjobosanski korpus JVuO 6. slavonski korpus NOVJ 17. slavonska udarna brigada Hrvatsko domobranstvo 187. rezervna divizija Borbe u Slavoniji 1944. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Vrhovni štab NOVJ Borbe u Slavoniji 1943. 11. krajiška divizija NOVJ Varaždin 28. slavonska divizija NOVJ Bijeljina 11. krajiška udarna brigada Politički komesari u NOR-u Podravska Slatina Četnička golgota 1. brdska divizija Vermahta 1. brdska divizija NDH Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bjelovar Operacija Božić Bata Križevci Koprivnica 10. krajiška divizija NOVJ Bjelovarski partizanski odred Komunistička partija Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1943. SAD i Jugoslavija