Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Varaždin u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 49 hronoloških zapisa, 225 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 6. 1941. U blizini Varaždina, uz prisustvo člana CK KPJ, održan sastanak OK KPH za Varaždin na kome je doneta odluka da odmah otpočnu diverzantske akcije.

⚔️ 8. 7. 1941. Ustaše izvele iz Lepoglavskog logora narodnog heroja Lovra Šperca Renka i streljale ga u blizini Varaždina.

⚔️ 0. 8. 1941. U okolini Varaždina formirana prva partizanska grupa.

⚔️ 0. 3. 1942. Na Kalniku, odlukom OK KPH za Varaždin, od boraca varaždinskog i bjelovarskog okruga formirana Kalnička partizanska četa.

⚔️ 0. 4. 1942. Kod s. Jalkovca (blizu Varaždina), opkoljena od ustaša, pa da im ne bi pala živa u ruke, ubila se Marija Vidović Abesinka, narodni heroj.

⚔️ 12. 4. 1942. Prvi vod Kalničke čete savladao ustašku posadu u s. Trnovcu (kod Varaždina) i zauzeo mesto, zatim razoružao vojničku stražu koja je čuvala most na potoku Plitvici (kod Varaždina).

⚔️ 13. 4. 1942. Prvi vod Kalničke partizanske čete savladao ustašku posadu u s. Jalžabetu (kod Varaždina) i zauzeo mesto, zaplenivši 9 pušaka, 6 pištolja, 1 radio-aparat i oko 10.000 kg žita. Posle toga je održan miting kome je prisustvovalo celokupno stanovništvo tog sela.

⚔️ 29. 4. 1942. Kod s. Jalkovca (blizu Varaždina), u borbi protiv ustaša, poginuo sekretar OK KPH Varaždina Florijan Bobić, narodni heroj.

⚔️ 23. 8. 1942. Partizanske grupe u Hrvatskom zagorju porušile železničku prugu Zagreb-Varaždin na 2 mesta i uništile 2 lokomotive i 4 vagona.

⚔️ 22. 10. 1942. Blizu s. Apatovca (kod Križevaca) Kalnički NOP odred razbio domobransku Konjičku četu iz Varaždina, naneo joj gubitke od 4 mrtva i 2 ranjena domobrana, zarobio 35 domobrana, 4 podoficira i 1 oficira i zaplenio 37 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 mitraljez, 1 automat i mnogo municije.

⚔️ 5. 11. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. M. Martijanecu (između Varaždina i Luđbrega), porušili prugu i uređaje na ž. st., zapalili mlin i nekoliko baraka i zarobili 67 domobrana i 2 ustaše.

⚔️ 6. 11. 1942. Jake ustaške i domobranske snage otpočele čeivorodnevni napad na Kalnički NOP odred na Kalniku, pa ne uspevši da ga unište, povukle se u Križevce, Koprivnicu, Ludbreg i Varaždin.

⚔️ 2. 4. 1943. U s. Novom Marofu (kod Varaždina) jedinice Kalničkog NOP odreda uništile ž. st. i zarobile 40 domobrana.

⚔️ 7. 4. 1943. Prvi bataljon Kalničkog NOP odreda uništio postrojenja rudnika uglja Ladanje (kod Varaždina) i zarobio 20 domobrana.

⚔️ 8. 5. 1943. U rudniku uglja Sv. Marija (kod s. Završja, blizu Varaždina) jednice Kalničkog NOP odreda uništile postrojenja.

⚔️ 27. 5. 1943. Jedinice Kalničkog NOP odreda zapalile ž. st. Konjšćina (na pruzi Zagreb-Varaždin) i zarobile 8 domobrana.

⚔️ 7. 7. 1943. U s. Jalkovcu (kod Varaždina) Kalničkom NOP odredu predao se bez borbe domobranski artiljerijski divizion od 150 domobrana i 5 oficira. Evakuisane su 2 haubice i uništeno je 6 haubica.

⚔️ 23. 7. 1943. U s. Ivancu (kod Varaždina), prilikom napada neprijateljske avijacije, poginuo komandant 3. bataljona Kalničkog NOP odreda Nikola Severović, narodni heroj.

⚔️ 0. 9. 1943. U s. Maruševcu (kod Varaždina), u borbi protiv ustaša, poginuo član OK KPH za Varaždin Antun Blažić, narodni heroj.

⚔️ 15. 9. 1943. U s. Novom Marofu (kod Varaždina) 3. bataljon NO brigade -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske napao posadu i zarobio 71 domobrana iz domobranskog 14. puka, 18 žandarma i 1 ustašu.

⚔️ 20. 9. 1943. Iz Varaždina prešla na oslobođenu teritoriju četa od 110 domobrana sa 1 oficirom i predala se jedinicama NO brigade -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 3. 10. 1943. Ludbreg zauzela 17. udarna brigada 10. divizije NOVJ pošto je slomila otpor 2. bataljona domobranskog 2. regrutnog puka i čete nemačkih vojnika. Zarobljeno je oko 400 neprijateljskih vojnika i 12 oficira dok je poginulo i ranjeno oko 70. Brigada je imala 11 mrtvih i 38 ranjenih. Istovremeno je NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske u teškim borbama protiv delova Pavelićeve gardijske brigade, koji su, podržavani avijacijom, pošli iz Varaždina u pomoć napadnutoj posadi, pretrpela gubitke od 03 mrtva, 20 ranjenih i 10 nestalih.

⚔️ 17. 10. 1943. Domobransko uporište Ivanec (kod Varaždina) zauzela NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i zarobila 66 domobrana, 30 žandarma i 1 oficira. Istovremeno je 17. udarna brigada 28. divizije NOVJ odbila pojačanja upućena iz Varaždina, nanevši im gubitke od 2 mrtva i 5 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 0. 11. 1943. Na okružnoj konferenciji delegata SNO odbora okruga Varaždin izabran Okružni NO odbor.

⚔️ 7. 11. 1943. Koprivnicu posle 20-časovne borbe zauzeli 21. brigada 28. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, dok su NOU brigada -Braća Radić-, 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Bjelovarski NOP odred odbili nemačko-ustaške snage iz Varaždina i Križevaca upućene u pomoć napadnutoj posadi Koprivnice. Od ukupno 1200 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika pogiftulo je 60, a zarobljeno 56, dok se ostatak probio preko r. Drave u s. Golu. Jedinice NOVJ su imale 29 mrtvih i 61 ranjenog. Zaplenjeno je 605 pušaka, 18 puškomitraljeza, 6 mitraljeza, 3 minobacača i veća količina municije i drugog materijala, a na ž. st. je uništeno 12 lokomotiva i oko 300 vagona.

⚔️ 6. 12. 1943. U s. Šandrovcu (kod Varaždina) jedinice Kalničkog NOP odreda napale žand. stanicu i zarobile 11 žandarma.

⚔️ 29. 12. 1943. U blizini s. Varaždinbrega (kod Varaždina) jedinice NOU brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napale četu ustaša Pavelićeve gardijske brigade i nanele joj gubitke od 4 mrtva, 11 ranjenih i 3 nestala. Brigada je imala 3 mrtva i 13 ranjenih.

⚔️ 21. 1. 1944. U Hrvatskom zagorju i na Kalniku oko 1700 ustaša, sa 1. baterijom haubica 100 mm Pavelićeve gardijske brigade, otpočelo operaciju -Dubrovnik- protiv jedinica 32. divizije NOVJ u cilju uspostavljanja saobraćaja na komunikaciji Zagreb-Varaždin. Operacija je trajala do 12. februara. Ustaše su u toku operacije zauzele Koprivnicu, Ludbreg, Ivanec, Pitomaču i druga mosta.

⚔️ 23. 4. 1944. Posle petočasovne borbe delovi 1. brigade 33. divizije NOVJ zauzeli Ivanec (kod Varaždina), koji su branili domobrani i ustaše. Poginulo je 34 a zarobljeno 26 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je: mitraljez, 8 p. mitraljeza, 31 puška, 1 minobacač, 12. metaka i drugi ratni materijal.

⚔️ 24. 4. 1944. Kod s. Cerja Tužnog (blizu Varaždina) ustaški i domobranski delovi iz Varaždina napali jedinice 1, udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle dvodnevnih borbi i nekoliko uzastopnih napada, ustaše i domobrani su odbačeni u pravcu Varaždina.

⚔️ 27. 4. 1944. Kod s. Cerja Tužnog (blizu Varaždina) ustaški i domobranski delovi iz Varaždina napali jedinice 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ, te posle kraće borbe prodrli u Ivanec.

⚔️ 4. 5. 1944. Tri čete ustaša ušle u Ivanec (kod Varaždina). Napala ili je 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ, ali je odbijena.

⚔️ 6. 5. 1944. Posle oštre jednodnevne borbe 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ zauzela Ivanec (kod Varaždina). Ustaška posada, jačine tri čete, povukla se u pravcu Lepoglave.

⚔️ 7. 5. 1944. Kod Ivanca ustaše iz s. Jerovca i s. Ribić-Brega (kod Varaždina) napale jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32, divizije NOVJ i 1. brigadu 33. divizije NOVJ. Sledećeg su dana te snage, potpomognute sa dve ustaške kolone - iz Lepoglave i Varaždina, uspele da povrate Ivanec.

⚔️ 16. 6. 1944. Na r. Dravi kod s. Otoka (blizu Preloga), pri odlasku s Kalnika u Međumurje, u borbi protiv ustaša poginuo član OK KPH za Varaždin Marko Kovač, narodni heroj.

⚔️ 16. 7. 1944. Kod s. Trgovišća delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ i Zagrebačkog NOP odreda razrušili železničku prugu Zagreb-Varaždin na 56 mesta.

⚔️ 2. 9. 1944. Između s. Podruta i s. Budinšćine (na pruzi Zagreb-Varaždin) 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili oko 6500 m železničke pruge.

⚔️ 4. 9. 1944. Između s. Budinščine i s. D. Konjšćine (na pruzi Zagreb-Varaždin) 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili 6 km pruge.

⚔️ 8. 9. 1944. Između s. Zaprešića i s. V. Trgovišta (na pruzi Zagreb-Varaždin) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku srušili most i oštetili prugu na 66 mesta.

⚔️ 27. 9. 1944. Kod ž. st. V. Trgovište (na pruzi Zagreb-Varaždin) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku minirali prugu i srušili teretni voz, uništivši 6 vagona.

⚔️ 30. 9. 1944. Kod ž. st. Zabok (na pruzi Zagreb Varaždin) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku minirali prugu i srušili teretni voz, uništivši 3 i oštetivši 2 vagona.

⚔️ 7. 10. 1944. Kod s. V. Trgovišta delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku na 14 mesta porušili železničku prugu Zagreb-Varaždin. Saobraćaj je obustavljen do 15. oktobra.

⚔️ 15. 10. 1944. Kod s. Varaždinbrega i s. Lužana oko 400 ustaša i domobrana iz Varaždina napalo 2. i 3. bataljon 1. zagorske NO brigade. Napad je odbijen.

⚔️ 5. 4. 1945. Nastupajući prema Čakovcu i Varaždinu, bugarska 16. pešadijska divizija dostigla liniju s. Pribislavec - s. V. Štefanec - severni deo s. Orehovice. Istog dana je 47. pešadijski puk bugarske 10. pešadijske divizije zauzeo s. Orehovicu.

⚔️ 0. 5. 1945. Po naređenju Štaba 10. korpusa JA formirana Komanda varaždinskog vojnog područja.

⚔️ 6. 5. 1945. Jedinice 51. udarne i 36. udarne divizije JA posle jednodnevne borbe oslobodile Ludbreg i nastavile gonjenje delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije u pravcu Varaždina.

⚔️ 8. 5. 1945. Jedinice 3. armije JA očistile od razbijenih nemačkih delova prostoriju zapadno i jugozapadno od Varaždina i prikupile se na liniji r. Drava - s. Vratno - s. Ladanje - s. Tužno - Ivanec radi gonjenja neprijateljskih snaga prema jugoslovensko-austrijskoj granici.

⚔️ 8. 5. 1945. Na putu Zagreb - s. Sesvete - Varaždin jedinice 1. proleterske uda.ne divizije JA, posle jednodnevne borbe protiv nemačkih i ustaško-domobranskih snaga, oslobodile Sv. Ivana Zelinu i s. Biškupec i prinudile neprijatelja na povlačenje prema D. Stubici. Zaplenjeno je više motornih vozila i raznog oružja, 30 minobacača, 1 radio-stanica i 2 magacina sa raznim materijalom.

⚔️ 10. 5. 1945. Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 3. armije JA koje su posle višednevnih upornih borbi slomile otpor nemačkih snaga i oslobodile Bjelovar, Koprivnicu, Križevce, Varaždin, Ptuj, Krapinu i druga mesta.

Dokumenti

📜 Odredba ministra pravosuđa od 8. maja 1941. o postavljenju Izvanrednog narodnog suda sa sedištem u Varaždinu

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i OK KPH Varaždin, Krapina i Osijek, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za srpanj 1941. godine

📜 Predstojništvo gradskog redarstva Varaždin dostavlja Velikoj župi Zagorje tjeralicu župskog ravnateljstva ustaškog redarstva za Gabrijel Santom, članom OK KPH Varaždin

📜 Obavijest Predstojništva gradskog redarstva u Varaždinu Ustaškom stožeru Varaždin o šest osoba koje se nalaze zatvorene kod gradskog redarstva a spadaju u nadležnost ustaškog stožera

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH1 Zagreb i OK KPH Varaždin te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za rujan 1941. godine

📜 Pet letaka koje su borci Bjelovarsko-varaždinske partizanske grupe dijelili u Velikom Trojstvu u vrijeme napada na željezničku stanicu noću 5-6. rujna 1941. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva mjesta Varaždin Ministru domobranstva NDH o situaciji u Međimurju

📜 Letci koje su borci Bjelovarsko-varaždinskog partizanske grupe dijelili u selu Orovcu, kod Bjelovara 11. rujna 1941. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva mjesta Varaždin Ministarstvu domobranstva - glavnom stožeru o napadima na 25. satniju ustaške vojnice kod sela Beretinec

📜 Izvještaj oružničke postaje Varaždin Kotarskoj oblasti Varaždin o pisanju komunističkih parola i znakova u selima Vidovcu, Nedeljancu, Majerju i Sračinecu

📜 Izvještaj Zapovjedništva mjesta Varaždin Ministarstvu domobranstva NDH o pojavi komunističkih letaka na području grada i okoline

📜 Iz izvještaja Kotarske oblasti za kotareve Čakovec i Prelog u Varaždinu Velikoj župi Zagorje, o političkim prilikama u Međimurju u toku prosinca 1941. godine

📜 Dopis Općinskog poglavarstva Krapina Kotarskoj oblasti Krapina o raspisivanju potrage za Izidorom Štrokom, koji je 23. I 1942, godine trebao nastupiti vojnu vježbu u Varaždinu, ali mu uslijed nepoznatog boravištva poziv nije uručen

📜 Župska redarstvena oblast u Varaždinu naređuje Kotarskoj oblasti Čakovec-Prelog raspis potrage za Borkom Joakimom zbog širenja promičbe među radništvom protiv polaženja na vojnu vježbu

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH za zagrebačku oblast od 24. marta 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju partijskih organizacija u zagrebačkom, krapinskom i varaždinskom okrugu

📜 Izvještaj Povjerenstva Centralnog komiteta KPH za Zagreb Centralnom komitetu KPH o formiranju partizanskog voda u okrugu Zagreb i o održanim konferencijama okružnih komiteta KPH za Krapinu i Varaždin

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Varaždina Velikoj župi Zagorje o kretanju komunista na području kotara Ludbreg, Koprivnica i Križevci

📜 Izvještaj člana Povjerenstva CK KPH za Zagrebačku oblast od 27 travnja 1942 god. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju partijskih organizacija, vojno-političkoj situaciji i borbama partizana protiv neprijatelja u Zagrebačkom, Varaždinskom i Krapinskom okrugu

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju partijskih organizacija, vojno- -političkoj situaciji i borbama partizana protiv neprijatelja u Zagrebačkom, Varaždinskom i Krapinskom okrugu

📜 Iz izvještaja Zapovjedništva ustaške nadzorne službe NDH o hapšenjima komunista na području kotara Ludbreg, Varaždin i Koprivnica

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Ivanec upućen Župskoj redarstvenoj oblasti Varaždin o ubistvu Petra Pahića, ranjavanju Đorđa Paprića i hapšenju 13 osoba iz Ivanca i okoline od strane Ustaške doknadne bojne

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Zlataru Župskoj redarstvenoj oblasti u Varaždinu o akciji protiv odmetnika u Poznanovcu

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Zlataru Župskoj redarstvenoj oblasti u Varaždinu o akciji protiv odmetnika i komunista u Poznanovcu

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Zlatar Župskoj redarstvenoj oblasti u Varaždinu o sukobu s partizanima kod Mihovljana i akcijama poslije toga

📜 Izvještaj Povjerenstva Centralnog komiteta KPH u Zagrebu Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji, partizanskim akcijama, radu organizacija KPH i osnivanju odbora Narodnooslobodilačke fronte na području zagrebačkog, krapinskog i varaždinskog okruga od 10. travnja do 15. svibnja 1942. godine

📜 Izvještaj Štaba partizanskih jedinica Hrvatskog Zagorja od 18 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama partizana iz Varaždinskog, Bjelovarskog. Zagrebačkog i Krapinskog okruga

📜 Izvještaj Štaba narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Hrvatskog zagorja Glavnom štabu NOP i DV Hrvatske o borbama i akcijama partizana iz Varaždinskog, Bjelovarskog, Zagrebačkog i Krapinskog okruga

📜 Obračun Okružnog komiteta KPH Varaždin upućen Povjerenstvu CK KPH Zagreb o primljenom i izdatom novcu OK-? u II, III, IV, V i VI mjesecu 1942. godine te tabelarni izvještaj za lipanj 1942. godine

📜 Pismo Kolomana Baranyja, člana Okružnog komiteta KPH Varaždin i člana Kotarskog komiteta KPH Ludbreg, osuđenog na smrt od Pokretnog prijekog suda u Zagrebu o iskustvima u toku istrage i nedostacima u zatvoru te zaključcima koji iz toga proizlaze

📜 Iz izvještaja Zapovjedništva mjesta Varaždin zapovjedniku Prvog domobranskog zbora NDH o mađarskom teroru u Međimuiju

📜 Pismo Povjerenstva Centralnog komiteta KP Hrvatske u Zagrebu upućeno Mjesnom komitetu KPH Čakovec kojim zahtijeva njegovo puno angažiranje u radu, podatke o ranijim vezama s OK KPH Varaždin, organizacionom stanju i da dostavi izvještaj o dosadašnjem radu

📜 Iz izvještaja Zapovjedništva prve oružničke pukovnije Zapovjedništvu pete oružničke pukovnije NDH o partizanskim akcijama na području kotarskih oblasti Bjelovar, Zagreb i Varaždin

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnom komitetu KPH o radu Mjesnog komiteta KPH i Mjesnog odbora Narodne pomoći Zagreb te radu Partije na području zagrebačkog, krapinskog i varaždinskog okruga za vrijeme od 15. V do 20 VI 1942. godine

📜 Izvještaj Prve oružničke pukovnije od 13 srpnja 1942 god o akcijama partizana na području Ogulina, Petrinje, Bjelovara, Zagreba i Varaždina

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o stanju organizacije NOP-a u pojedinim kotarima okruga

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o svom radu na području okruga u drugoj polovini kolovoza 1942. godine

📜 Iz izvještaja Ive Lole Ribara Josipu Brozu Titu o stanju partijske organizacije u Zagrebu i na području zagrebačkoga, krapinskoga i varaždinskog okruga te sređivanju prilika u Drugoj operativnoj zoni NOP odreda Hrvatske

📜 Naređenje Dragutina Sailia, rukovodioca Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Petru Biskupu da nastavi s povezivanjem i prikupljanjem kalničkih partizana, da ostane u vezi s OK KPH Varaždin i da Lazo Vračarić ne može imati nikakav komandni položaj u desetini ili vodu

📜 Obračun Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima za srpanj 1942. godine

📜 Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnome komitetu KPH Varaždin u kojem se traži nastavak rada s rudarima i predlaže uspostava izravne veze s Međimurjem

📜 Obračun Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima za kolovoz 1942. godine

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH za Zagreb ? stanju veza i radu na organiziranju Kalničkog NOP odreda

📜 Izvještaj Jure Pukleka, organizacionog sekretara OK KPH Varaždin Povjerenstvu CKKPH u Zagrebu ? gubitku veza sa svima osim s četom Žumberačkog NOP odreda upućenom iz Žumberka preko Hrvatskog zagorja na Kalnik

📜 Upute Marka Belinića, zamjenika politkomesara štaba II operativne zone NOP odreda Hrvatske, Okružnome komitetu KPH Varaždin za okupljanje partizanskih grupa na tom području u četu, koja treba da se poveže sa Kalničkim NOP odredom

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o radu partijskih jedinica u Kalničkome NOP odredu

📜 Izvještaj Zapovjedništva mjesta Varaždin Glavnom stožeru ministarstva domobranstva NDH o sastanku s mađarskim vlastima u vezi međusobne suradnje na suzbijanju partizanske aktivnosti

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama Zagorskoga i Kalničkoga NOP odreda te međimurske diverzantske grupe

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o organizacijskom stanju i radu partijskih organizacija, na području okruga Varaždin

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? stanju i radu organizacija KPH na kotarima Ludbreg, Ivanec, Koprivnica i Novi Marof, te ? partizanskim akcijama na tom području

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o započetoj neprijateljskoj ofenzivi zbog čega nije mogao biti održan plenum Okružnoga komiteta

📜 Iz izvještaja Povjerenstva Centralnoga komiteta KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KPH o političkoj situaciji, organizacijskom stanju partijske i drugih masovnih antifašističkih organizacija u Zagrebu, kao i o radu partijskih organizacija u varaždinskome, bjelovarskome i čazmanskom okrugu, te o radu obavještajne službe u Zagrebu

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu u kojem javlja o uspostavljenoj vezi s Partijom u Mađarskoj

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji i radu Partije i SKOJ-a u Međimurju i na području varaždinskog okruga

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Varaždin Okružnom komitetu KPH Varaždin o proglašenju Pavelićeve mobilizacije, racijama i teroru ustaša po selima varaždinskoga kotara

📜 Cirkularno pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu okružnim komitetima KPH Bjelovar, Varaždin i Zagreb o pripremama za održavanje Zemaljske konferencije AFŽ Hrvatske i Kongresa kulturnih radnika, na koje trebaju poslati delegate i što veći broj kulturnih radnika, te o drugim pitanjima

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o komunističkoj propagandi na području Varaždina i u Zagrebu

📜 Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Varaždin o vojnim akcijama koje je odred izveo od 20. XI 1942. do 10. I 1943. godine

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o stanju u okrugu ..

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o sukobu partizana i domobrana u okolici sela Prkosa te o hapšenju 33 osobe u Varaždinu radi komunizma

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o sukobu partizana i domobrana kod Prkosa i o nastavku istrage protiv članova SKOJ-a u Varaždinu

📜 Dopis Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Štabu Kalničkoga NOP odreda s uputama za povezivanje s Okružnim komitetom KPH Varaždin i o drugim pitanjima

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o istrazi protiv grupe komunista u Varaždinu, kretanju i akcijama partizana na ludbreškom kotaru i širenju letaka u zlatarskom kotaru

📜 Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Oružničkome zapovjedništvu Zagreb o akcijama partizana na području Ludbrega

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o kretanju partizana po selima kalničkog područja

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o situaciji u kotarevima Zlatar i Ludbreg sa spiskom osoba koje su u Varaždinu uhapšene radi komunizma

📜 Upute Okružnoga komiteta SKOJ-a Varaždin skojevskim organizacijama na ovom području o zadacima i o radu SKOJ-a među omladinom

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana u kotaru Ludbreg i hapšenjima članova Komunističke partije u Varaždinu i okolici

📜 Obavijest Štaba Kalničkoga NOP odreda Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o uspostavljenim kanalima i vezama s Okružnim komitetom KPH Varaždin

📜 Obavijest Marka Belinića, komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o partizanskim akcijama kod Samobora, Pleterja i Metlike i o zadacima okružnih komiteta KPH Varaždin i Čazma prema Kalničkome i Moslavačkome NOP odredu

📜 Dnevni izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Vrhovnome oružničkom zapovjedništvu u Zagrebu i ostalim vlastima NDH o napadu partizana na željezničku stanicu Konjšćina

📜 Proglas Okružnoga komiteta KPH Varaždin i Štaba Kalničkoga NOP odreda hrvatskome i srpskome narodu na području okruga u povodu dvogodišnjice napada fašista na našu zemlju, s pozivom u narodnooslobodilačku borbu

📜 Proglas Okružnoga komiteta KPH Varaždin narodu Međimurja u vezi s dvogodišnjicom madžarske okupacije Međimurja, s pozivom za stupanje u Narodnooslobodilačku vojsku

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana u kotaru Novi Marof i ubojstvu sekretara Okružnoga komiteta SKOJ-a

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o čišćenju Ivanščice od partizana te o hapšenju Ivana Hercega i Ivana Telebara

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Karlovac Okružnome komitetu KPH Pokuplje u vezi s naređenjem Centralnoga komiteta KP Hrvatske o redovnom slanju kurira za raznošenje pošte, te o dužnosti Okružnoga komiteta KPH Pokuplje da prima poštu za Zagreb, Bjelovar, Varaždin i druge okružne komitete

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana i političkim prilikama na području kotara Pregrada, Klanjec, Krapina i Ludbreg te grada Varaždina

📜 Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Vrhovnome oružničkom zapovjedništvu i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana 30. travnja i 1. svibnja 1943. godine

📜 Dopis Župske redarstvene oblasti Varaždin Gradskom poglavarstvu Varaždin o otpremanju 53 varaždinska Židova u Zagreb te o zahtjevu za hitnim određivanjem povjerenstva za upravu njihovom imovinom

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o situaciji na području grada Varaždina i kotara Zlatar i Krapina

📜 Iz izvještaja Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o razvitku narodnooslobodilačke borbe i akcijama Kalničkoga NOP odreda za razdoblje siječanj-svibanj 1943. godine

📜 Dopis Hrvatskoga ustaškog logora Klanjec Ustaškome stožeru Varaždin o hapšenju u Mihanovićevu Dolu kraj Klanjca

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o kretanjima partizana na teritoriju župske oblasti

📜 Molba Dragutina Petkovića, gradskoga namještenika, Gradskome poglavarstvu Varaždin koji kao voditelj poslova likvidacije židovske pokretne imovine moli povišenje plaće

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Varaždin Župskoj redarstvenoj oblasti Varaždin o općim političkim prilikama na području varaždinskoga kotara od 15. do 30. svibnja 1943. godine

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin, Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana u kotarima Novi Marof i Zlatar

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje o situaciji na području krapinskoga i ludbreškoga kotara

📜 Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama partizanskih jedinica 9. i 10. lipnja 1943. godine

📜 Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana na pruzi Varaždin — Zagreb, na Breznički Hum i Gornju Rijeku

📜 Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o zbivanjima na području zapovjedništva od 18 — 22. lipnja 1943. godine

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Varaždin Župskoj redarstvenoj oblasti Varaždin o političkim prilikama od 16 — 30. lipnja 1943. godine, te o drugim pitanjima u kotaru

📜 Proglas Okružnoga komiteta KPH Varaždin hrvatskom i srpskom narodu na području Kalnika, Bilo-gore i Hrvatskog zagorja o potrebi očuvanja žetve i o vojno-političkoj situaciji

📜 Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama i kretanju partizana od 3 — 7. srpnja 1943. godine

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o napadu partizana na »Topnički sklop« u Jalkovcu

📜 Sombathelj 9. jul 1943. Telegrafski izveštaj Komande 3. sombatheljskog korpusa o napadu partizana u rejonu Varaždina

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Zlatar Župskoj redarstvenoj oblasti Varaždin o bombardiranju mjesta Zajezde od strane Nijemaca u kojemu su se nalazili partizani

📜 Proglas Tehnike AGITPROP-a Okružnoga komiteta KPH Varaždin o zauzeću kaznionice u Lepoglavi i oslobađanju političkih zatvorenika

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje Varaždin o uništenju tajnih spisa u državnim uredima zbog ugroženosti od partizana

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o uništavanju vršalica od strane partizana na području kotara

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o provalama u partijskim organizacijama i tehnici Okružnoga komiteta

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području okruga

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

17. slavonska udarna brigada Kutina Gospić Pregrada 1. moslavačka brigada Ni zrno žita okupatoru! Petrinja Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Dezerteri u ratu 28. slavonska divizija NOVJ Cazin Raduč Šibenik Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1943. Omladina u ratu Zaprešić Virovitica Ogulin Prelog Avijacija u oslobodilačkom ratu Ludbreg Slavonski Brod 3. diverzantski bataljon NOVH Borbe u Hrvatskoj 1945. Kalnički partizanski odred Poglavnikov tjelesni zdrug Mađarska u drugom svetskom ratu Drniš Logor Lepoglava Karlovac Zagrebački partizanski odred Bjelovar Krapina AFŽ SKOJ Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1944. 32. zagorska divizija NOVJ Hrvatska brigada Matija Gubec Čazma Novi Marof Borbe u Lici 1944. Kurirska služba u ratu Našice Otočac Komunistička partija Hrvatske Slavonska Požega 10. zagrebački korpus NOVJ Borbe u Sremu 1943. Novska Glavni štab Hrvatske Daruvar Narodni heroji Jugoslavije Ivanec Čakovec Borbe u Slavoniji 1944. Jastrebarsko Sisak Borbe u Hrvatskoj 1942. Narodno oslobodilački odbori Koprivnica Zagreb Lepoglava Križevci Sinj Ivanić-Grad Knin Partizanska avijacija Diverzije u oslobodilačkom ratu Hrvatska seljačka stranka Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Pavelićeva gardijska brigada Udarna brigada Braća Radić