Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Varaždin u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 49 hronoloških zapisa, 225 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 6. 1941. U blizini Varaždina, uz prisustvo člana CK KPJ, održan sastanak OK KPH za Varaždin na kome je doneta odluka da odmah otpočnu diverzantske akcije.

⚔️ 8. 7. 1941. Ustaše izvele iz Lepoglavskog logora narodnog heroja Lovra Šperca Renka i streljale ga u blizini Varaždina.

⚔️ 0. 8. 1941. U okolini Varaždina formirana prva partizanska grupa.

⚔️ 0. 3. 1942. Na Kalniku, odlukom OK KPH za Varaždin, od boraca varaždinskog i bjelovarskog okruga formirana Kalnička partizanska četa.

⚔️ 0. 4. 1942. Kod s. Jalkovca (blizu Varaždina), opkoljena od ustaša, pa da im ne bi pala živa u ruke, ubila se Marija Vidović Abesinka, narodni heroj.

⚔️ 12. 4. 1942. Prvi vod Kalničke čete savladao ustašku posadu u s. Trnovcu (kod Varaždina) i zauzeo mesto, zatim razoružao vojničku stražu koja je čuvala most na potoku Plitvici (kod Varaždina).

⚔️ 13. 4. 1942. Prvi vod Kalničke partizanske čete savladao ustašku posadu u s. Jalžabetu (kod Varaždina) i zauzeo mesto, zaplenivši 9 pušaka, 6 pištolja, 1 radio-aparat i oko 10.000 kg žita. Posle toga je održan miting kome je prisustvovalo celokupno stanovništvo tog sela.

⚔️ 29. 4. 1942. Kod s. Jalkovca (blizu Varaždina), u borbi protiv ustaša, poginuo sekretar OK KPH Varaždina Florijan Bobić, narodni heroj.

⚔️ 23. 8. 1942. Partizanske grupe u Hrvatskom zagorju porušile železničku prugu Zagreb-Varaždin na 2 mesta i uništile 2 lokomotive i 4 vagona.

⚔️ 22. 10. 1942. Blizu s. Apatovca (kod Križevaca) Kalnički NOP odred razbio domobransku Konjičku četu iz Varaždina, naneo joj gubitke od 4 mrtva i 2 ranjena domobrana, zarobio 35 domobrana, 4 podoficira i 1 oficira i zaplenio 37 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 mitraljez, 1 automat i mnogo municije.

⚔️ 5. 11. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. M. Martijanecu (između Varaždina i Luđbrega), porušili prugu i uređaje na ž. st., zapalili mlin i nekoliko baraka i zarobili 67 domobrana i 2 ustaše.

⚔️ 6. 11. 1942. Jake ustaške i domobranske snage otpočele čeivorodnevni napad na Kalnički NOP odred na Kalniku, pa ne uspevši da ga unište, povukle se u Križevce, Koprivnicu, Ludbreg i Varaždin.

⚔️ 2. 4. 1943. U s. Novom Marofu (kod Varaždina) jedinice Kalničkog NOP odreda uništile ž. st. i zarobile 40 domobrana.

⚔️ 7. 4. 1943. Prvi bataljon Kalničkog NOP odreda uništio postrojenja rudnika uglja Ladanje (kod Varaždina) i zarobio 20 domobrana.

⚔️ 8. 5. 1943. U rudniku uglja Sv. Marija (kod s. Završja, blizu Varaždina) jednice Kalničkog NOP odreda uništile postrojenja.

⚔️ 27. 5. 1943. Jedinice Kalničkog NOP odreda zapalile ž. st. Konjšćina (na pruzi Zagreb-Varaždin) i zarobile 8 domobrana.

⚔️ 7. 7. 1943. U s. Jalkovcu (kod Varaždina) Kalničkom NOP odredu predao se bez borbe domobranski artiljerijski divizion od 150 domobrana i 5 oficira. Evakuisane su 2 haubice i uništeno je 6 haubica.

⚔️ 23. 7. 1943. U s. Ivancu (kod Varaždina), prilikom napada neprijateljske avijacije, poginuo komandant 3. bataljona Kalničkog NOP odreda Nikola Severović, narodni heroj.

⚔️ 0. 9. 1943. U s. Maruševcu (kod Varaždina), u borbi protiv ustaša, poginuo član OK KPH za Varaždin Antun Blažić, narodni heroj.

⚔️ 15. 9. 1943. U s. Novom Marofu (kod Varaždina) 3. bataljon NO brigade -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske napao posadu i zarobio 71 domobrana iz domobranskog 14. puka, 18 žandarma i 1 ustašu.

⚔️ 20. 9. 1943. Iz Varaždina prešla na oslobođenu teritoriju četa od 110 domobrana sa 1 oficirom i predala se jedinicama NO brigade -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 3. 10. 1943. Ludbreg zauzela 17. udarna brigada 10. divizije NOVJ pošto je slomila otpor 2. bataljona domobranskog 2. regrutnog puka i čete nemačkih vojnika. Zarobljeno je oko 400 neprijateljskih vojnika i 12 oficira dok je poginulo i ranjeno oko 70. Brigada je imala 11 mrtvih i 38 ranjenih. Istovremeno je NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske u teškim borbama protiv delova Pavelićeve gardijske brigade, koji su, podržavani avijacijom, pošli iz Varaždina u pomoć napadnutoj posadi, pretrpela gubitke od 03 mrtva, 20 ranjenih i 10 nestalih.

⚔️ 17. 10. 1943. Domobransko uporište Ivanec (kod Varaždina) zauzela NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i zarobila 66 domobrana, 30 žandarma i 1 oficira. Istovremeno je 17. udarna brigada 28. divizije NOVJ odbila pojačanja upućena iz Varaždina, nanevši im gubitke od 2 mrtva i 5 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 0. 11. 1943. Na okružnoj konferenciji delegata SNO odbora okruga Varaždin izabran Okružni NO odbor.

⚔️ 7. 11. 1943. Koprivnicu posle 20-časovne borbe zauzeli 21. brigada 28. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, dok su NOU brigada -Braća Radić-, 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Bjelovarski NOP odred odbili nemačko-ustaške snage iz Varaždina i Križevaca upućene u pomoć napadnutoj posadi Koprivnice. Od ukupno 1200 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika pogiftulo je 60, a zarobljeno 56, dok se ostatak probio preko r. Drave u s. Golu. Jedinice NOVJ su imale 29 mrtvih i 61 ranjenog. Zaplenjeno je 605 pušaka, 18 puškomitraljeza, 6 mitraljeza, 3 minobacača i veća količina municije i drugog materijala, a na ž. st. je uništeno 12 lokomotiva i oko 300 vagona.

⚔️ 6. 12. 1943. U s. Šandrovcu (kod Varaždina) jedinice Kalničkog NOP odreda napale žand. stanicu i zarobile 11 žandarma.

⚔️ 29. 12. 1943. U blizini s. Varaždinbrega (kod Varaždina) jedinice NOU brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napale četu ustaša Pavelićeve gardijske brigade i nanele joj gubitke od 4 mrtva, 11 ranjenih i 3 nestala. Brigada je imala 3 mrtva i 13 ranjenih.

⚔️ 21. 1. 1944. U Hrvatskom zagorju i na Kalniku oko 1700 ustaša, sa 1. baterijom haubica 100 mm Pavelićeve gardijske brigade, otpočelo operaciju -Dubrovnik- protiv jedinica 32. divizije NOVJ u cilju uspostavljanja saobraćaja na komunikaciji Zagreb-Varaždin. Operacija je trajala do 12. februara. Ustaše su u toku operacije zauzele Koprivnicu, Ludbreg, Ivanec, Pitomaču i druga mosta.

⚔️ 23. 4. 1944. Posle petočasovne borbe delovi 1. brigade 33. divizije NOVJ zauzeli Ivanec (kod Varaždina), koji su branili domobrani i ustaše. Poginulo je 34 a zarobljeno 26 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je: mitraljez, 8 p. mitraljeza, 31 puška, 1 minobacač, 12. metaka i drugi ratni materijal.

⚔️ 24. 4. 1944. Kod s. Cerja Tužnog (blizu Varaždina) ustaški i domobranski delovi iz Varaždina napali jedinice 1, udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle dvodnevnih borbi i nekoliko uzastopnih napada, ustaše i domobrani su odbačeni u pravcu Varaždina.

⚔️ 27. 4. 1944. Kod s. Cerja Tužnog (blizu Varaždina) ustaški i domobranski delovi iz Varaždina napali jedinice 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ, te posle kraće borbe prodrli u Ivanec.

⚔️ 4. 5. 1944. Tri čete ustaša ušle u Ivanec (kod Varaždina). Napala ili je 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ, ali je odbijena.

⚔️ 6. 5. 1944. Posle oštre jednodnevne borbe 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ zauzela Ivanec (kod Varaždina). Ustaška posada, jačine tri čete, povukla se u pravcu Lepoglave.

⚔️ 7. 5. 1944. Kod Ivanca ustaše iz s. Jerovca i s. Ribić-Brega (kod Varaždina) napale jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32, divizije NOVJ i 1. brigadu 33. divizije NOVJ. Sledećeg su dana te snage, potpomognute sa dve ustaške kolone - iz Lepoglave i Varaždina, uspele da povrate Ivanec.

⚔️ 16. 6. 1944. Na r. Dravi kod s. Otoka (blizu Preloga), pri odlasku s Kalnika u Međumurje, u borbi protiv ustaša poginuo član OK KPH za Varaždin Marko Kovač, narodni heroj.

⚔️ 16. 7. 1944. Kod s. Trgovišća delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ i Zagrebačkog NOP odreda razrušili železničku prugu Zagreb-Varaždin na 56 mesta.

⚔️ 2. 9. 1944. Između s. Podruta i s. Budinšćine (na pruzi Zagreb-Varaždin) 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili oko 6500 m železničke pruge.

⚔️ 4. 9. 1944. Između s. Budinščine i s. D. Konjšćine (na pruzi Zagreb-Varaždin) 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili 6 km pruge.

⚔️ 8. 9. 1944. Između s. Zaprešića i s. V. Trgovišta (na pruzi Zagreb-Varaždin) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku srušili most i oštetili prugu na 66 mesta.

⚔️ 27. 9. 1944. Kod ž. st. V. Trgovište (na pruzi Zagreb-Varaždin) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku minirali prugu i srušili teretni voz, uništivši 6 vagona.

⚔️ 30. 9. 1944. Kod ž. st. Zabok (na pruzi Zagreb Varaždin) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku minirali prugu i srušili teretni voz, uništivši 3 i oštetivši 2 vagona.

⚔️ 7. 10. 1944. Kod s. V. Trgovišta delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku na 14 mesta porušili železničku prugu Zagreb-Varaždin. Saobraćaj je obustavljen do 15. oktobra.

⚔️ 15. 10. 1944. Kod s. Varaždinbrega i s. Lužana oko 400 ustaša i domobrana iz Varaždina napalo 2. i 3. bataljon 1. zagorske NO brigade. Napad je odbijen.

⚔️ 5. 4. 1945. Nastupajući prema Čakovcu i Varaždinu, bugarska 16. pešadijska divizija dostigla liniju s. Pribislavec - s. V. Štefanec - severni deo s. Orehovice. Istog dana je 47. pešadijski puk bugarske 10. pešadijske divizije zauzeo s. Orehovicu.

⚔️ 0. 5. 1945. Po naređenju Štaba 10. korpusa JA formirana Komanda varaždinskog vojnog područja.

⚔️ 6. 5. 1945. Jedinice 51. udarne i 36. udarne divizije JA posle jednodnevne borbe oslobodile Ludbreg i nastavile gonjenje delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije u pravcu Varaždina.

⚔️ 8. 5. 1945. Jedinice 3. armije JA očistile od razbijenih nemačkih delova prostoriju zapadno i jugozapadno od Varaždina i prikupile se na liniji r. Drava - s. Vratno - s. Ladanje - s. Tužno - Ivanec radi gonjenja neprijateljskih snaga prema jugoslovensko-austrijskoj granici.

⚔️ 8. 5. 1945. Na putu Zagreb - s. Sesvete - Varaždin jedinice 1. proleterske uda.ne divizije JA, posle jednodnevne borbe protiv nemačkih i ustaško-domobranskih snaga, oslobodile Sv. Ivana Zelinu i s. Biškupec i prinudile neprijatelja na povlačenje prema D. Stubici. Zaplenjeno je više motornih vozila i raznog oružja, 30 minobacača, 1 radio-stanica i 2 magacina sa raznim materijalom.

⚔️ 10. 5. 1945. Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 3. armije JA koje su posle višednevnih upornih borbi slomile otpor nemačkih snaga i oslobodile Bjelovar, Koprivnicu, Križevce, Varaždin, Ptuj, Krapinu i druga mesta.

Dokumenti

📜 Odredba ministra pravosuđa od 8. maja 1941. o postavljenju Izvanrednog narodnog suda sa sedištem u Varaždinu

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i OK KPH Varaždin, Krapina i Osijek, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za srpanj 1941. godine

📜 Predstojništvo gradskog redarstva Varaždin dostavlja Velikoj župi Zagorje tjeralicu župskog ravnateljstva ustaškog redarstva za Gabrijel Santom, članom OK KPH Varaždin

📜 Obavijest Predstojništva gradskog redarstva u Varaždinu Ustaškom stožeru Varaždin o šest osoba koje se nalaze zatvorene kod gradskog redarstva a spadaju u nadležnost ustaškog stožera

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH1 Zagreb i OK KPH Varaždin te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za rujan 1941. godine

📜 Pet letaka koje su borci Bjelovarsko-varaždinske partizanske grupe dijelili u Velikom Trojstvu u vrijeme napada na željezničku stanicu noću 5-6. rujna 1941. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva mjesta Varaždin Ministru domobranstva NDH o situaciji u Međimurju

📜 Letci koje su borci Bjelovarsko-varaždinskog partizanske grupe dijelili u selu Orovcu, kod Bjelovara 11. rujna 1941. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva mjesta Varaždin Ministarstvu domobranstva - glavnom stožeru o napadima na 25. satniju ustaške vojnice kod sela Beretinec

📜 Izvještaj oružničke postaje Varaždin Kotarskoj oblasti Varaždin o pisanju komunističkih parola i znakova u selima Vidovcu, Nedeljancu, Majerju i Sračinecu

📜 Izvještaj Zapovjedništva mjesta Varaždin Ministarstvu domobranstva NDH o pojavi komunističkih letaka na području grada i okoline

📜 Iz izvještaja Kotarske oblasti za kotareve Čakovec i Prelog u Varaždinu Velikoj župi Zagorje, o političkim prilikama u Međimurju u toku prosinca 1941. godine

📜 Dopis Općinskog poglavarstva Krapina Kotarskoj oblasti Krapina o raspisivanju potrage za Izidorom Štrokom, koji je 23. I 1942, godine trebao nastupiti vojnu vježbu u Varaždinu, ali mu uslijed nepoznatog boravištva poziv nije uručen

📜 Župska redarstvena oblast u Varaždinu naređuje Kotarskoj oblasti Čakovec-Prelog raspis potrage za Borkom Joakimom zbog širenja promičbe među radništvom protiv polaženja na vojnu vježbu

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH za zagrebačku oblast od 24. marta 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju partijskih organizacija u zagrebačkom, krapinskom i varaždinskom okrugu

📜 Izvještaj Povjerenstva Centralnog komiteta KPH za Zagreb Centralnom komitetu KPH o formiranju partizanskog voda u okrugu Zagreb i o održanim konferencijama okružnih komiteta KPH za Krapinu i Varaždin

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Varaždina Velikoj župi Zagorje o kretanju komunista na području kotara Ludbreg, Koprivnica i Križevci

📜 Izvještaj člana Povjerenstva CK KPH za Zagrebačku oblast od 27 travnja 1942 god. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju partijskih organizacija, vojno-političkoj situaciji i borbama partizana protiv neprijatelja u Zagrebačkom, Varaždinskom i Krapinskom okrugu

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju partijskih organizacija, vojno- -političkoj situaciji i borbama partizana protiv neprijatelja u Zagrebačkom, Varaždinskom i Krapinskom okrugu

📜 Iz izvještaja Zapovjedništva ustaške nadzorne službe NDH o hapšenjima komunista na području kotara Ludbreg, Varaždin i Koprivnica

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Ivanec upućen Župskoj redarstvenoj oblasti Varaždin o ubistvu Petra Pahića, ranjavanju Đorđa Paprića i hapšenju 13 osoba iz Ivanca i okoline od strane Ustaške doknadne bojne

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Zlataru Župskoj redarstvenoj oblasti u Varaždinu o akciji protiv odmetnika u Poznanovcu

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Zlataru Župskoj redarstvenoj oblasti u Varaždinu o akciji protiv odmetnika i komunista u Poznanovcu

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Zlatar Župskoj redarstvenoj oblasti u Varaždinu o sukobu s partizanima kod Mihovljana i akcijama poslije toga

📜 Izvještaj Povjerenstva Centralnog komiteta KPH u Zagrebu Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji, partizanskim akcijama, radu organizacija KPH i osnivanju odbora Narodnooslobodilačke fronte na području zagrebačkog, krapinskog i varaždinskog okruga od 10. travnja do 15. svibnja 1942. godine

📜 Izvještaj Štaba partizanskih jedinica Hrvatskog Zagorja od 18 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama partizana iz Varaždinskog, Bjelovarskog. Zagrebačkog i Krapinskog okruga

📜 Izvještaj Štaba narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Hrvatskog zagorja Glavnom štabu NOP i DV Hrvatske o borbama i akcijama partizana iz Varaždinskog, Bjelovarskog, Zagrebačkog i Krapinskog okruga

📜 Obračun Okružnog komiteta KPH Varaždin upućen Povjerenstvu CK KPH Zagreb o primljenom i izdatom novcu OK-? u II, III, IV, V i VI mjesecu 1942. godine te tabelarni izvještaj za lipanj 1942. godine

📜 Pismo Kolomana Baranyja, člana Okružnog komiteta KPH Varaždin i člana Kotarskog komiteta KPH Ludbreg, osuđenog na smrt od Pokretnog prijekog suda u Zagrebu o iskustvima u toku istrage i nedostacima u zatvoru te zaključcima koji iz toga proizlaze

📜 Iz izvještaja Zapovjedništva mjesta Varaždin zapovjedniku Prvog domobranskog zbora NDH o mađarskom teroru u Međimuiju

📜 Pismo Povjerenstva Centralnog komiteta KP Hrvatske u Zagrebu upućeno Mjesnom komitetu KPH Čakovec kojim zahtijeva njegovo puno angažiranje u radu, podatke o ranijim vezama s OK KPH Varaždin, organizacionom stanju i da dostavi izvještaj o dosadašnjem radu

📜 Iz izvještaja Zapovjedništva prve oružničke pukovnije Zapovjedništvu pete oružničke pukovnije NDH o partizanskim akcijama na području kotarskih oblasti Bjelovar, Zagreb i Varaždin

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnom komitetu KPH o radu Mjesnog komiteta KPH i Mjesnog odbora Narodne pomoći Zagreb te radu Partije na području zagrebačkog, krapinskog i varaždinskog okruga za vrijeme od 15. V do 20 VI 1942. godine

📜 Izvještaj Prve oružničke pukovnije od 13 srpnja 1942 god o akcijama partizana na području Ogulina, Petrinje, Bjelovara, Zagreba i Varaždina

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o stanju organizacije NOP-a u pojedinim kotarima okruga

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o svom radu na području okruga u drugoj polovini kolovoza 1942. godine

📜 Iz izvještaja Ive Lole Ribara Josipu Brozu Titu o stanju partijske organizacije u Zagrebu i na području zagrebačkoga, krapinskoga i varaždinskog okruga te sređivanju prilika u Drugoj operativnoj zoni NOP odreda Hrvatske

📜 Naređenje Dragutina Sailia, rukovodioca Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Petru Biskupu da nastavi s povezivanjem i prikupljanjem kalničkih partizana, da ostane u vezi s OK KPH Varaždin i da Lazo Vračarić ne može imati nikakav komandni položaj u desetini ili vodu

📜 Obračun Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima za srpanj 1942. godine

📜 Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnome komitetu KPH Varaždin u kojem se traži nastavak rada s rudarima i predlaže uspostava izravne veze s Međimurjem

📜 Obračun Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima za kolovoz 1942. godine

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH za Zagreb ? stanju veza i radu na organiziranju Kalničkog NOP odreda

📜 Izvještaj Jure Pukleka, organizacionog sekretara OK KPH Varaždin Povjerenstvu CKKPH u Zagrebu ? gubitku veza sa svima osim s četom Žumberačkog NOP odreda upućenom iz Žumberka preko Hrvatskog zagorja na Kalnik

📜 Upute Marka Belinića, zamjenika politkomesara štaba II operativne zone NOP odreda Hrvatske, Okružnome komitetu KPH Varaždin za okupljanje partizanskih grupa na tom području u četu, koja treba da se poveže sa Kalničkim NOP odredom

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o radu partijskih jedinica u Kalničkome NOP odredu

📜 Izvještaj Zapovjedništva mjesta Varaždin Glavnom stožeru ministarstva domobranstva NDH o sastanku s mađarskim vlastima u vezi međusobne suradnje na suzbijanju partizanske aktivnosti

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama Zagorskoga i Kalničkoga NOP odreda te međimurske diverzantske grupe

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o organizacijskom stanju i radu partijskih organizacija, na području okruga Varaždin

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? stanju i radu organizacija KPH na kotarima Ludbreg, Ivanec, Koprivnica i Novi Marof, te ? partizanskim akcijama na tom području

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o započetoj neprijateljskoj ofenzivi zbog čega nije mogao biti održan plenum Okružnoga komiteta

📜 Iz izvještaja Povjerenstva Centralnoga komiteta KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KPH o političkoj situaciji, organizacijskom stanju partijske i drugih masovnih antifašističkih organizacija u Zagrebu, kao i o radu partijskih organizacija u varaždinskome, bjelovarskome i čazmanskom okrugu, te o radu obavještajne službe u Zagrebu

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu u kojem javlja o uspostavljenoj vezi s Partijom u Mađarskoj

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji i radu Partije i SKOJ-a u Međimurju i na području varaždinskog okruga

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Varaždin Okružnom komitetu KPH Varaždin o proglašenju Pavelićeve mobilizacije, racijama i teroru ustaša po selima varaždinskoga kotara

📜 Cirkularno pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu okružnim komitetima KPH Bjelovar, Varaždin i Zagreb o pripremama za održavanje Zemaljske konferencije AFŽ Hrvatske i Kongresa kulturnih radnika, na koje trebaju poslati delegate i što veći broj kulturnih radnika, te o drugim pitanjima

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o komunističkoj propagandi na području Varaždina i u Zagrebu

📜 Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Varaždin o vojnim akcijama koje je odred izveo od 20. XI 1942. do 10. I 1943. godine

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o stanju u okrugu ..

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o sukobu partizana i domobrana u okolici sela Prkosa te o hapšenju 33 osobe u Varaždinu radi komunizma

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o sukobu partizana i domobrana kod Prkosa i o nastavku istrage protiv članova SKOJ-a u Varaždinu

📜 Dopis Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Štabu Kalničkoga NOP odreda s uputama za povezivanje s Okružnim komitetom KPH Varaždin i o drugim pitanjima

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o istrazi protiv grupe komunista u Varaždinu, kretanju i akcijama partizana na ludbreškom kotaru i širenju letaka u zlatarskom kotaru

📜 Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Oružničkome zapovjedništvu Zagreb o akcijama partizana na području Ludbrega

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o kretanju partizana po selima kalničkog područja

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o situaciji u kotarevima Zlatar i Ludbreg sa spiskom osoba koje su u Varaždinu uhapšene radi komunizma

📜 Upute Okružnoga komiteta SKOJ-a Varaždin skojevskim organizacijama na ovom području o zadacima i o radu SKOJ-a među omladinom

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana u kotaru Ludbreg i hapšenjima članova Komunističke partije u Varaždinu i okolici

📜 Obavijest Štaba Kalničkoga NOP odreda Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o uspostavljenim kanalima i vezama s Okružnim komitetom KPH Varaždin

📜 Obavijest Marka Belinića, komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o partizanskim akcijama kod Samobora, Pleterja i Metlike i o zadacima okružnih komiteta KPH Varaždin i Čazma prema Kalničkome i Moslavačkome NOP odredu

📜 Dnevni izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Vrhovnome oružničkom zapovjedništvu u Zagrebu i ostalim vlastima NDH o napadu partizana na željezničku stanicu Konjšćina

📜 Proglas Okružnoga komiteta KPH Varaždin i Štaba Kalničkoga NOP odreda hrvatskome i srpskome narodu na području okruga u povodu dvogodišnjice napada fašista na našu zemlju, s pozivom u narodnooslobodilačku borbu

📜 Proglas Okružnoga komiteta KPH Varaždin narodu Međimurja u vezi s dvogodišnjicom madžarske okupacije Međimurja, s pozivom za stupanje u Narodnooslobodilačku vojsku

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana u kotaru Novi Marof i ubojstvu sekretara Okružnoga komiteta SKOJ-a

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o čišćenju Ivanščice od partizana te o hapšenju Ivana Hercega i Ivana Telebara

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Karlovac Okružnome komitetu KPH Pokuplje u vezi s naređenjem Centralnoga komiteta KP Hrvatske o redovnom slanju kurira za raznošenje pošte, te o dužnosti Okružnoga komiteta KPH Pokuplje da prima poštu za Zagreb, Bjelovar, Varaždin i druge okružne komitete

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana i političkim prilikama na području kotara Pregrada, Klanjec, Krapina i Ludbreg te grada Varaždina

📜 Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Vrhovnome oružničkom zapovjedništvu i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana 30. travnja i 1. svibnja 1943. godine

📜 Dopis Župske redarstvene oblasti Varaždin Gradskom poglavarstvu Varaždin o otpremanju 53 varaždinska Židova u Zagreb te o zahtjevu za hitnim određivanjem povjerenstva za upravu njihovom imovinom

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o situaciji na području grada Varaždina i kotara Zlatar i Krapina

📜 Iz izvještaja Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o razvitku narodnooslobodilačke borbe i akcijama Kalničkoga NOP odreda za razdoblje siječanj-svibanj 1943. godine

📜 Dopis Hrvatskoga ustaškog logora Klanjec Ustaškome stožeru Varaždin o hapšenju u Mihanovićevu Dolu kraj Klanjca

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o kretanjima partizana na teritoriju župske oblasti

📜 Molba Dragutina Petkovića, gradskoga namještenika, Gradskome poglavarstvu Varaždin koji kao voditelj poslova likvidacije židovske pokretne imovine moli povišenje plaće

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Varaždin Župskoj redarstvenoj oblasti Varaždin o općim političkim prilikama na području varaždinskoga kotara od 15. do 30. svibnja 1943. godine

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin, Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana u kotarima Novi Marof i Zlatar

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje o situaciji na području krapinskoga i ludbreškoga kotara

📜 Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama partizanskih jedinica 9. i 10. lipnja 1943. godine

📜 Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana na pruzi Varaždin — Zagreb, na Breznički Hum i Gornju Rijeku

📜 Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o zbivanjima na području zapovjedništva od 18 — 22. lipnja 1943. godine

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Varaždin Župskoj redarstvenoj oblasti Varaždin o političkim prilikama od 16 — 30. lipnja 1943. godine, te o drugim pitanjima u kotaru

📜 Proglas Okružnoga komiteta KPH Varaždin hrvatskom i srpskom narodu na području Kalnika, Bilo-gore i Hrvatskog zagorja o potrebi očuvanja žetve i o vojno-političkoj situaciji

📜 Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama i kretanju partizana od 3 — 7. srpnja 1943. godine

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o napadu partizana na »Topnički sklop« u Jalkovcu

📜 Sombathelj 9. jul 1943. Telegrafski izveštaj Komande 3. sombatheljskog korpusa o napadu partizana u rejonu Varaždina

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Zlatar Župskoj redarstvenoj oblasti Varaždin o bombardiranju mjesta Zajezde od strane Nijemaca u kojemu su se nalazili partizani

📜 Proglas Tehnike AGITPROP-a Okružnoga komiteta KPH Varaždin o zauzeću kaznionice u Lepoglavi i oslobađanju političkih zatvorenika

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje Varaždin o uništenju tajnih spisa u državnim uredima zbog ugroženosti od partizana

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o uništavanju vršalica od strane partizana na području kotara

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o provalama u partijskim organizacijama i tehnici Okružnoga komiteta

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području okruga

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Krapina Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Kalnički partizanski odred 28. slavonska divizija NOVJ Partizanska avijacija Petrinja Logor Lepoglava Sisak Slavonski Brod Udarna brigada Braća Radić Kutina Borbe u Slavoniji 1944. Virovitica 3. diverzantski bataljon NOVH Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Hrvatskoj 1942. Sinj Komunistička partija Hrvatske Novska Šibenik Glavni štab Hrvatske 1. moslavačka brigada Ivanec Gospić Otočac Čakovec Kurirska služba u ratu Zagreb Mađarska u drugom svetskom ratu Ogulin Borbe u Lici 1944. Ni zrno žita okupatoru! SKOJ Koprivnica Raduč Karlovac 10. zagrebački korpus NOVJ 32. zagorska divizija NOVJ Hrvatska brigada Matija Gubec Našice Bjelovar Zagrebački partizanski odred Narodno oslobodilački odbori Borbe u Hrvatskoj 1945. Ludbreg Hrvatsko domobranstvo Novi Marof Hrvatska seljačka stranka 17. slavonska udarna brigada Pavelićeva gardijska brigada Pregrada Prelog Jastrebarsko Dezerteri u ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Poglavnikov tjelesni zdrug Križevci Borbe u Sremu 1943. AFŽ Daruvar Borbe u Hrvatskoj 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Zaprešić Ivanić-Grad Čazma Lepoglava Omladina u ratu Drniš Slavonska Požega Avijacija u oslobodilačkom ratu Knin Narodni heroji Jugoslavije Cazin