Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Zagrebački partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 28 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 13. 9. 1943. U Zagrebačkoj gori, po naređenju Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske, formiran Zagrebački NOP odred.

⚔️ 23. 9. 1943. Delovi Zagrebačkog NOP odreda uništili ž. st. G. Stubica (kod Zagreba) i zarobili 10 domobrana.

⚔️ 24. 9. 1943. Delovi Zagrebačkog NOP odreda zapalili ž. st. Zlatar-Bistrica (kod Zlatara) i zarobili 7 domobrana.

⚔️ 8. 10. 1943. U s. Mariji Bistrici (kod Zagreba) Zagrebački NOP odred razoružao 20 domobrana 9. oktobar Kod s. Budaka 3. bataljon 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ sačekao u zasedi kolonu od 5 tenkova i 3 oklopna automobila iz nemačke 114. lovačke divizije, koja se iz Gospića kretala prema s. Ličkom Osiku. Posle kraće borbe neprijatelj je odbijen uz gubitke od 15 mrtvih i ranjenih i 3 oštećena tenka. Bataljon je imao 1 ranjenog.

⚔️ 26. 11. 1943. Na ž. st. Vrbovec (kod Križevaca) 3. bataljon Zagrebačkog NOP odreda napao domobransku posadu, ali se morao povući kad je na stanicu pristiglo nemačko pojačanje. Zarobljen je 41 domobran, dok je 3. bataljon imao 1 mrtvog i 6 ranjenih.

⚔️ 19. 1. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Kalničkog, Zagorskog i Zagrebačkog NOP odreda formirana Zapadna grupa NOP odreda 10. korpusa NOV Jugoslavije.

⚔️ 24. 2. 1944. Kod s. Glavice (blizu Zagreba) ustaše napale 1. bataljon Zagrebačkog NOP odreda. U sedmočasovnoj borbi bataljon je odbacio neprijatelja i naneo mu velike gubitke.

⚔️ 18. 4. 1944. Kod s. Jertovca (blizu Zlatara) ustaše i domobrani iz s. D. Konjščine napali jedinice Zagrebačkog NOP odreda, ali su posle osmočasovne borbe odbačeni u polazni garnizon.

⚔️ 18. 4. 1944. Kod s. G. Jesenja (blizu Krapine) jedna nemačka četa iz Krapine napala 1. bataljon Zagrebačkog NOP odreda, ali je, posle obostranih napada i protivnapada, odbačena u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 3 mrtva i 12 ranjenih vojnika.

⚔️ 20. 4. 1944. U varošici Sv. Ivanu Zelini delovi Zagrebačkog NOP odreda razoružali posadu jačine 10 ustaša, zaplenivši minobacač sa 125 mina, mitraljez i 10 pušaka.

⚔️ 6. 5. 1944. U s. D. Orešju (kod Zlatara) Zagrebački NOP odred zauzeo ustaško uporište. Poginulo je 18 a zarobljeno 12 ustaša.

⚔️ 21. 6. 1944. Jedinice 2. bataljona Zagrebačkog NOP odreda zauzele ustaško uporište u s. Čučerju (kod Zagreba).

⚔️ 16. 7. 1944. Kod s. Trgovišća delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ i Zagrebačkog NOP odreda razrušili železničku prugu Zagreb-Varaždin na 56 mesta.

⚔️ 12. 9. 1944. Drugi bataljon Zagorskog i 2. bataljon Zagrebačkog NOP odreda zauzeli s. Zabok (kod Krapine) u kome se branila domobranska četa i žandarmi.

⚔️ 10. 10. 1944. Jedinice Zagrebačkog NOP odreda zauzele domobransko uporište u s. Bedekovčini (kod Zlatara) i ustaško uporište u s. Crkvenoj Vesi (kod Sv. Ivana Zeline).

⚔️ 11. 2. 1945. Po naredbi Štaba 10. korpusa NOVJ rasformirane Istočna i Zapadna grupa NOP odreda a formiran Štab grupe NOP odreda, pod čiju su komandu stavljeni: Moslavački, Posavski, Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred. Istom naredbom je 1. zagorska NO brigada ušla u sastav 32. divizije NOVJ kao njena 4. brigada.

⚔️ 14. 4. 1945. Po naređenju Štaba 10. korpusa JA rasformirani Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred, a njihovim ljudstvom popunjene jedinice 32. i 33. divizije JA i jedinice 1. divizije KNOJ-a.

Dokumenti

📜 Uputstvo Marka Belinića, političkoga komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Okružnome komitetu KPH Zagreb za formiranje i djelovanje Zagrebačkoga NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Zagrebačkog NOP odreda od 4 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na željezničke stanice Gornja Stubica i Zlatar-Bistrica

📜 Izvještaj Štaba Zagrebačkog NOP odreda od 8 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Mariju Bistricu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 listopada 1943 god. o napadu Zagrebačkog NOP odreda na Mariju Bistricu i predaji domobrana iz Otoke

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Donja Stubica od 10 listopada 1943 god. o napadu Zagrebačkog NOP odreda na Mariju Bistricu

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 13 listopada 1943 god. Zagrebačkom NOP odredu za dejstvo na komunikacijama Zagreb - Novska i Zagreb - Varaždin

📜 Izvještaj Štaba Zagrebačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u odredu, teroru neprijatelja i pojavi tzv. bijele garde

📜 Izvještaj Štaba Zagrebačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama odreda u drugoj polovini listopada

📜 Izvještaj Štaba Zagrebačkog NOP odreda od 16 studenog 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim diverzijama i napadu na gestapovce na cesti Sesvete - Sveti Ivan Zelina

📜 Izvještaj Štaba Zagrebačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o diverzijama i napadu na gestapovce na cesti Sesvete-Zelina

📜 Izvještaj Štaba Zagrebačkog NOP odreda od 27 studenog 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na željezničku stanicu Vrbovec

📜 Izvještaj Štaba Zagrebačkog NOP odreda od 16. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Komin i rušenju komunikacije Sv. Ivan Zelina — Varaždin

📜 Izvještaj Štaba Zagrebačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Komin i rušenju komunikacija Zelina -Varaždin

📜 Operativni izvještaj Štabu Prvoga bataljona Zagrebačkoga NOP odreda Štabu odreda za prvu polovinu ožujka 1944. godine.

📜 Pismo Štaba Zapadne grupe NOP odreda Okružnome komitetu KPH Zagreb o situaciji u Zagrebačkome NOP odredu

📜 Izvještaj politkomesara Štaba Zapadne grupe NOP odreda politkomesaru Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ o stanju i političkom radu u Kalničkome, Zagorskome i Zagrebačkome NOP odredu

📜 Naređenje Štaba Zapadne grupe NOP odreda o izvršenju naredbe Štaba Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ za formiranje Prve zagorske brigade te postavljanju komandnog kadra u brigadi i Zagrebačkome NOP odredu

📜 Izvještaj Štaba Zagrebačkoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Zagreb o radu partijske organizacije u svibnju 1944. godine

📜 Komesarski izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda politkomesaru Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ o radu i djelovanju Prve zagorske brigade, Zagorskoga NOP odreda i Zagrebačkoga NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Zagrebačkoga NOP odreda Štabu Zapadne grupe NOP odreda Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ o akcijama protiv pripadnika bijele garde

📜 Izvještaj Štaba Zagrebačkoga NOP odreda politkomesaru Zapadne grupe NOP odreda Hrvatske o političkom radu i stanju u bataljonima ovoga odreda

📜 Naređenje Štaba Zapadne grupe NOP odreda Hrvatske o formiranju Omladinskog bataljona, o postavljanju komandnog kadra u Omladinskome bataljonu, Zagorskoj brigadi i Zagrebačkome NOP odredu

📜 Operativni izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda Hrvatske Štabu Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ o akcijama Zagrebačkoga NOP odreda od 21. lipnja do 22. srpnja 1944. godine

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zelina Okružnome komitetu KPH Zagreb o koncentraciji neprijatelja, teroru i pljački nad stanovništvom, stradanju članova Partije, akcijama Zagrebačkoga NOP odreda i organizacijskomu stanju i radu Kotarskoga komiteta, organizacija SKOJ-a, USAOH-a, NOO, NOF, uz priloženi blagaj nički izvještaj

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji, organizacijskom stanju partijske organizacije, radu SKOJ-a, NOO, AFŽ, te stanju u Posavskome i Zagrebačkome NOP odredu

📜 Operativni izvještaj Štaba Zagrebačkoga NOP odreda Štabu Zapadne grupe NOP odreda o akcijama odreda od 23. srpnja do 9. kolovoza 1944. godine

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb o akciji Omladinskoga bataljona na miliciju u Jalševcu te pokušajima da se spriječi odlazak dobrovoljaca u četvrti bataljon Zagrebačkoga NOP odreda

📜 Izveštaj političkog komesara Zagrebačkog NOP odreda od 14. novembra 1944. Stabu Zapadne grupe partizanskih odreda Hrvatske o moralno-političkom stanju Odreda

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Kalnički partizanski odred Zabok 6. lička proleterska divizija NOVJ 32. zagorska divizija NOVJ Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Gestapo 10. zagrebački korpus NOVJ 114. lovačka divizija Varaždin Zagorski partizanski odred Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu AFŽ Moslavački partizanski odred Narodno oslobodilački odbori Novska 3. diverzantski bataljon NOVH Donja Stubica 33. hrvatska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Pljačka u ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. SKOJ Politički komesari u NOR-u Završne operacije u Jugoslaviji Krapina Križevci Komunistička partija Hrvatske Gospić Omladina u ratu Vrbovec Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Borbe u Hrvatskoj 1945. 1. zagorska brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Sveti Ivan Zelina 2. lička proleterska udarna brigada Glavni štab Hrvatske Zagreb USAOH Borbe u Lici 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944.