Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Krapina u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 33 hronoloških zapisa, 159 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 2. 1942. U s. Bedekovčini (kod Krapine) održan prošireni plenum OK KPH za Krapinu na kome je iznet i usvojen plan za dizanje ustanka u Hrvatskom zagorju.

⚔️ 0. 5. 1942. Po naređenju Štaba 2. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od tri partizanska voda zagrebačkog okruga i jednog voda krapinskog okruga formirana Zagorska partizanska četa.

⚔️ 3. 11. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli ž. st. Đurmanec (na pruzi Krapina - Rogaška Slatina) koju su branile ustaše. Zapaljene su železnička stanica, jedna kompozicija putničkog voza i zgrada pošte.

⚔️ 12. 12. 1942. Povereništvo CK KPH za zagrebačku oblast uputilo OK KPH za Krapinu dva pisma u kojima ističe potrebu da se OK poveže s rudarima na svome području i da preduzima mere za poboljšanje rada partijskih organizacija.

⚔️ 6. 2. 1943. Na Hrsovom brijegu kod s. Ravnice (blizu Klanjca) otnočelo dvodnevno partijsko savetovanje za okrug Krapinu, na kome je izabran OK KPH.

⚔️ 13. 7. 1943. Jedinice 12. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred zauzeli kazneni zavod Lepoglavu (kod Krapine) pošto su u osmočasovnoj borbi savladali jaku zatvorsku stražu i domobrane. Poginulo je 17, a zarobljeno 125 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 5 mrtvih i 13 ranjenih. Od oko 700 zatvorenika, njih 100 političkih, stupilo je u NOVJ, veći deo je pušten kućama, a teži kriminalci su zadržani u zatvoru.

⚔️ 17. 7. 1943. U rudniku Mirni (kod Krapine) jedinice 12. udarne brigade 12. divizije NOVJ uništile postrojenja.

⚔️ 18. 8. 1943. U s. Hromecu (kod Krapine) jedinice Kalničkog NOP odreda zarobile 55 vojnika i 2 oficira domobranskog radnog bataljona.

⚔️ 22. 8. 1943. U s. Desiniću (kod Krapine) jedinice Kalničkog NOP odreda napale žand. stanicu i zarobile 8 žandarma.

⚔️ 29. 8. 1943. Obrazovan Privremeni ONO odbor Krapina.

⚔️ 5. 10. 1943. U Hrvatskom zagorju, po naređenju Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske, formiran Zagorski (Krapinski) NOP odred.

⚔️ 18. 10. 1943. U s. Klanjcu (kod Krapine) Zagorski NOP odred napao neprijatelja, ali je odbijen uz gubitke od 1 mrtvog i 3 ranjena. Poginulo je 12 ustaša, a zarobljeno 6 žandarma i 10 finansa.

⚔️ 17. 1. 1944. U s. Šemnici (kod Krapine) izabran ONO odbor za Krapinu.

⚔️ 30. 1. 1944. Kod s. Radoboja (blizu Krapine) jedinice Zagorskog NOP odreda vodile petočasovnu borbu protiv 450 nemačkih vojnika, nanevši im gubitke od 80 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 3. 2. 1944. Kod s. Radoboja (blizu Krapine) 3. bataljon Zagorskog NOP odreda, u petočasovnoj borbi, odbio napad nemačkih snaga iz Krapine i s. Sv. Križa jačine 450 vojnika. Neprijatelj je imao 80 vojnika izbačenih iz stroja a jedinice Zagorskog NOP odreda 14 boraca.

⚔️ 11. 3. 1944. Između s. Luke i s. V. Trgovišta (na pruzi Zagreb - s. Zabok) 3. bataljon Zagorskog NOP odreda napao putnički voz koji je prevozio nemačke vojnike i domobrane. Poginulo 40, utopilo se u r. Krapini 25 a zarobljeno 97 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je mnogo ratnog materijala.

⚔️ 26. 3. 1944. U s. Trakošćanu (blizu Lepoglave) otpočelo dvodnevno okružno partijsko savetovanje za okrug Krapinu, na kome je odlučeno da se veća pažnja posveti podmlađivanju partijskog kadra i skojevske organizacije, radu među ženama i ideološkoj izgradnji članova KPJ.

⚔️ 28. 3. 1944. Delovi 32. divizije NOVJ Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ napale ustaše i domobrane u s. Durmancu i s. Zutnici. Posle šestočasovne borbe te jedinice su se, zbog dolaska pojačanja iz Krapine, povukle u pravcu s. Radoboja i pl. Strahinščice.

⚔️ 18. 4. 1944. Kod s. G. Jesenja (blizu Krapine) jedna nemačka četa iz Krapine napala 1. bataljon Zagrebačkog NOP odreda, ali je, posle obostranih napada i protivnapada, odbačena u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 3 mrtva i 12 ranjenih vojnika.

⚔️ 0. 5. 1944. Kod ž. st. Lepa Bukva (blizu Krapine) održana okružna konferencija USAOH-a za okrug Krapinu. Na konferenciji je analiziran dotadašnji rad i određene su smernice za budući rad.

⚔️ 1. 5. 1944. U rejonu s. Podruta - s. Pece - s. Krapinica dva bataljona ustaša iz Novog Marofa napali delove 32. divizije 10. korpusa NOVJ i zauzeli s. Podrute i s. Pece. Jedinice 32. divizije NOVJ imale su 5 mrtvih, 7 ranjenih i 7 nestalih boraca.

⚔️ 16. 5. 1944. U s. Trakošćanu (blizu Lepoglave) otpočela trodnevna partijska konferencija za okrug Krapinu, na kojoj je izabran novi OK KPH za Krapinu.

⚔️ 4. 8. 1944. U rejonu s. Jesenja jedan bataljon nemačkih vojnika i jedna četa ustaša iz s. Đurmanca (kod Krapine) napali 1. zagorsku NO brigadu, ali su posle jednodnevne borbe odbačeni u pravcu Krapine.

⚔️ 9. 8. 1944. Kod s. Hromca (blizu Krapine) bataljon nemačkih vojnika iz s. Đurmanca, ojačan jednom četom ustaša iz Krapine, napao 3. bataljon 1. zagorske NO brigade. Posle kraće borbe neprijatelj je odbačen.

⚔️ 27. 8. 1944. U rejonu s. Petrovskog nemačka kolona iz Krapine i 4. četa 3. bataljona domobranske Zagrebačke posadne brigade napale 1. zagorsku NO brigadu i posle kraće borbe potisnule je s njenih položaja.

⚔️ 11. 9. 1944. Na putu Krapina - s. Đurmanec 1. bataljon Zagorskog NOP odreda napao iz zasede jednu četu 7. ustaškog bataljona, ojačanu nemačkim policijskim snagama, i posle kraće borbe odbacio je u pravcu Krapine.

⚔️ 12. 9. 1944. Drugi bataljon Zagorskog i 2. bataljon Zagrebačkog NOP odreda zauzeli s. Zabok (kod Krapine) u kome se branila domobranska četa i žandarmi.

⚔️ 2. 10. 1944. Kod Krapine delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku i Zagorskog NOP odreda porušili prugu Zabok-Đurmanec na 32 mesta.

⚔️ 13. 10. 1944. Kod s. Lukovčaka (blizu Krapine) dve nemačke čete iz Krapine napale 1. bataljon Zagorskog NOP odreda. Napad je odbijen. Neprijatelj je imao 9 mrtvih i 15 ranjenih vojnika.

⚔️ 22. 10. 1944. U s. Lepoj Bukvi (kod Krapine), na okružnoj konferenciji NOF-a za okrug Krapina, izabran Okružni odbor NOF-a.

⚔️ 8. 5. 1945. U rejonu s. Hum - Breznica (kod Zlatara) jedinice 16. udarne i 17. udarne divizije 3. armije JA napale nemačko-ustaške snage i odbacile ih prema Zlataru i Krapini.

⚔️ 9. 5. 1945. Goneći nemačko-ustaške snage, jedinice 16. udarne i 17. udarne divizije 3. armije JA oslobodile Krapinu. Zarobljeno je oko 1000 nemačkih vojnika i oficira i ustaša sa oružjem i zaplenjeno oko 100 motornih vozila.

⚔️ 10. 5. 1945. Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 3. armije JA koje su posle višednevnih upornih borbi slomile otpor nemačkih snaga i oslobodile Bjelovar, Koprivnicu, Križevce, Varaždin, Ptuj, Krapinu i druga mesta.

Dokumenti

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i OK KPH Varaždin, Krapina i Osijek, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za srpanj 1941. godine

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Krapina Ravnateljstvu za javni red i sigurnost i Velikoj župi Zagorje o pronalaženju komunističkih letaka na području općine Đurmanec

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnih komiteta KPH Zagreb i Krapina te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za mjesec listopad 1941. godine

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnog komiteta KPH Zagreb i Krapina, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za prosinac 1941. godine

📜 Dopis Općinskog poglavarstva Krapina Kotarskoj oblasti Krapina o raspisivanju potrage za Izidorom Štrokom, koji je 23. I 1942, godine trebao nastupiti vojnu vježbu u Varaždinu, ali mu uslijed nepoznatog boravištva poziv nije uručen

📜 Izvještaj Oružničke postaje Krapina Kotarskoj oblasti Krapina o požaru u pilani u Đurmancu

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH za zagrebačku oblast od 24. marta 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju partijskih organizacija u zagrebačkom, krapinskom i varaždinskom okrugu

📜 Izvještaj Povjerenstva Centralnog komiteta KPH za Zagreb Centralnom komitetu KPH o formiranju partizanskog voda u okrugu Zagreb i o održanim konferencijama okružnih komiteta KPH za Krapinu i Varaždin

📜 Zahtjev Zapovjedništva oružničkog voda Krapina Kotarskoj oblasti Krapina o poduzimanju posebnih mjera sigurnosti na području kotara u vezi sa pojavom partizana

📜 Izvještaj člana Povjerenstva CK KPH za Zagrebačku oblast od 27 travnja 1942 god. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju partijskih organizacija, vojno-političkoj situaciji i borbama partizana protiv neprijatelja u Zagrebačkom, Varaždinskom i Krapinskom okrugu

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju partijskih organizacija, vojno- -političkoj situaciji i borbama partizana protiv neprijatelja u Zagrebačkom, Varaždinskom i Krapinskom okrugu

📜 Izvještaj Razdjela financijalne straže Klanjec Povjerenstvu rizničke straže Krapina o pojavi komunističko-partizanskih trojki na području kotara Klanjec

📜 Dopis Kotarske oblasti Donja Stubica Kotarskoj oblasti Krapina o raspisivanju potrage za Josipom Šćitnikom, partizanom iz Mokrica, koji je 11/12. V 1942. godine pobjegao iz zatvora Kotarske oblasti u Donjoj Stubici

📜 Izvještaj Povjerenstva Centralnog komiteta KPH u Zagrebu Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji, partizanskim akcijama, radu organizacija KPH i osnivanju odbora Narodnooslobodilačke fronte na području zagrebačkog, krapinskog i varaždinskog okruga od 10. travnja do 15. svibnja 1942. godine

📜 Izvještaj Štaba partizanskih jedinica Hrvatskog Zagorja od 18 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama partizana iz Varaždinskog, Bjelovarskog. Zagrebačkog i Krapinskog okruga

📜 Izvještaj Štaba narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Hrvatskog zagorja Glavnom štabu NOP i DV Hrvatske o borbama i akcijama partizana iz Varaždinskog, Bjelovarskog, Zagrebačkog i Krapinskog okruga

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnom komitetu KPH o radu Mjesnog komiteta KPH i Mjesnog odbora Narodne pomoći Zagreb te radu Partije na području zagrebačkog, krapinskog i varaždinskog okruga za vrijeme od 15. V do 20 VI 1942. godine

📜 Iz izvještaja Ive Lole Ribara Josipu Brozu Titu o stanju partijske organizacije u Zagrebu i na području zagrebačkoga, krapinskoga i varaždinskog okruga te sređivanju prilika u Drugoj operativnoj zoni NOP odreda Hrvatske

📜 Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnom komitetu KPH Krapina o pitanju Centralnog odbora NOF-a, novim članovima okružnog komiteta te o uspostavljanju i učvršćenju veza

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CKKPH u Zagrebu ? političkoj situaciji na području okruga

📜 Poziv Okružnoga komiteta KPH Krapina seljacima i omladini Hrvatskog zagorja da stupe u narodnooslobodilačku vojsku

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o stanju partijske organizacije na području kotara Klanjec i Zlatar te o radu njegove tehnike Hrvatskog zagorja

📜 Obavijest Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu Okružnom komitetu KPH Krapina o formiranju AVNOJ-a i potrebi njegove popularizacije, zatim organiziraju dopisništvo za Borbu i ostalu štampu te sprovođenju odluke CK KPH o reorganiziranju seoskih partijskih jednica i odluke Povjerenstva o fuzioniranju organizacija Narodne pomoći i NOO-a

📜 Oglas Pokretnoga suda o presudi grupi komunista i simpatizera iz Krapine

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapine Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o slučaju i radu Marka Mrkocija i organizacijskom stanju Partije na području kotara Zlatar

📜 Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnome komitetu KPH Krapina o planiranom održavanju Kongresa kulturnih radnika na oslobođenoj teritoriji

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji u okrugu

📜 Obavijest Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o uspostavljenoj vezi u Ministarstvu unutarnjih poslova NDH

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o situaciji u okrugu

📜 Dopis Okružnoga komiteta KPH Krapina partijskim jedinicama okruga o dostavi poziva Izvršnoga odbora AVNOJ-a, s apelom narodnooslobodilačkim odborima da vode kampanju sakupljanja pomoći za jedinice NOV

📜 Proglas Okružnoga komiteta KPH Krapina narodu Hrvatskoga zagorja da stupe u Narodnooslobodilačku vojsku

📜 Zapisnik s partijskoga savjetovanja Okružnoga komiteta KPH Krapina upućen Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a i drugih antifašističkih organizacija u okrugu te o izboru novoga Okružnoga komiteta i budućim zadacima

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Zagreb o potrebi stalne međusobne veze, o prekinutom kanalu iz Zeline za Štab Kalničkoga NOP odreda preko kojega šalju 20 drugova u odred, a koje bi trebalo dočekati u Konjšćini

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji, zaključcima plenarne sjednice Okružnoga komiteta i organizacijskom stanju u okrugu

📜 Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnome komitetu KPH Krapina u kojemu se zahtijeva raskrinkavanje reakcionarnog vodstva HSS u okrugu, odgovara na primljeni izvještaj Okružnoga komiteta te šalje na nj primjedbe

📜 Obavijest Okružnoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Zagreb o slanju mobiliziranih grupa u partizane za što im je potrebna stalna veza OK KPH Zagreba s Kalničkim partizanskim odredom, te o drugim pitanjima

📜 Zapisnik sa sjednice Plenuma Okružnoga komiteta KPH Krapina upućen Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkome i organizacijskom stanju u okrugu

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkome i organizacijskom stanju i radu u okrugu u ožujku 1943. godine

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana i političkim prilikama na području kotara Pregrada, Klanjec, Krapina i Ludbreg te grada Varaždina

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o uspostavljenim vezama sa slovenskim partizanima

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Krapina Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o uspostavljenoj vezi s Kozjanskim partizanskim odredom Slovenije

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o situaciji na području grada Varaždina i kotara Zlatar i Krapina

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu za travanj 1943. godine

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije i SKOJ-a te masovnih organizacija NOO, AFŽ i USAOH u Zagrebu i na području zagrebačkoga, čazmanskoga, bjelovarskoga i krapinskog okruga

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu, s prijedlogom za proširenje Okružnoga komiteta, o dolasku manje jedinice Kalničkoga partizanskog odreda, vezama sa slovenskim partizanima i o hapšenju u Klanjcu

📜 Pismo Marka Belinića Centralnome komitetu KP Hrvatske u kojemu javlja imena predloženih kandidata za vijećnike ZAVNOH-a iz zagrebačkoga, krapinskoga i pokupskog okruga, te o radu okružnih komiteta s područja Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske

📜 Pismo Štaba Kalničkoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina s prijedlogom da na osnovi odredskog lista »Kalničanin«, kojega šalju, tehnika Okružnoga komiteta izda poseban broj »Zagorca«, posvećenoga Kalničkome NOP odredu, te o drugim pitanjima

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, USAOH-a i Agitpropa u svibnju 1943. godine

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje o situaciji na području krapinskoga i ludbreškoga kotara

📜 Pismo Štaba Kalničkoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina o situaciji na terenu i vezama s Kozjanskim partizanskim odredom

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu sa sjednice plenuma na kojoj se govorilo o političkoj situaciji i organizacijskom stanju na terenu, radu masovnih antifašističkih organizacija, mobilizaciji i radu Agitpropa

📜 Pismo Marka Belinića komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Okružnome komitetu KPH Krapina u kojem se govori o potrebi jačeg rasplamsavanja ustanka u Zagorju

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Centralnome komitetu KP Hrvatske o primicima i izdacima za lipanj-kolovoz 1943. godine s obračunom zaplijenjenog novca u akcijama

📜 Izvještaj Stipe Ugarkovića Povjerenstvu CK KP Hrvatske u Zagrebu o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije i drugih masovnih antifašističkih organizacija u okrugu Krapina te o djelovanju HSS

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o raspoloženju naroda prema narodnooslobodilačkoj borbi, te o organiziranju i akcijama partizanskih desetina u okrugu

📜 Zapisnik sa sjednice Okružnoga komiteta KPH Krapina održane 31. kolovoza 1943. godine

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KP Hrvatske u Zagrebu o političkom stanju, djelovanju pristaša HSS-a i održanom partijskom savjetovanju

📜 Pismo Rade Bulata, načelnika Štaba druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Okružnome komitetu KPH Krapina o potrebi formiranja Zagorskog (krapinskog) partizanskog odreda, njegovu komandnom kadru i zadacima

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a i AFZ na području okruga

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Klanjec Okružnome komitetu KPH Krapina sa sastanka komiteta na kojem je razmotrena politička situacija, organizacijsko stanje i rad Partije, NOO, AFŽ te aktivnost i ponašanje udarnih grupa

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju partijskih i vanpartijskih organizacija u kotaru

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zlatar Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organiza cijskom stanju Partije SKOJ-a, NOO, AFŽ i USAOH-a te o akcijama izvedenim na području kotara

📜 Dopis Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Okružnome komitetu KPH Krapina u kojemu ih obavještava o formiranju Oblasnoga komiteta u čiji djelokrug spadaju te šalju upute za sastavljanje i slanje redovitih mjesečnih izvještaja

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina o radu i organizacijskom stanju komiteta, te o akcijama udarnih grupa

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Varaždin Okružnome komitetu KPH Krapina o funkcioniranju međusobnih veza, neprijateljskim akcijama i napadu na Varaždinske Toplice

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji, radu komiteta i jedinica na terenu

📜 Izvještaj Štaba Krapinskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju i akcijama odreda u prvoj polovici listopada 1943. godine . .

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju komiteta i antifašističkih organizacija

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zlatar Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u kotaru

📜 Izvještaj Okružnoga NOO-a Krapina ZAVNOH-u o političkoj situaciji i organizacijskom stanju s priloženim zapisnikom sa sjednice ONOO-a

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u rujnu 1943. godine

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Klanjec Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u kotaru

📜 Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina o akcijama i organizacijskom stanju za listopad 1943. godine

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina, o akcijama udarnih grupa, teroru neprijatelja i organizacijskom stanju

📜 Izvještaj Franje Tuđmana, sekretara štapske ćelije Zagorskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina o radu partijskih jedinica

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Klanjec Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji, organizacijskom stanju, akcijama udarnih grupa, jačini neprijateljskih snaga i njihovu teroru

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zlatar Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju KP, SKOJ-a, NOO i AFŽ

📜 Dopis Hrvatskoga ustaškog logora Krapina Zapovjedništvu ustaša Glavnoga ustaškog stana u kojemu se iznosi mišljenje o stradanju sela Petrovsko od Nijemaca

📜 Izvještaj Agitprop komisije OK KPH Krapina Agitpropu CK Hrvatske o radu i akcijama na njihovu terenu u listopadu 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina o borbama s Nijemcima u Ivancu

📜 Izvještaj Okružnoga NOO Krapina ZAVNOH-u o političkoj situaciji, organizacijskom stanju, radu i budućimi zadacima

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Krapina Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o vezama s Kozjanskim bataljonom

📜 Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina o stanju u odredu te o akcijama u prvoj polovini studenoga 1943. godine

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta Skoja Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkom stanju među omladinom, organizacijskom stanju i radu omladinskih organizacija

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zlatar Okružnome komitetu KPH Krapina o teroru neprijatelja, radu komiteta i organizacijskom stanju

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Klanjec Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu komiteta

📜 Izvještaj Okružnoga NOO-a Krapina ZAVNOH-u o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju u studenome 1943. godine

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju partijskih i vanpartijskih organizacija

📜 Zajednički proglas Štaba Zagorskoga partizanskog odreda i Okružnoga NOO Krapina narodu Hrvatskog zagorja da stupaju u NOVJ

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina za studeni 1943. godine

📜 Zapisnik sa sjednice Okružnoga komiteta KPH Krapina

📜 Izvještaj Općinskoga poglavarstva Đurmanec Kotarskoj oblasti Krapina o zločinima ustaša u selu Cerju

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju za studeni 1943. godine

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o zločinima i hapšenjima neprijatelja u Jasenju te o potrebi dolaska nekih partizanskih jedinica na njihovo područje

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. prosinca 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske oko Krapine, Vrbovskog, Ribnika, Komogovine, Topuskog i Vel. Kladuše

📜 Pismo Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Okružnome komitetu KPH Krapina s uputama za skrivanje hrane od neprijatelja

📜 Izvještaji Milana Posavca Okružnome komitetu KPH Krapina o borbama Prvoga bataljona Zagorskoga NOP odreda u Sloveniji

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

17. istočnobosanska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1942. 16. vojvođanska divizija NOVJ Narodno oslobodilački odbori Duvno Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Bosiljevo Štampa u ratu Hrvatska Kostajnica Ivanec Split Bihać Pregrada Virovitica Bjelovar 32. zagorska divizija NOVJ Partizanska avijacija Zagreb Omladina u ratu Glavni štab Hrvatske Borbe u Lici 1944. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Hrvatska seljačka stranka Karlovac Mostar Borbe u Hrvatskoj 1945. Brač Lepoglava Sisak Knin Raduč Hvar Livno Borbe u Hrvatskoj 1942. Zagorski partizanski odred Komunistička partija Hrvatske Zagorska partizanska četa 10. zagrebački korpus NOVJ Donja Stubica Diverzije u oslobodilačkom ratu Kninska operacija Ptuj Vrbovec ZAVNOH Topusko Ogulin SKOJ Križevci Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Plaški Podravska Slatina Zabok Kalnički partizanski odred Koprivnica Borbe u Hrvatskoj 1943. AFŽ AVNOJ Varaždinske Toplice USAOH Benkovac Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Ludbreg Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 1. zagorska brigada Daruvar Varaždin Donji Lapac Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1944. Pelješac Zagrebački partizanski odred Josip Broz Tito