Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Topusko u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 30 hronoloških zapisa, 32 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 31. 7. 1941. Ustanici uspešno odbili manji prodor ustaša iz Topuskog ka s. Perni.

⚔️ 3. 8. 1941. Kod s Perne i s. Blatuše ustaše iz Vrginmosta i Topuskog napale ustaničke snage i prisilile ih da se povuku na Petrovu goru.

⚔️ 26. 1. 1942. Kod ž. st. Blatuše (između Topuskog i Vrginmosta) 3. bataljon Kordunaškog NOP odreda razrušio prugu na četiri mesta i pokidao tt veze u dužini od 3 km.

⚔️ 27. 1. 1942. Kod s. Podgorja i s. Perne jedinice 3. bataljona Kordunaškog NOP odreda odbile napad ustaša i italijanskih vojnika i prinudile ih na povlačenje u pravcu Topuskog. Neprijatelj je tom prilikom zapalio 18 kuća u s. Podgorju i 30 kuća u s. Blatuši.

⚔️ 18. 4. 1942. Na putu V. Kladuša - Topusko 3. četa 2. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda uništila kamion sa ustašama. Poginulo 17 i ranjeno 15 ustaša.

⚔️ 27. 5. 1942. U s. Bijeljevini (kod Topuskog) 3. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda razoružao ustašku posadu i zaplenio 10 pušaka, zatim, na mitingu, stanovništvu objasnio ciljeve NOB-a.

⚔️ 7. 6. 1942. Jedinice 1. kordunaškog NOP odreda, u sadejstvu sa delovima 2. kordunaškog i Banijskog NOP odreda, napale delove 11. ustaškog bataljona u Topuskom, ali mesto nisu zauzele.

⚔️ 7. 6. 1942. Delovi 2. bataljona Banijskog NOP odreda zauzeli ustaška uporišta Vranovinu i Bijeljevinu (kod Topuskog) i vodili borbe kod Gredana, Hrvatskog Sela, Ponikvara, Topuskog i Kamenskog Mosta protiv ustaša i domobrana.

⚔️ 18. 7. 1942. Kod s. Kamenskog Mosta (blizu Topuskog) delovi Banijskog i 1. kordunaškog NOP odreda razbili dve čete ustaša iz V. Kladuše.

⚔️ 4. 8. 1942. U rejonu Petrove gore jedinice 4. bataljona Banijskog NOP odreda odbile ustaše iz Topuskog i prinudile ih na povlačenje u polazni garnizon. U toku borbe ustaše su zapalile sela Vorkapić, Katinovac, Bijeljevinu i druga.

⚔️ 8. 10. 1942. Jedinice 5. hrvatske NO brigade razbile ustašku kolonu kod St. Sela (blizu Topuskog).

⚔️ 6. 11. 1942. Delovi Kordunaškog NOP odreda zauzeli V. Kladušu, odakle je glavnina ustaške posade pobegla prema Vrnograču i Topuskom.

⚔️ 6. 11. 1942. Delovi 6. krajiške NOU brigade ušli u Bužim, odakle je ustaška posada u panici pobegla prema Topuskom i, delom, prema Bos. Novom.

⚔️ 6. 11. 1942. Delovi Kordunaškog NOP odreda ušli u Vrnograč, odakle je posada (47 žandarma i 22 milicionera) u panici pobegla u Topusko.

⚔️ 12. 11. 1942. Kod s. Kamenskog Mosta i s. Katinovca (blizu Topuskog) 2. bataljon 5. hrvatske NO brigade napao ustašku kolonu i prinudio je na povlačenje u Topusko.

⚔️ 23. 11. 1942. Delovi 8. divizije NOVJ napali s. Čemernicu i ž. st. Topusko. Zbog netačnih obaveštajnih podataka o rasporedu neprijateljskih snaga, uporišta nisu zauzeta ni posle novog napada.

⚔️ 15. 12. 1942. Jedinice 8. divizije NOVJ izvele neuspeo napad na ž. st. Topusko, koju je branilo 150 ustaša. Divizija je imala 5 mrtvih i 14 ranjenih boraca.

⚔️ 25. 12. 1942. Jedinice Banijskog NOP odreda napale posadu mostova kod s. Maje (blizu Gline) i stražaru kod Topuskog. Zarobljeno 38 domobrana a zaplenjeno: 2 p. mitraljeza, 33 puške, oko 10.000 metaka i druga oprema.

⚔️ 2. 3. 1943. Kod s. Kamenskog Mosta (na putu Topusko - V. Kladuša) 4. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda razbio ustašku kolonu. Poginulo je 12 i ranjeno 12 ustaša.

⚔️ 12. 5. 1943. U s. Starom Selu (kod Topuskog) jedinice 4, banijske brigade Unske operativne grupe napale delove 3. bataljona domobranskog 11. brdskog puka. Poginulo je 14 a zarobljeno 112 domobrana, dok su jedinice 4. brigade imale 5 ranjenih.

⚔️ 30. 6. 1943. U s. Obijaju (kod Topuskog), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 2. brigada Unske operativne grupe.

⚔️ 5. 8. 1943. Kod s. Starog Sela (na putu Topusko - V. Kladuša) jedinice 2. brigade Unske operativne grupe napale četu domobrana 7. brdskog puka. Poginulo je i nestalo 5, ranjeno je 6, a zarobljeno 17 domobrana. Brigada je imala 2 ranjena.

⚔️ 16. 8. 1943. Topusko napale i zauzele jedinice 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ, a delovi 11. ustaškog bataljona i žandarmi se povukli u Glinu.

⚔️ 0. 2. 1944. Održan I kongres lekara Hrvatske, učesnika u NOR-u. Kongres je počeo u Glini, ali je, zbog nadiranja nemačkih jedinica i ustaša, nastavio rad u Topuskom a završio u Slunju. Sa kongresa su upućeni telegrami vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu, AVNOJ-u, CK KPJ, ZAVNOH-u i NKOJ, kao i proglas svim sanitetskim radnicima Hrvatske kojim ih, u ime 200 lekara NOF-a Hrvatske, povi za da stupe u NOVJ.

⚔️ 26. 2. 1944. Između Slunja i V. Kladuše, vraćajući se iz Topuskog, s partijskog kursa, poginuo sekretar SK KPH za Perušić Nikola, Hećimović Bracija, narodni heroj.

⚔️ 0. 5. 1944. U Topuskom otvorena prva izložba slikara partizana.

⚔️ 8. 5. 1944. U Topuskom otpočelo dvodnevno III zasedanje ZAVNOH-a. Na njemu su donete ove odluke: o odobrenju rada predstavnika Hrvatske na II zasedanju AVNOJ-a; o ZAVNOH-u kao vrhovnom zakonodavnom i izvršnom predstavničkom telu i najvišem organu državne vlasti; o ustrojstvu i poslovanju NO odbora i skupština u federalnoj državi Hrvatskoj; o osnivanju zakonodavne komisije pri predsedništvu ZAVNOH-a. Sem toga, doneti su Deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske i Poslovnik za rad ZAVNOH-a.

⚔️ 18. 5. 1944. U Topuskom, na konferenciji predstavnika NOF-a Hrvatske, izabran Izvršni odbor NOF-a.

⚔️ 25. 6. 1944. U Topuskom otpočeo I kongres kulturnih i javnih radnika Hrvatske. Kongres je trajao do 27. juna.

⚔️ 0. 3. 1945. U Topuskom, po naređenju GŠ JA za Hrvatsku, formirana Artiljerijska brigada 4. udarnog korpusa JA.

Dokumenti

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 9. juna 1942. o napadu partizana na Topusko i Udbinu

📜 Zapovijest štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 4 lipnja 1942 god. za napad na Topusko

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 13 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Topusko i Vojnić-kolodvor

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 13 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o izvršenim napadima na Topusko i Vojnić-kolodvor, planu budućih akcija i stanju jedinica

📜 Izvještaj Velike župe Pokupje od 22 lipnja 1942 god. o napadima partizana na Topusko i Vojnić-kolodvor

📜 Dnevni izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 24 listopada 1942 god. o borbama kod Topuskog, na području Bjelovara i u Spišić Bukovici

📜 Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 19 studenog 1942 god. o napadu na domobransko-njemačku posadu u Blinjskom Kutu i prikupljanju jedinica NOV radi napada na Topusko

📜 Zapovijest štaba Osme divizije Prvog hrvatskog korpusa od 21 studenog 1942 god. za napad na Cememicu i Topusko-Kolodvor

📜 Izvještaj štaba Osme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 22 studenog 1942 god. Štabu korpusa o izvršenim pripremama za napad na Cemernicu i Topusko-Kolodvor i o nekim greškama Komande područja Kordun

📜 Izvještaj zapovjedništva Jedanaeste ustaške bojne od 23 studenog 1942 god. o borbama za Topusko-Kolodvor i Čemernicu

📜 Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 3 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Cemernicu, Topusko-kolodvor, Dvor i druga neprijateljska uporišta

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 14 prosinca 1942 god. o napadu na Topusko-kolodvor i Cemernicu i borbama na području Bučica - Skakavac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 15 prosinca 1942 god. o napadu jedinica NOV Hrvatske na neprijateljske posade u Cemernici i Topuskom

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drage pješačke pukovnije od 16 prosinca 1942 god. o borbama u rejonu Gline, Topuskog i Cemernice

📜 Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 21 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Topusko-kolodvor, Rovine, Volinju i vijadukt na pruzi kod Volinje

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 26 prosinca 1942 god. o napadu na stražarnicu kod Topuskog

📜 Zapovijest Štaba Unske operativne grupe od 8 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za dejstvo na liniji Slunj - Topusko

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 13 svibnja 1943 god. 0 prikupljanju Unske operativne grupe oko Gline i Topuskog i napadu na Staro Selo

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 svibnja 1943 god. o rezultatima borbe kod Voćina, akciji talijanskih jedinica oko Vratnika i prikupljanju Unske operativne grupe oko Topuskog

📜 Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 19 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Topusko - Velika Kladuša - Cetingrad

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 30 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na domobrane na cesti Glina - Topusko

📜 Izvještaj Štaba Druge brigade Osme divizije od 9 srpnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o zasjedama i borbama na području Velika Kladuša - Topusko

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog zbornog područja od 16 kolovoza 1943 god. o napadu dijelova Unske operativne grupe na Hrastovicu i dijelova Treće NOU brigade Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Topusko

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 kolovoza 1943 god. o napadu dijelova Treće NOU brigade Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Topusko i o gubicima kod Hrastovice

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 31 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Topusko

📜 Naređenje Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 19 studenog 1943 god. Štabu Druge NOU brigade Osme divizije da se usiljenim maršem prebaci na područje Topuskog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Lug, Rakitno i o borbama kod Topuskog i Gospića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. prosinca 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske oko Krapine, Vrbovskog, Ribnika, Komogovine, Topuskog i Vel. Kladuše

📜 Izvještaj Štaba Cazinskog NOP odreda od 17. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na pravcu V. Kladuša – Topusko i V. Kladuša – Krstinja – Vojnić

📜 Topusko: Zapisnik s konferencije JNOF Hrvatske

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. juna 1944. o napuštanju Gline, Topuskog, Vrginmosta i Korenice i o borbama kod Kutine, Križevaca, Daruvara, Karlovca i Šibenika

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da hitno izvesti o avionskom udesu kod Topuskog, da sprovede obuku za zaštitu od bojnih otrova, i da uputi ranije tražene jedinice u centralnu Bosnu, a lekare i bolničko osoblje u bolnice NOVJ u Italiji

Fotografije

Povezane odrednice

Glavni štab Hrvatske Narodno oslobodilački odbori Napad NOVJ na Glinu 1942. Komunistička partija Hrvatske Vrhovni štab NOVJ Glina Sveštenici u ratu Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Daruvar Šibenik Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu ZAVNOH Karlovac 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Centralni komitet KPJ Vrginmost Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Bjelovar Borbe u Hrvatskoj 1944. Velika Kladuša 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Borbe u Lici 1942. Krapina Ustanak u NDH AVNOJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Avijacija u oslobodilačkom ratu Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Josip Broz Tito 2. kordunaški partizanski odred Bosanski Novi 8. kordunaška divizija NOVJ Kutina Cazin 6. krajiška udarna brigada Bolnice u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ivan Gošnjak Hrvatsko domobranstvo 1. kordunaški partizanski odred Vojnić Borbe u Lici 1943. Ivan Rukavina Italija u drugom svetskom ratu Voćin Sanitet u ratu Banijski partizanski odred Slunj Borbe u Hrvatskoj 1945. Korenica Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Hrvatskoj 1943. Križevci Gospić Diverzije u oslobodilačkom ratu 39. krajiška divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije