Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Korenica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 41 hronoloških zapisa, 33 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 9. 1941. Na sastanku predstavnika gerilskih odreda iz sreza Korenica obrazovan Štab gerilskih odreda za srez Korenica i okolinu.

⚔️ 2. 9. 1941. Ustanici iz s. Ljubova napali žand. st. u Buniću (kod Korenice) i zarobili 3 žandarma.

⚔️ 27. 9. 1941. U s. Turjanskom (kod Korenice) partizani napali italijanske vojnike koji su sprovodili uhapšene rodoljube. Poginuo je italijanski podoficir, a svi uhapšeni su oslobođeni.

⚔️ 30. 9. 1941. Na Pogledalu (kod Korenice) NOP odredi Škare i Kik napali italijansku kolonu od pet kamiona i ubili 11 a ranili 21 italijanskog vojnika.

⚔️ 4. 10. 1941. NOP odredi Škare i Brinje napali italijanske vojnike na mestu Pogledalu (kod Korenice) i naneli im gubitke.

⚔️ 29. 12. 1941. U s. Bjelom Polju (kod Korenice) Dalmatinska partizanska četa napala grupu italijanskih vojnika, a sutradan i četu koja je došla u izviđanje, i nanela im gubitke od 4 mrtva, 7 ranjenih i 36 zarobljenih.

⚔️ 30. 12. 1941. Jedinice Ličke grupe NOP odreda blokirale Korenicu (koju će italijanski vojnici deblokirati tek krajem. marta 1942. godine).

⚔️ 1. 1. 1942. Iz zasede kod Pogledala (blizu Korenice) delovi bataljona -Marko Orešković- Grupe NOP odreda za Liku napali na oko 250 italijanskih vojnika, zarobivši ih 125 i zaplenivši 7 mitraljeza, 8 p. mitraljeza, 80 pušaka i 50 ručnih bombi.

⚔️ 20. 1. 1942. Delovi Grupe NOP odreda za Liku napali italijanski garnizon u Korenici i ovladali periferijom, ali mesto nisu zauzeli zbog brojne nadmoćnosti neprijatelja.

⚔️ 23. 1. 1942. Na Ljubovu (na putu Gospić-Korenica) otpočele dvodnevne borbe između delova italijanske divizije -Re-, s jedne strane, i 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- i jedne čete bataljona -Ognjen Prica-, s druge strane. Neprijatelj nije uspeo da se iz Gospića probije u Korenicu, a pretrpeo je sledeće gubitke: 37 mrtvih, 64 ranjena, 278 smrznutih i 43 zarobljena vojnika; zaplenjeno: 4 topa sa 450 granata, 2 tenka, 4 minobacača sa 300 mina, 5 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 63 puške i oko 10.000 metaka.

⚔️ 12. 2. 1942. U s. Mekinjaru (kod Udbine), pri Štabu grupe NOP odreda za Liku, otpočela dvodnevna vojna konferencija kojoj su prisustvovali svi komandanti i politički komesari sa područja te grupe odreda. Odlučeno je da se napadnu D. Lapac i Srb, da se Korenica drži opsednuta slabijim snagama i da se pristupi energičnijem obračunu sa četnicima.

⚔️ 29. 3. 1942. Zbog višemesečnog pritiska jedinica italijanski garnizon napustio Korenicu (sada: Titova Korenica) i povukao se u Udbinu i s. Ploče.

⚔️ 0. 4. 1942. Na području Korenice, po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od bataljona -Ognjen Prica- i -Krbava- formiran 2. lički NOP odred.

⚔️ 24. 4. 1942. Formirani SNO odbori za srez Korenicu i Udbinu, a rasformiran ONO odbor za Krbavu (za korenički i udbinski srez).

⚔️ 1. 5. 1942. U Korenici otpočeo drugi kurs za oficire pri Oficirskoj školi GŠ NOP odreda za Hrvatsku. Na kursu bilo 90 polaznika.

⚔️ 1. 5. 1942. U Korenici zagrebački glumci dali prvu pozorišnu predstavu na oslobođenom području.

⚔️ 7. 5. 1942. U Korenici, po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od proleterskih četa iz Like, Korduna, Gorskog kotara i Hrvatskog primorja formiran 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske.

⚔️ 17. 5. 1942. U Korenici otpočela II okružna konferencija KPH za Liku. Analiziran je rad partijske organizacije posle I konferencije (jula 1940) i date su smernice za budući rad. Konferencija je trajala pet dana.

⚔️ 24. 5. 1942. U Korenici (sada: Titova Korenica) održana konferencija AFŽ-a na kojoj je govoreno o ulozi žena u NOB-u.

⚔️ 0. 6. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku i CK KPH prešli iz Korenice u D. Lapac (u Lici).

⚔️ 10. 6. 1942. Između s. Prijeboja i s. Ličkog Petrovog Sela (kod Titove Korenice) partizanski bataljon -Ognjen Prica- napao iz zasede kolonu jačine oko 120 ustaša. U borbi je poginulo 40 ustaša, dok partizani nisu imali gubitaka.

⚔️ 4. 7. 1942. Kod s. Zaklopače (blizu Korenice) jedinice partizanskog bataljona -Ognjen Prica- odbile napad ustaša i nanele im velike gubitke.

⚔️ 15. 9. 1942. U s. Šalamuniću (kod Titove Korenice) održana okružna konferencija AFŽ-a za Liku na kojoj je izabran novi Okružni odbor AFŽ-a.

⚔️ 22. 1. 1943. U rejonu s. Ljubova (kod Titove Korenice) otpočele jake borbe između 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i delova italijanske divizije -Re-. Borbe su trajale do 2. februara, kada su snage divizije -Re- prodrle u Korenicu (sada: Titova Korenica), a 2. brigada se povukla u s. Krbavieu.

⚔️ 28. 1. 1943. Italijanska avijacija bombardovala i mitraljirala u Lici mesta: Saborski, Turjanski, Korenicu (sada: Titova Korenica), Vrelo, Kuzmanovaču, Bunić, Debelo Brdo, Udbinu, Mogorić, Vršinu, Bajiće, Dobro Selo i D. Lapac.

⚔️ 2. 2. 1943. Sela Čujića Krčevinu, Koreničku Kapelu i Rudanovac (kod Titove Korenice) popalile jedinice italijanske divizije -Re-.

⚔️ 2. 2. 1943. Korenicu (sada: Titova Korenica) zauzeo 1. puk italijanske divizije -Re- posle borbi protiv delova 6. i 14. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 6. 2. 1943. U s. Krbavicu (kod Titove Korenice) prodrli delovi italijanske divizije -Re- i plamenobacačima zapalili 8 kuća, a zatim su ih jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbacile iz sela.

⚔️ 10. 2. 1943. Druga udarna brigada 6. divizije NOVJ odbila napad italijanskih jedinica koje su nastupale iz s. Bunića ka Korenici (sada: Titova Korenica).

⚔️ 25. 2. 1943. U Korenici (sada: Titova Korenica), u prisustvu predstavnika AVNOJ-a, CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku, održana izborna konferencija ONO odbora za Liku, na kojoj je izabran ONO odbor.

⚔️ 2. 3. 1943. U s. Ponoru (kod Titove Korenice) obrazovan Inicijativni odbor sa zadatkom da privremeno rukovodi radom narodnih odbora i izvrši pripreme za sazivanje Prvog zasedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH-a).

⚔️ 31. 3. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, umesto jedne, formirane dve komande Ličkog vojnog područja. Komanda Prvog ličkog vojnog područja obuhvatala je srezove Korenicu, Udbinu, Gospić, Perušić i Otočac a Komanda Drugog ličkog područja srezove D. Lapac i Gračac.

⚔️ 13. 4. 1944. Kod Korenice (sada: Titove Korenice) nemačka avijacija bombardovala Dopunski bataljon 11. korpusa NOVJ, te ubila 13 i ranila 16 boraca.

⚔️ 7. 5. 1944. Devet bataljona iz nemačke 392. i 373. legionarske divizije i 4. ustaške brigade, nemački 1. puk -Brandenburg-, 92. motorizovani puk i četnički Medački odred otpočeli operaciju (-Morgenstern-) protiv delova 4. i 11. korpusa NOVJ u cilju njihovog uništenja i posedanja slobodne teritorije Like. Koncentričnim napadom iz Gospića, Perušića, s. Lešća, s. Vrhovina, Bihaća, Lapca i Gračaca ka Krbavskom polju, neprijatelj je privremeno ovladao gotovo čitavom slobodnom teritorijom i opustošio je. Pronašao je skoro sva skladišta hrane, municije i opreme i opljačkao ih. Jedinice 4. i 11. korpusa, vešto manevrišući, izbegle su teže udare. Neprijateljske snage su se 20. maja povukle radi učešća u drvarskoj operaciji, a jedinice 11. korpusa NOVJ ponovo su posele Krbavsko polje i Korenicu (sada: Titova Korenica).

⚔️ 28. 5. 1944. Jedinice 3. brigade 13. divizije NOVJ i 2. brigade 35. divizije NOVJ posle jednodnevne borbe zauzele Korenicu (sada: Titova Korenica), iz koje se povukao 19. ustaški bataljon.

⚔️ 17. 7. 1944. Druga brigada 35. divizije NOVJ napala 8. ustaški bataljon u s. Prijeboju (kod Titove Korenice) i odbacila ga ka s. Ličkom Petrovom Selu. Pokušaj ustaša, ojačanih dvema četama iz nemačke 373. legionarske divizije, da se od s. Plitvičkog Ljeskovca probiju u s. Prijeboj nije uspeo.

⚔️ 13. 8. 1944. Na prostoriji s. Plitvički Ljeskovac - s. Prijeboj - s. Čujića Krčevine (kod Titove Korenice) otpočeo trodnevni napad u kome je 2. udarna brigada 8. udarne divizije NOVJ odbacila delove nemačke 392. legionarske divizije prema Bihaću i s. Babinom Potoku. Neprijatelj je imao oko 140 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice 2. udarne brigade su imale 6 mrtvih i 29 ranjenih boraca.

⚔️ 27. 8. 1944. U Korenici (sada: Titova Korenica), na okružnoj konferenciji NOF-a za Liku, kojoj je prisustvovalo preko 1200 delegata iz svih srezova Like, izabran Okružni odbor NOF-a za Liku.

⚔️ 22. 12. 1944. Na komunikaciji s. Ličko Petrovo Selo - Korenica (sada: Titova Korenica) jedinice 2. udarne brigade 8, udarne divizije NOVJ napale iz zasede nemačke i ustaške delove iz s. Ličkog Petrovog Sela. U osmočasovnoj borbi neprijatelj je prinuđen na povlačenje u polazni garnizon. Zapaljena su 3 kamiona, a 1 kamion i 2 prikolice su zaplenjeni.

⚔️ 23. 12. 1944. Na komunikaciji s. Ličko Petrovo Selo - Korenica (sada: Titova Korenica) jedinice 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ napale iz zasede nemačke delove iz Korenice i posle kraće borbe prinudile ih na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 20. 3. 1945. Jedinice 4. armije JA počele operacije za oslobođenje Like i Bihaća. One su u Lapačkom i Krbavskom polju razbile delove nemačke 373. legionarske i ustaško-domobranske 10. lovačke divizije i istog dana oslobodile G. i D. Lapac i Udbinu, a sutradan Korenicu (sada: Titova Korenica) prodrevši do Bihaća.

Dokumenti

📜 Molba srpskog pravoslavnog stanovništva Korenice od 25. jula 1941. Benitu Musliniju da njihove krajeve uzme ponovo pod svoju vlast i time spase pravoslavni živalj od ustaških zločina

📜 Naredba Štaba gerilskih odreda za kotar Korenicu i okolinu od 2 rujna 1941 god. za poduzimanje strogih mjera protiv nasilnog oduzimanja i samovoljnog prisvajanja tuđe imovine

📜 Naredba Štaba gerilskih odreda za kotar Korenicu i okolinu od 16 rujna 1941 god. o zabrani prodaje namirnica okupatoru i suzbijanju njegove špijunaže

📜 Obavještenje Štaba gerilskih odreda za kotar Korenicu i okolinu od 16 rujna 1941 god. o potrebi stvaranja odbora za narodnu ishranu i njihovim zadacima

📜 Pismo Štaba gerilskih odreda za Korenicu i okolinu od 17. rujna 1941 god. komandiru Gerilskog odreda Babin Potok

📜 Naređenje Štaba Gerilskih odreda za srez Korenicu i okolinu od 17. septembra 1941. komandirima odreda o zabrani prodaje žita i o prikupljanju živežnih namirnica

📜 Izvještaj komandira partizanskog odreda iz sela Crne Vlasti od 2 listopada 1941 god. Štabu gerilskih odreda za kotar Korenicu i okolinu o pokretima i represalijama talijanskih jedinica u Vrhovinama i Zalužnici

📜 Izvještaj komandira gerilskog odreda Bjelo Polje od 10 listopada 1941 god. Štabu gerilskih odreda za Korenicu i okolinu o borbi protiv ustaša kod Donjeg Lapca

📜 Izvještaj Ljubovskog odreda od 3 studenog 1941 god. Štabu partizanskih odreda za Kotar Korenicu o dolasku grupe Talijana i ustaša u Podlapac

📜 Saopćenje partizanske izvještajne službe kotara Korenica od 29 prosinca 1941 god. o borbi protiv Talijana u Bjelom Polju

📜 Saopćenje partizanske izvještajne službe kotara Korenica od 30 prosinca 1941 god. o opkoljavanju neprijatelja u Korenici

📜 Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 4 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o borbama oko Korenice i stanje vojne organizacije u Lici

📜 Izveštaj Komande sektora Otočac od 12. januara 1942. Komandi divizije »Re« o borbama protiv partizanskih jedinica koje su blokirale Titovu Korenicu

📜 Izvještaj komandanta talijanske posade u Korenici od 3 siječnja 1942 god. o borbama protiv partizana kod Korenice

📜 Izvještaj komande Druge talijanske armije od 16 travnja 1942 god. o borbama na području Korenice i Ravne Gore

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 31 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa da zatvori pravac Bunić - Korenica i spriječi nastupanje neprijatelja prema Udbini

📜 Obavještenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 2 veljače 1943 god. o preduzimanju napada na Korenicu, deblokiranju Strmice i traženju da njemačke vazdušne snage ne dejstvuju na području zapadno od linije Prijeboj - Udbina - Kulen Vakuf

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da uputi preko Korenice jedan deo savezničkog materijala sa Visa Ekonomskom odseku Vrhovnog štaba

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Komin, Hercegovac i Šoltu i o borbama na Papuku, kod Kravarskog, Korenice i Donjeg Lapca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Mihovljane i Mače i o borbama kod Slatinskog Drenovca, Bunića, Korenice i Udbine

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da napada neprijatelja na komunikaciji Vrhovine - Homoljac - Korenica, Prijeboj - Korenica, Vrebac - Podlapača - Bunić, Gračac - Udbina i Lapac - Udbina

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da prikupi jedinice i napadne neprijatelja na liniji Bunić - Korenica - Vrelo

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pripremama za napad na Korenicu i za druga dejstva

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 29. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o napadu na neprijatelja u Korenici i na okolnim visovima

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. juna 1944. o napuštanju Gline, Topuskog, Vrginmosta i Korenice i o borbama kod Kutine, Križevaca, Daruvara, Karlovca i Šibenika

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na otok Brač i željezničke pruge, o borbama kod Korenice i na liniji Drvar - Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Belaj, Dugu Resu, Korenicu i otok Brač

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na komunikacije i o borbama na Žumberku, kod Korenice i na Braču

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 24. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o prodoru ustaša u Korenicu i drugim borbama

📜 Naređenje Štaba 11. korpusa NOVJ od 14. jula 1944. Štabu 4. brigade 7. divizije da protjera neprijatelja i osigura saobraćaj na komunikacijama Korenica - Prijeboj - Poljanak i Ličko Petrovo Selo - Prijeboj - Plitvički Leskovac

📜 Obavještenje Štaba 11. korpusa .NOVJ od 23. decembra 1944. Štabu 35. NOU divizije o operativnoj situaciji na prostoriji Bunić - Korenica i Prijeboj - Poljanak

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 20. marta 1945. o napadu na nemačke i ustaške snage u Korenici ___________ __

📜 Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 1. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Donjeg Lapca, Nebljuha, Udbine, Korenice i Bihaća

Fotografije

Povezane odrednice

Ustanak u Lici 1941. Borbe u Hrvatskoj 1945. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Lici 1945. Karlovac Brač Operacija Wechselbalg 392. legionarska divizija (plava) Vrhovine 2. italijanska armija Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Desant na Drvar Borbe u Hrvatskoj 1943. Italija u drugom svetskom ratu Glina 14. srednjobosanska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. proleterski bataljon Hrvatske Avijacija u oslobodilačkom ratu AFŽ Zasede u oslobodilačkom ratu 13. primorsko-goranska divizija NOVJ 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe u Lici 1943. Borbe u Lici 1942. 1. tenkovska brigada NOVJ Deca u ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Operacija Morgenstern Partizanska avijacija Ustanak u NDH Gračac Završne operacije u Jugoslaviji Genocid u NDH Luftwaffe u Jugoslaviji Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Operacija Kesselstein Saradnja četnika sa okupatorom Ustaški zločini 1941. Narodno oslobodilački odbori Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1944. Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Glavni štab Hrvatske Bihać Desant NOVJ na Šoltu maja 1944. Udbina 13. pešadijska divizija Re Bolnice u oslobodilačkom ratu Kutina 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Gospić 11. hrvatski korpus NOVJ 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ 35. lička divizija NOVJ Vis Donji Lapac Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Komunistička partija Hrvatske Otočac Politički komesari u NOR-u Ranjenici u ratu 373. legionarska divizija Tiger Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Topusko Križevci 1. lički partizanski odred "Velebit" 3. primorsko-goranska brigada 13. divizije Operacija Velika Kapela Italijanski zločini u Jugoslaviji 2. lovačka eskadrila NOVJ