Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Desant NOVJ na Šoltu maja 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

📜 Zapovijest komandanta iskrcavanja od 3 maja 1944 za savezničke brodove koji su učestvovali pri desantu jedinica Dvadeset šeste divizije na otok Šoltu

📜 Zapovijest Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 4 maja 1944 za prebacivanje jedinica Dvadeset šeste divizije prilikom desanta na otok Šoltu

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 12 maja 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima na otoku Šolti

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset šeste divizije NOVJ od 4. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na njemački garnizon na otoku Šolti

📜 Zapovijest Štaba Prve NOU brigade Dvadeset šeste divizije od 5. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na njemačku posadu na Šolti

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bedekovčinu, Draganiće i Šoltu i o borbama na Papuku, kod Ivanca, Otočca i Sinja

📜 Pismo Štaba Dvadeset šeste divizije od 12. maja 1944. komandantu savezničkih snaga na Visu poslije desantnog prepada na Šoltu

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 12 maja 1944. Štabu Dvadeset šeste divizije o borbama i o uništenju njemačke posade na Šolti

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Komin, Hercegovac i Šoltu i o borbama kod Petrinje, Karlovca, Ozlja i Otočca

📜 Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 12. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o rezultatima iskrcavanja delova 26. NOU divizije 10. maja na ostrvo Šoltu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Komin, Hercegovac i Šoltu i o borbama na Papuku, kod Kravarskog, Korenice i Donjeg Lapca

📜 Izvještaj Štaba artiljerije Dvadeset šeste divizije od 9. juna 1944. Štabu divizije o radu artiljerije prilikom desanta na Šoltu i Brač

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1944. 26. dalmatinska divizija NOVJ Ranjenici u ratu 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Mornarica NOVJ Brač Sinj Bitka za Brač 1944. Otočac Operacija Jesenji pljusak Vis Donji Lapac 15. brdski armijski korpus Karlovac Desant NOVJ na Korčulu 1944. Korenica Borbe u Dalmaciji 1944. Očekivano iskrcavanje saveznika Borbe na Jadranu 1944. Petrinja Bolnice u oslobodilačkom ratu 2. oklopna armija