Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Brač u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 52 hronoloških zapisa, 125 dokumenata i 10 fotografija.

Događaji

⚔️ 27. 7. 1941. Na o. Braču održano prvo partijsko savetovanje. Bili su prisutni delegati iz Sutivana, Bola, Pučišća, Selca, Nerežišća i Milne. Postavljen je zadatak: proširenje partijskih organizacija.

⚔️ 30. 7. 1941. Diverzanti sa o. Brača presekli tt veze između Splita i dalmatinskih ostrva.

⚔️ 12. 12. 1941. Na o. Braču formirana prva partizanska grupa.

⚔️ 17. 3. 1942. Na o. Braču partizanska grupa prvi put napala žandarme na mestu Dubov dolac (blizu Bola). Pored hrane, partizani su zaplenili 3 puške, 1 pištolj, 2 bombe i 400 metaka.

⚔️ 21. 6. 1942. Kod mesta Crnci (na o. Braču), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, formirana Bračka partizanska četa.

⚔️ 29. 6. 1942. Delovi Bračke partizanske čete zauzeli s. Povija (na o. Braču).

⚔️ 30. 6. 1942. U Bolu udarna grupa Bračke partizanske čete napala domobransku patrolu, jednog domobrana ubila a jednog ranila i zaplenila 2 puške i 86 metaka.

⚔️ 9. 7. 1942. Bračka partizanska četa ušla u Postiru i u tvornici sardina -Neptun- zaplenila konzerve i ulje koje su ranije italijanske vlasti rekvirirale. Ona je veći deo ulja i ribe podelila stanovništvu ostrva Brača.

⚔️ 17. 7. 1942. U Sutivanu održana konferencija delegata mesnih NO odbora na kojoj su izabrani Sreski i Izvršni NO odbor za otok Brač, sa sedištem u Sutivanu.

⚔️ 24. 7. 1942. Delovi Bračke partizanske čete upali u Sutivan (na Braču) i zapalili opštinsku arhivu i spiskove vojnih obveznika.

⚔️ 31. 7. 1942. Delovi Bračke partizanske čete zauzeli Postiru (na Braču) i zapalili opštinsku arhivu i arhivu Finansijske uprave i spiskove vojnih obveznika. Mesto su branili žandarmi i italijanski vojnici.

⚔️ 31. 7. 1942. Delovi Bračke partizanske čete upali u opštinsku zgradu u Supetru (na o. Braču) i zapalili arhivu.

⚔️ 0. 8. 1942. Formiran SNO odbor za o. Brač i o. Šoltu.

⚔️ 5. 8. 1942. Delovi Bračke partizanske čete zauzeli Milnu (kod Supetra na o. Braču) i zaplenili opštinsku arhivu i spiskove vojnih obveznika.

⚔️ 13. 8. 1942. U Supetru (na o. Braču) Bračka partizanska četa napala žandarmerijsku posadu, ali se posle kratke borbe morala povući zbog dolaska neprijateljskih pojačanja.

⚔️ 15. 8. 1942. Formiran OK KPH za Brač, Hvar i Korčulu.

⚔️ 27. 8. 1942. U logoru 1. voda Bračke partizanske čete održana okružna konferencija SKOJ-a za Brač, Hvar i Korčulu, na kojoj je izabran OK SKOJ-a za Brač, Hvar i Korčulu.

⚔️ 7. 11. 1942. Na putu između s. Pražnica i s. Nerežišća partizani sa Brača napali italijanski kamion i u njemu zarobili komandanta italijanskih jedinica na o. Braču i njegovu vojničku pratnju.

⚔️ 22. 11. 1942. Na brdu Vidoviči iznad Bola izabran SK KPH za otoke Brač i Šoltu.

⚔️ 0. 12. 1942. U s. Pražnici (na o. Braču) održana sreska konferencija AFŽ-a, na kojoj je izabran sreski odbor AFŽ-a.

⚔️ 7. 12. 1942. Bračka partizanska četa zauzela neprijateljsko uporište u s. Pražnici (na o. Braču) koje su branili žandarmi i italijanski vojnici. Veći broj žandarma je zarobljen, dok se manji deo s italijanskim vojnicima povukao u pravcu Nerežišća.

⚔️ 25. 2. 1943. U Bračkom kanalu jedinice 1. mornaričkog partizanskog odreda zarobile italijanski motorni jedrenjak -Antonijeta B-.

⚔️ 5. 8. 1943. U Bolu (na o. Braču) grupa od oko 30 partizana i članova KPJ iznenada napala italijansku posadu. Zarobljeno je 85 vojnika i 3 oficira iz 159. puka italijanske 17. obalske brigade, 2 žand. narednika i 2 domobrana. Partizanska grupa je imala 1 mrtvog i 5 ranjenih. Zaplenjeno je 4 mitraljeza, 7 puškomitraljeza, 150 pušaka i veća količina drugog ratnog materijala i namirnica.

⚔️ 6. 8. 1943. Partizani pustili na slobodu italijanske vojnike i oficire koje su prethodnog dana zarobilili u Bolu na o. Braču. U toku 7. i 8. avgusta italijanski vojni sud u Šibeniku je -zbog kukavičkog držanja- osudio na smrt streljanjem 28, a na 15 godina zatvora 23 vojnika.

⚔️ 7. 8. 1943. Na o. Brač upućena italijanska kaznena ekspedicija iz Splita. Ona je do 13. avgusta pljačkala i skoro do temelja popalila mesta: Bol, Selca, Novo Selo, Pučišće, G. Humac i Pražnicu. Izgorelo je oko 1200 kuća i sve školske i opštinske zgrade, a oko 5.500 ljudi je ostalo bez krova nad glavom.

⚔️ 0. 9. 1943. Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske formirana Komanda vojnog područja za otoke Brač, Hvar, Vis i Šoltu (početkom novembra preimenovana u Komandu Srednjodalmatinskog otočkog područja).

⚔️ 21. 9. 1943. Na ostrvima Braču, Hvaru, Visu i Šolti po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. otočka brigada (12. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ).

⚔️ 22. 10. 1943. U Milni na o. Braču iskrcala se četa ustaša 2. prometne brigade iz Makarske i poklala nekoliko ljudi. Brzom intervencijom jedinica 12. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ ustaše su razbijene i prinuđene da se povuku u Split uz gubitke od 40 mrtvih i 15 zarobljenih.

⚔️ 27. 10. 1943. U s. Gornjem Humcu na o. Braču formiran Bračko-šoltanski NOP odred.

⚔️ 6. 11. 1943. Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Splita, Sinja i Imotskog izvršile napad na jedinice 8. korpusa NOVJ na području između Sinja, Splita i donjeg toka r. Neretve. Ubacujući u borbu i delove nemačke 118. lovačke divizije, neprijatelj je, posle desetodnevnih žestokih borbi, ovladao obalom između Splita i Metkovića, dok su se snage 8. korpusa NOVJ povukle delom ka Kninu, a delom brodovima na o. Brač i o. Hvar. Gubici neprijatelja: 527 mrtvih i ranjenih, a 8. korpusa: oko 450 mrtvih, ranjenih i nestalih.

⚔️ 18. 11. 1943. Na o. Braču otpočelo Prvo oblasno savetovanje AFŽ-a za Dalmaciju, čijem je dvodnevnom radu prisustvovalo 114 delegatkinja.

⚔️ 20. 11. 1943. U Supetru (na o. Braču) otpočeo trodnevni rad plenuma SNO odbora Brač-Šolta, kome su prisustvovali odbornici svih opštinskih i seoskih NO odbora.

⚔️ 12. 12. 1943. Na o. Braču i o. Hvaru održani izbori za NO odbore.

⚔️ 14. 12. 1943. Na o. Braču otpočela Prva oblasna konferencija USAOH-a za Dalmaciju, na kojoj su, u trodnevnom radu, izneti rezultati NOB-a i date smernice budućeg rada. Izabran je Oblasni odbor USAOH-a.

⚔️ 18. 12. 1943. U Bračkom kanalu britanski torpedni čamci napali nemački konvoj od 1 dvotrupne peniše, 2 desantno-jurišna čamca i 1 motornog čamca. Potopljeni su peniša sa oko 20 vojnika i 1 desantno-jurišni čamac, a ostala dva čamca su oštećena uplovila u luku Ploče.

⚔️ 0. 1. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ, posle povlačenja njegovih delova na o. Vis, na ostrvima Braču, Hvaru, Korčuli, Mljetu, Lastovu i poluostrvu Pelješcu formirani mali NOP odredi, koji su nosili nazive po istoimenim ostrvima i poluostrvu.

⚔️ 7. 1. 1944. Na o Braču grupa boraca Bračko-šoltanskog NOP odreda zarobila 12 nemačkih vojnika.

⚔️ 12. 1. 1944. Na o. Brač se iskrcala dva bataljona 738. puka nemačke 118. lovačke divizije a na o. Šoltu 2. bataljon 893. puka nemačke 264. pešadijske divizije. Snage 26. divizije 8. korpusa NOVJ povukle su se s tih ostrva na o. Vis.

⚔️ 13. 1. 1944. U Sumartinu (na o. Braču) britanska motorna torpiljarka MTB 226 potopila nemački manji trgovački brod i oštetila dvotrupnu penišu.

⚔️ 1. 5. 1944. U Bračkom kanalu britanska motorna topovnjača MGB 645 i torpedni čamac MTB 667 potopili dva nemačka desantno-jurišna čamca.

⚔️ 1. 6. 1944. Sa o. Visa jedinice 26. divizije NOVJ, britanski komandosi i jedna američka planinska četa otpočeli desant na o. Brač koji su branila dva ojačana bataljona 738. puka nemačke 118. lovačke divizije. Zbog žilavosti neprijatelja, kao i zbog njegovih priprema da iz Splita i Omiša prebaci pojačanje na ostrvo, jedinice 26. divizije i britanske jedinice su se noću 45. juna, posle žestokih borbi, povukle na o. Vis. Prema podacima jedinica NOVJ, nemačke jedinice su imale 350 poginulih i 220 zarobljenih vojnika, 26. divizija NOVJ - 67 mrtvih, 308 ranjenih i 14 nestalih boraca, Britanci - 60 mrtvih i 73 ranjena i oko 20 nestalih, a Amerikanci - 1 ranjenog vojnika.

⚔️ 5. 6. 1944. Nemačke jedinice: 1. puk -Brandenburg-, 54. brdski izviđački odred, jurišni oklopni bataljon, 92. motorizovani puk, izviđački odred 369. legionarske divizije i 105. izviđački odred - izvučene iz drvarske operacije i prebačene prema obali Jadranskog mora, zbog desanta 26. divizije NOVJ na o. Brač.

⚔️ 5. 6. 1944. Zbog pomorskog desanta 26. divizije NOVJ na ostrvo Brač, Štab nemačke 2. oklopne armije počeo hitno da izvlači snage sa pl. Vijenca i iz rejona Bos. Grahova i da ih upućuje ka obali Jadranskog mora, a Štab 8. korpusa NOVJ je to iskoristio, pa se noću s ostalim jedinicama i savezničkim vojnim misijama izvukao iz okruženja i sa pl. Vijenca uputio u pravcu s. Tičeva (na pl. Šator).

⚔️ 29. 8. 1944. Kod rta Kabal na o. Hvaru nemačka artiljerija sa o. Brača potopila patrolni čamac PČ 47 iz Hvarske flotile 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 11. 9. 1944. Sa o. Visa 1. dalmatinska udarna i 12. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ i jedan saveznički komandos izvršili desant na o. Brač. Borbe protiv delova 738. puka nemačke 118. lovačke divizije vođene su do 18. septembra, kada su zauzeta i poslednja neprijateljska uporišta. Prema nepotpunim podacima, preko 700 nemačkih vojnika je izbačeno iz stroja a 26. divizija NOVJ imala je 35 mrtvih i 197 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 9. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio Štab 8. korpusa NOVJ: nemačke snage napuštaju o. Brač; potrebno je budno pratiti stanje i pokrete nemačkih snaga u Dalmaciji i na obali; radi operacija velikih razmera, na kopno će biti iskrcani delovi 26. divizije NOVJ čim se stvore povoljni uslovi za to.

⚔️ 13. 9. 1944. Kod s. Sumartina (na o. Braču) britanski torpedni čamci MTB 637, 634 i 674 potopili 4 nemačka manja broda.

⚔️ 20. 9. 1944. Počelo iskrcavanje jedinica 12. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ sa o. Brača na o. Šoltu. Ono je završeno 22/23. septembra. Dve čete 892. puka nemačke 264. pešadijske divizije, prikupljene u uvali Rogaču, 23. septembra su se ukrcale na tri desantna broda, ali su ih na putu za Split potopili britanski torpedni čamci.

⚔️ 0. 10. 1944. Sa prostorije Mostar - o. Korčula - o. Brač prebačena u Srem nemačka 118. lovačka divizija.

⚔️ 0. 10. 1944. Na o. Hvaru, na zajedničkoj konferenciji 162 delegata sa ostrva Visa, Lastov, Hvara, Brača i Šolte, izabran Okružni odbor NOF-a za srednjodalmatinska ostrva.

⚔️ 18. 10. 1944. Dvanaesta dalmatinska i 3. prekomorska brigada 26. divizije NOVJ, sa delovima 1. tenkovske brigade NOVJ, izvršile desant sa o. Brača na odsek Split-Makarska U manjim borbama protiv delova nemačke 118. lovačke divizije, one su do 22. oktobra oslobodile Omiš, Makarsku i Zadvarje - ceo obalski pojas od Makarske do Strožanca, istočno od Splita.

⚔️ 10. 11. 1944. Posle konačnog oslobođenja Dalmacije Štab 8. korpusa NOVJ izdao naredbu za rasformiran je: Grupe južnodalmatinskih NOP odreda (Neretvanski i Biokovski NOP odred i 1. grupa biokovskih udarnih bataljona), Grupe južnodalmatinskih otočkih NOP odreda (Dubrovački i Konavljanski NOP odred i dva bataljona boraca iz ranije rasformiranih odreda: Bračkog, Hvarskog, Korčulanskog, Mljetskog, Lastovskog i Pelješačkog), Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda (Šibensko-trogirski, Dinarski i Mosorski NOP odred) i Grupe severnodalmatinskih NOP odreda (Kninski i Zadarski NOP odred i Skradinska četa). Naredba je sprovedena do kraja meseca a ljudstvo je uključeno u divizije 8. korpusa.

Dokumenti

📜 Izvještaj komandanta karabinjera Dalmacije od 17. rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije o akcijama udarnih grupa u Splitu i strijeljanju dvojice ustaša na Braču

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 72 od 18. rujna 1941. u povodu strijeljanja dvaju ustaša od strane Talijana na Braču

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Brač iz listopada 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o brojnom stanju i radu partijske organizacije na Braču

📜 Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 8. novembra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o paljenju vatara na brdima oko Splita i na otocima Hvaru i Braču povodom proslave oktobarske revolucije

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 28. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o demonstracijama žena u Selcima na Braču

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 133 od 26. veljače 1942. o akcijama partizanskih jedinica u Dalmaciji i demonstracijama žena na Braču

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 21. marta 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima Mosorskog odreda i udarnim grupama na otocima Braču i Hvaru

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 21. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružničku patrol kod Bola na Braču

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 21. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima Mosorskog NOP odreda i udarnim grupama na otocima Braču i Hvaru

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 29. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružnike iz postaje Pučišće i Selca na Braču

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 18. aprila 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o akcijama partizana kod Makarske i na otoku Braču i o ofanzivi talijanskih i ustaških jedinica na Mosorski NOP odred

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o razoružanju financa u Sutivanu na Braču

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 13. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o rasturanju letaka i ispisivanju antifašističkih parola po selima na Braču u povodu godišnjice NDH

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 18. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana kod Makarske i na otoku Braču i o ofanzivi talijanskih i ustaških jedinica na Mosorski NOP odred

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 19. travnja 1942. Komandi Druge armije o aktivnosti ustanika na otoku Braču

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 27. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o ometanju povorke ustaške školske mladeži u Bolu na Braču

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 30. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana na Braču

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 12. jula 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima na otocima Braču i Hvaru

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 6. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o dolasku većeg broja partizana u Postira na Braču

📜 Obavještenje komande Osamnaestog armijskog korpusa od 9 srpnja 1942 god. o akciji čišćenja na otoku Braču

📜 Obavještenje Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 9. srpnja 1942. guverneru Dalmacije o akciji čišćenja na otoku Braču

📜 Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija za dan 10 srpnja 1942 god. o rušenju pruge, o borbama kod Knina i akciji čišćenja na otoku Braču

📜 Izvod iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« za dan 10. srpnja 1942. o rušenju pruge, o borbama kod Knina i akciji čišćenja na otoku Braču

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 12. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima na otocima Braču i Hvaru

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 14. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o neuspjeloj akciji čišćenja od strane talijanske vojske na Braču

📜 Izvještaj Općinskog komiteta KPH Hvar koncem kolovoza 1942. Okružnom komitetu KPH za Brač—Hvar o političkoj situaciji i radu tokom kolovoza

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 13 kolovoza 1942 god. o napadu partizana na oružničku postaju Supetar na otoku Braču

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 13. kolovoza 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na Oružničku postaju Supetar na otoku Braču

📜 Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 27. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o aktivnosti ustanika na području Brača, Omiša i Zadvarja

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Brač—Hvar početkom rujna 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji na Braču i Hvaru

📜 Izvještaj Mjesnog partijskog biroa Stari Grad koncem rujna 1942. Okružnom komitetu KPH za Brač—Hvar o političkoj situaciji i radu partijske organizacije na Hvaru tokom rujna

📜 Proglas majora Cavagninia od 12. rujna 1942. stanovništvu Brača da ne odlaze u partizane već da surađuju s talijanskim vlastima

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. rujna 1942. o sastanku Talijana, ustaša i četnika u Drnišu i posjeti komandanta divizije »Bergamo« otoku Braču

📜 Direktivno nismo Okružnog komiteta KPH za Brač i Hvar od 29. rujna 1942 Općinskom birou Bol za budući rad

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 18 prosinca 1942 god. o situaciji na otoku Hvaru i Braču

📜 Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 3. do 9. siječnja 1943. o događajima u Makarskoj, na Braču, Pelješcu i Kninu

📜 Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 10. do 16. siječnja 1943. o događajima u Makarskoj, na Braču, Sinju, Omišu i Imotskom

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 22 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o zarobljavanju talijanskih brodova u Bračkom Kanalu i drugim akcijama podređenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 22. siječnja 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o zarobljavanju talijanskih brodova u Bračkom kanalu i drugim akcijama podređenih jedinica

📜 Pismo NOO-a Dalmacije od 5. ožujka 1943. Kotarskom NOO-u Hvar, Brač i Vis o vraćanju kućama novomobiliziranih boraca koji se nisu mogli uključiti u partizanske jedinice

📜 Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 28 marta 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o zarobljavanju ratnih brodova u Bračkom Kanalu

📜 Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 28. ožujka 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o zarobljavanju ratnih brodova u Bračkom kanalu

📜 Naredba Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 31 maja 1944 podređenim jedinicama za raspored brodova prilikom desanta jedinica Dvadeset šeste divizije na otok Brač

📜 Zapovijest savezničkog pomorskog komandanta od 31 maja 1944 za desantnu operaciju na otok Brač

📜 Zapovijest Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora iz prve polovine juna 1944 podređenim jedinicama za prebacivanje trupa Dvadeset šeste divizije sa otoka Brača na otok Vis

📜 Zapovijest Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 1 juna 1944 komandantu drugog transporta za prevoz jedinica Dvadeset šeste divizije prilikom desanta na otok Brač

📜 Naređenje Štaba savezničkih snaga od 1 juna 1944 Drugoj S. S. brigadi o desantu jedinica Dvadeset šeste divizije i savezničkih jedinica na otok Brač

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 5 juna 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima mornaričkih jedinica prilikom desantne akcije Dvadeset šeste divizije na otok Brač

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 22 kolovoza 1943 god. o dejstvima na otoku Braču i o strijeljanju talaca na otoku Visu

📜 Izvještaj Štaba Obalske komande od 25 septembra 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o prelasku Obalske komande na Brač i o formiranju jedinica na otocima

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 listopada 1943 god. o stanju na području Zagorja, Karlovca, Šibenika, Brača i Gračaca

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 26 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i Braču

📜 Izvještaj Operativnog štaba za odbranu otoka Brača i Šolte od 22 novembra 1943 god. Operativnom štabu za odbranu otoka o mogućnosti izvođenja dejstva duž obale pravcem Brela - Baška Voda - Makarska

📜 Izvještaj Komandanta Bračko-šoltanskog odreda iz druge polovine novembra 1943 god. Komandantu Četvrtog pomorsko-obalskog sektora o stanju i naoružanju odreda, rasporedu komandnog kadra i dislokaciji jedinica

📜 Izvještaj komandanta Bračko-šoltanskog odreda iz druge polovine studenog 1943. komandantu Četvrtog pomorsko obalskog sektora o stanju i naoružanju odreda, rasporedu komandnog kadra i dislokaciji jedinica

📜 Izvještaj općinskog povjerenika sa Šolte od 11. studenog 1943. Kotarskom komitetu KPH Brač-Šolta u vojno-političkoj situaciji na Šolti

📜 Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 16. studenog 1943. Glavnom stožeru Oružanih snaga o stanju u Splitu i iskrcavanju ustaša na Brač

📜 Zapisnik s Prvog oblasnog savjetovanja AFŽ-a za Dalmaciju održanog 18. i 19. studenog 1943. u Bolu na otoku Braču

📜 Naređenje Operativnog štaba za odbranu otoka Brača i Šolte od 20 novembra 1943 god. o rasporedu i zadacima podređenih jedinica

📜 Naređenje Operativnog Štaba za obranu otoka Brača i Šolte od 20. studenog 1943. o rasporedu i zadacima podređenih jedinica

📜 Izvještaj Operativnog štaba za obranu otoka Brača i Šolte od 22. studenog 1943. Operativnom štabu za obranu otoka o mogućnosti izvođenja dejstava duž obale pravcem Brela-Baška Voda-Makarska

📜 Naređenje Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 29 novembra 1943 god. Komandi Bračke flotile naoružanih brodova da osujeti eventualni napad neprijatelja na Brač i ostale otoke

📜 Naređenje Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 29. studenog 1943. Komandi Bračke flotile naoružanih brodova da osujete eventualni napad neprijatelja na Brač i ostale otoke

📜 Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NO brigade od 3. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije NOVJ o prebacivanju brigade na Brač i ponovnom vraćanju na trogirski sektor

📜 Izvještaj 264. pješadijske divizije od 9. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o partizanskoj artiljerijskoj vatri sa Šolte i Brača na njemačke brodove

📜 Plan Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 11. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije za zaposjedanje otoka Korčule, Mljeta, Hvara, Brača i Šolte

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 11. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu savezničke avijacije na Brač, Šoltu i rejon Primoštena

📜 Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 12. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o namjerama 26. divizije da se s Brača prebaci na kopno

📜 Zapovest komandanta 5. SS-brdskog armijskog korpusa od 13. decembra 1943. potčinjenim jedinicama za zauzimanje ostrva Mljet, Korčula, Hvar, Brač, Šolta i Vis

📜 Zapovijest komandanta 5. SS-brdskog armijskog korpusa od 13. prosinca 1943. potčinjenim jedinicama za zauzimanje otoka Mljet, Korčula, Hvar, Brač, Šolta i Vis

📜 Zapisnik sa Prve oblasne konferencije USAOH-a za Dalmaciju održane 14. prosinca 1943. u Bolu na otoku Braču

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Štabu 264. pješadijske divizije o otpočinjanju operacije Herbstgewitter II na otoke Korčulu, Hvar i Brač

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o planiranoj akciji mornaričke borbene grupe kod Brača i Hvara

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. štabovima 114. i 264. divizije o iskrcavanju partizanskih jedinica s Brača na suprotnu obalu kopna

📜 Izvještaj Zapovjedništva mornarice NDH od 21. prosinca 1943. Ministarstvu Oružanih snaga o zračnom napadu savezničkih aviona na Omiš i artiljerijskoj vatri s Brača

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 30. prosinca 1943. o bombardiranju Brača od njemačkih aviona i Račišća na Korčuli od savezničkih aviona

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju Šolte, Splita i Šibenika i potonuću podmornice u Bračkom kanalu

📜 Naređenje Komande 2. oklopne armije od 6. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za zauzimanje ostrva Brača (operacija »Morgenvind«) i Šolte (operacija »Morgenvind II«)

📜 Naređenje Komande Druge oklopne armije od 6. siječnja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za zauzimanje otoka Brača (operacija Morgenwind) i Šolte (operacija Morgenwind II)

📜 Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 9. siječnja 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa za izvođenje operacija Morgenwind na Brač i Morgenvind II na Šoltu

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste dalmatinske brigade od 13. siječnja 1944. podređenim jedinicama da spriječe daljnje iskrcavanje neprijatelja na otok Brač

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste dalmatinske brigade od 13 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da spriječe daljnje iskrcavanje neprijatelja na otok Brač

📜 Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 15. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o iskrcavanju njemačkih snaga na Brač

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o iskrcavanju njemačkih snaga sa Šolte na Brač, napadu partizana na Pirovac i bombardiranju od strane savezničkih aviona

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Hrastovicu, Gore, Nartu i borbama kod Lovske, Generalskog Stola, Ogulina, Ličkog Osika i na otoku Braču

📜 Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 29 januara 1944 god. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju ranjenika i o pripremama za napad na otok Brač

📜 Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 29. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju ranjenika i o pripremama za napad na otok Brač

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Brač-Hvar-Vis od 11. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o vojno-političkom i organizacionom stanju na okružju

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH srednjedalmatinskog otočja od 14. veljače 1944. Štabu Dvadesetšeste divizije o situaciji na Hvaru i Braču

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 marta 1914 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Ludbrega, Požege, Ogulina, Petrinje, kod Livna, Trogira i na otoku Braču

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Brač, Hvar, Vis, od 21. ožujka 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o vojno-političkom i organizacionom stanju na okružju

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 21. ožujka 1944. o iseljavanju stanovnika Zaostroga, Drašnica, Makarske i otoka Brača od strane njemačke vojske

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na željezničku stanicu u Rovišću, na odbrambene položaje kod Petrinje i na liniju Veliki Zdenci - Kaniška Iva i o borbama na Papuku kod Otočca i na Braču

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. maja 1944. o iskrcavanju jedinica NOV i POJ na otok Ugljan i o borbama kod Bujavice i na Braču

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset šeste divizije od 31. maja 1944. podređenim jedinicama za desant na Brač

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na otok Brač i Vrbovec i o iskrcavanju Nijemaca na Dugi Otok, Kornat, Molat, Olib i Silbu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na otok Brač i o borbama kod Dubrave i Jastrebarskog

📜 Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 6. juna 1944. Štabu Dvadeset šeste divizije o desantu na otok Brač

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 6. juna 1944. Štabu Dvadeset šeste divizije o desantu na otok Brač

📜 Izvještaj Štaba Druge brigade od 6. juna 1944. Štabu Dvadeset šeste divizije o desantu na otok Brač

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Korenica Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Narodno oslobodilački odbori Hrvatsko domobranstvo Ustanak u Dalmaciji 1941. Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Borbe u Dalmaciji 1942. Omiš Makarska 1. lovačka eskadrila NOVJ Knin Bitka za Brač 1944. Borbe na Jadranu 1943. 2. oklopna armija 15. brdski armijski korpus Pelješac USAOH Sisak 2. proleterska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Italijanski zločini u Jugoslaviji Partizanska avijacija Mornarica NOVJ 8. dalmatinski korpus NOVJ Cazin Borbe u Dalmaciji 1943. 264. pešadijska divizija Trogir Operacija Jesenji pljusak Ranjenici u ratu Bihać Pakrac Zagreb 118. lovačka divizija Vrbovec Diverzije u oslobodilačkom ratu AFŽ Imotski Proslava Oktobarske revolucije u oslobodilačkom ratu Štampa u ratu Šibenik Britanija i Jugoslavija 12. dalmatinska udarna brigada (prva otočka) Borbe u Hrvatskoj 1944. Petrinja Slavonska Požega Žene u ratu Hvar Borbe u Hrvatskoj 1942. Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1944. Sinj Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Vis 18. italijanski armijski korpus Otočac Avijacija u oslobodilačkom ratu Split Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Glavni štab Hrvatske Ogulin Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Komunistička partija Hrvatske 11. dalmatinska udarna brigada (biokovska) Operacija Landsturm Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 26. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Operacija Wechselbalg Daruvar Metković Korčula Borbe na Jadranu 1944. Bolnice u oslobodilačkom ratu