Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Brač u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 52 hronoloških zapisa, 125 dokumenata i 10 fotografija.

Događaji

⚔️ 27. 7. 1941. Na o. Braču održano prvo partijsko savetovanje. Bili su prisutni delegati iz Sutivana, Bola, Pučišća, Selca, Nerežišća i Milne. Postavljen je zadatak: proširenje partijskih organizacija.

⚔️ 30. 7. 1941. Diverzanti sa o. Brača presekli tt veze između Splita i dalmatinskih ostrva.

⚔️ 12. 12. 1941. Na o. Braču formirana prva partizanska grupa.

⚔️ 17. 3. 1942. Na o. Braču partizanska grupa prvi put napala žandarme na mestu Dubov dolac (blizu Bola). Pored hrane, partizani su zaplenili 3 puške, 1 pištolj, 2 bombe i 400 metaka.

⚔️ 21. 6. 1942. Kod mesta Crnci (na o. Braču), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, formirana Bračka partizanska četa.

⚔️ 29. 6. 1942. Delovi Bračke partizanske čete zauzeli s. Povija (na o. Braču).

⚔️ 30. 6. 1942. U Bolu udarna grupa Bračke partizanske čete napala domobransku patrolu, jednog domobrana ubila a jednog ranila i zaplenila 2 puške i 86 metaka.

⚔️ 9. 7. 1942. Bračka partizanska četa ušla u Postiru i u tvornici sardina -Neptun- zaplenila konzerve i ulje koje su ranije italijanske vlasti rekvirirale. Ona je veći deo ulja i ribe podelila stanovništvu ostrva Brača.

⚔️ 17. 7. 1942. U Sutivanu održana konferencija delegata mesnih NO odbora na kojoj su izabrani Sreski i Izvršni NO odbor za otok Brač, sa sedištem u Sutivanu.

⚔️ 24. 7. 1942. Delovi Bračke partizanske čete upali u Sutivan (na Braču) i zapalili opštinsku arhivu i spiskove vojnih obveznika.

⚔️ 31. 7. 1942. Delovi Bračke partizanske čete zauzeli Postiru (na Braču) i zapalili opštinsku arhivu i arhivu Finansijske uprave i spiskove vojnih obveznika. Mesto su branili žandarmi i italijanski vojnici.

⚔️ 31. 7. 1942. Delovi Bračke partizanske čete upali u opštinsku zgradu u Supetru (na o. Braču) i zapalili arhivu.

⚔️ 0. 8. 1942. Formiran SNO odbor za o. Brač i o. Šoltu.

⚔️ 5. 8. 1942. Delovi Bračke partizanske čete zauzeli Milnu (kod Supetra na o. Braču) i zaplenili opštinsku arhivu i spiskove vojnih obveznika.

⚔️ 13. 8. 1942. U Supetru (na o. Braču) Bračka partizanska četa napala žandarmerijsku posadu, ali se posle kratke borbe morala povući zbog dolaska neprijateljskih pojačanja.

⚔️ 15. 8. 1942. Formiran OK KPH za Brač, Hvar i Korčulu.

⚔️ 27. 8. 1942. U logoru 1. voda Bračke partizanske čete održana okružna konferencija SKOJ-a za Brač, Hvar i Korčulu, na kojoj je izabran OK SKOJ-a za Brač, Hvar i Korčulu.

⚔️ 7. 11. 1942. Na putu između s. Pražnica i s. Nerežišća partizani sa Brača napali italijanski kamion i u njemu zarobili komandanta italijanskih jedinica na o. Braču i njegovu vojničku pratnju.

⚔️ 22. 11. 1942. Na brdu Vidoviči iznad Bola izabran SK KPH za otoke Brač i Šoltu.

⚔️ 0. 12. 1942. U s. Pražnici (na o. Braču) održana sreska konferencija AFŽ-a, na kojoj je izabran sreski odbor AFŽ-a.

⚔️ 7. 12. 1942. Bračka partizanska četa zauzela neprijateljsko uporište u s. Pražnici (na o. Braču) koje su branili žandarmi i italijanski vojnici. Veći broj žandarma je zarobljen, dok se manji deo s italijanskim vojnicima povukao u pravcu Nerežišća.

⚔️ 25. 2. 1943. U Bračkom kanalu jedinice 1. mornaričkog partizanskog odreda zarobile italijanski motorni jedrenjak -Antonijeta B-.

⚔️ 5. 8. 1943. U Bolu (na o. Braču) grupa od oko 30 partizana i članova KPJ iznenada napala italijansku posadu. Zarobljeno je 85 vojnika i 3 oficira iz 159. puka italijanske 17. obalske brigade, 2 žand. narednika i 2 domobrana. Partizanska grupa je imala 1 mrtvog i 5 ranjenih. Zaplenjeno je 4 mitraljeza, 7 puškomitraljeza, 150 pušaka i veća količina drugog ratnog materijala i namirnica.

⚔️ 6. 8. 1943. Partizani pustili na slobodu italijanske vojnike i oficire koje su prethodnog dana zarobilili u Bolu na o. Braču. U toku 7. i 8. avgusta italijanski vojni sud u Šibeniku je -zbog kukavičkog držanja- osudio na smrt streljanjem 28, a na 15 godina zatvora 23 vojnika.

⚔️ 7. 8. 1943. Na o. Brač upućena italijanska kaznena ekspedicija iz Splita. Ona je do 13. avgusta pljačkala i skoro do temelja popalila mesta: Bol, Selca, Novo Selo, Pučišće, G. Humac i Pražnicu. Izgorelo je oko 1200 kuća i sve školske i opštinske zgrade, a oko 5.500 ljudi je ostalo bez krova nad glavom.

⚔️ 0. 9. 1943. Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske formirana Komanda vojnog područja za otoke Brač, Hvar, Vis i Šoltu (početkom novembra preimenovana u Komandu Srednjodalmatinskog otočkog područja).

⚔️ 21. 9. 1943. Na ostrvima Braču, Hvaru, Visu i Šolti po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. otočka brigada (12. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ).

⚔️ 22. 10. 1943. U Milni na o. Braču iskrcala se četa ustaša 2. prometne brigade iz Makarske i poklala nekoliko ljudi. Brzom intervencijom jedinica 12. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ ustaše su razbijene i prinuđene da se povuku u Split uz gubitke od 40 mrtvih i 15 zarobljenih.

⚔️ 27. 10. 1943. U s. Gornjem Humcu na o. Braču formiran Bračko-šoltanski NOP odred.

⚔️ 6. 11. 1943. Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Splita, Sinja i Imotskog izvršile napad na jedinice 8. korpusa NOVJ na području između Sinja, Splita i donjeg toka r. Neretve. Ubacujući u borbu i delove nemačke 118. lovačke divizije, neprijatelj je, posle desetodnevnih žestokih borbi, ovladao obalom između Splita i Metkovića, dok su se snage 8. korpusa NOVJ povukle delom ka Kninu, a delom brodovima na o. Brač i o. Hvar. Gubici neprijatelja: 527 mrtvih i ranjenih, a 8. korpusa: oko 450 mrtvih, ranjenih i nestalih.

⚔️ 18. 11. 1943. Na o. Braču otpočelo Prvo oblasno savetovanje AFŽ-a za Dalmaciju, čijem je dvodnevnom radu prisustvovalo 114 delegatkinja.

⚔️ 20. 11. 1943. U Supetru (na o. Braču) otpočeo trodnevni rad plenuma SNO odbora Brač-Šolta, kome su prisustvovali odbornici svih opštinskih i seoskih NO odbora.

⚔️ 12. 12. 1943. Na o. Braču i o. Hvaru održani izbori za NO odbore.

⚔️ 14. 12. 1943. Na o. Braču otpočela Prva oblasna konferencija USAOH-a za Dalmaciju, na kojoj su, u trodnevnom radu, izneti rezultati NOB-a i date smernice budućeg rada. Izabran je Oblasni odbor USAOH-a.

⚔️ 18. 12. 1943. U Bračkom kanalu britanski torpedni čamci napali nemački konvoj od 1 dvotrupne peniše, 2 desantno-jurišna čamca i 1 motornog čamca. Potopljeni su peniša sa oko 20 vojnika i 1 desantno-jurišni čamac, a ostala dva čamca su oštećena uplovila u luku Ploče.

⚔️ 0. 1. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ, posle povlačenja njegovih delova na o. Vis, na ostrvima Braču, Hvaru, Korčuli, Mljetu, Lastovu i poluostrvu Pelješcu formirani mali NOP odredi, koji su nosili nazive po istoimenim ostrvima i poluostrvu.

⚔️ 7. 1. 1944. Na o Braču grupa boraca Bračko-šoltanskog NOP odreda zarobila 12 nemačkih vojnika.

⚔️ 12. 1. 1944. Na o. Brač se iskrcala dva bataljona 738. puka nemačke 118. lovačke divizije a na o. Šoltu 2. bataljon 893. puka nemačke 264. pešadijske divizije. Snage 26. divizije 8. korpusa NOVJ povukle su se s tih ostrva na o. Vis.

⚔️ 13. 1. 1944. U Sumartinu (na o. Braču) britanska motorna torpiljarka MTB 226 potopila nemački manji trgovački brod i oštetila dvotrupnu penišu.

⚔️ 1. 5. 1944. U Bračkom kanalu britanska motorna topovnjača MGB 645 i torpedni čamac MTB 667 potopili dva nemačka desantno-jurišna čamca.

⚔️ 1. 6. 1944. Sa o. Visa jedinice 26. divizije NOVJ, britanski komandosi i jedna američka planinska četa otpočeli desant na o. Brač koji su branila dva ojačana bataljona 738. puka nemačke 118. lovačke divizije. Zbog žilavosti neprijatelja, kao i zbog njegovih priprema da iz Splita i Omiša prebaci pojačanje na ostrvo, jedinice 26. divizije i britanske jedinice su se noću 45. juna, posle žestokih borbi, povukle na o. Vis. Prema podacima jedinica NOVJ, nemačke jedinice su imale 350 poginulih i 220 zarobljenih vojnika, 26. divizija NOVJ - 67 mrtvih, 308 ranjenih i 14 nestalih boraca, Britanci - 60 mrtvih i 73 ranjena i oko 20 nestalih, a Amerikanci - 1 ranjenog vojnika.

⚔️ 5. 6. 1944. Nemačke jedinice: 1. puk -Brandenburg-, 54. brdski izviđački odred, jurišni oklopni bataljon, 92. motorizovani puk, izviđački odred 369. legionarske divizije i 105. izviđački odred - izvučene iz drvarske operacije i prebačene prema obali Jadranskog mora, zbog desanta 26. divizije NOVJ na o. Brač.

⚔️ 5. 6. 1944. Zbog pomorskog desanta 26. divizije NOVJ na ostrvo Brač, Štab nemačke 2. oklopne armije počeo hitno da izvlači snage sa pl. Vijenca i iz rejona Bos. Grahova i da ih upućuje ka obali Jadranskog mora, a Štab 8. korpusa NOVJ je to iskoristio, pa se noću s ostalim jedinicama i savezničkim vojnim misijama izvukao iz okruženja i sa pl. Vijenca uputio u pravcu s. Tičeva (na pl. Šator).

⚔️ 29. 8. 1944. Kod rta Kabal na o. Hvaru nemačka artiljerija sa o. Brača potopila patrolni čamac PČ 47 iz Hvarske flotile 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 11. 9. 1944. Sa o. Visa 1. dalmatinska udarna i 12. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ i jedan saveznički komandos izvršili desant na o. Brač. Borbe protiv delova 738. puka nemačke 118. lovačke divizije vođene su do 18. septembra, kada su zauzeta i poslednja neprijateljska uporišta. Prema nepotpunim podacima, preko 700 nemačkih vojnika je izbačeno iz stroja a 26. divizija NOVJ imala je 35 mrtvih i 197 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 9. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio Štab 8. korpusa NOVJ: nemačke snage napuštaju o. Brač; potrebno je budno pratiti stanje i pokrete nemačkih snaga u Dalmaciji i na obali; radi operacija velikih razmera, na kopno će biti iskrcani delovi 26. divizije NOVJ čim se stvore povoljni uslovi za to.

⚔️ 13. 9. 1944. Kod s. Sumartina (na o. Braču) britanski torpedni čamci MTB 637, 634 i 674 potopili 4 nemačka manja broda.

⚔️ 20. 9. 1944. Počelo iskrcavanje jedinica 12. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ sa o. Brača na o. Šoltu. Ono je završeno 22/23. septembra. Dve čete 892. puka nemačke 264. pešadijske divizije, prikupljene u uvali Rogaču, 23. septembra su se ukrcale na tri desantna broda, ali su ih na putu za Split potopili britanski torpedni čamci.

⚔️ 0. 10. 1944. Sa prostorije Mostar - o. Korčula - o. Brač prebačena u Srem nemačka 118. lovačka divizija.

⚔️ 0. 10. 1944. Na o. Hvaru, na zajedničkoj konferenciji 162 delegata sa ostrva Visa, Lastov, Hvara, Brača i Šolte, izabran Okružni odbor NOF-a za srednjodalmatinska ostrva.

⚔️ 18. 10. 1944. Dvanaesta dalmatinska i 3. prekomorska brigada 26. divizije NOVJ, sa delovima 1. tenkovske brigade NOVJ, izvršile desant sa o. Brača na odsek Split-Makarska U manjim borbama protiv delova nemačke 118. lovačke divizije, one su do 22. oktobra oslobodile Omiš, Makarsku i Zadvarje - ceo obalski pojas od Makarske do Strožanca, istočno od Splita.

⚔️ 10. 11. 1944. Posle konačnog oslobođenja Dalmacije Štab 8. korpusa NOVJ izdao naredbu za rasformiran je: Grupe južnodalmatinskih NOP odreda (Neretvanski i Biokovski NOP odred i 1. grupa biokovskih udarnih bataljona), Grupe južnodalmatinskih otočkih NOP odreda (Dubrovački i Konavljanski NOP odred i dva bataljona boraca iz ranije rasformiranih odreda: Bračkog, Hvarskog, Korčulanskog, Mljetskog, Lastovskog i Pelješačkog), Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda (Šibensko-trogirski, Dinarski i Mosorski NOP odred) i Grupe severnodalmatinskih NOP odreda (Kninski i Zadarski NOP odred i Skradinska četa). Naredba je sprovedena do kraja meseca a ljudstvo je uključeno u divizije 8. korpusa.

Dokumenti

📜 Izvještaj komandanta karabinjera Dalmacije od 17. rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije o akcijama udarnih grupa u Splitu i strijeljanju dvojice ustaša na Braču

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 72 od 18. rujna 1941. u povodu strijeljanja dvaju ustaša od strane Talijana na Braču

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Brač iz listopada 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o brojnom stanju i radu partijske organizacije na Braču

📜 Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 8. novembra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o paljenju vatara na brdima oko Splita i na otocima Hvaru i Braču povodom proslave oktobarske revolucije

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 28. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o demonstracijama žena u Selcima na Braču

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 133 od 26. veljače 1942. o akcijama partizanskih jedinica u Dalmaciji i demonstracijama žena na Braču

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 21. marta 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima Mosorskog odreda i udarnim grupama na otocima Braču i Hvaru

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 21. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružničku patrol kod Bola na Braču

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 21. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima Mosorskog NOP odreda i udarnim grupama na otocima Braču i Hvaru

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 29. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružnike iz postaje Pučišće i Selca na Braču

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 18. aprila 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o akcijama partizana kod Makarske i na otoku Braču i o ofanzivi talijanskih i ustaških jedinica na Mosorski NOP odred

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o razoružanju financa u Sutivanu na Braču

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 13. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o rasturanju letaka i ispisivanju antifašističkih parola po selima na Braču u povodu godišnjice NDH

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 18. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana kod Makarske i na otoku Braču i o ofanzivi talijanskih i ustaških jedinica na Mosorski NOP odred

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 19. travnja 1942. Komandi Druge armije o aktivnosti ustanika na otoku Braču

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 27. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o ometanju povorke ustaške školske mladeži u Bolu na Braču

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 30. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana na Braču

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 12. jula 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima na otocima Braču i Hvaru

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 6. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o dolasku većeg broja partizana u Postira na Braču

📜 Obavještenje komande Osamnaestog armijskog korpusa od 9 srpnja 1942 god. o akciji čišćenja na otoku Braču

📜 Obavještenje Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 9. srpnja 1942. guverneru Dalmacije o akciji čišćenja na otoku Braču

📜 Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija za dan 10 srpnja 1942 god. o rušenju pruge, o borbama kod Knina i akciji čišćenja na otoku Braču

📜 Izvod iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« za dan 10. srpnja 1942. o rušenju pruge, o borbama kod Knina i akciji čišćenja na otoku Braču

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 12. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima na otocima Braču i Hvaru

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 14. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o neuspjeloj akciji čišćenja od strane talijanske vojske na Braču

📜 Izvještaj Općinskog komiteta KPH Hvar koncem kolovoza 1942. Okružnom komitetu KPH za Brač—Hvar o političkoj situaciji i radu tokom kolovoza

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 13 kolovoza 1942 god. o napadu partizana na oružničku postaju Supetar na otoku Braču

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 13. kolovoza 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na Oružničku postaju Supetar na otoku Braču

📜 Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 27. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o aktivnosti ustanika na području Brača, Omiša i Zadvarja

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Brač—Hvar početkom rujna 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji na Braču i Hvaru

📜 Izvještaj Mjesnog partijskog biroa Stari Grad koncem rujna 1942. Okružnom komitetu KPH za Brač—Hvar o političkoj situaciji i radu partijske organizacije na Hvaru tokom rujna

📜 Proglas majora Cavagninia od 12. rujna 1942. stanovništvu Brača da ne odlaze u partizane već da surađuju s talijanskim vlastima

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. rujna 1942. o sastanku Talijana, ustaša i četnika u Drnišu i posjeti komandanta divizije »Bergamo« otoku Braču

📜 Direktivno nismo Okružnog komiteta KPH za Brač i Hvar od 29. rujna 1942 Općinskom birou Bol za budući rad

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 18 prosinca 1942 god. o situaciji na otoku Hvaru i Braču

📜 Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 3. do 9. siječnja 1943. o događajima u Makarskoj, na Braču, Pelješcu i Kninu

📜 Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 10. do 16. siječnja 1943. o događajima u Makarskoj, na Braču, Sinju, Omišu i Imotskom

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 22 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o zarobljavanju talijanskih brodova u Bračkom Kanalu i drugim akcijama podređenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 22. siječnja 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o zarobljavanju talijanskih brodova u Bračkom kanalu i drugim akcijama podređenih jedinica

📜 Pismo NOO-a Dalmacije od 5. ožujka 1943. Kotarskom NOO-u Hvar, Brač i Vis o vraćanju kućama novomobiliziranih boraca koji se nisu mogli uključiti u partizanske jedinice

📜 Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 28 marta 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o zarobljavanju ratnih brodova u Bračkom Kanalu

📜 Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 28. ožujka 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o zarobljavanju ratnih brodova u Bračkom kanalu

📜 Naredba Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 31 maja 1944 podređenim jedinicama za raspored brodova prilikom desanta jedinica Dvadeset šeste divizije na otok Brač

📜 Zapovijest savezničkog pomorskog komandanta od 31 maja 1944 za desantnu operaciju na otok Brač

📜 Zapovijest Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora iz prve polovine juna 1944 podređenim jedinicama za prebacivanje trupa Dvadeset šeste divizije sa otoka Brača na otok Vis

📜 Zapovijest Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 1 juna 1944 komandantu drugog transporta za prevoz jedinica Dvadeset šeste divizije prilikom desanta na otok Brač

📜 Naređenje Štaba savezničkih snaga od 1 juna 1944 Drugoj S. S. brigadi o desantu jedinica Dvadeset šeste divizije i savezničkih jedinica na otok Brač

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 5 juna 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima mornaričkih jedinica prilikom desantne akcije Dvadeset šeste divizije na otok Brač

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 22 kolovoza 1943 god. o dejstvima na otoku Braču i o strijeljanju talaca na otoku Visu

📜 Izvještaj Štaba Obalske komande od 25 septembra 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o prelasku Obalske komande na Brač i o formiranju jedinica na otocima

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 listopada 1943 god. o stanju na području Zagorja, Karlovca, Šibenika, Brača i Gračaca

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 26 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i Braču

📜 Izvještaj Operativnog štaba za odbranu otoka Brača i Šolte od 22 novembra 1943 god. Operativnom štabu za odbranu otoka o mogućnosti izvođenja dejstva duž obale pravcem Brela - Baška Voda - Makarska

📜 Izvještaj Komandanta Bračko-šoltanskog odreda iz druge polovine novembra 1943 god. Komandantu Četvrtog pomorsko-obalskog sektora o stanju i naoružanju odreda, rasporedu komandnog kadra i dislokaciji jedinica

📜 Izvještaj komandanta Bračko-šoltanskog odreda iz druge polovine studenog 1943. komandantu Četvrtog pomorsko obalskog sektora o stanju i naoružanju odreda, rasporedu komandnog kadra i dislokaciji jedinica

📜 Izvještaj općinskog povjerenika sa Šolte od 11. studenog 1943. Kotarskom komitetu KPH Brač-Šolta u vojno-političkoj situaciji na Šolti

📜 Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 16. studenog 1943. Glavnom stožeru Oružanih snaga o stanju u Splitu i iskrcavanju ustaša na Brač

📜 Zapisnik s Prvog oblasnog savjetovanja AFŽ-a za Dalmaciju održanog 18. i 19. studenog 1943. u Bolu na otoku Braču

📜 Naređenje Operativnog štaba za odbranu otoka Brača i Šolte od 20 novembra 1943 god. o rasporedu i zadacima podređenih jedinica

📜 Naređenje Operativnog Štaba za obranu otoka Brača i Šolte od 20. studenog 1943. o rasporedu i zadacima podređenih jedinica

📜 Izvještaj Operativnog štaba za obranu otoka Brača i Šolte od 22. studenog 1943. Operativnom štabu za obranu otoka o mogućnosti izvođenja dejstava duž obale pravcem Brela-Baška Voda-Makarska

📜 Naređenje Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 29 novembra 1943 god. Komandi Bračke flotile naoružanih brodova da osujeti eventualni napad neprijatelja na Brač i ostale otoke

📜 Naređenje Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 29. studenog 1943. Komandi Bračke flotile naoružanih brodova da osujete eventualni napad neprijatelja na Brač i ostale otoke

📜 Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NO brigade od 3. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije NOVJ o prebacivanju brigade na Brač i ponovnom vraćanju na trogirski sektor

📜 Izvještaj 264. pješadijske divizije od 9. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o partizanskoj artiljerijskoj vatri sa Šolte i Brača na njemačke brodove

📜 Plan Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 11. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije za zaposjedanje otoka Korčule, Mljeta, Hvara, Brača i Šolte

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 11. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu savezničke avijacije na Brač, Šoltu i rejon Primoštena

📜 Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 12. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o namjerama 26. divizije da se s Brača prebaci na kopno

📜 Zapovest komandanta 5. SS-brdskog armijskog korpusa od 13. decembra 1943. potčinjenim jedinicama za zauzimanje ostrva Mljet, Korčula, Hvar, Brač, Šolta i Vis

📜 Zapovijest komandanta 5. SS-brdskog armijskog korpusa od 13. prosinca 1943. potčinjenim jedinicama za zauzimanje otoka Mljet, Korčula, Hvar, Brač, Šolta i Vis

📜 Zapisnik sa Prve oblasne konferencije USAOH-a za Dalmaciju održane 14. prosinca 1943. u Bolu na otoku Braču

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Štabu 264. pješadijske divizije o otpočinjanju operacije Herbstgewitter II na otoke Korčulu, Hvar i Brač

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o planiranoj akciji mornaričke borbene grupe kod Brača i Hvara

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. štabovima 114. i 264. divizije o iskrcavanju partizanskih jedinica s Brača na suprotnu obalu kopna

📜 Izvještaj Zapovjedništva mornarice NDH od 21. prosinca 1943. Ministarstvu Oružanih snaga o zračnom napadu savezničkih aviona na Omiš i artiljerijskoj vatri s Brača

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 30. prosinca 1943. o bombardiranju Brača od njemačkih aviona i Račišća na Korčuli od savezničkih aviona

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju Šolte, Splita i Šibenika i potonuću podmornice u Bračkom kanalu

📜 Naređenje Komande 2. oklopne armije od 6. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za zauzimanje ostrva Brača (operacija »Morgenvind«) i Šolte (operacija »Morgenvind II«)

📜 Naređenje Komande Druge oklopne armije od 6. siječnja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za zauzimanje otoka Brača (operacija Morgenwind) i Šolte (operacija Morgenwind II)

📜 Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 9. siječnja 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa za izvođenje operacija Morgenwind na Brač i Morgenvind II na Šoltu

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste dalmatinske brigade od 13. siječnja 1944. podređenim jedinicama da spriječe daljnje iskrcavanje neprijatelja na otok Brač

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste dalmatinske brigade od 13 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da spriječe daljnje iskrcavanje neprijatelja na otok Brač

📜 Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 15. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o iskrcavanju njemačkih snaga na Brač

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o iskrcavanju njemačkih snaga sa Šolte na Brač, napadu partizana na Pirovac i bombardiranju od strane savezničkih aviona

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Hrastovicu, Gore, Nartu i borbama kod Lovske, Generalskog Stola, Ogulina, Ličkog Osika i na otoku Braču

📜 Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 29 januara 1944 god. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju ranjenika i o pripremama za napad na otok Brač

📜 Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 29. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju ranjenika i o pripremama za napad na otok Brač

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Brač-Hvar-Vis od 11. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o vojno-političkom i organizacionom stanju na okružju

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH srednjedalmatinskog otočja od 14. veljače 1944. Štabu Dvadesetšeste divizije o situaciji na Hvaru i Braču

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 marta 1914 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Ludbrega, Požege, Ogulina, Petrinje, kod Livna, Trogira i na otoku Braču

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Brač, Hvar, Vis, od 21. ožujka 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o vojno-političkom i organizacionom stanju na okružju

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 21. ožujka 1944. o iseljavanju stanovnika Zaostroga, Drašnica, Makarske i otoka Brača od strane njemačke vojske

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na željezničku stanicu u Rovišću, na odbrambene položaje kod Petrinje i na liniju Veliki Zdenci - Kaniška Iva i o borbama na Papuku kod Otočca i na Braču

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. maja 1944. o iskrcavanju jedinica NOV i POJ na otok Ugljan i o borbama kod Bujavice i na Braču

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset šeste divizije od 31. maja 1944. podređenim jedinicama za desant na Brač

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na otok Brač i Vrbovec i o iskrcavanju Nijemaca na Dugi Otok, Kornat, Molat, Olib i Silbu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na otok Brač i o borbama kod Dubrave i Jastrebarskog

📜 Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 6. juna 1944. Štabu Dvadeset šeste divizije o desantu na otok Brač

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 6. juna 1944. Štabu Dvadeset šeste divizije o desantu na otok Brač

📜 Izvještaj Štaba Druge brigade od 6. juna 1944. Štabu Dvadeset šeste divizije o desantu na otok Brač

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Korenica Operacija Jesenji pljusak Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Korčula Proslava Oktobarske revolucije u oslobodilačkom ratu Split 26. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Lici 1944. Mornarica NOVJ Ustanak u Hrvatskoj 1941. 8. dalmatinski korpus NOVJ Sinj Metković Borbe na Jadranu 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. Slavonska Požega Ranjenici u ratu Imotski Borbe u Dalmaciji 1943. 2. oklopna armija Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Petrinja Borbe u Dalmaciji 1944. AFŽ Omiš 118. lovačka divizija Borbe u Hrvatskoj 1942. Trogir Knin Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Vrbovec Makarska Cazin Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1944. Partizanska avijacija Bolnice u oslobodilačkom ratu Daruvar Vis Sisak Borbe u Dalmaciji 1942. Žene u ratu 2. proleterska udarna brigada Hvar Britanija i Jugoslavija Italijanski zločini u Jugoslaviji Borbe na Jadranu 1944. Narodno oslobodilački odbori 1. lovačka eskadrila NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Hrvatsko domobranstvo 264. pešadijska divizija Štampa u ratu 12. dalmatinska udarna brigada (prva otočka) 18. italijanski armijski korpus Pakrac 15. brdski armijski korpus Avijacija u oslobodilačkom ratu Glavni štab Hrvatske USAOH Ogulin Pelješac Zagreb 11. dalmatinska udarna brigada (biokovska) Bihać Operacija Landsturm Otočac Komunistička partija Hrvatske Bitka za Brač 1944. Italija u drugom svetskom ratu Ustanak u Dalmaciji 1941. Operacija Wechselbalg Šibenik Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije