Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

15. brdski armijski korpus

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 272 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Naređenje njemačke komande Petnaestog brdskog armiskog kor-pusa od 7 aprila 1944 god. 264 njemačkoj pješadiskoj diviziji za operacije na otocima

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26 avgusta 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji centralne i Zapadne Bosne

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 27 avgusta 1943 god. o situaciji na teritoriji Bosne i Sjeverne Hercegovine

📜 Dnevni izvještaj Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 28 avgusta 1943 god. o aktivnosti jedinica NOV na teritoriji Bosne

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 29 avgusta 1943 god. o situaciji na teritoriji Bosne i Hercegovine

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 31 avgusta 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne

📜 Mesečni Izveštaj 15. brdskog armijskog korpusa od 19. septembra 1943. godine 2. oklopnoj armiji o vojno-političkoj situaciji, dejstvima i pokretima jedinica NOVJ i sopstvenim protivmerama na području Dalmacije

📜 Naređenje 2. oklopne armije od 20. septembra 1943. godine 15. brdskom armijskom korpusu za napad protiv jedinica NOVJ u Splitu

📜 Uputstvo Komande Petnaestog brdskog armiskog korpusa od 29 septembra 1943 god. o postupku sa višim italijanskim komandantima koji su predavali oružje jedinicama Narodnooslobodilačke vojske

📜 Tromesečni Izveštaj Upravnog štaba Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 1. oktobra 1943. vojnoupravnom komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji na teritoriji NDH

📜 Izvještaj Komande njemačkog Petnaestog brdskog armijskog korpusa o strijeljanju viših oficira i generala bivše italijanske vojske, o mjerama odmazde nad stanovništvom i o situaciji na području zapadne i istočne Bosne za vrijeme od 24 septembra do kraja oktobra 1943 godine

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o prikupljanju partizana u rajonu Muć-Gizdavac i čišćenju poluotoka Privlaka

📜 Izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 1. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o izvršenom čišćenju u rajonu Nina i napadu savezničkih aviona na njemački brod ispred Šibenika

📜 Izveštaj Komande 2. oklopne armije od 1. novembra 1943. komandantu Jugoistoka da su sva dalmatinska ostrva posed-nuta od jedinica NOV i POJ i da se planira njihovo ponovno osvajanje u zoni dejstva nemačkog 15. i 5. SS-brdskog armijskog korpusa

📜 Izvještaj Komande 2. oklopne armije od 1. studenog 1943. komandantu Jugoistoka da su svi dalmatinski otoci posjednuti od jedinica NOV i POJ i da se planira njihovo ponovno osvajanje u zoni dejstva njemačkog 15. i 5. SS-brdskog armijskog korpusa

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. studenog 1943. o napadu partizana na Roški Slap i Skradin i o rušenju pruge Drniš-Perković

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. o napadu savezničkih aviona na auto-kolonu kod Muća i bombardiranje Zadra

📜 Izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 5. studenog 1943. načelniku Štaba Petnaestog brdskog armijskog korpusa o uspostavljanju veze sa četnicima na području divizije

📜 Izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 5. studenog 1943. načelniku Štaba Petnaestog brdskog armijskog korpusa o suradnji sa četnicima

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 6. studenog 1943. o borbi sa partizanima kod Zadra i o pripremama za poduhvat Heifisch

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. studenog 1943. o dostignutim linijama u poduhvatu Heifisch i pogođenom avionu iznad Trogira

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. studenog 1943. o poduhvatu Heifisch na području između Šibenika i Trogira

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. studenog 1943. o poduhvatu Heifisch na području između Šibenika i Trogira

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. Štabu 114. lovačke divizije o preuzimanju komande od strane 264. pješadijske divizije na području Šibenik, Split, Sinj i Drniš

📜 Izvod iz izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. o napadu dijelova 19. divizije NOVJ na Benkovac i izbacivanju četnika iz Vrlike

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 10. studenog 1943. o okončanju operacije Heifisch na kopnu i početku operacije na otoke

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 11. studenog 1943. o akciji čišćenja Čiova, V. i M. Drvenika i zauzimanje Vrlike

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. studenog 1943. o napadu savezničkih aviona na Split, napadu partizana na Vodice i smjeni jedinica SS divizije od strane 264. pješadijske divizije

📜 Izvod iz izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. studenog 1943. o zauzimanju otoka Veliki Drvenik

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 13. studenog 1943. o borbi protiv partizana kod Kistanja i napadu na brodove s otoka Ugljana

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. o napadu partizana na Obrovac i Lozovac i sukobu četnika i partizana kod Knina

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o suradnji sa četnicima

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. studenog 1943. o pristizanju pomorskih snaga za početak operacije Delphin za zadarske otoke

📜 Izvještaj 114. lovačke divizije od 15 studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu partizana na Padane i vodovod kod Knina i pristizanju obalno-lovačkog bataljona u Šibenik

📜 Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. studenog 1943. štabovima 114. lovačke i 264. pješadijske divizije za čišćenje područja Zadar-Šibenik i zaposjedanje otoka Ugljan i Pašman

📜 Obavještenje Štaba 114. lovačke divizije od 17. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o planu čišćenja zadarskih otoka

📜 Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 19. novembra 1943. Štabu 2. oklopne armije o saradnji četnika sa nemačkim trupama u Dalmaciji i zapadnoj Bosni

📜 Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 19. novembra 1943. Štabu 2. oklopne armije o saradnji četnika sa nemačkim trupama u Dalmaciji i zapadnoj Bosni - slika nemačkog originala

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. studenog 1943. o napadima savezničkih aviona na Knin, Šibenik i Primošten

📜 Dnevni izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 20. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o zarobljavanju kapetana Brandelmeyer-a kod Segeta

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 22. studenog 1943. o borbama s partizanima kod Biograda i Marine

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 23. studenog 1943. o toku izvođenja operacije Delphin, iskrcavanju na Ugljan, napad partizana na konvoj kod Šibenika

📜 Dnevni izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 23. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o nastavku operacije Delphin na otoku Ugljanu, čišćenju rajona Zaton, Pirovac, Vodice

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o planu za izvođenje operacije Delphin na zadarske otoke

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. studenog 1943. o toku operacije Delphin, čišćenju otoka Ugljana i Ošljak, iskrcavanju na otoke Rivanj, Šestrunj i Pašman

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 25. studenog 1943. o čišćenju otoka Pašmana i Šestrunj i borbi četnika i partizana kod Vrlike

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26. studenog 1943. o čišćenju otoka Pašmana, Rivnja, Šestrunja i Iža, neuspjeloj akciji traganja za kapetanom Brandelmey-erom, napadu partizana na ustaške kamione kod Splita

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 28. studenog 1943. o čišćenju otoka Žut i Dugi otok, rajona Marina-Divulje i borbi kod Strmice

📜 Obavještenje Štaba 264. pješadijske divizije od 29. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o uspostavljanju veze s dijelovima 118. lovačke divizije u Omišu

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 30. studenog 1943. o čišćenju Dugog otoka

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o završetku operacije Delphin na otocima ispred Zadra i Šibenika i borbi kod Koljana i Sinja

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o pomjeranju datuma za izvođenje operacije Heifisch II na Šoltu

📜 Zapovijest Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za operaciju »Panter«

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 2. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o sukobu s partizanskom grupom na cesti Trogir - Kaštel Štafilić

📜 Radiogram Komande Druge tenkovske armije od 2. prosinca 1943. god. Komandi Petnaestog brdskog korpusa za operaciju »Panter«

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o odlaganju početka operacije Ziethen zbog partizanskog otpora kod Đevrsaka

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o zaposjedanju otoka V. Drvenik

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o suglasnosti Ducea za prebacivanje fašista iz Šibenika u Zadar

📜 Izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 3. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o protestu glavnokomandujućeg admirala Jadrana u povodu rušenja luke Sali

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 3. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu savezničkih aviona na konvoj Obalno-lovačkog bataljona kod Drvenika

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 3. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o bombardiranju Siverića i Šibenika od strane savezničih aviona

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o gubicima prilikom napada savezničkih aviona na brodove kod M. Drvenika, bombardiranju Šibenika i borbi s partizanima kod Trogira

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 4. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o gubicima prilikom bombardiranja savezničkih aviona Šibenika i napadu na brodove kod M. Drvenika i Čiova

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 5. prosinca 1943. o borbama s partizanima kod Vrlike i Muća

📜 Izvod iz izvještaja Štaba 114. lovačke divizije od 5. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj Dalmaciji

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 5. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o akciji čišćenja u rajonu sjeverno od Trogira i odlaganju desanta na Šoltu

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 6. prosinca 1943. o borbama kod Obrovca i Vrlike

📜 Izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbama kod Obrovca

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o bombardiranju Kaštel Sućurca od strane savezničkih aviona

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o poduhvatu ustaša sjeverno od Zadra i gubicima prilikom bombardiranja Kaštel Sućurca

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o formiranju ustaškog puka u Drnišu

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 7. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbi Devetnaeste divizije NOVJ s četnicima kod Bos. Grahova

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 7. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o planu za zauzimanje Biograda

📜 Izvod iz izvještaja Štaba 264. pješadijske divizije od 7. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. prosinca 1943. o napadu partizana na njemačku kolonu kod Muća

📜 Izvještaj 264. pješadijske divizije od 9. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o partizanskoj artiljerijskoj vatri sa Šolte i Brača na njemačke brodove

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 11. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu savezničke avijacije na Brač, Šoltu i rejon Primoštena

📜 Izveštaj Operativnog odeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 12. decembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o toku i rezultatima operacije Citen protiv jedinica NOV i POJ u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o zauzimanju Biograda i borbama kod Šujice

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 13. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Šujice, zaplijeni partizanskog skladišta municije kod Ervenika i sukobu Talijana i ustaša u Šibeniku

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Šujice i bombardiranju Šibenika, Solina i Kaštel Sućurca od strane savezničke avijacije

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 14. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o uništenju mornaričkih putničkih kola na putu Trogir-Split i borbi četnika i partizana kod Đevrsaka

📜 Izvještaj - Depeša Komande Petnaestog brdskog Armiskog korpusa od 15 decembra 1943 god. o borbama protiv jedinica NOVJ oko Sujice

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 12, prosinca 1943. Komandi 2. oklopne armije o toku i rezultatima operacije Ziethen protiv jedinica NOV i POJ u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama Nijemaca kod Šujice i četnika kod Knina

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama s Prvom proleterskom i Devetom dalmatinskom divizijom kod Glamoča i Kupresa i borbi Devetnaeste divizije s četnicima kod Knina

📜 Obavještenje Komande petog SS-brdskog armijskog korpusa od 16. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o namjerama Dvadesetšeste divizije NOVJ da izvrši desant u rajonu Splita

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 16. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju aerodroma Zemunik i borbama kod Livna i Knina

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 16. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o iskrcavanju partizanskih snaga u Trogiru, sukobu s partizanima kod Brštanova i bombardiranju aerodroma Zemunik

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 16. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbi četnika i partizana kod Skradina i bombardiranju Šibenika i Zadra od strane savezničke avijacije

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadima partizanskih jedinica na uporišta duž puta Sinj-Livno-Šujica

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 17. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbama kod Brštanova i bombardiranju Zadra

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 18. prosinca 1943. o žilavom otporu partizana kod Primoštena, bombardiranje rajona Trogira i Splita od savezničkih aviona i borbama kod Strmice

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 18. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu partizana na uporište kod Obrovca i jakom otporu partizana kod Primoštena

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o gubicima Devete dalmatinske divizije kod Livna i u napadu na Han Vaganj

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na njemačku kolonu za snabdijevanje kod Drniša, akciji četnika kod Zadra, napadu partizana na Livno i Šujicu i borbama kod Strmice

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Štabu 264. pješadijske divizije o otpočinjanju operacije Herbstgewitter II na otoke Korčulu, Hvar i Brač

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. štabovima 114. i 264. divizije o iskrcavanju partizanskih jedinica s Brača na suprotnu obalu kopna

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o čišćenju rajona Benkovca

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 20. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o ponovnom zauzimanju Primoštena, iskrcavanju partizanskih jedinica s otoka u rajon Primoštena i bombardiranju Solina i Kaštel Sućurca od savezničkih aviona

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Prva banjalučka operacija Operacija Ziethen 2. oklopna armija Hvar Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Vrhovine Drvar 8. dalmatinski korpus NOVJ Armijska grupa E Četnici u drugom svetskom ratu Vis Istra u oslobodilačkom ratu Knin Travnik Operacija Panter Kupres Borbe u Dalmaciji 1944. Britanija i Jugoslavija Borbe na Jadranu 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu Korčula Vodice Kozara u oslobodilačkom ratu 69. rezevni korpus 1. brdska divizija Vermahta Teslić Borbe u Hrvatskoj 1944. Trogir 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Banja Luka Očekivano iskrcavanje saveznika Operacija Jesenji pljusak Borbe u Hrvatskoj 1943. Gračac Drežnica Operacija Morgenstern Livno Šibenik Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Dalmaciji 1943. Solin Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Drniš Operacija Delfin Komandant Jugoistoka 114. lovačka divizija Slavonski Brod Ranjenici u ratu Split Divizija Brandenburg Zadar Otočac 373. legionarska divizija Tiger Maximilian von Weichs Velika Kladuša Brač Borbe u Lici 1944. Italija u drugom svetskom ratu 20. dalmatinska divizija NOVJ Operacija Waldrausch Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 264. pešadijska divizija Prijedor 9. dalmatinska divizija NOVJ Glamoč Desant na Drvar 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Vrnjačka Banja Sinj Bosansko Grahovo Benkovac 26. dalmatinska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ