Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

15. brdski armijski korpus

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 272 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Naređenje njemačke komande Petnaestog brdskog armiskog kor-pusa od 7 aprila 1944 god. 264 njemačkoj pješadiskoj diviziji za operacije na otocima

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26 avgusta 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji centralne i Zapadne Bosne

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 27 avgusta 1943 god. o situaciji na teritoriji Bosne i Sjeverne Hercegovine

📜 Dnevni izvještaj Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 28 avgusta 1943 god. o aktivnosti jedinica NOV na teritoriji Bosne

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 29 avgusta 1943 god. o situaciji na teritoriji Bosne i Hercegovine

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 31 avgusta 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne

📜 Mesečni Izveštaj 15. brdskog armijskog korpusa od 19. septembra 1943. godine 2. oklopnoj armiji o vojno-političkoj situaciji, dejstvima i pokretima jedinica NOVJ i sopstvenim protivmerama na području Dalmacije

📜 Naređenje 2. oklopne armije od 20. septembra 1943. godine 15. brdskom armijskom korpusu za napad protiv jedinica NOVJ u Splitu

📜 Uputstvo Komande Petnaestog brdskog armiskog korpusa od 29 septembra 1943 god. o postupku sa višim italijanskim komandantima koji su predavali oružje jedinicama Narodnooslobodilačke vojske

📜 Tromesečni Izveštaj Upravnog štaba Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 1. oktobra 1943. vojnoupravnom komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji na teritoriji NDH

📜 Izvještaj Komande njemačkog Petnaestog brdskog armijskog korpusa o strijeljanju viših oficira i generala bivše italijanske vojske, o mjerama odmazde nad stanovništvom i o situaciji na području zapadne i istočne Bosne za vrijeme od 24 septembra do kraja oktobra 1943 godine

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o prikupljanju partizana u rajonu Muć-Gizdavac i čišćenju poluotoka Privlaka

📜 Izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 1. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o izvršenom čišćenju u rajonu Nina i napadu savezničkih aviona na njemački brod ispred Šibenika

📜 Izveštaj Komande 2. oklopne armije od 1. novembra 1943. komandantu Jugoistoka da su sva dalmatinska ostrva posed-nuta od jedinica NOV i POJ i da se planira njihovo ponovno osvajanje u zoni dejstva nemačkog 15. i 5. SS-brdskog armijskog korpusa

📜 Izvještaj Komande 2. oklopne armije od 1. studenog 1943. komandantu Jugoistoka da su svi dalmatinski otoci posjednuti od jedinica NOV i POJ i da se planira njihovo ponovno osvajanje u zoni dejstva njemačkog 15. i 5. SS-brdskog armijskog korpusa

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. studenog 1943. o napadu partizana na Roški Slap i Skradin i o rušenju pruge Drniš-Perković

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. o napadu savezničkih aviona na auto-kolonu kod Muća i bombardiranje Zadra

📜 Izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 5. studenog 1943. načelniku Štaba Petnaestog brdskog armijskog korpusa o uspostavljanju veze sa četnicima na području divizije

📜 Izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 5. studenog 1943. načelniku Štaba Petnaestog brdskog armijskog korpusa o suradnji sa četnicima

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 6. studenog 1943. o borbi sa partizanima kod Zadra i o pripremama za poduhvat Heifisch

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. studenog 1943. o dostignutim linijama u poduhvatu Heifisch i pogođenom avionu iznad Trogira

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. studenog 1943. o poduhvatu Heifisch na području između Šibenika i Trogira

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. studenog 1943. o poduhvatu Heifisch na području između Šibenika i Trogira

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. Štabu 114. lovačke divizije o preuzimanju komande od strane 264. pješadijske divizije na području Šibenik, Split, Sinj i Drniš

📜 Izvod iz izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. o napadu dijelova 19. divizije NOVJ na Benkovac i izbacivanju četnika iz Vrlike

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 10. studenog 1943. o okončanju operacije Heifisch na kopnu i početku operacije na otoke

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 11. studenog 1943. o akciji čišćenja Čiova, V. i M. Drvenika i zauzimanje Vrlike

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. studenog 1943. o napadu savezničkih aviona na Split, napadu partizana na Vodice i smjeni jedinica SS divizije od strane 264. pješadijske divizije

📜 Izvod iz izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. studenog 1943. o zauzimanju otoka Veliki Drvenik

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 13. studenog 1943. o borbi protiv partizana kod Kistanja i napadu na brodove s otoka Ugljana

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. o napadu partizana na Obrovac i Lozovac i sukobu četnika i partizana kod Knina

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o suradnji sa četnicima

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. studenog 1943. o pristizanju pomorskih snaga za početak operacije Delphin za zadarske otoke

📜 Izvještaj 114. lovačke divizije od 15 studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu partizana na Padane i vodovod kod Knina i pristizanju obalno-lovačkog bataljona u Šibenik

📜 Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. studenog 1943. štabovima 114. lovačke i 264. pješadijske divizije za čišćenje područja Zadar-Šibenik i zaposjedanje otoka Ugljan i Pašman

📜 Obavještenje Štaba 114. lovačke divizije od 17. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o planu čišćenja zadarskih otoka

📜 Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 19. novembra 1943. Štabu 2. oklopne armije o saradnji četnika sa nemačkim trupama u Dalmaciji i zapadnoj Bosni

📜 Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 19. novembra 1943. Štabu 2. oklopne armije o saradnji četnika sa nemačkim trupama u Dalmaciji i zapadnoj Bosni - slika nemačkog originala

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. studenog 1943. o napadima savezničkih aviona na Knin, Šibenik i Primošten

📜 Dnevni izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 20. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o zarobljavanju kapetana Brandelmeyer-a kod Segeta

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 22. studenog 1943. o borbama s partizanima kod Biograda i Marine

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 23. studenog 1943. o toku izvođenja operacije Delphin, iskrcavanju na Ugljan, napad partizana na konvoj kod Šibenika

📜 Dnevni izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 23. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o nastavku operacije Delphin na otoku Ugljanu, čišćenju rajona Zaton, Pirovac, Vodice

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o planu za izvođenje operacije Delphin na zadarske otoke

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. studenog 1943. o toku operacije Delphin, čišćenju otoka Ugljana i Ošljak, iskrcavanju na otoke Rivanj, Šestrunj i Pašman

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 25. studenog 1943. o čišćenju otoka Pašmana i Šestrunj i borbi četnika i partizana kod Vrlike

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26. studenog 1943. o čišćenju otoka Pašmana, Rivnja, Šestrunja i Iža, neuspjeloj akciji traganja za kapetanom Brandelmey-erom, napadu partizana na ustaške kamione kod Splita

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 28. studenog 1943. o čišćenju otoka Žut i Dugi otok, rajona Marina-Divulje i borbi kod Strmice

📜 Obavještenje Štaba 264. pješadijske divizije od 29. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o uspostavljanju veze s dijelovima 118. lovačke divizije u Omišu

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 30. studenog 1943. o čišćenju Dugog otoka

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o završetku operacije Delphin na otocima ispred Zadra i Šibenika i borbi kod Koljana i Sinja

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o pomjeranju datuma za izvođenje operacije Heifisch II na Šoltu

📜 Zapovijest Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za operaciju »Panter«

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 2. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o sukobu s partizanskom grupom na cesti Trogir - Kaštel Štafilić

📜 Radiogram Komande Druge tenkovske armije od 2. prosinca 1943. god. Komandi Petnaestog brdskog korpusa za operaciju »Panter«

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o odlaganju početka operacije Ziethen zbog partizanskog otpora kod Đevrsaka

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o zaposjedanju otoka V. Drvenik

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o suglasnosti Ducea za prebacivanje fašista iz Šibenika u Zadar

📜 Izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 3. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o protestu glavnokomandujućeg admirala Jadrana u povodu rušenja luke Sali

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 3. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu savezničkih aviona na konvoj Obalno-lovačkog bataljona kod Drvenika

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 3. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o bombardiranju Siverića i Šibenika od strane savezničih aviona

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o gubicima prilikom napada savezničkih aviona na brodove kod M. Drvenika, bombardiranju Šibenika i borbi s partizanima kod Trogira

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 4. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o gubicima prilikom bombardiranja savezničkih aviona Šibenika i napadu na brodove kod M. Drvenika i Čiova

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 5. prosinca 1943. o borbama s partizanima kod Vrlike i Muća

📜 Izvod iz izvještaja Štaba 114. lovačke divizije od 5. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj Dalmaciji

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 5. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o akciji čišćenja u rajonu sjeverno od Trogira i odlaganju desanta na Šoltu

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 6. prosinca 1943. o borbama kod Obrovca i Vrlike

📜 Izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbama kod Obrovca

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o bombardiranju Kaštel Sućurca od strane savezničkih aviona

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o poduhvatu ustaša sjeverno od Zadra i gubicima prilikom bombardiranja Kaštel Sućurca

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o formiranju ustaškog puka u Drnišu

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 7. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbi Devetnaeste divizije NOVJ s četnicima kod Bos. Grahova

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 7. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o planu za zauzimanje Biograda

📜 Izvod iz izvještaja Štaba 264. pješadijske divizije od 7. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. prosinca 1943. o napadu partizana na njemačku kolonu kod Muća

📜 Izvještaj 264. pješadijske divizije od 9. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o partizanskoj artiljerijskoj vatri sa Šolte i Brača na njemačke brodove

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 11. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu savezničke avijacije na Brač, Šoltu i rejon Primoštena

📜 Izveštaj Operativnog odeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 12. decembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o toku i rezultatima operacije Citen protiv jedinica NOV i POJ u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o zauzimanju Biograda i borbama kod Šujice

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 13. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Šujice, zaplijeni partizanskog skladišta municije kod Ervenika i sukobu Talijana i ustaša u Šibeniku

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Šujice i bombardiranju Šibenika, Solina i Kaštel Sućurca od strane savezničke avijacije

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 14. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o uništenju mornaričkih putničkih kola na putu Trogir-Split i borbi četnika i partizana kod Đevrsaka

📜 Izvještaj - Depeša Komande Petnaestog brdskog Armiskog korpusa od 15 decembra 1943 god. o borbama protiv jedinica NOVJ oko Sujice

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 12, prosinca 1943. Komandi 2. oklopne armije o toku i rezultatima operacije Ziethen protiv jedinica NOV i POJ u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama Nijemaca kod Šujice i četnika kod Knina

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama s Prvom proleterskom i Devetom dalmatinskom divizijom kod Glamoča i Kupresa i borbi Devetnaeste divizije s četnicima kod Knina

📜 Obavještenje Komande petog SS-brdskog armijskog korpusa od 16. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o namjerama Dvadesetšeste divizije NOVJ da izvrši desant u rajonu Splita

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 16. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju aerodroma Zemunik i borbama kod Livna i Knina

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 16. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o iskrcavanju partizanskih snaga u Trogiru, sukobu s partizanima kod Brštanova i bombardiranju aerodroma Zemunik

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 16. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbi četnika i partizana kod Skradina i bombardiranju Šibenika i Zadra od strane savezničke avijacije

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadima partizanskih jedinica na uporišta duž puta Sinj-Livno-Šujica

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 17. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbama kod Brštanova i bombardiranju Zadra

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 18. prosinca 1943. o žilavom otporu partizana kod Primoštena, bombardiranje rajona Trogira i Splita od savezničkih aviona i borbama kod Strmice

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 18. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu partizana na uporište kod Obrovca i jakom otporu partizana kod Primoštena

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o gubicima Devete dalmatinske divizije kod Livna i u napadu na Han Vaganj

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na njemačku kolonu za snabdijevanje kod Drniša, akciji četnika kod Zadra, napadu partizana na Livno i Šujicu i borbama kod Strmice

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Štabu 264. pješadijske divizije o otpočinjanju operacije Herbstgewitter II na otoke Korčulu, Hvar i Brač

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. štabovima 114. i 264. divizije o iskrcavanju partizanskih jedinica s Brača na suprotnu obalu kopna

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o čišćenju rajona Benkovca

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 20. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o ponovnom zauzimanju Primoštena, iskrcavanju partizanskih jedinica s otoka u rajon Primoštena i bombardiranju Solina i Kaštel Sućurca od savezničkih aviona

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu Glamoč Desant na Drvar Hvar Borbe u Dalmaciji 1943. Livno Travnik Avijacija u oslobodilačkom ratu Drežnica 9. dalmatinska divizija NOVJ Brač Ranjenici u ratu Otočac 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Trogir 8. dalmatinski korpus NOVJ Drvar Vrnjačka Banja Armijska grupa E 373. legionarska divizija Tiger Vrhovine Banja Luka Istra u oslobodilačkom ratu Divizija Brandenburg Borbe na Jadranu 1944. 69. rezevni korpus 114. lovačka divizija Operacija Jesenji pljusak 20. dalmatinska divizija NOVJ Operacija Delfin Očekivano iskrcavanje saveznika 26. dalmatinska divizija NOVJ Teslić Britanija i Jugoslavija Vrhovni štab NOVJ Knin Borbe u Lici 1944. Operacija Waldrausch Solin Maximilian von Weichs 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ 2. oklopna armija Kozara u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1944. Saradnja četnika sa okupatorom Vis Slavonski Brod Bosansko Grahovo Šibenik 264. pešadijska divizija Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Komandant Jugoistoka Zadar Operacija Ziethen Prva banjalučka operacija Vodice Velika Kladuša Korčula Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Operacija Panter Gračac Sinj Kupres Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Split Borbe u Hrvatskoj 1943. Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 1. brdska divizija Vermahta Drniš Borbe u Hrvatskoj 1944. Operacija Morgenstern Prijedor Benkovac