Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Zadar u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 19 hronoloških zapisa, 171 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 4. 5. 1942. Delovi italijanske divizije -Sasari- i trupe Zadra (oko dva puka sa ojačanjima i nešto četnika) prodrli iz Drvara i Ključa ka Bos. Petrovcu. Delovi 3. i 1. krajiškog NOP odreda naneli su im gubitke od nekoliko stotina izbačenih iz stroja ali su se italijanske jedinice sutradan probile i deblokirale okruženi Bos. Petrovac.

⚔️ 19. 9. 1942. U Zadru vođeni razgovori između italijanskog guvernera Dalmacije i izaslanika Draže Mihailovića, te je postignut nov sporazum o materijalnoj i finansijskoj pomoći četnicima od strane italijanskih vlasti. Guvernatorat Dalmacije, na osnovu tih razgovora, docnije je uručio komandantu Dinarske četničke divizije sumu od 4 miliona lira i 9 miliona jugoslovenskih dinara.

⚔️ 4. 9. 1943. U Zadru italijanski fašisti opljačkali Arhiv i Biblioteku, te odneli u Italiju 157 sanduka dragocenog arhivskog materijala iz Zadra, Šibenika, Trogira i Korčule.

⚔️ 10. 9. 1943. Snage nemačke 114. lovačke divizije iz Knina prodrle u Zadar, gde su razoružale glavninu italijanske divizije -Zara-.

⚔️ 20. 9. 1943. ZAVNOH doneo odluku o poništenju svih ugovora bivših velikosrpskih vlada i ustaške vlade Pavelića, kojima su pojedini krajevi naše zemlje predani tuđinima. Istovremeno je proglašeno priključenje Istre, Rijeke, Zadra i anektiranog dela Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Dalmacije sa ostrvima matici zemlji - Hrvatskoj, a preko nje demokratskoj Jugoslaviji.

⚔️ 4. 10. 1943. U blizini s. Mokrog Polja (na putu Gračac - s. Kistanje) jedinice Kninskog NOP odreda napale nemačku pratnju koja je iz Zadra za Bihać sprovodila zarobljene italijanske vojnike i oslobodile 75 zarobljenika.

⚔️ 22. 11. 1943. Iz Zadra delovi nemačke 114. lovačke i 264. pešadijske divizije otpočeli desant na severnodalmatinska ostrva. Posle dvodnevnih borbi Otočki NOP odred se povukao sa o. Ugljana i o. Pašmana na ostrva Dugi otok i Kornat. Do 25. novembra neprijatelj se iskrcao i na ostrva Rivanj, Sestrunj i Iž, a mornaričke jedinice 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ se prebacile: na o. Vis.

⚔️ 28. 11. 1943. Saveznička avijacija bombardovala Zadar i Dubrovnik, kod Zadra potopila parobrod -Sebeniko- i 2 motorna čamca, a u Dubrovniku potopila 2 motorna jedrenjaka i oštetila parobrod -Cavtat-. Nemačke jedinice su imale 2 mrtva i 17 ranjenih, a građanstvo 15 mrtvih i 53 ranjena.

⚔️ 16. 12. 1943. Kod s. Sukošana mornaričke jedinice 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zarobile neprijateljski brod -Tomislav- koji je isplovio iz Zadra da bi izbegao bombardovanje savezničke avijacije.

⚔️ 16. 12. 1943. Zadar bombardovala saveznička avijacija i uništila lučka skladišta.

⚔️ 17. 12. 1943. Zadar bombardovala saveznička avijacija i u luci pogodila nemački brod -Marbjansko-, na koji je bilo ukrcano 208 tona raži.

⚔️ 20. 1. 1944. U s. Preku (na o. Ugljanu) jedan kombinovani odred (četa Severnodalmatinskog NOP odreda, desetina Dopunske čete 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ i 50 članova SKOJ-a i terenskih radnika iz s. Preka) izvršio napad i razbio nemačku posadu jačine 120 vojnika iz 1. bataljona 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije. Poginula 53, ranjena 34 i zarobljena 2 nemačka vojnika, dok se ostatak posade povukao u Zadar. Partizani su imali 3 mrtva i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 0. 3. 1944. Grof Karlo Sforca razradio tezu o problemu Istre i Slovenačkog primorja: predlaže da se Zadar, o. Lastovo i ostala dalmatinska ostrva vrate Jugoslaviji, da se formira slobodna luka Rijeka pod starateljstvom i kontrolom Ujedinjenih nacija, da Istra i Slovenačko primorje i dalje ostanu pod vlašću Italije.

⚔️ 30. 5. 1944. Iz Zadra nemačke snage (2. bataljon 893. puka, 2. bataljon 891. puka 264. pešadijske divizije i 2. četa 771. pionirskog bataljona) izvršile desantni prepad (nazvan -Handstand-) na Dugi otok i o. Kornat.

⚔️ 24. 9. 1944. Otpočela I okružna konferencija USAOH-a za Zadar. Ona je trajala tri dana.

⚔️ 30. 10. 1944. Snage nemačke 264. pešadijske divizije napustile Zadar. Sutradan su u grad ušle jedinice Zadarskog NOP odreda.

⚔️ 16. 11. 1944. Štab Mornarice NOVJ uputio VŠ NOV i POJ izveštaj: komandant britanske krstarice -Delfi-, koja se još uvek nalazi u Splitu, traži da postavi signalnu stanicu i kancelariju na obali; u Zadar stiže britanska krstarica -Koloneo-; posade ovih britanskih brodova, koji dolaze bez odobrenja VŠ. stavljajući Štab Mornarice pred gotov čin, na vrlo uporan i drzak način traže pravo boravka i rada u našim lukama.

⚔️ 6. 1. 1945. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito i šef britanske vojne misije general Ficroj Maklin sklopili ugovor o uspostavljanju vazduhoplovne baze u okolini Zadra za potrebe savezničkog vazduhoplovstva, a u cilju pomoći NOVJ u borbi protiv nemačkih snaga.

⚔️ 18. 1. 1945. Britanski torpedni i patrolni čamci ispred Zadra odbili napad dve nemačke torpiljarke, 4 torpedna i 2 eksplozivna čamca koji su pokušali da u luci potope britansku laku krstaricu -Kolombo-. Nemci su izgubili jedan torpedni čamac.

Dokumenti

📜 Odluka talijanskog kralja Vittoria Emanuelea III od 7. lipnja 1941. o osnivanju Guvernatorata Dalmacije i prefektura okružnih područja Zadar, Split i Kotor i njihovim nadležnostima

📜 Izvještaj Grupe kraljevskih karabinjera iz Zadra od 15 srpnja 1941 god o zločinima ustaša u Lici

📜 Izveštaj teritorijalne legije karabinjera u Ankoni grupa Zadar od 15. jula 1941. Kr. guvernatoratu Dalmacije kabinetu u Zadru o represalijama ustaša nad pravoslavcima na teritoriji Srba

📜 Izvještaj Grupe kraljevskih karabinjera iz Zadra od 28 srpnja 1941 god. o zločinima ustaša u Lici

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 30. srpnja 1941. Guvernatoratu Dalmacije o pucanju nepoznatih lica iz vatrenog oružja kod Skradina

📜 Spisak općina na dan 30. srpnja 1941. u provincijama Zadar, Split i Kotor

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od konca kolovoza 1941. o akcijama komunista tokom kolovoza

📜 Obavještenje Prefekture u Zadru od 1. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o pripremanju komunista za pobunu u Šibeniku

📜 Izvještaj čete kraljevskih karabinjera iz Zadra od 2 kolovoza 1941 god. o borbama ustanika protiv ustaša kod Obrovca

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 2. kolovoza 1941. Komandi garnizona, kvestoru i karabinjerima u Zadru o izvršenim sabotažama na telefonsko-telegrafskim linijama u Dalmaciji

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 5. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o političkoj, ekonomskoj i prehrambenoj situaciji u Zadarskoj provinciji tokom srpnja

📜 Izvještaj čete kraljevskih karabinjera iz Zadra od 6 kolovoza 1941 god. o napadu ustanika na žandarmerijsku stanicu Plavno

📜 Izvještaj kraljevskih karabinjera iz Zadra od 6 kolovoza 1941 god. o izvršenim strijeljanjima u Benkovcu

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 6. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o prekidu telefonsko-telegrafske linije Benkovac—Obrovac i za odmazdu strijeljano 6 osoba

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 6. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o hapšenju sedam osoba kod Lišana od kojih su trojica strijeljana

📜 Izvještaj čete Kraljevskih karabinjera iz Zadra od 6. kolovoza 1941. god. o napadu ustanika na žandarmerijsku stanicu Plavno

📜 Dopis Prefekture u Zadru od 12. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije u kojem ga upoznaje sa sadržajem izvještaja karabinjerske čete u Šibeniku o rušenju telefonske linije Zadar—Šibenik

📜 Izvještaj Komesarijata Javne sigurnosti u Šibeniku od 12. kolovoza 1941. Kvesturi u Zadru o miniranju vodovoda i rušenju telefonske linije Zadar—Šibenik

📜 Izvještaj Karabinjerske čete u Šibeniku od 17. kolovoza 1941. Kvesturi u Zadru o neuspjehu otkrivanja izvršioca diverzije na tt linije Šibenik—Zadar

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 19. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o hapšenju i strijeljanju Santić Ante u Šibeniku

📜 Izvještaj komande kraljevskih karabinjera u Zadru od 26 kolovoza 1941 god. o strijeljanim i zarobljenim partizanima Splitskog i Solinskog partizanskog odreda

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 26. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o popravci ceste Zadar—Šibenik koja je 24. kolovoza dinamitom oštećena

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 20. rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije o eksploziji na teretnom brodu »Lazio«

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 20. rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije o licima sumnjivim za antifašističku aktivnost

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 11. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o ubojstvu fašističkog špijuna Škotona u Šibeniku

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 17. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o lošoj ishrani zatvorenika u benkovačkom zatvoru

📜 Izvod iz izveštaja Vojnog odeljenja za ratnu cenzuru u Zadru o cenzurisanoj prepisci vojnih lica od 16. do 30. novembra 1941. godine

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 1. prosinca 1941. Guvernatoru Dalmacije o političkoj, ekonomskoj i prehrambenoj situaciji u provinciji Zadar u vremenu od 20. do 30. studenog

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 1. prosinca 1941. o političkoj, ekonomskoj i prehrambenoj situaciji u provinciji Zadar u mjesecu studenom

📜 Upute Guvernatora Dalmacije od 5. prosinca 1941. prefekturama Zadar, Split i Kotor za rad s dalmatinskim klerom

📜 Izvještaj Komesarijata Javne sigurnosti u Šibeniku od 26. prosinca 1941. Kvesturi u Zadru o napadima na talijanske fašističke vojnike i o akcijama partizana u Šibeniku i okolici od 18. kolovoza do 26. prosinca 1941. godine

📜 Izveštaj Komesarijata javne bezbednosti u Šibeniku od 26. decembra 1941. Kvesturi u Zadru o napadima na italijanske fašističke vojnike i o akcijama partizana u Šibeniku i okolini od 18. avgusta do 26. decembra 1941. godine

📜 Izvještaj Kraljevske kvesture Zadar od 10. siječnja 1942. Upravi policije Guvernatora Dalmacije u uništenju 50 telefonsko-telegrafskih stupova kod Radučića

📜 Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 15. siječnja 1942. federalnom sekretaru u Zadru o upućivanju 426 rodoljuba iz Skradina u internaciju

📜 Naređenje Mussolinija od 19. siječnja 1942. o reguliranju odnosa između vojnih i civilnih vlasti o pitanju javne sigurnosti i poretka u provincijama Zadar, Split, Kotor i Ljubljana

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 19. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o rušenju tt stupova na liniji Radučić—Knin

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 20. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu ustanika na talijansku patrolu kod Kistanja

📜 Izvještaj fašističkog federalnog sekretara u Zadru od 12. ožujka 1942. sekretaru Nacionalne fašističke stranke u Rimu o ubojstvu dvojice stanovnika i paljenju zaseoka kod Kistanja

📜 Izvještaj fašističkog federalnog sekretara u Zadru od 16. ožujka 1942. sekretaru Nacionalne fašističke stranke u Rimu o aktivnostima komunista u nekim dijelovima provincije

📜 Izvještaj fašističke organizacije na Dugom Otoku od 8. travnja 1942. fašističkoj federaciji u Zadru o svojoj djelatnosti za protekli mjesec

📜 Izvještaj policije u Kistanjima od 9. svibnja 1942. Kvesturi u Zadru o broju lica interniranih i predatih Specijalnom sudu za Dalmaciju

📜 Brzojav Guvernera Dalmacije od 13. svibnja 1942. prefektima Splita i Zadra za poduzimanje sigurnosnih mjera za vrijeme suđenja komunistima i drugim rodoljubima u Šibeniku

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 21. svibnja 1942. Glavnoj direkciji policije Guvernatorata Dalmacije o napadu partizana na talijanske garnizone Ervenik, Biovičino Selo i Mokro Polje

📜 Saopćenje Kraljevske kvesture u Zadru od 22. svibnja 1942. o izvršenom strijeljanju dvadeset pet rodoljuba u Šibeniku

📜 Izvještaj Kraljevske kvesture Zadra od 26 svibnja 1942 god. o broju interniranih, prijavljenih specijalnom sudu, protjeranih i osuđenih na smrt

📜 Izvještaj Kraljevske kvesture u Zadru od 26. svibnja 1942. o broju interniranih, prijavljenih Specijalnom sudu, protjeranih i osuđenih na smrt

📜 Brzojav karabinjerske ispostave u Šibeniku od 2. lipnja 1942. Kvesturi Zadar o sjećenju telegrafskih stupova u Grebaštici

📜 Izvještaj Kvesture u Zadru od 5. lipnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o strijeljanju dvojice rodoljuba u Šibeniku

📜 Ovlaštenje guvernera Dalmacije od 27. lipnja 1942. Prefekturi u Zadru za formiranje koncentracionog logora na Molatu

📜 Izveštaj komandanta Više komande oružanih snaga »Slovenija- Dalmacija« od 23. jula 1942. Vrhovnoj komandi o operacijama, vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji i o potrebi da se nadležnost za obezbeđenje javnog poretka na toj teritoriji poveri vojnim vlastima

📜 Naredba Prefekture Zadar od 1 srpnja 1942 god. za hapšenje i interniranje porodica partizana sa područja Biograda

📜 Naredba Prefekture Zadar od 1. srpnja 1942. za hapšenje i interniranje porodica partizana s područja Biograda

📜 Obavještenje Prefekture u Zadru od 4. srpnja 1942. kotarskom civilnom komesaru u Šibeniku o planiranoj akciji čišćenja zone Široke, Primošten i Rogoznica

📜 Izvještaj karabinjerske grupe Zadar od 4. srpnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o zločinu fašista na otoku Murteru

📜 Izvještaj Kvesture u Zadru od 4. srpnja 1942. Glavnoj upravi policije Guvernatorata Dalmacije o sukobu partizana i talijanske vojske kod sela Ivoševici

📜 Obavještenje Vojnog kabineta Guvernatorata Dalmacije od 7. srpnja 1942. Prefekturi u Zadru o naoružanju seljaka prijavljenih za antikomunističku miliciju

📜 Izvještaj grupe karabinjera u Zadru od 7. srpnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o strijeljanju pomagača partizana u Kistanjama

📜 Izvještaj Kvesture Zadar od 9 srpnja 1942 god. o prodoru partizana na područje Promine

📜 Izvještaj Kvesture Zadar od 9. srpnja 1942. prefektu Zadra o prodoru partizana na područje Promine

📜 Izvještaj školskog nadzorništva u Zadru od 9. srpnja 1942. guverneru Dalmacije o otvaranju škole u koncentracionom logoru na Molatu

📜 Izvještaj Komande kraljevskih karabinjera Dalmacije, Grupe Zadar, od 14 srpnja 1942 god. o odvođenju u logor na Molat grupe porodica partizana iz sela Zatona

📜 Izvještaj Komande Kraljevskih karabinjera Dalmacije, grupe Zadar, od 14. srpnja 1942. o odvođenju u logor na Molat grupe porodica partizana iz sela Zatona

📜 Izvještaj Komande kraljevskih karabinjera Dalmacije, Grupe Zadar, od 20 srpnja 1942 god. o čišćenju na otoku Ižu i o brojnom stanju logora na Molatu

📜 Izvještaj Komande Kraljevskih karabinjera Dalmacije, grupe Zadar, od 20. srpnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o čišćenju na otoku Ižu i o brojnom stanju logora na Molatu

📜 Izvještaj Komande kraljevskih karabinjera Dalmacije, Grupe Zadar, od 23 srpnja 1942 god. o odvođenju u koncentracioni logor na Molat grupe porodica partizana iz Krapnja

📜 Izvještaj Komande Kraljevskih karabinjera Dalmacije, grupe Zadar, od 23. srpnja 1942. o odvođenju u koncentracioni logor na Molat grupe porodica partizana iz Krapnja

📜 Izvještaj Komande trupa Zadra od 25. srpnja 1942. Komandi Osamnaestog armijskog korpusa o političkoj situaciji u provinciji Zadar

📜 Izvještaj karabinjerske čete u Zadru od 27. srpnja 1942. Kvesturi u Zadru o napadu partizana na karabinjersku stanicu u Božavi

📜 Izvještaj Komande kraljevskih karabinjera Dalmacije, Grupe Zadar, od 30 srpnja 1942 god. o odvođenju u logor porodica partizana iz Šibenika, Vodica i Tribunja

📜 Izvještaj Komande Kraljevskih karabinjera Dalmacije, grupe Zadar, od 30. srpnja 1942. o odvođenju u logor porodica partizana iz Šibenika, Vodica i Tribunja

📜 Izvještaj karabinjerske čete u Zadru od 30. srpnja 1942. Kvesturi u Zadru o upućivanju policije i vojske na otok Iž radi uspostavljanja reda

📜 Izvještaj Komande trupa Zadar od 1. kolovoza 1942. o hvatanju i interniranju stanovnika Dugog Otoka

📜 Obaveštenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 6. avgusta 1942. Komandi 18. armijskog korpusa o formiranju divizije »Zara«

📜 Izvještaj Kvesture u Zadru od 15. kolovoza 1942. Upravi policije Guver. natorata Dalmacije o organizaciji koncentracionog logora na Modatu i broju interniraca

📜 Izvještaj Komande odreda agenata Javne sigurnosti u Zadru od 15. kolovoza 1942. Kvestituri Zadra o hapšenju četiri lica zbog razgovora na hrvatskom jeziku

📜 Izveštaj Komande odreda agenata javne bezbednosti u Zadru od 15. avgusta 1942. Kvesturi Zadra o hapšenju četiri lica zbog razgovora na hrvatskom jeziku

📜 Izvještaj Komande trupa Zadar od 19. kolovoza 1942. o preformiranju trupa Zadar u diviziju »Zara«

📜 Izvještaj karabinjerske grupe Zadar od 19. kolovoza 1942. Guvematoratu Dalmacije o rušenju telegrafsko-telefonske linije Rogoznica—Trogir i oštećenju drobilice kamena u Podorljaku

📜 Izvještaj fašističkog federalnog sekretara od 28. kolovoza 1942. Prefektu u Zadru o aktivnostima partizana na području Šibenika

📜 Izvještaj Kvesture u Zadru od 7. rujna 1942. Prefektu u Zadru o političkoj i ekonomskoj situaciji u Šibeniku

📜 Izvještaj fašističke organizacije s Iža Velikog od 18. rujna 1942. fašističkom federalnom sekretaru u Zadru o političkoj situaciji na Ižu

📜 Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 19. rujna 1942. federalnom sekretaru u Zadru o rušenju telefonskih stupova kod Šibenika

📜 Izvještaj fašističke organizacije u vodicama od 26. rujna 1942. federalnom sekretaru u Zadru o rušenju telefonskih stupova između Tribunja i Pirovca

📜 Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 27. rujna 1942. federalnom sekretairu u Zadru o napadu partizana na brod s vojnicima između Zatona i Skradina

📜 Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 30. rujna 1942. federalnom sekretaru u Zadru o odlasku grupa omladinacaca u partizane

📜 Direktiva Kr. prefekture Zadar od 17 listopada 1942 god. o primjenjivanju mjera protiv porodica, čiji članovi pripadaju Narodnoosiobodilačkom pokretu

📜 Izvještaj Komande kraljevskih karabinjera Zadar od 21 listopada 1942 god. o preduzimanju mjera radi sprečavanja odlaska u Narodnooslobodilačku borbu omladinaca iz Murtera, Betine i Tijesna

📜 Uputstvo Kr. prefekture Zadar od 2 studenog 1942 god. o postupku prema porodicama partizana

📜 Izvještaj kraljevskih karabinjera iz Zadra od 4 studenog 1942 god. o hapšenju i odvođenju u logor Molat grupe omladinaca sa područja Vodice

📜 Izvještaj kraljevskih karabinjera iz Zadra od 6 studenog 1942 god. o čišćenju na području Stankovci - Biograd - Vodice

📜 Izvještaj Kraljevskih karabinjera iz Zadra od 8 studenog 1942 god. o čišćenju na području Biograd - Stankovci - Vodice

📜 Zabeleške Prefekture Zadar od 14. novembra 1942. o broju uhapšenog stanovništva koje treba internirati na o. Molat i o rekviriranoj stoci

📜 Izvještaj sekretara fašističke stranke za Zadar od 24 studenog 1942 god. o talijanskoj akciji čišćenja na području Primoštena i Male Ciste

📜 Izvještaj Kraljevskih karabinjera iz Zadra od 25 studenog 1942 god. o odvođenju u internaciju stanovništva iz Murtera, Betine i Hramine

📜 Izvještaj komande Kraljevskih karabinjera iz Zadra od 28 studenog 1942 god. o čišćenju na području Primoštena

📜 Izvještaj kraljevskih karabinjera iz Zadra od 30 studenog 1942 god. o interniranju stanovnika iz sela Zatona

📜 Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 2. siječnja 1943. Prefektu Zadra o situaciji na području Šibenika

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 9. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova o izvršenim hapšenjima u Kaprijama i Žirju

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 18. siječnja 1943. Guverneru Dalmacije o upućivanju članova partizanskih porodica iz rajona Zatona u koncentracioni logor u Vodicama

📜 Uputstvo Guvernatorata Dalmacije od 21. siječnja 1943. Prefektu i upravniku Doliciie u Zadru u vezi razmjene zarobljenika

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

158. pešadijska divizija Zara Krapina Borbe na Jadranu 1944. Sinj Vodice Petrinja Borbe u Istri 1944. 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Italija u drugom svetskom ratu Knin Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Hrvatske Avijacija u oslobodilačkom ratu Operacija Delfin Narodno oslobodilački odbori Solin Josip Broz Tito Završne operacije u Jugoslaviji Mario Roatta Omladina u ratu Genocid u NDH Gospić Istra u oslobodilačkom ratu Vis 264. pešadijska divizija Ustanak u Lici 1941. Britanija i Jugoslavija Senj Diverzije u oslobodilačkom ratu 2. oklopna armija Plaški Sjevernodalmatinski partizanski odred Rijeka Donji Lapac Zarobljenici u ratu Divizija Brandenburg Ustaški zločini 1941. Ustanak u Dalmaciji 1941. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. ZAVNOH Mario Robotti Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji SKOJ 15. brdski armijski korpus Partizanska avijacija 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe na Jadranu 1943. Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Dalmaciji 1944. 6. lička proleterska divizija NOVJ 18. italijanski armijski korpus Borbe u Lici 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. Split Trogir Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Mornarica NOVJ Ključ Šibenik Politički komesari u NOR-u Borbe u Hrvatskoj 1942. 114. lovačka divizija Borbe u Dalmaciji 1943. Benkovac Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Korčula Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Istri 1943. Fitzroy MacLean Borbe u Hrvatskoj 1945. Četnici u drugom svetskom ratu Glavni štab Hrvatske