Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Mornarica NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 126 hronoloških zapisa, 553 dokumenata i 27 fotografija.

Događaji

⚔️ 18. 12. 1942. VŠ NOV i POJ izdao naređenje da se pri Štabu 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske formira Sekcija za ratnu mornaricu, sa zadatkom da, na dobrovoljnoj bazi, mobiliše mornare u naroclnooslobodilačke mornaričke odrede i da što pre dođe do manjih plovnih jedinica radi dejstava mornaričkih odreda na moru.

⚔️ 28. 12. 1942. U s. Podgori (kod Makarske), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske, uspostavljena postaja Ratne mornarice.

⚔️ 1. 1. 1943. U Makarskom primorju mornaričke jedinice 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske zarobile neprijateljski motorni jedrenjak -Evropa-.

⚔️ 23. 1. 1943. U s. Podgori (kod Makarske) formiran 1. mornarički NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 8. 9. 1943. U Crikvenici formirana Komanda mornarice za Hrvatsko primorje i Istru, potčinjena GŠ NOV i PO za Hrvatsku.

⚔️ 19. 9. 1943. U Splitu formirana Obalska komanda (za srednju Dalmaciju), potčinjena Štabu 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske. (Ona je 29. septembra preformirana u Komandu flote naoružanih brodova, koja je dejstvovaia do 24. oktobra, kada je otpočeo rad Štaba mornarice NOVJ.)

⚔️ 25. 9. 1943. Desant na Lošinj izvršila 1. udarna brigada 13. divizije NOVJ u sadejstvu s mornaričkim jedinicama NOVJ. U dvodnevnim borbama zarobljeno je 265 četnika koji su se pre kapitulacije Italije povukli na ovo ostrvo iz Gorskog kotara i Hrvatskog primorja.

⚔️ 27. 9. 1943. U s. Ždrelcu (na o. Pašmanu) formirana Obalska komanda Kninskog sektora. (Od 5. oktobra nosi naziv: Komanda Mornarice za severnodalmatinsku obalu i severnodalmatinske otoke, potčinjena Štabu 19. divizije NOVJ.)

⚔️ 18. 10. 1943. VŠ NOV i POJ izdao naredbu o formiranju Štaba Mornarice NOVJ (koji je formiran 24. oktobra).

⚔️ 24. 10. 1943. Štab Mornarice NOVJ reorganizovao mornaričke jedinice i komande. Jadranska obala, od Tržita do r. Bojane, podeljena je na pet pomorsko-obalskih sektora, a 10. novembra na šest. Prvi i šesti sektor nisu bili uspostavljeni, jer im teritorija nije bila oslobođena.

⚔️ 6. 11. 1943. VŠ NOV i POJ uputio jugoslovenskoj delegaciji pri komandi savezničkih snaga u Bariju uputstvo o dostavljanju najpotrebnije materijalne pomoći Štabu Jugoslovenske ratne mornarice.

⚔️ 11. 11. 1943. Kod o. Pašmana Pažmanska flotila 3. pomorsko-obalskog sektora Mornaric NOVJ napala nemačke naoružane brodove i jedan brod potopila, dok se drugi povukao ka Zadru.

⚔️ 13. 11. 1943. Desant na o. Krk, o. Cres i o. Lošinj izvršile nemačke jedinice, pa su se mornaričke jedinice 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ morale povući na o. Rab.

⚔️ 20. 11. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito obavestio generala Vilsona, komandanta Vrhovne komande savezničkih snaga za Srednji istok, da će jedinice NOV i POJ uskoro pristupiti širim operacijama radi oslobođenja jednog dela jadranske obale, kako bi omogućile da ih saveznici brže snabdevaju. U tom cilju on je tražio podršku i sadejstvo savezničke avijacije, mornarice i tenkova.

⚔️ 22. 11. 1943. Iz Zadra delovi nemačke 114. lovačke i 264. pešadijske divizije otpočeli desant na severnodalmatinska ostrva. Posle dvodnevnih borbi Otočki NOP odred se povukao sa o. Ugljana i o. Pašmana na ostrva Dugi otok i Kornat. Do 25. novembra neprijatelj se iskrcao i na ostrva Rivanj, Sestrunj i Iž, a mornaričke jedinice 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ se prebacile: na o. Vis.

⚔️ 0. 12. 1943. U Aleksandriji, pod rukovodstvom britanskog generala Vilsona, održan sastanak Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje, kome su prisustvovali maršal vazduhoplovstva V. Britanije Daglas i admiral Vilis. Zaključeno je da se NOVJ pomogne školovanjem letačkog i tehničkog osoblja, opremom vazduhoplovnih eskadrila, obukom i kompletiranjem tenkovske brigade; da se Mornarici NOVJ stavi na raspolaganje nekoliko lakih ratnih jedinica i da joj se dodeli artiljerija.

⚔️ 8. 12. 1943. Kod s. Drvenika (Makarsko primorje) naoružani brodovi -Biokovac- i -Turist- iz sastava 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ napali ustaški brod -Jadro- i posle kratke borbe prisilili ga na predaju, zarobivši 30 žandarma, 2 oficira i 10 mornara i zaplenivši brod sa 12 vagona životnih namirnica i opreme.

⚔️ 10. 12. 1943. Kod o. Hvara naoružam brod -NB 6- sa delovima Hvarske i Primorske flotile 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ posle jednočasovne borbe zarobio neprijateljski motorni jedrenjak -Sv. Nikola-. Poginuli su 1 nemački podoficir i kapetan broda.

⚔️ 16. 12. 1943. Kod s. Sukošana mornaričke jedinice 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zarobile neprijateljski brod -Tomislav- koji je isplovio iz Zadra da bi izbegao bombardovanje savezničke avijacije.

⚔️ 18. 12. 1943. U Zadarskom kanalu 2 patrolna čamca Virske flotile 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ napali naoružani nemački brod koji je prevozio 150 vojnika i naneli mu teške gubitke u ljudstvu.

⚔️ 20. 12. 1943. Kod rta Pelegrina (na o. Hvaru) patrolni čamci 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ, u sadejstvu sa britanskim torpednim čamcima, zarobili 2 nemačka naoružana broda.

⚔️ 27. 12. 1943. U luci Hvaru nemački avioni potopoli naoružani brod -NB 5- iz 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 31. 12. 1943. Na istočnoj obali o. Ista naoružani brod -Jadran- iz 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zarobio posadu od 24 nemačka mornara, 3 domobranska podoficira i 2 mornara s nasukanog minopolagača -Mosor-.

⚔️ 0. 1. 1944. Brodovi mornarice NOVJ i saveznički brodovi otpočeli prebacivanje oko 34.000 jugoslovenskih izbeglica (žena, dece i staraca) sa o. Visa, preko južne Italije, u severnu Afriku. Oko 27.000 lica smešteno je u novoosnovane logore zbega u Egiptu (El Sat. El Khatatba i Tulumbat). Za rukovođenje životom i radom ovih logora formiran je Centralni odbor zbega, koji je bio potčinjen Oblasnom NO odboru za Dalmaciju.

⚔️ 2. 1. 1944. Štab Mornarice NOVJ uputio predlog Vrhovnom štabu NOV i POJ i Štabu 8. korpusa NOVJ da se o. Vis, kao značajan i odlučujući objekt na Jadranu, brani jačim snagama NOVJ.

⚔️ 3. 1. 1944. Na o. Visu, na sastanku, predstavnik Štaba Mornarice NOVJ i britanski general Ficroj Maklin razgovarali o mogućnostima angažovanja savezničkih jedinica u odbrani ostrva. Britanski predstavnik je izjavio da ne može pružiti efikasniju pomoć pri odbrani ostrva.

⚔️ 4. 1. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu Mornarice NOVJ da o. Vis brane dve brigade jačine oko 2.500 ljudi.

⚔️ 8. 1. 1944. Na o. Ist se iskrcalo oko 300 nemačkih vojnika s namerom da pronađu posadu nasukanog nemačkog minopolagača -Mosor-. Pošto su posadu već bile zarobile jedinice 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ nemački vojnici su uhapsili 52 muškarca od 18 do 60 godina, te ih ukrcali na brodove i sproveli u Zadar.

⚔️ 10. 1. 1944. Štab Mornarice NOVJ i Oblasni komitet KPH za Dalmaciju obavestili VŠ NOV i POJ da je na o. Vis stigao britanski general Miles. Ovaj general moli za odobrenje da se na o. Vis iskrca 150 savezničkih vojnika i predlaže da se o. Lastovo zauzme zajedničkim snagama a potom na njemu uspostavi zajednička posada.

⚔️ 10. 1. 1944. Nemački borbeni čamci zaplenili nenaoružani transportni brod Mornarice NOVJ, od 450 tona nosivosti, kojinj je iz Palerma (u Italiji) prebacivan na o. Vis materijal koji su saveznici slali jedinicama NOVJ. Brod je sproveden u Velu Luku na o. Korčuli, gde su ga saveznički avioni potopili.

⚔️ 13. 1. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio Štab Mornarice NOVJ da odobrava dolazak 150 britanskih vojnika na o. Vis radi ispomoći jedinicama NOVJ u odbrani ovog ostrva i radi napada na o. Lastovo i na susedne luke, s tim da civilna pozadinska vlast mora biti sastavljena isključivo od jugoslovenskih građana.

⚔️ 14. 1. 1944. Višku luku bombardovalo 7 nemačkih aviona, koji su oštetili brod -Marjan- iz sastava 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 17. 1. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu Mornarice NOVJ: da se dve brigade 26. divizije NOVJ odmah prebace sa o. Hvara na kopno a da na ostrvu ostanu samo izviđačke grupe.

⚔️ 17. 1. 1944. Štab Mornarice NOVJ uputio VŠ NOV i POJ i Štabu 8. korpusa NOVJ predlog da se odobri još jedna brigada za odbranu o. Visa, izrazivši čvrsto u veren je da se o. Vis s tim snagama može odbraniti od napada nemačkih snaga.

⚔️ 18. 1. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu Mornarice NOVJ: da sa o. Hvara evakuiše jedinice NOVJ na kopno; da svestrano ispita mogućnost odbrane o. Visa i eventualne prinudne evakuacije jedinica NOVJ sa ovog ostrva.

⚔️ 19. 1. 1944. Štab Mornarice NOVJ uputio Vrhovnom štabu NOV i POJ izveštaj u vezi sa odbranom o. Visa. U njemu ističe da su moguća dva rešenja: ili ostrvo uporno braniti sa dovoljnim snagama (oko 3 brigade) ili ga što pre napustiti, jer ostaviti manje snage značilo bi najveću opasnost; ostrvo se svaki dan sve bolje utvrđuje, a moral jedinica je dobar. Najzad ga moli da donese definitivnu odluku i naredi da ostrvo brane tri brigade.

⚔️ 20. 1. 1944. VŠ NOV i POJ saopštio Štabu Mornarice NOVJ odluku o odbrani o. Visa: odobrava tri brigade za odbranu ostrva, naređuje da se ostrvo utvrdi i postave mine i prepreke, da se od saveznika zatraži pomoć u naoružanju i ispomoć avijacijom i mornaricom u najodlučnijem trenutku, a da se jedinice NOVJ evakuišu samo u slučaju nužde.

⚔️ 20. 1. 1944. U s. Preku (na o. Ugljanu) jedan kombinovani odred (četa Severnodalmatinskog NOP odreda, desetina Dopunske čete 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ i 50 članova SKOJ-a i terenskih radnika iz s. Preka) izvršio napad i razbio nemačku posadu jačine 120 vojnika iz 1. bataljona 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije. Poginula 53, ranjena 34 i zarobljena 2 nemačka vojnika, dok se ostatak posade povukao u Zadar. Partizani su imali 3 mrtva i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 20. 1. 1944. Moskovska -Pravda- objavila vest iz Kaira o pobuni u jugoslovenskoj vojsci: -U poslednje vreme u jugo-slovenskim vojnim krugovima Purićeva vlada, koja je stigla ovamo, na svaki način sprečava odlazak u Jugoslaviju onih vojnika i oficira koji su izrazili želju da stupe u redove Narodnooslobodilačke armije Jugoslavije, na čijem se čelu nalazi maršal Tito. Prema vestima, takvu želju su izrazila 653 vojnika i oficira od 800 ljudi koji sačinjavaju neke jugoslovenske jedinice u Africi, 224 jugoslovenska mornara od 260 onih koji se nalaze u Aleksandriji i 16 ljudi iz kraljeve telesne garde.

⚔️ 24. 1. 1944. Naoružani brodovi -Partizan I- i -Partizan III- 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ uništili nemački naoružani remorker -Konstante-, koji se nasukao kod rta Ploče (na o. Olibu), i zarobili nemačku posadu.

⚔️ 31. 1. 1944. Na o. Visu, sa odobrenjem VŠ NOV i POJ, održan sastanak predstavnika Štaba mornarice NOVJ i Štaba 26. divizije NOVJ sa predstavnicima Štaba savezničkog komandosa. Govorilo se o zajedničkoj odbrani o. Visa i o zajedničkim ofanzivnim operacijama protiv nemačkih posada na susednim ostrvima.

⚔️ 31. 1. 1944. Delovi 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije zauzeli o. Ugljan, sa koga su se mornaričke jedinice NOVJ povukle na o. Vis.

⚔️ 0. 2. 1944. Na o. Visu, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana škola mornarice NOVJ.

⚔️ 1. 2. 1944. Delovi 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije zauzeli o. Iž i o. Dugi otok, s kojih su se mornaričke jedinice NOVJ povukle na o. Molat i o. Vis.

⚔️ 2. 2. 1944. Na poluostrvu Pelješcu nemački vojnici zaplenili patrolni čamac PČ 66 iz Korčulanske flotile 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 7. 2. 1944. U Monopoliju (u Italiji) uspostavljena baza Ratne mornarice NOVJ.

⚔️ 8. 2. 1944. Štab mornarice NOVJ obavestio VŠ NOV i POJ da su saveznici predložili da se na o. Visu, uz njihovu pomoć u materijalu i instruktorima, otvori diverzantski kurs. To je VŠ NOV i POJ 10. februara odobrio.

⚔️ 8. 2. 1944. Između o. Korčule i o. Mljeta tri nemačka borbena čamca napali i zarobili naoružani brod NB 10 i -Proleter- iz 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 8. 2. 1944. Kod o. Paga nemačka avijacija potopila 2 i oštetila 1 motorni jedrenjak iz 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 8. 2. 1944. U Velebitskom kanalu nemačka avijacija potopila tri broda Mornarice NOVJ sa hranom.

⚔️ 9. 2. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: traži da se tenkisti, avijatičari i mornari upućuju u Drvar; pita da li postoji radio-veza sa rukovodstvom NOP u Zagrebu; da se američki avijatičari koji su se spustili na slobodnu teritoriju i nalaze se kod GŠ NOV i PO za Hrvatsku upute u Drvar, šefu savezničke vojne misije generalu Ficroju Maklinu.

⚔️ 22. 2. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: da u Štab 5. udarnog korpusa najhitnije uputi preostalo vazduhoplovno, tenkovsko i šofersko osoblje; da povrati deo istog ljudstva koje je upućeno ka o. Visu, jer će svi biti upućeni na obuku u SSSR; ujedno ga je obavestio da Štab mornarice traži s njim vezu radi organizacije dotura materijala na delu obale između Dubrovnika i Boke.

⚔️ 26. 2. 1944. Po odobrenju vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, na o. Vis stigao britanski mornarički komandos br. 43, jačine 500 ljudi.

⚔️ 27. 2. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu mornarice da na o. Visu otvori artiljerijsku školu. Deo slušalaca poslaće vojna misija NOV i POJ pri savezničkoj komandi u Bariju (u Italiji).

⚔️ 27. 2. 1944. Kod o. Molata patrolni čamac PČ 22 iz 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice 10. korpusa NOVJ izvršile diverziju i oštetile lokomotivu i 5 vagona, a 3 vagona uništile. Zbog toga je saobraćaj obustavljen 20 časova.

⚔️ 28. 2. 1944. Kod o. Molata patrolni čamac PČ 22 iz 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zarobio naoružani motorni jedrenjak -Đuzepe Cezarije- sa 15 članova posade koju su sačinjavali nemački i italijanski mornari.

⚔️ 28. 2. 1944. Kod o. Paga, posle duže borbe, patrolni čamac PČ 2 i PČ 3 iz 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zarobili dva naoružana motorna jedrenjaka sa 83 nemačkih vojnika i 1 oficirom, dok je poginulo 18 vojnika.

⚔️ 3. 3. 1944. Delovi 9. ustaškog bataljona zaposeli o. Pag koje su branile jedinice 2, pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 9. 3. 1944. U Neretvanskom kanalu dva britanska torpedna čamca zabunom potopila patrolni čamac PČ 59 iz Viške flotile 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 13. 3. 1944. Štab Mornarice NOV i POJ izvestio VŠ NOV i POJ da je vlada V. Britanije deo ratnih brodova bivše Jugoslavije tokom. februara predala u Malti izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije; da se preostali brodovi delom nalaze u okviru savezničke flote, a delom u Bariju i Tarantu pod italijanskom zastavom. Ističe da je neizvesno kada će ovi brodovi biti predati mornarici NOVJ i traži instrukcije.

⚔️ 16. 3. 1944. U italijanskoj luci Galipoli posada prekookeanskog parobroda -Senga- iz sastava trgovačke mornarice Kraljevine Jugoslavije odlučila da se priključi NOV Jugoslavije.

⚔️ 17. 3. 1944. U Lastovskom kanalu tri nemačka broda napala i potopila naoružani brod NB 2 iz 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 18. 3. 1944. Kod uvale Lučina (na o. Molatu) pomorske snage 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zaplenile nemački desantno-jurišni čamac -Kistenjeger- i zarobile 16 vojnika.

⚔️ 20. 3. 1944. Delovi 847. puka nemačke 392. legionarske divizije zaposeli o. Rab, koji su branile jedinice 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 20. 3. 1944. Kod o. Dugog otoka dva nemačka aviona bombardovali i potopili naoružane brodove NB 1 i NB 6 iz 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 22. 3. 1944. Dvanaest nemačkih aviona bombardovali s. Komižu na o. Visu Uništen je patrolni čamac PČ 70 iz Viške flotile 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ, a poginula su 3 i ranjena 33 lica.

⚔️ 23. 3. 1944. Saveznički savet za primirje sa Italijom delimično rešio zahtev NKOJ-a stavivši na raspolaganje NOVJ samo pet manjih plovnih jedinica jugoslovenske mornarice koje je, aprila 1941. oduzela Italija.

⚔️ 23. 3. 1944. Kod o. Dugog otoka nemački avioni potopili patrolni čamac PČ 5 iz 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 25. 3. 1944. VŠ NOV i POJ uputio Štabu mornarice NOVJ direktivu: proceniti mogućnost da se održi o. Hvar (na koji su snage NOVJ izvele desant i tih dana ga uglavnom držale pod svojom kontrolom), kao i da se zauzmu ostali otoci, uz jače angažovanje saveznika.

⚔️ 6. 4. 1944. Kod o. Vira jedinice 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zaplenile motorni jedrenjak -San Antonio- sa 30 tona raži i zarobile 2 nemačka vojnika.

⚔️ 6. 4. 1944. Kod o. Molata jedinice 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zarobile motorni jedrenjak sa 2 nemačka i 4 italijanska naoružana mornara.

⚔️ 22. 4. 1944. Kod o. Silbe patrolni čamci PČ 21 i PČ 22 iz flotile 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ napali neprijateljske motorne jedrenjake -Galijana- i -Emilija-, u kojima se nalazilo 7 vagona uglja i 186 buradi baruta. Posle kraće borbe oni su brodove zaplenili a posadu (4 nemačka vojnika i 8 italijanskih mornara) zarobili. Poginula su 2 nemačka vojnika.

⚔️ 27. 4. 1944. U uvali Sv. Nikola (na o. Olibu) plovne jedinice 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zarobile nemački naoružani motorni jedrenjak -Bjanka Stela- s posadom od 14 mornaričkih podoficira i 1 oficira, dok su 4 podoficira poginula.

⚔️ 28. 4. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio telegram Štabu 26. divizije NOVJ: odaje priznanje i zahvalnost jedinicama 26. divizije i Mornarice NOVJ na postignutim uspesima pri desantnim prepadima na o. Korčulu i o. Mljet i uništenju tamošnjih nemačkih snaga.

⚔️ 0. 5. 1944. U Alžir, u štab generala Henri Vilsona, komandanta Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje, stigla vojna misija VŠ NOV i POJ, sa general-majorom Vladimirom Velebitom na čelu. Ona je sa generalom Vilsonom održala nekoliko sastanaka na kojima se raspravljalo o zahtevima VŠ da se poveća materijalno snabdevanje NOVJ i da se vazduhoplovne i mornaričke jedinice Kraljevine Jugoslavije koje su se nalazile na Bliskom istoku i Malti stave pod komandu VŠ NOV i POJ. Razgovor nije doneo očekivane rezultate, jer su savezničke vojne vlasti pitanje pomoći u oružju i odeći, kao i pitanje mornarice i vazduhoplovstva, uslovIjavale sporazumom NKOJ-a i izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije. VŠ je odbacio zahteve savezničke komande o upotrebi komandosa u operacijama na dalmatinskoj obali, jer je smatrao da nije potrebno slati savezničke trupe tamo gde su jedinice NOVJ toliko jake da su sposobne izvoditi i složene vojne operacije, ukoliko ih saveznici pomognu oružjem i tehnikom.

⚔️ 0. 5. 1944. Šef vojne misije VŠ NOV i POJ general-major Vladimir Velebit se sastao u Londonu sa predsednikom HSS Ivanom Šubašićem. Šubašić mu je izneo razlog dolaska u Englesku, naglašavajući da će nova vlada Kraljevine Jugoslavije biti formirana posle sporazuma sa NKOJ-em. Buduća vlada, po mišljenju Šubašića, treba da bude vlada koalicije, u kojoj bi učestvovali i predstavnici NKOJ-a, a umesto Draže Mihailovića dužnost ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva preuzeo bi Josip Broz Tito. Pored toga, on je naglasio da će buduća vlada Kraljevine Jugoslavije podržati NOP s ciljem da se sve snage u zemlji mobilišu za borbu protiv spoljnih i unutrašnjih neprijatelja.

⚔️ 17. 5. 1944. Između o. Korčule i o. Lastova tri nemačka borbena čamca napala i potopila naoružani brod NB 2 iz 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 26. 5. 1944. Na o. Olibu mornaričke jedinice NOVJ zarobile 2 nemačka vojnika na nemačkom čamcu -Regina-.

⚔️ 31. 5. 1944. U luci Olibu snage 847. puka nemačke 392. legionarske divizije napale i zarobile patrolni čamac PČ 76, koji je od o. Krka uplovio u luku ne znajući za akciju neprijatelja. Tom prilikom je poginuo i zamenik političkog komesara 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ Vlado Bagat, narodni heroj.

⚔️ 1. 6. 1944. Južno od o. Blitvenice pet nemačkih torpednih čamaca zarobilo motorne jedrenjake -Sokol-, -Palma-, -Sloga-, jednu barkasu i jedan čamac 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ koji su evakuisano ljudstvo (zbeg i vojsku, oko 250 ljudi) sa Kornatskog otočja prevozili na o. Vis.

⚔️ 1. 6. 1944. Južno od o. Blitvenice tri nemačka torpedna čamca zaplenila motorne jedrenjake -Mali Ante- i -Sv. Juraj- 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ koji su se, prevozeći 50 izbeglica, povlačili sa o. Žirja za o. Vis.

⚔️ 2. 6. 1944. Kod o. Blitvenice, vraćajući se sa Dugog otoka za o. Vis, naoružani brod NB 8 iz 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ sukobio se sa 4 nemačke torpiljarke. Jedna torpiljarka je prišla uz brod i jedan nemački mornar je skočio na njega, ali se NB 8, smelim manevrom, posle kraće borbe izvukao iz opasne situacije, oštetivši jednu torpiljarku i zarobivši 1 mornara. Na brodu je ranjeno 9 mornara.

⚔️ 6. 6. 1944. Radnici i mornari iz Istre i Slovenačkog primorja, zaposleni na savezničkim vojnim objektima u Alžiru formirali Komitet NOP-a Jugoslovena u Alžiru, sa zadatkom: sprečiti lažnu propagandu izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i četnika Draže Mihailovića među Jugoslovenima u Alžiru; raditi na prikupljanju dobrovoljaca za NOVJ i popularisati NOB.

⚔️ 28. 7. 1944. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije povela pregovore sa britanskim Ministarstvom ratnog transporta o povratku 68 brodova (oko 470 000 tona nosivosti) bivše jugoslovenske trgovačke mornarice koji su tokom rata prešli pod britansku zastavu i dobili britansku posadu. Pregovori su pokazali da britansko Ministarstvo ratnog transporta nije voljno da prihvati jugoslovenske zahteve.

⚔️ 29. 7. 1944. Kod o. Ista, posle kraće borbe, jedinice 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zarobile nemački trgovački naoružani brod -Feliče-. Poginuli su 1 nemački oficir, 1 podoficir i 3 ustaše, a zarobljeni su 1 oficir, 7 podoficira i 3 vojnika. Zaplenjeno je 54.463 kg raznih namirnica.

⚔️ 6. 8. 1944. U Kazerti (u Italiji) vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito sastao se s komandantom Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje generalom Henrijem Vilsonom. Na sastanku su rešena mnoga važna pitanja: materijalno snabdevanje NOVJ, sadejstvo savezničkog vazduhoplovstva s jedinicama NOVJ, formiranje vazduhoplovstva NOVJ uz pomoć saveznika, bolnička nega ranjenika NOVJ, formiranje materijalno-tehničke baze u Italiji, itd. Takođe je postignut sporazum o povratku jugoslovenske mornarice, koja je dotada plovila u sastavu savezničke sredozemne flote.

⚔️ 8. 8. 1944. VŠ NOV i POJ naredio da se Mehaničarska radionica u Komiži (na o. Visu), koja je pripadala 4. pomorsko-obalskam sektoru Mornarice NOVJ stavi pod upravu artiljerijskog odeljenja VŠ.

⚔️ 16. 8. 1944. Na o. Visu nastavljeni razgovori između predstavnika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije. Izbeglička vlada se obavezala: za NOVJ omogućiti prijem materijalne pomoći od saveznika; povesti pregovore o zajmu i najmu u korist stanovništva Jugoslavije; potpuno likvidirati svoje oružane snage u inostranstvu i javno se odreći Draže Mihailovića i njegovih četnika; u međunarodne organizacije (kao što su Unra, Crveni krst, sindikati i druge) postepeno uvoditi predstavnike NOP-a. Ona je pristala da ratna mornarica bivše Jugoslavije, koja se nalazila na o. Malti, pod administrativnom upravom komande savezničke flote u Sredozemlju, pređe u sastav NOVJ.

⚔️ 19. 8. 1944. Ministarstvo ratnog transporta vlade V. Britanije uputilo Štabu baze Mornarice NOVJ odgovor na njegov zahtev da saveznici vrate 11 jugoslovenskih brodova koji su plovili pod italijanskom zastavom. U odgovoru ono ističe da je to pitanje pokretalo preko Sredozemnog brodarskog ureda i Ministarstva mornarice vlade kraljevine Italije, ali do sada nije uspelo u svojim traženjima.

⚔️ 20. 8. 1944. Kod o. Murtera 1. četa mornaričke pešadije 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ potopili čamac s nekoliko nemačkih vojniiča.

⚔️ 23. 8. 1944. Dva nemačka i jedan ustaški bataljon sa domobranskom Hrvatskom mornaričkom legijom i četnicima (oko 2000 vojnika) izvršili napad iz Ogulina ka s. Vrbovskom i iz s. Zlobina ka s. Mrkoplju. Neprijatelj se probio do s. Srpskih Moravica i s. Mrkoplja, gde se spojio sa snagama iz s. Zlobina. Pod pritiskom jedinica 13. divizije NOVJ prinuđen je 27. i 28. avgusta na povlačenje u polazne rejone.

⚔️ 29. 8. 1944. Kod rta Kabal na o. Hvaru nemačka artiljerija sa o. Brača potopila patrolni čamac PČ 47 iz Hvarske flotile 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 3. 9. 1944. Posle trodnevnih borbi jedinice 1. proleterske (dalmatinske) udarne brigade 26. divizije NOVJ i četa mornaričke pešadije zauzele nemačko uporište u Sućuraju i time završile oslobođenje o. Hvara.

⚔️ 11. 9. 1944. Iz luke Oliba ojačana četa mornaričke pešadije 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ izvršila desantni prepad na o. Pag i u s. Novalji ubila 10 i zarobila 23 ustaše.

⚔️ 11. 9. 1944. U Manđeloskim vinogradima (na južnim padinama Fruške gore), po naredbi Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, od Jurišnog bataljona Štaba Sremske operativne zone i od Pratećeg bataljona, Mornaričke čete i Protivtenkovske baterije Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu formirana 11. vojvođanska NOU brigada.

⚔️ 12. 9. 1944. Kod o. Mljeta saveznička avijacija greškom potopila patrolni čamac PČ 75 17 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 14. 9. 1944. Kod s. Sućurja (na o. Hvaru) nemački brodovi zarobili patrolni čamac PČ 73 iz 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 27. 9. 1944. Kod o. Kosmača 4 nemačka broda zarobila patrolni čamac PČ 62 iz Lastovske flotile 5. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 5. 10. 1944. U Komiži (na o. Visu) otpočeli dvodnevni pregovori između delegacije VŠ NOV i POJ, predstavnika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i britanske kraljevske mornarice oko prelaska mornarice Kraljevine Jugoslavije na stranu NOVJ. Delegacija VŠ zatražila je da mornarica Kraljevine Jugoslavije pređe na stranu NOVJ, kako je bilo određeno sporazumom u Visu. i odbacila je predlog predstavnika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije da mornarica Kraljevine Jugoslavije i mornarica NOVJ formiraju zajednički (udruženi) operativni štab, zadržavajući svaka svoje ambleme, zastavu i uniforme, i da obe mornarice dejstvuju na Jadranskom moru pod operativnim rukovodstvom Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje. Pošto se nije mogla postići saglasnost, pregovori su sutradan 6. oktobra prekinuti.

⚔️ 7. 10. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito uputio članu VŠ NOV i POJ Aleksandru Rankoviću direktivu za razgovore o prelasku kraljevske mornarice pod komandu Vrhovnog štaba: -Pod kakvim uslovima primamo ratnu mornaricu ugovoreno je sa Šubašićem, a to je: mornarica ulazi pod neposrednu našu operativnu komandu, iako je Vrhovna komanda u Sredozemlju zadržala svoje pravo da ostane vrhovna komanda nad svim jedinicama koje operišu u Sredozemlju i Jadranu, pa i nad našim, koje smo dobili. To ima više administrativni karakter i zato će biti u štabu sredozemne flote jedan naš mornarički oficir, da rukovodi administracijom, jer snabdevanje naše mornarice ide tim putem . Nikakvih novih uslova ne primati-.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15 decembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone da uputi u Vrhovni štab Josipa Škorpika sa ostalim drugovima izbeglim iz mornarice Nezavisne Države Hrvatske

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18 decembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju sekcije za ratnu mornaricu i o njenim osnovnim zadacima

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i PO Jugoslavije od 18 decembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone Hrvatske o formiranju Sekcije za Ratnu mornaricu pri Štabu zone i njenim zadacima

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 24 prosinca 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o uspostavljanju postaja Ratne mornarice

📜 Izvod iz pisma političkog komesara Četvrte operativne zone od 25 decembra 1942 god. načelniku Štaba Osmog korpusa o odluci Vrhovnog komandanta NOV i POJ da se pri Četvrtoj operativnoj zoni formira Sekcija za Ratnu mornaricu

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29 decembra 1942 god. štabovima operativnih jedinica za dostavljanje podataka o mornaričkom osoblju

📜 Popis ratnih brodova bivše jugoslavenske ratne mornarice u službi talijanske i engleske mornarice i kraljevske vlade u Kairu u prvoj polovini 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o prvim uspjesima jedinica Ratne mornarice

📜 Predlog Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uvođenju zastave Ratne mornarice

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o prvim uspjesima jedinica Ratne mornarice

📜 Prijedlog Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uvođenju zastave Ratne mornarice

📜 Obavijest centralnoga komiteta KP Hrvatske Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o slanju Okružnice Štaba Četvrte operativne zone o organizaciji službe Ratne mornarice NOV i PO Jugoslavije

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9 januara 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za upućivanje mornaričkog osoblja Sekciji za ratnu mornaricu

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mor-naricu) od 13 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uspostavljanju postaja Ratne mornarice, zarobljvanju neprijateljskih brodova i reakciji talijanske vojske

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 13. siječnja 1943. Vrhovnom Štabu NOV i POJ o uspostavljanju postaja Ratne mornarice, zarobljavanju neprijateljskih brodova i reakciji talijanske vojske

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima u februaru 1944

📜 Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice NOV Jugoslavije primljenih od Drugog i Trećeg pomorskog obalskog sektora u februaru 1944

📜 Naredba Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 12 februara 1944 o formiranju mornaričke stanice na otoku Lastovu

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 14 februara 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o uništenju ribarskih čamaca

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 14 februara 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o zadacima i organizacionom stanju sektora

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 15 febru-ara 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o stanju i organizacionim promjenama u sektoru

📜 Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 15 februara 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o stanju u sektoru i o borbama od 16 januara do 15 februara

📜 Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 16 februar 1944

📜 Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 17 februar 1944

📜 Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 18 februara 1944 Štabu Osmog korpusa o organizaciji i stanju sanitetske službe u Mornarici

📜 Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 20 februar 1944

📜 Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 21 februar 1944

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 22 februar 1944

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 23 februar 1944

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 24 februar 1944

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Mornarice iz prve polovine marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o stanju u Trećem pomorskom obalskom sektoru

📜 Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice NOV Jugoslavije primljenih od Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije u februaru i martu 1944 godine

📜 Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice upućenih Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije u februaru i martu 1944

📜 Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice NOV Jugoslavije upućenih Drugom i Trećem pomorskom obalskom sektoru u martu 1944

📜 Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice NOV Jugoslavije primljenih od Drugog i Trećeg pomorskog obalskog sektora u martu 1944

📜 Vojno-obavještajni izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 1 marta 1944 Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije

📜 Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 3 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o napadu na neprijateljske jedinice 28 februara jugoistočno od Jakišnice (na otoku Pagu)

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 3 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o zarobljavanju neprijateljskog motornog jedrenjaka Đuzepe Cezarije 28 februara 1944 godine

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 5 mart 1944

📜 Izvještaj Štaba Baze NOV Jugoslavije u Monopoliju od 5 marta 1944 god. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o organizaciji Baze

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 6 mart 1944

📜 Naredba Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 8 marta 1944 o izmjeni granice između Drugog i Trećeg pomorskog obalskog sektora

📜 Izvještaj Baze mornarice NOV Jugoslavije u Monopoliju od 10 marta 1944 Štabu Mornarice o organizaciji škola i kurseva

📜 Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 12 marta 1944 Štabu Osmog korpusa o organizacionom stanju Mornarice

📜 Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 12 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o stanju i radu jedinica poslije zauzimanja obale i otoka od strane neprijatelja

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 12 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o organizacionom stanju sektora

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 12 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslaviji o dejstvima neprijateljskih snaga na teritoriji sektora

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Mornarice NOV Jugoslavije od 14 marta 1944 Štabu Mornarice o radu i organizacionom stanju Drugog i Trećeg pomorskog obalskog sektora

📜 Pismo Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 14 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o novim kanalima za održavanje veze između otoka i kopna

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 15 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima i organizacionom stanju

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 20 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o napadima neprijateljskih aviona na brodove i teritoriju sektora

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 22 mart 1944

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 23 mart 1944

📜 Izvještaj Štaba Baze NOV Jugoslavije u Monopoliju od 23 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o organizacionom stanju Baze i o prelasku brodova kraljevske mornarice na stranu NOV Jugoslavije

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 24 mart 1944

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 25 mart 1944

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 26 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o akcijama na teritoriji sektora

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 27 mart 1944

📜 Uputstvo za rad Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 28 marta 1944 Štabu Drugog pomorskog obalskog sektora poslije povlačenja na Dugi Otok

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 29 mart 1944

📜 Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 30 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o napadu na neprijateljski motorni čamac kod luke Lučine na otoku Molatu

📜 Pregled rada i organizacionog stanja Mornarice NOV Jugoslavije od decembra 1943 do aprila 1944

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ Broj 23 - 27 za decembar 1942 - april 1943 god. (Akcije naše Ratne mornarice)

📜 Obavještenje Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 1 aprila 1944 zapovjedništvu parobroda Senga povodom priključenja posade jedinicama NOV Jugoslavije

📜 Obavještenje Baze NOV Jugoslavije u Monopoliju od 10 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o preuzimanju parobroda Sitnice

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 11 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o zarobljavanju neprijateljskog motornog jedrenjaka San Antonio

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 12 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o akciji u blizini otoka Vrgade

📜 Izvještaj Štaba Baze mornarice NOV Jugoslavije u Monopoliju od 12 aprila 1944 Štabu Mornarice o organizaciji škola i kurseva

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 13 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o akcijama i dejstvima neprijatelja

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 15 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima mornaričkih jedinica i o organizacionom stanju sektora

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 15 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o raspodjeli pomorskih čamaca i naoružanih brodova

📜 Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 17 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o stanju i radu jedinica poslije zauzimanja obale i otoka od strane neprijatelja

📜 Zapovijest Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 18 aprila 1944 Četvrtom pomorskom obalskom sektoru za prebacivanje snaga Dvadeset šeste divizije sa otoka Lastova na otok Mljet

📜 Zapovijest Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 20 aprila 1944 Štabu Četvrtog pomorskog obalskog sektora za prebacivanje dijelova Dvadeset šeste divizije sa otoka Visa na otok Korčulu

📜 Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 22 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o organizacionom stanju u Mornarici

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije od 22 aprila 1944

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 23 april 1944

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 24 april 1944

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 25 april 1944

📜 Zapovijest Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 17 aprila 1944 Četvrtom pomorskom obalskom sektoru za prebacivanje snaga 26 divizije sa otoka Visa na otok Lastovo

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 27 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o akcijama od 12 do 27 aprila

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 12 maja 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o organizacionom stanju i o borbama vođenim od 27 aprila do 11 maja

📜 Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 30 aprila 1944 Štabu Dvadeset šeste divizije o učešću mornaričkih jedinica u desantu na otoke Mljet i Korčulu

📜 Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 30 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o zarobljavanju neprijateljskog broda A 144 - Bjanka Stela u uvali Sv. Nikola na otoku Olibu

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 30 april 1944

📜 Pohvala Vrhovnog komandanta NOV i PO Jugoslavije i Komandanta savezničkih snaga na Sredozemlju od 3 maja 1944 jedinicama Dvadeset šeste divizije i Mornarice NOV Jugoslavije za postignute uspjehe prilikom napada na otoke Mljet i Korčulu

📜 Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 4 maja 1944 Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadu jedinica Trećeg pomorskog obalskog sektora na neprijateljske jedrenjake

📜 Zapovijest Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 4 maja 1944 za prebacivanje jedinica Dvadeset šeste divizije prilikom desanta na otok Šoltu

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 10 maj 1944

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 11 maj 1944

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 12 maja 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima na otoku Šolti

📜 Pismo Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 17 maja 1944 štabo-vima pomorskih obalskih sektora povodom potapanja broda Marin II

📜 Naredba Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 24 maja 1944 za raspored rukovodećeg kadra u pomorskim obalskim sektorima

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 28 maja 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima od 12 do 27 maja

📜 Operativni izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 12 juna 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima od 28 maja do 11 juna

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 2 juni 1944

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 2 juna 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o borbi naoružanog broda Kornat s njemačkim snagama

📜 Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 3 juna 1944 Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o prelasku parobroda Timok na stranu NOV Jugoslavije

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 4 juni 1944

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 5 juna 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima mornaričkih jedinica prilikom desantne akcije Dvadeset šeste divizije na otok Brač

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Sanitet u ratu Afrički front Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Trst 8. dalmatinski korpus NOVJ Zadar Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Hrvatskoj 1942. 9. slovenski korpus NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. Dragoljub Draža Mihailović Glavni štab Hrvatske Borbe na Jadranu 1944. Borbe na Jadranu 1945. Partizanska avijacija Britanija i Jugoslavija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Rab Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 3. prekomorska brigada - udarna Omiš Avijacija u oslobodilačkom ratu Trogir Intendantura u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Vis Centralni komitet KPJ Vlada Velike Britanije Borbe u Dalmaciji 1942. Desant NOVJ na Korčulu 1944. Borbe u Dalmaciji 1944. Ranjenici u ratu Pelješac 26. dalmatinska divizija NOVJ Makarska Korčula Desant NOVJ na Šoltu maja 1944. Vladimir Velebit Josip Broz Tito Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Luftwaffe u Jugoslaviji 1. lovačka eskadrila NOVJ Komunistička partija Hrvatske Borbe u Istri 1943. Hvar Borbe u Hrvatskoj 1945. Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1945. 264. pešadijska divizija Dubrovnik Podgora Glavni štab Slovenije Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Brač Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Bitka za Brač 1944. 1. prekomorska brigada Zarobljenici u ratu Italija u drugom svetskom ratu Operacija Jesenji pljusak Borbe u Hrvatskoj 1944. Završne operacije u Jugoslaviji Krk Borbe u Sloveniji 1944. Split Vrhovni štab NOVJ Henry Maitland Wilson Mali Lošinj Četnici u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u Borbe u Dalmaciji 1943. Knin Borbe na Jadranu 1943.