Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

1. prekomorska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 7 fotografija.

Dokumenti

📜 Izvještaj delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 22 novembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o pripremama i transportovanju Prve prekomorske brigade

📜 Obavještenje delegacije NOV i POJ u Bariju od 2 novembra 1943 god. Komandi mornarice NOVJ o postignutom sporazumu za dodjeljivanje naoružanja i opreme Prvoj prekomorskoj brigadi

📜 Izvještaj delegacije NOV i POJ Bari od 2. studenog 1943. Komandi Mornarice NOVJ o formiranju Prve prekomorske brigade

📜 Izvještaj delegacije NOV i POJ u Bariju od 22. studenog 1943. Štabu Mornarice NOVJ o pripremama za prebacivanje Prve prekomorske brigade u Jugoslaviju

📜 Izvještaj delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 26 novembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o upućivanju dijelova Prve prekomorske brigade na otoke srednje Dalmacije

📜 Izvještaj delegacije NOVJ od 26. studenog 1943. Štabu Mornarice NOVJ o početku upućivanja bataljona Prve prekomorske brigade na Korčulu

📜 Izvještaj delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 29 novembra 1943 god. Komandi Mornarice NOVJ o upućivanju boraca Prve prekomorske brigade u Jugoslaviju

📜 Izvještaj delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 30 novembra 1943 god. Komandi Mornarice NOVJ o upućivanju dijelova Prve prekomorske brigade u Jugoslaviju

📜 Izvještaj delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 1 decembra 1943 god. Komandi Mornarice NOVJ o upućivanju dijelova Prve prekomorske brigade u Jugoslaviju

📜 Izvještaj delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 7 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o upućivanju posljednjeg kontingenta boraca Prve prekomorske brigade

📜 Naređenje Štaba Mornarice NOVJ od 13 decembra 1943 god. referentu mornaričke pješadije i partizanskih odreda o prebacivanju Trećeg slovenačkog bataljona Prve prekomorske brigade na Hvar

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara Prve dalmatinske NOU brigade od 15. prosinca 1943. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o sastavu i brojnom stanju Prve prekomorske brigade

📜 Zapovijest Štaba Mornarice NOVJ od 16 decembra 1943 god. za prevoženje Prve prekomorske NO brigade sa o. Šolte na obalu kod Starog Trogira

📜 Zapovijest Štaba Mornarice NOVJ od 16. prosinca 1943. za prevoženje Prve prekomorske NO brigade s otoka Šolte na obalu kod Starog Trogira

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 18 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o organizaciji akcije za prebacivanje Prve prekomorske brigade sa otoka Šolte na kopno

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 18. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o organizaciji akcije za prebacivanje Prve prekomorske brigade s otoka Šolte na kopno

📜 Izvještaj Štaba Prve prekomorske brigade od 9 januara 1944 god. Štabu Mornarice NOVJ o iskrcavanju brigade u luku Drage između Biograda i Pirovca

📜 Izvještaj Štaba Prve prekomorske brigade od 9. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o iskrcavanju brigade u luku Drage između Biograda i Pirovca

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o zaposjedanju uporišta Kašić i Zemunik od partizana, ugroženosti Smilčića i Karina, pokretima Prekomorske brigade u pravcu Zegara

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. januara 1945. Glavnom štabu Slovenije o uvrštavanju Slovenaca u Prekomorsku brigadu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o zabrani slanja prekomorskih brigada u Sloveniju

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe na Jadranu 1944. Josip Broz Tito 118. lovačka divizija Borbe na Jadranu 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. 6. lička proleterska divizija NOVJ Glavni štab Slovenije Italija u drugom svetskom ratu Divizija Brandenburg 2. prekomorska brigada Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Sloveniji 1945. Trogir Mornarica NOVJ Politički komesari u NOR-u 2. oklopna armija Borbe u Hrvatskoj 1944. Druga neprijateljska ofanziva Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Komunistička partija Hrvatske 1. proleterska udarna brigada 26. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Korčula Vis 3. prekomorska brigada - udarna 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 15. brdski armijski korpus Kapitulacija Italije Pelješac Hvar Operacija Jesenji pljusak 13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska)