Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

3. prekomorska brigada - udarna

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

📜 Obaveštenje člana Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok Miloja Milojevića od 17. februara 1944. komandantu 26. NO divizije o pripremama za formiranje 3. prekomorske NO brigade

📜 Obaveštenje šefa Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok dr Vladimira Velebita od 26. februara 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. NO divizije da im se za odbranu ostrva Visa može staviti na raspolaganje 3. prekomorska NO brigada

📜 Obavještenje šefa Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok dra Vladimira Velebita od 26. veljače 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. NO divizija da im se za obranu otoka Visa može staviti na raspolaganje 3. prekomorska NO brigada

📜 Poruka šefa delegacije NOV i POJ u Bariju dr Sergija Matkieda od 29. februara 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. divizije da pripreme prihvat ljudstva 3. prekomorske NO brigade

📜 Poruka šefa delegacije NOV i POJ u Bariju dr Sergija Makieda od 29. veljače 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. NO divizije da pripreme prihvat ljudstva 3. prekomorske NO brigade

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da 3. prekomorsku NO brigadu prikupi kao kompaktnu jedinicu i u celini prebaci na obalu

📜 Poruka člana Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje od 19. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da ravnopravnom zamenom za druge borce, izuzme artiljerce iz 3. prekomorske NO brigade

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. ožujka 1944. Štabu Mornarice NOVJ da 3. prekomorsku NO brigadu prikupi kao kompaktnu jedinicu i u cjelini prebaci na obalu

📜 Zahtev člana Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje Miloja Milojevića od 18. aprila 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da iz logora NOVJ u Gravini uputi na ostrvo Vis Protivtenkovsku četu 3. prekomorske brigade

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 22. februara 1945. upućeno Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stavljanju na raspolaganje svih Slovenaca iz 5. prekomorske brigade Glavnom štabu Slovenije i zabrani upućivanja 3. prekomorske brigade

Fotografije

Povezane odrednice

Miloje Milojević 369. legionarska divizija (vražja) 118. lovačka divizija Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Borbe u Sloveniji 1945. Glavni štab Slovenije 11. dalmatinska udarna brigada (biokovska) Omiš Borbe u Istri 1944. 5. prekomorska brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Brač 1. tenkovska brigada NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Vis Josip Broz Tito Korčula Pelješac Borbe u Dalmaciji 1944. Vrhovni štab NOVJ 1. prekomorska brigada Kapitulacija Italije Istra u oslobodilačkom ratu Ranjenici u ratu Vladimir Velebit Borbe na Jadranu 1944. Makarska Borbe u Hrvatskoj 1944. 8. dalmatinski korpus NOVJ Mornarica NOVJ 26. dalmatinska divizija NOVJ