Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 30.07.2023: 8 novih knjiga ****
ustanak

Borbe u Istri 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 65 hronoloških zapisa, 60 dokumenata i 12 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 1. 1944. Seoski NO odbor u s. Račjoj Vasi (u Istri) otvorio hrvatsku školu, koju je pohađalo 77 učenika.

⚔️ 6. 1. 1944. U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 1. istarski partizanski bataljon.

⚔️ 14. 1. 1944. U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 4. istarski partizanski bataljon.

⚔️ 15. 1. 1944. U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 2. istarski partizanski bataljon.

⚔️ 17. 1. 1944. U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 3. istarski partizanski bataljon.

⚔️ 21. 1. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da se u Istri formiraju laki NOP odredi, iz kojih bi se kasnije razvila divizija.

⚔️ 30. 1. 1944. Odlukom VŠ NOV i POJ, od 13. i 35. divizije NOVJ i jedinica Operativnog štaba za Istru formiran 11. korpus NOVJ. Njegovo je operativno područje zahvatilo Liku, Gorski kotar, Hrvatsko primorje i Istru.

⚔️ 0. 2. 1944. U logoru Gravina (u Italiji), od Istrana, Primorskih Slovenaca, jednog bataljona Crnogoraca i izvesnog broja prezdravelih ranjenika, formirana 3. prekomorska brigada koja je kasnije ušla u sastav 26. divizije 8. korpusa NOVJ.

⚔️ 10. 2. 1944. U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 1. udarni partizanski bataljon.

⚔️ 18. 2. 1944. U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 2. udarni partizanski bataljon.

⚔️ 22. 2. 1944. Kod Žminja jedinice 1. istarskog partizanskog bataljona srušile električnu centralu.

⚔️ 22. 2. 1944. Između Buzeta i s. Rakitovca jedinice 1. udarnog istarskog bataljona srušile 150 m pruge i pokidale tt stubove.

⚔️ 23. 2. 1944. Na putu Višnjan - s. Motovun 1. četa 2. istarskog partizanskog bataljona napala dva nemačka kamiona i dva putnička automobila. U borbi je poginulo 12 i ranjeno 25 neprijateljskih vojnika, a vozila su uništena.

⚔️ 26. 2. 1944. Četvrta italijanska četa 1. istarskog partizanskog bataljona upala u Rovinj i iz zatvora oslobodila 18 rodoljuba koje su fašisti pohapsili.

⚔️ 28. 2. 1944. Između Rovinja i Kanfanara jedinice 1. istarskog partizanskog bataljona srušile železnički most i oštetile prugu.

⚔️ 0. 3. 1944. Grof Karlo Sforca razradio tezu o problemu Istre i Slovenačkog primorja: predlaže da se Zadar, o. Lastovo i ostala dalmatinska ostrva vrate Jugoslaviji, da se formira slobodna luka Rijeka pod starateljstvom i kontrolom Ujedinjenih nacija, da Istra i Slovenačko primorje i dalje ostanu pod vlašću Italije.

⚔️ 0. 3. 1944. Održana prva okružna konferencija USAOH-a za Buzet (u Istri), na kojoj je izabran Okružni odbor.

⚔️ 17. 3. 1944. Između s. Šapjana i s. Starada (na putu Trst-Rijeka) 2. istarski partizanski bataljon uništio dva nemačka automobila s vojnicima.

⚔️ 18. 3. 1944. U blizini Kastva jedinice Operativnog štaba NOV i PO za Istru spasle 12 američkih avijatičara, palih iz tri američka aviona.

⚔️ 1. 4. 1944. Na pl. Učki, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formirana 1. istarska brigada -Vladimir Gortan-.

⚔️ 1. 4. 1944. Na pl. Učki održana I oblasna konferencija USAOH-a za Istru, kojoj je prisustvovalo oko 800 delegata iz svih krajeva Istre.

⚔️ 2. 4. 1944. Jedinice 2. istarskog udarnog bataljona minirale prugu između s. Boruta i s. Cerovlja. Uništene su 2 lokomotive, a oštećeno je nekoliko vagona nemačkog vojnog voza.

⚔️ 5. 4. 1944. U s. Lupoglavu 1. istarska brigada -Vladimir Gortan- razbila 120 italijanskih fašista i 20 karabinijera.

⚔️ 6. 4. 1944. U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 1. NOP odred -Učka-.

⚔️ 9. 4. 1944. Na pruzi Sapjane - s. Mučići minerska grupa 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- uništila lokomotivu i 3 vagona.

⚔️ 11. 4. 1944. U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 2. pulski NOP odred.

⚔️ 11. 4. 1944. U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran italijanski partizanski bataljon -Pino Budičin-.

⚔️ 14. 4. 1944. Kod s. Šapjana (na pruzi Trst-Rijeka) minerska grupa 1. bataljona 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- uništila nemački voz.

⚔️ 15. 4. 1944. Na pruzi s. Sapjane - s. Matulje jedinice 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- uništile 2 lokomotive i 21 vagon.

⚔️ 17. 4. 1944. Na pruzi kod s. Jurdana (blizu Rijeke) minerska grupa 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- uništila lokomotivu i 2 vagona.

⚔️ 22. 4. 1944. Na pruzi između Rijeke i s. Matulja minerski vod 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- uništio lokomotivu i 2 vagona.

⚔️ 25. 4. 1944. Kod s. Sapjana (na putu Trst-Rijeka) 1. istarska brigada -Vladimir Gortan- uništila 4 kamiona i 1 autobus s nemačkim vojnicima.

⚔️ 26. 4. 1944. Na području pl. Učke otpočeo napad snaga nemačke 278. pešadijske divizije, 10. SS policijskog puka i drugih teritorijalnih jedinica u cilju uništenja istarskih jedinica. Operativni štab za Istru, sa potčinjenim jedinicama, ranije se izvukao u rejon s. Šapjane - s. Klana - s. Kastav. Nemačke jedinice su produžile čišćenje tog dela Istre do 8. maja i tom prilikom izvršile niz zločina: u s. Lipi 29. aprila pobile 278 ljudi; popalile M. i V. Učku, Vranje, Brest, Brgudac, Semić, Račju Vas, Trstenik, Vodice i druga sela.

⚔️ 0. 5. 1944. U s. Višnjanu (kod Pazina, u Istri), italijanske vlasti obesile člana SK KPH i predsednika SNO odbora Pazin Jozu Šurana, narodnog heroja.

⚔️ 21. 5. 1944. Kod s. Cukrića (na pruzi Kanfanar-Vodnjan, u Istri) minerska grupa 3. italijanskog bataljona 2 pulskog NOP odreda uništila lokomotivu i 3 vagona.

⚔️ 22. 5. 1944. Jedinice 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- spalile ž. st. Rakitovac (kod Buzeta, u Istri) i u neposrednoj blizini porušile prugu.

⚔️ 22. 5. 1944. Između Raše i Labina (u Istri) diverzantska grupa 1. NOP odreda -Učka- porušila most i uništila kamion s nemačkim vojnicima.

⚔️ 28. 5. 1944. Diverzantska grupa 3. bataljona 1. NOP odreda -Učka- minirala prugu Lupoglav - s. Roč (u Istri), zbog čega je nemački vojni voz (lokomotiva i 6 vagona) iskočio iz šina.

⚔️ 30. 5. 1944. Kod s. Klane (blizu Rijeke) 1. udarni bataljon 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- zapalio tri nemačka kamiona.

⚔️ 6. 6. 1944. Radnici i mornari iz Istre i Slovenačkog primorja, zaposleni na savezničkim vojnim objektima u Alžiru formirali Komitet NOP-a Jugoslovena u Alžiru, sa zadatkom: sprečiti lažnu propagandu izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i četnika Draže Mihailovića među Jugoslovenima u Alžiru; raditi na prikupljanju dobrovoljaca za NOVJ i popularisati NOB.

⚔️ 10. 6. 1944. Princ Umberto poverio mandat za sastav nove italijanske vlade Bonomiju, nekadašnjem hrišćanskom socijalisti i jednom od Sforcinih saradnika za vreme pripreme i potpisivanja Rapalskog ugovora. (Bonomi je podržavao Sforcu u pitanju Istre i Slovenačkog primorja.)

⚔️ 11. 6. 1944. Prva istarska brigada -Vladimir Gortan- zauzela s. Gračišće i s. Pićan (kod Pazina), koja su branili italijanski fašisti i karabinijeri.

⚔️ 11. 6. 1944. Blizu s. Klane (kod Rijeke) po naređenju Operativnog štaba za Istru, ponovo formirana 2. istarska brigada (kasnije: 2 brigada 43. divizije 11. korpusa NOVJ).

⚔️ 13. 6. 1944. Prva istarska brigada -Vladimir Gortan- zauzela s. Šumberg i s. Sv. Nedelju (kod Labina) koja su branili italijanski fašisti.

⚔️ 27. 6. 1944. Drugi bataljon 2. pulskog NOP odreda zauzeo s. Livade (kod Motovuna, u Istri) koje su branili italijanski fašisti.

⚔️ 30. 6. 1944. Jedinice 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- zauzele s. Gradinje (kod Buzeta) koje su branili italijanski fašisti i karabinijeri.

⚔️ 0. 7. 1944. U Istri izišao prvi broj lista -Istranka- (izdavao ga Oblasni odbor AFŽ-a za Istru).

⚔️ 1. 7. 1944. U Istri je izašao prvi broj lista -Jedinstvo mladih- (izdavao ga Oblasni odbor USAOH-a za Istru).

⚔️ 23. 7. 1944. Na oslobođenoj teritoriji Istre otpočela I oblasna konferencija AFŽ-a za Istru. Konferenciji je prisustvovalo 1500 žena iz čitave Istre, zatim delegati iz Slovenije, Trsta i Hrvatskog primorja, kao i predstavnici Glavnog odbora AFŽ-a za Hrvatsku. Konfenercija je završena 25. jula.

⚔️ 7. 8. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito obišao front savezničkih armija u Italiji. Kod Bolenskog jezera on se sastao s komandantom savezničkih kopnenih snaga u Italiji generalom Haroldom Aleksanderom, Tom prilikom je došlo do ovog sporazuma: da u NOVJ stupe oni Hrvati i Slovenci iz Istre i Slovenačkog primorja koji su prisilno bili mobilisani u italijansku vojsku; da se Istra i Slovenačko Primorje, shodno odlukama II zasedanja AVNOJ-a, imaju smatrati operacijskim područjem NOVJ.

⚔️ 10. 8. 1944. U Kazerti (u Italiji), u razgovorima s vrhovnim komandantom NOV i POJ Josipom Brozom Titom, komandant Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje general Henri Vilson postavio pitanje desanta na Istru, opravdavajući to potrebama da se što pre ovlada Trstom i kompromituje nemačka odbrana u Italiji, Maršal Tito je zahtevao da, prilikom eventualne operacije u Istri, savezničke vojne jedinice sarađuju sa NOVJ i poštuju jugoslovenske organe vlasti.

⚔️ 12. 8. 1944. U Napulju (u Italiji) otpočeo dvodnevni sastanak vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika NKOJ-a Josipa Broza Tita sa predsednikom vlade V. Britanije Vinstonom Čerčilom. Britanski premijer je predlagao da se Maršal Tito sastane s kraljem Petrom II Karađorđevićem, ali je to Tito odlučno odbio. Čerčil je priznao pravo Jugoslavije na Istru, ali ne i na Trst, a grad Pulu, sa aerodromom, tražio je kao bazu za snabdevanje savezničkih trupa koje su nastupale prema Austriji. Potvrđen je sporazum sa savezničkim vojnim komandantima o pomoći NOVJ, Razgovaralo se o posleratnom uređenju Evrope i o sporazumu Tito-Šubašić. U pogledu budućeg društvenog uređenja Jugoslavije Čerčil je isticao koncepciju o seljačkoj bazi buduće jugoslovenske države, o umerenoj agrarnoj reformi, o ustavotvornoj skupštini koja će odrediti oblik vladavine.

⚔️ 16. 8. 1944. Izabran Odbor NOF-a za okrug Pazin (u Istri).

⚔️ 29. 8. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, na području Istre i Gorskog kotara, od 1. istarske brigade -Vladimir Gortan-, 2. i 3. istarske brigade, formirana 43. divizija 11. korpusa NOVJ.

⚔️ 29. 8. 1944. U s. Čabru (kod Delnica), po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ, formirana 3. istarska brigada 43. divizije NOVJ.

⚔️ 29. 8. 1944. U Istri, po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ, formiran 3. buzetsko-porečki NOP odred.

⚔️ 0. 9. 1944. Na konferenciji predstavnika svih političkih grupa i organizacija izabran Okružni odbor NOF-a za okrug Pazin (u Istri).

⚔️ 9. 9. 1944. Izabran Oblasni odbor NO fronta za Istru.

⚔️ 12. 9. 1944. U govoru na smotri jedinica 1. dalmatinske NOU brigade na ostrvu Visu, vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito upozorio svetsku javnost na rešenost naroda Jugoslavije da pomognu dugogodišnju borbu naroda Istre i Slovenačkog primorja za prisajedinjenje Jugoslaviji.

⚔️ 14. 9. 1944. Jedinice 1. istarske brigade -Vladimir Gortan 43. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na s. Klanu (kod Rijeke), gde se branilo oko 350 nemačkih vojnika i slovenačkih domobrana.

⚔️ 24. 9. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio GŠ NOV i PO za Hrvatsku: odobren je rad britanskim borbenim grupama u Istri i Hrvatskom primorju, s tim da moraju imati pismeno odobrenje od VŠ i održavati veze s jedinicama NOVJ; strane vojne misije nalaziće se samo pri štabovima korpusa.

⚔️ 17. 10. 1944. Na predlog CK KP Slovenije, KP Italije izdala proglas narodu Slovenačkog primorja i Trsta: istakla rukovodeću i pozitivnu ulogu NOVJ u Julijskoj krajini i Istri; pozvala stanovništvo da čuva bratstvo i jedinstvo slovenačkog i italijanskog naroda, okupljenog oko NOP-a.

⚔️ 6. 11. 1944. U s. Bertićima (kod Labina u Istri), održani prvi izbori za seoski NO odbor.

⚔️ 28. 11. 1944. VŠ NOV i POJ uputio GŠ NOV i PO za Hrvatsku pregled neprijateljskih snaga u Sloveniji, Istri i Furlaniji.

⚔️ 3. 12. 1944. Održana konferencija NOF-a za srez Tinjan (u Istri).

Dokumenti

📜 Naredba Operativnog štaba za Istru od 2 siječnja 1944 god. o pohvali Prve istarske NOP čete za uspjehe postignute u borbi i napadima na neprijateljska saobraćajna sredstva

📜 Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 10. januara 1944. godine 114. lovačkoj diviziji za smenu u severnoj Dalmaciji i Gorskom kotaru, te o pravcima premeštanja 114. divizije u Istru radi smene 71. pešadijske divizije

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 1 do 30 prosinca 1943 godine

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizacionom stanju jedinica i formiranju bataljona

📜 Politički izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o političkom stanju na terenu i u jedinicama

📜 Naredba Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 14 siječnja 1944 god. o formiranju Četvrtog bataljona i postavljenju rukovodilaca

📜 Naredba Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 17 siječnja 1944 god. o formiranju Trećeg bataljona i postavljanju rukovodilaca

📜 Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 26. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsku motorizaciju u Slovenačkoj Istri

📜 Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 28. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja u Slovenačkoj Istri i kod s. Materije

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 februara 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama u januaru 1944 godine

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 26 februara 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o stanju na terenu Istre i o borbama podređenih jedinica

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Operativnog štaba za Istru od 26 februara 1944 godine

📜 Izveštaj Štaba Istarskog odreda od 29. februara 1944 Štabu 7. korpusa o aktivnosti podređenih jedinica na sektoru Brkini - Slov. Istra

📜 Pismo Operativnog štaba za Istru od 10 marta 1944 god. Štabu Devetog korpusa NOV Jugoslavije o formiranju jedinica, njihovom dejstvu i stanju na području Istre

📜 Izveštaj Armijske grupe »fon Cangen« od 10. marta 1944. Komandi grupe Armija »C« o vojno-političkoj situaciji u Istri i Sloveniji od 24. januara do 29. februara 1944. godine

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 23 aprila 1944 političkom komesaru Jedanaestog korpusa NOVJ o političkom i organizacionom stanju u jedinicama i prilikama na terenu

📜 Naredba Operativnog Štaba za Istru od 10 aprila 1944 o formiranju Prve Istarske NO brigade Vladimir Gortan i NOP odreda Učka i o postavljanju rukovodilaca

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 11 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o organizacionom stanju jedinica

📜 Naredba Operativnog štaba za Istru Jedanaestog korpusa NOVJ od 15 aprila 1944 o formiranju Drugog NOP odreda za Istru i postavljanje rukovodilaca

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 2 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o izvršenim diverzijama i borbama od 20 februara do 20 marta

📜 Naredba Operativnog štaba za Istru Jedanaestog korpusa NOVJ od 26 aprila 1944 o pohvali Trećeg bataljona Prve brigade Vladimir Gortan za uspjehe u borbama protiv neprijateljskih jedinica

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o izvršenim diverzijama i borbama od 20 do 31 marta

📜 Dopuna izvještaja Operativnog štaba za Istru od 20 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o diverzijama i borbama od 31 marta do 15 aprila

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 20 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o diverzijama i borbama od 31 marta do 15 aprila

📜 Izvještaj Operativnog Štaba za Istru od 14. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o dejstvima, o stanju u jedinicama i na terenu i o zvjerstvima Nijemaca u toku ofanzive

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na njemačku auto-kolonu na cesti Rijeka - Trst

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na vlak na pruzi Ilirska Bistrica - Š. Peter i o njemačkoj ofanzivi na području Kastav - Klana

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbi kod Pregarja

📜 Naredba Operativnog štaba za Istru NOV i PO Jugoslavije od 11. juna 1944. o formiranju Druge istarske brigade i postavljenju rukovodilaca

📜 Naredba Operativnog štaba za Istru NOV i POJ od 17. juna 1944. o pohvali boraca i rukovodilaca Prve brigade Vladimir Gortan za uspjehe postignute prilikom napada na Pićan, Gradišće, Sumbreg i Svetu Nedelju

📜 Petnaestodnevni izveštaj Komande Buzetskog područja od 25. juna 1944. Operativnom štabu za Istru o političkom stanju u jedinicama i na terenu

📜 Izveštaj političkog komesara Komande Riječkog područja od 25. juna 1944. političkom komesaru Operativnog štaba za Istru o moralno-političkom stanju

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 29 juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskih kamiona kod Klane

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 29. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskih posada u Pićanu i Gračišću

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 29. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskih garnizona u Sumbregu i Svetoj Nedelji

📜 Izveštaj Armijske grupe »fon Cangen« od 29. juna 1944. Komandi Grupe armija »C« o situaciji i dejstvima na području Istre za period od 11. do 25. juna 1944. godine

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru iz druge polovine jula 1944. političkom komesaru 11. korpusa NOVJ o političkom stanju i radu u jedinicama i na terenu

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 7. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o organizaciji i radu vojnopozadinskih ustanova

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Operativnog štaba za Istru 11. korpusa NOVJ od 7. jula 1944. godine - 114

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 8. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske garnizone u Gradinju i Oprtalju

📜 Uputstvo političkog komesara Operativnog štaba za Istru 11. korpusa NOVJ od 8. jula 1944. o organizaciji kulturno-prosvetnog rada u jedinicama i plan kulturno-prosvetnog rada za juli i avgust

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 13. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama od 15. aprila do 30. juna

📜 Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da rukovodioci NOP-a iz Istre nisu smeli da stupaju ni u kakve pregovore s Nemcima i naređenje da prekinu svaku vezu

📜 Izveštaj Jovanke Krištof od 1. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o stanju četnika u Istri, njihovoj saradnji sa nemačkim trupama i odnosima između nje i Dobrosava Jevđevića

📜 Izvještaj Operativnog Štaba za Istru od 4. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama i diverzijama izvedenim u julu

📜 Izvještaj Štaba 1. brigade Vladimir Gortan od 6. avgusta 1944. Operativnom štabu za Istru i Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na Rašu, Krapan i Rabac

📜 Izveštaj Jovanke Krištof od 10. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o stanju ličkih četnika u Istri, njihovoj saradnji sa Nemcima i ponašanju Dobrosava Jevđevića u vezi sa problemom vraćanja četnika u Liku

📜 Izveštaj komandanta 137. rezervnog brdskog lovačkog puka od 12. avgusta 1944. o akciji Prin na području zapadne Istre

📜 Izveštaj komandira 2. čete 1. bataljona 137. rezervnog brdskog lovačkog puka od 12. avgusta 1944. o akciji Prin na području zapadne Istre

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da u Istri ostavi manje partizanske odrede a glavninu snaga iz nje prebaci u Gorski kotar, da izvesti o jačini novoformirane 40. NO divizije i obaveštenje da će glavni štab dobiti posebno naređenje o predstojećim dejstvima na komunikacije

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Operativnog štaba za Istru NOV i POJ od 22. avgusta 1944. godine

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva Operativnog štaba za Istru od 22. avgusta 1944. godine

📜 Nalog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 28. avgusta 1944. članu Vrhovnog štaba Edvardu Kardelju da se sprovedu predviđene mere za sigurnu pobedu NOP-a u Istri i da borbeni izveštaji Glavnog štaba NOV i PO Slovenije budu konkretniji

📜 Mesečni plan političkog rada Operativnog štaba NOV i PO za Istru od 1. septembra 1944. potčinjenim jedinicama

📜 Depeša Generalnog sekretara KPJ od 15. septembra 1944. Edvardu Kardelju da se što pre javi na o. Vis i da pre dolaska sve sredi sa predstavnicima KP Italije i KP Austrije u vezi sa Istrom, Slovenačkim primorjem i Koruškom

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za rad saveziničkih borbenih grupa u Istri i Hrvatskom primorju

📜 Naređenje Vrhovne komande Vermahta od 20. oktobra 1944. komandantu Jugoistoka za prebacivanje Srpskog dobrovoljačkog korpusa u Istru

📜 Apel političkog delegata Draže Mihailovića za Sloveniju i Istru od 8. novembra 1944. Slovenskom narodnom odboru i Komandi Slovenije za pomoć četnicima Dinarske divizije koji se povlače ispred partizana

📜 Izvještaj Štaba 43. divizije od 19. novembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o situaciji u Istri, Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru i o rasporedu jedinica

📜 Izvještaj Štaba 43. NO divizije od 30. novembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o operativnoj situaciji na području Istre i Gorskog kotara i o organizaciji i formaciji jedinica

Fotografije

Povezane odrednice

Bratstvo i jedinstvo u ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Žene u ratu 1. istarska brigada Vladimir Gortan Maximilian von Weichs Kastav Ilirska Bistrica AFŽ Vodnjan Štampa u ratu 7. slovenski korpus NOVJ Josip Broz Tito 15. brdski armijski korpus Dragoljub Draža Mihailović Vis Borbe u Sloveniji 1944. Istrski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Rovinj Pazin USAOH Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Komandant Jugoistoka Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) 43. istarska divizija NOVJ Komunistička partija Hrvatske Saradnja četnika sa okupatorom 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Edvard Kardelj Zadar 3. prekomorska brigada - udarna Ranjenici u ratu Borbe u Lici 1944. Politički komesari u NOR-u Diverzije u oslobodilačkom ratu Istra u oslobodilačkom ratu Operacija Wechselbalg 3. istarska brigada 71. pešadijska divizija 2. istarska brigada Poreč 11. hrvatski korpus NOVJ 114. lovačka divizija Deca u ratu Narodni heroji Jugoslavije Italija u drugom svetskom ratu 26. dalmatinska divizija NOVJ Dinarska četnička divizija Vodice Glavni štab Slovenije Trst Glavni štab Hrvatske Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 35. lička divizija NOVJ Harold Alexander Mornarica NOVJ Vrhovni štab NOVJ Buzet Borbe na Jadranu 1944. 40. slavonska divizija NOVJ Borbe u Istri 1943. Pula Rijeka Avijacija u oslobodilačkom ratu Sveta Nedelja Winston Churchill Narodno oslobodilački odbori Labin Borbe u Hrvatskoj 1944. Operacija Istra Delnice Henry Maitland Wilson Borbe u Dalmaciji 1944. Dobrosav Jevđević Britanija i Jugoslavija