Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Ilirska Bistrica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 16. 9. 1943. Član VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj izvestio Štab 13. divizije NOVJ o borbama slovenačkih jedinica protiv nemačkih snaga na sektoru Ilirske Bistrice i istakao potrebu da slovenačke i hrvatske jedinice održavaju čvrste veze.

⚔️ 17. 9. 1943. Na pl. Mašunu (kod Ilirske Bistrice), od pridošlog ljudstva, formirana Snežniška NO brigada, jačine 2 bataljona.

⚔️ 21. 9. 1943. Na pl. Mašunu (kod Ilirske Bistrice), prema naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju, posle višednevnog marša iz rejona Bakra, reorganizovana Rabska NO brigada i uključena u sastav 14. divizije NOVJ.

⚔️ 2. 10. 1943. U blizini s. Studene Gore (kod Ilirske Bistrice) nemačke motorizovane snage iz Trsta razbile 1. i 4. bataljon 11, slovenačke (brkinske) NO brigade. (Razbijeni delovi ovih bataljona su se prikupili na pl. Mašunu.)

⚔️ 23. 10. 1943. Kod s. Leskove Doline jake nemačke snage iz Ilirske Bistrice i Št. Petra na Krasu (sada: Pivka) napale na jedinice 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-. Posle vrlo oštre jednodnevne borbe, u kojoj je pretrpeo znatne gubitke, neprijatelj se povukao u polazne garnizone.

⚔️ 14. 12. 1943. Kod Ilirske Bistrice delovi 1. bataljona 19. slovenačke brigade -Srećko Kosovel- 27, divizije NOVJ upali bez borbe u rudnik gline i uništili sve pumpe, trafostanicu i uređaje za proizvodnju.

⚔️ 11. 1. 1945. Delovi 137. puka nemačke 188 rezervne divizije iz Ilirske Bistrice otpočeli napade protiv jedinica Istarskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ u Brkinima. Odred je izbegao udare nadmoćnog neprijatelja, nanoseći mu znatne gubitke povremenim prepadima na manje grupe pa se neprijatelj 13. januara povukao u polazni garnizon.

⚔️ 27. 4. 1945. Na liniji s. Koritnica - s. Milonja (kod Ilirske Bistrice) jedinice 20. udarne divizije JA, podržane 2. i 4. bataljonom 1. tenkovske brigade JA, gotovo potpuno uništile 3. bataljon nemačkog 19. SS policijskog puka i nemački 4. građevinski bataljon i razbile 5. puk SDK i četnika.

⚔️ 28. 4. 1945. Delovi 20. i 26. udarne divizije JA, ojačani delovima 1. tenkovske brigade JA, posle višečasovne borbe odbacili nemačke snage ka s. Jablanici, s. Jelšanama i Podgradu i zauzeli Ilirsku Bistricu.

⚔️ 30. 4. 1945. Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 4. armije, 7. i 9. korpusa i Jugoslovenske mornarice koje su, posle sedmodnevnih ogorčenih borbi, probile utvrđeni neprijateljski front od Rijeke do Postojne i oslobodile Postojnu, Št. Peter na Krasu (sada: Pivka), Ilirsku Bistricu i mnoga druga mesta, prodrevši do Trsta.

⚔️ 3. 5. 1945. Jedinice 4. armije JA, posle višednevnih teških borbi, oslobodile Rijeku. Snage nemačkog 97. armijskog korpusa probile su se ka Ilirskoj Bistrici uz velike gubitke.

⚔️ 5. 5. 1945. Povlačeći se iz Rijeke, jake snage nemačkog 97. armijskog korpusa prodrle u Ilirsku Bistricu.

⚔️ 7. 5. 1945. U rejonu Ilirske Bistrice jedinice 4. armije JA okružile i napale grupaciju nemačkog 97. armijskog korpusa koja se 5. aprila probila iz Rijeke. Posle pregovora sa Štabom 4. udarnog korpusa 4. armije JA, na zahtev vojnika, general Heslin, u svojstvu zastupnika ranjenog komandanta nemačkog 97, armijskog korpusa, potpisao je u s. Zagorju kapitulaciju.

Dokumenti

📜 Izveštaj Komande granične straže 5. armijskog korpusa od 22. maja 1942. o partizanskoj aktivnosti u rejonu Ilirske Bistrice

📜 Izveštaj federalnog sekretara Nacionalne fašističke stranke u Rijeci od 31. maja 1942. o partizanskim akcijama u rejonu Šapjane - Ilirska Bistrica - Matulje

📜 Obaveštenje Edvarda Kardelja od 16. septembra 1943. Komandantu Trinaeste NOU divizije o borbama protiv Nemaca na sektoru Ilirske Bistrice i o potrebi održavanja čvrste veze između susednih slovenačkih i hrvatskih jedinica

📜 Izveštaj Obaveštajnog centra Četrnaeste divizije od 19 septembra 1943 Obaveštajnom centru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o situaciji kod neprijatelja na sektoru Rakek - Postojna - Ilirska Bistrica

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog centra Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2 oktobra 1943 o stanju neprijatelja na sektoru Rakek - Ilirska Bistrica - Trst

📜 Izveštaj Obaveštajnog centra Druge udarne brigade Ljubo Sercer od 2 oktobra 1943 Obaveštajnom centru Četrnaeste divizije o borbama brigade na pruzi Postojna - Ilirska Bistrica i o stanju neprijatelja u rejonu Ilirske Bistrice

📜 Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 14 oktobra 1943 o situaciji na sektoru Ilirska Bistrica - Vrhnika i o borbama Petnaeste divizije na sektoru Sevnica-Bučka-Kostanjevica

📜 Izveštaj Obaveštajnog centra Četrnaeste divizije od 20 oktobra 1943 Glavnom obaveštajnom centru NOV i PO Slovenije o situaciji kod neprijatelja na sektoru Vrhnika - Ilirska Bistrica - Crni Lug

📜 Izveštaj Obaveštajnog centra Četrnaeste divizije NOV i POJ od 23 oktobra 1943 god. Obaveštajnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju neprijatelja na sektoru Vrhnika - Ilirska Bistrica - Gerovo

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na vlak na pruzi Ilirska Bistrica - Š. Peter i o njemačkoj ofanzivi na području Kastav - Klana

📜 Naređenje Štaba Istarskog NOP odreda od 3. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za novi raspored snaga radi bolje kontrole sektora Ilirske Bistrice

📜 Naređenje komandanta SS policije od 9. aprila 1945. Srpskom dobrovoljačkom korpusu za dejstva na području Ilirske Bistrice

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 21. aprila 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na neprijateljskim komunikacijama i bombardovanju mosta u Ilirskoj Bistrici

📜 Izvještaj Štaba 20. udarne divizije od 9. maja 1945. Štabu 4. armije JA o dejstvima u aprilu na prostoru Gospić, Generalski Stol, Brod na Kupi, Cerknica, Knežak i Ilirska Bistrica

📜 Izvještaj Štaba 20. udarne divizije od 9. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama na sektoru Ilirske Bistrice i za oslobođenje Trsta

📜 Izvještaj Štaba 26. udarne divizije od 10. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama kod Klane i Ilirske Bistrice

📜 Izvještaj Štaba 7. udarne divizije od 1. juna 1945. Štabu 4. armije JA o borbama od 17. aprila do 7. maja u rejonu Ostrošca, Bosiljeva i Ilirske Bistrice

📜 Izvještaj Štaba 8. udarne divizije od 15. juna 1945. Štabu 4. armije JA o borbama u rejonu Ilirske Bistrice radi zaustavljanja prodora njemačkog 97. korpusa iz Istre preko Ljubljane u Austriju

Fotografije

Povezane odrednice

Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Kastav Borbe u Sloveniji 1943. Borbe na Jadranu 1945. 15. slovenska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1942. 97. armijski korpus 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Glavni štab Slovenije Istra u oslobodilačkom ratu Blajburška operacija Zarobljenici u ratu 188. brdska divizija Goriška divizija Edvard Kardelj Josip Broz Tito 1. tenkovska brigada NOVJ Gospić Mornarica NOVJ 7. banijska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 7. slovenski korpus NOVJ Partizanska avijacija Borbe u Istri 1944. Bosiljevo 11. hrvatski korpus NOVJ Rijeka Četnici u drugom svetskom ratu 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Istrski partizanski odred Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Borbe u Hrvatskoj 1944. 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Vermaht u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1942. 13. primorsko-goranska divizija NOVJ 9. slovenski korpus NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu 8. kordunaška divizija NOVJ 1. lovačka eskadrila NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Saradnja četnika sa okupatorom Rabska brigada Trst Borbe u Istri 1945. 26. dalmatinska divizija NOVJ 20. dalmatinska divizija NOVJ 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Borbe u Sloveniji 1944. 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel Ljubljana Brod na Kupi 14. slovenska divizija NOVJ 5. italijanski armijski korpus Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945.