Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe u Sloveniji 1945.

Za ovaj pojam je pronađeno 220 hronoloških zapisa, 556 dokumenata i 68 fotografija.

Događaji

⚔️ 27. 11. 1944. Snage nemačkog 13, 14, 17. i 28. SS policijskog puka i 18. brdskog lovačkog puka -Trek- otpočele ofanzivnu operaciju protiv jedinica 4. operativne zone NOV i PO Slovenije u Štajerskoj. U prvoj etapi, do 18. decembra, obuhvaćeni su odsek r. Kamniške Bistrice i komunikacija Domžale - s. Trojane - s. Vransko - r. Mislinja - s. Šoštanj - s. Crna: u drugoj etapi, do 6. januara 1945, obuhvaćeni su područje r. Kamniška Bistrica - dolina r. Save i r. Savinje i komunikacija s. Mozirje - s. Gornji Grad - Kamnik, kao i područje Kozjanskog.

⚔️ 17. 12. 1944. Nemačke snage - 28. SS policijski puk i. Nastavni bataljon divizije -Brandenburg- iz Kamnika i 13. i 17. SS policijski puk iz Železne Kaple (u Austriji) i Črne - sa jugozapada i severa otpočele napad na oslobođenu teritorija Gornje savinjske doline. Posle višednevnih borbi duž drumova Črnelec - Gornji Grad i Luče-Solčava nemačke snage su zauzele Ljubno, Luče, Gornji Grad, Mozirje i Solčavu, a jedinice 4. operativne zone NOV i PO Slovenije povukle su se u planine. Borbe su vođene sve do 5. januara 1945.

⚔️ 19. 12. 1944. Iz Gorice, Trsta, Postojne i Idrije delovi nemačke 188. rezervne brdske divizije, italijanske divizije -San Marko- i nemačkog 10. SS policijskog puka, četnici i slovenački domobrani napali jedinice 30. divizije NOVJ na oslobođenoj teritoriji u širem rejonu Trnovskog gozda. U oštrim borbama do 5. januara 1945. kod s. Trnova, s. Lokava, s. Tribuše, s. Čepovana, s. Lokoveca i na Šentvjškoj gori, snage 30. i 31. divizije NOVJ su primorale neprijatelja da se povuče u polazne garnizone.

⚔️ 26. 12. 1944. Posle kraćeg prekida, nemačke snage iz sastava 13, 17. i 28. SS policijskog puka i 18. brdskog lovačkog puka -Trek-, iz uspostavljenih uporišta s. Ljubna, s. Luča, s. Solčave, s. Gornjeg Grada, s. Šoštanje i s. Crne (u Gornjoj savinjskoj dolini), otpočele napade na jedinice 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, a snage 18. landesšicen puka napale Kozjanski NOP odred i 2. slovenačku udarnu brigadu -Ljubo Šercer- 14. udarne divizije NOVJ u rejonu Kozjanskog. Borbe su trajale do 5. januara 1945.

⚔️ 0. 1. 1945. GŠ NOV i PO za Sloveniju, odazivajući se molbi CK KP Austrije, formirao na teritoriji Slovenije Austrijski partizanski bataljon.

⚔️ 1. 1. 1945. U s. Občinama (blizu Trebnja) jedinice 15. divizije NOVJ izvršile napad na dve čete slovenačkih domobrana. Divizija je zatim, zbog brze intervencije delova nemačkog 14. SS policijskog puka, SS bataljona kraških lovaca i šest pokretnih bataljona slovenačkih domobrana iz Novog Mesta, Kočevja, s. Stične i s. Št. Vida, odustala od daljih napada, ali je na linijama s. Ajdovec - s. Lipovec - Žužemberk, s. Dobrnič - s. Dobrava i s. Hinje - s. Polom vodila teške borbe sve do 7. januara, kada je neprijatelj primoran da se povuče u polazne garnizone.

⚔️ 1. 1. 1945. Na Menini pl. jake nemačke snage iz Mozirja napale 6. slovenačku udarnu brigadu -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije. Brigada se posle petočasovne borbe, zbog nedostatka municije, povukla na Kostavsku pl.

⚔️ 2. 1. 1945. Kod s. Verpeta (na putu Celje - Slov. Konjice) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ napala iz zasede nemačku auto-kolonu, uništila putnički auto i 3 kamiona natovarena municijom, a potom se povukla na pl. Konjišku goru.

⚔️ 3. 1. 1945. Na liniji Sinji vrh - Obli vrh (blizu Ajdovščine) 13. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije NOVJ posle višečasovne borbe odbila napad četničko-nedićevskih snaga iz s. Cola.

⚔️ 4. 1. 1945. U Slov. Bistrici 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ napala nemačku posadu, blokirala kasarnu u tekstilnoj fabrici i zaplenila 700 košulja i dosta drugog materijala namenjenog nemačkoj vojsci. Zarobljena su dva vojnika.

⚔️ 4. 1. 1945. Italijanska partizanska divizija -Garibaldi natizone- stigla iz Beneške Slovenije preko r. Soče i stavila se pod komandu 9. korpusa NOVJ.

⚔️ 9. 1. 1945. Kod s. Cola 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije NOVJ napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i posle višečasovne borbe je prinudila da se vrati u Ajdovščinu.

⚔️ 9. 1. 1945. Na Bledu minersko-sabotažni vodovi 7. slovenačke udarne brigade 31. divizije i Jeseniško-bohinjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem oštetili hotel -Petran-, u kome se nalazila 16. četa nemačkog nastavnog puka -Brandenburg-, i hotel -Park-, u kome je bio smešten štab toga puka. Poginulo je preko 40 nemačkih vojnika i oficira i uništena je radio-stanica.

⚔️ 9. 1. 1945. Na pl. Kozjaku jake nemačke snage iz Maribora, s. Marenberga (kod Dravograda), s. Viza i s. Lučana (u Austriji) pokušale da opkole i unište Lackov NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Slovenije. Odred se 16. januara, veštim manevrisanjem, izvukao u pravcu pl. Golice (kod Volfsberga u Austriji) vodeći samo manje borbe.

⚔️ 10. 1. 1945. U Kranju, u hotelu -Evropa-, gde se nalazio centar Gestapoa, pomoćnik načelnika obaveštajnog centra Kokrškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije podmetnuo paklenu mašinu. Od eksplozije je poginulo 12 gestapovaca, policajaca i oficira (među njima 5 viših oficira), teško ranjeno njih 17 (od kojih je 15 umrlo u bolnici) i više njih lakše povređeno.

⚔️ 10. 1. 1945. U blizini s. Kompara i s. Slokarja 17, slovenačka brigada -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ posle jednodnevne oštre borbe odbila napad jakih nemačkih snaga iz Ajdovščine, nanevši im znatne gubitke.

⚔️ 10. 1. 1945. Kod s. Lipe udarna četa 31. divizije NOVJ napala nemačku SS policijsku kolonu jačine 350 ljudi, te posle četvoročasovne oštre borbe razbila je i odbacila u pravcu Kostanjevice na Krasu, nanevši joj gubitke od oko 50 mrtvih i 20 ranjenih i zaplenivši joj 3 minobacača, mitraljez i dvoja kola sa opremom.

⚔️ 11. 1. 1945. Delovi 137. puka nemačke 188 rezervne divizije iz Ilirske Bistrice otpočeli napade protiv jedinica Istarskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ u Brkinima. Odred je izbegao udare nadmoćnog neprijatelja, nanoseći mu znatne gubitke povremenim prepadima na manje grupe pa se neprijatelj 13. januara povukao u polazni garnizon.

⚔️ 11. 1. 1945. U blizini s. Spodnjih Siemena i s. Jazbina delovi nemačkog 18. brdskog lovačkog puka -Trek- iz Celja i Slov. Konjica napali 13. slovenačku udarnu brigadu 14. divizije NOVJ. Brigada se posle višečasovne borbe probila kroz nemačke obruče u pravcu s. Tolstog Vrha.

⚔️ 13. 1. 1945. U rejonu s. G. Jezero - s. Klanac - s. Podlož (kod Cerknice) jedinice Notranjskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ posle višečasovne borbe odbile napad 47. čete 2. pokretnog bataljona slovenačkih domobrana iz Rakeka.

⚔️ 13. 1. 1945. U s. M. Vrhu 2. bataljon Kozjanskog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napao nemačku žand. posadu jačine 80 ljudi i naneo joj gubitke od 20 mrtvih.

⚔️ 14. 1. 1945. U dolini r. Velunje 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14, divizije NOVJ napala jake nemačke snage i posle oštre borbe ih odbacila u Šoštanj, nanevši im gubitke od 34 poginula i 2 ranjena.

⚔️ 15. 1. 1945. Kod s. Sv. Lenarta 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ posle višečasovne oštre borbe odbila napad nemačkih snaga iz Laškog, nanevši im znatne gubitke.

⚔️ 15. 1. 1945. Kod s. Škriija delovi 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ napali nemačku snabdevačku kolonu koja se kretala iz Gorice za Ajdovščinu i posle višečasovne borbe naneli joj gubitke od 13 poginulih i 9 ranjenih.

⚔️ 19. 1. 1945. U Suhoj krajini delovi nemačkog 13. i 14. SS policijskog puka i četiri pokretna bataljona slovenačkih domobrana iz Novog Mesta, Kočevja, Ribnice i s. Št. Vida otpočeli napad na jedinice 15. i 18. divizije NOVJ. Posle šestodnevnih borbi nemačko-domobranske snage su odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 19. 1. 1945. U s. Trnovu (na pl. Trnovskom gozdu) 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ napala italijanski fašistički bataljon -Fulmine- jačine oko 250 vojnika raspoređenih u 12 fortifikacijskih dobro uređenih objekata. U trodnevnoj borbi poginula su 203 italijanska fašista, dok je ostatak od 46 vojnika, poslednje otporne tačke, povukla u Goricu jaka nemačka tenkovska kolona, koja je probila položaje 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ na liniji Sv. Danijel - Sv. Gabrijel.

⚔️ 21. 1. 1945. U s. Lipjama (kod Žužemberka) jedan bataljon 9. slovenačke brigade i jurišni bataljon 18. divizije NOVJ okružili i posle dvodnevnih oštrih borbi uništili 39. i 71. četu slovenačkih domobrana (čiji se manji deo spasao bekstvom).

⚔️ 22. 1. 1945. U rejonu s. Lipje - s. Gradenec - s. Lašče (kod Žužemberka) 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar-, 12. slovenačka brigada i jurišni bataljon 15. divizije NOVJ napali 1. i 4. pokretni bataljon slovenačkih domobrana i jedan bataljon nemačkog 14. SS policijskog puka i posle višečasovne borbe, uz osetne gubitke, odbacili ih u polazne garnizone s. Stičnu, s. Št. Vid i Kočevje. U borbi je poginuo i komandant SS policijskog bataljona.

⚔️ 22. 1. 1945. U rejonu s. Dramlje - pl. Konjiška gora (kod Slov, Konjica) jake nemačke snage okružile 13. slovenačku udarnu brigadu -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ. Posle višečasovne oštre borbe, u kojoj je pretrpela gubitke od 30 poginulih, 50 ranjenih i 60 nestalih, brigada se probila na južne padine pl. Pohorja.

⚔️ 22. 1. 1945. Kod s. Češnjice škofjološki NOP odred 9. korpusa NOVJ posle višečasovne borbe odbio napad nemačke kolone jačine 150 ljudi, prinudivši je da se vrati u s. Selca (kod Škofje Loke).

⚔️ 23. 1. 1945. Naredbom GŠ NOV i PO za Sloveniju Mornarički odred 1. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ uključen vi sastav 30. divizije NOVJ pod nazivom: 1. bataljon pomorske pešadije 1. pomorsko-obalskog sektora.

⚔️ 23. 1. 1945. U rejonu s. Vavta Vas - s. Gradišće 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec-, 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ i Dolenjski NOP odred 7. korpusa NOVJ okružili jake nemačko-domobranske snage. Posle višečasovne oštre borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 24 mrtva i oko 50 ranjenih, neprijatelj se probio u Novo Mesto.

⚔️ 23. 1. 1945. U rejonu s. G. Jezero - s. Klanci - s. Dane delovi Notranjskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ posle višečasovne borbe odbili napad jakih nemačko-domobranskih snaga iz Cerknice.

⚔️ 24. 1. 1945. U rejonu s. Klašnik - Metulov vrh - s. Jesenjak 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ posle višečasovne borbe odbacila nemačke snage u polazne garnizone Šoštanj i Velenje, nanevši im znatne gubitke.

⚔️ 26. 1. 1945. U Vipavi grupa od 40 ubačenih dobrovoljaca iz 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30. divizije NOVJ bombama napala nemačku posadu u više zgrada i nanela joj gubitke od 20 poginulih, 15 ranjenih i 4 zarobljena, a potom se bez gubitaka izvukla iz varošice.

⚔️ 26. 1. 1945. U rejonu s. Podvin - s. Lopatnik - s. Petruh 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ odbila napad jake nemačke kolone iz Velenja.

⚔️ 28. 1. 1945. Po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju, Istarsko vojno područje i 4. bataljon 9. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ izašli iz sastava 7. korpusa i ušli u sastav 9. korpusa NOVJ.

⚔️ 30. 1. 1945. Kod s. Tinja i s. Repa 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ posle višečasovne borbe odbila napad nemačkih jedinica iz Slov. Bistrice i Slov. Konjica, nanevši im gubitke od 24 poginula i 8 ranjenih.

⚔️ 30. 1. 1945. Na pl. Staroj gori i pl. Primožu jurišni bataljon 18. divizije NOVJ posle višečasovne borbe odbio napad nemačko-domobranskih snaga iz Žužemberka i s. Sadinje Vasi.

⚔️ 31. 1. 1945. Kod s. Podkraja i s. Št. Andraža (blizu Velenja 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ, posle višečasovne borbe odbila napad jake nemačke kolone iz Mozirja.

⚔️ 1. 2. 1945. U rejonu s. Vitovlje - s. Ravnica - s. Podgozd 19. slovenačka brigada -Srećko Kosovel- 30. divizije NOVJ, posle višečasovne borbe, odbila napad delova nemačkog 10. SS policijskog puka i italijanskih fašista iz s. Grgara i Gorice, nanevši im osetne gubitke.

⚔️ 1. 2. 1945. Kod s. Ljubena 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- i delovi 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ, posle oštre višečasovne borbe, odbili napad nemačko-domobranskih snaga iz Novog Mesta, nanevši im gubitke od 25 poginulih i 15 ranjenih.

⚔️ 1. 2. 1945. U rejonu s. Podkraj - s. Št. Andraž nemačke snage iz Velenja, Šoštanja i Mozirja okružile 1. slovenačku udarnu brigadu -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ, Brigada se uveče, posle višečasovne borbe, probila iz okruženja i preko druma Vojnik-Velenje prebacila na pl. Paški Kozjak.

⚔️ 2. 2. 1945. Kod s. Koprive (blizu Sežane) udarna četa 30. divizije NOVJ napala manju italijansku fašističku kolonu i posle kraće borbe je odbacila u s. Štanjel, nanevši joj gubitke od 12 poginulih i 2 zarobljena.

⚔️ 3. 2. 1945. U blizini s. Gradeneca i s. Stare Gore (kod Žužemberka) 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije NOVJ posle kraće borbe odbila napad delova 5. pokretnog bataljona slovenačkih domobrana iz s. Stranske Vasi, nanevši im gubitke od 5 mrtvih i 12 ranjenih.

⚔️ 3. 2. 1945. U rejonu s. Podvin - s. Vodušek - s. Lopatnik 1, slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ posle jednodnevne oštre borbe odbila napad jakih nemačkih snaga iz Dobrne, nanevši im znatne gubitke.

⚔️ 5. 2. 1945. U s. Vinkovom Vrhu 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ napala posadu slovenačkih domobrana, pa posle višečasovne borbe, zbog pristiglih pojačanja iz Žužemberka, odustala od daljih napada. Poginulo je 20 i ranjeno 35 domobrana. Brigada je imala 1 mrtvog i 3 ranjena.

⚔️ 5. 2. 1945. Kod s. Brdča jake nemačke snage iz Dobrne napale 1. slovenačku udarnu brigadu -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ. Brigada se posle četvoročasovne borbe, da bi izbegla okruženje, povukla ka s. Podvinu (kod Velenja).

⚔️ 6. 2. 1945. U s. Stranskoj Vasi 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ napala posadu slovenačkih domobrana i probila spoljnu odbranu, ali je zbog snažne artiljerijske vatre i zbog pristiglog pojačanja iz Žužemberka morala odustati od daljih napada. Poginulo je 25 a ranjeno preko 20 domobrana. Brigada je imala 3 mrtva i 11 ranjenih.

⚔️ 7. 2. 1945. U rejonu s. Zgornja Ponikva - s. Topolovec - s. Kale 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ odbila napad jake nemačke kolone iz s. Polzele.

⚔️ 7. 2. 1945. U zamku Brdu kod Kranja predstavnici nemačke vlasti u Gorenjskoj i u Ljubljanskoj pokrajini održali prvi sastanak sa Leom Rupnikom, vrhovnim inspektorom slovenačkog domobranstva, i s njim raspravljali o preuzimanju vlasti od strane slovenačkih domobrana i o formiranju jedinica slovenačkih domobrana koje bi bile upućivane na frontove. (Sledeći sastanci su održani 14. i 15. februara na Bledu, 18. februara u Kranju i 24. februara u Ljubljani, ali konačna odluka nije donesena.)

⚔️ 7. 2. 1945. U rejonu s. Gradenec - s. Stara Gora - s. M. Lipje 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije NOVJ i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ posle višečasovne oštre borbe odbile napad nemačko-domobranskih snaga iz Žužemberka, nanevši im gubitke od 45 poginulih i 65 ranjenih.

⚔️ 7. 2. 1945. Kod s. Bijarca Beneški bataljon Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ napao iz zasede nemačko-italijansku kolonu koja je nadirala dolinom r. Nadiže i posle kraće borbe je odbacio u polazni garnizon Čedad, nanevši joj gubitke od 10 poginulih, 9 ranjenih i 1 zarobljenog.

⚔️ 7. 2. 1945. Na pl. Trnovskom gozdu i Banjskoj planoti delovi italijanske 10. MAS divizije, [Ta divizija, italijanskih fašista, formirana posle kapitulacije Italije, bila je pod komandom nemačkih oružanih snaga.] nemačkog 10. SS policijskog puka i 1. srpskog dobrovoljačkog korpusa iz s. Grgara, Gorice i Ajdovščine otpočeli napad na jedinice 9. korpusa NOVJ. U borbama kod s. Trnova, s. Krnice, s. Lokava, s. M. Lažni, s. Predmeje i s. Otlice, koje su, sa kraćim prekidima, vodile sve do 18. februara, jedinice 9. korpusa NOVJ su veštim manevrima izbegle frontalne napade nadmoćnog neprijatelja, a iznenadnim udarima u bokove i leđa nanosile mu znatne gubitke.

⚔️ 8. 2. 1945. U blizini s. Krnice i s. Nemala (kod Gorice) nemačke i italijanske fašističke snage iz s. Trnova i s. Grgara napale 19. slovenačku brigadu -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ, koja se posle višečasovne oštre borbe povukla u rejon s. Predmeja - s. M. Lažne - s. Mrzla Rupa.

⚔️ 9. 2. 1945. U rejonu pl. Sinji vrh - pl. Obli vrh (kod Otlice) nemačko-četničke snage iz s. Cola i s. Crnog Vrha napale 18. slovenačku (bazovišku) udarnu brigadu 30. divizije NOVJ. Brigada se posle dvodnevnih borbi protiv nadmoćnog neprijatelja morala povući na liniju s. Predmeja - Kozje Stene.

⚔️ 9. 2. 1945. Kod s. Gradeneca i s. Stare Gore 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ posle višečasovne borbe odbila napad nemačko-domobranskih snaga iz Žužemberka, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i većeg broja ranjenih.

⚔️ 9. 2. 1945. Kod s. Stranice (na putu Slov. Konjice - Celje) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i uništila 2 putnička automobila i kamion. Poginuli su 4 nemačka oficira, 4 policajca i nemački inspektor za utvrđenje Jugoistoka.

⚔️ 9. 2. 1945. U rejonu s. Srednje Brdo - s. Kopačnice - s. Stara Oselica (kod Idrije) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ odbila napad delova nemačkog 28. SS policijskog puka iz s. Gorenje Vasi.

⚔️ 9. 2. 1945. Kod s. Renča 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ napala jaku nemačko-italijansku motorizovanu kolonu i posle višečasovne borbe je prinudila da se, uz gubitke od 54 mrtva i više ranjenih, povuče u Goricu. Oštećeni su 2 tenka i kamion.

⚔️ 9. 2. 1945. U rejonu s. Podkraj - s. St. Andraž nemačke snage iz Velenja, s. Šmartna ob Paki i s. Polzele napale 1. slovenačku udarnu brigadu -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ. Posle višečasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

⚔️ 10. 2. 1945. Na inicijativu CK KP Slovenije postignut sporazum sa predstavnicima KP Italije iz Trsta: da se masovne slovenačke i italijanske organizacije u Trstu čvršće povežu u cilju sprovođenja zajedničkih akcija.

⚔️ 11. 2. 1945. U blizini s. Javorja i s. Malenskog Vrha (kod Škofje Loke) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ i Skofjološki NOP odred vodili oštru višečasovnu borbu protiv nemačkih snaga koje su nadirale iz s. Gorenje Vasi, a zatim se, zbog napada nemačke kolone iz Železnika, izvukli iz borbe i prebacili na pl. Crni kal i pl. Blegoš.

⚔️ 12. 2. 1945. U s. Stranskoj Vasi 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ napala nemačko-domobransku posadu, te posle višečasovne borbe prodrla u mesto i zauzela nekoliko utvrđenih zgrada, zatim se, zbog pristizanja nemačko-domobranskih pojačanja iz Žužemberka, povukla ka s. Gradenecu.

⚔️ 15. 2. 1945. U s. Hlevnom Vrhu (kod Žirija) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ napala slovenačke domobrane. U oštroj borbi je poginulo 20 domobrana. Sva oprema i oružje ostali su u ruševinama minirane zgrade.

⚔️ 15. 2. 1945. Kod s. Šaleka 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ napala nemačku kolonu iz Velenja i posle višečasovne borbe je odbacila u polazni garnizon.

⚔️ 16. 2. 1945. U rejonu s. Vojsko - s. Mrzla Rupa 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada i 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ izvršile napad na jake nemačke, italijanske fašističke i četničke snage angažovane u ofanzivi protiv jedinica 9. korpusa NOVJ. U dvodnevnim oštrim borbama brigade su razdvojile snage neprijatelja i odbacile ih ka Idriji i s. Trnovu, nanevši im velike gubitke.

⚔️ 17. 2. 1945. U rejonu s. Salek - s. Bevška Vas - s. Lopatnik jake nemačke snage iz Velenja napale 1. slovenačku udarnu brigadu -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ. Brigada je posle višečasovne borbe, da bi izbegla okruženje, kod s. Pake razbila nemačku kolonu i prebacila se u s. Grašku Goru.

⚔️ 18. 2. 1945. Delovi nemačkog 13, 17. i 25. SS policijskog puka i 18. brdskog lovačkog puka -Trek- iz Crne, Slovenj-Gradeca, Šoštanja i Velenja izvršili koncentričan napad na jedinice 14. divizije NOVJ na istočnom delu Mozirskih planina. Posle višečasovnih borbi kod s. Sv. Helene, s. Jesenjaka, s. St. Vida i s. Sv. Ruperta, zbog nedostatka municije, jedinice 14. divizije su se prebacile delom snaga na pl. Paški Kozjak, a drugim delom u rejon s. St. Andraž - s. Lakoviča - s. Veliki Vrh (kod Velenja).

⚔️ 20. 2. 1945. U rejonu s. Kal - s. Topolovec - s. Ponikve nemačke snage iz s. Polzele, Šoštanja i Velenja napale 1. slovenačku udarnu brigadu -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ. Brigada se posle višečasovne noćne borbe povukla i sutradan stigla na pl. Paški Kozjak.

⚔️ 21. 2. 1945. U rejonu s. Prevala - pl. Vršiček (kod Žužemberka) jedinice 15. divizije NOVJ okružile i posle višečasovne borbe razbile 5. pokretni bataljon slovenačkih domobrana iz V. Lašča. Poginulo je 75, a ranjeno 85 domobrana dok se ostatak bekstvom spasao od uništenja. Jedinice 15. divizije NOVJ su imale 4 mrtva i 2 ranjena.

⚔️ 22. 2. 1945. GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu da se u Biogradu na moru formira baza sa zadatkom da od saveznika prima materijal i t.ransportuje ga do skladišta GŠ i da prihvata borce upućivane iz Italije.

⚔️ 22. 2. 1945. Delovi nemačkog 14. i 28. SS policijskog puka i jedinica slovenačkih domobrana otpočeli napade u rejonu pl. Stol - pl. Dobrča - pl. Storžič s ciljem da odbace jedinice Kokrškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije od putnih i železničkih komunikacija i omoguće nesmetano povlačenje u Austriju. U borbama do 28. februara Kokrški NOP odred je izbegao udare nadmoćnog neprijatelja i sačuvao svoju živu silu.

⚔️ 24. 2. 1945. U Beogradu vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito vodio razgovore sa savezničkim komandantima maršalom Fjodorom Tolbuhinom, komandantom 4. ukrajinskog fronta Crvene armije, i feldmaršalom Haroldom Aleksanderom, komandantom anglo-američke 15. grupe armija. Ugovoreno je, pored ostalog, da snage NOVJ do 30. marta počnu operacije dolinom r. Une prema Lici i Gorskom kotaru, da bi na sebe privukle nemački 97. armijski korpus iz Istre i Slovenačkog primorja i olakšale savezničku ofanzivu prema severnoj Italiji.

⚔️ 24. 2. 1945. U blizini s. Zagorja i s. Ravnice 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ posle tročasovne borbe odbila napad nemačkih i italijanskih fašističkih snaga iz Gorice koje su pokušale da se preko Solkana probiju u s. Trnovo. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i veći broj ranjenih.

⚔️ 25. 2. 1945. U s. Taboru 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije NOVJ razbila nemačku posadu za obezbeđenje puta Gorica-Ajdovščina (od koje se samo deo spasao bekstvom) i odbacila nemačku kolonu iz Ajdovščine koja je nadirala u pomoć napadnutoj posadi. Poginulo je 59 i ranjeno 37 nemačkih vojnika, a zaplenjen je top. Brigada je sutradan odbila više napada nemačkih snaga iz Gorice a posadu s. Vrtovina proterala u Ajdovščinu.

⚔️ 25. 2. 1945. U blizini s. Ramšaka i s. Tešove 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ posle višečasovne nočne borbe razbile jaku nemačku kolonu iz Braslovča.

⚔️ 27. 2. 1945. U Maribor stigla iz Slovačke nemačka 14. SS divizija. (U toku marta angažovana je u borbama protiv jedinica 4. operativne zone NOV i PO Slovenije.)

⚔️ 27. 2. 1945. Naredbom GŠ NOV i PO za Sloveniju nazvane udarnom 10. slovenačka (Ljubljanska) NO brigada, 12. slovenačka (Štajerska) NO brigada i 19. slovenačka NO brigada -Srečko Kosovel-.

⚔️ 28. 2. 1945. U Štajerskoj, naredbom Štaba 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, formirana Grupa štajerskih odreda NOV i PO Slovenije (sastava: Kokrški, Koruški, Lackov, Kozjanski i Kamničko-zasavski NOP odred) sa zadatkom da posle odlaska 14. divizije, 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- i 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije a Dolenjsku nastavi borbu protiv nemačkih snaga.

⚔️ 28. 2. 1945. U rejonu Svete pl. Štab 4. operativne zone NOV i PO Slovenije grupisao 14. diviziju NOVJ, 6. slovenačku NO brigadu i 11. slovenačku NO brigadu -Miloš Zidanšek- s ciljem da ih prebaci preko r. Save u Dolenjsku. Zbog visokog vodostaja i zbog napada nemačkih snaga iz garnizona u dolini r. Save i iz onih duž puteva Domžale-Vransko i Kamnik-Vransko, jedinice su odustale od forsiranja i posle četvorodnevnih oštrih borbi u rejonu Sveta pl. probile se na padine Mozirskih pl., gde su vodile borbu protiv nemačkih snaga sve do 18. marta, kada se neprijatelj povukao u polazne garnizone.

⚔️ 28. 2. 1945. Na pl. Tmovskom gozdu delovi 139. puka nemačke 188. brdske lovačke divizije, 10. SS policijskog puka, 10. MAS divizije i 1. srpskog dobrovoljačkog korpusa iz s. Grgara, Gorice, Ajdovščine i s. Cola otpočeli napade na jedinice 9. korpusa NOVJ s ciljem da ih odbace od komunikacija u Vipavskoj dolini. U oštrim borbama kod s. Podgozda, s. Ravnice, s. Trnova, s. Lokvi i s. G. Trebuše, jedinice 9. korpusa su do 7. marta zaustavile prodor neprijateljskih snaga i primorale ih da se povuku u polazne garnizone.

⚔️ 2. 3. 1945. Po naređenju Generalštaba JA, 7. korpus stavljen pod neposrednu komandu Štaba 4. armije (Korpus je sve do 25. aprila dejstvovao pod neposrednom komandom Glavnog štaba JA za Sloveniju, preko koga mu je Štab 4. armije JA davao samo opšta uputstva.)

⚔️ 2. 3. 1945. U rejonu s. Predmeje 19. slovenačka udarna brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije JA posle višečasovne borbe odbacila u Ajdovščinu nemačku kolonu koja je pokušala da se probije na pl. Trnovski gozd. Neprijatelj je imao 18 mrtvih.

⚔️ 3. 3. 1945. U rejonu s. Trnovo - s. Predmeja - s. Lokve (na pl. Trnovskom gozdu) nemačke, četničke i italijanske fašističke snage napale delove 30. i 31. divizije 9. korpusa JA. Posle dvodnevnih borbi jedinice 9. korpusa su se povukle u rejon s. Mrzla Rupa - s. Vojsko (kod Idrije).

⚔️ 3. 3. 1945. Kod Oksenštala i Švajceraja (blizu Labota, u Austriji) Lackov NOP odred 4. operativne zone Slovenije napao jaku nemačku policijsku kolonu, ali se posle višečasovne borbe, u kojoj su obe strane pretrpele velike gubitke, pred nadmoćnim neprijateljem povukao ka Št. Lenartu i Soboti.

⚔️ 5. 3. 1945. U rejonu pl. Primož - s. Lešča (kod Žužemberka) 2. bataljon 4. puka ROA [-Ruska oslobodilačka armija- (pod komandom ruskog generala Andreja Vlasova koji je 1942. god. pobegao i predao se nemačkim oružanim snagama).] napao 15. slovenačku (Belokranjsku) brigadu 15. divizije JA. Posle četvoročasovne borbe neprijatelj je, uz gubitke od 40 poginulih, odbačen u pravcu s. Dvora.

⚔️ 6. 3. 1945. Kod St. Lenarta (blizu Labota, u Austriji) Lackov NOP odred 4. operativne zone Slovenije napao nemačke policijske snage iz Sobote i u dvočasovnoj borbi im naneo gubitke od 9 mrtvih i 3 zarobljena.

⚔️ 6. 3. 1945. U s. G. Trebuši (kod Idrije) 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada i 19. slovenačka udarna brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije JA napale delove 730. puka nemačke 710. pešadijske divizije i odbacile ih u pravcu s. V. Lažne.

⚔️ 7. 3. 1945. U rejonu s. Vodica - s. Sv. Križ - s. Dol (kod Trebnja) 1, 3. i 4. pokretni bataljon slovenačkih domobrana iz s. Stične, s. Višnje Gore i s. Št. Vida (kod Grosuplja) napali 12. slovenačku udarnu brigadu 15. divizije i Dolenjski NOP odred 7. korpusa JA. Ove su se jedinice JA, posle dvodnevne oštre borbe u kojoj su neprijatelju nanele gubitke od 18 poginulih i 42 ranjena, preko puta Ljubljana - Novo Mesto prebacile u rejon s. Muljave.

⚔️ 9. 3. 1945. U rejonu s. Sv. Radegunda - s. Šmihel - s. Zavodnja - s. Št. Vid (kod Šoštanja) delovi nemačke 14. SS divizije napali jedinice 14. udarne divizije JA. Posle oštrih trodnevnih borbi jedinice JA su se povukle na Mozirske planine, gde su veštim manevrisanjem izbegavale frontalne borbe s nadmoćnim neprijateljem a iznenada mu napadale manje kolone sve do 18. marta, kada su se prebacile u rejon s. Rezbarice kod Slovenj-Gradeca.

⚔️ 10. 3. 1945. U rejonu s. Stara Gora - s. Hinje - s. Smuka jake neprijateljske snage iz Kočevja, Stične i Žužemberka izvršile napad na jedinice 15, divizije JA s ciljem da uspostave uporišta u Suhoj krajini i obezbede nesmetan saobraćaj u dolini r. Krke. U borbama do 15. marta, jedinice 15. divizije su razbile sve neprijateljske kolone i odbacile ih u polazne garnizone, nanevši im velike gubitke.

⚔️ 10. 3. 1945. U s. Sv. Križu (kod Železnika) delovi 31. divizije JA napali slovenačke domobrane i naneli im gubitke od 35 poginulih i 4 zarobljena.

⚔️ 12. 3. 1945. U s. Vinkovom Vrhu (kod Žužemberka) Jurišni bataljon 18. divizije JA napao slovenačke domobrane, te im naneo gubitke od oko 25 poginulih i oko 30 ranjenih i zaplenio 3 mitraljeza i 25 pušaka.

⚔️ 13. 3. 1945. U rejonu s. Čekovnika 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije JA posle višečasovne borbe odbila napad nemačke kolone iz Idrije, nanevši joj gubitke od 8 mrtvih.

⚔️ 15. 3. 1945. U blizini s. N. Štifte (kod Kamnika) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone Slovenije vodile desetočasovnu borbu protiv delova nemačke 14. SS divizije, a potom se, zbog nadmoćnosti neprijatelja povukle na Meninu planinu.

⚔️ 16. 3. 1945. U rejonu s. Čepovan - s. Trnovo - s. Otlica jedinice 9. korpusa JA izvršile napad na nemačke, italijanske fašističke i četničke snage, te ih posle dvodnevnih borbi, nanevši im znatne gubitke, odbacile u s. Grbar, Goricu i Ajdovščinu. Time su ponovo oslobođeni Banjska planota i pl. Trnovski gozd. Plen: 4 topa i veća količina oružja, municije i opreme.

⚔️ 18. 3. 1945. U rejonu s. Gnjezda 17. slovenačka udarna brigada -Simon Gregorčič- 30. divizije JA napala nemačke snage i posle dvodnevnih borbi odbacila ih u Idriju, nanevši im gubitke od 23 poginula, 4 zarobljena i većeg broja ranjenih.

⚔️ 18. 3. 1945. Iz Štajerske, gde su vodili borbu protiv jedinica 4. operativne zone Slovenije, stigli u širi rejon Kranja prvi delovi nemačke 14. SS divizije i bili angažovani u borbi protiv jedinica 9. korpusa JA. (Do 21. marta pristigla je cela divizija.)

⚔️ 19. 3. 1945. U rejonu s. Ruperč Vrh - s. Birčna Vas - s. Težke Vode 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije JA i 24. italijanska brigada -Fontanot- 7. korpusa JA napale i, posle višečasovne borbe, odbacile u Novo Mesto nemačko-domobranske snage, sprečivši im prodor u Belu krajinu.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Uputstvo političkog komesara 8. udarnog korpusa NOVJ od 2. januara 1945. političkom komesaru 20. NOU divizije o pisanju brigadnih i divizijskih političkih izveštaja

📜 Izveštaj Divizijskog komiteta 7. NOU divizije od 2. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Diviziji

📜 Zapisnik sa sastanka Divizijskog komiteta 20. NOU divizije 8. udarnog korpusa NOVJ od 8. januara 1945. godine

📜 Mesečni izveštaj Propagandnog odseka Štaba 7. korpusa NOVJ od 18. januara 1945. Propagandnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o propagandnom radu u jedinicama Korpusa

📜 Mesečni izveštaj političkog komesara 8. udarne brigade od 18. januara 1945. političkom komesaru 20. NOU divizije o opštem stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Mesečni izveštaj pomoćnika komesara Virovitičke NO brigade od 29. januara 1945. Divizijskom komitetu 40. NO divizije o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

📜 Izveštaj političkog komesara 42. vazduhoplovne jurišne divizije NOVJ od 30. januara 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i partijsko-političkom radu u Diviziji

📜 Mesečni izveštaj političkog komesara Novogradiškog područja od 30. januara 1945. političkom komesaru 6. udarnog korpusa NOVJ i korpusne Vojne oblasti o vojno-političkom stanju i radu u jedinicama i na terenu

📜 Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 40. NOU divizije Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Diviziji u januaru 1945. godine

📜 Mesečni izveštaj Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1. januara 1945. o pokretima, jedinicama, akcijama, saobraćaju i utvrđivanju neprijatelja u Sloveniji

📜 Izveštaj Štaba 20. italijanske NOU brigade Triestina Garibaldi od 1. januara 1945. Štabu 30. NO divizije o aktivnosti Brigade za vreme neprijateljeve ofanzive u drugoj polovini decembra

📜 Izveštaj Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1. januara 1945. Propagandnom odeljenju Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije za decembar 1944. godine

📜 Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 5. NOU divizije od 1. januara 1945. Centralnom komitetu KPJ o zaključcima sa sastanka Divizijskog komiteta održanog 30. decembra 1944. godine

📜 Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 19. NOU divizije od 1. januara 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije u Diviziji

📜 Izveštaj političkog komesara 34. NOU divizije od 1. januara 1945. političkom komesaru 4. udarnog korpusa NOVJ o radu i političkom stanju u jedinicama Divizije

📜 Izveštaj Divizijskog komiteta 40. NO divizije od 1. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u decembru 1944. u Diviziji

📜 Pismo političkog komesara 12. NOU divizije od 3. januara 1945. političkim komesarima i pomoćnicima političkih komesara potčinjenih brigada o saradnji u divizijskim novinama, organizovanju ratne dopisne službe, takmičenju i vojnom i političkom radu

📜 Izveštaj Divizijskog komiteta 12. NOU divizije od 3. januara 1945. Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o radu partijske organizacije u decembru 1944. godine

📜 Izveštaj političkog komesara 1. tenkovske brigade od 3. januara 1945. političkom komesaru 8. udarnog korpusa NOVJ o vojno-političkom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 20. krajiške brigade 39. NOU divizije od 3. januara 1945. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

📜 Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 26. NOU divizije od 4. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Diviziji

📜 Izveštaj Organizacijskog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 5. januara 1945. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o reorganizaciji jedinica, štabova i ustanova

📜 Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 5. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na neprijateljeve uporište u Občinama

📜 Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 5. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji i borbama u drugoj polovini decembra

📜 Izveštaj Štaba Lackovog NOP odreda od 5. januara 1945. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbenoj aktivnosti u decembru

📜 Izveštaj političkog komesara 3. armije NOVJ od 5. januara 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i vojno-političkom i partijskom radu u jedinicama

📜 Izveštaj političkog komesara 4. udarnog korpusa NOVJ od 5. januara 1945. Centralnom komitetu KPH i političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o borbama u decembru 1944, moralno-političkim prilikama i političkom radu u jedinicama Korpusa

📜 Direktivno pismo političkog komesara 6. korpusa NOVJ od 5. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica o pojavi dezerterstva i potrebi pojačanog političkog rada i veće budnosti u jedinicama

📜 Mjesečni izveštaj rukovodioca Politodela 7. NOU divizije od 5. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije

📜 Izveštaj političkog komesara 3. brigade (kosovsko-metohijske) Milan Zečar od 5. januara 1945. političkom komesaru Operativnog štaba za Kosovo i Metohiju o rezultatima partijsko-političkog rada za period od 1. do 5. januara 1945. godine

📜 Izveštaj političkog komesara bolnice 8. udarnog korpusa NOVJ od 5. januara 1945. političkom komesaru Korpusa o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu u bolnici u decembru 1944. godine

📜 Izveštaj Štaba Lackovog NOP odreda od 6. januara 1945. štabu 4. operativne zone Slovenije o minerskim akcijama na području Slovenskih Gorica

📜 Zapovest komandanta borbene grupe Nikel od 6. januara 1945. borbenoj grupi Flekner za akciju čišćenja na prostoru severno i južno od druma Št. Vid - Novo Mesto

📜 Izveštaj političkog komesara 4. udarnog korpusa NOVJ od 6. januara 1945. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o kulturno-prosvetnom radu u jedinicama Korpusa

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 1. brigade 1 (hrvatske) divizije KNOJ od 6. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 7. krajiške udarne brigade 10. NOU divizije od 6. januara 1945. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

📜 Izveštaj Štaba Kokrškog NOP odreda od 7. januara 1945. Štabu 4. operativne zone Slovenije o rasformiranju Jurišnog bataljona

📜 Izveštaj Politodela 26. NOU divizije od 7. januara 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije i SKOJ-a u Diviziji

📜 Relacija Štaba 7. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljevo uporište u Občinama i o borbama od 1. do 8. januara 1945. godine

📜 Zapovest komandanta zaštitne oblasti Ljubljanske pokrajine od 8. januara 1945. potčinjenim jedinicama za akciju čišćenja na prostoru između reke Save i druma Št. Vid - Novo Mesto

📜 Izveštaj šefa propagandno-obaveštajne službe i sudstva Zeničkog korpusa od 8. januara 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o razgovoru sa štabom Srpskog udarnog korpusa i odluci tog štaba da se sa korpusom, povuče u Sloveniju

📜 Izveštaj rukovodioca Politodela Unske operativne grupe 4. udarnog korpusa NOVJ od 8. januara 1945. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o vojnom, političkom i partijskom radu

📜 Mesečni izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 9. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o dejstvima potčinjenih jedinica

📜 Izveštaj Štaba 2. slovenačke NOU brigade Ljubo Šercer od 9. januara 1945. Štabu 14. NOU divizije o akciji na voz kod Dolgog Vrha na železničkoj pruzi Maribor-Celje

📜 Izveštaj Mornaričke grupe pri 9. korpusu NOVJ od 9. januara 1945. Štabu Korpusa i Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sastavu grupe sa predlogom da se Mornarički odred uključi u 30. NO diviziju

📜 Pismo političkog komesara 3. korpusa NOVJ od 9. januara 1945. političkom komesaru potčinjenih jedinica o novim vojno-političkim zadacima i vaspitanju boraca

📜 Četrnaestodnevni izveštaj Štaba 7. slovenačke brigade France Prešeren od 9. januara 1945. političkom komesaru 31. NOU divizije o kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Izveštaj Štaba 7. slovenačke brigade France Prešeren od 9. januara 1945. političkom komesaru 31. NOU divizije o stanju i političkom radu u Brigadi

📜 Pismo političkog komesara 12. NOU divizije od 10. januara 1945. svim potčinjenim jedinicama o učešću u kampanji, za sakupljanje pomoći u novcu za postradale krajeve

📜 Pismo političkog komesara 4. udarne brigade 9. NOU divizije NOVJ od 10. januara 1945. svim političkim komesarima potčinjenih jedinica o održavanju savetovanja političkih rukovodilaca u Brigadi

📜 Pismo političkog komesara 4. brigade 9. NOU divizije od 10. januara 1945. svim političkim komesarima potčinjenih jedinica o političkom radu u narodu i o mobilizaciji

📜 Izveštaj vršioca dužnosti političkog komesara 12. proleterske udarne brigade od 10. januara 1945. političkom komesaru 12. NOU divizije o stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u ovoj Brigadi

📜 Četrnaestodnevni izveštaj Štaba 3. slovenačke brigade Ivan Gradnik od 10. januara 1945. Stabu 31. NOU divizije o stanju i političkom radu u Brigadi

📜 Relacija Štaba 9. korpusa NOVJ od 11. januara 1945. dostavljena Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o neprijateljevoj ofanzivi u drugoj polovini decembra na području Banjške planote i Trnovskog gozda

📜 Relacija Štaba 4. slovenačke NOU brigade Matija Gubec od 11. januara 1945. dostavljena štabu 15. NO divizije o napadu na neprijatelja u Gotnoj Vasi

📜 Šestonedeljni izveštaj Štaba 12. slovenačke NO brigade od 11. januara 1945. političkom komesaru 7. korpusa NOVJ o stanju i političkom radu u Brigadi

📜 Izveštaj sekretara Partijskog komiteta Unske operativne grupe od 12. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Grupi

📜 Četrnaestodnevni izveštaj Štaba 31. NOU divizije od 12. januara 1945. političkom komesaru 9. korpusa NOVJ o stanju i političkom radu u Diviziji

📜 Izveštaj Štaba divizije Garibaldi Natizone od 13. januara 1945. Štabu 9. korpusa NOVJ o prebacivanju Divizije iz Benečije na područje Cerkna

📜 Izveštaj Štaba 3. slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik od 13. januara 1945. Štabu 31. NO divizije o borbi kod Krnice i demonstrativnom napadu na neprijateljevo uporište u Trnovu

📜 Izveštaj Mornaričke grupe pri 9. korpusu NOVJ od 13. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o organizaciji i dosadašnjem radu

📜 Dopis Štaba 13. NOU divizije od 11. januara 1945. štabovima potčinjenih brigada u vezi sa naređenjem Štaba 11. korpusa NOVJ o sprovođenju izbora za organe vlasti na teritoriji Gorskog kotara

📜 Uputstvo Štaba 6. korpusa NOVJ od 13 januara 1945. svim štabovima potčinjenih jedinica o organizovanju takmičenja na vojničkom, političkom i kulturno-prosvetnom sektoru

📜 Pismo Štaba 6. korpusa NOVJ od 13. januara 1945. potčinjenim štabovima o potrebi organizovanja političkog rada saborcima povodom dolaska jedinica demokratske Bugarske u Jugoslaviju

📜 Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič od 5.januara 1945. Štabu 14. NOU divizije o borbenoj aktivnosti u decembru

📜 Izveštaj Štaba 2. slovenačke NOU brigade Ljubo Šercer od 6.januara 1945. štabu 14. NOU divizije o ekonomskoj akciji u Slovenskoj Bistrici

📜 Izveštaj referenta za propagandu 31. NOU divizije od 14. januara 1945. Propagandnom odseku Štaba 9. korpusa NOVJ o propagandnom i kulturno-prosvetnom radu u Diviziji

📜 Izveštaj Divizijskog komiteta 38. NOU divizije 3. korpusa NOVJ od 14. januara 1945. Centralnom komitetu KPJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o stanju i radu partijske organizacije u decembru 1944. godine

📜 Izveštaj političkog komesara 40. NO divizije od 14. januara 1945. političkom komesaru 6. udarnog korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju i vojnom, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Diviziji za period od 20. decembra 1944. do 10. januara 1945. godine

📜 Izveštaj političkog komesara 3. brigade Milan Zečar od 14. januara 1945. političkom komesaru Operativnog štaba za Kosovo i Metohiju o rezultatima političkog i kulturno-prosvetnog rada

📜 Pismo pomoćnika političkog komesara 1. udarne brigade 13. NOU divizije od 14. januara 1945. svim političkim komesarima potčinjenih jedinica o odnosu prema narodu i njegovoj imovini

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije Bolničkog centra br. 2 od 14. januara 1945. Centralnom komitetu KPJ o radu ove organizacije

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 14. omladinske brigade 29. NOU divizije od 16. januara 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

📜 Izveštaj političkog komesara 43. NO divizije od 14. februara 1945. političkom komesaru 11. korpusa NOVJ o protestnim mitinzima i demonstracijama vojske i .naroda Gorskog kotara povodom izjave kralja Petra II Karađorđevića od 11. januara 1945. godine

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 15. januara 1945. potčinjenim jedinicama o reorganizaciji inžinjerije

📜 Šestonedeljni politički izveštaj Štaba 15. NO divizije od 6. januara 1945. političkom komesaru 7. korpusa NOVJ

📜 Izveštaj političkog komesara 2. artiljerijskog diviziona od 29. januara 1945. političkom komesaru 6. udarnog korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu u Divizionu od 15. do 30. januara 1945. godine

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara Artiljerijske brigade 6. korpusa NOVJ od 16. januara 1945. sekretaru Okružnog komiteta KPH za Našice i Stabu Korpusa o vojnom, političkom i partijskom radu u Brigadi

📜 Pregled jedinica i ustanova Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 17. januara 1945. godine

📜 Zapovest Štaba 30. NO divizije od 17. januara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljevo uporište u Trnovu 332

📜 Izveštaj političkog komesara 6. proleterske brigade od 4. januara 1945. političkom komesaru 17. NOU divizije o politčkom radu u jedinicama Brigade

📜 Uputstvo političkog komesara 13. NOU divizije od 17. januara 1945. političkim komesarima potčinjenih jedinica u vezi s planom za međukorpusno takmičenje u političkom i kulturno-prosvetnom radu

📜 Pismo političkog komesara 29. NOU divizije od 17 januara 1945. političkim komesarima potčinjenih jedinica 1. tenkovske brigade i 3. brigade (hercegovačke) narodne odbrane povodom nekih aktuelnih spoljnopolitičkih događaja

📜 Pismo političkog komesara 29. NOU divizije od 17. januara 1945. političkim komesarima potčinjenih brigada o nedostacima u radu i o budućim vojno-političkim zadacima

📜 Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 29. NOU divizije od 17. januara 1945. Pokrajinskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercegovinu o stanju i radu partijske organizacije u Diviziji

📜 Mesečni izveštaj političkog komesara 4. udarne brigade od 17. januara 1945. političkom komesaru 9. NOU divizije NOVJ o stanju na terenu i u jedinicama i o političkom i kuiturno-prosvetnom radu

📜 Pismo političkog komesara 4. udarne brigade 9. NOU divizije od 18. januara 1945. političkim komesarima potčinjenih jedinica o nedostacima mesečnih političkih izveštaja i o zadacima u političkom i kulturno-prosvetnom radu

📜 Naređenje komandanta SS i policije u operativnoj zoni Jadransko primorje od 19. januara 1945. o rasporedu i zadacima 10. divizije Mas

📜 Mesečni izveštaj političkog komesara 19. NO brigade od 3. januara 1945. političkom komesaru 53. NOU divizije o moralno-političkom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Izveštaj Politodela 19. NOU divizije od 11. januara 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i vojnom, političkom, kulturno-prosvetnom i partijskom radu u Diviziji

📜 Pismo političkog komesara 19. NOU divizije od 13. januara 1945. političkim komesarima potčinjenih jedinica u vezi s planom političkog rada za period od 10. januara do 10. februara 1945. godine

📜 Izveštaj političkog komesara 12. NOU divizije od 19. januara 1945. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom radu i stanju u Diviziji

📜 Naređenje komandanta SS i policije u operativnoj zoni Jadransko primorje od 20. januara 1945. potčinjenim jedinicama za deblokiranje bataljona Fulmine u uporištu Trnovo

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 2. brigade 1. hrvatske divizije KNOJ od 20. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

📜 Izveštaj političkog komesara 1. artiljerijskog diviziona od 20. januara 1945. političkom komesaru 39. NOU divizije o stanju i političkom, kulturno-prosvetnom, partijskom i omladinskom radu u Divizionu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. januara 1945. Glavnom štabu Slovenije o uvrštavanju Slovenaca u Prekomorsku brigadu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 8. januara 1945. Štabu 8. korpusa o obustavljanju slanja ljudstva iz 5. prekomorske brigade u Sloveniju

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 24. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o čuvanju vojne tajne

📜 Uputstvo Komande pozadine NOVJ od 27. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o organizaciji i uređenju saobraćaja

📜 Izveštaj Štaba Lackovog NOP odreda od 21. januara 1945. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbenoj aktivnosti u januaru

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

18. slovenska (2. soška) udarna brigada (bazoviška) Brežice 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Politički komesari u NOR-u 26. dalmatinska divizija NOVJ Zarobljenici u ratu Maribor 6. slavonski korpus NOVJ Vermaht u Jugoslaviji Ljubljana 12. slavonska divizija NOVJ 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Zasede u oslobodilačkom ratu Goriška divizija 8. slovenska brigada Fran Levstik Notranjski partizanski odred Borbe u Istri 1945. 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer 15. slovenska divizija NOVJ 14. SS divizija Galizia 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Borbe u Sloveniji 1944. Beograd Novo Mesto Centralni komitet KPJ Slovenska Bistrica Operacija Početak proleća 7. slovenska udarna brigada France Prešeren Bolnice u oslobodilačkom ratu 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik Koruški partizanski odred Kranj 14. slovenska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Trst 9. slovenski korpus NOVJ 31. slovenska divizija NOVJ 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel Komunistička partija Hrvatske Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Velenje 8. dalmatinski korpus NOVJ Harold Alexander Bugarska u drugom svetskom ratu 17. slovenska (1. soška) brigada Simon Gregorčič 20. dalmatinska divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Celje Britanija i Jugoslavija Blajburška operacija 7. slovenski korpus NOVJ Istra u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Slovensko domobranstvo Vlada Velike Britanije 13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič 40. slavonska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Završne operacije u Jugoslaviji Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Četnici u drugom svetskom ratu 18. slovenska divizija NOVJ 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Glavni štab Slovenije 11. hrvatski korpus NOVJ 12. slovenska udarna brigada (štajerska) Nova Gorica Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu 43. istarska divizija NOVJ Kočevje 29. hercegovačka divizija NOVJ Partizanska avijacija Ilirska Bistrica