Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Kočevje u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 52 hronoloških zapisa, 38 dokumenata i 11 fotografija.

Događaji

⚔️ 16. 4. 1942. Formiran Južnodolenjski partizanski bataljon (kasnije: 2. bataljon Notranjskog NOP odreda). Jezgro mu je činila partizanska grupa iz partizanskog bataljona -Ljubo Šercer- koju je Pokrajinski štab doveo sa Mokreča u predeo oko Kočevja da bi omasovio ustanak u tom kraju.

⚔️ 7. 5. 1942. U tesnacu Pekel (kod Kočevja) 3. četa 2. bataljona Notranjskog NOP odreda, u zasedi, sačekala italijansku kolonu od 35 kamiona, 3 tenka i 40 motocikla i primorala je da se vrati. Za odmazdu, italijanski vojnici spalili 4 sela.

⚔️ 21. 6. 1942. Delovi 2. Primorsko-goranskog NOP odreda i jedna četa Kočevskog NOP odredf napali italijansko uporište s. Banju Loku (kod Kočevja), ali ga, zbog dolaska neprijateljskih pojačanja, nisu zauzeli. U toj borbi je poginuo komandir Omladinske partizanske čete 2. primorsko-goranskog NOP odreda Zdenko Petranović Jastreb, narodni heroj.

⚔️ 16. 7. 1942. U s. Cesti (kod Kočevja), po naređenju GŠ NOP odreda za Sloveniju, na svečan način formirana 1. proleterska NOU brigada -Tone Tomšič-.

⚔️ 9. 8. 1942. Italijanska divizija -Kačatori dele Alpi- stigla preko Kočevja na sektor Črnomelj - r. Semič. Tu je trebalo da joj bude polazni položaj za okruženje Kočevskog roga, da bi u njemu uništila glavninu partizanskih jedinica i GŠ NOP odreda za Sloveniju.

⚔️ 23. 9. 1942. U s. Lapinju (kod Kočevja), na osnovu naredbe GŠ NOP odreda za Sloveniju od 16. septembra 1942, od 1. bataljona slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- i 1. bataljona Belokranjskog NOP odreda formirana slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-.

⚔️ 16. 3. 1943. U s. Ambrusu (kod Žužemberka) jedinice 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- napale italijansko-belogardističku posadu. Istovremeno je brigadno obezbeđenje kod Kamnog vrha napalo iz zasede i razbilo kolonu 1. bataljona 2. legije crnih košulja čiji su se ostaci povukli u s. Zagradec. Brigada se posle dvodnevnih oštrih borbi povukla u rejon s. Brezovog Dola, pošto su posadi s. Ambrusa, koncentrisanoj u utvrđenoj školi, pristigla pojačanja iz Kočevja, Poginulo je 50 italijanskih vojnika, zaplenjena su 3 mitraljeza, 3 p. mitraljeza i oko 30 pušaka.

⚔️ 16. 3. 1943. Na položaju s. Stari Log - s. Smuka (kod Žužemberka) 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- napala motorizovanu kolonu 121. puka italijanske divizije -Mačerata-, koja je iz Kočevja nadirala u Suhu krajinu radi pružanja pomoći napadnutim posadama s. Ambrusa, s. Korinja i s. Hočevja. Posle trodnevnih borbi, u kojima je pretrpela znatne gubitke, neprijateljska kolona se probila u Stari Log i do 18,. marta izbila u s. Smuku.

⚔️ 20. 3. 1943. Kod s. Starog Loga (blizu Kočevja) 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- okružila i napala motorizovanu italijansku kolonu 85. bataljona crnih košulja, koja ju iz Kočevja, preko s. Kleča, nadirala prema s. Smuki i s. Hinju. Posle oštre borbo neprijatelj se probio iz okruženja i pobegao ka Kočevju, pretrpevši gubitke od 16 mrtvih i 10 ranjenih.

⚔️ 30. 4. 1943. U s. Pugledu (kod Kočevja) završen Zbor aktivista OF, kome su prisustvovali i delegati Slovenačkog primorja i Koruške. U trodnevnom radu analizirani su dotadašnji uspesi, postavljeni su novi zadaci OF i jednoglasno je usvojena i potvrđena -Dolomitska izjava- od 1. marta 1943. god.

⚔️ 24. 6. 1943. Kod s. Rajhenaua (blizu Kočevja) 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- napala i razbila italijansku kolonu iz sastava grupacije crnih košulja -21. april-. Poginulo je 16, ranjeno 6 i zarobljeno 10 italijanskih vojnika, dok se samo 13 njih spasio bekstvom u Kočevje.

⚔️ 1. 9. 1943. Kod s. Koblarja (na pruzi Ljubljana-Kočevje) minerska grupa Zapadnodolenjskog NOP odreda porušila železnički most i uništila transportni voz kojim se prebacila četa 1. bataljona 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi-.

⚔️ 9. 9. 1943. U Kočevju delovi Zapadnodolenjskog NOP odreda uspostavili narodnu vlast i razoružali jedan italijanski bataljon, dok su se ostale italijanske i belogardističke snage povukle u pravcu Ribnice.

⚔️ 10. 9. 1943. Između s. Dolenje Vasi i s. Rakitnice (kod Kočevja) 7. slovenačka NOU brigada -France Prešern-, posle višečasovne borbe, razoružala italijansku kolonu koja je pokušala da se probije u pravcu Ljubljane.

⚔️ 10. 9. 1943. U s. Grčaricama (kod Kočevja) jedinice 14. divizije NOVJ, posle trodnevnih oštrih borbi, uništile Centralni četnički odred. Poginulo je 185 i zarobljeno 122 četnika, među kojima se nalazio veći broj oficira.

⚔️ 11. 9. 1943. U blizini s. Kočevske Reke (kod Kočevja) delovi Zapadnodolenjskog NOP odreda razoružali 24. pešadijski i 6. artiljerijski puk italijanske divizije -Izonco- (oko 7.000 vojnika), koji su se iz Crnomelja povlačili u Italiju. Istovremeno su druge snage tog odreda u blizini Kočevja razoružavale delove italijanske divizije -Izonco-.

⚔️ 14. 9. 1943. U s. Zdenjskoj Vasi (kod Kočevja), po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 18. divizija NOVJ. U njen su sastav ušle 8, 9. i 10. slovenačka NO brigada.

⚔️ 15. 9. 1943. U rejonu Kočevja na osnovu naređenja GŠ NOV i PO za Sloveniju, od jednog bata ljona Istočnodolenjskog NOP odreda formiran Kočevski NOP odred.

⚔️ 25. 9. 1943. GŠ NOV i PO za Sloveniju naredio potčinjenim jedinicama da potpuno unište pruge: Ljubljana - Novo Mesto - Metlika i Ljubljana-Kočevje, čime bi se onemogućilo brzo prebacivanje neprijateljskih snaga u slučaju napada na oslobođenu teritoriju Dolenjske.

⚔️ 1. 10. 1943. U Kočevju otpočeo Zbor poslanika slovenačkog naroda, kome su prisustvovala 572 poslanika izabrana na slobodnim izborima 20-25. septembra. Na trodnevnom zasedanju Zbor je odobrio sve do tada donete odluke Izvršnog odbora OF i odlučio da se obrazuje Slovenački narodnooslobodilački odbor (SNOO), kao najviše narodno predstavništvo, s pravom izvršne i zakonodavne vlasti na teritoriji Slovenije.

⚔️ 17. 10. 1943. Naredbom Štaba 7. korpusa NOVJ, u cilju objedinjavanja dejstva i uspešnije odbrane jedinica na sektoru Brod na Kupi - Stari Trg - Kočevje, formiran Operativni štab. Pod njegovu su komandu stavljene 2. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer-, 9. slovenačka NO brigada, 14. slovenačka (železničarska) NO brigada, četa Komande mesta Kočevje i baterija haubica 149 mm.

⚔️ 21. 10. 1943. Crni Lug - s. Kuželj - s. Skrad, izbio u Gerovo i Brod na Kupi, a odatle produžio nastupanje ka Kočevju.

⚔️ 24. 10. 1943. Jake snage nemačke 71. pešadijske divizije, podržane tenkovima, nastupajući iz Gerova i Broda na Kupi, posle višednevnih borbi protiv 14. slovenačke (železničarske) i 9. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ, zauzele Kočevje.

⚔️ 27. 10. 1943. Kod s. Kočevske Reke, s. Koča i s. Mlake 9. slovenačka NO brigada vodila višečasovnu borbu protiv nemačke motorizovane kolone koja se probila iz Broda na Kupi. Brigada se zatim, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukla ka pl. Travnoj gori i s. Gotenici (blizu Kočevja).

⚔️ 1. 11. 1943. Kod s. Mlake (blizu Kočevske Reke) jake nemačke snage napale 1. bataljon 9. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ. Bataljon je, posle višečasovne borbe, izbegao okruženje i povukao se u pravcu pl. Slovenskog vrha (kod Kočevja).

⚔️ 1. 11. 1943. U rejonu pl. V. Bele stene i pl. M. Bele stene (kod Kočevja) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i jurišem je prinudila da se vrati u s. Grčarice. Poginulo je 10 i ranjen je veći broj nemačkih vojnika. Zaplenjen je teški minobacač.

⚔️ 4. 11. 1943. Kod s. Podpreske (na pl. Mošnevecu) jaka nemačka kolona napala 2. bataljon 9. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ. U višečasovnoj borbi bataljon se povukao prema s. Belim Vodama, gde je bio okružen, pa se u toku noći, po grupama, probio u pravcu s. Smuke i s. Tople Reberi (kod Kočevja).

⚔️ 8. 12. 1943. U s. Rakitnici 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ odbila napad nemačkih snaga iz Kočevja. U kraćoj borbi je poginulo 15 nemačkih vojnika. Brigada je imala 5 mrtvih i 6 ranjenih.

⚔️ 9. 12. 1943. Jedinice 14. divizije NOVJ otpočele napad na nemačko-belogardistički garnizon u Kočevju. U četvorodnevnim uličnim borbama one su uništile sve otporne tačke (sem starog zamka, koji se takođe nalazio pred padom). Zatim, kada su jake oklopne snage iz sastava nemačke 162. pešadijske divizije probile položaje 8. slovenačke NO brigade i prodrle iz Ljubljane u Kočevje, jedinice 14. divizije NOVJ odustale su od daljih napada. Poginulo je oko 160 nemačkih i belogardističkih vojnika. Jedinice NOVJ su uništile 3 tenka i zaplenile 2 haubice i 2 topa.

⚔️ 21. 12. 1943. Između s. Hinja i s. Dvora (kod Žužemberka) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka (loška) brigada 14. divizije NOVJ napale zaštitnicu motorizovane kolone iz sastava nemačke 162. pešadijske divizije koja je nadirala iz Kočevja, te u višečasovnoj borbi potpuno je razbile, nanevši joj osetne gubitke, dok je glavnina uspela da se probije u Žužemberk.

⚔️ 4. 1. 1944. Jedinice 15. divizije NOVJ i Dolenjskog i Notranjskog NOP odreda otpočele teške borbe protiv jakih nemačko-domobranskih snaga na komunikaciji Ljubljana-Kočevje. Neprijatelj je nastojao da jedinice NOVJ odbaci od komunikacija i time sebi obezbedi nesmetano kretanje i snabdevanje. Borbe kod Grosuplja, Vlašča, Ribnice i Kočevja trajale su, s kraćim prekidima, sve do 29. januara.

⚔️ 27. 2. 1944. Na sektoru Grosuplje - s. Turjak - V. Lašče jedinice 7. korpusa NOVJ prešle u napad da bi okupatora i domaće izdajnike sprečile u opravci železničke pruge Ljubljana-Grosuplje-Kočevje. Te jedinice su istovremeno vršile pritisak na garnizone: s. Škofljicu, Rakek, Kočevje, Novo Mesto i Kostanjevicu.

⚔️ 30. 3. 1944. Na položajima s. Cerkev i s. Ortnek - s. Žlebič jedinice 18. divizije NOVJ vodile teške odbrambene borbe protiv nemačkih snaga koje su iz Kočevja i V. Lašča nadirale ka Ribnici. Brojno nadmoćne, obe nemačke kolone su uspele da se probiju i da se spoje kod s. Žlebiča, odakle su se vratile u V. Lašče i dalje ka Ljubljani.

⚔️ 19. 4. 1944. Otpočeo napad 9. i 10. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ na nemačko-belogardističko uporište Ribnicu. Zbog jakih utvrđenja brigade su, posle dvodnevnih ostrih borbi, odustale od daljih napada, ali su vodile borbu sa neprijateljskim kolonama koje su iz V. Lašča i Kočevja nadirale ka Ribnici.

⚔️ 14. 5. 1944. U s. Mozelju (kod Kočevja) od 1. bataljona Belokranjskog NOP odreda formiran Kočevski NOP odred 7. korpusa NOVJ.

⚔️ 21. 6. 1944. Posle jednodnevne borbe 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ zauzela Krišku Vas (kod Višnje Gore), uporište 63. čete jurišnog bataljona (jačine 150 slovenačkih domobrana), a 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- i 12. slovenačka brigada, na obezbeđenju sa pravca Kočevja i Grosuplja, vodile oštre borbe protiv nemačko-domobranskih nadirućih kolona.

⚔️ 11. 9. 1944. Na osnovu direktiva GŠ NOV i PO za Sloveniju, Štab 7. korpusa NOVJ naredio 15. i 18. diviziji NOVJ da preduzmu ofanzivna dejstva na železničkoj komunikaciji Ljubljana-Grosuplje-Kočevje, na odseku Šmarje-Grosuplje-Račna.

⚔️ 6. 10. 1944. Iz Rijeke, Postojne i Kočevja delovi nemačke 188. rezervne brdske divizije i 10. i 14. SS policijskog puka otpočeli napad na jedinice 18. divizije NOVJ u Notranjskoj, s ciljem da ih odbace od železničke pruge Ljubljana-Trst. U šestodnevnim borbama u rejonu s. Bloške Police, s. Knežje Njive i s. Prezida jedinice NOVJ uspešno su zadržavale neprijatelja, te ga najzad primorale da se 12. oktobra povuče u polazne garnizone.

⚔️ 15. 10. 1944. Snage 14. SS policijskog puka i slovenačkih domobrana iz Novog Mesta, s. Št. Vida, s. Stične, s. Višnje Gore, Velikih Lašča, Ribnice i Kočevja otpočele napad na jedinice 7. korpusa NOVJ na području Suhe krajine s ciljem da uspostave uporišta u Trebnju i s. Žužemberku i time obezbede saobraćajnu arteriju Novo Mesto - Ljubljana. U teškim borbama, uz obostrane teške gubitke, neprijatelj je do 24. oktobra prinuđen da se povuče u polazne garnizone.

⚔️ 17. 10. 1944. U rejonima Trebni vrh - s. Kamenje - pi. Kozjek i s. Smuka - s. Stari Log - s. Hinje - s. Korinj jedinice 7. korpusa NOVJ, sa 6. slovenačkom udarnom brigadom -Slavko Šlander- i 11. slovenačkom brigadom -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, vodile otšre borbe protiv nemačko-domobranskih snaga koje su iz Novog Mesta, s. Mirne, Trebnja, s. Stične i Kočevja nadirale na slobodnu teritoriju Suhe krajine.

⚔️ 13. 11. 1944. Iz Novog Mesta i Kočevja tri pokretna bataljona slovenačkih domobrana i dva bataljona nemačkog 19. SS policijskog puka, u više kolona, otpočeli napad na slobodnu teritoriju Bele krajine. U žestokim trodnevnim borbama na položajima s. Uršna Sela - s. Pribišje - s. Semič i s. Koprivnik - s. Hrib jedinice 15. i 18. divizije NOVJ razbile su sve neprijateljske kolone i odbacile ih u polazne garnizone, nanevši im velike gubitke.

⚔️ 15. 11. 1944. Kod s. Koprivnika (blizu Kočevja), u oštroj borbi, jedinice 18. divizije NOVJ razbile 2. pokretni bataljon slovenačkih domobrana. Poginulo je preko 10 neprijateljskih vojnika. Istovremeno su jedinice 15. divizije NOVJ kod s. Pribišja razbile neprijateljsku kolonu iz Novog Mesta, nanevši joj velike gubitke.

⚔️ 18. 11. 1944. Otpočeo napad jedinica 18. divizije NOVJ na jako neprijateljsko uporište u Kočevju. U ogorčenim trodnevnim borbama one su zauzele više otpornih tačaka, bunkera i deo grada, ali su se 21. novembra, zbog prodora jakih delova nemačke 162. pešadijske divizije iz Postojne i Ljubljane, povukle, nanevši neprijatelju veće gubitke.

⚔️ 24. 11. 1944. U rejonu s. Klinje Vasi (kod Kočevja) S. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila oštre borbe protiv jakih nemačko-domobranskih snaga koje su iz Ljubljane, preko Ribnice, nadirale u pravcu Kočevja. Brigada se uveče, po naređenju Štaba 7. korpusa NOVJ, prebacila na odsek s. Hinje - Žužemberk.

⚔️ 1. 1. 1945. U s. Občinama (blizu Trebnja) jedinice 15. divizije NOVJ izvršile napad na dve čete slovenačkih domobrana. Divizija je zatim, zbog brze intervencije delova nemačkog 14. SS policijskog puka, SS bataljona kraških lovaca i šest pokretnih bataljona slovenačkih domobrana iz Novog Mesta, Kočevja, s. Stične i s. Št. Vida, odustala od daljih napada, ali je na linijama s. Ajdovec - s. Lipovec - Žužemberk, s. Dobrnič - s. Dobrava i s. Hinje - s. Polom vodila teške borbe sve do 7. januara, kada je neprijatelj primoran da se povuče u polazne garnizone.

⚔️ 19. 1. 1945. U Suhoj krajini delovi nemačkog 13. i 14. SS policijskog puka i četiri pokretna bataljona slovenačkih domobrana iz Novog Mesta, Kočevja, Ribnice i s. Št. Vida otpočeli napad na jedinice 15. i 18. divizije NOVJ. Posle šestodnevnih borbi nemačko-domobranske snage su odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 22. 1. 1945. U rejonu s. Lipje - s. Gradenec - s. Lašče (kod Žužemberka) 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar-, 12. slovenačka brigada i jurišni bataljon 15. divizije NOVJ napali 1. i 4. pokretni bataljon slovenačkih domobrana i jedan bataljon nemačkog 14. SS policijskog puka i posle višečasovne borbe, uz osetne gubitke, odbacili ih u polazne garnizone s. Stičnu, s. Št. Vid i Kočevje. U borbi je poginuo i komandant SS policijskog bataljona.

⚔️ 10. 3. 1945. U rejonu s. Stara Gora - s. Hinje - s. Smuka jake neprijateljske snage iz Kočevja, Stične i Žužemberka izvršile napad na jedinice 15, divizije JA s ciljem da uspostave uporišta u Suhoj krajini i obezbede nesmetan saobraćaj u dolini r. Krke. U borbama do 15. marta, jedinice 15. divizije su razbile sve neprijateljske kolone i odbacile ih u polazne garnizone, nanevši im velike gubitke.

⚔️ 20. 4. 1945. Glavni štab JA za Sloveniju izdao naredbu o formiranju Ljubljanskog vojnog područja, s komandama mesta: Novo Mesto, Črnomelj, Vinica, Stari Trg na Kupi, Stari Trg pri Ložu i Kočevje.

⚔️ 21. 4. 1945. U rejonu s. Rogati Hrib - s. Rajndol - s. Mozelj (kod Kočevja) 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije JA, 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije JA, 1. brigada narodne odbrane, Notranjski NOP odred 7. korpusa i delovi 20. divizije JA, u višečasovnoj borbi, razbili 3. puk SDK. (Sledećih dana oni su zauzeli s. Štakarje, s. Črni Potok, s. Livold, s. Moravu, s. Škrilj i s. Zdihovo.)

⚔️ 3. 5. 1945. Jedinice 15. divizije JA okružile nemačko-domobransku posadu u Kočevju i posle oštrih uličnih borbi oslobodile ovo mesto, iz koga se deo neprijateljskih snaga, uz podršku tenkova, probio u pravcu Ribnice. Istovremeno su jedinice 18. divizije JA, u višečasovnoj borbi, razbile nemačko-domobranske snage u blizini s. Gotenice i s. Grčarica, te ih gonile u pravcu Ribnice.

⚔️ 5. 5. 1945. Goneći razbijene nemačko-domobrariske snage, koje su se iz Kočevja povlačile u pravcu Ljubljane, jedinice 15. i 18. divizije JA oslobodile Ribnicu i V. Lašče.

Dokumenti

📜 Naređenje štaba Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 22 aprila 1942 god. komandantu Južnodolenjskog bataljona za preformiranje Četvrte čete i rušenje ceste Kočevje-Brod na Kupi

📜 Zapisnik o sastanku generala Robottia sa podređenim komandantima 2 avgusta 1942 god. u Kočevju

📜 Izveštaj karabinijerske stanice Kočevje od 9 februara 1943 god. o sukobu sa partizanima kod Zigmarica i Globeli

📜 Izveštaj Komande karabinijerske čete Kočevje od 29 juna 1943 god. Komandi karabinijerske grupe Ljubljana o napadu partizana na garnizon Predrag

📜 Izveštaj karabinijerske čete Kočevje od 27 avgusta 1943 god. o prekidu železničke pruge kod Lipoveca

📜 Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 25 oktobra 1943 god. o pokretu nemačkih trupa na sektoru Kočevje - Kočevski Rog

📜 Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOV i POJ od 25 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru Krka-Kočevje-Kupa

📜 Izveštaj Obaveštajnog centra Četrnaeste divizije NOV i POJ od 30 oktobra 1943 god. Obaveštajnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju neprijatelja na sektoru Prezid-Kočevje-Ribnica

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 8 novembra 1943 god. Štabu Trećeg bataljona Udarne brigade Tone Tomšič za zaprečavanje puteva i obezbeđenje sektora Kočevje - Stari Log - Zaga Rog

📜 Izveštaj Otseka za informacije Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 11 decembra 1943 o borbama na sektoru Gorica-Kobarid i o napadu na Kočevje

📜 Izveštaj Komande Ribničkog područja od 11 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu neprijatelja na Komandu mesta Kočevje

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 12 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Kočevje

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 13 deccmbra 1943 Štabu Sedmog korpusa NOV i POJ za organizaciju ponovnog napada na Kočevje

📜 Pismo Štaba Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 13 decembra 1943 Štabu Petnaeste divizije u vezi s propustom prilikom obezbeđenja napada na Kočevje

📜 Dnevna zapovest višeg vođe SS i policije Osamnaeste vojne oblasti od 15 decembra 1943 povodom borbi kod Kočevja

📜 Izveštaj Informativnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 decembra 1943 o napadu Četrnaeste divizije NOV i POJ na Kočevje i o akcijama Devetnaeste Slovenačke NO brigade Srečko Kosovel

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 10. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbi Pete NOU brigade Ivan Cankar protiv nemačkih i ustaško-domobranskih kolona iz Ljubljane i Kočevja kod Rakitnice i Dolenje Vasi

📜 Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 11. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o jačini neprijateljskih snaga na liniji Ljubljana-Grosuplje-Kočevje i borbenim dejstvima Petnaeste NOU divizije

📜 Izveštaj načelnika Štaba Petnaeste divizije od 12. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o jačini nemačkih i domobranskih snaga u Kočevju i borbama Pete brigade kod sela Rakitnice

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste NOU divizije od 13. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o prodoru nemačke kolone na pravcu Kočevje-Ribnica-Ljubljana

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste NOU divizije od 14. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o prodoru nemačke motorizovane kolone iz Velikih Lašča prema Kočevju

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 17. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu jedinica na sektoru Kočevje-Turjak

📜 Obaveštenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Edvarda Kardelja od 4. februara 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da je neophodno 18. NOU diviziju angažovati na komunikaciji Ljubljana - Kočevje

📜 Odobrenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da 18. NO diviziju upotrebi na sektoru Kočevje - Ljubljana

📜 Naređenje Štaba 18. NO divizije od 6. marta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijateljsku kolonu na drumu Kočevje-Ljubljana

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 9. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru Divizije i barbama s nemačkom auto-kolonom na drumu Kočevje - Velike Lašče

📜 Naređenje Štaba 18. NO divizije od 13. marta 1944. štabovima 8. i 9. brigade da primene bolju taktiku za uništenje neprijateljskih kolona na drumu Lašče-Kočevje

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 5. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na neprijateljska uporišta u rejonima Crna Vas - Pijava Gorica i Kočevje-Ribnica

📜 Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 23. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za sprečavanje neprijateljevih ispada iz Kočevja, Ribnice i Grosuplja

📜 Izveštaj Štaba Belokranjskog NOP odreda od 21. oktobra 1944. štabu 7. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljevo uporište u Kočevju

📜 Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 17. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljevo uporište u Kočevju

📜 Relacija Štaba 7. korpusa NOVJ od 30. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na neprijateljevo uporište Kočevje

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 18. aprila 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Gerovo - Rakek i Kočevje - Ljubljana i o napadu na nemačke položaje kod Generalskog Stola

📜 Zapovest Štaba 7. korpusa JA od 2. maja 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljevo uporište u Kočevju

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 13. maja 1945. Štabu 7. korpusa JA o završnim borbama za oslobođenje na pravcu Kočevje–Ljubljana

📜 Izvještaj Štaba 7. korpusa od 14. maja 1945. Štabu 4. armije JA o situaciji i borbama u završnim operacijama na pravcu Kočevje–Ljubljana

📜 Izveštaj Štaba 7. korpusa od 14. maja 1945. Štabu 4. armije JA o situaciji i borbama u završnim operacijama na pravcu Kočevje–Ljubljana

📜 Mesečni izveštaj Štaba 5. slovenačke NOU brigade Ivan Cankar od 22. maja 1945. Štabu 15. divizije JA o borbenoj aktivnosti u završnim borbama za oslobođenje na pravcu Vinica–Kočevje–Ljubljana

Fotografije

Povezane odrednice

22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Bela garda 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) Osvobodilna fronta 2. primorsko-goranski partizanski odred Belokranjski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji 7. slovenska udarna brigada France Prešeren Borbe u Sloveniji 1945. 20. dalmatinska divizija NOVJ 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel Narodni heroji Jugoslavije 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Notranjski partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Borbe u Sloveniji 1944. 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada Partizanska taktika Omladina u ratu Italija u drugom svetskom ratu 14. pešadijska divizija Isonzo Borbe u Hrvatskoj 1942. Glavni štab Crne Gore Operacija Ljubljanska pokrajina Ljubljana 13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič 188. brdska divizija 14. slovenska brigada (železničarska) Nova Gorica Edvard Kardelj Semič Borbe u Sloveniji 1943. 9. slovenska brigada 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Vrhovni štab NOVJ 7. slovenski korpus NOVJ 14. slovenska divizija NOVJ Novo Mesto Bolnice u oslobodilačkom ratu Metlika Dolenjski partizanski odred 8. slovenska brigada Fran Levstik Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Primorsko-goranski partizanski odred Štampa u ratu 15. slovenska divizija NOVJ Brod na Kupi Črnomelj 12. slovenska udarna brigada (štajerska) Narodno oslobodilački odbori Slovenska udarna brigada Matija Gubec 162. pešadijska divizija (Turkestanska) 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Mario Robotti Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek 71. pešadijska divizija Zasede u oslobodilačkom ratu Slovensko domobranstvo Glavni štab Slovenije Kočevski partizanski odred Partizanska avijacija 18. slovenska divizija NOVJ 153. pešadijska divizija Macerata Borbe u Sloveniji 1942. Deca u ratu 1. lovačka eskadrila NOVJ