Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander

Za ovaj pojam je pronađeno 82 hronoloških zapisa, 32 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 13. 7. 1943. U Sloveniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirane 1. i 2. slovenačka divizija NOVJ. U sastav 1. slovenačke divizije NOVJ ušle su: 1. udarna brigada -Tone Tomšič- i 2. udarna brigada -Ljubo Šercer-, a u. avgustu 3. udarna brigada -Ivan Gradnik- i 7. udarna brigada -France Prešern-. U sastav 2. slovenačke divizije NOVJ su ušle 4. udarna brigada -Matija Gubec- i 5. udarna brigada -Ivan Cankar-, a u. avgusta i 6. udarna brigada -Slavko Šlander-.

⚔️ 14. 7. 1943. GŠ NOV i PO za Sloveniju dao Štabu 4. (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije uputstvo u pogledu reorganizacije jedinica. U vezi sa formiranjem dveju divizija na teritoriji Slovenije predviđeno je da se od štajerskih jedinica formira 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander- i da se ona prebaci preko r. Svave, u sastav 2. slovenačke divizije, a u Štajerskoj da se formira Štajerski NOP odred.

⚔️ 6. 8. 1943. U s. Gaberju na pl. Šipeku (kod Kamnika), po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju, od Štajerskih partizanskih jedinica formirana 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander-, jačine tri bataljona.

⚔️ 17. 8. 1943. Na Svetoj planini (kod Trbovlja) nemački 19. SS policijski puk, žandarmerija i jedinice operativne vojske okružili 6. slovenačku NOU brigadu -Slavko Šlander-, ali je ova posle oštre višečasovne borbe, uspela da se između s. Mliništa i s. Loga probije iz okruženja i prebaci u pravcu s. Tlačnice. Jedna ojačana četa 2. bataljona primorana je da se vrati na Sv. planinu, gde je sledećeg dana vodila žestoku borbu, a pred veče se probila u pravcu s. Rovišča.

⚔️ 20. 8. 1943. U rejonu pl. Murovica - pl. Cicelj (kod Domžala) nemački 19. SS policijski puk, žandarmerija i operativne jedinice okružili 1. bataljon 6. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander-. Posle oštre jednodnevne borbe deo bataljona, s većim brojem nenaoružanih boraca, probio se preko r. Save, dok se drugi deo sledećeg dana prebacio preko s. Vrha u blizinu r. Save i odavde otišao na pl. Meninu, u sastav svoje brigade.

⚔️ 26. 8. 1943. Kod s. Jevnice (blizu Litije), na osnovu naređenja GŠ NOV i PO za Sloveniju, 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander- prebacila se preko r. Save u Dolenjsku, gde je ušla u sastav 15. divizije NOVJ.

⚔️ 0. 9. 1943. U Štajerskoj formiran Štajerski NOP odred od delova Pohorskog i Koruškog partizanskog bataljona i Kozjanske partizanske čete, sa zadatkom da objedini rad svih partizanskih snaga koje su posle odlaska 6. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander- ostale na teritoriji Štajerske.

⚔️ 0. 9. 1943. U sastavu 6. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander-, po naređenju Štaba 4. (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije, od Zasavsko-savinjske partizanske čete formiran Zasavski a od Kamniške partizanske čete Kamniški partizanski bataljon.

⚔️ 15. 9. 1943. Kod s. Mokrog Polja (blizu Novog Mesta) 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander- napala nemačku kolonu koja je, uz podršku tenkova, nadirala iz s. Zameškog (kod Kostanjevice). Brigada je energičnim udarom odbacila nemačke snage i gonila ih do polaznog garnizona.

⚔️ 16. 9. 1943. Kod s. Št. Jerneja 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander- napala nemačko-belogardističku kolonu koja je, uz podršku tenkova, nadirala iz Kostanjevice. Brigada je, posle kraće borbe, odbacila neprijateljske snage u polazni garnizon.

⚔️ 19. 9. 1943. Kod s. Krmelja 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander- napala nemačku motorizovanu kolonu koja je nadirala iz Sevnice. Posle višečasovne borbe ona je kolonu odbila u polazni garnizon, nanevši joj znatne gubitke.

⚔️ 24. 9. 1943. U Mokronogu, po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju, formirana 12. slovenačka (štajerska) NO brigada u čiji su sastav ušli dva bataljona 6. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander-, jedan bataljon 4. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- i novopridošli borci.

⚔️ 0. 10. 1943. Kod s. Češnjica (blizu Šmartna u Tuhinju), od boraca ti. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander- i Pohorskog partizanskog bataljona, formiran Pohorski NOP odred, jačine 2 bataljona [Prema nekim podacima to je bilo 28. oktobra.].

⚔️ 1. 10. 1943. Između s. Trojana i s. Lukovice (na putu Domžale-Celje) 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander- uništila tt uređaje u dužini od 16 km. (Posečeno je 349 stubova i uništeno 65 komada kabla vojne linije od po 250 m).

⚔️ 6. 10. 1943. U s. Rečici ob Savinji (kod Mozirja) delovi 6. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander-, u dvočasovnoj borbi, uništili žand. stanicu. Poginulo je 7 a zarobljeno je 6 žandarma. Zaplenjeno je 70 pušaka.

⚔️ 8. 10. 1943. Na Mozirskim planinama delovi 6. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander- vodili teške borbe protiv nemačkih snaga koje su nadirale iz Mozirja i Šoštanja.

⚔️ 19. 10. 1943. Kod s. Št. Ožbalda, blizu Trojana (na putu Ljubljana-Celje), 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander- napala nemačku rnotorizovanu kolonu i energičnim jurišem nanela joj znatne gubitke. Uništeno je više kamiona i 1 tenk.

⚔️ 30. 10. 1943. U s. Šmartnom ob Dreti (kod Mozirja) 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander-, posle dvočasovne borbe, uništila nemačku žand. stanicu, u kojoj su poginula 2 žandarma. Zaplenjeno je 28 pušaka i 2 automata.

⚔️ 4. 11. 1943. Kod s. Krtine (na putu Domžale - s. Trojane) 3. bataljon 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije napao iz zasede manju nemačku motorizovanu kolonu. Posle kraće borbe uništeni su kamion s municijom, putnički automobil i motocikl. Poginulo je 1U nemačkih žandarma, dok je bataljon imao 3 ranjena.

⚔️ 5. 11. 1943. Kod s. Moravča (blizu Domžala) 3. bataljon 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napao iz zasede nemačku žand. patrolu i posle kraće borbe ubio 4, ranio 3 i zarobio 1 žandarma.

⚔️ 27. 11. 1943. Kod Zagorja (na pruzi Ljubljana - Zidani Most) minerski vod 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije uništio nemački transportni voz. Poginulo je oko 50 neprijateljskih vojnika, a saobraćaj je prekinut dva dana.

⚔️ 29. 11. 1943. U varošici Novoj Štifti (kod Kamnika) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačku posadu i posle tročasovne borbe uništila dve otporne tačke. Istovremeno je 2. bataljon te brigade izvršio demonstrativan napad na uporište s. G. Grad i tako sprečio dolazak pojačanja u Novu Štiftu. Poginulo je 10 i zarobljeno 20 nemačkih vojnika, a zaplenjeni su mitraljez i 26 pušaka.

⚔️ 1. 12. 1943. U s. Pšajnovici (kod Šmartna u Tuhinju) 2. i 3. bataljon 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. štajerske operativne zone NOV i PO Slovenije napali jaku nemačku SS policijsku grupu koja je pljačkala po selu. Posle dvočasovne borbe oni su je, uz gubitke, proterali u pravcu Kamnika, zaplenivši 3 sanduka municije i mnogo razne opreme.

⚔️ 14. 12. 1943. Između Litije i Zagorja (na pruzi Ljubljana - Zidani Most) minerska grupa 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije minom uništila lokomotivu i 9 vagona teretnog voza.

⚔️ 16. 12. 1943. Na teritoriji između r. Save, r. Savinje i Kamnika otpočeo napad jakih nemačkih snaga (14. SS policijski puk i osam četa nemačkih vojnika protiv jedinica 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije. Brigada se, zbog nađmoćnosti neprijateljskih snaga, povukla na pl. Veliku kod Kamnika, pa su nemačke jedinice 25. decembra odustale od daljih potera.

⚔️ 20. 1. 1944. U s. Črni (kod Mežice) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije u teškim borbama uništila 60 nemačkih vojnika u kasarni, dok se, zahvaljujući jakom fcrtifikacijskom uređenju, žand. st. održala.

⚔️ 27. 1. 1944. Posle četvoročasovne teške borbe na Tomanovoj planini (kod Kamnika) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije odbacila nemačku policijsku kolonu u Gornji Grad i nanela joj teške gubitke.

⚔️ 2. 2. 1944. Posle petočasovne borbe 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzele žand. st. Motnik (kod Kamnika). Za vreme borbe uporište je minirano i zapaljeno. Od 28 žandarma, koji su činili posadu, samo su se četvorica spasla.

⚔️ 9. 2. 1944. Na liniji s. Srednja Vas - s. Motnik (kod Vranskog) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila teške borbe protiv jake nemačke kolone. Brigada se predveče, pod pritiskom nadmoćnih neprijateljskih snaga, povukla na pl. Meninu.

⚔️ 22. 2. 1944. Na pl. Creti 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila teške borbe protiv nemačkih policijskih jedinica, koje su se, posle dvočasovne borbe, uz osetne gubitke, povukle u Vransko.

⚔️ 5. 3. 1944. Jedinice 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, uništivši rudnička postrojenja, crpke za vodu i transformatorsku stanicu, onemogućile dalju eksploataciju rudnika boksita Kokarje (kod Mozirja).

⚔️ 7. 3. 1944. Drugi bataljon 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV I PO Slovenije napao nemačku autokolonu od 13 kamiona na putu s. Radmirje.

⚔️ 14. 3. 1944. Posle jednočasovne borbe kod s. Špitaliča (blizu Motnika) 2. bataljon 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije uništio nemačku policijsku patrolu jačine 15 ljudi.

⚔️ 14. 3. 1944. U s. Količevu (kod Kamnika) 1. bataljon 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zaplenio u fabrici papira -Bonač- veće količine raznog kancelarijskog materijala i druge opreme.

⚔️ 15. 3. 1944. Na putu s. Blagovica - s. Krašnja (kod Domžala) jedinice 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije uništile nemačku policijsku patrolu jačine 19 ljudi.

⚔️ 16. 3. 1944. Kod s. Laze (kod Kamnika) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije uništila nemačku motorizovanu kolonu (4 kamiona, 1 putnički automobil i 1 motocikl sa prikolicom).

⚔️ 19. 3. 1944. Prva slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ i 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napale fortifikacijski dobro utvrđeno nemačko uporište s. Moravče (kod Kamnika), jačine 42 vojnika. U toku napada minirane su i zapaljene obe otporne tačke, a neprijateljska posada se povukla u betonske bunkere u podrumu, odakle je pružala dalji otpor, koji se, zbog nedostataka teškog naoružanja, nije mogao slomiti.

⚔️ 22. 3. 1944. Kod s.Trnjava (blizu Domžala) i. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ i delovi 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napali nemačku motorizovanu kolonu. U borbi su uništena dva kamiona sa ljudstvom, a ostali su se probili. Iz s. Krašnje su posle podne pristigle snage da prikupe mrtve, ali su i one, posle kraće borbe, odbačene u polazni garnizon.

⚔️ 23. 3. 1944. Iz Tuhinjske doline jaka nemačka kolona napala 1. slovenačku udarnu brigadu -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ i 6. slovenačku udarnu brigadu -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na položajima s. M. i V. Rakitovec (kod Kamnika). U oštroj borbi su neprijatelju naneti osetni gubici.

⚔️ 6. 4. 1944. Šesta slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačko uporište u s. Radomlju (kod Kamnika), jačine oko 110 vojnika. Posle jednočasovne borbe ona je spalila 18 vojničkih baraka pripremljenih za nemačku vojsku, ubila 30 i zarobila 24 vojnika, ali uporište, dobro utvređno, nije zauzela u potpunosti.

⚔️ 9. 4. 1944. U rejonu s. Moravča (kod Domžala) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila višečasovnu borbu protiv delova nemačkog 28. SS policijskog i 184. landesšicen-puka koji su nadirali iz Domžala i Kamnika i odbacila ih u polazne garnizone.

⚔️ 20. 4. 1944. Šesta slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačko uporište s. Šmartno (kod Kamnika), a 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ bila na obezbeđenju sa pravca Kamnika. Brza i snažna intervencija iz Kamnika i G. Grada primorala je brigadu -Slavko Šlander- da odustane od daljeg napada i prihvati borbu s nemačkim snagama koje su nadirale u pomoć napadnutoj posadi.

⚔️ 21. 4. 1944. Kod s. Soteske (blizu Kamnika) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ vodila žestoke borbe protiv nemačke kolone iz Kamnika, pa se, zbog pristiglih pojačanja, povukla na Kavran (kod Kamnika), dok je 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije odbila neprijateljsku kolonu na pl. Kozjaku (kod Motnika). Sutradan je neprijatelj, uz podršku tenkova, probio položaje brigade -Tone Tomšič- i izbio u s. Šmartno (kod Kamnika).

⚔️ 23. 4. 1944. Nemačke motorizovane snage (17 kamiona) izvršile ispad iz G. Grada preko Nove Štifte do s. Černelča i na Tomanovu planinu. Pri povratku, njih je na položajima s. Vrtačnik - s. Smiklavž (kod Nove Štifte) napala 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije. U oštroj višečasovnoj borbi neprijatelj je uspeo da se uz podršku tenkova, probije u G. Grad. Brigada je zaplenila radio-stanicu.

⚔️ 28. 4. 1944. Na položajima kod s. Zgornjeg Okroga (blizu Domžala) nemačke jedinice iz s. Motnika i s. Špitaliča napale 6. slovenačku udarnu brigadu -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, ali su posle dvočasovne borbe odbačene.

⚔️ 3. 5. 1944. Kod s. Spodnjih Kraša (blizu Mozirja) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačku motorizovanu kolonu (7 kamiona i putnički auto) i u oštroj borbi nanela joj gubitke od 12 mrtvih i 24 ranjena, ali se zbog nadmoćnosti neprijatelja povukla na nove položaje.

⚔️ 6. 5. 1944. Kod s. Trojana (na putu Ljubljana-Vransko) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačku motorizovanu kolonu (5 kamiona i 1 putnički automobil) i posle duže borbe uništila 2 kamiona a ostale kamione oštetila. Neprijatelj je, uz gubitke od 35 mrtvih i 5 zarobljenih, uspeo da se probije u pravcu Domžala.

⚔️ 10. 5. 1944. Na položajima kod s. Jakovdola (blizu Vranskog) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila tešku dvočasovnu borbu i prinudila nemačke snage da se, uz gubitke od 20 mrtvih, povuku u polazni garnizon Vransko.

⚔️ 23. 5. 1944. Posle duže borbe 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzela žand. st. Št. Jurij ob Taboru (kod Vranskog), koju je branilo 20 žandarma.

⚔️ 18. 6. 1944. Na položajima s. Mošenik - Peče - Limbarska gora (blizu Domžala) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila teške borbe protiv nemačkih kolona koje su s više pravaca nadirale u Moravšku dolinu. Brigada se zatim, posle jednodnevnih borbi, povukla na nove položaje, nanevši neprijatelju teške gubitke.

⚔️ 7. 7. 1944. Kod s. Trzina (na putu Domžale-Ljubljana) delovi 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napali nemačku auto-kolonu i naneli joj gubitke od 35 mrtvih, a zatim se, zbog brze intervencije neprijatelja, povukli na nove položaje.

⚔️ 14. 7. 1944. Na položajima s. Prapretno - s. Sv. Primož jedinice 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodile teške borbe protiv nemačkih kolona i odbacile ih ka Kamniku.

⚔️ 19. 7. 1944. Delovi 6, slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na položajima s. Negastern - s. Pogled - s. Soteska napali nemačku policijsku kolonu iz Domžala i odbacili je u polazni garnizon.

⚔️ 20. 7. 1944. Šesta slovenačka udarna bragada -Slavko Šlander- i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4, operativne zone NOV i PO Slovenije napale nemačko uporište Zagorje ob Savi, uništile rudnik uglja Kisovec sa svim rudarskim postrojenjima i ž. st, Zagorje i zapalile fabriku konfekcije -Vesta- (koja je izrađivala nemačke uniforme). Brigade su zaplenile 970 bluza, 370 košulja i drugu opremu. U tim borbama naneti su neprijatelju znatni gubici.

⚔️ 22. 7. 1944. Jake nemačke snage iz Domžala napale 6. slovenačku udarnu brigadu -Slavko Šlander- i 11. slovenačku brigadu -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na položajima s. Sv. Trojica - s. Goričica - s. Škocjan. Posle četvoročasovne oštre borbe brigade su odbile sve napade neprijatelja i primorale ga da se povuče u polazni garnizon.

⚔️ 31. 7. 1944. Šesta slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzela nemačka uporišta s. Ljubno i s. Luče, jačine 300 vojnika. U dvodnevnim borbama ubila je oko 120 i zarobila 172 neprijateljska vojnika, a zaplenila 27 p. mitraljeza, 26 automata, 496 pušaka i mnogo druge opreme.

⚔️ 4. 8. 1944. Na položajima Mozirje - s. Prihovo - s. Rečica ob Savinji 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila tešku borbu protiv nemačke kolone koja je, uz podršku tenkova i artiljerije, pokušavala da prodre na oslobođenu teritoriju Gornje savinjske doline. Nemačke jedinice su uspele da prodru u s. Nazarje, ali su sledećeg dana odbačene u Mozirje.

⚔️ 12. 8. 1944. Šesta slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije izvršila prepad na nemačko oporavilište u Rimskim Toplicama. Njeni delovi koji su se nalazili na obezbeđenju uništili su 1 kamion i 1 automobil nemačke kolone koja je nadirala u pomoć oporavilištu i naneli joj znatne gubitke u ljudstvu. Brigada se, posle kraćeg govora nemačkim ranjenicima u oporavilištu, povukla s velikim plenom u oružju i materijalu.

⚔️ 18. 8. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio borce, podoficire, oficire i političke rukovodioce 6. slovenačke brigade -Slavko Šlander-, 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- i 14. divizije NOVJ, za uspešno izvršene operacije u Štajerskoj i uništavanje jakih neprijateljskih uporišta u Savinjskoj dolini.

⚔️ 19. 8. 1944. Na položajima Pogled - Negastern - Limbarska gora 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila tročasovnu tešku borbu protiv nemačkih kolona koje su s pravca Domžala nadirale na njene položaje. Brigada se zatim, pod pritiskom nadmoćnijeg neprijatelja, podržanog snažnom artiljerijskom i tenkovskom vatrom, povukla na nove položaje kod s. Loga (blizu Trojana).

⚔️ 23. 8. 1944. Na položajima s. Motnik - s. V. Raven - s. Zlokarje 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila teške borbe protiv nemačke kolone koja je nadirala iz Vranskog. Posle neprekidne borbe sve do 20 časova neprijatelj je, uz znatne gubitke, odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 12. 9. 1944. Posle jednodnevnih borbi jedinice 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzele fortifikacijski dobro uređeno nemačko uporište Mozirje, jačine oko 300 ljudi. U borbama je poginuo 51 a zarobljeno 255 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 20. 9. 1944. Jedinice 15. divizije NOVJ, u sadejstvu sa 6. slovenačkom udarnom brigadom -Slavko Šlander- i 11. slovenačkom brigadom -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, uništile nemačko uporište u zamku Poganik (kod Litije) i oštetile železnički most na pruzi Ljubljna - Zidani Most. Posada uporišta s. Kresnica, pod pritiskom jedinica NOVJ, pobegla je preko r. Save. U borbama su zarobljena 33 neprijateljska vojnika i zaplenjena je veća količina oružja i opreme.

⚔️ 4. 10. 1944. Šesta slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala neprijateljska uporišta u s. Cerkljama, s. Brniku i s. Lahovčama (kod Kamnika). Iznenadnim udarom ona je u s. Brniku uništila rukovodstvo gorenjskih četnika, koje se nalazilo na konferenciji s nemačkim oficirima, aus. Cerkljama srušila jednu utvrđenu zgradu sa slovenačkim domobranima. Zbog jakih utvrđenja, napadi na ostale otporne tačke nisu uspeli. Brigada se, sutradan, u jutarnjim časovima povukla, a zatim se predveče prebacila na odsek Tuhinja, nanevši neprijatelju osetne gubitke.

⚔️ 5. 10. 1944. U s. Stranju (na putu Kamnik-Kranj) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačko uporište, porušila ga i spalila, ali se neprijatelj održao u podzemnim bunkerima. Brigada je sutradan kod s. Brezje vodila oštre borbe protiv nemačkih kolona i nanela im gubitke od 30 mrtvih i 33 ranjena vojnika.

⚔️ 12. 10. 1944. Kod s. Mošenika (blizu Zagorja) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- uništila nemačko obezbeđenje kod mosta na r. Savi a 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije uništila tri utvrđene nemačke otporne tačke u s. Savi (na pruzi Ljubljana - Zidani Most), a zatim se obe brigade prebacile u Dolenjsku i privremeno ušle u sastav 7. korpusa NOVJ.

⚔️ 17. 10. 1944. U rejonima Trebni vrh - s. Kamenje - pi. Kozjek i s. Smuka - s. Stari Log - s. Hinje - s. Korinj jedinice 7. korpusa NOVJ, sa 6. slovenačkom udarnom brigadom -Slavko Šlander- i 11. slovenačkom brigadom -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, vodile otšre borbe protiv nemačko-domobranskih snaga koje su iz Novog Mesta, s. Mirne, Trebnja, s. Stične i Kočevja nadirale na slobodnu teritoriju Suhe krajine.

⚔️ 19. 10. 1944. Kod s. Lašča (blizu Žužemberka), 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije u pokretu od s. Dvora za s. Podhostu, sukobila se s jakim nemačko-domobranskim snagama. Posle sedmočasovne oštre borbe ona se morala povući zbog nedostatka municije.

⚔️ 25. 10. 1944. U s. Št. Vidu (kod Grosuplja) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala uporište slovenačkih domobrana i vodila oštre ulične borbe, a pred veče, kada su jake nemačko-domobranske snage iz Stične prodrle u uporište, ona se povukla na položaje kod s. Velikih Peca. Za to vreme je 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije kod s. Boge Vasi vodila ogorčene borbe protiv neprijateljskih kolona, ali nije uspela da spreči njihov prodor u Št. Vid.

⚔️ 25. 10. 1944. Za vreme napada 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- na uporište u s. Št. Vidu, nemačke i domobranske snage iz garnizona Grosuplje, Višnja Gora i s. Stična otpočele prodor na oslobođenu teritoriju Suhe krajine. Energičnim dejstvom 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- i 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije i snaga 15. divizije NOVJ, posle dvodnevnih oštrih borbi, neprijateljske kolone su odbačene u polazne garnizone, uz osetne gubitke.

⚔️ 26. 10. 1944. Na položajima s. Zagorica - s. Sad (kod Trebnja) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodile ogorčenu borbu protiv nemačko-domobranskih kolona koje su iz s. Stične, preko s. Doba, nadirale na te položaje: Brigade su ih pred veče prinudile na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 4. 11. 1944. Kod Litije 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije razbila nemačku policijsku kolonu koja je obezbeđivala transport hrane i municije za uporišta u blizini Litije. Brigada je zaplenila sav materijal.

⚔️ 6. 11. 1944. U s. Kresnicama i s. Jevnici 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije izvršile neuspeo napad na nemačka žandarmerijska uporišta. Snage na obezbeđenju uništile su kod s. Slapnice nemačku patrolu i porušile most na pruzi Ljubljana-Litija.

⚔️ 24. 11. 1944. U rejonu s. Klinje Vasi (kod Kočevja) S. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila oštre borbe protiv jakih nemačko-domobranskih snaga koje su iz Ljubljane, preko Ribnice, nadirale u pravcu Kočevja. Brigada se uveče, po naređenju Štaba 7. korpusa NOVJ, prebacila na odsek s. Hinje - Žužemberk.

⚔️ 24. 12. 1944. Na povratku iz Dolenjske u Štajersku, 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- i 11. slovenačka udarna brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije prešle r. Savu između s. Jevnice i s. Kresnica (kod Litije) i stigle u s. Slivno i s. Vače.

⚔️ 28. 12. 1944. Kod s. Krtine (blizu Domžala) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone: NOV i PO Slovenije upala u nemačku zasedu. Posle višečasovne borbe deo snaga se probio ka s. Lašni (kod Kamnika), a ostatak se posle dvodnevnih borbi prebacio na pl. Meninu.

⚔️ 1. 1. 1945. Na Menini pl. jake nemačke snage iz Mozirja napale 6. slovenačku udarnu brigadu -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije. Brigada se posle petočasovne borbe, zbog nedostatka municije, povukla na Kostavsku pl.

⚔️ 28. 2. 1945. U Štajerskoj, naredbom Štaba 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, formirana Grupa štajerskih odreda NOV i PO Slovenije (sastava: Kokrški, Koruški, Lackov, Kozjanski i Kamničko-zasavski NOP odred) sa zadatkom da posle odlaska 14. divizije, 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- i 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije a Dolenjsku nastavi borbu protiv nemačkih snaga.

⚔️ 15. 3. 1945. U blizini s. N. Štifte (kod Kamnika) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone Slovenije vodile desetočasovnu borbu protiv delova nemačke 14. SS divizije, a potom se, zbog nadmoćnosti neprijatelja povukle na Meninu planinu.

⚔️ 9. 4. 1945. Štab 4. operativne zone Slovenije izdao naredbu o rasformiranju Štaba Grupe štajerskih NOP odreda i Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander- i 11. slovenačke NO brigade -Miloš Zidanšek- i jedinicama dodelio nove zadatke na odvojenim pravcima.

⚔️ 5. 5. 1945. U s. Zagorju (kod Trbovlja) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone Slovenije okružila i posle jednodnevne borbe prinudila na predaju nemačku posadu. Zarobljeno je 485 nemačkih vojnika i zaplenjena je veća količina naoružanja i opreme.

⚔️ 10. 5. 1945. U s. Radmirju 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone Slovenije razoružala nemačku motorizovanu kolonu, zatim se, po podne, zaplenjenim motornim vozilima prebacila u Celje, preuzela vlast i pristupila razoružavanju nemačko-ustaških snaga. Zaplenjeno je 40 topova, 200 motornih vozila i velika količina oružja i druge ratne opreme.

Dokumenti

📜 Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 31 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama Šeste udarne brigade Slavko Šlander u vremenu od 23 do 30 oktobra 1943 rodine

📜 Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 31 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu Šeste udarne brigade Slavko Šlander na nemačko uporište Šmartno ob Dreti

📜 Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 11. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama 6. SNOU brigade Slavko Šlander na sektoru Menina pl. - Motnik - Stara Vas

📜 Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 21. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu 6. SNOU brigade Slavko Šlander na nemačke kamione kod Vranskog

📜 Izveštaj Štaba 4. operativne zone NOV od 23. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama 11. SNO brigade Miloš Zidanšek od 6. januara do 9. februara i o borbi 6. SNOU brigade Slavko Šlander protiv Nemaca na Menini planini

📜 Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 29. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu 6. SNOU brigade Slavko Šlander na nemački automobil kod s. Kapla

📜 Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 1. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek i 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander

📜 Naredba Štaba 4. operativne zone Slovenije od 1. avgusta 1944. o postavljenju privremenog Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Slander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek

📜 Naređenje Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Slander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 5. avgusta 1944. da naše komunikacije i vrše popunu svojih jedinica

📜 Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 7. avgusta 1944. Operativnom štabu 6. slovenačke NOU brigade Slavko Slander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek za sprečavanje neprijateljevog nastupanja ka slobodnoj teritoriji

📜 Naređenje Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 17. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za izvođenje akcije na fabriku hartije u Količevu

📜 Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 5. septembra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o aktivnosti krajem avgusta i početkom septembra

📜 Izveštaj Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Slander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 26. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na most Poganek kod Litije

📜 Izveštaj partijskog sekretara 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 10. oktoora 1944. pomoćniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i aktivnosti organizacije KP u Brigadi

📜 Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 7. oktobra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbama Brigade krajem septembra i početkom oktobra

📜 Zapovest Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 9. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljeva uporišta u Krašnji i Blagovici

📜 Zapovest Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 11. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na uporište Savu i prelazak preko Save u Dolenjsku

📜 Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 26. oktobra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o borbama u rejonu Št. Vida pri Stični

📜 Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Slander od 28. oktobra 1944. štabovima 7. korpusa NOVJ i 4. operativne zone Slovenije i Operativnom štabu 6. i 11. brigade o aktivnosti na sektoru Kamnika i u Dolenjskoj

📜 Izveštaj Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 3. novembra 1944 štabovima 7. korpusa NOVJ i 4. operativne zone Slovenije o borbi u rejonu Valična Vas - Reber - Vrtače

📜 Zapovest Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 6. novembra 1944. za napad na neprijateljeva uporišta Kresnice i Jevnicu

📜 Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko šlander od 7. novembra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o stanju i problemima Brigade

📜 Relacija Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Slender od 10. novembra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o napadu na neprijateljevo uporište Kresnice

📜 Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 11. decembra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o borbama u rejonu Občine

📜 Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 26.januara 1945. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o borbama na sektoru Moravča i Menine planine i o stanju Brigade

📜 Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 27. marta 1945. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o stanju u Brigadi i o borbenoj aktivnosti u drugoj polovini februara i u martu

📜 Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 18. aprila 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o brojnom stanja brigade i borbi u rejonu Motnika

📜 Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 18. aprila 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o rušenju mosta kod Blagovice i napadu na neprijateljevu motori-zovanu kolonu

📜 Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 1. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o napadu na neprijatelja u Retju

📜 Izveštaj štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 2. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o napadu na neprijateljevu kolonu kod Tremerja

📜 Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 8. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o akciji za oslobođenje Zagorja

📜 Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 18. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o dejstvu brigade u rejonu Celja i Labota

Fotografije

Povezane odrednice

Mlinište Borbe u Sloveniji 1945. Ranjenici u ratu Politički komesari u NOR-u Bela garda 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Ljubljana Četnici u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Slovenska udarna brigada Matija Gubec Završne operacije u Jugoslaviji 15. slovenska divizija NOVJ Novo Mesto Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Glavni štab Slovenije 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Pohorski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1944. 14. SS divizija Galizia Pljačka u ratu Zarobljenici u ratu Kočevje SAD i Jugoslavija 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek 7. slovenska udarna brigada France Prešeren Domžale Kamnik Štajerski partizanski odred Slovensko domobranstvo Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1943. 7. slovenski korpus NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič 14. slovenska divizija NOVJ Celje Ljubno Zasede u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Pohorski bataljon 12. slovenska udarna brigada (štajerska) Trbovlje