Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Štajerski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 21. 5. 1942. Kod s. Janča (blizu Litije) pokušavajući da se preko Save prebaci u Štajersku, vodila 2. grupa NOP odreda teške borbe s jakim nemačkim policijskim i žandarmerijskim snagama. Grupa je sutradan bila prinuđena da se vrati na italijansku okupiranu teritoriju.

⚔️ 14. 7. 1943. GŠ NOV i PO za Sloveniju dao Štabu 4. (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije uputstvo u pogledu reorganizacije jedinica. U vezi sa formiranjem dveju divizija na teritoriji Slovenije predviđeno je da se od štajerskih jedinica formira 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander- i da se ona prebaci preko r. Svave, u sastav 2. slovenačke divizije, a u Štajerskoj da se formira Štajerski NOP odred.

⚔️ 14. 8. 1943. Član VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj izvestio vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita o razbijanju Štajerskog četničkog odreda i odvajanju četnika Draže Mihailovića od klerikalne Bele garde u Sloveniji, te da oni ne mogu postati ozbiljan vojnički faktor u ovom delu naše zemlje.

⚔️ 0. 9. 1943. U Štajerskoj formiran Štajerski NOP odred od delova Pohorskog i Koruškog partizanskog bataljona i Kozjanske partizanske čete, sa zadatkom da objedini rad svih partizanskih snaga koje su posle odlaska 6. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander- ostale na teritoriji Štajerske.

⚔️ 30. 9. 1943. Savinjska četa Štajerskog NOP odreda uništila nemačko uporište u s. Radmirju (kod Mozirja), ubivši 2 i zarobivši 17 vojnika, a zaplenivši 2 p. mitraljeza, 7 automata i ostalo oružje i opremu.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Sloveniji 1943. Dragoljub Draža Mihailović Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1945. Zasede u oslobodilačkom ratu 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Edvard Kardelj Završne operacije u Jugoslaviji Josip Broz Tito Borbe u Sloveniji 1942. Italija u drugom svetskom ratu 1. štajerski partizanski bataljon Pohorski bataljon