Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Edvard Kardelj

Za ovaj pojam je pronađeno 45 hronoloških zapisa, 149 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 7. 1941. U Zagrebu, u prisustvu člana Politbiroa CK KPJ Edvarda Kardelja, održan sastanak CK KPH na kome je razmotren dotadašnji razvoj ustanka u Hrvatskoj, ukazano na greške u radu CK KPH i partijskih organizacija, te rešeno da se pojača politički rad, reorganizuju vojni komiteti, učvrste partijske organizacije, formiraju NOP odredi, stvaraju slobodne teritorije i, radi bržeg razvoja ustanka, na teren upute delegati CK KPH.

⚔️ 2. 8. 1941. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu izveštaj o stanju NOB-a u Hrvatskoj i Sloveniji, o greškama CK KPH u početku ustanka i o merama za brži razvoj NOB-a u Hrvatskoj i Sloveniji.

⚔️ 19. 10. 1941. U oslobođenom Užicu izašao prvi broj -Borbe-, organa KPJ, za koji je Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito napisao uvodnik -Zašto izlazi Borba- a član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj napisao članak pod naslovom -Narodnooslobodilački odbori moraju postati istinski privremeni nosioci narodne vlasti-. To je prvi napis o NO odborima i njihovim zadacima. 

⚔️ 25. 12. 1941. U Rogatici vrhovni komandant NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito održao sastanak sa Edvardom Kardeljom, Aleksandrom Rankovićem, Mošom Pijade, Ivom Lolom Ribarom, Svetozarom Vukmanovićem, Rodoljubom Colakovićem i Slavišom Vajnerom Čičom, na kome je razmotrena situacija u istočnoj Bosni i konkretizovan plan za dalja dejstva.

⚔️ 0. 1. 1942. Po odluci CK KPJ, u Zagreb stigli sa oslobođene teritorije iz istočne Bosne članovi Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar i, potom, Edvard Kardelj. Ovaj organ je imao zadatak da uspostavi čvrste veze sa rukovodstvima ustanka u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i Makedoniji i ostvari što neposredniji uticaj CK i VŠ na razvoj partijskih organizacija, NOP odreda i NO odbora u tim delovima Jugoslavije. [Ivo Lola Ribar je stigao u Zagreb 8. I 1942.]

⚔️ 16. 2. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio članove Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Edvarda Kardelja i Ivu Lolu Ribara o neuspehu okupatorsko-kvislinških ofanzivnih dejstava, od 15. januara do 7. februara 1942. u istočnoj Bosni (tzv. druge neprijateljske ofanzive) naredio čišćenje u tehničkom aparatu CK KPH i postavio zadatak da se izda proglas bugarskim vojnicima u Srbiji.

⚔️ 3. 3. 1942. Članovi Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Edvard Kardelj i Ivo Lola Ribar uputili iz Zagreba pismo Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju: traže izveštaj o sprovođenju odluka CK KPJ o Makedoniji; nalažu da se CK BRP(k) cbavesti da pošalje svog delegata na sastanak u Zemunu; prenose direktivu CK KPJ da PK uputi proglas bugarskim okupacionim trupama u Srbiji, pozivajući ih da pristupe partizanskim jedinicama.

⚔️ 5. 4. 1942. Delegat CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije Edvard Kardelj uputio Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu pismo u kome ga obaveštava o stanju NOP-a u Sloveniji.

⚔️ 10. 4. 1942. Iz Foče član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar uputio u Ljubljanu članu Politbiroa CK KPJ Edvardu Kardelju informaciju o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori i u BiH; preneo mu ocenu CK KPJ; da izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije radi na likvidaciji NOP-a i na raspirivanju građanskog rata; istakao svoje uverenje da će CK KPJ uspeti da osujeti planove reakcije o klasnom ratu i da proširi front jedinstvene oslobodilačke borbe.

⚔️ 22. 4. 1942. Delegat CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ i vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu izveštaj o razvoju NOB-a u Sloveniji, ističući narastanje NOB-a u Štajerskoj, o preduzetim merama za širenje NOB-a u Koruškoj, u radu i uticaju Partije i OF u Ljubljani.

⚔️ 18. 5. 1942. Delegat CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ i vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu izveštaj o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji, o merama rukovodstva NOP-a Slovenije radi jačanja oružane borbe u Gorenjskoj i Štajerskoj i o potrebi za objedinjavanjem dejstava partizanskih jedinica Slovenije i Hrvatske.

⚔️ 22. 5. 1942. Delegat CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ i vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu izveštaj o prerastanju partizanskih akcija na području Slovenije okupirane od fašističke Italije u opšti narodni ustanak i o pojavi belogardistićkih oružanih grupa.

⚔️ 7. 7. 1942. Iz Zagreba član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar uputio pismo članu Politbiroa CK KPJ Edvardu Kardelju u Sloveniju, obaveštavajući ga o ocenama i zaključcima Politbiroa CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije u vezi sa situacijom stvorenom posle okupatorsko-kvislinških operacija u proleće 1942. (tzv. treće ofanzive): postupci okupatorskih snaga su sračunati na odvajanje masa od KPJ; potrebno je obezbediti centralizovano rukovođenje partijskim organizacijama u svim pokrajinama i pojačati budnost u odnosu na skretanje s linije NOB-a; treba sovjetsko-engleski sporazum smišljeno iskoristiti u daljem političkom radu.

⚔️ 28. 7. 1942. Iz Zagreba član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar uputio pismo članu Politbiroa CK KPJ Edvardu Kardelju, u kome prenosi direktive CK KPJ o iskorenjivanju sektaštva da bi se izbegle štete kakve su bile u Crnoj Gori i Hercegovini; ukazuje na značaj OF, na potrebu za elastičnijim rešavanjem unutrašnjih problema i na sprovođenje odgovarajuće taktike u pogledu borbe i čuvanja žive sile; javlja da su oživele partizanske akcije u Hrvatskom zagorju i da je tamo održano savetovanje sa predstavnicima svih okružnih komiteta s tog terena; daje podatke o vezama sa PK KPJ za Vojvodinu i Srbiju, navodeći da je tamo strahovit teror.

⚔️ 1. 8. 1942. Član Politbiroa CK KPJ i član VŠ NOP i DV Jugoslavije Edvard Kardelj depešom obavestio Kominternu o italijanskoj ofanzivi na partizanske jedinice u Sloveniji.

⚔️ 1. 8. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio pismo članu Politbiroa CK KPJ Edvardu Kardelju, u kome odobrava način rukovođenja NOB-om u Sloveniji i daje uputstvo o stavu prema Beloj gardi, i instrukcije za savlađivanje poteškoća koje bi mogle proizaći iz postojećih neprijateljskih operacija u Sloveniji.

⚔️ 14. 8. 1942. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio sekretaru Operativnog rukovodstva CK KPH Vladimiru Popoviću pismo o opštoj situaciji u Sloveniji i o potrebi da se uspostave što čvršće veze između glavnih rukovodstava u Hrvatskoj i Sloveniji.

⚔️ 20. 8. 1942. Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar uputio pismo članu Politbiroa CK KPJ Edvardu Kardelju: obaveštava ga o svom radu u Zagrebu i o vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj, Srbiji i Makedoniji.

⚔️ 20. 9. 1942. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu izveštaj o toku i rezultatima letnjih operacija italijanskih i nemačkih snaga protiv NOP odreda Slovenije i o merama CK KP Slovenije i GŠ NOP odreda za Sloveniju za otklanjanje teškoća iskrslih za vreme i posle operacija.

⚔️ 22. 9. 1942. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj, u ime Izvršnog odbora OF i GŠ NOP odreda za Sloveniju, uputio slovenačkim internircima u Gonarsu (u Italiji) pismo o spoljnoj i unutrašnjoj političkoj situaciji i o saradnji izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, četnika, Bele garde i okupatora protiv NOB-a, postavljajući zadatak da se Beloj gardi onemogući vrbovanje interniraca u njene redove.

⚔️ 14. 12. 1942. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio Centralnom komitetu KPJ opširan izveštaj o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji posle neprijateljskih letnjih operacija i o drugim aktuelnim pitanjima: iznosi mere okupatora za razbijanje NOB-a govori o sadašnjem stanju NOV i PO u Sloveniji, o merama koje CK KP Slovenije i GŠ NOP odreda za Sloveniju preduzimaju u cilju jačanja oružane borbe, o formiranju brigada, o radu na učvršćenju OF; ističe da je narod u Sloveniji sa oduševljenjem primio obrazovanje AVNOJ-a i šalje predloge za izbor predstavnika Slovenije u to najviše telo; govori o političkim manevrima reakcije u vezi sa nacionalnim pitanjem i o merama CK KP Slovenije za njihovo razobličavanje; slika stanje u organizacijama KP Slovenije; u vezi sa problemima međunarodnog priznanja narodnooslobodilačkog pokreta ističe da ovaj mora pobeđu izvojevati vlastitim snagama i time onemogućiti da reakcija, uz pomoć inostranstva, narodima Jugoslavije nametne stari režim.

⚔️ 12. 1. 1943. Delegat VŠ NOV i POJ i CK KPJ Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu izveštaj o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji za vreme višemesečnih operacija neprijateljskih snaga.

⚔️ 22. 4. 1943. Član politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio povereništvu CK KP Slovenije u Ljubljani direktivno pismo o stavu NOP-a prema izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije u Londonu, o radu na jačanju NOF i odnosu prema -sredini- i o potrebi da se u Ljubljani izvrši mobilizacija za NOV.

⚔️ 0. 5. 1943. U -Ljudskoj pravici-, organu CK KP Slovenije, objavljen članak člana Politbiroa CK KPJ Edvarda Kardelja pod naslovom -Sloboda naroda Jugoslavije i demokratska prava naroda - cilj oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije-, u kome su razrađene postavke iz Izjave VŠ i AVNOJ-a o ciljevima NOP-a

⚔️ 17. 5. 1943. Delegat VŠ NOV i POJ i CK KPJ Edvard Kardelj obavestio CK KP Slovenije o planu da jedinice Dolenjske operativne zone NOV i PO Slovenije i jedinice 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske izvode dejstva zajednički.

⚔️ 27. 5. 1943. Delegat VŠ NOV i POJ i CK KPJ Edvard Kardelj obavestio CK KP Slovenije o planu da jedinice Dolenjske operativne zone NOV i PO Slovenije i jedinice 2, operativne zone NOV i PO Hrvatske izvode dejstva zajednički.

⚔️ 18. 6. 1943. Član Politbiroa CK KPJ i VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj uputio CK KP Slovenije pismo u kome izlaže političko-partijska i vojno-organizaciona iskustva centralnih rukovodećih tela Hrvatske koja mogu korisno poslužiti CK KP Slovenije i GŠ NOV i PO za Sloveniju.

⚔️ 19. 6. 1943. Član VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj obavestio vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita o povoljnoj vojnoj i političkoj situaciji u Sloveniji i o slanju dve brigade u deo Slovenije pod nemačkom okupacijom u cilju vođenja dejstava i mobilizacije na tom području, te tražio odobrenje za formiranje divizija i ukidanje operativnih zona.

⚔️ 19. 6. 1943. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj pismom upoznao Izvršni odbor Osvobodilne fronte Slovenije o radu I zasedanja ZAVNOH-a i o početku pregovora sa predstavnicima HSS, te preneo poziv da nekoliko članova Izvršnog odbora poseti ZAVNOH.

⚔️ 19. 6. 1943. Član Politbiroa CK KPJ i VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj obavestio GŠ NOV i PO za Sloveniju da će tamo uskoro prispeti oficiri za vezu iz Vrhovne komande savezničkih snaga za Bliski istok.

⚔️ 22. 6. 1943. Član VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj izvestio vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita o spuštanju trojice engleskih padobranaca u Slovenačkom primorju i o pregovorima predstavnika GŠ NOV i PO za Sloveniju sa Štabom italijanskog 11. armijskog korpusa o razmeni zarobljenika i ranjenika.

⚔️ 27. 6. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito obavestio člana Vrhovnog štaba Edvarda Kardelja da odobrava formiranje divizija NOVJ u Sloveniji.

⚔️ 0. 7. 1943. U Vrhovinama otpočela dvodnevna treća okružna konferencija KPH za Liku, kojoj je prisustvovao i član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj.

⚔️ 29. 7. 1943. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio pismo Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Štajersku: nalaže da se formira povereništvo SKOJ-a za Štajersku.

⚔️ 4. 8. 1943. Član VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj izvestio vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji, naglasivši da su člana CK KP Slovenije i sekretara Izvršnog odbora OF Slovenije Borisa Kidriča uputili u Ljubljanu radi pripreme generalnog štrajka i oružanog ustanka u gradu; da su slovenačke jedinice većim delom prikupljene oko ljubljanske pokrajine zbog velikih nemačkih koncentracija u Primorju, Gorenjskoj i Koruškoj; da su formirane dve divizije; da se Bela garda raspada; da nove grupe, koje su se do tada držale rezervisano prema NOP-u, traže ulazak u Osvobodilnu frontu. Zatim predlaže za komandanta GŠ NOV i PO za Sloveniju Franca Rozmana, dotadašnjeg komandanta Štajerske operativne zone.

⚔️ 12. 8. 1943. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj poslao Centralnom komitetu KP Slovenije uputstvo za dalji vojno-politički rad u Sloveniji, u kome, pored ostalog, ističe: član CK KP Slovenije i sekretar Izvršnog odbora Osvobodilne fronte Slovenije Boris Kidrič ne sme ići u Ljubljanu da organizuje generalni štrajk i otpor nemačkim jedinicama ako ove prodru u grad, već se za taj posao mora odrediti neko drugi; novu izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije, sa Božidarom Purićem na čelu, treba prikazati kao velikosrpsku četničku vladu, od koje slovenačka klerikalna frakcija nije dobila nikakve garantije u pogledu nacionalnih zahteva slovenačkog naroda; doći će do nove diferencijacije među svim reakcionarnim frakcijama, od Bele garde, preko pristalica Draže Mihailovića, do ostalih koji sačinjavaju -sredinu-, te je potrebno da se Osvobodilna fronta približi onima koji će početi bežati iz tih frakcija itd.

⚔️ 14. 8. 1943. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj izvestio generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita o postignutom sporazumu sa predstavnicima HSS: da se u okviru ZAVNOH-a obrazuje njihovo političko predstavništvo (izvršni odbor); da se na terenu ne stvaraju samostalne organizacije HSS, nego da jedinstvenim opštenarodnim oslobodilačkim pokretom rukovode NOO-i, u kojima će i HSS imati svoje ljude i da HSS prilazi tom pokretu samo preko ZAVNOH-a.

⚔️ 14. 8. 1943. Član VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj izvestio vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita o razbijanju Štajerskog četničkog odreda i odvajanju četnika Draže Mihailovića od klerikalne Bele garde u Sloveniji, te da oni ne mogu postati ozbiljan vojnički faktor u ovom delu naše zemlje.

⚔️ 12. 9. 1943. Član VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj izvestio Vrhovni štab da je cela Ljubljanska pokrajina, sem Ljubljane, u rukama Narodnooslobodilačke vojske; da su jedinice NOVJ razoružale glavninu italijanske divizije -Izonco- i zaplenile veliku količinu ratnog materijala; da su Bela i Plava garda razbijene i da je uspostavljena vlast Osvobodilne fronte.

⚔️ 16. 9. 1943. Član VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj izvestio Štab 13. divizije NOVJ o borbama slovenačkih jedinica protiv nemačkih snaga na sektoru Ilirske Bistrice i istakao potrebu da slovenačke i hrvatske jedinice održavaju čvrste veze.

⚔️ 13. 6. 1944. Na o. Visu održan sastanak NKOJ-a. Potvrđene su ranije odluke da se pregovori sa izbegličkom vladom Kraljevine Jugoslavije vode sa pozicija odluka II zasedanja AVNOJ-a. Izabrana je delegacija u sledećem sastavu: maršal Jugoslavije Josip Broz Tito, Edvard Kardelj, Vladimir Bakarić i Josip Smodlaka; ona je dobila sva ovlašćenja NKOJ-a da sa Ivanom Šubašićem zaključi sporazum u duhu stavova AVNOJ-a.

⚔️ 5. 9. 1944. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj održao sastanak sa generalnim sekretarom KP Austrije Honerom. Honer je tom prilikom izjavio da Koruška svojom borbom zaslužuje pripajanje Jugoslaviji, jer ta borba u stvari predstavlja narodni plebiscit. On je predložio da NOVJ primi austrijske radnike koji, od nasilne nemačke mobilizacije, beže na jugoslovensku oslobođenu teritoriju. Prihvatajući Honerov predlog, VŠ NOV i POJ je izložio svoje mišljenje o mogućnosti da se u Austriji stvaraju partizanski odredi, kojima bi naoružanje dala NOVJ.

⚔️ 30. 9. 1944. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio predlog generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu da se, zbog krupnih grešaka u radu i zbog šovinizma, Andrija Hebrang smeni sa dužnosti sekretara CK KPH.

⚔️ 18. 11. 1944. Potpredsednik NKOJ-a Edvard Kardelj i predsednik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivan Šubašić otputovali u Moskvu da bi vladu SSSR-a upoznali sa sporazumom od 2. novembra 1944. između NKOJ-a i izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije. (Prilikom te posete vođeni su 24. i 25. novembra, zvanični razgovori sa delegacijom vlade SSSR-a i konstatovana je saglasnost u pogledu neophodnosti obrazovanja jedinstvene jugoslovenske vlade. Jugoslovenska delegacija otputovala je iz Moskve u Beograd 26. novembra.)

⚔️ 7. 3. 1945. U Beogradu maršal Jugoslavije Josip Broz Tito obrazovao privremenu narodnu vladu Demokratske Federativne Jugoslavije (DFJ) (predsednik i ministar narodne odbrane Josip Broz Tito, ministar inostranih poslova dr Ivan Šubašić, potpredsednici Edvard Kardelj i Milan Grol). Istog dana, na predlog Predsedništva AVNOJ-a, novu vladu su ukazom potvrdili kraljevski namesnici.

Dokumenti

📜 Velika borba slobodoljubivih naroda protiv fašističkih razbojnika - članak druga Edvarda Kardelja od jula 1941 godine

📜 Za Osvobodilnu frontu slovenačkog naroda - članak druga Edvarda Kardelja od avgusta 1941 godine

📜 Izveštaj člana Politbiroa Centralnog komiteta KPJ Edvarda Kardelja od 2 avgusta 1941 god. sekretaru Centralnog komiteta KPJ i Komandantu Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj i Sloveniji

📜 Iz izvještaja člana Politbiroa CK KPJ Edvarda Kardelja sekretaru CK KPJ i komandantu Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije Josipu Brozu Titu o vojnopolitičkoj situaciji u Hrvatskoj

📜 U partizane! - direktivni članak člana Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od septembra 1941 god. upućen članovima Komunističke partije Slovenije i rukovodstvu Osvobodilne fronte

📜 U partizane! - članak druga Edvarda Kardelja od septembra 1941 godine

📜 Narodnooslobodilački odbori moraju postati istinski privremeni nosioci narodne vlasti - članak Edvarda Kardelja od druge polovine oktobra 1941 godine

📜 Briga o ljudima - članak Edvarda Kardelja od druge polovine oktobra 1941 godine

📜 Članak Edvarda Kardelja od konca listopada 1941 god. o političkoj situaciji u Hrvatskoj

📜 Još jedna izdaja - članak Edvarda Kardelja Početkom novembra 1941 godine

📜 Članak Edvarda Kardelja od konca studenog 1941 god. o opredjeljivanju hrvatskih masa za NOP

📜 Pismo člana Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od decembra 1941 god. Glavnom štabu slovenačkih NOP odreda o izdajstvu Draže Mihailovića

📜 Pismo člana Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije druga Edvarda Kardelja Glavnom štabu slovenačkih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda od početka decembra 1941 god. o izdajstvu Draže Mihailovića

📜 Pismo delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od 13 januara 1942 god. Aleksandru Rankoviću o znacima pripremanja nove neprijateljske ofanzive

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od 15 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o pripremama neprijatelja za Drugu ofanzivu

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od 15 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o neprijateljskim snagama koje će učestvovati u ofanzivi

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od 16 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o pravcima kretanja neprijateljskih kolona za pretstojeću ofanzivu

📜 Obaveštenje Centralnog komiteta KPJ od 4 februara 1942 god. Edvardu Kardelju i Ivi Ribaru-Loli o krahu Druge neprijateljske ofanzive, raspadanju četničkih jedinica u Istočnoj Bosni i situaciji u Srbiji, Crnoj Gori i Sandžaku

📜 Iz obavještenja Centralnog komiteta KPJ upućenog Edvardu Kardelju i Ivi Loli Ribaru u Zagreb o daljnjim zadacima rukovodstva Partije i NOP-a u Hrvatskoj

📜 Obaveštenje sekretara CK KPJ druga Tita i Aleksandra Rankovića od 8 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Milovanu Đilasu o upućivanju Edvarda Kardelja i Ive Ribara-Lole u Zagreb i uputstvo za dalji rad

📜 Obaveštenje druga Tita od 16 februara 1942 god. Edvardu Kardelju i Ivi Ribaru-Loli o neuspehu Druge neprijateljske ofanzive i direktiva za čišćenje tehničkog aparata pri CK KP Hrvatske i za izdavanje proglasa bugarskim vojnicima u Srbiji

📜 Direktiva Josipa Broza Tita Edvardu Kardelju i Ivi Loli Ribaru u Zagrebu za čišćenje tehničkog aparata pri CK KP Hrvatske, slanje svih izdanih publikacija i podnašanje podrobnog izvještaja o vojno-političkoj situaciji

📜 Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 23 februara 1942 god. delegatima Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Edvardu Kardelju i Ivi Ribaru-Loli

📜 Iz pisma Josipa Broza Tita Edvardu Kardelju i Ivi Loli Ribaru o međusobnoj vezi i zadacima koji stoje pred Komunističkom partijom u Hrvatskoj

📜 Iz pisma Ive Lole Ribara i Edvarda Kardelja Centralnom komitetu KP Jugoslavije o situaciji u Zagrebu i Hrvatskoj.

📜 Iz pisma Ive Lole Ribara i Edvarda Kardelja Centralnom komitetu KP Jugoslavije o vojno-političkom stanju narodnooslobodilačkog pokreta u Slavoniji i situaciji u Zagrebu

📜 Pismo delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Edvarda Kardelja i Ive Ribara-Lole od 3 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o potrebi hitnog dostavljanja izveštaja o situaciji u Srbiji i preduzetim merama za pojačanje oslobodilačkog pokreta u Vojvodini i Makedoniji

📜 Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 marta 1942 god. delegatima CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Edvardu Kardelju i Ivi Ribaru- Loli o formiranju Druge proleterske brigade, o pojavi četnika D. Mihailovića u Crnoj Gori i o potrebi agitacije u domobranskoj vojsci

📜 Iz pisma Josipa Broza Tita Edvardu Kardelju i Ivi Loli Ribaru o potrebi agitacije u domobranskoj vojsci i poduzimanju neophodnih mjera u vezi s hapšenjem Ivana Srebrenjaka i drugih

📜 Pismo druga Tita od 16 marta 1942 god. delegatima CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Edvardu Kardelju i Ivi Ribaru-Loli

📜 Izveštaj Edvarda Kardelja od 29 marta 1942 god. sekretaru CK KPJ i Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji

📜 Pismo Edvarda Kardelja od 29 marta 1942 god. drugu Titu o situaciji u Sloveniji

📜 Pismo Ive Ribara-Lole od 10 aprila 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Edvardu Kardelju o vojno-političkoj situaciji u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini

📜 Pismo Edvarda Kardelja od 11 aprila 1942 god. Ivi Ribaru-Loli

📜 Pismo druga Edvarda Kardelja Ivi Ribaru-Loli od 11 aprila 1942 godine

📜 Iz pisma Edvarda Kardelja Ivi Loli Ribaru o pitanju mobilizacije partizana iz Zagreba i pitanju veza sa Vrhovnim štabom NOP i DV Jugoslavije

📜 Telegram Josipa Broza Tita Izvršnom komitetu Kominterne o o prelasku CK KPH iz Zagreba na oslobođeni teritorij Hrvatske, odlasku Edvarda Kardelja u Ljubljanu i dolasku Ive Lole Ribara u Vrhovni štab

📜 Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Edvarda Kardelja od 23 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o rasplamsavanju oslobodilačke borbe u Sloveniji i njenom odrazu na susedne krajeve

📜 Pismo druga Edvarda Kardelja drugu Titu od 23 aprila 1942 godine 134 Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 23 aprila 1942 god. o tumačenju pravilnika Narodne zaštite

📜 Izveštaj Edvarda Kardelja od 18 maja 1942 god. Vrhovnom ??mandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o političkoj i vojnoj situaciji u Sloveniji

📜 Pismo druga Edvarda Kardelja drugu Titu od 18 maja 1942 god. o političkoj i vojnoj situaciji u Sloveniji

📜 Izveštaj Edvarda Kardelja od 22 maja 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o borbama u Sloveniji i prerastanju partizanskih akcija u opšti narodni ustanak i o pojavi belogardističkih oružanih grupa u svojstvu okupatorskih slugu

📜 Izveštaj Edvarda Kardelja Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije od 22 maja 1942 god. o prerastanju partizanskih akcija u Sloveniji, okupiranoj od Italijana, u opšti narodni ustanak, o borbama u Sloveniji i pojavljivanju belo-gardističkih oružanih grupa

📜 Obaveštenje Ive Ribara-Lole od 7 jula 1942 god. Edvardu Kardelju zaključcima i odlukama Politbiroa CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i člana Politbiroa CK KPJ Edvarda Kardelja od 12 jula 1942 god. Ivi Ribaru-Loli o uspešnim dejstvima slovenačkih partizanskih odreda i italijanškim pripremama za novu ofanzivu

📜 Pismo Edvarda Kardelja drugu Ivi Ribaru-Loli od 12 jula 1942 god. o italijanskim pripremama za ofanzivu i uspesima slovenačkih partizanskih jedinica

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i člana Politbiroa CK KPJ Edvarda Kardelja od 14 jula 1942 god. Ivi Ribaru-Loli o razvitku Narodnooslobodilačke borbe u Sloveniji

📜 Pismo Edvarda Kardelja drugu Ivi Ribaru-Loli od 14 jula 1942 god. o razvitku Narodnooslobodilačke borbe u Sloveniji

📜 Iz pisma Edvarda Kardelja, delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ivi Loli Ribaru o mogućnosti stalne međusobne veze preko Žumberka

📜 Pismo člana Sekretarijata Centralnog komiteta KPJ za neoslobođene krajeve Ive Ribara-Lole od 28 jula 1942 god. Edvardu Kardelju

📜 Izveštaj rukovodioca Centralne tehnike CK KPS od 28 jula 1942 god. Edvardu Kardelju o radu tehnike

📜 Pismo Edvarda Kardelja od avgusta 1942 god. Ivi Ribaru-Loli o razvoju italijanske ofanzive u Sloveniji

📜 Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 1 avgusta 1942 god. Edvardu Kardelju kojim se odobrava dotadašnji način rukovođenja oslobodilačkom borbom u Sloveniji i daje uputstvo za otklanjanje i savlađivanje poteškoća koje mogu proizići iz postojeće neprijateljske ofanzive

📜 Depeša Edvarda Kardelja od 1 avgusta 1942 god. Kominterni o italijanskoj ofanzivi protiv partizanskih jedinica u Sloveniji

📜 Depeša Edvarda Kardelja od 3 avgusta 1942 god. Kominterni o merama Izvršnog odbora Osvobodilne fronte za proširenje slovenačke Narodnooslobodilačke borbe

📜 Depeša Edvarda Kardelja od 3 avgusta 1942 god. Kominterni o herojskom otporu Ljubljane protiv okupatora

📜 Depeša Edvarda Kardelja od 4 avgusta 1942 god. Kominterni o toku neprijateljske ofanzive protiv Narodnooslobodilačke vojske u italijanskoj okupacionoj zoni

📜 Pismo Edvarda Kardelja drugu Ivi Ribaru-Loli o razvoju italijanske ofanzive protiv Narodnooslobodilačkih jedinica u Sloveniji (oko 5 avgusta 1942 godine)

📜 Izveštaj rukovodioca centralne tehnike pri CK KPS od 8 avgusta 1942 god. Edvardu Kardelju o radu tehnike

📜 Pismo Edvarda Kardelja od 10 avgusta 1942 god. članu Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i Sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivi Ribaru-Loli

📜 Pismo Edvarda Kardelja od 12 avgusta 1942 god. članu Srekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivi Ribaru-Loli o strahovitom teroru i rezultatima dotadašnjeg toka italijanske ofanzive u Sloveniji

📜 Pismo Edvarda Kardelja drugu Ivi Ribaru-Loli od 12 avgusta 1942 god. o rezultatima italijanske ofanzive protiv Narodnooslobodilačkih jedinica Slovenije

📜 Pismo Edvarda Kardelja od 14 avgusta 1942 god. delegatu Centralnog komiteta KPJ Vladimiru Popoviću o opštoj situaciji u Sloveniji i potrebi uspostavljanja što čvršćih veza između glavnih rukovodstava u Hrvatskoj i Sloveniji

📜 Obaveštenje člana Sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ive Ribara-Lole od 20 avgusta 1942 god. Edvardu Kardelju o opštoj situaciji u Hrvatskoj i Srbiji

📜 Pismo Ive Lole Ribara Edvardu Kardelju u kojemu ga obavještava o svom dolasku u štab Žumberačko-pokupskog NOP odreda na putu za Glavni štab NOP odreda Hrvatske, odlaganju dolaska u Sloveniju, situaciji u Zagrebu kao i održanju međusobne veze te popratni dopis Marka Belinića, politkomesara Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske

📜 Izveštaj Edvarda Kardelja od 20 septembra 1942 god. Vrhovnom komandaniu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o dvomesečnom toku italijansko-nemačke ofanzive i vojno-političkoj situaciji u Sloveniji

📜 Pismo Edvarda Kardelja od 22 septembra 1942 god. slovenačkim internircima u Gonarsu o najvažnijim pitanjima međunarodne i unutrašnje situacije

📜 Pismo Edvarda Kardelja od 22 septembra 1942 god. slovenačkim internircima u Gonarsu

📜 Obaveštenje Edvarda Kardelja od 26 septembra 1942 god. Ivi Ribaru-Loli o rezultatima dotadašnjeg toka neprijateljske ofanzive u Sloveniji

📜 Podaci iz pisma Edvarda Kardelja o toku Treće neprijateljske ofanzive u Sloveniji koje je novembra 1942 god. uputio rukovodilac radio-veze CK KPJ iz Zagreba Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu

📜 Pismo Edvarda Kardelja intendantu Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 4 novembra 1942 god. o načinu snabdevanja partizanskih jedinica iz Ljubljane

📜 Pismo Edvarda Kardelja komandantu Trećeg bataljona ZDO od 4 novembra 1942 god. o zadacima Bataljona

📜 Izveštaj Edvarda Kardelja od 14 decembra 1942 god. sekretaru Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji i perspektivama bržeg uspona narodno-oslobodilačkog pokreta u njoj

📜 Izveštaj Edvarda Kardelja od 12 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u toku i po završetku letnjo-jesenje neprijateljske ofanzive 1942 god. u Sloveniji

📜 Obaveštenje Edvarda Kardelja od 17 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o pregrupisavanju neprijateljskih snaga, njihovom moralno-političkom stanju i namerama

📜 Pismo Ive Ribara-Lole od 27 januara 1943 god. Edvardu Kardelju kojim ga obaveštava o svom dolasku u Sloveniju

📜 Članak Edvarda Kardelja pisan krajem aprila 1943 povodom proslave Prvog maja

📜 Pismo Edvarda Kardelja od 22 aprila 1943 Povereništvu Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije za Ljubljanu

📜 Članak Edvarda Kardelja od maja 1943 o osnovnim ciljevima oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije

📜 Pismo Edvarda Kardelja od 10 maja 1943 Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Slovenačko Primorje o dostavljanju izveštaja u vezi s vojno-političkom situacijom u Primorju

📜 Obaveštenje Edvarda Kardelja od 17 maja 1943 Centralnom komitetu KP Slovenije o planu za saradnju jedinica Dolenjske operativne zone Glavnog štaba Slovenije i jedinica Druge operativne zone Glavnog štaba Hrvatske

📜 Pismo Edvarda Kardelja od 18 juna 1943 Centralnom komitetu KP Slovenije o političko-partiskim i vojnoorganizacionim iskustvima centralnih rukovodećih tela Hrvatske koja mogu korisno poslužiti Centralnom komitetu i Glavnom štabu Slovenije

📜 Pismo Edvarda Kardelja od 19 juna 1943 Izvršnom odboru Osvobodilne fronte Slovenije

📜 Izveštaj Edvarda Kardelja od 19 juna 1943 Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o povoljnom vojno-političkom stanju u Sloveniji

📜 Obaveštenje Edvarda Kardelja od 19 juna 1943 Francu Leskošeku i Borisu Kidriču da će u Glavni štab Slovenije prispeti oficiri za vezu iz Glavnog štaba za Bliski istok

📜 Obaveštenje Edvarda Kardelja od 22 juna 1943 Generalnom sekretaru KPJ drugu Titu o smernicama pretstojeće omladinske konferencije Hrvatske

📜 Izveštaj Edvarda Kardelja od 22 juna 1943 Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o spuštanju trojice engleskih padobranaca u Slovenačkom Primorju i o pregovorima sa Štabom Jedanaestog italijanskog korpusa o razmeni zarobljenika i ranjenika

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27 juna 1943 Edvardu Kardelju da se od postojećih slovenačkih NOU brigada formiraju divizije Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 27 juna 1943 god. članu Vrhovnog štaba Edvardu Kardelju o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji

📜 Obaveštenje Edvarda Kardelja od 4. jula 1943. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o upućivanju eksplozivnog materijala za akcije na komunikacijama u Sloveniji

📜 Pismo Edvarda Kardelja od 29. jula 1943. Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Štajersku o formiranju Povereništva Saveza komunističke omladine Jugoslavije za Štajersku

📜 Izveštaj Edvarda Kardelja od 4. avgusta 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o vojnopolitičkoj situaciji u Sloveniji

📜 Uputstvo Edvarda Kardelja od 12. avgusta 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije za dalji vojno-politički rad u Sloveniji

📜 Izveštaj Edvarda Kardelja od 14. avgusta 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o razbijanju Štajerskog četničkog odreda i odvajanju četnika Draže Mihailovića od klerikalne Bele garde u Sloveniji

📜 Izveštaj Edvarda Kardelja od 14. avgusta 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o stavu prema predstavnicima Hrvatske seljačke stranke

📜 Pismo Edvarda Kardelja od 15. avgusta 1943. Francu Leskošeku o potrebi da Glavni štab NOV i PO Slovenije redovno dostavlja operativne izveštaje Vrhovnom štabu NOV i POJ

📜 Obaveštenje Edvarda Kardelja od 12. septembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji posle kapitulacije fašističke Italije

📜 Obaveštenje Edvarda Kardelja od 16. septembra 1943. Komandantu Trinaeste NOU divizije o borbama protiv Nemaca na sektoru Ilirske Bistrice i o potrebi održavanja čvrste veze između susednih slovenačkih i hrvatskih jedinica

📜 Pismo Lutve Ahmetovića, sekretara Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Edvardu Kardelju, članu Politbiroa Centralnoga komiteta KP Jugoslavije i Vrhovnoga štaba NOV i PO Jugoslavije u kojemu izražava želju da se susretnu

📜 Depeša Edvarda Kardelja od 11. novembra 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske da uputi delegate iz Hrvatske i Slovenije na Drugo zasedanje AVNOJ-a u Jajcu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Ustanak u NDH Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Osvobodilna fronta Rodoljub Čolaković Ustanak u Hrvatskoj 1941. Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju Kominterna Boris Kidrič Operacija Trio Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Britanija i Jugoslavija Ustanak u Srbiji 1941. SKOJ Borbe u Istri 1944. Zarobljenici u ratu Vis Franc Leskošek USAOJ Četnici u drugom svetskom ratu Operacija Ljubljanska pokrajina Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Hrvatska seljačka stranka 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Štajerski partizanski odred Andrija Hebrang SSSR i Jugoslavija Vladimir Bakarić Ivan Šubašić Dragoljub Draža Mihailović Josip Broz Tito Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Srbiji 1942. Komunistička partija Hrvatske Uprava Ujedinjenih nacija za pomoć i obnovu (UNRRA) Vladimir Popović Druga neprijateljska ofanziva Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Borbe u Sloveniji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. AVNOJ Ilirska Bistrica Zagreb Borbe u Sloveniji 1944. Glavni štab Slovenije Razmena zarobljenika u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Borbe u Sloveniji 1942. Moša Pijade Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Komunistička partija Slovenije Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Narodno oslobodilački odbori Ljubljana Vrhovni štab NOVJ Milovan Đilas Ranjenici u ratu Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Ivo Lola Ribar Borbe u Hrvatskoj 1944. Omladina u ratu Beograd Bela garda Ustanak u Sloveniji 1941. Borbe u Makedoniji 1942. Aleksandar Ranković Glavni štab Hrvatske ZAVNOH Borbe na Jadranu 1944. Štampa u ratu