Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Vladimir Popović

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 32 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 1. 1942. Sekretar operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH Vladimir Popović uputio Centralnom komitetu KPJ pismo u kome ga obaveštava o uspjesima Sinjskog, Solinskog i Livanjskog NOP odreda i o pogoršanoj situaciji u kninskom srezu.

⚔️ 1. 3. 1942. Delegat CK KPJ Vladimir Popović uputio CK KPJ izveštaj o situaciji u Hrvatskoj (o oslobođenju Vojnića, Veljuna i Jasenka) i o sprovođenju u život direktive VŠ, o formiranju novih jedinica i operativnih zona na teritoriji Hrvatske.

⚔️ 12. 3. 1942. U V. Kladuši, uz prisustvo delegata VŠ i CK KPJ Vladimira Popovića, održana druga okružna partijska konferencija za karlovački okrug, na kojoj je analiziran rad partijske organizacije posle prve okružne konferencije (krajem. jula 1940) i izabran novi OK.

⚔️ 5. 5. 1942. Sekretar Operativnog partijskog rukovodstva CK KPH Vladimir Popović uputio CK KPJ pismo u kome ga obaveštava o stanju u Hrvatskoj (južno od Save), o poduhvatima okupatora, o uspešnoj mobilizaciji u Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju.

⚔️ 16. 6. 1942. Sekretar operativnog partijskog rukovodstva CK KPH Vladimir Popović uputio Centralnom komitetu KPJ pismo u kome ga obaveštava o sporazumu ustaša i četnika (koji izaziva mržnju naroda prema njima, a time i veći priliv u partizane) i o situaciji u Hrvatskoj.

⚔️ 22. 7. 1942. Sekretar operativnog partijskog rukovodstva CK KPH Vladimir Popović uputio pismo članu Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivi Loli Ribaru, u kome ga obaveštava o situaciji u Dalmaciji, o savetovanju sa PK KPH za Dalmaciju i njegovom popunjavanju i o popunjavanju okružnih partijskih organizacija.

⚔️ 14. 8. 1942. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio sekretaru Operativnog rukovodstva CK KPH Vladimiru Popoviću pismo o opštoj situaciji u Sloveniji i o potrebi da se uspostave što čvršće veze između glavnih rukovodstava u Hrvatskoj i Sloveniji.

⚔️ 17. 12. 1942. Sekretar operativnog partijskog rukovodstva CK KPH Vladimir Popović uputio CK KPJ pismo u kome ga obaveštava o radu i stanju u Podravini, Slavoniji i Kalniku i o namerama za formiranje divizije u Slavoniji.

Dokumenti

📜 Pismo Vladimira Popovića Josipu Brozu Titu o slučaju Vazduh, proboju komunista iz logora Kerestinec 1 događajima na području Hrvatske

📜 Pismo Vladimira Popovića i Blagoja Nešovića upućeno Josipu Brozu Titu o izjavama Josipa Kopiniča sa sastanka s njime 23. i 26. VII 1941. godine

📜 Izveštaj delegata CK KPJ i Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije Vladimira Popovića od avgusta 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o ustaškom teroru i partizanskim akcijama u Kordunu i Lici

📜 Iz pisma Rade Končara i Vladimira Popovića upućenog Josipu Brozu Titu, odnosno Centralnom komitetu KP Jugoslavije o prijemu odluke Politbiroa CK KPJ od 10. VIII 1941. i prihvaćanju kazni od strane pojedinih članova Centralnog komiteta KP Hrvatske

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Vladimira Popovića od 25 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu o borbama i akcijama partizanskih odreda Hrvatske u oktobru i novembru 1941 godine

📜 Pismo sekretara CK KPH Rade Končara od 9. studenog 1941. Vladimiru Popoviću o potrebi preispitivanja izrečenih partijskih kazni članovima KPH iz Zatona i Vodica

📜 Iz pisma Vladimira Popovića upućenog Radi Končaru o akciji na pruzi Caprag-Sisak i situaciji u Zagrebu

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Vladimira Popovića od 29 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu o vojno-političkom stanju u Hrvatskom Zagorju i Dalmaciji

📜 Iz izvještaja Vladimira Popovića upućenog Centralnom komitetu KPJ o vojnim i političkim prilikama u Hrvatskom zagorju

📜 Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Vladimira Popovića od decembra 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o ustaškom teroru u Zagrebu i pripremama za ofanzivu protiv partizanskih odreda u Hrvatskoj

📜 Iz izvještaja Vladimira Popovića Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o prilikama u Zagrebu

📜 Izvještaj Vladimira Popovića Glavnom štabu NOPO Hrvatske o stanju partizanskih odreda i partijskih organizacija u sjevernoj Hrvatskoj

📜 Iz izvještaja Vladimira Popovića Centralnom komitetu KPJ o prilikama u Hrvatskoj te provalama u partijskoj organizaciji u Zagrebu

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku Vladimira Popovića od januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o izvedenim akcijama i otpočinjanju okupatorsko-kvislinške ofanzive na Kordun

📜 Izvještaj delegata vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku Vladimira Popovića od siječnja 1942. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o izvedenim akcijama i otpočinjanju okupatorsko-kvislinške ofanzive na Kordun

📜 Izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Vladimira Popovića od 1 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o situaciji u Hrvatskoj

📜 Izvještaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Vladimira Popovića od travnja 1942. Sekretarijatu Centralnog komiteta KPJ za neoslobođene krajeve o neprijateljskom ofanzivnom djelovanju na Kordunu i Lici i o stanju u Dalmaciji

📜 Iz pisma Vladimira Popovića Sekretarijatu CKKPJ za neoslobođene krajeve u Zagreb o međusobnoj vezi, upućivanju politkomesara i jednog člana Štaba druge operativne zone Hrvatske te zadacima partizanskih snaga koje se nalaze preko Mrežnice

📜 Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Vladimira Popovića od 1 aprila 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj

📜 Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Vladimira Popovića od 5 maja 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Prve, Četvrte i Pete operativne zone

📜 Pismo delegata Centralnog komiteta KP Jugoslavije Vladimira Popovića od 6. juna 1942. Ivanu Krajačiću i Dragutinu Sailiju o razvoju narodnooslobodilačkog pokreta na oslobođenoj teritoriji i o korištenju veza pri prebacivanju drugova u partizanski odred

📜 Pismo Vladimira Popovića, sekretara Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske, upućeno Ivanu Krajačiću i Dragutinu Sailiju o održavanju veza i zadacima Povjerenstva CK KPH u Zagrebu i Štabu druge operativne zone Hrvatske

📜 Izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ Vladimira Popovića od 16 juna 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o vojnopolitičkoj situaciji u Hrvatskoj, o stanju partizanskih odreda i njihovom delovanju i o radu partiskih organizacija na tom terenu

📜 Izvod iz izvještaja delegata Centralnog komiteta KPJ Vladimira Popovića od 16. lipnja 1942. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj, o stanju partizanskih odreda i njihovom djelovanju i o radu partijskih organizacija na tom terenu

📜 Iz pisma Vladimira Popovića Centralnom komitetu KP Jugoslavije o vezama, vojno-političkoj situaciji na području sjeverozapadne Hrvatske, stanju partijskih organizacija i partizanskih odreda i njihovom radu na tom području

📜 Pismo delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Vladimira Popovića od 22 jula 1942 god. članu Sekretarijata CK za neoslobođene krajeve Ivi Ribaru-Loli o opštoj vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj

📜 Pismo delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Vladimira Popovića od 22. srpnja 1942. članu Sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivi Ribaru-Loli o općoj vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj

📜 Pismo Edvarda Kardelja od 14 avgusta 1942 god. delegatu Centralnog komiteta KPJ Vladimiru Popoviću o opštoj situaciji u Sloveniji i potrebi uspostavljanja što čvršćih veza između glavnih rukovodstava u Hrvatskoj i Sloveniji

📜 Obaveštenje Vladimira Popovića od 28 septembra 1942 god. Edvardu Karđelju o situaciji u Bosni i Hrvatskoj

📜 Izveštaj Vladimira Popovića od 17 decembra 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji na području Treće operativne zone Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske

📜 Izveštaj Vladimira Popovića od 2 januara 1943 god. Povereništvu Centralnog komiteta KP Hrvatske u Zagrebu o borbama Prve slavonske NOU brigade i o formiranju Četvrte hrvatske NOU divizije

📜 Obaveštenje Vladimira Popovića od 16 januara 1943 god. opunomoćstvu CK KP Hrvatske u Zagrebu o situaciji na području Treće operativne zone Hrvatske

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Lici 1942. Livanjski partizanski odred 12. slavonska proleterska udarna brigada Vrhovni štab NOVJ Arso Jovanović Ivo Lola Ribar Ustanak u NDH Diverzije u oslobodilačkom ratu Rade Končar Ustaški zločini 1941. Glavni štab Hrvatske Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Edvard Kardelj Komunistička partija Hrvatske Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Ustanak u Lici 1941. Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Centralni komitet KPJ Saradnja četnika sa NDH Milovan Đilas Ustanak u Dalmaciji 1941. Glamoč Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Savo Orović Logor Kerestinec Ustanak u Hrvatskoj 1941. Josip Broz Tito Pavle Ilić Vojnić Borbe u Sloveniji 1942. Velika Kladuša Borbe u Dalmaciji 1942. Sisak Vodice Solinski partizanski odred Operacija Ljubljanska pokrajina Zagreb Knin Solin Sinj Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Hrvatskoj 1942. Ivan Rukavina Borbe u Slavoniji 1942.