Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Livanjski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 21 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 10. 1941. Na pl. Cincaru, po odluci prve okružne konferencije KPJ za Livno, formiran Livanjski NOP odred (nazivan i Cincarskim).

⚔️ 14. 10. 1941. U s. Zastinju (kod Livna) održana prva okružna konferencija KPJ za Livno, na kojoj je izabran prvi OK KPJ za Livno i doneta odluka da se na pl. Cincaru formira Livanjski NOP odred. OK KPJ za Livno je objedinjavao rad partijskih organizacija u Livnu i Duvnu a kasnije i rad organizacija u Kupresu i Prozoru.

⚔️ 23. 11. 1941. Iz zasede pod Malovanom (na putu Šujica-Kupres) Livanjski NOP odred i manji delovi 3. krajiškog NOP odreda razbili italijansku kolonu od 11 vozila. Uništen 1 tenk i 3 kamiona; zarobljeno 13 i ubijeno 8 vojnika, a zaplenjeno 40 pušaka, 3 p. mitraljeza i 5 sanduka municije.

⚔️ 5. 12. 1941. Kod s. Rastičeva dva bataljona 3. krajiškog NOP odreda i Livanjski NOP odred razbili jedan bataljon italijanske divizije -Bergamo-, ojačan ustašama iz Kupresa.

⚔️ 8. 12. 1941. Kod Kupresa Livanjski NOP odred i delovi 2. bataljona 3. krajiškog NOP odreda napali iz zasede ojačanu italijansku mitraljesku četu na kamionima. Uništena 2 kamiona; zaplenjeno 5 mitraljeza, 6 sanduka municije i 10 pušaka; zarobljeno 13 i ubijeno 8 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 25. 12. 1941. Livanjski NOP odred zauzeo žand, st. Korićnu (na pruzi Glamoč-Livno), a posadu, uglavnom, razoružao.

⚔️ 0. 1. 1942. Sekretar operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH Vladimir Popović uputio Centralnom komitetu KPJ pismo u kome ga obaveštava o uspjesima Sinjskog, Solinskog i Livanjskog NOP odreda i o pogoršanoj situaciji u kninskom srezu.

⚔️ 0. 5. 1942. Livanjski NOP odred zauzeo ustaško uporište u s. Rumbocima (kod Prozora) i naneo neprijatelju gubitke od oko 20 mrtvih i 30 zarobljenih, a zaplenio 50 pušaka.

⚔️ 4. 5. 1942. Jedan ojačani bataljon italijanske divizije -Bergamo- otpočeo napad na Vukovsko. Livanjski NOP odred i delovi 3. krajiškog NOP odreda, uz pomoć naoružanih seljaka, sprečili su prodor i u protivnapadu zarobili dva topa. Sutradan je neprijatelj angažovao još oko dva bataljona i, uz podršku tenkova, prodro u Vukovsko, gde je opljačkao i spalio oko 400 domova.

⚔️ 29. 5. 1942. Delovi 3. krajiškog NOP odreda i Livanjski NOP odred izvršili napad na spoljna uporišta oko Kupresa, od kojih su neka i zauzeli. Ustaše i milicioneri su imali 22 mrtva i 15 ranjenih.

⚔️ 6. 6. 1942. Odlukom Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske Livanjski NOP odred reorganizovan u bataljon -Vojin Zirojević-.

⚔️ 6. 6. 1942. Kod Livna, po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od Livanjske i Rilićke čete formiran partizanski bataljon -Vojin Zirojević-.

⚔️ 14. 6. 1942. U s. Vidimlijama (kod Glamoča) četnici iznenadili partizanski bataljon -Vojin Zirojević-. Pri probijanju poginuli su komesar bataljona Mustafa Latifić, narodni heroj, i još 9 partizana, a ranjeno je i zarobljeno 6 boraca.

⚔️ 24. 7. 1942. Delovi 3. proleterske NOU brigade i partizanski bataljon -Vojin Zirojević- posle kraće borbe zauzeli Šujicu.

⚔️ 28. 7. 1942. Ispadom iz Kupresa jedan ojačani bataljon ustaške Crne legije, podržan četom tenkova i avijacijom, iznenadio delove 3. i 1. proleterske NOU brigade, uništio s. Malovan i zauzeo Šujicu i Duvno. Istovremeni pokušaj neprijateljske posade iz Livna da se sa ovim bataljonom poveže u Šujici sprečio je na Borovoj glavi partizanski bataljon -Vojin Zirojević-.

⚔️ 1. 8. 1942. U noćnom napadu uoči ovog dana 2. proleterska NOU brigada, jedan bataljon 3. proleterske NOU brigade i delovi 3, krajiškog NOP odreda i bataljona -Vojin Zirojević- zauzeli s. Zlosela i visove oko Kupresa a zatim upali u Kupres, ali ga zbog snažnog otpora ustaške i milicijske posade i slabog sadejstva, nisu zauzeli.

⚔️ 4. 8. 1942. Delovi 1. i 3. proleterske (sandžačke) NOU brigade i 5. krajiškog NOP odreda i bataljon -Vojin Zirojević- (svega 10 bataljona), pod neposrednim rukovodstvom VŠ NOP i DV Jugoslavije, u noćnom napadu zauzeli Livno. Posada oko dva bataljona (900) domobrana i ustaša - uglavnom je zarobljena i delom uništena. Poslednja grupe čije su jezgro sačinjavali naoružani službenici nemačkog preduzeća -Lajhtmetal- i 2. četa 20. ustaškog bataljona, uništena je tek 7. avgusta. Pri njenom uništenju je poginuo komandant 1. bataljona 3. proleterske NOU brigade Momir Pucarević, narodni heroj.

⚔️ 16. 8. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske da formira Duvanjski i Livanjski bataljon i odredio njihove zadatke i zadatke ostalih jedinica 4. operativne zone.

⚔️ 4. 9. 1942. Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od bataljona -Vojin Zirojević-, Duvanjskog bataljona i delova bataljona -Jozo Jurčević- formiran 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske.

⚔️ 24. 9. 1942. Kod s. Kovača (na putu Duvno-Posušje) delovi 1. bataljona -Vojin Zirojević- 3. NOP odreda 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske napali ustašku kolonu i posle kraće ali žestoke borbe razbile je. Ujutru su naše jedinice napale i ustaška pojačanja upućena iz Imotskog, te posle šestočasovne borbe razbile ih i prinudile na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 12. 11. 1942. Livanjski partizanski bataljon -Vojin Zirojević- i Duvanjski partizanski bataljon -Mihovil Tomić- rasformiranog 3. odreda 4, operativne zone NOV i PO Hrvatske ušli u sastav 10. hercegovačke NOU brigade kao njen 5. bataljon.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Pljačka u ratu Solinski partizanski odred Duvno Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Kupres Borbe u Dalmaciji 1942. Livno Borbe u Sremu 1942. Borbe za Livno 1942. 1. proleterska udarna brigada Centralni komitet KPJ 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Borbe u Hercegovini 1942. Ustanak u NDH 2. proleterska udarna brigada Bitka za Kupres 1942. Italija u drugom svetskom ratu 10. hercegovačka udarna brigada 15. pešadijska divizija Bergamo Crna legija Glamoč Malovan Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Komunistička partija Hrvatske Narodni heroji Jugoslavije Četnici u drugom svetskom ratu Bataljon Starac Vujadin Solin Imotski Sinj 3. krajiški partizanski odred Ruma Pavle Ilić Vrhovni štab NOVJ Bataljon Vojin Zirojević Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Prozor Knin Zasede u oslobodilačkom ratu Vladimir Popović Josip Broz Tito