Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Bataljon Vojin Zirojević

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 6. 1942. Odlukom Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske Livanjski NOP odred reorganizovan u bataljon -Vojin Zirojević-.

⚔️ 6. 6. 1942. Kod Livna, po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od Livanjske i Rilićke čete formiran partizanski bataljon -Vojin Zirojević-.

⚔️ 14. 6. 1942. U s. Vidimlijama (kod Glamoča) četnici iznenadili partizanski bataljon -Vojin Zirojević-. Pri probijanju poginuli su komesar bataljona Mustafa Latifić, narodni heroj, i još 9 partizana, a ranjeno je i zarobljeno 6 boraca.

⚔️ 24. 7. 1942. Delovi 3. proleterske NOU brigade i partizanski bataljon -Vojin Zirojević- posle kraće borbe zauzeli Šujicu.

⚔️ 28. 7. 1942. Ispadom iz Kupresa jedan ojačani bataljon ustaške Crne legije, podržan četom tenkova i avijacijom, iznenadio delove 3. i 1. proleterske NOU brigade, uništio s. Malovan i zauzeo Šujicu i Duvno. Istovremeni pokušaj neprijateljske posade iz Livna da se sa ovim bataljonom poveže u Šujici sprečio je na Borovoj glavi partizanski bataljon -Vojin Zirojević-.

⚔️ 1. 8. 1942. U noćnom napadu uoči ovog dana 2. proleterska NOU brigada, jedan bataljon 3. proleterske NOU brigade i delovi 3, krajiškog NOP odreda i bataljona -Vojin Zirojević- zauzeli s. Zlosela i visove oko Kupresa a zatim upali u Kupres, ali ga zbog snažnog otpora ustaške i milicijske posade i slabog sadejstva, nisu zauzeli.

⚔️ 4. 8. 1942. Delovi 1. i 3. proleterske (sandžačke) NOU brigade i 5. krajiškog NOP odreda i bataljon -Vojin Zirojević- (svega 10 bataljona), pod neposrednim rukovodstvom VŠ NOP i DV Jugoslavije, u noćnom napadu zauzeli Livno. Posada oko dva bataljona (900) domobrana i ustaša - uglavnom je zarobljena i delom uništena. Poslednja grupe čije su jezgro sačinjavali naoružani službenici nemačkog preduzeća -Lajhtmetal- i 2. četa 20. ustaškog bataljona, uništena je tek 7. avgusta. Pri njenom uništenju je poginuo komandant 1. bataljona 3. proleterske NOU brigade Momir Pucarević, narodni heroj.

⚔️ 4. 9. 1942. Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od bataljona -Vojin Zirojević-, Duvanjskog bataljona i delova bataljona -Jozo Jurčević- formiran 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske.

⚔️ 24. 9. 1942. Kod s. Kovača (na putu Duvno-Posušje) delovi 1. bataljona -Vojin Zirojević- 3. NOP odreda 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske napali ustašku kolonu i posle kraće ali žestoke borbe razbile je. Ujutru su naše jedinice napale i ustaška pojačanja upućena iz Imotskog, te posle šestočasovne borbe razbile ih i prinudile na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 12. 11. 1942. Livanjski partizanski bataljon -Vojin Zirojević- i Duvanjski partizanski bataljon -Mihovil Tomić- rasformiranog 3. odreda 4, operativne zone NOV i PO Hrvatske ušli u sastav 10. hercegovačke NOU brigade kao njen 5. bataljon.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe za Livno 1942. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Operacija Dinara Josip Broz Tito Malovan Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Livno Glamoč Operacija Beta Borbe u Dalmaciji 1942. Kupres Narodni heroji Jugoslavije Četnici u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Crna legija 2. proleterska udarna brigada Livanjski partizanski odred Borbe u Hercegovini 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Bitka za Kupres 1942. 3. krajiški partizanski odred Pavle Ilić Imotski Duvno Vrhovni štab NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Bataljon Starac Vujadin 10. hercegovačka udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1942. 1. proleterska udarna brigada