Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Bataljon Starac Vujadin

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 9. 1941. Od gerilskih odreda Gornjeg Livanjskog polja, Štab Drvarske brigade formirao bataljon -Starac Vujadin- (nazivan i Livanjskim i Sajkovićkim bataljonom).

⚔️ 8. 4. 1942. U s. Zasioku (kod Sinja) jake italijansko-ustaške snage napale logor Dinarske partizanske čete i 1. čete bataljona -Starac Vujadin-. U borbi, koja je trajala od ujutru do kasno u noć, italijanske jedinice su imale preko 25 mrtvih. Između ostalih, zarobljen je komandant 97. jurišnog bataljona crnih košulja.

⚔️ 27. 5. 1942. U selima Peulje, Crni Lug i Grkovci (kod Bos. Grahova) Udarni bataljon 5. krajiškog NOP odreda i bataljon -Starac Vujadin- 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uništili jaču četničku grupu, ubivši preko 40 četnika. Time je uspostavljena čvršća veza krajiških i dalmatinskih partizana.

⚔️ 11. 7. 1942. Jedan bataljon italijanske divizije -Sasari-, ojačan četom tenkova i artiljerijom, i oko 250 četnika iz Bos. Grahova, uz podršku jedne eskadrile aviona, izvršili napad na partizanski bataljon -Starac Vujadin- Dinarsko-dalmatinskog NOP odreda u donjem Livanjskom polju. Do 13. jula neprijatelj je prodro do s. Sajkovića, ali je protivnapadom partizanskog bataljona -Starac Vujadin- i 2. dalmatinskog udarnog partizanskog bataljona odbačen u Bos. Grahovo. Između ostalih, zarobljeno je 38 italijanskih vojnika, dok ih se jedan deo podavio u blatu Ždralovac.

⚔️ 20. 8. 1942. Bataljoni -Starac Vujadin- i -Budućnost-, do tada u sastavu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, uključeni u sastav 5. krajiškog NOP odreda.

⚔️ 1. 9. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito dao Štabu 5. krajiškog NOP odreda uputstvo o formiranju 4. krajiške NOU brigade (od bataljona -Gavrilo Princip-, -Starac Vujadin- i -Budućnost-) i Komande područja u Drvaru.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 11 septembra 1941 god. Štabu bataljona Starac Vujadin za sprečavanje nadiranja neprijatelja ka Livnu, reorganizaciju odreda i održavanje kontakta s dalmatinskim partizanima

📜 Naređenje Štaba Drvarske brngade od 12 septembra 1941 god. Štabu bataljona Starac Vujadin za učvršćenje veza sa dalmatinskim odredima i sprečavanje prodora neprijatelja na oslobođenu teritoriju

📜 Naređenje Štaba Drvarske brngade od 17 septembra 1941 god. Štabu bataljona Starac Vujadin za primjenu partizanske taktike u borbi protiv italijanskih okupatora

📜 Uputstvo Štaba Drvarske brigade od 22 septembra 1941 god. Štabu bataljona Starac Vujadin za organizovanj partizanskih odreda i obavještenje o borbama oko Jajca i Mrkonjića Grada

📜 Izvještaj Makse Baće od 30. septembra 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o sastanku predstavnika partizanskog odreda iz Bitelića i Štaba bataljona Starac Vujadin

📜 Izvještaj Maksa Baće od 30. rujna 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o sastanku predstavnika partizanskog odreda iz Bitelića i Štaba bataljona »Starac Vujadin«

📜 Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 20. lipnja 1942. Štabu 2. odreda o formiranju novog odreda u koji su ušli bataljoni »Starac Vujadin«, »Vojin Zirojević« i »Budućnost«

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 11. srpnja 1942. Štabu bataljona »Starac Vujadin« za napad na neprijatelja kod Peulja

📜 Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 14. srpnja 1942. komandantu Štaba zone o upućivanju bataljona NOP odreda za srednju Dalmaciju u pomoć bataljonu »Starac Vujadin«

📜 Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 avgusta 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOP odreda Hrvatske o načinu dejstva njenih odreda i obaveštenje o pripajanju bataljona Starac Vujadin i Gavrilo Princip Petom krajiškom NOP odredu

📜 Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o načinu dejstva njenih odreda i obavještenje o pripajanju bataljona »Starac Vujadin« i »Gavrilo Princip« Petom krajiškom NOP odredu

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 21. avgusta 1942. štabovima bataljona »Starac Vujadin« i »Gavrilo Princip« i 5. krajiškog odreda o pretpotčinjavanju bataljona i o akcijama prema Bosanskom Grahovu

Fotografije

Povezane odrednice

Dinarsko-dalmatinski partizanski odred Drvarska brigada Saradnja četnika sa okupatorom Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Sinj Borbe u Hrvatskoj 1942. Livanjski partizanski odred Partizanska taktika 12. pešadijska divizija Sassari Vojin Zirojević Srednjodalmatinski partizanski odred Josip Broz Tito Četnici u drugom svetskom ratu Mrkonjić Grad Avijacija u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Vicko Krstulović Jajce Ustanak u NDH Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Livno Italija u drugom svetskom ratu 4. krajiška udarna brigada Komunistička partija Hrvatske Ustanak u Dalmaciji 1941. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Maks Baće Bataljon Vojin Zirojević Bosansko Grahovo Borbe u Dalmaciji 1942.