Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Drvarska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 36 hronoloških zapisa, 101 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 24. 7. 1941. Na Kamenici, Crvljivici i Javorju (kod Drvara) Štab gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu formirao gerilske odrede.

⚔️ 27. 7. 1941. Gerilski odredi, pod rukovodstvom Štaba gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu, praćeni stotinama seljaka, zauzeli Drvar[Posada Drvara (3. četa 1. bataljona domobranskog 10. pešadijskog puka).] i Bos. Grahovo, uništili žand. stanice Oštrelj, Manastir Rmanj, Potoke, Grkovce, zauzeli dvadesetak ž. stanica i razbili nekoliko manjih odreda ustaša, žandarma i domobrana koji su pokušali da od Srnetice, duž železničke pruge, prodru u Drvar. [Taj dan se praznuje kao Dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine.]

⚔️ 30. 7. 1941. U Drvaru Štab gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo imenovao Vojno-revolucionarno veće (imalo je karakter SNO odbora), koje su sačinjavali svi komesari odreda, odbora (kako su se zvali izvršni organi Veća) i ustanova. Veće je imalo odbore za komunalnu politiku i za industriju, komesarijate za ishranu, za javnu sigurnost i druge. Ono je bilo prvi organ narodne vlasti u Bosni i Hercegovini.

⚔️ 31. 7. 1941. Oko 300 ustanika zauzeli žand. st. Ribnik i Opštinu u s. Velijama i oslobodili 80 talaca. Istovremeno je Prekajski gerilski odred Štaba gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu zauzeo ž. i žand. st. Mliništa (kod Glamoča). Time su spojene oslobođene teritorije oko Drvara i Jajca i povezane tamošnje ustaničke jedinice.

⚔️ 0. 8. 1941. Po naređenju Štaba Drvarske brigade, gerilski odredi Sreskog štaba za Glamoč i okolinu reorganizovani u Glamočki (8) bataljon Drvarske brigade.

⚔️ 0. 8. 1941. U s. Prekaji (kod Drvara), odlukom Štaba gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu, formiran Štab gerilskih odreda za Glamoč i okolinu.

⚔️ 0. 8. 1941. Kod Oštrelja četnici ubili člana SK KPJ i NO veća u Drvaru Vasu Kelečevića, narodnog heroja, kada je pokušao da zaštiti jednu porodicu.

⚔️ 3. 8. 1941. U Drvaru otpočeo rad radionice za opravku naoružanja i izradu ručnih bombi i nagaznih mina. Za oko 50 dana njenog postojanja 39 radnika je proizvelo preko 5500 ručnih bombi i veći broj nagaznih mina i izvršilo brojne opravke naoružanja.

⚔️ 16. 8. 1941. Odlukom delegata CK KPJ Marka Oreškovića, objedinjavanjem i reorganizacijom ustaničkih jedinica iz delova Bosne, Like i Dalmacije, formirana Drvarska brigada (-Brigada gerilskih odreda za oslobođene krajeve Bosne i Like-) sa sedištem u Drvaru. Štab gerilskih odreda za Bos. Grahovo i okolinu preimenovan u Štab brigade, ostali sreski štabovi idućih dana preimenovani u štabove bataljona a odredi (delom objedinjavanjem po 2-3 odreda) reorganizovani u čete, koje su se još neko vreme nazivale odredima.

⚔️ 20. 8. 1941. Po naređenju Štaba Drvarske brigade, gerilski odredi na frontu prema Bos. Petrovcu reorganizovani u 1. bataljon -Sloboda- Drvarske brigade. Time je Sreski štab za Bos. Petrovac prestao da postoji.

⚔️ 21. 8. 1941. U Drvaru, na inicijativu člana CK KPJ i Štaba Drvarske brigade Marka Oreškovića, održana Konferencija žena Srpkinja, Slovenki, Hrvatica i muslimanki iz šire okoline Drvara, na kojoj je manifestovano bratstvo i jedinstvo naroda Jugoslavije, a borcima upućeno pismo da istraju u borbi protiv okupatora i da se uzdrže od osvete.

⚔️ 26. 8. 1941. U žestokim trodnevnim borbama kod Oštrelja 1. bataljon -Sloboda- Drvarske brigade, slomio napad 6 domobranskih i ustaških bataljona podržanih artiljerijom, avijacijom i tenkovima. U tim borbama neprijatelj je imao 200 mrtvih i preko 200 ranjenih, a zaplenjeno je 9 mitraljeza i 18 p. mitraljeza.

⚔️ 27. 8. 1941. Iz zasede na putu Bravsko - Bos. Petrovac delovi 1. bataljona Drvarske brigade razbili jedan polubataljon 10. domobranskog puka.

⚔️ 28. 8. 1941. Štab Drvarske brigade imenovao -komesarijat opštine Prekaja- - kako je nazvan opštinski NO odbor Prekaja (kod Glamoča). Odbor su sačinjavali predsednici seoskih -ekonomsko-poljoprivrednih- odbora.

⚔️ 31. 8. 1941. U Drvaru održano savetovanje vojnih delegata NO gerilskih odreda Drvarske brigade. Prisustvovali 30 delegata sreskih i bataljonskih štabova, podštabova i gerilskih odreda, Štab brigade i član CK KPJ Marko Orešković. Razmatrana je situacija nastala nastojanjem italijanskog okupatora da pocepa ustaničke snage i razobličena je saradnja četnika s njima. Doneta je rezolucija o ciljevima borbe, koja je deo NOB-a svih naroda Jugoslavije; postavljen je hitan zadatak: dovršenje organizacije vojske i pozadine; izražena je spremnost za borbu protiv svih okupatora (posebno italijanskog) i domaćih izdajnika. U tom smislu izdati su proglasi Srbima, muslimanima i Hrvatima, kao i italijanskim vojnicima. Izabran je Vojni sud Drvarske brigade.

⚔️ 31. 8. 1941. U s. Krnjeuši (kod Bos. Petrovca) delovi Drvarske brigade razbili jednu domobransku četu i zauzeli selo.

⚔️ 0. 9. 1941. Delovi Drvarske brigade zauzeli žand. st. Ripač i Ripački klanac i potisli posadu (žandarme i četu domobrana) prema Bihaću.

⚔️ 0. 9. 1941. Delovi 1. i 2. bataljona Drvarske brigade uništili dve čete 2. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka u uporištu Vrtoče (kod Bos. Petrovca). Zaplenjeno: 4 mitraljeza, 10 p. mitraljeza i veliki broj pušaka.

⚔️ 0. 9. 1941. Od gerilskih odreda Gornjeg Livanjskog polja, Štab Drvarske brigade formirao bataljon -Starac Vujadin- (nazivan i Livanjskim i Sajkovićkim bataljonom).

⚔️ 0. 9. 1941. Po naređenju Štaba Drvarske brigade, gerilski odredi sreza Ključ reorganizovani u Ribnički bataljon -Soko- Drvarske brigade.

⚔️ 0. 9. 1941. Štab NOP odreda BiH, na osnovu iskustava Drvarske brigade, naredio reorganizaciju u čete, bataljone i brigade svih jedinica u Bosni i Hercegovini. Krajem meseca reorganizacija je obustavljena da bi se sačekali rezultati i zaključci Savetovanja u Stolicama.

⚔️ 2. 9. 1941. Domobrani, ustaše, žandarmi i mesna milicija, jačine 2 bataljona, napadom iz Bos. Krupe i Ostrošca, preko s. Grmuše i s. Grabeža, zauzeli sela Vranjsku, M. i V. Radić i, delom, Suvaju. Sutradan, protivnapadima nekoliko odreda Sreskog štaba Krupa i Sana i jednog odreda 1. bataljona Drvarske brigade, neprijatelj je, iz gubitke od 20 mrtvih i 70 ranjenih, odbačen u Bos. Krupu.

⚔️ 5. 9. 1941. Iz doline r. Plive dva ustaška bataljona prodrla u s. Mliništa, gde je njihovo dalje nastupanje prema Drvaru (prugom Jajce-Drvar) zaustavljeno.

⚔️ 6. 9. 1941. Delovi Drvarske brigade zauzeli Kulen-Vakuf, iz koga se, posle duže opsade i dvodnevnih borbi na spoljnim uporištima, evakuisala neprijateljska posada (2 čete domobrana, vod žandarma i nešto ustaša) i pod pretnjom smrtne kazne povukla sve muslimansko i hrvatsko stanovništvo (delom naoružano) iz grada i okoline. U toku probijanja posade prema Bihaću, delovi Drvarske brigade su zarobili jednu četu domobrana.

⚔️ 6. 9. 1941. Da bi sprečio prodor ustaških snaga iz rejona Mliništa prema Drvaru, Štab Drvarske brigade formirao Operativni štab Mliništa (-Komandu partizanskih odreda za Mliništa i okolinu-), objedinivši, pod njegovom komandom, jedinice iz srezova Glamoč, Ključ, Mrkonjić-Grad i Jajce. U sastav tih snaga ušli su i delovi 1. partizanskog bataljona -Sloboda-.

⚔️ 9. 9. 1941. Po prethodnom sporazumu između komandanta italijanske divizije -Sasari- i komandanta Kninskog bataljona Drvarske brigade, italijanski vojnici ušli u Bos. Grahovo. Time se raspao i Grahovski bataljon Drvarske brigade.

⚔️ 10. 9. 1941. Po dolasku Oblasnog štaba za Bos. krajinu u Drvar, naredbom Štaba Drvarske brigade, nazivi -gerilac- i -politički sekretar- zamenjeni nazivom, -partizan- i -politički komesar-.

⚔️ 16. 9. 1941. Kod s. Resanovaca delovi Drvarske brigade razbili prethodnicu italijanske divizije -Sasari- (a glavninu zadržali idućih šest dana).

⚔️ 25. 9. 1941. Oko 7 ustaško-domobranskih bataljona iz Bihaća, Bos. Krupe, San. Mosta i Bos. Petrovca, iskorišćujući uspehe italijanskih jedinica počeli akciju čišćenja šireg rejona Bos. Petrovca savlađujući jak otpor dva bataljona Drvarske brigade. U cetvorodnevnim borbama oni su ovladali komunikacijama između tih garnizona, spojili se sa delovima divizije -Sasari- kod Oštrelja i zauzeli Kulen-Vakuf.

⚔️ 25. 9. 1941. Posle trodnevnih borbi italijanska divizija -Sasari- zauzela Drvar. Drvarska brigada napustila držanje frontova, ukinula smene i prešla na partizanski način ratovanja. Pri povlačenju iz Drvara partizani spalili fabriku celuloze, pilanu i skladišta drveta.

⚔️ 28. 9. 1941. Jelašinovački, Japranski i Palanački NOP odred Sreskog štaba Krupa i Sana, ojačani Letećim odredom 1. bataljona Drvarske brigade, izvršili neuspeo napad na Budimlić-Japru (Podgrmeč). U borbi poginuo komandir Jelašinovačkog NOP odreda Petar Škundrić, narodni heroj.

⚔️ 28. 9. 1941. Delovi domobranskog 11. pešadijskog puka spojili se sa italijanskom divizijom -Sasari- u Oštrelju, koji je dva dana ranije evakuisao i spalio bataljon -Sloboda- Drvarske brigade.

⚔️ 29. 9. 1941. Dva ustaško-clomobranska bataljona zauzela Kulen-Vakuf, potisnuvši delove Drvarske brigade.

⚔️ 6. 10. 1941. Kod s. Bravskog (na pruzi Prijedor-Srnetica) delovi Drvarske brigade uništili voz i njegovu pratnju.

⚔️ 6. 10. 1941. Delovi Drvarske brigade, posle desetak neuspešnih napada i demonstrativnih prepada, zauzeli selo i klanac Ripač. Posada (oko 200 domobrana i žandarma) povukla se u Bihać.

⚔️ 20. 10. 1941. U s. Očijevu (kod Kulen-Vakufa), na putu iz Drvara za Liku četnici ubili člana CK KPJ i političkog komesara Štaba grupe NOP odreda za Liku Marka Oreškovića Krntiju, narodnog heroja.

Dokumenti

📜 Izveštaj Stožera Vrbaskog divizijskog područja u Banjaluci od 19. juna 1941. Zapovjedništvu kopnene vojske o situaciji na području Drvara i bekstvu srpskog življa zbog ustaških zločina

📜 Izveštaj Stožera Vrbaskog divizijskog područja od 29. jula 1941. Zapovjedništvu kopnene vojske o akcijama za gušenje ustanka na području Oštrelja i Drvara, nemilosrdnom postupku prema ustanicima, ženama i deci

📜 Pismo žena i omladinki Drvarskog područja od avgusta 1941 god. borcima narodnooslobodilačkih gerilskih odreda

📜 Izveštaj Komande vojne obaveštajne službe od 5. avgusta 1941. ustanku na području Drvara i Knina

📜 Naredba štaba Drvarske brigade od 16 kolovoza 1941 god. za reorganizaciju jedinica

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od 21 avgusta 1941 god. Štabu Drvarske brigade o reorganizaciji područnih gerilskih odreda

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona ..Sloboda od 23 avgusta 1941 god. Štabu Drvarske brigade o izvedenim akcijama i neprijageljskim pripremama za napad na Oštrelj

📜 Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 23 avgusta 1941 god. Komandi Četvrtog gerilskog odreda za posjedanje položaja kod Osječenice i onemogućavanje prodora domobrana za Drvar

📜 Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 26 avgusta 1941 god. za dostavljanje dnevnih izvještaja i uputstvo za razdiobu poklona koje je uputio odbor žena iz Drvara

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od 28 avgusta 1941 god. Štabu Drvarske brigade o brojnom stanju i naoružanju i o preduzetim mjerama na sektoru bataljona

📜 Pismo komandanta Drvarske brigade Ljube Babića od 29. avgusta 1941. o dolasku grupe partizana iz Šibenskog odreda, stavu prema Talijanima i o saradnji sa partizanskim odredima Dalmacije

📜 Pismo komandanta Drvarske brigade Ljube Babića od 29. kolovoza 1941. o dolasku grupe partizana iz Šibenskog odreda, stavu prema Talijanima i o suradnji s partizanskim odredima Dalmacije

📜 Pismo političkog komesara Prvog bataljona Sloboda od 30 avgusta 1941 god. političkim komesarima gerilskih odreda za upućivanje delegata na zbor u Drvaru

📜 Izvještaj Štaba gerilskih odreda za Liku koncem rujna 1941 god. štabu Drvarske brigade o vojno-političkoj situaciji

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od 1 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o rezultatima borbi na sektoru Krnjeuša - Bos. Petrovac - Bravski Vaganac

📜 Izvještaj komandanta Drvarske brigade od 2 septembra 1941 god. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku Krajinu o razvoju ustanka na području brigade

📜 Nedjeljni izvještaj Štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu od 2 septembra 1941 god. Štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o situaciji oko Mrkonjić Grada, Jajca i Drvara

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od 5 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o rezultatima borbi i zaključcima sa sastanka političkih sekretara u bataljonu

📜 Naredba Štaba Drvarske brigade od 6. septembra 1941. o postavljenju političkog komesara partizanskih odreda u Srbu

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od 8 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o akcijama i daljim zadacima

📜 Izvještaj Štaba gerilskih odreda Krupa i Sana od 8 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o greškama Vođeničkog gerilskog odreda i potrebi pomoći u oružju

📜 Izvještaj Operativnog štaba partizanskih odreda na sektoru Mliništa ol 8 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o rasporedu jedinica i borbama

📜 Izvještaj Štaba bataljona gerilskih odreda za Glamoč od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o raspordu jedinica za borbu protiv ustaša na području Glamoča i reorganizaciji odreda u bataljon

📜 Izvještaj Štaba bataljona gerilskih odreda za Glamoč od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o italijansko-ustaškoj ponudi pregovora i riješenosti bataljona na odlučnu borbu protiv njih

📜 Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o stanju na svom sektoru

📜 Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o stanju na sektoru Mliništa-Glamoč

📜 Izvještaj Štaba partizanskih odreda u Brdu Oraškom Drvarske brigade od 9 septembra 1941 god. o borbama za oslobođenje Kulen Vakufa

📜 Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda Drvarske brigade od 9 septembra 1941 god. komandiru Prvog odreda za napad na Bukovačko Brdo i sprečavanje prodora prema Oštrelju

📜 Izvještaj Narodnooslobodilačkog odbora Prekajske opštine Štabu Drvarske brigade od 9 septembra 1941 god. o izboru članova Narodnog suda i pripremama za narodni zbor

📜 Prijedlog Štaba Risovačkog bataljona Drvarske brigade od 9 septembra 1941 god. za reorganizaciju odreda i postavljanje komandnog kadra

📜 Izvještaj Štaba Risovačkog bataljona od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o zaposijedanju Ripačkog Klanca i oskudici u oružju i municiji

📜 Naredba štaba Drvarske brigade od 9 rujna 1941 god. povodom izdaje Zivka Brkovića i Brane Bogunovića

📜 Naredba Štaba Drvarske brigade od 9. rujna 1941. god. povodom izjave Živka Brkovića i Brane Bogunovića

📜 Obavještenje Štaba Drvarske brigade od 10 septembra 1941 god. Štabu Ribničkih partizanskih odreda o formiranju Štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od 10 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o pokretima ustaša i domobrana na sektoru Prvog i Drugog odreda i pristizanju neprijateljskih pojačanja u Bravsko

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 10 septembra 1941 god. Štabu Glamačkog bataljona o stavu prema italijansko-ustaškoj ponudi pregovora, onemogućavanju neprijageljskog prodora na slobodnu terntoriju i promjeni naziva odreda

📜 Naređenje Štaba Drvarske brngade od 10 septembra 1941 god. komandantu partizanskih odreda sa područja Mlinnšta za izvršenje ranije postavljenih zadataka, uspostavljanje veze sa susjednim odredima i sadejstvovanje prema Bravsku

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 11 septembra 1941 god. Štabu bataljona Starac Vujadin za sprečavanje nadiranja neprijatelja ka Livnu, reorganizaciju odreda i održavanje kontakta s dalmatinskim partizanima

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 11 septembra 1941 god. Štabu Glamočkog bataljona za napad na Ozren i Glamoč i osiguranje puta Livno-Glamoč

📜 Izvještaj Komande Plivskih partizanskih odreda od 11 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o borbama na sektoru Janj-Pliva i oslobođenju Šipova

📜 Izvještaj Štaba Glamočkog bataljona od 11 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o prodoru neprijatelja na Ozren, zaposjedanju novih položaja i nestašici municije

📜 Obavještenje Štaba Drvarske brngade od 11 septembra 1941 god. o formiranju i nadležnosti Štaba partizanskih odreda za Bosansku Krajinu

📜 Izvještaj Komande partizanskih odreda za Mlinište i okolinu od 11. septembra 1941. štabu Drvarske NOP brigade o situaciji kod Mliništa

📜 Naredba Štaba Drvarske brigade od 12 septembra 1941 god. o izmjenama u komandnom sastavu Štaba Glamočkog bataljona i upućivanju političkog komesara brigade za sređivanje stanja u njemu

📜 Izvještaj Štaba Ribničkih NOP odreda od 12 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o borbama kod Mliništa i nestašici municije

📜 Naređenje Štaba Drvarske brngade od 12 septembra 1941 god. Štabu bataljona Starac Vujadin za učvršćenje veza sa dalmatinskim odredima i sprečavanje prodora neprijatelja na oslobođenu teritoriju

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 14 septembra 1941 god. Štabu Ribničkih partizanskih odreda za opkoljavanje Ključa, uputstvo o načinu utroška i dobijanja municije, i obavještenje o situaciji na drugim sektorima

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 14 septembra 1941 god. Štabu bataljona ličkih NOP odreda za podnošenje izvještaja o stanju na području bataljona i za stezanje obruča oko Bihaća, i obavještenje o situaciji poslije četničke izdaje 

📜 Uputstvo Štaba Prvog bataljona Sloboda od 14 septembra 1941 god. Štabu Drugog bataljona Drvarske brigade za posjedanje i utvrđivanje položaja prema Petrovcu

📜 Izvještaj Komande partizanskih odreda za Mlinište i okolinu od 14. septembra 1941. Štabu Drvarske NOP brigade o borbama oko Glamoča

📜 Pismo zamjenika komandanta partizanskih odreda za Bosansku Krajinu od 15 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o stanju na području Ribničkog bataljona

📜 Naredba Štaba Drvarske brigade od 15 septembra 1941 god. za rad na učvršćenju jedinica i pojačanu aktivnost protiv italijanskih okupatora i njihovih plaćenika

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 15 septembra 1941 god. Štabu Drugog bataljona za raspored bataljona i način njegovog vođenja borbe

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 16 septembra 1941 god. Štabu bataljona Ličkih partizanskih odreda o postupku prema zarobljenim domobranima

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od 16 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o zaključcima sa sastanka članova štaba bataljona u vezi s eventualnim povlačenjem partizanskih odrgda na nove položaje

📜 Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Ribnik i okolinu od 16 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o nzvlačenju opkoljenog neprijatelja iz Mliništa

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od 16 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o akciji kod Bravska i predlog za evakuaciju materijala iz Oštrelja

📜 Naređenje Štaba Drvarske brngade od 16 septembra 1941 god. za stupanje u borbu protiv italijanskog okupatora i obavještenje o borbi kod Resanovaca

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 17 sepgembra 1941 god. Štabu Drugog bataljona za štednju municije i obavještenje o rezultatima borbi kod Resanovaca

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 17 septembra 1941 god. Štabu partizanskih odreda u Brdu Oraškom za dejstvo prema Bihaću u sadejstvu sa partizanskim odredima Krupa i Sana

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 17 septembra 1941 god. Štabu odreda u Prekaji za borbu protiv švercera i špijuna i obavještenje o borbama protiv Italijana kod Resanovaca

📜 Izvještaj Štaba Glamočkog bataljona od 17 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o pokušaju ustaškog garnizona u Glamoču da pregovara sa partizanima

📜 Izvještaj Štaba NOP odreda u Prekaji od 17 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o slanju oružja na opravku

📜 Naređenje Štaba Drvarske brngade od 17 septembra 1941 god. Štabu bataljona Starac Vujadin za primjenu partizanske taktike u borbi protiv italijanskih okupatora

📜 Uputstvo Štaba Drvarske brigade od 18 septembra 1941 god. Štabu Glamočkog bataljona u vezi s ustaško-domobranskim ponudama za pregovore i naređenje za napad na Glamoč

📜 Pismo Štaba Drvarske brigade od 18 septembra 1941 god. Štabu bataljona partizanskih odreda za Liku o ciljevima i zadacima narodnooslobodilačkog pokreta

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 18 septembra 1941 god. Štabu Ribničkog partizanskog bataljona za zatvaranje pravaca i komunikacija Ključ - Bosanski Petrovac i Ključ - Čađavica i obavještenje o rezultatima borbe protiv Italnjana kod Resanovaca

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 18 septembra 1941 god. Štabu Ličkog partizanskog bataljona za sprovođenje zarobljenih domobrana u Krbavicu

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 19 septembra 1941 god. Štabu Operativnog sektora Mliništa za rušenje željezničke pruge Jajce-Mliništa i obavještenje o borbama protiv Italijana i ustaša kod Resanovaca, Bravskog, Sitnice i Banje Luke

📜 Naredba Štaba Prvog bataljona Sloboda Drvarske brigade od 19 septembra 1941 god. o promjeni naziva gerilski odred u partizanski odred i politički sekretar u politički komesar

📜 Izvještaj Štaba Ribničkog bataljona od 19 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o rasporedu i vojno-političkom stanju bataljona

📜 Izvještaj o moralno-političkom stanju jedinica i situaciji na sektoru partizanskih odreda u Brdu Oraškom Drvarske brigade od 19 septembra 1941 godine

📜 Naredba Štaba Drvarske brigade od 20 septembra 1941 god. o stavljanju mlinova u selu Smoljani pod kontrolu partizanskih komandi

📜 Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 20 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o vojno-političkoj situaciji oko Glamoča

📜 Uputstvo Štaba Drvarske brigade od 20 septembra 1941 god. Štabu partizanskih odreda za Liku o postupku sa zarobljenim domobranima

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o borbama protiv ustaša i domobrana u vremenu od 14 do 20 septembra i reorganizaciji odreda

📜 Pismo Štaba Drvarske brigade od 20 rujna 1941 god. Štabu partizanskih odreda za Liku o upućivanju grupe zarobljenih domobrana

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 21 septembra 1941 god. Peuljskom odredu za zatvaranje pravca Grahovo-Livno i obavještenje o borbama kod Resanovaca

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 21 septembra 1941 god. Štabu operativnog sektora Mliništa za pregrupaciju jedinica na položaju i pojačanje političkog rada među muslimanima i Hrvatima

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 21 septembra 1941 god. Štabu partizanskih odreda u Brdu Oraškom za rušenje puta i želj. pruge Bihać-Bos. Novi i za podnošenje izvještaja o stanju i rasporedu jedinica

📜 Naređenje Štaba Drvarske brngade od 21 septembra 1941 god. Štabu Ribničkih partizanskih odreda za rušenje komunikacija i napad na Sntnicu i Ključ

📜 Uputstvo Štaba Drvarske brigade od 22 septembra 1941 god. Štabu bataljona Starac Vujadin za organizovanj partizanskih odreda i obavještenje o borbama oko Jajca i Mrkonjića Grada

📜 Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 23 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o pripremama za napad na Glamoč i izboru narodne vlasti u Prekaji

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 24 septembra 1941 god. Štabu bataljona NOP odreda za Mliništa i okolinu za podnošenje izvještaja o situaciji i o stanju partizanskih jedinica oko Mliništa, Čardaka i Mrkonjić Grada

📜 Obavještenje Štaba Drvarske brigade od 25 septembra 1941 god. Štabu Prvog bataljona Slvboda o prodoru Italijana u Drvar

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od 26 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o evakuaciji Oštrelja i o rasporedu i zadacima odreda u novoj situaciji

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda Štabu Drvarske brigade od 27 septembra 1941 god. o novom rasporedu odreda i njihovom brojnom stanju i naoružanju

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od 28 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o vojno-političkom stanju Prvog partizanskog odreda

📜 Proglas štaba Drvarske brigade od oktobra 1941 god. povodom ulaska Italijana u Drvar

📜 Obavještenje štaba Prvog bataljona Sloboda od oktobra 1941 god. komandi Petog odreda o evakuaciji Drvara i Oštrelja i naređenja za prelazak na partizanski način borbe

📜 Proglas Okružnog komiteta KPH za Liku koncem listopada 1941 god. povodom mučkog ubistva narodnog heroja Marka Oreškovića-Krntije

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona Sloboda od 4 oktobra 1941 god. štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o vojno-političkoj situaciji na području Drvara

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona Sloboda od 6 oktobra 1941 god. štabu Drvarske brigade o stanju i naoružanju područnih odreda

📜 Uputstvo političkog komesara Drvarske brigade od 7 oktobra 1941 god. za politički rad u jedinicama i u pozadini

📜 Obavještenje štaba Drvarske brigade od 7 oktobra 1941 god. štabu Prvog bataljona Sloboda o izdajničkom radu Mane Rokvića, Ilnje Desnice i Vlada Morače

📜 Uputstvo političkog komesara Drvarske brigade od 7 oktobra 1941 god. o korišćenju štampe u političkom vaspitavanju boraca

📜 Uputstvo političkog komesara drvarske brigade od 7. oktobra 1941. za politički rad u jedinicama i u pozadini

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona Sloboda od 8 oktobra 1941 god. štabu Drvarske brigade o izvedenim akcijama područnih odreda i izdajničkom radu Ilije Desnice i Mane Rokvića

📜 Izvještaj štaba Glamočkog bataljona Drvarske brigade od 9 okto-bra 1941 god. štabu Prvog bataljona Sloboda o formiranju Glamočkog bataljona

📜 Naređenje štaba Drvarske brigade od 10 oktobra 1941 god. o po-stavljenju novog političkog komesara u bataljonu Sloboda i obavještenje o protivnarodnom radu Mane Rokvića, Ilije Desnice i Vlade Morače

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Žene u ratu Četnici u ustanku Mane Rokvić Ustaški zločini 1941. Ustanak u NDH Glamoč Drvar Mlinište Bosansko Grahovo Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Zasede u oslobodilačkom ratu Bratstvo i jedinstvo u ratu Ključ Sanski Most Genocid u NDH Ustanak u Dalmaciji 1941. Diverzije u oslobodilačkom ratu Prijedor Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Livno Bihać Politički komesari u NOR-u Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Narodno oslobodilački odbori 12. pešadijska divizija Sassari 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Šibenski partizanski odred Ustanak u Lici 1941. Knin Hrvatsko domobranstvo Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Zarobljenici u ratu Štampa u ratu Narodni heroji Jugoslavije Ribnički partizanski odred 1. lički partizanski odred "Velebit" Bosanska Krupa Jajce Omladina u ratu Banja Luka Mrkonjić Grad Ljubo Babić Centralni komitet KPJ Partizanska taktika Avijacija u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Marko Orešković Bosanski Petrovac Bataljon Starac Vujadin Saradnja četnika sa okupatorom Komunistička partija Hrvatske