Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Glamoč u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 66 hronoloških zapisa, 113 dokumenata i 25 fotografija.

Događaji

⚔️ 30. 7. 1941. Gerilski odredi iz okoline zauzeli Glamoč, ali su ga, zbog intervencije jednog kombinovanog bataljona (domobrani, ustaše i žandarmi) iz Livna i zbog slabe unutrašnje organizacije, sutradan napustili.

⚔️ 31. 7. 1941. Oko 300 ustanika zauzeli žand. st. Ribnik i Opštinu u s. Velijama i oslobodili 80 talaca. Istovremeno je Prekajski gerilski odred Štaba gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu zauzeo ž. i žand. st. Mliništa (kod Glamoča). Time su spojene oslobođene teritorije oko Drvara i Jajca i povezane tamošnje ustaničke jedinice.

⚔️ 0. 8. 1941. U s. Prekaji (kod Drvara), odlukom Štaba gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu, formiran Štab gerilskih odreda za Glamoč i okolinu.

⚔️ 0. 8. 1941. Po naređenju Štaba Drvarske brigade, gerilski odredi Sreskog štaba za Glamoč i okolinu reorganizovani u Glamočki (8) bataljon Drvarske brigade.

⚔️ 2. 8. 1941. U Glamoču i u desetak okolnih sela ustaše streljale i poklale oko 700 ljudi.

⚔️ 28. 8. 1941. Štab Drvarske brigade imenovao -komesarijat opštine Prekaja- - kako je nazvan opštinski NO odbor Prekaja (kod Glamoča). Odbor su sačinjavali predsednici seoskih -ekonomsko-poljoprivrednih- odbora.

⚔️ 6. 9. 1941. Da bi sprečio prodor ustaških snaga iz rejona Mliništa prema Drvaru, Štab Drvarske brigade formirao Operativni štab Mliništa (-Komandu partizanskih odreda za Mliništa i okolinu-), objedinivši, pod njegovom komandom, jedinice iz srezova Glamoč, Ključ, Mrkonjić-Grad i Jajce. U sastav tih snaga ušli su i delovi 1. partizanskog bataljona -Sloboda-.

⚔️ 0. 10. 1941. Po naređenju GŠ NOP odreda za BiH, objedinjavanjem jedinica Sreskog štaba za Jajce i 1 (Banjalučke) partizanske čete za Bos krajinu, formiran 3. krajiški (Jajački) NOP odred. U njegov sastav je ušao četnički bataljon -Kočić-, a kasnije su ušli i Ribnički partizanski bataljon -Soko- i Glamočki partizanski bataljon -Budućnost-.

⚔️ 13. 12. 1941. Formiran SK KPJ za Glamoč u sastavu OK KPJ za Jajce. Partijska organizacija glamočkog sreza bila je do tada u sastavu OK KPJ za Drvar.

⚔️ 25. 12. 1941. Livanjski NOP odred zauzeo žand, st. Korićnu (na pruzi Glamoč-Livno), a posadu, uglavnom, razoružao.

⚔️ 25. 1. 1942. Na konferenciji u s. Rorama (kod Glamoča) Glamočki bataljon -Budućnost-, 3. krajiškog NOP odreda proglasio se četničkim.

⚔️ 11. 3. 1942. Posle višednevnih borbi 4. bataljon 3. krajiškog NOP odreda uništio italijansko-domobransku posadu, jačine čete, u s. Radaslijama (kod Glamoča) i zapalio pilanu i parni mlin.

⚔️ 13. 3. 1942. U s. Crnom Vrhu (kod Glamoča) delovi 1. krajiškog NOP odreda razoružali četničku Prekajsku četu.

⚔️ 21. 3. 1942. U s. Preodcu (pod pl. Šatorom) održana sreska konferencija KPJ za Glamoč. Sređena je partijska organizacija, izvršena je reorganizacija bataljona -Budućnost- i preneti su zaključci sa Prve oblasne konferencije KPJ za Bos. krajinu u Skender-Vakufu.

⚔️ 17. 5. 1942. U s. Glavicama (kod Glamoča) četnici izvršili puč u 5. četi bataljona -Budućnost- 3. krajiškog NOP odreda. Oni su zarobili i, posle, zverskog mučenja, živog zakopali komandanta batal/ona Miloša Ticu, narodnog heroja.

⚔️ 6. 6. 1942. Udarni bataljon 5. krajiškog NOP odreda i 4. bataljon 3. krajiškog NOP odreda izvršili napad na Glamoč, ali su, zbog četničkog napada na naše jedinice s leđa, napad obustavili.

⚔️ 9. 6. 1942. U s. Korićni (na putu Glamoč-Livno) ojačani partizanski bataljon -Voiin Ziroiević- uništio deo italijanske kolone koja je bila u pokretu za Livno. Poginulo je i ranjeno oko 56 italijanskih vojnika.

⚔️ 14. 6. 1942. U s. Vidimlijama (kod Glamoča) četnici iznenadili partizanski bataljon -Vojin Zirojević-. Pri probijanju poginuli su komesar bataljona Mustafa Latifić, narodni heroj, i još 9 partizana, a ranjeno je i zarobljeno 6 boraca.

⚔️ 14. 6. 1942. Politički komesar 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio instrukciju komesarima potčinjenih jedinica: objašnjava ulogu političkih komesara u NOB-u, ukazuje na neke nedostatke u dotadašnjem njihovom radu i postavlja neposredne zadatke u vezi sa proširenjem NOB-a u Dalmaciji, čišćenjem četnika na sektoru Livno-Glamoč-Grahovo itd.

⚔️ 20. 7. 1942. Posle jedanaestodnevne blokade delovi 5. i 3. krajiškog NOP odreda zauzeli Glamoč. Glavnina 18. čete domobranskog 13. pešadijskog puka probila se u Livno, dok je ostatak uništen.

⚔️ 15. 8. 1942. U Glamoč stigao iz Albanije delegat CK KPJ Dušan Mugoša i referisao generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu o pomoći albanskim drugovima na stvaranju KP Albanije.

⚔️ 21. 8. 1942. Na pl. Cincaru (kod Glamoča) održana sednica CK KPJ.

⚔️ 25. 8. 1942. U blizini Glamoča održano savetovanje VŠ NOP i DV Jugoslavije s komandantom GŠ NOP odreda za Hrvatsku, sekretarom Operativnog rukovodstva CK KPH i predstavnicima Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu i Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske. Na njemu je zaključeno da se pristupi bržem formiranju novih jedinica - brigada, s perspektivom stvaranja divizija i korpusa; da se učvrsti i proširi slobodna teritorija u zapadnoj Bosni i Dalmaciji, usmeravajući glavni udar protiv četničkih uporišta na terenu Mrkonjić-Grada i Banje Luke, srednje Bosne i Kninske krajine; da se borbena dejstva prenesu u dolinu Save i Une; da hrvatske jedinice aktivnije napadaju komunikacije Zagreb-Split, Zagreb-Rijeka i Zagreb-Beograd, da se čvršće povezu s partizanskim snagama Slovenije i da prodiru u oblast Zagreba i Hrvatskog zagorja.

⚔️ 0. 9. 1942. Izabran SNO odbor za Glamoč.

⚔️ 8. 9. 1942. U s. Mliništima (kod Glamoča) održana sednica CK KPJ.

⚔️ 9. 9. 1942. Italijanska Vrhovna komanda uputila Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) direktivu za preduzimanje operacije u rejonu Mostara i susednim oblastima protiv partizanskih jedinica na tom području. Docnije je plan operacije proširen i na područje Imotski, Travnik, Mrkonjić-Grad, Glamoč.

⚔️ 30. 9. 1942. Kod s. Mliništa (blizu Glamoča) četnici iz zasede ubili vodnika Prateće čete Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Milorada Stanojlovića Miču, narodnog heroja.

⚔️ 0. 10. 1942. U s. Jakiru (kod Glamoča) održana okružna konferencija SKOJ-a za Jajce, na kojoj je raspravljano o učvršćenju SKOJ-a, ulozi omladine u NOB-u i radu NOSOBiH.

⚔️ 13. 10. 1942. Italijanska Vrhovna komanda naredila Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) da se italijanski deo druge etape (-Beta-) ciklusa operacija -Dinara- izvrši što pre i Livno stalno posedne, a sa Generalštabom domobranstva postigne sporazum o izvođenju italijanskog dela treće etape ciklusa: zauzimanju Glamoča (-Gama-).

⚔️ 19. 10. 1942. U Glamoču održana sednica CK KPJ.

⚔️ 21. 10. 1942. Delovi italijanskog 18. armijskog korpusa, sa ustaškom Crnom legijom i delovima četničke Dinarske divizije sa polukružne osnovice: Kupres, Šujica, Duvno, Imotski, Sinj, Vrlika, ukupno 12-14 bataljona, otpočeli livanjsku operaciju (-Beta-, -Livno-) za ovlađivanje slobodnom teritorijom oko Livna, deo nemačko-italijanske protiv ofanzive (ciklusa operacija -Dinara-). Dok su 1. dalmatinska NOU brigada i 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uspešno zadržavali ostalih pet koIona, izbijanjem kolone iz Kupresa u Livno prisililo je partizanske jedinice da 26. oktobra napuste odbranu i na ostalim pravcima i povuku se prema pl. Kamešnici i Glamoču.

⚔️ 0. 11. 1942. U rejonu Glamoča formiran Haubički divizion VŠ NOV i POJ, sastava: dve baterije sa po dva oruđa (haubice 100 mm M. 14/19).

⚔️ 12. 2. 1943. Oko 6.000 izbeglica s Korduna i iz Banije, povlačeći se pred neprijateljskim terorom, stiglo u Glamočko polje (oko 4.000) i Livno (oko 2.000).

⚔️ 1. 3. 1943. Nastupajući ka Glamočkom polju, nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- izbila pred severoistočne ogranke pl. Šatora, nemačka 369. legionarska divizija zauzela s. Mliništa i produžila nadiranje u pravcu Glamoča, a domobranska 3. brdska brigada, po zauzimanju s. Šipova, produžila nastupanje ka Janju. Pred ovim su se snagama 4. i 8. krajiška NOU brigada, 2. bataljon 7. krajiške NOU brigade i Prateći bataljon i bolnica 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ povukli na prostor s. M. Tičevo, s. Peulje.

⚔️ 5. 3. 1943. Kod Borove Glave (na putu Livno-Šujica), s. G. Malovana i s. Hrbljine (blizu Kupresa) delovi nemačke 369. legionarske divizije iz Livna i Glamoča napali jedinice 7. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i, posle žestoke borbe, potisli ih u pravcu s. Šujice, s. Rilića i s. G. i D. Vukovskog.

⚔️ 0. 4. 1943. U sastavu 10. udarne divizije NOVJ formiran Glamočko-livanjski NOP odred.

⚔️ 4. 4. 1943. Dva bataljona ustaške 5. brigade potisli manje delove 5. udarne divizije NOVJ i zauzeli Glamoč.

⚔️ 24. 4. 1943. Delovi 5. udarne divizije NOVJ napali Glamoč i okolna ustaško-domobranska uporišta. Slomivši spoljna uporišta, oni su prodrli u grad, ali su se 26. aprila povukli zbog intervencije iz Livna po jednog bataljona ustaške 5. brigade i nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 1. 6. 1943. Delovi 4. i 10. udarne divizije NOVJ napali posadu Glamoča. Zbog jakog otpora neprijatelja i zbog velikih gubitaka (15 poginulih i 25 ranjenih) napad je u zoru obustavljen.

⚔️ 23. 8. 1943. Delovi Glamočko-livanjskog NOP odreda ušli u Glamoč, koji je napustio 7. bataljon ustaške 5. brigade, povučen radi odbrane Livna. Pri povlačenju ustaše su spalile vojne objekte, s kojih se požar preneo i na veći deo stambenih zgrada.

⚔️ 30. 8. 1943. Deseta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ i Glamočko-livanjski NOP odred napali Livno, ali napad nije uspeo zbog velike nadmoćnosti posade (Štab ustaške 5. brigade sa prištapskim delovima, 1. i 7. bataljonom i glamočkom milicijom).

⚔️ 0. 9. 1943. Izdvajanjem iz OK KPJ za Jajce formiran Okružni komitet KPJ za okrug Glamoč-Kupres.

⚔️ 3. 9. 1943. U Glamoč bez borbe ušle jedinice 10. udarne divizije 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 6. 9. 1943. Na Suhopolju (kod s. Coslija, blizu Glamoča) uređen aerodrom NOVJ za sletanje savezničkih aviona.

⚔️ 15. 11. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da uputi poziv avijatičarima hrvatskog domobranstva u Zagrebu da se spuštaju na aerodrome NOVJ kod Otočca, Udbine, Glamoča, Livna i Pljevalja.

⚔️ 27. 11. 1943. Na aerodromu Suhopolja (kod s. Ćoslija, na Glamočkom polju), spremajući se da kao šef vojne misije VŠ NOV i POJ kod saveznika, pođe avionom u Italiju, poginuo (od bombe bačene iz nemačkog izviđačkog aviona) sekretar SKOJ-a i član CK KPJ i VŠ NOV i POJ Ivo Lola Ribar, narodni heroj. Poginuli su i dva engleska oficira i desetar aerodromske desetine.

⚔️ 30. 11. 1943. Iz Glamoča avionom otputovala u Kairo vojna delegacija VŠ NOV i POJ, koja ima zadatak da Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok, u ime VŠ, izloži potrebu za koordinacijom zajedničkih dejstava i podnese zahtev za snabdevanje NOVJ oružjem, municijom i drugim potrebama.

⚔️ 21. 12. 1943. Nemačke jedinice, pod pritiskom jedinica 9. udarne divizije NOVJ, napustile Glamoč i povukle se u Livno.

⚔️ 17. 1. 1944. Na položajima s. Hotkovci - s. Stekerovci (kod Glamoča) 3. proleterska (krajiška) udarna brig

⚔️ 17. 1. 1944. Zbog nadiranja jakih neprijateljskih snaga, koje su izbile u Duvanjsko, Livanjsko i Glamočko polje, 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ povukla se, preko pl. Ljubuše, u rejon s. Rakitno (kod Posušja), a 9. krajiška NOU brigada, ispred nastupajuće kolone 7. SS divizije -Princ Eugen-, delom se povukla na pl. Hrbljinu a delom u Omar, između s. D. Vukovskog, Kupresa i Šujice.

⚔️ 21. 1. 1944. Kod s. Hotkovaca (blizu Glamoča) delovi nemačke 1. brdske divizije (oko 600 vojnika) napali 1. bataljon 3. proleterske (krajiške) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ. Posle šestočasovne borbe, kad mu je pristiglo pojačanje, bataljon je neprijatelja razbio i naneo mu gubitke od oko 39 mrtvih vojnika, a sam imao 11 mrtvih i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 5. 1944. Izabran ONO odbor za okrug Livno-Glamoč.

⚔️ 25. 5. 1944. Za vreme drvarske operacije, u rejonu s. Vrba - s. Korićna (kod Glamoča), 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, zatvarajući pravac Livno-Glamoč, razbila jaku kolonu delova 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 25. 5. 1944. Iz Livna nemački izviđački odred 369, legionarske divizije otpočeo nastupanje ka Glamoču, ali ga je 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, iz rejona s. Vrbe - s. Korićna, odbacila.

⚔️ 30. 5. 1944. Jedinice izviđačkog odreda nemačke 369. legionarske divizije ušle u Glamoč.

⚔️ 2. 6. 1944. Na komunikaciji s. Mliništa-Glamoč 1. proleterska udarna divizija NOVJ vodila vrlo teške borbe protiv snaga nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Ona je uspela da ih zadrži sve dok se VŠ NOV i POJ nije prebacio preko te komunikacije, a zatim mu je obezbedila pokret ka Kupreškom polju.

⚔️ 3. 6. 1944. Obezbeđujući pokret VŠ NOV i POJ, jedinice 1. proleterske udarne divizije NOVJ vodile žestoke borbe protiv snaga 7. SS divizije -Princ Eugen- istočno od komunikacije Mliništa-Glamoč.

⚔️ 5. 6. 1944. Na putu Mrkonjić-Grad-Glamoč (kod Jasenovog potoka) delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali neprijateljsku kolonu i naneli joj gubitke od oko 18 mrtvih i većeg broja ranjenih. Brigada je imala 7 ranjenih boraca.

⚔️ 11. 6. 1944. Iz rejona Drvara 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla-, otpočela marš ka prostoriji Glamoč-Livno u cilju zaštite te prostorije od nemačkih, ustaško-domobranskih i četničkih jedinica.

⚔️ 17. 7. 1944. Glamočki NOP odred izvršio neuspeo napad na Livno koje su branili nemački vojnici i domobrani.

⚔️ 18. 7. 1944. Sa prostorije Glamoč-Livnu 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- otpočela marš za Srbiju (koji je trajao 40 dana i 40 noći).

⚔️ 0. 9. 1944. Jedinice 5. udarnog korpusa ušle u Bos. Grahovo, San. Most, Ključ, Mrkonjić-Grad, Glamoč, Kupres i Prozor, iz kojih su se povukle nemačke jedinice.

⚔️ 0. 9. 1944. Na okružnoj konferenciji AFŽ-a za okrug Glamoč-Livno izabran Okružni odbor AFŽ-a.

⚔️ 0. 10. 1944. Rasformiran Glamočko-livanjski NOP odred, a njegovo ljudstvo ušlo, kao jedan bataljon, u sastav Livanjsko-duvanjskog NOP odreda.

⚔️ 0. 12. 1944. Iz Bugojna se prebacila na Glamočko polje 1. vazduhoplovna baza 5. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 0. 12. 1944. Na konferenciji NOF-a za srez Glamoč izabran Sreski odbor NOF-a.

Dokumenti

📜 Izvještaj Gerilca o akcijama protiv neprijatelja oko Glamoča

📜 Izvještaj domobranskog mjesnog zapovjedništva u Sinju od 1 kolovoza 1941 o borbama protiv partizana oko Sinja i Glamoča

📜 Izvještaj Štaba bataljona gerilskih odreda za Glamoč od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o raspordu jedinica za borbu protiv ustaša na području Glamoča i reorganizaciji odreda u bataljon

📜 Izvještaj Štaba bataljona gerilskih odreda za Glamoč od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o italijansko-ustaškoj ponudi pregovora i riješenosti bataljona na odlučnu borbu protiv njih

📜 Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o stanju na sektoru Mliništa-Glamoč

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 11 septembra 1941 god. Štabu Glamočkog bataljona za napad na Ozren i Glamoč i osiguranje puta Livno-Glamoč

📜 Izvještaj Štaba Glamočkog bataljona od 11 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o prodoru neprijatelja na Ozren, zaposjedanju novih položaja i nestašici municije

📜 Naredba Štaba Drvarske brigade od 12 septembra 1941 god. o izmjenama u komandnom sastavu Štaba Glamočkog bataljona i upućivanju političkog komesara brigade za sređivanje stanja u njemu

📜 Izvještaj Komande partizanskih odreda za Mlinište i okolinu od 14. septembra 1941. Štabu Drvarske NOP brigade o borbama oko Glamoča

📜 Izvještaj Štaba Glamočkog bataljona od 17 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o pokušaju ustaškog garnizona u Glamoču da pregovara sa partizanima

📜 Uputstvo Štaba Drvarske brigade od 18 septembra 1941 god. Štabu Glamočkog bataljona u vezi s ustaško-domobranskim ponudama za pregovore i naređenje za napad na Glamoč

📜 Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 20 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o vojno-političkoj situaciji oko Glamoča

📜 Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 23 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o pripremama za napad na Glamoč i izboru narodne vlasti u Prekaji

📜 Izvještaj štaba Glamočkog bataljona Drvarske brigade od 9 okto-bra 1941 god. štabu Prvog bataljona Sloboda o formiranju Glamočkog bataljona

📜 Izveštaj Kotarske oblasti u Glamoču od 18. oktobra 1941. o pomoći italijanskih vojnih vlasti srpskom življu u prenošenju leševa ubijenih pravoslavaca bačenih u jame

📜 Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 17 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o izvedenim akcijama u selu Vlasinjama i kod Glamoča

📜 Izvještaj štaba Udarnog bataljona Petog krajiškog NOP odreda od 7 juna 1942 god. Štabu odreda o napadu na Glamoč i čišćenju okolnih sela od neprijatelja

📜 Izvješaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 7 juna 1942 god. o borbama oko Mrkonjić Grada, Glamoča, Gacka i Zenice

📜 Naređenje Momčila Đujića od 10. lipnja 1942. komandantima pukova »Kralj Aleksandar« i »Gavrilo Princip« za operacije na pravcima Bos. Grahovo — Livno i Grahovo—Glamoč

📜 Naređenje Štaba Dinarske četničke divizije od 10. juna 1942. potčinjenim jedinicama za napad na partizane na pravcu Grahovo–Livno i Grahovo–Glamoč

📜 Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 11 juna 1942 god. o borbama oko Jajca, Glamoča i Vareša

📜 Naređenje zamjenika komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 13 jula 1942 god. jedinicama oko Glamoča za akciju na neprijateljsko uporište Junuzovića Kulu

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 29 juna 1942 god. Operativnom štabu o čišćenju terena oko Glamoča od četnika i uspostavljanju veze sa Trećim krajiškim NOP odredom

📜 Dopis zamjenika komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajlnu od jula 1942 god. štabu Petog krajiškog NOP odreda o blokadi Glamoča

📜 Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 12 jula 1942 god. o borbama protiv partizana oko Travnika, Glamoča i Prozora

📜 Izvještaj političkog komesara Udarnog bataljona Petog krajiškog NOP odreda od 15 jula 1942 god. Štabu odreda o toku borbe za oslobođenje Glamoča

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Petog krajiškog odreda od 15 jula 1942 god. Štabu odreda o toku borbe za oslobođenje Glamoča

📜 Obavještenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 18. jula 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu na Glamoč i formiranju štabova bataljona »Budućnost« i »Gavrilo Princip«

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 20 jula 1942 god. o oslobođenju Glamoča

📜 Izvještaj pgtaba Petog krajiškog NOP odreda od 21 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o oslobođenju Glamoča i o izvršenju postavljenih zadataka

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 29 jula 1942 god. Štabu Petog krajiškog NOP odreda o borbama s neprijateljskim snagama iz Kupresa i naređenje da se sistematski poruši komunikacija Glamoč - Livno i onemogući neprijatelju mobilizacija iz rejona Livna

📜 Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 1 avgusta 1942 god. o oslobođenju Glamoča, Ključa, Sanice, Ramića i Biljana

📜 Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 5 kolovoza 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o sastanku članova Štaba zone sa Vrhovnim štabom i drugom Titom, o akcijama i borbama partizana u srednjoj i južnoj Dalmaciji i o mogućnostima formiranja partizanskog odreda na sektoru Livno - Glamoč - Grahovo

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 5. kolovoza 1942. Glavnom Štabu NOP odreda Hrvatske o sastanku članova Štaba Zone s Vrhovnim štabom i drugom Titom, o akcijama i borbama partizana u srednjoj i južnoj Dalmaciji i o mogućnostima formiranja partizanskog odreda na sektoru Livno—Glamoč—Grahovo

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 9 avgusta 1942 god. štabu Petog krajiškog NOP odreda za pojačanu aktivnost u pravcu Ključa i Vrhpolja i o čišćenju terena od četnika u okolini Glamoča

📜 Izvještaj štaba Četvrtog bataljona Budućnost Trećeg krajiškog NOP odreda od 13 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o prekopavanju ceste Glamoč - Livno

📜 Izvještaj Komande mjesta Glamoč od 8 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o četničkim bandama na teritoriji komande

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 septembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOP odreda Hrvatske da zatvori pravce koji iz južne i srednje Dalmacije izvode ka Duvnu, Livnu i Glamoču, i obaveštenje o pripremama za napad na Bosansko Grahovo

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone da zatvori pravce koji iz južne i srednje Dalmacije izvode ka Duvnu, Livnu i Glamoču, i obavještenje o pripremama za napad na Bosansko Grahovo

📜 Izvještaj Komande mjesta Glamoč od 14 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o namjerama četničkih bandi da napadnu partizansku bolnicu i magacine na Crnom Vrhu

📜 Izvještaj Komande mjesta Glamoč od 14 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu i zadacima partizanskih straža u Glamoču i okolini

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 15. rujna 1942. Štabu »Dalmatinske udarne brigade za obranu pravca Livno—Glamoč

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 19. rujna 1942. štabu Primorskog bataljona za pokret iz Crnog Luga za Glamoč

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o stanju na Glamočkom sektoru

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 9 oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji na Glamočkom sektoru

📜 Obavještenje Narodnooslobodilačkog odbora Donje Polje od 9 oktobra 1942 god. komandantu mjesta Glamoč o prodoru neprijatelja iz pravca Grahova

📜 Izvještaj štaba Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 10 oktobra 1942 god. članu Vrhovnog štaba Aleksandru Rankoviću o formiranju udarne grupe radi obezbjeđenja pravca Kupres - Glamoč i o rasporedu jedinica

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 12 oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji na sektoru Glamoč - Livno

📜 Odobrenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 oktobra 1942 god. štabovima Treće proleterske brigade i Trećeg krajiškog NOP odreda da pomere svoj front na liniju Štrbina - Trnovo - Podgorija i zaštite pravce koji preko Mliništa vode ka Glamoču i Oštrelju

📜 Izveštaj verskog referenta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije Vlade Zečevića od 27 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu o zapažanjima pri obilasku pojedinih mesta na području Glamoč - Mrkonjić Grad

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5 novembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske da zatvori pravac Livno - Glamoč i poveže se sa Drugom proleterskom divizijom

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29 novembra 1942 god. Štabu Četvrte (crnogorske) proleterske brigade Druge proleterske divizije da se po izvršenoj smeni prebaci u rejon Glamoča i uđe u sastav svoje divizije

📜 Naređenje štaba Treće NOU divizije od 2 decembra 1942 god. štabu Prve, Druge, Treće i Sandžačke brigade i štabu Glamočkog sektora za napad na neprijatelja na komunikaciji Turbe - Donji Vakuf

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 30 januara 1943 god. štabovima brigada za hitno prebacivanje na prostoriju Mrkonjić Grad - Glamoč radi obezbjeđenja bolnice

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 1 februara 1943 god. Štabu Devete krajiške brigade za mobilizaciju ljudstva i formiranje Glamočkog bataljona

📜 Naređenje Komande italijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 21 februara 1943 god. o izvođenju druge faze operacija Weiss na prostoriji Bosansko Grahoyo - Glamoč - Livno

📜 Izvještaj načelnika štaba Sedme NOU divizije od 22 februara 1943 god. Štabu divizije o pokretu Šesnaeste brigade iz Glamoča u selo Ravno

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3 marta 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za upornu odbranu pravca Glamoč - Livno

📜 Naređenja štaba Pete NOU divizije od 16 marta 1943 god. štabu Četvrte krajiške brigade za napad na neprijatelja u Mrkonjić Gradu i čišćenje prostorija oko Glamoča od četnika

📜 Naređenje Draže Mihailovića od 1. aprila 1943. inspektoru trupa istočne Bosne i Hercegovine za formiranje Grmečko-klekovačkog četničkog korpusa i borbu protiv NOVJ na sektoru Bosanski Petrovac — Glamoč — Bosansko Grahovo

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13 aprila 1943 Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da oslobodi Bosanski Petrovac i Glamoč

📜 Izvještaj štaba Pete divizije od 30 aprila 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatima napada na Glamoč i četničkom napadu na bolnicu u Koričanima

📜 Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 1 maja 1943 god. o situaciji na području Glamoča, Livna i Trnova

📜 Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 2 maja 1943 god. o situaciji na sektoru Trnova, Goražda, Glamoča i Livna

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 3 maja 1943 god. Štabu Četvrte divizije za napad na četnike na području Glamoča

📜 Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 4 maja 1943 god. o situaciji na području Glamoča i Livna

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 9 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu četnika na bolnicu i borbama oko Mrkonjić Grada i Glamoča

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 30 maja 1943 god. štabovima Šeste i Desete brigade i Štabu Glamočko-livanjskog NOP odreda za napad na Glamoč i Glavice

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 5 juna 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o dejstvima Šeste i Desete brigade oko Glamoča i situaciji na teritoriji koju kontroliše Divizija

📜 Izvještaj Zapovjedništva Pete oružničke pukovnice od 2 avgusta 1943 god. o pobuni ustaša iz Glamoča protiv oficira u vezi sa podjelom opljačkane stoke

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 29 avgusta 1943 god. Štabu Desete krajiške brigade i Glamočko-livanjskog NOP odreda za napad na Livno

📜 Izvještaj admirala Jakčina od 3 septembra 1943 god. o zauzimanju Glamoča od strane jedinica NOV i o položaju Livna i Kupresa

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 2 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za razmještaj na Glamočkom sektoru

📜 Izveštaj Štaba 1. Vazduhoplovne baze od decembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu Nemaca, ustaša i četnika na Livno i spaljivanju materijala i aviona Baze na Glamočkom polju

📜 Naređenje Štaba Osmog korpusa NOV i PO Jugoslavije od devetog prosinca 1943. god. Štabu Devetnaeste divizije da Petu brigadu uputi u Glamoč, a da sa Šestom i Sedmom brigadom zatvori pravac Knin–Grahovo

📜 Dopis Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije Štabu Devetnaeste divizije – politkomesaru o situaciji u rejonu Glamoč, Livno, Korićna i o narednim zadacima

📜 Naredba Štaba Osmog korpusa NOVJ od 9. prosinca 1943. Štabu Devetnaeste divizije da Petu brigadu uputi u Glamoč, a da sa Šestom i Sedmom brigadom zatvori pravac Knin-Grahovo

📜 Dopis Štaba Osmog korpusa NOVJ od 13. prosinca 1943. Štabu Devetnaeste divizije, politkomesaru o situaciji u rajonu Glamoč, Livno, Korićna i o narednim zadacima

📜 Izveštaj Štaba 1. vazduhoplovne baze od 15. decembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o gubicima za vreme borbi kod Livna i Glamoča

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama s Prvom proleterskom i Devetom dalmatinskom divizijom kod Glamoča i Kupresa i borbi Devetnaeste divizije s četnicima kod Knina

📜 Izveštaj Obaveštajnog odeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 23. decembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o napadu na aerodrom Suhopolje na Glamočkom polju i pogibiji Ive Lole Ribara

📜 Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 23. prosinca 1943. Štabu Devete divizije da s podređenim jedinicama zatvori pravce Livno - Bos. Grahovo, Livno-Glamoč i aktivno dejstvuje na tim pravcima

📜 Naređenje Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 23. prosinca 1943. god. Štabu Devete divizije da sa podređenim jedinicama zatvori pravce Livno–Bos. Grahovo, Livno–Glamoč i aktivno dejstvuje na tim pravcima

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Trojstvo, i borbama kod Karlovca, Gospića, Otočca, Glamoča i Livna

📜 Naređenje Komande 2. oklopne armije od 1. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za sprovođenje operacije »Valdrauš«, u sadejstvu sa 5. SS-korpusom, na prostoru Travnik — Kupres — Glamoč i sprovođenju mera odmazde nad pripadnicima 29. NOU divizije zbog ubistva kapetana Kirhnera

📜 Direktiva Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 1 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za dejstvo na području Livno-Glamoč i u srednjoj i sjevernoj Dalmaciji

📜 Uputstvo Štaba Osmog korpusa NOVJ od 3. siječnja 1944. Štabu Devete divizije za raspored i dejstvo jedinica na liniji Livno-Glamoč

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 3. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i stanju na pravcu Livno-Glamoč-Mliništa

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 3 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu jedinica i stanju na pravcu Livno-Glamoč-Mliništa

📜 Uputstvo Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 3 siječnja 1944 god. Štabu Devete divizije za raspored i dejstvo jedinica na liniji Livno-Glamoč

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 29. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi jedinica Dvadesete divizije kod Bitelića i pokretima neprijatelja na pravcima Glamoč-Livno i Livno-Sinj-Knin

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 29 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbi jedinica Dvadesete divizije kod Bitelića i pokretima neprijatelja na pravcima Glamoč-Livno i Livno-Sinj-Knin

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 31. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na području Livno-Glamoč

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 31 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Livno-Glamoč

📜 Mesečni izveštaj zamenika političkog komesara 1. brigade 9. NO divizije od 10. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske organizacije za vreme borbi na području Livno-Glamoč

📜 Mjesečni izvještaj zamjenika političkog komesara 1. brigade 9. NO divizije od 10. veljače 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske organizacije za vrijeme borbi na području Livno-Glamoč

📜 Direktiva Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 14. marta 1944. štabovima bataljona za odbranu pravca Glamoč - Drvar

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 18. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o novom rasporedu svojih jedinica na prostoriji Glamoč - Livno, Mrkonjić-Grad - Jajce i Gostilj - Mladikovina

📜 Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 19. marta 1944. Štabu Treće proleterske (krajiške) brigade za sadejstvo sa Trećom ličkom brigadom na sektoru Šujica - Livno - Glamoč

📜 Naređenje Štaba Treće proleterske (krajiške) brigade od 20. marta 1944. potčinjenim jedinicama za raspored na sektoru Glamoča

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Centralni komitet KPJ 3. lička proleterska udarna brigada Mrkonjić Grad 369. legionarska divizija (vražja) Jajce Borbe u Dalmaciji 1943. Sinj Borbe u Hrvatskoj 1943. Politički komesari u NOR-u 1. proleterska divizija NOVJ 10. krajiška divizija NOVJ Mlinište 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Italija u drugom svetskom ratu Vrhovni štab NOVJ 4. krajiška divizija NOVJ Narodno oslobodilački odbori Josip Broz Tito Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 2. oklopna armija Duvno Knin Milovan Đilas Operacija Schwarz 9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja Borbe u Dalmaciji 1944. 2. proleterska divizija NOVJ Ivo Lola Ribar 9. dalmatinska divizija NOVJ 15. brdski armijski korpus Operacija Dinara 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Drvar 10. krajiška udarna brigada 20. dalmatinska divizija NOVJ Operacija Weiss Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 7. SS divizija Prinz Eugen Ustanak u NDH 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 3. krajiški partizanski odred Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe za Livno 1942. 5. ustaška brigada Trnovo Partizanska avijacija 8. dalmatinski korpus NOVJ Bosansko Grahovo Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ključ Operacija Beta Kupres Borbe u Dalmaciji 1942. Avijacija u oslobodilačkom ratu 5. krajiška udarna divizija NOVJ Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu 7. krajiška udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Operacija Ziethen Travnik Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije Drvarska brigada Arso Jovanović 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Aleksandar Ranković Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Saradnja četnika sa okupatorom 1. vazduhoplovna baza NOVJ Vlado Zečević Livno