Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

9. dalmatinska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 42 hronoloških zapisa, 225 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 27. 1. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito doneo definitivnu odluku o realizaciji operativno-strategijskog plana za protivofanzivu NOVJ radi razbijanja tzv. četvrte neprijateljske ofanzive. Prema toj odluci trebalo je obrazovati tri jake operativne grupacije. Prva grupacija, koju su sačinjavale 1. i 2. proleterska udarna, 3. udarna i 7. divizija NOVJ, treba da bude nosilac protivofanzive prema jugoistoku, na opštem pravcu Prozor - dolina r. Rame - Neretve - Hercegovina. U prvoj fazi protivofanzive (do r. Neretve) učestvovale bi i dalmatinske brigade (9. divizija NOVJ, koja je bila u formiranju) i 9. krajiška NOU brigada. Druga operativna grupa (1. bosanski udarni korpus NOVJ) treba da uporno brani slobodnu teritoriju Bosanske krajine, povlačeći se postepeno pred neprijateljem kako bi ga što duže zadržala i time Glavnoj operativnoj grupi stvorila potrebno vreme i prostor za uspešan razvoj ofanzive i za prelaz preko r. Neretve. Treća operativna grupa (1. hrvatski korpus NOVJ i Primorsko-goranska grupa brigada) treba takođe da uporno brani slobodnu teritoriju Like (koordinirajući svoja dejstva sa dejstvima 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ), a glavni joj je zadatak bio na tome prostoru da vezuje jake italijansko-četničke snage i da ne dozvoli da se italijanske jedinice pregrupišu i upute u pravcu Glavne operativne grupe.

⚔️ 11. 2. 1943. U Livnu završena sednica PK KPH za Dalmaciju na kojoj je reorganizovan PK (kooptirano 6 novih članova), izvršen raspored kadrova za 9. diviziju NOVJ, i formiran Štab grupe NOP odreda za Dalmaciju, koji je dobio zadatak da rukovodi partizanskim odredima posle formiranja 9. divizije.

⚔️ 13. 2. 1943. U Imotskom, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 3. udarne 4. i 5. dalmatinske brigade formirana 9. divizija NOVJ, te prestao da postoji Štab 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 21. 2. 1943. Na prostoriji pl. Ljubeć - s. Tihaljina - pl. Malić (kod Ljubuškog) ustaške, domobranske i četničke snage napale jedinice 9. divizije NOVJ. U borbama do 26. februara, 9. divizija NOVJ je odbila napad neprijateljskih snaga. Prvog dana borbe na pl. Maliču je poginuo komandant 1. bataljona 3. dalmatinske NOU brigade Stevo (Stevana) Opačić, narodni heroj.

⚔️ 28. 2. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da dve najbolje brigade odmah uputi preko s. Martina Broda ka Drvaru ili Bos. Grahovu gde će snagama 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ pružati pomoć da što duže zadržavaju nemačku 7. SS diviziju -Princ Eugen- i nemačku 369. legionarsku diviziju koje su nadirale ka Livnu. Istovremeno je naredio 9. diviziji NOVJ da ispita mogućnost prebacivanja jednog dela ranjenika na pl. Biokovo.

⚔️ 1. 3. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio 9. diviziji NOVJ da napusti Imotski i Posušje i da se prebaci preko s. Rakitnog, Dugog polja i s. Sovica ka pl. Čvrsnici i osigura operacije Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ u dolini r. Rame i r. Neretve.

⚔️ 29. 3. 1943. Nevesinje ponovo zauzele jedinice 3. udarne i 9. divizije NOVJ, odbacivši četnike prema s. Blagaju. Poginulo je i ranjeno 50 i zarobljeno 30 četnika, dok su jedinice NOVJ imale 20 ranjenih i 3 mrtva, među kojima je bio i komandir čete u 3. bataljonu 5. crnogorske NOU brigade Vasilije Koprivica, narodni heroj.

⚔️ 30. 3. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito precizirao zadatke i naredio štabovima divizija: da 2. proleterska udarna divizija NOVJ obrazuje južnu grupu, forsira r. Drinu kod s. Broda i napadne Foču; da glavnina 1. proleterske udarne divizije NOVJ, kao severna grupa, pređe r. Drinu u rejonu s. Ustikoline i takođe napadne Foču; da 3. udarna divizija NOVJ, iz Nevesinjskog i Gatačkog polja, razbije četnike i oslobodi Gacko, Avtovac i druga uporišta, a da delovi 10. hercegovačke NOU brigade nastupaju ka Popovom polju; da 7. divizija NOVJ zatvori pravce: Konjic - s. Glavatičevo i s. Trnovo-Kalinovik, a 9. divizija NOVJ pravce: Mostar - Nevesinje - s. Plužine, Prijevorac - Nevesinjsko polje, Rujište-Čehoje i Lokve - s. Kula.

⚔️ 6. 4. 1943. Pet četničkih brigada Nevesinjskog i Romanijskog korpusa i pukovska borbena grupa -Skoti- italijanske divizije -Mesina-, nastupajući od Blagaja, posle trodnevnih borbi, potisnuli ojačanu 9. udarnu diviziju NOVJ prema Kifinom Selu i zauzeli Nevesinje.

⚔️ 12. 4. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ rasformirana 9. divizija NOVJ, a ljudstvom njene 4. i 5. brigade popunjene 1, 2. i 3. dalmatinska NOU brigada.

⚔️ 8. 9. 1943. U Dalmaciji, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 3. i 1. dalmatinske NOU brigade ponovo formirana 9. divizija NOVJ.

⚔️ 8. 9. 1943. Kod s. Vrlike (blizu Knina), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske, ponovo formirana 3. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ.

⚔️ 12. 10. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio 4. dalmatinsku (splitsku) brigadu 9. divizije NOVJ koja se istakla u borbama za odbranu Splita.

⚔️ 12. 10. 1943. Posušje zauzela 1. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ posle dvodnevnih borbi protiv delova ustaške 5. brigade, manjih delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i ustaške milicije, koje je odbacila u Imotski i Široki Brijeg (sada: Listića).

⚔️ 13. 10. 1943. Posušje zauzeli delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i ustaške 5. brigade posle višečasovne borbe protiv 1. dalmatinske udarne brigade 9. dalmatinske divizije NOVJ, koju su potisnuli prema Duvnu.

⚔️ 17. 10. 1943. Prva dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ odbila napad manjih delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 5. ustaške brigade iz Posušja ka Duvnu, uz sopstvene gubitke od 6 mrtvih i 5 ranjenih.

⚔️ 19. 10. 1943. Posle dvodnevne borbe na Radovan-brdu 1. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ odbacila u Imotski delove ustaške 5. brigade ali ga je sutradan napustila pod pritiskom jačih delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 23. 10. 1943. Na poluostrvo Pelješac izvršili desant delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Ploča i Metkovića, uz jednovremen napad delova 7. SS i 118. pešadijske divizije iz Stona. Neprijatelj je iznenadio 13. dalmatinsku brigadu 26. divizije NOVJ, obrazovao mostobran i u trodnevnim borbama odbacio ovu brigadu u pravcu s. Trpnja. Od 26. do 28. oktobra prebačena je iz Podgore na Pelješac i 1. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ. Jake borbe su trajale do 9. novembra, kada je, zbog pogoršane situacije na Biokovu, prebačena u Podgoru 1. dalmatinska udarna brigada, a 13. dalmatinska brigada se povukla na o. Korčulu. Nemačke jedinice su imale 350, a jedinice NOVJ oko 230 mrtvih, ranjenih i nestalih.

⚔️ 5. 12. 1943. Delovi nemačke 118. lovačke divizije i 3. bataljona ustaške 5. brigade, nastupajući iz Aržana, ušli u Duvno. Pokušaj neprijatelja da se probije ka Šujici sprcčila je 3. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ.

⚔️ 21. 12. 1943. Nemačke jedinice, pod pritiskom jedinica 9. udarne divizije NOVJ, napustile Glamoč i povukle se u Livno.

⚔️ 22. 4. 1944. Na jugozapadnim padinama pl. Dinare dva bataljona nemačke 264, pešadijske divizije, 27. ustaški bataljon, 400 domobrana i oko 1000 četnika iz Livna, Sinja, Vrlike i s. Uništa napali na 20. diviziju NOVJ, Dinarski NOP odred i 4. dalmatinsku brigadu 9. divizije NOVJ. U toku 22. i 23. aprila neprijatelj je iz Sinja i Vrlike prodro u s. Vrdovo, s. Bračev Dolac i pred Vještića goru, dok su snage iz Livna zadržane kod s. Han-Prologa. Neprijatelj se 24. aprila povukao u polazne rejone, popalivši sela kroz koja je prošao.

⚔️ 25. 5. 1944. U opštem napadu (za vreme nemačkog vazđušnog desanta na Drvar) 3. proleterska (lička) udarna brigada 6, proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-, Prateći bataljon VŠ, bataljon 9. divizije 8. korpusa NOVJ i delovi 1. inžinjerijske brigade uspeli da ovladaju crkvom i raskrsnicom puteva u Drvaru, ali napori da se zauzme i Sobića glavica ostali su bez uspeha. Međutim, kako je neprijatelj već bio prodro u Bos. Petrovac i s. Trubar, Štab 6. proleterske divizije NOVJ je obustavio dalji napad i naredio povlačenje jedinica zapadno i severozapadno od Drvara. Nemački 500. SS padobransko-lovački bataljon nije uspeo da uništi VŠ NOV i POJ a izgubio je oko četiri petine svog sastava.

⚔️ 30. 5. 1944. Deveta divizija 8. korpusa NOVJ posle trodnevne borbe zaustavila dalji prodor nemačkog 1. puka -Brandenburg- ka s. Tičevu (kod Drvara). Neprijatelj je imao 130 mrtvih i oko 150 ranjenih, a 9. divizija NOVJ - 3 mrtva i 15 ranjenih.

⚔️ 4. 6. 1944. Na pl. Vijencu (u rejonu vrha Jedovnik) 13. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ i Grahovsko-peuljski NOP odred vodili ogorčenu borbu u okruženju protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 373. legionarske divizije. U toku noći oni su se probili iz okruženja zapadno od komunikacije Bos. Grahovo - Drvar, a štabovi 8. korpusa NOVJ i 9. divizije, sa 3. dalmatinskom udarnom brigadom i savezničkim misijama (sovjetskom i anglo-američkom), ostali su u okruženju na Tisovoj kosi.

⚔️ 31. 7. 1944. Iz Knina, s. Kosova i iz Drniša nemačke snage (delovi 264. pešadijske divizije, 1. puk -Brandenburg- i 92. motorizovani puk), ustaše i četnici, jačine oko 7500 vojnika, otpočeli koncentričan napad s ciljem da prodru u Vrliku i na pl. Kozjaku razbiju 20. diviziju NOVJ. Jedinice 20. divizije i 4. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ, na liniji Maglaj - zap. padine pl. Kozjaka - Oštra glavica - Crna glavica, pružile su jak otpor, ali su se pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja morale povući ka pi. Dinari. Borbe su nastavljene do 2. avgusta, kada se neprijatelj povukao u polazne rejone a deo snaga zadržao u Vrliki.

⚔️ 8. 9. 1944. Na putu s. Otrić - Srbski klanac (kod Gračaca) 4. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu, uništila 29 kamiona punih municije i raznog drugog materijala i oštetila 1 tenk.

⚔️ 14. 10. 1944. Treća udarna i 4. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ otpočele napad na Duvno u kome se branilo oko 150 nemačkih vojnika i 200 ustaša sa 8 tenkova. Napad je obnovljen 15/16. i 17/18. oktobra, ali mesto nije zauzeto zbog jakog otpora neprijatelja. Gubici neprijatelja: 64 mrtva i 58 ranjenih, a gubici brigada: 11 mrtvih i 52 ranjena borca.

⚔️ 28. 10. 1944. Treća dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ oslobodila Imotski i zarobila 129 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 18. 11. 1944. Goneći delove nemačke 118. lovačke divizije iz Duvna prema Širokom Brijegu (sada: Lištica) delovi 9. divizije NOVJ oslobodili Posušje.

⚔️ 27. 11. 1944. Trinaesta dalmatinska brigada 9. divizije i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, ojačane delovima 10. hercegovačke udarne brigade i 1. tenkovska brigada NOVJ, otpočele napad u cilju zauzimanja Širokog Brijega (sada: Listića). Zbog uporne odbrane glavnine 370. puka nemačke 369. legionarske divizije mesto ni iduće noći nije zauzeto, uprkos obostrano visokim gubicima. Brigade NOVJ su imale oko 80 boraca izbačenih iz stroja a 1 tenk je uništen.

⚔️ 3. 12. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 9. divizija NOVJ nazvana udarnom.

⚔️ 21. 12. 1944. Iz Širokog Brijega (sada: Lištica) 370. puk nemačke 369. legionarske divizije, ojačan bataljonom ustaške 9. brigade i četom ustaške milicije, izvršio ispad prema s. Kočerinu (akcija -Mars-) odbacivši 13. južnodalmatinsku udarnu brigadu 9. udarne divizije NOVJ i delove 10. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ do linije s. Kočerin - s. Buhovo. Neprijatelj je imao oko 100 a jedinice NOVJ oko 30 izbačenih iz stroja.

⚔️ 27. 1. 1945. Delovi nemačke 369. legionarske divizije i ustaško-domobranske snage iz Širokog Brijega (sada: Lištica) i Mostara, posle trodnevne borbe, razbili 4. dalmatinsku udarnu brigadu 9. udarne divizije NOVJ i zauzeli Ljubuški, Čapljinu i Metković.

⚔️ 4. 2. 1945. Četvrta dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije NOVJ i 3. bataljon 12. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ napali ustaško-domobranske snage i oslobodili Ljubuški.

⚔️ 15. 3. 1945. Po naređenju Štaba 4. armije JA rasformirana 13. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA.

⚔️ 5. 4. 1945. Posle dvodnevnih borbi protiv delova nemačke 392. legionarske divizije, ustaškog 7. senjskog i 3. jurišnog bataljona i jednog nemačkog bataljona, 3. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA sa tri bataljona mornaričke pešadije oslobodila o. Pag. Poginulo je 65 i zarobljeno 160 neprijateljskih vojnika. Jedinice JA su imale 29 mrtvih i 52 ranjena.

⚔️ 12. 4. 1945. Iz Karlobaga, s. Jablanca i sa o. Paga 2, dalmatinska proleterska udarna brigada i 3. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA sa Kvarnerskim odredom mornaričke pešadije izvršile desant i, posle oštre borbe protiv nemačke posade, oslobodile o. Rab. Nemački gubici: mrtvih 190 vojnika i 5 oficira i zarobljenih 325 vojnika i 8 oficira. Desantne snage JA su imale 4 mrtva i 23 ranjena.

⚔️ 24. 4. 1945. Na odseku luka Plomin - Moščenička draga otpočelo iskrcavanje jedinica 9. udarne divizije JA sa o. Cresa u cilju konačnog oslobođenja Istre. Poslednji ešeloni prebačeni su noću 26/27. aprila.

⚔️ 28. 4. 1945. Posle višečasovne borbe protiv nemačkih jedinica 2. dalmatinska proleterska udarna i 3. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA oslobodile Opatiju.

⚔️ 28. 4. 1945. U Istri 4. udarna brigada 9. udarne divizije JA, posle dvodnevnih borbi protiv nemačkih jedinica, oslobodila Labin i rudnik uglja Rašu.

⚔️ 29. 4. 1945. Na putu Boljun-Buzet (u Istri) 3. i 4. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA razbile oko 500 vojnika iz 1047. puka nemačke 237. pešadijske divizije, a na putu Boljun-Pazin razbile nemački 1218. bataljon za osiguranje.

⚔️ 30. 4. 1945. U Istri 3. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA oslobodila Lupogiav i Buzet.

Dokumenti

📜 Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od februara 1943 god. Vrhovnom štabu o formiranju Devete NOU divizije i teškoćama pri evakuaciji ranjenika

📜 Izvještaj zamjenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od veljače 1943. Vrhovnom štabu o formiranju Devete NOU divizije i teškoćama pri evakuiranju ranjenika

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 11 februara 1943 god. Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o formiranju Devete NOU divizije

📜 Izvod iz pregleda brojnog stanja i naoružanja jedinica Devete divizije NOV i PO Hrvatske od 11 veljače 1943 godine

📜 Izvještaj Aleksandra Rankovića od 11. veljače 1943. Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o formiranju Devete NOU divizije

📜 Izvod iz pregleda brojnog stanja i naoružanja jedinica koje ulaze u sastav Devete divizije NOV i PO Hrvatske od 11. veljače 1943. godine

📜 Obavještenje Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 12. veljače 1943. Okružnom komitetu KPH za sjevernu Dalmaciju o formiranju Devete divizije i Štaba Grupe partizanskih odreda Dalmacije

📜 Zapovijest Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 14 februara 1943 god. potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravaca Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Imotski; Ljubuški-Stražnica- Grude-Bobanova Draga-Imotski

📜 Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 14 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu posade pomorske postaje Igrane na talijanski ratni brod

📜 Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 14. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu posade Pomorske postaje Igrane na talijanski ratni brod

📜 Zapovijest Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 14. veljače 1943. potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravca Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Imotski; Ljubuški - Stražnica - Grude - Bobanova Draga - Imotski

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 14. veljače 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju Devete divizije i Grupe dalmatinskih partizanskih odreda

📜 Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 16. veljače 1943. Okružnom komitetu KPH za sjevernu Dalmaciju o zadacima Partije na formiranju novih partizanskih jedinica nakon odlaska Devete divizije iz Dalmacije

📜 Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 18 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prilivu novih boraca u jedinice i o nedostatku oružja

📜 Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 18. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prilivu novih boraca u jedinice i o nedostatku oružja

📜 Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 25 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Imotski-Ljubuški-Mostar

📜 Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 25. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Imotski-Ljubuški-Mostar

📜 Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 26 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Treće i Četvrte dalmatinske brigade kod Imotskog i Ljubuškog i podaci o neprijateljskim posadama na teritoriji Hercegovine i Dalmacije

📜 Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 26. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Treće i Četvrte dalmatinske brigade kod Imotskog i Ljubuškog i podaci o neprijateljskim posadama na teritoriji Hercegovine i Dalmacije

📜 Izvještaj štaba Devete dalmatinske NOU divizije od marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Livno i u Blato na Cetini i o povlačenju divizije na liniju Rakitno-Prozor

📜 Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije početkom ožujka 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Livno i u Blatu na Cetini i o povlačenju Divizije na liniju Rakitno-Prozor

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1 marta 1943 god. Štabu Devete NOU divizije da se u slučaju jačeg neprijateljskog pritiska povuče u pravcu s. Rakitno - Cvrsnica - Prozor

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. ožujka 1943. Štabu Devete NOU divizije da se u slučaju jačeg neprijateljskog pritiska povuče u pravcu s. Rakitno-Čvrsnica-Prozor

📜 Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 3 marta 1943 god. o pripremama za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 3. ožujka 1943. o pripremama za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije

📜 Odobrenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 4 marta 1943 god. za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije

📜 Odobrenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 4. ožujka 1943. za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. ožujka 1943. Štabu Devete divizije da hitno evakuiše ranjenike iz Duvna i Divizija izvrši pokret u pravcu Prozorske kotline

📜 Izvještaj štaba Treće dalmatinske brigade od 5 marta 1943 god. štabu Devete dalmatinske NOU divizije o situaciji na sektoru Široki Brijeg-Imotski-Posušje

📜 Obavještenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 5 marta 1943 god. o pripremama za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije

📜 Izvještaj Štaba Treće dalmatinske brigade od 5. ožujka 1943. Štabu Devete dalmatinske NOU divizije o situaciji na sektoru Široki Brijeg - Imotski - Posušje

📜 Obavještenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 5. ožujka 1943. o pripremama za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije

📜 Zapovijest komandanta lijeve kolone od 5. ožujka 1943. podređenim komandantima za napad na Devetu dalmatinsku diviziju na sektoru Imotski-Grude

📜 Zapovest komandanta leve kolone od 5. marta 1943. podređenim komandantima za napad na 9. dalmatinsku diviziju na sektoru Imotski—Grude

📜 Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 6 marta 1943 god. o pripremama za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije

📜 Izvještaj Komande talijanskog šestog armijskog korpusa od 6. ožujka 1943. o pripremama za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6 marta 1943 god. Štabu Devete NOU divizije da se iz rejona Dugog- Polja hitno prebaci na desnu obalu Neretve

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6. ožujka 1943. Štabu Devete NOU divizije da se iz rajona Dugog polja hitno prebaci na desnu obalu Neretve

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7 marta 1943 god. Štabu Devete NOU divizije da razbije četnike na svom pravcu i što pre izbije na Neretvu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7. ožujka 1943. Štabu Devete NOU divizije da razbije četnike na svom pravcu i što prije izbije na Neretvu

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9 marta 1943 god. Štabu Devete NOU divizije za uspostavljanje šireg mostobrana u rejonu Karaula - Jablaniga na levoj obali Neretve

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. ožujka 1943. Štabu Devete NOU divizije za uspostavljanje šireg mostobrana u rajonu Karaula-Jablanica na lijevoj obali Neretve

📜 Izvještaj Štaba Grupe partizanskih odreda Dalmacije od 10 ožujka 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju Devete dalmatinske divizije i stanju u Dalmaciji

📜 Izvještaj Štaba Grupe partizanskih odreda Dalmacije od 10. ožujka 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju Devete dalmatinske divizije i stanju u Dalmaciji

📜 Obavještenje štaba Treće brigade Devete dalmatinske NOU divizije od 11 marta 1943 god. štabu Sedme NOU divizije o prodoru neprijatelja na Kopno Brdo i o situaciji i rasporedu jedinica na desnoj obali Neretve

📜 Obavještenje Štaba Treće brigade Devete dalmatinske NOU divizije od 11. ožujka 1943. Štabu Sedme NOU divizije o prodoru neprijatelja na Kopno Brdo i o situaciji i rasporedu jedinica na desnoj obali Neretve

📜 Izvještaj štaba Treće brigade Devete dalmatinske NOU divizije od 13 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodiranju neprijatelja prema Dohjoj Jablanici i o situaciji na lijevoj obali Neretve

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Devete dalmatinske NOU divizije od 13. ožujka 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodiranju neprijatelja prema Donjoj Jablanici i o situaciji na lijevoj obali Neretve

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 18 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade za upućivanje zaplijenjenih minobacača u Devetu dalmatinsku NOU diviziju i obavještenje o ulasku Druge dalmatinske brigade u lijevu kolonu

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 18. ožujka 1943. Štabu Prve proleterske brigade za upućivanje zaplijenjenih minobacača u Devetu dalmatinsku NOU diviziju i obavještenje o ulasku Druge dalmatinske brigade u lijevu kolonu

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 marta 1943 god. Štabu Devete NOU divizije da šefu ekonomskog otseka Vrhovnog štaba stavi na raspoloženje jedan bataljon radi prikupljanja hrane u Nevesinjskom Polju i zadrži u svom sastavu Livanjski bataljon

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 26 marta 1943 god. Štabu Devete dalmatinske NOU divizije da dostavi izveštaj o borbenoj gotovosti divizije

📜 Izvještaj instruktora CK KPJ Svetislava Stefanovića od 26. ožujka 1943. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji nakon povlačenja Devete divizije iz Dalmacije

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29 marta 1943 god. Štabu Devete NOU divizije da s Trećom NOU divizijom učestvuje u razbijanju četničkih formacija na pravcu Nevesinje - Mostar

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29. ožujka 1943. Štabu Devete NOU divizije da s Trećom NOU divizijom učestvuje u razbijanju četničkih formacija na pravcu Nevesinje-Mostar

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 marta 1943 god. Štabovima Treće i Devete NOU divizije da Treća divizija savlada neprijateljska uporišta u Gatačkom i Popovom Polju, a Deveta divizija zatvori pravce koji iz rejona Mostara izvode k Nevesinjskom Polju

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30. ožujka 1943. štabovima Treće i Devete NOU divizije da Treća divizija savlada neprijateljska uporišta u Gatačkom i Popovom Polju, a Deveta divizija zatvori pravce koji iz rajona Mostara izvode o Nevesinjskom polju

📜 Operativni izvještaj štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 1 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o akcijama izvedenim od februara do konca marta 1943 godine

📜 Izvještaj štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 2 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu brigada na sektoru Nevesinja

📜 Izvještaj štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 2 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jutoslavije o moralno-političkom stanju u Diviziji

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3 aprila 1943 Štabu Devete NOU divizije da dostavi izveštaj o situaciji i obustavi odašiljanje svojih ranjenika u Centralnu bolnicu

📜 Izvještaj štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 5 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji u Nevesinjskom srezu

📜 Saopštenje komandanta Bilećke brigade od 7. aprila 1943. stanovništvu sreza Bileća o borbama četnika protiv jedinica 9. dalmatinske NOU divizije i zauzimanja Nevesinja

📜 Izvještaj štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 8 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zauzimanju Nevesinja od strane četnika i jakom bombardovanju bolnice

📜 Izvještaj sekretara divizijskog komiteta Devete dalmatinske NOU divizije od 9 aprila 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jutoslavije o zaključcima i zadacima sa sastanka komiteta

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12 aprila 1943 Štabu Devete NOU divizije da od ljudstva čitave divizije formira jaku Treću dalmatinsku NOU brigadu, a ostatak ljudstva uputi za popunu Prve i Druge dalmatinske NOU brigade

📜 Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16 aprila 1943 Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji u zoni dejstva Treće i Devete NOU divizije

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda Dalmacije od 23 svibnja 1943 god. Štabu Devete divizije NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama od 23 travnja do 12 svibnja

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda Dalmacije od 23 svibnja 1943 god. Štabu Devete divizije NOV i PO Hrvatske o stanju na području Dalmacije

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 14 rujna 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o borbi kod Klisa

📜 Naređenje Štaba Devete NOU divizije od 17 rujna 1943 god. načelniku Štaba divizije da artiljerijskom vatrom tuče neprijateljske položaje u Klisu

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 18 rujna 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o borbama u Dicmu i napadu na Klis

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 29 rujna 1943 god. Štabu Devete dalmatinske udarne divizije da izvrši pokret na prostoriju Vrdovo - Vaganj radi zatvaranja pravca Sinj - Livno

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. oktobra 1943. Štabu Prve proleterske divizije da izvrši predislokaciju snaga na prostoru Bosansko Grahovo - Duvno - Bugojno i da zajedno sa Štabom Devete NOU divizije dođe na sastanak u Vrhovni štab

📜 Izvještaj štaba Devete divizije od 4 listopada 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o mjerama koje su preduzete radi sprečavanja neprijateljskog prodora u pravcu Vagnja i Sinja

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 9 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o pokretima neprijatelja prema Sinju i razoružanju seoske milicije u Celebiću i Rujanima

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 13 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Posušje i stanju na području Imotskog

📜 Izvještaj Štaba 9. NOU divizije od 13. oktobra 1943. štabu 8. korpusa NOVJ o situaciji na prostoriji Trilj–Studenci–Imotski

📜 Izvještaj Štaba Devete NOU divizije od 14 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbi na prostoriji Studenci - Cista - Lovreč

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 listopada 1943 god. o stanju na području Daruvara i borbi dijelova Devete dalmatinske NOU divizije na području Imotskog

📜 Izvještaj Štaba Devete NOU divizije od 15 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbi na prostoriji Studenci - Cista - Lovreč

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 25 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod Posušja i upućivanju Prve NOU brigade na Biokovo

📜 Izvještaj Štaba 9. divizije od 31. oktobra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoriji Imotski–Posušje–Duvno

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 3 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Imotski - Posušje

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 3. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na području Imotski-Posušje

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama Treće brigade kod Posušja i Imotskog

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 6. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama Četvrte brigade kod Trilja

📜 Zapovijest Štaba Devete divizije Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 7 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijateljsku kolonu na cesti Imotski - Trilj

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 7. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi Četvrte i Desete brigade kod Studenaca

📜 Zapovijest Štaba Devete divizije od 7. studenog 1943. podređenim jedinicama da napadnu neprijateljsku kolonu na cesti Imotski-Trilj

📜 Izvještaj Štaba 9. divizije od 7. novembra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ od dejstvima na prostoriji Imotski–Šujice–Duvno–Trilj

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 12. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o uspostavljanju veze s Imotskim NOP odredom i Jedanaestom brigadom

📜 Izveštaj Politodela 9. divizije od 13. novembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 13. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod Šestanovca, Zadvarja i Postranja

📜 Izvještaj Politodjela Devete divizije od 13. studenog 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije

📜 Zapovijest Štaba Devete divizije od 15. studenog 1943. potčinjenim jedinicama za napad na Studence i Posušje

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 17. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi kod Studenaca, Lovreća i Prova

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 20. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi Četvrte brigade kod Studenaca

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 20. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi Četvrte brigade kod Studenaca

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 30. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi Treće brigade protiv ustaša kod Posušja

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Bolnice u oslobodilačkom ratu Mostarska operacija Četnici u drugom svetskom ratu Opatija Operacija Ziethen Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Nevesinje 20. dalmatinska divizija NOVJ Posušje 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1944. 29. hercegovačka divizija NOVJ Glamoč 3. udarna divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 6. italijanski armijski korpus Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Vrlika Imotski Borbe u Hercegovini 1945. 3. dalmatinska udarna brigada Glavni štab Hrvatske Rab Trilj 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Sinj Duvno Italija u drugom svetskom ratu Gračac Borbe u Dalmaciji 1944. 7. SS divizija Prinz Eugen Borbe u Hercegovini 1943. Operacija Weiss Politički komesari u NOR-u Bitka na Neretvi Bitka za Prozor 1943. 5. ustaška brigada Metković Borbe u Hrvatskoj 1943. Livno 13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska) Komunistička partija Hrvatske Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 4. dalmatinska udarna brigada Gacko Buzet Bosansko Grahovo Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Hrvatskoj 1945. Prozor Ranjenici u ratu 369. legionarska divizija (vražja) 10. hercegovačka udarna brigada 8. dalmatinski korpus NOVJ 26. dalmatinska divizija NOVJ Istra u oslobodilačkom ratu Knin 7. banijska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Karlobag 2. oklopna armija Borbe u Istri 1945. 1. proleterska divizija NOVJ Mostar Josip Broz Tito Drvar Široki Brijeg Centralni komitet KPJ Narodni heroji Jugoslavije 2. proleterska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ