Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

2. dalmatinska proleterska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 63 hronoloških zapisa, 113 dokumenata i 21 fotografija.

Događaji

⚔️ 9. 10. 1942. Italijanske snage i četnici napali 4. bataljon 2. dalmatinske NOU brigade u s. PeuIjama (kod Bos. Grahova). Iznenađen napadom, taj bataljon se, uz sadejstvo 2. bataljona iste brigade, izvukao iz obruča u pravcu Marino brdo - tt 1457, uz gubitke od 9 mrtvih i 6 nestalih boraca.

⚔️ 10. 10. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio da se od 3. sandžačke i 4. crnogorske NOU brigade formira udarna grupa za zaštitu pravca Mrkonjić-Grad-Mliništa, razoružavanje četničkih elemenata i politički rad na terena, a od 2. proleterske i 2. dalmatinske NOU brigade formira udarna grupa za zaštitu pravaca Bos. Grahovo - Drvar i Bos. Grahovo - Peulje - Livanjsko polje.

⚔️ 16. 10. 1942. Jedinice 2. dalmatinske NOU brigade zauzele četničko uporište u s. Vaganu (kod Gračaca). U toku borbe četnici su imali 8 mrtvih, više ranjenih i 3 zarobljena, a jedinice brigade 1 mrtvog i 6 ranjenih boraca. Zaplenjeno je 6 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 mitraljez i druge opreme.

⚔️ 26. 10. 1942. Kod Vagnja (na putu Sinj-Livno) jedinice 2. dalmatinske NOU brigade napale italijanske snage i posle dvočasovne žestoke borbe razbile jedan italijanski bataljon nanevši mu velike gubitke. Zaplenjeno je: 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 30 pušaka, 200 ručnih bombi, 6000 metaka, 1 sanduk sanitetskog materijala i druga oprema.

⚔️ 1. 11. 1942. Naredbom Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita formirana 2. proleterska udarna divizija NOVJ, sastava: 2. proleterska NOU, 4. proleterska (crnogorska) NOU, i 2. dalmatinska NOU brigada.

⚔️ 17. 12. 1942. Druga dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ ušla u Šujicu, iz koje se ustaška posada bez otpora povukla u Duvno.

⚔️ 28. 12. 1942. Druga proleterska i 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napale utvrđeni Kupres, ali ga, i pored velikih gubitaka, nisu zauzele, zbog intervencije delova ustaške 5. brigade iz Bugojna.

⚔️ 28. 1. 1943. Delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ posle kraće borbe potisli ustašku miliciju ka Širokom Brijegu (sada: Lištica) i Posušju i zauzeli s. Rakitno (kod Posušja).

⚔️ 28. 2. 1943. U s. Gračanici (kod Prozora), na sastanku Politbiroa CK KPJ i VŠ NOV i POJ, doneta odluka da se protivudarom glavnih snaga ka G. Vakufu razbije najopasnija neprijateljska grupacija i na taj način spasu ranjenici, odmah zatim da se kod s. Jablanice izvrši forsiranje r. Neretve. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito je naredio da protivudar izvrše: 1. proleterska udarna divizija NOVJ, 2. proleterska udarna i 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, 7. divizija NOVJ i 1. dalmatinska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ, s tim da u dolini Neretve ostanu 5. crnogorska udarna i 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne i 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ.

⚔️ 0. 3. 1943. Kod s. Jablanice (blizu Mostara), u borbi protiv četnika i italijanskih jedinica, ranjen zamenik političkog komesara bataljona 2. dalmatinske NOU brigade Milovan Čelebić, narodni heroj, koji je posle toga umro od tifusa u centralnoj bolnici pri VŠ NOV i POJ.

⚔️ 4. 3. 1943. Jedinice 1. bataljona 2. dalmatinske NOU brigade posle dvočasovne borbe odbacile četnike na levu obalu r. Neretve i ponovo zauzele s. Jablanicu (kod Mostara). Poginulo je oko 60 i zarobljeno 5 četnika.

⚔️ 6. 3. 1943. Kod s. Jablanice (blizu Mostara) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ otpočele forsiranje r. Neretve. Na levu obalu su prešli tri bataljona 2. dalmatinske i tri bataljona 2. proleterske NOU brigade, razbili i odbacili četnike u pravcu Konjica i obrazovali mostobran. Time je omogućeno i prebacivanje ostalih jedinica i ranjenika.

⚔️ 7. 3. 1943. Kod s. Jablanice (blizu Mostara), pod zaštitom jedinica 2. dalmatinske i 2. proleterske NOU brigade, inžinjerijska četa VŠ NOV i POJ i inžinjerijski vod 7. divizije NOVJ podigli na r. Neretvu, namesto porušenog železničkog mosta, pešački viseći most za prebacivanje Glavne operativne grupe i ranjenika.

⚔️ 23. 3. 1943. Jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ i 1. proleterske NOU brigade zauzele Kalinovik, odbacivši četnike ka Foči i s. Dobrom Polju. U borbama za Kalinovik poginulo je, ranjeno i zarobljeno oko 400 četnika, dok je 2. proleterska udarna divizija NOVJ imala oko 135 mrtvih i ranjenih. Poginuli su zamenik komandanta 2 bataljona 1. proleterske NOU brigade Vojislav Grujič, narodni heroj, i politički komesar 1. bataljona 2. dalmatinske NOU brigade Slobodan Macura, narodni heroj.

⚔️ 29. 3. 1943. Kod s. Broda (blizu Foče) 2. proleterska udarna i 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ pokušale da iz pokreta forsiraju r. Drinu, ali u tome nisu uspele zbog nedostatka plovnih sredstava i zbog visokog vodostaja.

⚔️ 0. 4. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio jedinice 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ za izvršene zadatke i pokazanu hrabrost prilikom forsiranja r. Drine.

⚔️ 6. 4. 1943. Kod s. Kopilova 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ forsirala r. Drinu na odseku s. Brod - s. Bastasi (uzvodno od Foče). Do sutradan uveče i ostale su jedinice forsirale reku. Divizija je zatim, u trodnevnim borbama, razbila odbranu pet četničkih brigada, stvorila mostobran na liniji ušće r. Čehotine - s. Falovići - s. Dragočava - s. Šćepan Polje i okružila italijanske snage u kasarnama u Foči. U borbi pored ostalih smrtno je ranjen politički komesar 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ Aleksa Dejović, narodni heroj. Vrhovni komandant NOV i POJ pohvalio je 2. dalmatinsku NOU brigadu za odlično izvršenje zadatka.

⚔️ 5. 6. 1943. Nemačka borbena grupa -Anaker- (glavnina 738. puka 118. lovačke divizije, u toku borbi ojačana delovima puka -Brandenburg- i 659. pionirskog motorizovanog bataljona, podržavana delom artiljerije nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-) napadom preko pl. Tovarnice pokušala da levom obalom Sutjeske izbije u rejon s. Tjentišta. Upornom aktivnom trodnevnom odbranom, uz gubitke od oko 235 poginulih i nestalih, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ održala je položaje u rejonu katuna Bare i time, po oceni Vrhovnog komandanta NOV i POJ, -odigrala presudnu ulogu u povlačenju naše glavnine preko tjesnaca Sutjeske-, zbog čega je pohvaljena. Brigada je 8. juna ojačana Majevičkom brigadom (takođe iscrpljenom), ali ih je neprijatelj (sada ojačan i pešadijskim delovima 7. SS divizije) pred veče odbacio na liniju M. i V. Siljevica - Stoca, gde su se zadržale do 9. juna, kada je VŠ NOV i POJ naredio napuštanje odbrane na ovom pravcu. Poginuli su, između ostalih, komandir čete Boško Zunić i politički komesar čete Drago Marković (oba iz 2. dalmatinske NOU brigade), narodni heroji.

⚔️ 9. 6. 1943. U međurečju Sutjeske i Hrčavke delovi nemačke 118. lovačke i 7. SS divizije -Princ Eugen- pokušali da ovladaju grebenom, čime bi presekle Glavnu operativnu grupu NOVJ i prekinule svaku vezu između Severne i Južne grupe za proboj. Neprijatelj je u toku dana ovladao s. Suhom, s. D. Barama i Medveđom planinom s juga i s. Krekovima i Milinkladom sa severa. Međutim, delovi 2. dalmatinske, 2. i 4. proleterske, 6. istočnobosanske i 10. hercegovačke NOU brigade su održali uzak pojas grebena između Tisovog brda, Pleća, k. 1349 i Kazana, s jedne, i Milinklade, Ozrena i s. Tjentišta, sa druge strane. Na taj su način izvučeni svi delovi 2. proleterske udarne divizije NOVJ i u toku noći obezbeđen prihvat 7. divizije NOVJ.

⚔️ 20. 7. 1943. Na Ozrenu ojačana 2. proleterska udarna divizija NOVJ (2. proleterska, 1. i 2. dalmatinska, 4. proleterska i 5, crnogorska NOU brigada) napala četnički Ozrenski odred, ojačan delovima Trebavskog odreda (oko 1.650 četnika). U trodnevnim borbama ona je, razbijanjem odvojenih kolona, izbacila neprijatelja sa Ozrena u dolinu r. Bosne iako su u borbu naknadno ubačeni još tri bataljona nemačke 369. legionarske divizije, delovi četničkog Zeničkog odreda i dve čete domobrana i milicije. Poginulo je 87 nemačkih vojnika. 30 četnika i 4 domobrana, ranjeno 108 nemačkih vojnika, 35 četnika i 10 domobrana i zarobljeno 80 četnika. Divizija je imala 38 ranjenih i 24 poginula (među kojima su pomoćnik političkog komesara bataljona u 2. dalmatinskoj NOU brigadi Miroslav Višić i komandir voda u 2. proleterskoj NOU brigadi Radomir Dražević, narodni heroji).

⚔️ 5. 8. 1943. Delovi 2. dalmatinske udarne i 4. proleterske udarne brigade 2, proleterske udarne divizije NOVJ savladali slab otpor po jedne čete milicije i domobrana i zauzeli Maglaj, sem tvrđave, u koju se povukao deo posade. Uništene su ž. i žand. stanica, a sutradan je mesto napušteno pod pritiskom jačih nemačkih delova i oklopnih vozova od Doboj a i Zenice.

⚔️ 18. 9. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da s manevarskom grupom (4. proleterskom (crnogorskom) NOU i 2. dalmatinskom NOU brigadom) izvrši pokret u pravcu Sandžaka i Limske doline radi razoružavanja italijanskih jedinica i radi uspešnije mobilizacije.

⚔️ 20. 9. 1943. Štab 2. udarnog korpusa NOVJ, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ i 4. proleterska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ otpočeli marš iz rejona Foče u Sandžak i Crnu Goru radi mobilizacije novog ljudstva, razbijanja četnika i razoružavanja italijanske divizije -Venecija-.

⚔️ 30. 9. 1943. Četničke brigade 1. i 2. beranska, Kolašinska, Jurišna i Andrijevička otpočele napad sa pravca s. Mateševa na 4. proletersku NOU brigadu i 2. bataljon 83. puka italijanske partizanske divizije -Venecija- u Kolašinu. Hitno prebačeni iz Mojkovca, delovi 2. dalmatinske NOU i 2. proleterske NOU brigade, uz sadejstvo Vasojevićkog partizanskog bataljona i Bjelopoljskog bataljona 3. proleterske (sandžačke) NOU brigade, 4. oktobra su protivnapadom razbili četnike i odbacili ih ka s. Mateševu uz gubitke od oko 200 mrtvih i ranjenih. Za izvanrednu požrtvovanost u žestokim višednevnim borbama pri oslobođenju i odbrani Kolašina Vrhovni komandant je pohvalio 4. proletersku NOU brigadu i 2. bataljon 83. puka italijanske partizanske divizije -Venecija-.

⚔️ 7. 10. 1943. Nastupajući dolinom r. Jelovice i pravcem pl. Patkovica - Konjsko brdo, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ i Udarna grupa bataljona odbacile četničku 1. i 2. beransku brigadu i Kolašinski odred i izbile na liniju Meka - Soko - pl. Šestarevac (kod Berana, sada: Ivangrad). Sutradan je odbijen pokušaj četnika da ponovo ovladaju ovim položajem, a time su stvoreni uslovi za prenošenje dejstava u dolinu r. Lima i uspostavljanje taktičke veze s jedinicama Zetskog NOP odreda kod Bioča.

⚔️ 12. 10. 1943. Na Trešnjeviku i Rudom brdu (kod Andrijevice) 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, u sađejst.vu sa delovima 4. proleterske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, razbila četničku 1. i 2. beransku brigadu i Šekularski, Kolašinsko-rečanski, Slatinski i Trepački bataljon, te tako slomila i poslednji pokušaj četničkih snaga da ovladaju dolinom r. Lima i povrate Berane (sada: Ivangrad).

⚔️ 12. 10. 1943. Jedinice 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ ušle u Andrijevieu, gde su im prišla još dva italijanska bataljona divizije -Venecija-.

⚔️ 14. 10. 1943. Po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ otpočela pokret iz Andrijevice uz r. Lim s ciljem da rejon s. Murino - s. Velika očisti od neprijatelja i da ruši put preko prevoja Čakora, kako bi se otežao eventualni prodor neprijateljskih motorizovanih snaga iz Peći.

⚔️ 18. 10. 1943. Delovi nemačke 297. pešadijske divizije, sa 4000 balista, sa prevoja Čakora, od s. Murinog posle žestokih borbi odbacili 2. dalmatinsku udarnu brigadu 2. proleterske udarne divizije NOVJ ka Andrijevici i zauzeli Jelezovu kosu i pl. Sjekiricu. Poginulo je oko 70 nemačkih vojnika i ranjen ih je veliki broj.

⚔️ 20. 10. 1943. Posle dvodnevne borbe na liniji Veliki krš - pl. Piševo protiv delova nemačke 297, pešadijske divizije i balista, koji su nastupali sa Čakora i od s. Murinog, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, sa delovima italijanske partizanske divizije -Venecija-, napustila odbranu Andrijevice i povukla se ka s. Trepči i s. Vinickoj na putu Andrijevica-Berane (sada Ivangrad).

⚔️ 3. 11. 1943. Druga dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ prešla r. Uvac. Ona je do 5. novembra očistila od četnika sela: Božetiće, Bukovik, Trudovo i Štitkovo. Četnici su preko Čemernice pobegli u pravcu Moravice.

⚔️ 10. 12. 1943. Delovi 4. proleterske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ razbili četnike i muslimansku miliciju, nanevši im gubitke od 25 mrtvih i 27 zarobljenih, i ponovo zauzeli Bijelo Polje.

⚔️ 5. 1. 1944. U s. Štitkovu i s. D. Trudovu (kod Kokinog Broda) delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ napali snage četničkog 2. mileševskog korpusa i odbacili ih na levu obalu r. Uvca.

⚔️ 7. 1. 1944. Kod s. G. Tisovice (blizu Sjenice) jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbio delove nemačke legije -Krempler- i četničkog 2. mileševskog korpusa.

⚔️ 12. 1. 1944. Kod s. Štitkova (blizu Kokmog Broda) jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbacio na levu obalu r. Uvca delove četničkog 2. mileševskog korpusa i naneo im gubitke od 4 mrtva i 10 ranjenih. Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

⚔️ 14. 1. 1944. Kod s. Maskove i s. Gumeševca (blizu Ivanjice) delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv nemačkih i bugarskih vojnika, četničke Studeničke brigade, i delova četničkog 2. mileševskog korpusa. Neprijatelj je imao oko 10 mrtvih i ranjenih, a jedinice 2. brigade - 2 ranjena borca.

⚔️ 15. 1. 1944. Kod s. G. Trudova (blizu Kokinog Broda) jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodio borbu protiv četnika i odbacio ih prema r. Uvcu

⚔️ 17. 1. 1944. Kod s. Draškovića (blizu Kokinog Broda) dva bataljona 2. dalmatinske udarne brigade i 1. šumadijska brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv četnika i oko 300 bugarskih vojnika i naneli im osetne gubitke, a zatim se povukli ka s. Jasenovu. Pored ostalog zaplenjena su 2. p. mitraljeza.

⚔️ 18. 1. 1944. U s. Močiocima i s. Draškovićima (kod Kokinog Broda) 1. šumadijska i 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napale četnike i odbacile ih iz sela. Neprijatelj je imao 30 mrtvih i više ranjenih. Zaplenjena su 3. p. mitraljeza. Jedinice 2. divizije su imale 8 poginulih i 12 ranjenih boraca.  

⚔️ 21. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: formirati Štab primorske operativne grupe, u čiji će sastav ući 6. crnogorska NOU brigada, 2. dalmatinska NOU brigada i jedna novoformirana jedinica na sektoru Crmnice i Paštrovića; izveštava da će narediti popunu grupe ljudstvom iz Dalmacije; u 3. udarnoj diviziji NOVJ ostaju 5. i 7. crnogorska NOU brigada i 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada kao i odredi na sektoru Nikšića; 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ dovesti u dolinu r. Lima u čijem sastavu ostaju 2. proleterska udarna i 4. proleterska NOU brigada i 1. južnomoravska NO brigada; organizovati vojnopozadinsku vlast na celoj teritoriji; sve ove zadatke sprovesti energično i brzo; eventualni napad i zauzeće Nikšića bilo bi korisno.

⚔️ 21. 1. 1944. Na položaju s. Brezovac - Strmečica - Bijela glava (kod Priboja) 4. bataljon 2. proleterske udarne i jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbili napad oko 550 četnika. Neprijatelj je imao 16 mrtvih i oko 42 ranjena, a jedinice NOVJ - 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 1. 1944. Posle kraće borbe protiv četnika Drinskog korpusa delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ zauzeli Rudo i prešli na levu obalu r. Lima.

⚔️ 25. 1. 1944. Na prostoriji s. Mioče - s. Mokronozi (kod Rudog) delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ u kratkoj borbi razbili jednu grupu od oko 200 četnika.

⚔️ 0. 2. 1944. U duhu odluke VŠ NOV i POJ Štab 2. udarnog korpusa NOVJ formirao Primorsku operativnu grupu. U njen sastav su ušli: 2. dalmatinska udarna i 6. crnogorska udarna brigada, partizanski Bokeljski k bataljon, Lovćenski i Nikšićki NOP odred.

⚔️ 17. 2. 1944. Na komunikaciji Danilovgrad-Nikšić 2. dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ vodila borbu protiv četnika i nanela im gubitke od 2 mrtva, 8 ranjenih i 45 zarobljenih. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 1. 3. 1944. Dva bataljona 2. dalmatinske udarne i jedan bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ i jedan bataljon Nikšićkog NOP odreda napali na Grahovo i s. Dragalj koje su branili nemački vojnici i četnici. Ali Grahovo nisu zauzeli, jer napad nije bio jednovremen i povezan; sem toga, u toku borbe neprijatelju je stiglo pojačanje iz Risna. Poginulo je i ranjeno oko 35 nemačkih vojnika i zarobljeno je 17 četnika.

⚔️ 3. 3. 1944. Druga dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, zajedno s delovima Lovćenskog i Zetskog NOP odreda i 1. bokeljskim bataljonom, napala, i razbila četničke snage (oko 4.600 vojnika) na prostoru Čevo, s. Ubla, s. Bate, oslobodivši Cevo i predeo severno od Cetinja. Tom prilikom je poginulo 110, ranjeno oko 130 i zarobljeno 85 četnika, a zaplenjeno 80 pušaka, 3 p. mitraljeza, 1 mitraljez i druga oprema. Gubici brigade i odreda bili su 3 mrtva i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 8. 3. 1944. Druga dalmatinska udarna brigada i 2. bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, zajedno s 1. bokeljskim bataljonom i 2. bataljonom Nikšićkog NOP odreda, otpočeli napad na Grahovo i s. Dragalj u kome su se nalazili delovi 334. puka nemačke 181. pešadijske divizije i Banjsko-vučedolska četnička brigada. Napad koji je trajao dva dana nije uspeo. Gubici neprijatelja nisu poznati, dok su jedinice 2. i 6. brigade imale 5 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 18. 3. 1944. Tri bataljona druge dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ očistila predeo Grahovsko polje - s. Zagulj - Bojanje brdo - s. Grahovac od četničkih i nemačkih snaga. U ovoj akciji neprijatelj je imao 5 mrtvih i neutvrđen broj ranjenih. Brigada je imala 2 ranjena borca.

⚔️ 28. 3. 1944. Na prostoriji sela: Parci-Gradac-Draževina-Beri (na komunikaciji Titograd-Cetinje) delovi 2. dalmatinske udarne i 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, s delovima Lovćenskog NOP odreda napali i razbili četničke i nemačke snage (oko 1000 vojnika) i odbacili ih u Podgoricu (sada: Titograd). Poginulo 26 neprijateljskih vojnika i oficira, a zarobljeno 100 četnika. Gubici jedinica NOV i POJ: 1 mrtav i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 4. 1944. Šest bataljona iz 2. dalmatinske udarne i 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napalo obezbeđujuće delove (nemačke vojnike i četnike) duž komunikacije Nikšić-Danilovgrad. Do 4. aprila bataljoni su ponovo ovladali komunikacijom. U ovim borbama neprijatelj je imao 31 mrtvog i oko 70 ranjenih vojnika i oficira, dok su obe brigade imale 9 poginulih i 17 ranjenih boraca.

⚔️ 3. 4. 1944. U s. Kočanima (kod Nikšića) delovi 2. dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ i delovi Nikšićkog NOP odreda napali četnike i odbacili ih u Nikšić, ubivši jednog i ranivši dvojicu, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 3 ranjena borca.

⚔️ 10. 4. 1944. Jedinice 2. dalmatinske i 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe izvršile napad na nemačke, italijanske i četničke snage u Danilovgradu. Ali, ne dejstvujući jednovremeno, one nisu uspele da slome upornu odbranu iz jakih utvrđenja. Prema nepotpunim podacima, neprijatelj je imao 8 mrtvih i 12 ranjenih vojnika.

⚔️ 10. 4. 1944. Jedinice 5. i 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i delovi 2. dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, posle artiljerijske pripreme, napali na nemačko-četnička uporišta u dolini Zete: Danilovgrad, Spuž Kaznovicu i Taraš, ali bez uspeha, usled nejednovremenog napada i žilave odbrane neprijatelja. Gubici neprijatelja: oko 150 mrtvih i ranjenih; gubici jedinica 3. divizije i Primorske operativne grupe: 22 mrtva i 101 ranjeni borac. Zaplenjeno je 2 minobacača sa 160 mina, 17 pušaka, 1 pištolj i druga ratna oprema.

⚔️ 3. 5. 1944. Tri bataljona 6. crnogorske udarne brigade, jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade i jedan bataljon Lovćenskog NOP odreda Primorske operativne grupe izvršili napad na Čevo i s. Markovinu (blizu Danilovgrada), u kojima su se nalazili delovi 363. puka nemačke 181. pešadijske divizije i nemačkog 222. fizilirskog bataljona i četnici. I pored uzastopnih juriša tokom dana i sutradan uporišta nisu likvidirana, a neprijatelju su pristigla pojačanja iz Danilovgrada i Cetinja. Gubici neprijatelja: poginulo je oko 60 nemačkih vojnika i oko 70 četnika, ranjeno oko 100 nemačkih vojnika i četnika i zarobljeno 13 četnika. Gubici 6. i 2. brigade: 5 mrtvih i 16 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 5. 1944. Tri bataljona 2. dalmatinske udarne brigade i 1. i 2. bokeljski bataljon Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ odbacili delove četničke Trebinjske brigade (koji su bili ojačani jednom nemačkom četom) i zauzeli s. Lastvu (blizu Trebinja).

⚔️ 28. 5. 1944. Iz Trebinja delovi 369. puka nemačke 369. legionarske divizije i delovi četničke Trebinjske brigade, podržani artiljerijom, počeli napad prema Lastvi. U trodnevnim borbama delovi 2. dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ sprečili su prodor neprijatelja u Lastvu, nanevši mu gubitke od 27 mrvih i oko 50 ranjenih vojnika. Brigada je imala 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 29. 5. 1944. Delovi četničkog Trebinjskog korpusa iz Stoca i Nevesinjskog korpusa iz Nevesinja i Gacka, oko tri bataljona nemačke 369. legionarske divizije i jedna četa 13. SS divizije -Handžar- počeli napad na 29. udarnu diviziju NOVJ u istočnoj Hercegovini. Dok su Južnohercegovački i Severnohercegovački NOP odredi i 10. i 11. hercegovačka udarna brigada sprečavali dublje prodore, dotle su 12. hercegovačka i 2. dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napadom na četnički garnizon u Bileći prisilile neprijatelja na pregrupisavanje. Time je 29. udarnoj diviziji NOVJ omogućeno da neprijateljske kolone odbaci u polazne garnizone. Divizija je u petodnevnim borbama imala 22 mrtva, 16 ranjenih i oko 20 nestalih boraca, a gubici neprijatelja procenjeni su na preko 200 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 1. 6. 1944. Ojačana 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i glavnina 2. dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napale na četnički garnizon u Bileći. Iako su one bile zauzele sva uporišta spoljne odbrane, ipak se nepotpuna četnička Bilećka brigada održala u centru grada kada se, preko pl. Sitnice, ostatak ove brigade probio u pomoć posadi. Po padu mraka napad je obustavljen. Brigade NOVJ su imale 11 mrtvih, 11 ranjenih i 10 nestalih boraca.

⚔️ 24. 6. 1944. Na komunikaciji Trebinje-Bileća 2. dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ razbila manje delove nemačke 369. legionarske divizije i četničkog Trebinjskog korpusa i nanela im gubitke od 9 mrtvih, 15 ranjenih i 3 zarobljena.

⚔️ 12. 7. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: saopštava da su naziv -proleterska- dobile 5. crnogorska i 2. dalmatinska NOU brigada i naređuje da se ova odluka svečano saopšti jedinicama.

⚔️ 5. 1. 1945. Po naređenju VŠ NOV i POJ 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Primorske operativne grupe ušla u sastav 9, udarne divizije NOVJ.

⚔️ 28. 4. 1945. Posle višečasovne borbe protiv nemačkih jedinica 2. dalmatinska proleterska udarna i 3. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA oslobodile Opatiju.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 7. rujna 1942. Štabu Mosećkog bataljona za ulazak Bataljona u sastav Druge dalmatinske brigade koja je u formiranju

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 7. rujna 1942 Štabu Sjever. nodalmatinskog NOP odreda da se s bataljonom »Branko Vladušić« prebaci u Uništa gdje će Bataljon ući u sastav 2. dalmatinske brigade koja je u formiranju

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 7. rujna 1942. Komandi Primorske čete za prebacivanje na Moseć radi ulaska u sastav Druge dalmatinske brigade koja je u formiranju

📜 Pismo štaba Četvrte operativne zone od 14 rujna 1942 god. političkom komesaru i operativnom oficiru zone o pripremama za formiranje Druge dalmatinske brigade i o napadu na Duvno

📜 Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 14. rujna 1942. političkom komesaru i operativnom oficiru Zone o pripremama za formiranje Druge dalmatinske brigade i o napadu na Duvno

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 16. rujna 1942. Komandi Vagainjske čete i čete na Vještića gori da se od te dvdje čete i boraca na Prologu formira bataljon koji će ući u sastav 2. dalmatinske brigade

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 19. rujna 1942. štabu Dinarskog bataljona za dejstva prema Vrlici, Kijevu, Biskupiji i Kninu i da izvrši pripreme za ulazak u 2. dalmatinsku brigadu

📜 Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 21. rujna 1942, članu Štaba Zone Maksu Baći-Miliću o stavu po pitanju formiranja 2. dalmatinske brigade

📜 Izvještaj Štaba Druge dalmatinske brigade od 21. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone o organizaciji bataljona i brigade

📜 Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 23. rujna 1942. Maksu Baći-Miliću u povodu formiranja 2. dalmatinske brigade i izvedenim akcijama

📜 Obavještenje Štaba operativnih trupa na sektoru Bosansko Grahovo od 26 septembra 1942 god. štabu Četvrte operativne zone Hrvatske o upućivanju grupe rukovodilaca za Drugu dalmatinsku brigadu i zahtjev za upućivanje boraca za popunu Prve proleterske brigade

📜 Obavještenje Štaba operativnih trupa na sektoru Bosansko Grahovo od 26. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone Hrvatske o upućivanju grupe rukovodilaca za Drugu dalmatinsku brigadu i zahtjev za upućivanje boraca za popunu Prve proleterske brigade

📜 Naređenje Štaba Četvrte onerativne zone od 29. rujna 1942. štabu Primorskog bataljona za ulazak u sastav 2. dalmatinske brigade koja je u formiranju

📜 Izvještaj Štaba Druge dalmatinske NOU brigade od 5 listopada 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenom naređenju za posjedanje položaja na sektoru Grabova

📜 Izvještaj Štaba Druge dalmatinske NOU brigade od 9 listopada 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone o borbama protiv Talijana i četnika na sektoru sela Peulje - 138.

📜 Izvještaj Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 10. oktobra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu četnika na 4. bataljon Brigade kod Peulja

📜 Izvještaj Komande područja Patog krajiškcg NOP odreda od 12 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama Druge dalmatinske brigade protiv četnika u Plavnom i u okolini Grahova

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja 2. dalmatinske NOU brigade od 14. oktobra 1942. godine

📜 Izvještaj političkog komesara 2. dalmatinske NOU brigade od 15. oktobra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom radu u Brigadi

📜 Izvještaj Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 20. oktobra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akciji na Vaganj i Crni vrh

📜 Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 21 oktobra 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o zadatku koji treba postaviti Drugoj dalmatinskoj NOU brigadi u vezi s grupisanjem neprijateljskih snaga u srednjoj Dalmaciji

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 oktobra 1942 god. Štabu Druge dalmatinske NOU brigade da sadejstvuje Udarnoj grupi brigada u napadu na Bosansko Grahovo

📜 Izvještaj Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 27. oktobra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu na neprijateljske jedinice kod Trnove Poljane

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona Druge dalmatinske NOU brigade od 28 listopada 1942 god. Vrhovnom štabu NOP 1 DV Jugoslavije o potrebi jačih snaga za akciju na sektoru Knina

📜 Izvještaj Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 28. oktobra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu na neprijateljske jedinice na komunikaciji Sinj - Livno

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 oktobra 1942 god. Štabu Druge dalmatinske NOU brigade da ofanzivno dejstvuje u pravcu Vrlike i Vagnja

📜 Naređenje člana Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije od 1 novembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske da Drugu dalmatinsku NOU brigadu snabdeva iz svojih magacina

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona Druge dalmatinske NOU brigade od 3 studenog 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o napadu na komunikaciju Knin - Strmica

📜 Zapovijest Štaba 3. brigade (2. dalmatinske) 2. proleterske divizije NOVJ od 17. decembra 1942. štabovima bataljona za napad na Šujicu

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Druge dalmatinske NOU brigade od 21. decembra 1942. Centralnom komitetu KPJ

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara Druge dalmatinske NOU brigade Druge proleterske divizije od 22 januara 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o radu partiske organizacije u brigadi

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara Druge dalmatinske NOU brigade Druge proleterske divizije od 22. siječnja 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o radu partijske organizacije u Brigadi

📜 Izvještaj sekretara Štaba Četvrte operativne zone od 29 siječnja 1943 god. Štabu Zone o napadu Druge dalmatinske NOU brigade na Rakitno

📜 Izvještaj sekretara Štaba Četvrte operativne zone od 29. siječnja 1943. Štabu Zone o napadu Druge dalmatinske NOU brigade na Rakitno

📜 Izvještaj Štaba Druge dalmatinske brigade od 30 januara 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama kod Posušja i Rakitna i o dolasku novih neprijateljskih snaga u Posušje

📜 Izvještaj Štaba Druge dalmatinske brigade od 30. siječnja 1943. Štabu Druge proleterske divizije o borbama kod Posušja i Rakitna i o dolasku novih neprijateljskih snaga u Posušje

📜 Izveštaj komandanta 1. bataljona Zetskog četničkog odreda od 28. februara 1943. komandantu Odreda o borbama bataljona protiv delova 2. dalmatinske brigade na desnoj obali Neretve

📜 Izvještaj štaba Druge dalmatinske brigade Druge proleterske divizije od marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o novom rasporedu brigade i rezultatu napada Prvog bataljona na Jablanicu

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 marta 1943 god. Štabu Druge dalmatinske NOU brigade da delom snaga posedne otsek Rama - Ostrožac

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. ožujka 1943. Štabu Druge dalmatinske NOU brigade da dijelom snaga posjedne odsjek Rama-Ostrožac

📜 Obavještenje štaba Druge dalmatinske brigade od 5 marta 1943 god. delegatu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o pripremama za izgradnju mosta radi prelaza preko rijeke Neretve

📜 Zapovest komandanta Drežničke kolone od 5. marta 1943. komandantu Kombinovane i Nevesinjske brigade za napad na 2. dalmatinsku brigadu u rejonu Jablanice

📜 Izvještaj Štaba Druge dalmatinske brigade Druge proleterske divizije od 5. ožujka 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o novom rasporedu Brigade i rezultatu napada Prvog bataljona na Jablanicu

📜 Obavještenje Štaba Druge dalmatinske brigade od 5. ožujka 1943. delegatu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o pripremama za izgradnju mosta radi prijelaza preko rijeke Neretve

📜 Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 7 marta 1943 god. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o borbama Druge dalmatinske i Druge proleterske brigade protiv četnika kod Jablanice i na liniji Javorik-Breza

📜 Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 7. ožujka 1943. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o borbama Druge dalmatinske i Druge proleterske brigade protiv četnika kod Jablanice i na liniji Javorik-Breza

📜 Naređenje komandanta kolone od 14 marta 1943 god. štabovima Prve proleterske i Druge dalmatinske brigade i Komandi brdske baterije za napad na četnike na prostoriji Grajsalići- Obalj-Ulog

📜 Naređenje komandanta kolone od 14. ožujka 1943. štabovima Prve proleterske i Druge dalmatinske brigade i Komandi Brdske baterije za napad na četnike na prostoru Grajsalići-Obalj-Ulog

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 18 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade za upućivanje zaplijenjenih minobacača u Devetu dalmatinsku NOU diviziju i obavještenje o ulasku Druge dalmatinske brigade u lijevu kolonu

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 18. ožujka 1943. Štabu Prve proleterske brigade za upućivanje zaplijenjenih minobacača u Devetu dalmatinsku NOU diviziju i obavještenje o ulasku Druge dalmatinske brigade u lijevu kolonu

📜 Obavještenje štaba Druge proleterske divizije od 21 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade o zauzimanju Uloga i o borbama na sektoru Druge dalmatinske brigade

📜 Obavještenje štaba Druge proleterske divizije od 22 marta 1943 god. štabovima Prve i Druge proleterske i Druge dalmatinske brigade o dolasku pojačanja radi likvidacije četnika na prostoriji Kalinovik-Obalj-Ulog

📜 Obavještenje Štaba Druge proleterske divizije od 22. ožujka 1943. štabovima Prve i Druge proleterske i Druge dalmatinske brigade o dolasku pojačanja radi likvidacije četnika na prostoru Kalinovik-Obalj-Ulog

📜 Izvod iz operativnog dnevnika Druge dalmatinske NOU brigade za period od 1. siječnja do 22. ožujka 1943. godine

📜 Naređenje Draže Mihailovića od 6. aprila 1943. komandantu levog odseka odbrane Drine za napad na delove 2. dalmatinske brigade koji su forsirali Drinu kod Kopilova

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12 aprila 1943 Štabu Devete NOU divizije da od ljudstva čitave divizije formira jaku Treću dalmatinsku NOU brigadu, a ostatak ljudstva uputi za popunu Prve i Druge dalmatinske NOU brigade

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da za razbijanje četničke grupacije angažuje i delove Druge dalmatinske brigade

📜 Izvještaj štaba Druge dalmatinske NOU brigade od 21 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Foča i prebacivanju ranjenika

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3 maja 1943 Štabu Druge dalmatinske NOU brigade da onemogući neprijatelju prelaz na levu obalu Ceotine i prodor u pravcu Celebića

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije o pokretu Druge dalmatinske brigade u pravcu Kolašina i o dolasku Nemaca u Andrijevicu

📜 Zaključci sa partijskog savjetovanja Druge dalmatinske NOU brigade održanog 17 maja 1943 godine

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da rokiranjem Druge dalmatinske NOU brigade na levu obalu srednjeg toka Tare a Četvrte proleterske (crnogorske) na prostor Krnja Jela - Boan zatvori pravce koji sa severa i istoka izvode ka Žabljaku

📜 Izvještaj političkog komesara Druge proleterske divizije od 23 maja 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o održanom partijskom savjetovanju Druge dalmatinske brigade i rasporedu kadra

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 25 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Zavajit i upućivanju Treće krajiške u pomoć Drugoj dalmatinskoj brigadi

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 maja 1943 Štabu Sedme NOU divizije da se hitno prebaci na levu obalu Tare kod Tepaca i smeni Drugu dalmatinsku NOU brigadu u Njegovuđi

📜 Brojno stanje ljudstva i stoke 2. dalmatinske udarne brigade od 12. septembra 1943. dostavljeno Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ

📜 Naređenje Štaba 2. NOU korpusa od 12. septembra 1943. štabovima 4. proleterske i 2. dalmatinske brigade za dejstva na komunikaciji Sarajevo–Kalinovik

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 19 septembra 1943 god. Štabu Četvrte crnogorske i Druge dalmatinske proleterske brigade za pokret u selo Borovo

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 21 septembra 1943 god. štabovima Četvrte proleterske i Druge dalmatinske za pokret prema Crnoj Gori i Štabu Druge proleterske divizije za energično čišćenje četničkih bandi sa teritorije Sandžaka

📜 Izveštaj pomoćnika načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 septembra 1943 god. Štabu korpusa o rasporedu i zadacima Druge dalmatinske brigade Druge proleterske divizije

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 septembra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za prebacivanje Druge dalmatinske brigade na prostoriju Mojkovca i za čišćenje Sandžaka od četničkih bandi

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i POJ od 1 oktobra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za prebacivanje Druge dalmatinske i Druge proleterske brigade radi odbrane oslobođenog Kolašina

📜 Zapovijest Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 5 oktobra 1943 god. Četvrtoj proleterskoj, Drugoj dalmatinskoj, Trećem bataljonu Treće sandžačke brigade i Vasojevićkom bataljonu za pripremu napada na Berane

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 10 oktobra 1943 god. Štabu Druge dalmatinske udarne brigade za preuzimanje komande nad bataljonnma koji dolaze od Bijelog Polja i Zaostra

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 11 oktobra 1943 god. Štabu Druge dalmatinske brigade za ulazak u Andrijevicu i za razbijanje četničkih bandi na Trešnjeviku i Rudom Brdu

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 11 oktobra 1943 god. Štabu Četvrte proleterske brigade za sadejstvo sa Drugom dalmatinskom brigadom u razbijanju četnika na Trešnjeviku i Rudom Brdu

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 11 oktobra 1943 god. Štabu Andrijevičkog partizanskog bataljona za sadejstvo sa Drugom dalmatinskom brigadom u zauzimanju Andrijevice

📜 Poziv boraca i rukovodilaca Druge dalmatinske NOU brigade od 15 oktobra 1943 god. borcima i rukovodiocima Druge proleterske i Treće sandžačke brigade na takmičenje u čast dana Oktobarske revolucije

📜 Izvještaj Štaba Druge dalmatinske NOU brigade od 17 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o bojevima protiv Nijemaca i Albaneza na položajima Andrijevica - Čakor

📜 Izvještaj načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 19 oktobra 1943 god. Štabu korpusa o situaciji na položajima Druge dalmatinske brigade

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1943 god. pomoćniku načelnika štaba za upućivanje Druge dalmatinske brigade prema Komaranima i za dostavljanje depeša Vrhovnom štabu

📜 Izvještaj načelnika štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1943 god. svome štabu o pokretu Druge dalmatinske brigade i rezultatima bojeva oko Andrijevice

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1943 god. štabu Druge dalmatinsks brigade za čišćenje Komarana od četničkih bandi i zaštitu italijanskih jedinica

📜 Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 23 oktobra 1943 god. zamjeniku komandanta iste divizije za upućivanje bataljona Dalmatinaca iz Desete hercegovačke u Drugu dalmatinsku brigadu i za uspostavljanje što čvršće veze

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 14 novembra 1943 god. štabovima Druge proleterske i Druge dalmatinske brigade za ofanzivna dejstva sa linije: Jadovnik Pl. - s. Miševići - s. Ursule u pravcu Sjenice

📜 Izveštaj Štaba Druge dalmatinske NOU brigade oD 29 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o razoružavanju italijanskih jedinica na prostoriji Boljanići - Metaljka - Čajniče

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 10 decembra 1943 god. štabovima Druge proleterske, Druge dalmatinske i Prve šumadiske brigade za pokret pravcem: Čelebić - Vikoć - Kovačevići - Tvrdakovići - Čardak

📜 Izvod iz dnevnika Druge dalmatinske NOU brigade za period od 27 januara do 30 juna 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 februara 1944 god. Štabu Druge dalmatinske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Krivošije - Konavlje

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 2. dalmatinske brigade 2. proleterske divizije od 6. februara 1944. Centralnom komitetu o brojnom stanju i radu partijske organizacije

📜 Naredba Komande Dinarske četničke oblasti od 7. veljače 1944. za formiranje četničkih korpusa i postavljanju rukovodilaca u četničkim brigadama Drugog dalmatinskog korpusa

📜 Izvještaj Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 1. marta 1944. Štabu 6. crnogorske NOU brigade o koncentričnom napadu neprijatelja na Katunsku nahiju

📜 Izvještaj Štaba Druge dalmatinske NOU brigade od 1. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o napadu na Grahovo, Dragalj i Pod Han

📜 Izvještaj Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 6. marta 1944. Štabu 6. crnogorske NOU brigade o protjerivanju neprijatelja iz Katunske nahije i rasporedu bataljona

📜 Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 14. marta 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica NOVJ kod Grahova

📜 Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 17. marta 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv 2. dalmatinske NOU brigade kod Vilusa

📜 Zapovijest Štaba Druge dalmatinske NOU brigade od 1 aprila 1944 god. za napad na komunikaciju Nikšić - Danilovgrad

📜 Zapovijest Štaba Primorske operativne grupe od 1. aprila 1944. štabovima 6. crnogorske i 2. dalmatinske udarne brigade za napad na komunikaciju Nikšić - Danilovgrad

📜 Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 11 aprila 1944 god. Štabu Druge dalmatinske i Šeste crnogorske NOU brigade za ponovnu pripremu napada na Danilovgrad

📜 Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 10. maja 1944. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv delova 2. dalmatinske brigade kod Vilusa i saradnji četnika i Nemaca u Crnoj Gori

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Sinj Borbe u Dalmaciji 1944. 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Nikšićki partizanski odred 1. proleterska udarna brigada Vrhovni štab NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Kolašin Komski partizanski odred Borbe u Crnoj Gori 1943. Trebinje Bitka na Neretvi Borbe u Srbiji 1944. 2. udarni korpus NOVJ Bileća Danilovgrad Italija u drugom svetskom ratu 2. proleterska udarna brigada Operacija Weiss Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Lovćenski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Bijelo Polje Operacija Balkanski klanac Berane Borbe u Hrvatskoj 1943. 1. šumadijska brigada Kalinovik 369. legionarska divizija (vražja) Bitka za Ivanjicu januara 1944. Borbe u Dalmaciji 1943. 7. SS divizija Prinz Eugen Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Politički komesari u NOR-u 10. hercegovačka udarna brigada Andrijevica 19. pešadijska divizija Venecija Borbe u Crnoj Gori 1944. Trebinjska četnička brigada Operacija Schwarz Diverzije u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Četnici u drugom svetskom ratu Arso Jovanović Narodni heroji Jugoslavije Vučedolska četnička brigada Bosansko Grahovo Borbe u Dalmaciji 1942. Sjenica Italijanski partizani 2. mileševski korpus JVuO Foča Bitka na Sutjesci Borbe u Hrvatskoj 1944. Glavna operativna grupa NOVJ 7. banijska divizija NOVJ Ranjenici u ratu 29. hercegovačka divizija NOVJ 3. dalmatinska udarna brigada Borbe u Srbiji 1943. Saradnja četnika sa okupatorom Dubrovnik Josip Broz Tito Borbe u Hercegovini 1944. Knin 2. proleterska divizija NOVJ 9. dalmatinska divizija NOVJ Trebinjski korpus JVuO Nikšić 6. crnogorska udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ Vilus Borbe u Hercegovini 1943.