Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Operacija Weiss

Za ovaj pojam je pronađeno 254 hronoloških zapisa, 1254 dokumenata i 60 fotografija.

Događaji

⚔️ 3. 1. 1943. U Vrhovnoj komandi italijanske vojske u Rimu otpočeo dvodnevni sastanak nemačkog komandanta Jugoistoka i načelnika generalštaba italijanske vojske na kome je izrađen plan za izvođenje operacija -Vajs-: pripreme, angažovanje snaga po etapama, postupak sa stanovništvom, sadejstvo u operaciji. (To je plan za tzv. četvrtu neprijateljsku ofanzivu.)

⚔️ 3. 1. 1943. Kod s. Brišnika (blizu Duvna) delovi 4. proleterske (crnogorske) udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbili napad deset ustaško-domobranskih četa, razbili ih i odbacili u Posušje i Imotski. Neprijatelj je imao 20 mrtvih, veći brqj ranjenih i 28 zarobljenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 8 ranjenih. Zaplenila je 1 kamion i 45 pušaka.

⚔️ 3. 1. 1943. Domobransko uporište u s. Busovači (kod Travnika) posle osmočasovne borbe zauzela 1. dalmatinska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ i porušila put Sarajevo-Travnik.

⚔️ 4. 1. 1943. Kod s. Šehovaca (blizu San. Mosta) delovi domobranske Banjalučke brigade i nemačke jedinice napali 1. krajišku udarnu brigadu 5. udarne divizije NOVJ. Posle četvoročasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazni garnizon uz gubitke od 3 mrtva i 2 ranjena, dok je J. krajiška NOU brigada imala 3 mrtva i 4 ranjena.

⚔️ 5. 1. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ rasformiran Štab operativnog sektora Jajce-Mrkonjić-Grad a položaje preuzela 7. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 5. 1. 1943. U s. D. Tiškovcu (kod Bos. Grahova), po naređenju Komande sektora Bos. Grahovo, formiran Drvarski područni partizanski bataljon od partizana iz s. Tiškovca i Komande mesta Bos. Grahovo.

⚔️ 6. 1. 1943. Pri Vrhovnom štabu NOV i POJ, u Bosanskoj krajini, na inicijativu pojedinih bivših vazduhoplovaca, organizovan Odsek za vazduhoplovstvo. (Prestao da funkcioniše kad je počela tzv. četvrta neprijateljska ofanziva.)  

⚔️ 6. 1. 1943. Delovi nemačke 718. i domobranske 3. divizije i četnici, uz podršku artiljerije, avijacije i tenkova, nastupajući iz Tešnja, Maglaja i Doboja, posle trodnevnih borbi potisli 1. proletersku udarnu diviziju NOV i zauzeli Teslić.

⚔️ 7. 1. 1943. U s. Pravoslavnoj Jasenici (kod Bos. Krupe) vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izvršio smotru jedinica 4. udarne divizije NOVJ i održao govor borcima i narodu Podgrmeča.

⚔️ 7. 1. 1943. Između Travnika i s. Turbeta delovi 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ porušili most i oštetili prugu na tri mesta.

⚔️ 8. 1. 1943. Kod s. Vučijaka (blizu Bijeljine) delovi Majevičkog NOP odreda napali iz zasede delove domobranskog 6. pešadijskog puka i naneli im gubitke od 2 mrtva, 6 ranjenih i 6 zarobljenih.

⚔️ 9. 1. 1943. U Zagrebu nemački vrhovni komandant Jugoistoka i komandant italijanske 2. armije održali sastanak na kome su utvrdili detalje prve faze tzv. četvrte neprijateljske ofanzive (-Vajs-1-), kojom je bilo predviđeno uništenje snaga NOV i POj na prostoriji omeđenoj linijom Karlovac, Ogulin, Gospić, Knin, Ključ, San. Most, Kostajnica i Glina, s tim da se odvođenjem muškog stanovništva (od 15 godina naviše) u koncentracione logore i na prinudan rad u Nemačku stvore uslovi za uspostavljanje i konsoliđovanje ustaške vlasti. Predviđeno je da u operaciji učestvuju: nemačke divizije 714, 717, 718, 369, 7. SS -Princ Eugen- i, delom, 187. rezervna, italijanska divizija -Lombardija-, -Re- i -Sasari-, tri domobranske brigade, ustaške i četničke snage i oko 12 eskadrila aviona.

⚔️ 9. 1. 1943. U s. Žljebovima (kod Han-Pijeska) 3. bataljon 6. istočnobosanske nOU brigade napao ustaše i žandarme, koji su se povukli u Sokolac. Zapaljena je žand. stanica i ubijeno 6. žandarma.

⚔️ 10. 1. 1943. U s. Omarskoj (kod Prijedora) delovi 1. krajiške NOU brigade napali delove domobranskog dobrovoljačkog bataljona iz Banje Luke, ali se, posle četvoročasovne borbe, povukli zbog jakog otpora. Pruga između s. Ivanjske i s. Omarske je porušena. Neprijatelj je imao 2 mrtva i 3 ranjena, a delovi 1. krajiške NOU brigade 15 ranjenih.

⚔️ 11. 1. 1943. Četnička uporišta u s. Podborogovu, s. Pantelićima, s. Sajtovićima i s. Rakinu Brdu (kod Zvornika) zauzele jedinice Majevičkog i tri bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 12. 1. 1943. Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj general Liters izdao zapovest za početak prve faze (-Vajs-1-) tzv. četvrte neprijateljske ofanzive. Predviđeno je da se slobodna teritorija okruži i počepa na dva dela, te spreči probijanje snaga NOV i POJ ka jugu i jugozapadu, a potom ove snage, sa VŠ NOV i POJ, na toj prostoriji unište. U tom cilju je naređeno da nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- sa prostorije Karlovac, Petrinja, Glina prodire duž komunikacije Karlovac - Slunj - Bihać - Bos. Petrovac, da nemačka 717. divizija (ojačana domobranskom 2. brdskom brigadom i 202. tenkovskim bataljonom) iz rejona San. Most - s. Veiagići nastupa pravcem s. Velagići - Bos. Petrovac - Bihać i kod s. Vrtoča se spoji s nemačkom 7. SS divizijom -Princ Eugen-; da nemačka 369. legionarska divizija (ojačana pukom nemačke 187. rezervne pešadijske divizije i domobranskom 3. brdskom brigadom) s linije Glina-Kostajnica nastupa ka komunikaciji Slunj-Bihać i sistematski (5 km na dan) -pročešljava- teren, naročito pl. Šamaricu.

⚔️ 12. 1. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio 6. istočnobosanskoj NOU brigadi da preduzme ofanzivna dejstva na neprijateljska uporišta u istočnoj Bosni i da pristupi mobilizaciji ljudstva i formiranju novih jedinica. On je pri tom ukazao na važnost intenzivnijeg političkog rada u masama.

⚔️ 12. 1. 1943. U s. Dragotinji i s. Brezičanima (kod Prijedora) jedinice 2. krajiške NOU brigade napale neprijateljske posade, ali je napad obustavljen zbog jakog otpora i zbog dolaska oklopnog voza. Pruga Prijedor - Bos. Novi je porušena u dužini od 3 km, a neprijatelju su naneti gubici od 10 mrtvih.

⚔️ 12. 1. 1943. Načelnik italijanskog generalštaba odobrio italijanskoj 2. armiji upotrebu četničkih jedinica u predstojećoj ofanzivi.

⚔️ 13. 1. 1943. Kod s. Magaljdola (blizu Jajca) nemačke i domobranske snage (jačine oko 330 vojnika) napale 1. bataljon 4. krajiške NOU brigade. Posle sedmočasovne borbe neprijatelj je razbijen i prinuđen na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 13. 1. 1943. U s. Knežici (kod Prijedora) jedinice 5. krajiške (kozarske) NOU brigade napale žandarmerijsku i nemačku posadu. Sutradan, posle desetočasovne borbe, one su se povukle, pretrpevši gubitke od 2 mrtva i 6 ranjenih. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i ranjenih žandarma.

⚔️ 13. 1. 1943. Kod Martin brda (blizu Prijedora) jedinice 2. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbile napad 2. bataljona domobranskog 5. pešadijskog puka i jedne nemačke čete iz Prijedora i prinudile ih na povlačenje u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 12 ranjenih, a 2. krajiška udarna brigada 10 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 14. 1. 1943. Sela: Mehovce, Popovac, Lipovac, Crni Vrh, Junge, Štrbe, Opsječko i Kneževiće (kod Banje Luke) očistila od četnika 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije.

⚔️ 14. 1. 1943. U rejonu s. Devetina, s. Jošavka i s. Branešci (kod Banje Luke) delovi 1. proleterske udaine brigade 1, proleterske udarne divizije NOVJ napali nemačke i četničke snage (oko 600 nemačkih vojnika i četnika). U borbama do 15. januara oni su zauzeli ta mesta, razbivši neprijateljske snage i prinudivši ih na povlačenje u pravcu s. Klašnica i s. Čelinca. Neprijatelj je imao 14 mrtvih, više ranjenih i 8 zarobljenih vojnika.

⚔️ 14. 1. 1943. Jedinice 3. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ napale Teslić, a delovi 1. proleterske NOU brigade napali Tešanj i s. Jelah. Sutradan su zauzeti Tešanj i s. Jelah, ali napad na Teslić nije uspeo zbog jakog otpora i zbog dolaska dva oklopna voza iz Doboja. Jedinice 1. proleterske udarne divizije NOVJ su imale 8 mrtvih i 24 ranjena. Zarobile su 150 domobrana, 1 podoficira i 3 oficira, a zaplenile 10 p. mitraljeza. 1 minobacač sa 42 mine, 60 pušaka, 4 automata i drugu ratnu opremu.

⚔️ 15. 1. 1943. U Bihaću održana 1. konferencija predstavnika SNO odbora i komandi vojnih područja sa oslobođene teritorije, sazvana na inicijativu Upravnog odseka Izvršnog odbora AVNOJ-a i Odseka VŠ za vojne vlasti u pozadini. Na toj konferenciji, kojoj je prisustvovalo 60 delegata iz 30 NO odbora i iz 12 komandi područja [U drugoj knjizi Istorijskog arhiva CK KPJ (tom I, str. 399) stoji: 16 komandi područja.], pretresana su sva pitanja u vezi sa organizacijom i učvršćenjem narodne vlasti i sa razgraničenjem nadležnosti NO odbora i vojnopozadinskih organa.

⚔️ 15. 1. 1943. Na pruzi Doboj-Žepče jedinice 3. udarne divizije NOVJ napale neprijateljska uporišta i do 17. januara zauzele Novi Seher i Žepče, na više mesta porušile prugu i put prema Tešnju i onemogućile Saobraćaj 4 dana. Zarobile su 200 ustaša i domobrana, zaplenile 150 pušaka, 100.000 metaka, oklopni vog i 60 vagona, a u Zepču zapalile žel. i žand. stanicu i ostale zgrade nadleštava, kao i 2 železnička i 1 domobransko skladište.

⚔️ 16. 1. 1943. Prnjavor i s. Glogovac zauzeli 2. i 4. bataljon 1. proleterske udarne brigade 1, proleterske udarne divizije NOVJ, zarobivši u Prnjavoru bataljon domobrana iz sastava 5. pešadijskog puka, zaplenivši 300 pušaka, 3 mitraljeza, 20 p. mitraljeza, 2 minobacača, 2 kamiona i 1 autobus.

⚔️ 16. 1. 1943. U s. Capardima (kod Zvornika) jedinice 6 istočnobosanske NOU brigade i Majevičkog i Birčanskog NOP odreda i tri bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali 5. bataljon domobranskog 3. pešadijskog puka i četničke snage. Posle četvoročasovne borbe jedinice NOV su se zbog jakog otpora, povukle prema s. Podborogovu, uz gubitke od 35 mrtvih i ranjenih. Poginulo je 16, ranjeno 4 i zarobljeno 35 četnika i domobrana.

⚔️ 17. 1. 1943. U Tesliću jedinice 3. krajiške udarne i dva bataljona 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ ponovo napali dva domobranska bataljona, delove Teslićkog dobrovoljačkog bataljona i oko 300 nemačkih vojnika, ali su se sledećeg dana, posle desetočasovne borbe, povukli zbog dolaska jakih nemačkih snaga iz Doboja. Zarobljeno je 106 domobrana.

⚔️ 18. 1. 1943. Zamenik načelnika VŠ NOV i POJ izvestio Vrhovnog komandanta o koncentraciji jakih neprijateljskih snaga u zoni dejstva 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ i o njihovim pripremama za ofanzivne operacije iz San. Mosta, Ljubije, Ključa i Bos. Novog na slobodnu teritoriju u Bos. krajini.

⚔️ 18. 1. 1943. U s. Karađorđevu (kod Bos. Gradiške) delovi 2. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ posle dvadesetočasovne borbe savladali žandarme, ubivši 2, ranivši 7 i zarobivši 20 žandarma i zaplenivši 2 p. mitraljeza i 27 pušaka.

⚔️ 20. 1. 1943. Otpočela tzv. četvrta neprijateljska ofanziva protiv glavnih snaga NOV i POJ i -Titove države- u zapadnom delu Jugoslavije, s ciljem: uništenje NOVJ i gušenje narodnog ustanka. Neprijatelj je angažovao 5 nemačkih i 3 italijanske divizije i jake ustaške, domobranske i četničke snage. Predviđeno je da se izvedu tri operacije: Vajs 1 - na prostoru između Karlovca, Ogulina, Knina, Bos. Petrovca, Prijedora i Gline; Vajs 2 - između Drvara, Livna, Jajca i Ključa; Vajs 3 - na preostalom delu teritorije do zapadne granice Crne Gore.

⚔️ 20. 1. 1943. U Kordunu, Baniji, Bosanskoj krajini i Lici otpočela neprijateljska ofanziva protiv jedinica 1. hrvatskog i 1. bosanskog korpusa NOVJ (poznata kao četvrta ofanziva).

⚔️ 20. 1. 1943. Jedinice 737. i 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije i 202. tenkovskog bataljona iz San. Mosta, nadirući preko s. Kljevaca, s. Hrustova, s. Čaplje, s Kijeva i s. Tomine, posle žestokih borbi protiv jedinica 1. i 7. krajiške NOU brigade zauzele s. Vrhpolje (kod San. Mosta). Neprijatelj je imao oko 150 mrtvih i ranjenih, a jedinice NOVJ 35 izbačenih iz stroja.

⚔️ 20. 1. 1943. U rejonu s. Đedovače i s. Brajića Tavana domobranska 2. brdska brigada, nadirući iz San. Mosta u više kolona, napala jedinice 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i posle šestočasovne borbe ovladala tim rejonom. Protivnapadom jedinica NOVJ u toku noći i sutradan, 21. januara, neprijatelj je odbačen u San. Most.

⚔️ 20. 1. 1943. Na linijama s. Gomjenica - s. Vlajići - s. Gusti i s. G. Teslić - s. Rankovići - s. Osivica (kod Teslića) 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle jednodnevne žestoke borbe, odbila napad 4, bataljona domobranskog 8. puka, ojačanog nemačkim snagama iz Teslića. Ubijeno je 10 i ranjeno oko 20 neprijateljskih vojnika, dok je brigada imala 4 ranjena.

⚔️ 20. 1. 1943. Delovi 1. dalmatinske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ napali žandarme i nemačke vojnike u s. Vitezu (kod Travnika). Pošto su porušili prugu, uništili instalacije i spalili ž. st., žand. st. i ustaški dom, delovi 1. dalmatinske NOU brigade su se povukli u pravcu s. Rastova.

⚔️ 20. 1. 1943. Kod s. Vrbaške i s. Dragelja (blizu Bos. Gradiške) jedinice 2. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbile napad 4. ustaškog bataljona iz Bos. Gradiške i jednog nemačkog bataljona i s. Srednje Topole i prinudile ih na povlačenje u polazne garnizone. Neprijatelj je imao 9 mrtvih i 28 ranjenih.

⚔️ 21. 1. 1943. U G. Vakuf posle kraće borbe ušli delovi 1, dalmatinske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. Pošto su uništili postrojenja u pošti, povukli su se ka selima Rastovu, Ždrimcima i Pridvorcima.

⚔️ 21. 1. 1943. Kod s. Kamička (blizu San. Mosta) delovi 749. puka nemačke 717. divizije napali 2. bataljon 1. krajiške NOU brigade i prinudili ga da se povuče u s. Peći (kod Ključa). Neprijatelj je imao oko 15 mrtvih i ranjenih, a bataljon NOVJ 5 mrtvih i 1 ranjenog

⚔️ 21. 1. 1943. Kod s. Pribinića i s. Čečave (blizu Teslića) jedinice 8. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle jednodnevnih borbi, odbile napad delova domobranskog 8. pešadijskog puka i nemačkih delova iz Teslića. Poginula su 2 i ranjena su 3 neprijateljska vojnika. Brigada je imala 3 ranjena.

⚔️ 21. 1. 1943. Žepče zauzeo 4. bataljon domobranskog 1. pešadijskog puka posle petočasovne borbe protiv jedinica 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 21. 1. 1943. Na putu Banja Luka - Bos. Gradiška jedinice 2. i 5. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napale domobrane i žandarme u s. Klašnicama i drugim uporištima, te zauzele s. Krnete i s. Klašnice, a u ovom selu zapalile zgradu opštine i žand. stanicu.

⚔️ 22. 1. 1943. U s. Blagaju (kod Kupresa), po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od jedinica 3 krajiškog NOP odreda formirana 9. krajiška NOU brigada -Simo Šolaja-, sastava četiri bataljona i jačine oko 700 boraca. (Sa formiranjem ove brigade prestao je da postoji 3. krajiški NOP odred.)

⚔️ 22. 1. 1943. U rejonu s. Kamengrada, s. Đedovače i s. Brajića Tavana delovi domobranske 2. brdske brigade iz San. Mosta, podržani tenkovima, napali 6. krajišku NOU brigadu i zauzeli s. Đedovaču, s. Kamengrad i s. Husimovce.

⚔️ 22. 1. 1943. Kod ž. st. Diklići (blizu Trebinja) delovi partizanskog bataljona -Sloboda- porušili prugu i napali italijanski transportni voz koji je iskliznuo iz šina, te naneli neprijatelju velike gubitke.

⚔️ 23. 1. 1943. Štab 1. proleterske udarne divizije NOVJ naredio 1. proleterskoj NOU brigadi da vrši pritisak prema Banjoj Luci zbog početka tzv. četvrte neprijateljske ofanzive prema oslobođenoj teritoriji Banije, Korduna, Like i Bos. krajine.

⚔️ 23. 1. 1943. U rejonu s. Dabra, s. Eminovaca i s. Fajtovaca (kod San. Mosta) delovi domobranske 2. brdske brigade, potpomognuti tenkovima, napali jedinice 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ. Pokušaj prodora ka s. Dabru i s. Eminovcima je odbijen, ali je jedna kolona zauzela s. Fajtovce. Neprijatelj je imao oko 50 mrtvih i veći broj ranjenih. Zaplenjeno je 20 konja s namirnicama, 8 pušaka, 1 mitraljez i nekoliko p. mitraljeza.

⚔️ 23. 1. 1943. Kod s. Peći (blizu Ključa) delovi 749. puka nemačke 717. divizije iz s. Vrhpolja napali delove 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, ali su posle žestoke borbe razbijeni. Neprijatelj je imao oko 80 mrtvih i ranjenih, a brigada 30 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 23. 1. 1943. U rejonu s. Čečave i s. Pribinića (kod Teslića) jedinice 3. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ posle sedmočasovne borbe odbile napad nemačkih delova, ustaša i domobrana iz Teslića, nanevši im gubitke od preko 100 mrtvih. Brigada je imala 3 mrtva i 24 ranjena. Zaplenjeno je: 35 tovarnih konja sa ratnom opremom, 1 minobacač sa 36 rnina, 1 p. mitraljez. 1 automat i 10 pušaka.

⚔️ 23. 1. 1943. Kod s. Umaca, s. Đedovače i s. Brajića Tavana delovi 6. krajiške NOU brigade na pali 12. četu domobranskog 10. pešadijskog puka i odbacili je u San. Most.

⚔️ 24. 1. 1943. Kod s. Peći (blizu Ključa) delovi 749. puka nemačke 717. divizije iz s. Vrhpolja, ojačani tenkovima, napali delove 1. tt krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i prinudili ih da se povuku u pravcu s. Krasulja. Gubici jedinica NOVJ: 3 mrtva i 15 ranjenih, a neprijateljski oko 50 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 24. 1. 1943. Kod s. Boškovića jedinice 1. proleterske NOU brigade razbile četničke snage, zauzele s. Slatinu Ilidže i napale domobranske i četničke snage u s. Klašnicama (kod Banje Luke), ali se, posle petočasovne borbe, morale povući kada su iz Banje Luke došli neprijateljski delovi ojačani tenkovima.

⚔️ 24. 1. 1943. Kod s. Trijebova (blizu Mrkonjić-Grada) delovi 4. krajiške NOU brigade razbili četnike s Manjače.

⚔️ 25. 1. 1943. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio depešu Kominterni, pitajući zašto se u emisijama radio-stanice -Slobodna Jugoslavija- ne govori o velikoj neprijateljskoj ofanzivi protiv snaga NOV i POJ.

⚔️ 25. 1. 1943. Kod s. Đedovače, s. Brajića Tavana, s. Umaca i s. Eminovaca jedinice 6. krajiške NOU brigade i 3. bataljon 1. krajiške NOU brigade odbili napad delova domobranske 2. brdske brigade i 737. puka nemačke 717. divizije iz San. Mosta. Neprijatelj je imao 70 mrtvih i više ranjenih, a jedinice NOVJ 12 mrtvih i 18 ranjenih. Zaplenjeno: cela neprijateljska komora, minobacač, 10 mitraljeza, 40 p. mitraljeza, 15 metaka, četiri brdska i protivtenkovski top, 40 pušaka, 60 konja i radio-stanica.

⚔️ 25. 1. 1943. U s. Capardima (kod Zvornika) i okolnim uporištima jedinice 6. istočnobosanske NOU brigade i Birčanskog, Majevičlcog i 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali 5. bataljon domobranskog 3. pešadijskog puka, četničke snage i žandarme. Posle sedmočasovne borbe jedinice NOVJ su bile prinuđene na povlačenje. Neprijatelj je imao 11 mrtvih, 14 ranjenih i 62 zarobljena vojnika, a jedinice NOVJ 8 mrtvih i 19 ranjenih među kojima je bio i komandant bataljona Majevičkog NOP odreda Dujo Rikić, narodni heroj, koji je od zadobijenih rana umro u s. Sekovićima (kod Vlasenice) 1. februara 1943.

⚔️ 26. 1. 1943. VŠ NOV i POJ naredio 3. udarnoj diviziji NOVJ da po mogućstvu zauzme Bugojno i G. Vakuf, da bi sprečila neprijateljski prodor ka Livnu, koje je bilo izuzetno važno zbog evakuacije ranjenika.

⚔️ 27. 1. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito doneo definitivnu odluku o realizaciji operativno-strategijskog plana za protivofanzivu NOVJ radi razbijanja tzv. četvrte neprijateljske ofanzive. Prema toj odluci trebalo je obrazovati tri jake operativne grupacije. Prva grupacija, koju su sačinjavale 1. i 2. proleterska udarna, 3. udarna i 7. divizija NOVJ, treba da bude nosilac protivofanzive prema jugoistoku, na opštem pravcu Prozor - dolina r. Rame - Neretve - Hercegovina. U prvoj fazi protivofanzive (do r. Neretve) učestvovale bi i dalmatinske brigade (9. divizija NOVJ, koja je bila u formiranju) i 9. krajiška NOU brigada. Druga operativna grupa (1. bosanski udarni korpus NOVJ) treba da uporno brani slobodnu teritoriju Bosanske krajine, povlačeći se postepeno pred neprijateljem kako bi ga što duže zadržala i time Glavnoj operativnoj grupi stvorila potrebno vreme i prostor za uspešan razvoj ofanzive i za prelaz preko r. Neretve. Treća operativna grupa (1. hrvatski korpus NOVJ i Primorsko-goranska grupa brigada) treba takođe da uporno brani slobodnu teritoriju Like (koordinirajući svoja dejstva sa dejstvima 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ), a glavni joj je zadatak bio na tome prostoru da vezuje jake italijansko-četničke snage i da ne dozvoli da se italijanske jedinice pregrupišu i upute u pravcu Glavne operativne grupe.

⚔️ 27. 1. 1943. U rejonu s. Skucanog Vakufa, s. Majkić-.Tapre i s. Benakovca (na putu San. Most - Bos. Krupa) jedinice 737. puka nemačke 717. divizije i 202. oklopni bataljon iz San. Mosta napali delove 4. udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ. Posle dvodnevnih žestokih borbi neprijateljska kolona je zadržana i opkoljena između s. Majkić-Japre i s. Benakovca.

⚔️ 27. 1. 1943. Kod s. Pudin-Hana (blizu Ključa) delovi 5. udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ odbili napad jedinica 749. puka nemačke 717. divizije i prinudili ih na povlačenje u pravcu s. Ramića. Neprijatelj je imao oko 80 mrtvih i ranjenih a jedinice NOVJ 5 mrtvih i 15 ranjenih.

⚔️ 27. 1. 1943. U s. Klašnicama, s. Slatini Ilidžama i s. Štrbama (kod Banje Luke) delovi 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ napali domobrane i četnike i zauzeli s. Štrbe i s. Slatinu Ilidže, dok je neprijatelj odbio napad na s. Klašnice.

⚔️ 27. 1. 1943. Kod s. Pribinića 3. bataljon 3. krajiške NOU brigade odbio napad nemačkih delova i prinudio ih da se vrate u Teslić. Neprijatelj je imao 23 mrtva i oko 50 ranjenih. Zaplenjeno je 5 mitraljeza, 15 pušaka, 18 sanduka municije i dosta druge ratne opreme.

⚔️ 28. 1. 1943. Na odseku s. Turbe - s. Komar jedinice 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ porušile prugu Travnik - D. Vakuf, a sledećeg dana napale nemačke i domobranske osiguravajuće delove na ž. stanicama Turbe i Goleš. U dvodnevnoj borbi one su zarobile 80 domobrana, ranile 3 nemačka vojnika i 2 domobrana i ubile 1 nemačkog vojnika, te zaplenile 80 pušaka, 10 p. mitraljeza, 1 mitraljez i 10.000 metaka. Saobraćaj je prekinut nekoliko dana.

⚔️ 28. 1. 1943. U rejonu s. Markočevića i s. Buletića (kod Teslića) 4. bataljon 3. krajiške NOU brigade posle petočasovne borbe odbio napad nemačkih i ustaških delova iz s. Teslića Gustog i s. Vlajića. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i ranjenih, a bataljon 2 ranjena.

⚔️ 28. 1. 1943. Kod s. Gračanice, s. Žarkovine i s. Osivice 3. bataljon 3. krajiške NOU brigade napao iz zasede i razbio dve nemačke i ustaške kolone iz Teslića, prinudivši ih da se povuku u polazni garnizon. Neprijatelj je imao preko 75 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 28. 1. 1943. Delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ posle kraće borbe potisli ustašku miliciju ka Širokom Brijegu (sada: Lištica) i Posušju i zauzeli s. Rakitno (kod Posušja).

⚔️ 28. 1. 1943. Kod s. Pokoja (blizu Bihaća) jedinice 7. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ posle višednevnih borbi protiv jedinica nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- prešle na desnu obalu r. Une i posele položaje na liniji s. Gorijevac - s. Hrgar - s. Grabež (kod Bihaća).

⚔️ 29. 1. 1943. U rejonu s. Skucanog Vakufa, s. Majkić-Japre i s. Benakovca delovi 4. udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, napali delove nemačke 717. pešadijske divizije. Posle žestokih sedmodnevnih borbi neprijatelj se, uz pomoć tenkova i avijacije, 4. februara probio u pravcu Bos. Krupe. Nemačke jedinice su izvršile veliki pokolj nad nenaoružanim stanovništvom Majkić-Japre i okolnih sela. Neprijatelj je imao oko 250, a jedinice NOVJ 59 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 29. 1. 1943. Bihać zauzeli delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- posle dvanaestočasovne borbe protiv slušalaca Oficirske škole VŠ NOV i POJ i Bihaćkog područnog bataljona.

⚔️ 29. 1. 1943. U s. Vukovini (kod Zvornika) delovi 6. istočnobosanske NOU brigade posle četvoročasovne borbe slomili otpor delova 3. bataljona domobranskog dobrovoljačkog puka iz Tuzle.

⚔️ 30. 1. 1943. U s. Driniću (kod Bos. Petrovca), usled tzv. četvrte neprijateljske ofanzive, prestala da radi štamparija VŠ NOV i POJ. (Za vreme petomesečnog rada štamparija je izdala 18 brojeva -Borbe-, dva -Biltena Vrhovnog štaba-, dva broja -Vojno-političkog pregleda-, dva broja -Omladinske borbe-, jedan broj -Žene danas-, jedan broj -Krajiškog partizana-, -Osnove lenjinizma- u 2.200 primeraka, jedan broj -Proletera- i dr. Ukupno je odštampano 68 publikacija u 181.147 primeraka i 2,001.368 stranica.)

⚔️ 30. 1. 1943. Jedinice 3. udarne divizije NOVJ zauzele G, Vakuf i izbile na Makljen i Radušu, a 9. krajiška NOU brigada zauzela D. Vakuf. Mesta su branili ustaše, domobrani i žandarmi. Neprijatelj se povukao prema Bugojnu.

⚔️ 30. 1. 1943. Bos. Krupu zauzeli delovi domobranske 3. brdske brigade odbacivši delove 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i Banijskog NOP odreda u pravcu s. Gudavca i s. V. Rujiške.

⚔️ 31. 1. 1943. U rejonu s. Blaževića (kod Ključa) jedinice 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije napale delove 5. udarne divizije NOVJ i posle sedmočasovne ogorčene borbe potisle ih u pravcu s. Kopljenice i Paunovca. Neprijatelj je imao oko 60 mrtvih i ranjenih, a jedinice NOVJ 4 mrtva i 17 ranjenih.

⚔️ 31. 1. 1943. Kod s. Ramića (blizu Ključa) delovi 5. udarne divizije NOVJ napali jedinice 5. udarne divizije nemačkog 202. tenkovskog bataljona. U toku borbe koja se produžila i sledeće noći, uništili su deo neprijateljske komore i zaplenili 30 pušaka, 1 p mitraljez, 120 ručnih bombi i drugu opremu. Neprijatelj je imao 9 mrtvih (među kojima je i komandant 202. tenkovskog bataljona) i 17 zarobljenih, a jedinice NOVJ 4 mrtva i 12 ranjenih.

⚔️ 0. 2. 1943. U Drvaru održan sastanak VŠ NOV i POJ na kome je razrađena odluka o probijanju Operativne grupe VŠ NOV i POJ ka r. Neretvi i Crnoj Gori.

⚔️ 0. 2. 1943. Kod Prozora, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana Tenkovska četa. Ona je imala 12 ispravnih italijanskih tenkova i veći broj kamiona zaplenjenih u borbama u rejonu Prozor - Rama - s. Jablanica.

⚔️ 0. 2. 1943. U rejonu Prozora, po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa, od Prozorskog partizanskog bataljona (iz rasformiranog 3. krajiškog NOP odreda) i novopridošlog ljudstva formiran Ramski NOP odred.

⚔️ 0. 2. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ rasformiran Ramski NOP odred a s njegovim ljudstvom popunjene jedinice 3. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 0. 2. 1943. Na pl. Šatoru, u borbi protiv nemačkih jedinica i četnika, poginuo zamenik političkog komesara 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ, Blažo Jokov Orlandić, narodni heroj.

⚔️ 0. 2. 1943. Kod s. Ponjerke (blizu Han-Pijeska), u borbi protiv ustaša, poginuo komandir čete u 6. istočnobosanskoj NOU brigadi Refik Bešlagić, narodni heroj.

⚔️ 0. 2. 1943. U s. Bradini (pruga Sarajevo-Mostar), u borbi protiv neprijatelja, poginuo zamenik političkog komesara čete 4. bataljona 1. proleterske NOU brigade Nikola Bubalo, narodni heroj.

⚔️ 0. 2. 1943. Na Ivan-sedlu (na pruzi Sarajevo-Mostar), u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuli komandir čete 1. bataljona 1. proleterske NOU brigade Špiro Vujović, i politički delegat pratećeg voda 1. bataljona 1. proleterske NOU brigade Petar Prlja, narodni heroji.

⚔️ 0. 2. 1943. U Bos. Krupi nemačke i ustaške vlasti obesile člana Mesnog komiteta KPJ za s. Srednji Dubovik Lepu Radić, narodnog heroja.

⚔️ 1. 2. 1943. U blizini G. Vakufa 1. dalmatinska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ odbila napad ustaša iz Bugojna, nanevši im gubitke od 60 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 1. 2. 1943. Komandant nemačkih snaga u Hrvatskoj general Rudolf Liters naredio svojim jedinicama da preduzmu koncentričan napad na jedinice NOV i POJ na pl. Grmeču. Nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- dobila je zadatak da nastupa ka Bos. Petrovcu i pročešlja južne padine pl. Grmeča, a nemačka 369. legionarska divizija - da pročešlja severne padine; jedan puk nemačke 717. pešadijske divizije trebalo je da ovlada terenom severno od puta s. Gudavac - San. Most, a ostale snage da zauzmu Bos. Petrovac.

⚔️ 1. 2. 1943. U s. Tihotini (kod Bihaća) delovi 7. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ opkolili i potom razbili manje delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Neprijatelj je i imao oko 80 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 1. 2. 1943. Po naređenju Štaba 1. proleterske NOU brigade formirana Protivtenkovska četa sastava 2 voda.

⚔️ 2. 2. 1943. U rejonu s. Ripača, s. Tihotine, s. Hrgara i s. Velebita (kod Bihaća) delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Bihaća i s. V. Radiča napali jedinice 7. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ i posle žestokih borbi prisilili ih da se povuku u rejon s. Tarkovca, s. Lipe i s. Teočaka (kod Kulen-Vakufa). U borbama je poginuo i komandant 1, bataljona 7. brigade 7. divizije NOVJ Živko Bronzić, narodni heroj.

⚔️ 2. 2. 1943. Kođ s. Ramića (blizu Ključa) delovi 5. udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ napali jedinice 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije, ali su se u zoru povukli zbog brojne i tehničke nadmoćnosti neprijatelja.

⚔️ 3. 2. 1943. Kod Bugojna jedinice 1. dalmatinske udarne i 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ odbile napad ustaških snaga, nanevši im gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 3. 2. 1943. Na području Prnjavora i Kotor-Varoši, po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od novomobilisanog ljudstva obnovljen 4. krajiški NOP odred.

⚔️ 4. 2. 1943. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- posle žestokih borbi protiv 16. brigade 7. divizije NOVJ zauzeli s. Tarkovac, s. Doljane i s. Ćukove (kod Kulen-Vakufa).

⚔️ 4. 2. 1943. U okolini Bos. Grahova, po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od bataljona Komande Drvarskog vojnog područja i novodošlog ljudstva formirana 10. krajiška NOU brigada, sastava tri bataljona, jačine oko 900 boraca.

⚔️ 5. 2. 1943. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- posle borbe kod s. Lipe i s. Teočaka odbacili jedinice 7. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ i zauzeli s. Vrtoče (kod Kulen-Vakufa).

⚔️ 5. 2. 1943. Delovi domobranske 3. brdske brigade posle žestoke borbe potisli jedinice 2. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i Banijskog NOP odreda u pravcu s. Krnjeuše i zauzeli s. Risovac i položaje kod Turskog groba (blizu Bosanske Krupe).

⚔️ 6. 2. 1943. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- odbacili jedinice 7. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ u pravcu Bos. Petrovca i zauzeli s. Prkose i s. Orašac (kod Kulen-Vakufa).

⚔️ 6. 2. 1943. Kod s. Lastve (blizu Bos. Petrovca) nemačke snage napale jedinice 8. krajiške NOU brigade, ali su, posle dvodnevnih borbi i nekoliko protivnapada, odbijene prema s. Vrtoču. Brigada je imala 3 mrtva i 1 ranjenog. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 2 minobacača, 12 pušaka i 31 tovarni konj s ratnim materijalom.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izvadak iz dnevnika Više komande oružnnih snaga Slovenija-Dalmacija od 17 studenog 1942 god. o preuzimanju komande nad ustaško-domobranskim jedinicama na području Karlovca, o situaciji na području Bihaća, napada na Sv. Janu. borbama u Dalmaciji i razgovorima za preduzimanje Četvrte neprijateljske ofanzive

📜 Izvod iz mesečnog izveštaja Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 31. decembra 1942. o dovlačenju 369. i 187. divizije, vojno-političkoj situaciji, borbama protiv partizanskih snaga u NDH i o pripremi operacije Vajs

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od januara 1943. Vrhovnoj komandi o početnim dejstvima podređenih jedinica u operaciji Vajs

📜 Jačina pojedinih njemačkih divizija koje su učestvovale u prvoj fazi operacija Weiss

📜 Uloga Bosanske Krajine u Narodno-oslobodilačkoj borbi - članak Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od januara 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Centralne Bosne

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od januara 1943 god. komandantu Prve brigade o borbama Treće brigade istočno od Teslića

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade za napad na četnike na prostoriji Prnjavor - Kotor Varoš

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade o prodoru neprijatelja u Teslić

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zarobljavanju domobrana na sektoru Teslić - Doboj i oslobođenju Prnjavora

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade za čišćenje prostorije Kotor Varoš, Prnjavor i Teslić od četnika i ustaško-domobranske milicije

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od januara 1943 god. Štabu Pete divizije za upućivanje Prve krajiške brigade na teren istočno od Sanskog Mosta i Manjače

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju Novog Šehera i čišćenju okolnih uporišta od četničkih elemenata

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. štabovima brigada o pripremanju neprijatelja za napad na oslobođenu teritoriju

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve i Druge brigade za napad prema Banjoj Luci i okolnim neprijateljskim uporištima

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Banja Luka, Teslić, Derventa

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade za smještaj i obezbjeđenje bolnice između sela Šiprage i rijeke Ugar

📜 Zapovest komandanta nemačkih trupa u NDH od 1. januara 1943. godine 369. pešadijskoj diviziji za koncentraciju snaga za operaciju Vajs

📜 Izvještaj Štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 1 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o jačini i rasporedu neprijateljskih jedinica u Jajcu, Donjem Vakufu i Travniku

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Prvog bosanskog NOU korpusa na dan 1 januara 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 1 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv četnika i domobrana kod Teslića

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 1 januara 1943 god. Štabu Prve brigade o ponovnom foftniranju Četvrtog krajiškog NOP odreda

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Druge proleterske divizije na dan 1 januara 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 1 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada na Blagaj

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 1 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada na Strižinski most

📜 Izvještaj Štaba Pete crnogorske NOU brigade od 1 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o radu komandanta Zijametskog bataljona Đorđa Delma

📜 Izvještaj Drugog domobranskog zbora od 1 januara 1943 god. o zauzimanju Teslića od strane jedinica NOV

📜 Izvještaj Redarstvenog ravnateljstva iz Travnika od 1 januara 1943 god. o zauzeću Busovače od strane jedinica NOV

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 6. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije od 1. januara 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o partijskom radu

📜 Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 2 januara 1943 god. o dodeljivanju novčane pomoći siromašnom stanovništvu Kozare

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu napada na neprijateljska uporišta Blagaj, Martin Brdo i Dragotinju

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 januara 1943 god. Štabu Trećeg krajiškog NOP odreda o rušenju komunikacija Jajce - Mrkonjić Grad i Banja Luka - Sitnica i o načinu održavanja veze sa Sedmom krajiškom NOU brigadom

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 2 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za raspored jedinica poslije oslobođenja Teslića

📜 Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 2 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o razbijanju ustaša i domobrana kod sela Brišnika

📜 Izvještaj Posadnog zapovjedništva u Travniku od 2 januara 1943 god. o napadu jedinica NOV na Travnik

📜 Izvještaj Redarstvene oblasti Velike župe Lašva i Glaž u Travniku od 2 januara 1943 god. o napadu jedinica NOV na Travnik

📜 Zapovest 718. pešadijske divizije od 2. januara 1943. za osiguranje Doboja od iznenadnog napada jedinica NOV i POJ

📜 Direktiva Draže Mihailovića od 2. januara 1943. komandantima korpusa za borbu protiv jedinica NOV i POJ na slobodnoj teritoriji zapadne Bosne, Like i Korduna

📜 Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o postupku sa zarobljenim domobranima i sa plenom zadobijenim pri oslobođenju Teslića

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 3 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o namjerama neprijatelja da poduzme ofanzivu na oslobođenu teritoriju

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 3 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi prilikom oslobođenja Teslića

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 3 januara 1943 god. štabovima Prve i Treće brigade za odbranu Teslića i za čišćenje okolnog terena od četnika

📜 Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 3 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu na Kupres

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 3 januara 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju i radu partiske organizacije u brigadi

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 3 januara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV kod Posušja i Imotskog

📜 Zapovest Draže Mihailovića od 3. januara 1943. komandantima Mileševskog i Drinskog korpusa i Durmitorske brigade za uništenje Muslimana i pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta u čajničkom srezu

📜 Predlog generala Roate od 3. januara 1943. generalu Leru o razoružanju četnika i njihovom broju pod italijanskom komandom 

📜 Obaveštenje šefa Tehničkog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o malim rezervama pogonskog materijala za snabdevanje motornih vozila

📜 Uputstvo šefa Vojnosudskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4 januara 1943 god. Komandi Drvarskog područja o kriterijumu pri izricanju vojnosudskih kazni

📜 Uputstvo šefa Građevinske sekcije Tehničkog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4 januara 1943 god. o zadacima Tehničkog otseka Podgrmečkog područja

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 4 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o održavanju smotre Četvrte divizije, o narodnom zboru i upućivanju Druge i Pete krajiške brigade na teren Karana i Kozare

📜 Uputstvo Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 4 januara 1943 god. potčinjenim jedinicama o načinu utvrđivanja položaja

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade od 4 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o rezultatu napada na Teslić

📜 Izvještaj Štaba Operativnog sektora Jajce - Mrkonjić Grad od 4 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o stanju neprijatelja u Jajcu i o upućivanju bataljona u sastav brigada

📜 Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije u Tuzli od 4 januara 1943 god. o zauzimanju Teslića od strane jedinica NOV

📜 Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o borbama protiv jedinica NOV u Bosni 3 i 4 januara 1943 godine

📜 Zapisnik sa savetovanja političko-partijskih rukovodilaca 6. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije održanog 3. i 4. januara 1943. godine

📜 Saopštenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 4. januara 1943. komandantu 1. sarajevske brigade o pojavama dezerterstva i bežanja iz borbe protiv partizanskih jedinica na teritoriji Romanijskog korpusa

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 5 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o razbijanju četnika na Manjači i ispadu neprijatelja iz Sanskog Mosta

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 5 januara 1943 god. Štabu Druge brigade za dostavljanje izvještaja o situaciji kod Teslića

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 5 januara 1943 god. Štabu Treće brigade za protivnapad na neprijatelja u blizini Teslića

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade od 5 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama na sektoru Kalošević - Mrkotić - Planje

📜 Izvještaj Štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 5 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o izvršenoj reorganizaciji odreda

📜 Izvještaj Štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 5 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o formiranju Blagajskog i Vukovskog bataljona

📜 Izvještaj ustaškog doglavnika Ademage Mešića od 5 januara 1943 god. o napadu jedinica NOV na Teslić

📜 Obavještenje Štaba 1. bosanskog NOU korpusa od 8. januara 1943. upućeno Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o akcijama u širem rejonu Sanskog Mosta od 20. decembra 1942. do 5. januara 1943. godine

📜 Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 6 siječnja 1943 god. o pripremama podređenih jedinica za operaciju Weiss

📜 Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6 januara 1943 god. o formiranju komisije za pregled bolnica i oporavilišta NOV i POJ na području Bosne, Like i Korduna

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za uredno vođenje liste i knjige gubitaka

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Prve i Sedme krajiške brigade kod Sanskog Mosta i Vilusa

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama s Nijemcima kod Teslića i s četnicima oko Prnjavora i Celinca

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske brigade od 6 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama sa Nijemcima, ustašama i četnicima kod sela Devetina, Hrvaćani i Kokori

📜 Izvještaj Drugog domobranskog zbora od 6 januara 1943 god. o prodoru ustaško-domobranskih snaga u Teslić

📜 Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije u Sarajevu od 6 januara 1943 god. o grupisanju jedinica NOV na sektoru Rogatice i Fojnice

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Sarajevu od 6 januara 1943 god. o sadržini pisma Save Derikonje, komandanta četničkog odreda, upućenog Vasi Jeremiću, komandantu četničke čete

📜 Desetodnevni izveštaj 718. pešadijske divizije od 6. januara 1943. o vojno-političkoj situaciji, borbama protiv snaga NOV i POJ. diverzijama na prugama i obostranim gubicima u Bosni

📜 Izvještaj Štaba 4. proleterske (crnogorske) brigade od 6. januara 1943. Štabu 2. proleterske divizije NOVJ o ustaško-domobranskom ispadu prema Duvnu

📜 Obavještenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 7 januara 1943 god. o pripremama za izvođenje operacija Weiss

📜 Obavještenje talijanske misije pri vladi NDH od 7 siječnja 1943 god. o dolasku njemačke SS divizije Prinz Eugen na područje Pokuplja u vezi s Četvrtom neprijateljskom ofanzivom

📜 Govor Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita 7 januara 1943 god. boračkom i rukovodećem sastavu Četvrte (krajiške) divizije Prvog bosanskog NOU korpusa

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije da prenese komandantu Treće NOU divizije naređenje za dejstvo na pruzi Zenica-Žepče

📜 Govor Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita 7 januara 1943 god. narodu Podgrmečkog kraja

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 7 januara 1943 god. Štabu Treće brigade o povlačenju Nijemaca ka Banja Luci i o potrebi čišćenja terena od četnika

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade od 7 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o situaciji u Centralnoj Bosni

📜 Obavještenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 7 januara 1943 god. Štabu Trećeg bataljona o rezultatu napada na Teslić i koncentraciji četnika u selu Mraviće

📜 Napomene Operativnog odjeljenja Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 8 siječnja 1943 god. povodom sastanka između generala Roatte i generala Lütersa u Zagrebu u vezi s Četvrtom neprijateljskom ofanzivom

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 8 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o koncentraciji 369 legionarske divizije na sektoru Sisak - Sunja - Dubica

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 8 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Teslić i borbama protiv Nijemaca, ustaša i četnika na sektoru Banja Luka - Prnjavor

📜 Saopštenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 8 januara 1943 god. o napadu jedinica NOV na ustaškodomobransku posadu u Tesliću

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 9 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o jačini neprijateljskih posada u Jajcu i Travniku i o rušenju pruge - Travnik - Vakuf

📜 Naređenje šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 9 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da organizuje vojnopozadinsku službu na oslobođenoj teritoriji zapadne Bosne

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 9 januara 1943 god. Štabu Trećeg krajiškog NOP odreda da izvrši pripreme za preformiranje odreda u brigadu

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na teritoriji Centralne Bosne za vrijeme od 1 do 9 januara 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 9 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o domobranskim oficirima koji su zarobljeni prilikom oslobođenja Teslića

📜 Naređenje italijanske Vrhovne komande od 10 ianuara 1943 god. za izvođenje operacija Weiss

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 10 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za pripremu napada na Teslić i dostavljanje izvještaja o rezultatu akcije na Tešanj

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 10 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za upućivanje slušalaca na vojni kurs pri Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 11 januara 1943 god. o načinu vođenja operacija Weiss

📜 Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 11 siječnja 1943 god. o nesporazumu sa načelnikom Štaba Petog armijskog korpusa u vezi s pripremama za Četvrtu neprijateljsku ofanzivu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11 januara 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za rokiranje glavnih snaga u pravcu Bosanskog Grahova

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Bosanski Petrovac Bitka za Prozor 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1943. Bitka za Konjic 1943. Prnjavor Narodni heroji Jugoslavije 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 718. pešadijska divizija Konjic Saradnja četnika sa okupatorom 6. pješačka divizija (NDH) Pero Ćetković Imotski Mostar Teslić 3. udarna divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Jajce 154. pešadijska divizija Murge Banja Luka Dragoljub Draža Mihailović Gornji Vakuf Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Ključ Travnik Josip Broz Tito Diverzije u oslobodilačkom ratu 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Politički komesari u NOR-u Bitka na Neretvi Italija u drugom svetskom ratu Kalinovik Livno Borbe u Lici 1943. Napad NOVJ na Teslić januara 1943. Vrhovni štab NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Nevesinje Sarajevo 5. krajiška udarna divizija NOVJ Mrkonjić Grad Bugojno 6. italijanski armijski korpus 10. hercegovačka udarna brigada 369. legionarska divizija (vražja) 6. krajiška udarna brigada Prozor 9. dalmatinska divizija NOVJ 1. proleterska udarna brigada Koča Popović 1. proleterska divizija NOVJ Sanski Most Avijacija u oslobodilačkom ratu Ranjenici u ratu 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja Prijedor Borbe u Dalmaciji 1943. 2. proleterska divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen Posušje 1. krajiška udarna brigada 7. banijska divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1943. Glavna operativna grupa NOVJ 4. krajiška divizija NOVJ 3. krajiška proleterska udarna brigada Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Donji Vakuf 717. pešadijska divizija Kupres 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 7. krajiška udarna brigada