Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Konjic u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 66 hronoloških zapisa, 66 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 8. 9. 1941. Na Boračkom jezeru (kod Konjica) član Štaba NOP odreda BiH formirao Konjički bataljon Oblasnog štaba za Hercegovinu.

⚔️ 14. 9. 1941. Na Boračkom jezeru (kod Konjica) delovi Konjičkog partizanskog bataljona uništili ustaško-žandarmerijsku patrolu i zaplenili 24 puške i 2 p, mitraljeza.

⚔️ 0. 10. 1941. U Konjicu OK KPJ za južnu Hercegovinu imenovao ilegalni opštinski odbor NO fonda.

⚔️ 25. 10. 1941. Oko 700 ustaša, žandarma, domobrana i milicionera iz Konjica, uz podršku 2 aviona, izvršili napad prema Boračkom jezeru. U toku jednodnevne borbe glavna kolona neprijatelja zauzela je s. Bijelu, ali je smelim prepadom jedne grupe boraca naterana u bekstvo, što je pokolebalo i druge dve kolone. U toj borbi je Konjički bataljon Kalinovičkog NOP odreda, pored ostalog, zarobio i jedan top.

⚔️ 10. 12. 1941. Po direktivi PK SKOJ-a za BiH formiran OK SKOJ-a za Kalinovik-Konjic (kasnije: za jugoistočnu Bosnu). On je obuhvatao i Kalinovički NOP odred.

⚔️ 21. 12. 1941. Između ž. st. Konjica i Lisičića Konjički bataljon Hercegovačkog NOP odreda srušio putnički voz i zarobio 10 nemačkih i italijanskih vojnika.

⚔️ 23. 12. 1941. Između ž. st. Konjica i Lisičića Konjički bataljon Hercegovačkog NOP odreda unštio putnički voz.

⚔️ 24. 4. 1942. Delovi 2. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku konjicu koja je išla iz s. Triblja za s. Lič (kod Crikvenice) i posle kraće borbe naneli joj gubitke od 6 mrtvih i 30 ranjenih vojnika.

⚔️ 0. 5. 1942. U okolini Konjica formiran SK KPJ za Konjic koji je obuhvatao partijske organizacije na oslobođenoj teritoriji konjičkog sreza i u Konjičkom bataljonu Severnohercegovačkog NOP odreda.

⚔️ 14. 6. 1942. Po četama Konjičkog bataljona Severnohercegovačkog NOP odreda počeli četnički pučevi. U trodnevnim borbama u selima Glavatičevu, Zimlju, Bijeloj i Blacama (kod Konjica) poginulo je preko 30, ranjeno desetak i zarobljeno i 2 partizana, ali se bataljon održao i glavninom prikupio u rejonu katuna Tisovice na pl. Prenju, a manjim delom na pl. Igmanu.

⚔️ 24. 6. 1942. Otpočeo pohod grupe proleterskih udarnih brigada za Bosansku krajinu. Brigade su nastupale iz rejona s. Vrbnica - s. Grendići (na pl. Zelengori), u dve kolone: desna (2. proleterska i 4. proleterska (crnogorska) NOU brigada) opštim pravcem Kalinovik - pl. Treskavica - Kreševo - G. i D. Vakuf - Kupres, i leva (1. proleterska i 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada) opštim pravcem Kalinovik - pl. Treskavica - pl. Bjelašnica - Konjic - Prozor - Livno - pl. Cincar, sa zadatkom da na svojim pravcima nastupanja ruše komunikacije i oslobađaju naselja.

⚔️ 29. 6. 1942. Grupa boraca Konjičkog bataljona Severnohercegovačkog NOP odreda upala u Konjic i iz ustaškog zatvora oslobodila 16 zarobljenih boraca i uhapšenih omladinaca.

⚔️ 2. 7. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito izdao grupi proleterskih udarnih brigada zapovest da napadnu ustaško-domobranske i žandarmerijske posade koje su obez.beđivale železničku prugu Sarajevo-Konjic i da zatim ovu prugu pređu, porušivši sve objekte i uređaje na njoj.

⚔️ 3. 7. 1942. Grupa proleterskih udarnih brigada porušila železničku prugu Blažuj-Konjic (40 km). Uništeno je 10 ž. st. sa posadama, uređajima i zatečenim vojnim parkom i 2 pilane. Do 8. jula su porušene još četiri ž. st. i oko 20 km železničke pruge. Ukupno je uništeno 32 lokomotive, 2 veća mosta (Lukač i Ostrožac), 14 ž. st., 1 ložionica i 76 vagona.

⚔️ 8. 7. 1942. Dva bataljona 1. proleterske NOU brigade, posle duže borbe, savladali ojačani 1. bataljon domobranskog 7. pešadijskog puka i zauzeli Konjic. Uništena su ž. st. i ložionica sa 25 lokomotiva i 76 vagona.

⚔️ 14. 7. 1942. Italijansko-četničke snage iz Rame i Jablanice ušle u Konjic, koji su napustili delovi 1. proleterske NOU brigade i Mostarski (ranije Konjički bataljon).

⚔️ 29. 10. 1942. Kod ž. st. Rame (na pruzi Mostar-Konjic) delovi Mostarskog bataljona 10. hercegovačke NOU brigade uništili jedan teretni voz.

⚔️ 17. 2. 1943. Duž pruge Sarajevo-Konjic, na odseku s. Raštelica - s. Brđani, 1. proleterska NOU brigada napala uporišta koja su branile italijanske, ustaške i četničke snage i žandarmi. U dvadesetočasovnoj borbi ona je zauzela s. Raštelicu, Ivan-sedlo, s. Bradinu, s. Dragočaj i s. Brđane i porušila prugu i objekte na njoj, nanevši neprijatelju gubitke od 115 mrtvih i 67 zarobljenih i zaplenivši 10 mitraljeza, 1 kamion, 2 motocikla, 80.000 metaka i drugu ratnu opremu. Brigada je imala 4 mrtva i 7 ranjenih.

⚔️ 18. 2. 1943. U Ostrožac (kod Konjica) ušla 5. crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ, pošto su se italijanske snage povukle u Konjic.

⚔️ 19. 2. 1943. Jedinice 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ napale oko 1500 italijanskih vojnika, ustaša, domobrana i četnika u Konjicu, ali su posle petočasovne borbe prinuđene na povlačenje, uz gubitke od 16 ranjenih i 1 mrtvog. Neprijatelj je imao 67 mrtvih i 141 zarobljenog.

⚔️ 21. 2. 1943. Od Bugojna, Sarajeva i Mostara otpočelo nadiranje udruženih neprijateljskih snaga ka s. Jablanici (kod Konjica). Nemačka 718. divizija, ojačana ustaško-domobranskim jedinicama i podržavana tenkovima i avijacijom, nastupala je u dve kolone: grupa -Fogl- [Sastava: 738. puk (bez jednog bataljona), 5. ustaška brdska brigada, delovi 668. diviziona, dva domobranske baterije, dve pionirske čete, i delovi 202. tenkovskog bataljona.] pravcem Bugojno - G. Vakuf - Prozor - s. Jablanica i grupa -Anaker- [Sastava: 750. puk (bez jednog bataljona), dva bataljona domobranskog 7. lovačkog puka, jedan ustaški bataljon i dve brdske baterije.] pravcem s. Tarčin - Ivan-sedlo - Konjic - s. Jablanica. Delovi italijanskog 6. armijskog korpusa i četničke snage nastupali su od Mostara obema obalama Neretve, dok je levom obalom ove reke, od Konjica ka Jablanici, nastupalo oko 2000 četnika. [U Mostaru su bile formirane 2 kolone: desna (3. bataljon 56. puka italijanske divizije -Marke- i oko 2.500 hercegovačkih četnika) i leva (2. bataljon 260. puka italijanske divizije -Murđe-, 2. bataljon 55. puka, 49. bataljon crnih košulja, jedna baterija italijanske divizije -Marke- i 2.500 crnogorskih četnika).]

⚔️ 21. 2. 1943. U s. Ravnom (kod Konjica) četničke i italijanske snage iz Mostara napale delove 2. proleterske NOU brigade, te posle žestoke borbe zauzele i spalile selo. Neprijateljske jedinice su imale 28 ranjenih, a 2. brigada 7 mrtvih i 20 ranjenih.

⚔️ 22. 2. 1943. U rejonu Brvačke planine (kod Konjica) italijanske, ustaške i četničke snage, nastupajući iz Konjica u više kolona, napale delove 3. proleterske udarne (sandžačke) brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ i posle žestoke borbe potisle ih prema Crvenim stijenama. Neprijatelj je imao preko 20 mrtvih i ranjenih, a 3. proleterska NOU (sandžačka) brigada 1 mrtvog, 3 ranjena i 2 nestala.

⚔️ 22. 2. 1943. Jedinice 3. udarne divizije NOVJ otpočele napad na italijanske snage, domobrane i četnike u Konjicu. Posle više uzastopnih napada i protivnapada i zbog pogoršanja situacije kod Prozora, VŠ NOV i POJ je 26. februara naredio da se obustavi napad na Konjic. Poginulo je 53 i ranjeno preko 150 neprijateljskih oficira i vojnika. I jedinice NOVJ su imale velike gubitke. Pored ostalih, poginuli su: komandant Mostarskog bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Miloš Kovačević, narodni heroj, vođa tenka i mitraljezac 3. udarne divizije NOVJ Leo Bruk, narodni heroj, politički komesar 5. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Karlo Batko, narodni heroj, komandir čete 5. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Ante Šarić (Rade Španac), narodni heroj, i komandir 1. čete 4. bataljona 5. crnogorske NOU brigade Zarija Vujošević, narodni heroj.

⚔️ 22. 2. 1943. Na liniji s. Bradina - Ivan-sedlo - s. Raštelica (kod Sarajeva) 1. proleterska NOU brigada i delovi 5. crnogorske NOU brigade napali nemačke i ustaško-domobranske snage, ali su posle osmočasovne borbe prinuđene na povlačenje u pravcu Konjica, uz gubitke od 12 ranjenih i 3 poginula, među kojima je bio i zamenik komandira 1. čete 3. bataljona 1. proleterske NOU brigade Đura Dimitrijević, narodni heroj.

⚔️ 23. 2. 1943. Kod s. Repovca (blizu Konjica) nemačke i ustaške snage napale delove 1. proleterske NOU brigade, ali su posle kraće borbe odbijene.

⚔️ 25. 2. 1943. Kod s. Velike (blizu Konjica) delovi nemačke borbene grupe -Anaker-, potpomognuti tenkovima, napali delove 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ u cilju probijanja ka s. Repovcu, ali su posle kraće borbe odbačeni u pravcu s. Bradine. Zapaljen je neprijateljski tenk.

⚔️ 2. 3. 1943. U rejonu s. Pokojišta (kod Konjica) delovi nemačke 718. pešadijske divizije iz Konjica napali jedinice 5. crnogorske NOU brigade. Posle žestokih dvodnevnih borbi dostigli su liniju s. Barmiš - s. Kralupi - s. Čelebić.

⚔️ 6. 3. 1943. Kod s. Jablanice (blizu Mostara) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ otpočele forsiranje r. Neretve. Na levu obalu su prešli tri bataljona 2. dalmatinske i tri bataljona 2. proleterske NOU brigade, razbili i odbacili četnike u pravcu Konjica i obrazovali mostobran. Time je omogućeno i prebacivanje ostalih jedinica i ranjenika.

⚔️ 7. 3. 1943. Treća udarna divizija NOVJ prešla u protivnapad desnom obalom r. Neretve ka Konjicu i u borbama do 10. marta protiv delova nemačke 718. pešadijske divizije, domobranskog 7. lovačkog puka, četnika i italijanskih snaga prešla r. Neretvu, zauzela Ostrožac i prešla na levu obalu r. Neretve.

⚔️ 14. 3. 1943. U rejonu s. Čičeva (kod Konjica) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ, 1 proleterske i 10. Hercegovačke NOU brigade razbile centar četničke odbrane, a sutradan, posle upornih borbi, prodrle i zauzele s. Glavatičevo. Četnici su se iduće noći povukli na liniju Krstac (k. 807) - Devojački kuk - Tjeme (trig. 1328) - Rat kamen (k. 1302) - Bahtijevica. Poginulo je 20, ranjeno 30 i zarobljeno 7 četnika dok su jedinice NOVJ imale 9 ranjenih i 4 mrtva, među kojima je bio i zamenik komandira 3. čete 3. bataljona 1. proleterske NOU brigade Dragoljub Božović Zuća narodni heroj.

⚔️ 23. 3. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio jedinice 5. crnogorske NOU brigade za pokazanu hrabrost i upornost u borbi protiv neprijatelja kod Prozora, Konjica, Nevesinja i drugih mesta.

⚔️ 28. 3. 1943. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 7. divizije NOVJ da sa 7. i 8. brigadom zatvara pravac Konjic - s. Glavatičevo i osigura bolnice na prostoru s. Glavatičevo, s. Bjelemić, Kalinovik.

⚔️ 30. 3. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito precizirao zadatke i naredio štabovima divizija: da 2. proleterska udarna divizija NOVJ obrazuje južnu grupu, forsira r. Drinu kod s. Broda i napadne Foču; da glavnina 1. proleterske udarne divizije NOVJ, kao severna grupa, pređe r. Drinu u rejonu s. Ustikoline i takođe napadne Foču; da 3. udarna divizija NOVJ, iz Nevesinjskog i Gatačkog polja, razbije četnike i oslobodi Gacko, Avtovac i druga uporišta, a da delovi 10. hercegovačke NOU brigade nastupaju ka Popovom polju; da 7. divizija NOVJ zatvori pravce: Konjic - s. Glavatičevo i s. Trnovo-Kalinovik, a 9. divizija NOVJ pravce: Mostar - Nevesinje - s. Plužine, Prijevorac - Nevesinjsko polje, Rujište-Čehoje i Lokve - s. Kula.

⚔️ 13. 6. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ, 10. hercegovačka NOU brigada, posle proboja preko r. Bistrice, odvojila se od Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ i iz s. Mrežice (kod Foče), preko pl. Treskavice, počela proboj u Hercegovinu, da bi tamo oživljavala borbu i razvlačila neprijateljske snage. [S tom brigadom je krenuo i Oblasni komitet KPJ za Hercegovinu. U vezi sa ovim Vrhovni komandant je uputio u rejon Prozora i okružno povereništvo za Prozor i Konjic, sa delom boraca ranijeg Prozorskog bataljona, radi obnove Ramskog NOP odreda.]

⚔️ 0. 8. 1943. U s. Podorašcu (kod Konjica) delovi 2. bataljona 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- zatvorili u kuću 36 Cigana i pobili ih ručnim bombama, a zatim kuću zapalili.

⚔️ 1. 8. 1943. Prelaskom 1. proleterske udarne i 7. divizije NOVJ preko ž. pruge Doboj-Sarajevo-Konjic otpočela ofanzivna dejstva šest divizija NOVJ u zapadnoj Bosni. U toku meseca ove su divizije prisilile jake nemačke, ustaške i domobranske snage da evakuišu preko 10 garnizona, pa su tako ponovo stvorile veliku povezanu slobodnu teritoriju.

⚔️ 10. 9. 1943. U s. Ljutoj (kod Konjica) Mostarski partizanski bataljon uništio vod domobrana i porušio hidrocentralu.

⚔️ 12. 12. 1943. Kod Konjica delovi 2. domobranske brdske brigade i bataljon nemačke 369. legionarske divizije napali Mostarski partizanski bataljon. Posle trodnevnih borbi neprijatelj je, uz manje gubitke, potisnuo Mostarski bataljon prema pl. Bjelašnici, zapalio s. Blace i opljačkao više drugih sela.

⚔️ 21. 12. 1943. Kod s. Žuglića (na pruzi Mostar-Sarajevo) delovi 9. krajiške udarne brigade i Ramskog NOP odreda 10, udarne divizije NOVJ oštetili oklopni voz i uništili teretni voz od 20 vagona s municijom i drugom ratnom opremom i namirnicama. Zbog brze intervencije nemačke i domobranske posade iz Konjica i Ostrošca izvučena je samo manja količina municije.

⚔️ 19. 4. 1944. Sa Prenja, iz Uloga, Kalinovika, s. Rakitnice i Konjica delovi četničkog Nevesinjskog i Drinskog korpusa i domobranske 2 brdske i 8. posadne brigade i jedna četa nemačke 369. legionarske divizije počeli koncentričan napad prema Konjičkoj župi u cilju razbijanja glavnine 27. udarne divizije NOVJ i Mostarskog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ. Zbog nestanka municije i zbog iscrpljenosti jedinica, 27. divizija se do 22. aprila izvukla preko pl. Treskavice u Miljevinu a glavnina Mostarskog NOP odreda na Bjelašnicu. Divizija je, u manjim sudarima, imala blizu 100 nestalih boraca, dok se Konjički bataljon Mostarskog NOP odreda osuo.

⚔️ 28. 4. 1944. U s. Grušči (kod Konjica) Konjička brigada četničkog Nevesinjskog korpusa u trodnevnim borbama s manjim obezbeđujućim delovima, uništila bolnicu Mostarskog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ. U borbi protiv četnika poginulo je oko 30 ranjenika, političkih radnika i boraca, a nekoliko ih je zarobljeno.

⚔️ 4. 5. 1944. Na pruzi Sarajevo-Konjic 4. bataljon 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ uništio teretni voz od 25 vagona i 2 lokomotive i neprijatelju naneo gubitke od 45 mrtvih i 6 zarobljenih vojnika.

⚔️ 8. 6. 1944. Zbog nemogućnosti da se održi u rejonu Konjica, novoformirana 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ krenula iz s. Solskove Kule (pod pl. Bitovnjom). Posle desetodnevnog marša, boreći se s milicijom i četnicima, ona se padinama planina: Bjelašnice, Visočice. Treskavice i Lelije probila u rejon Gacka, u sastav svoje divizije (istovremeno dopratila delegaciju omladine Hercegovine sa II kongresa USAOJ-a).

⚔️ 19. 6. 1944. Nemačke i ustaško-domobranske jedinice otpočele ofanzivna dejstva na prostoriju Travnik, D. Vakuf, Prozor, pruga Konjic-Sarajevo. Cilj im je bio da sa severa i severozapada nabace snage 1. proleterske udarne, divizije 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ i 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ na liniju Sarajevo-Konjic-Mostar. Posle višednevnih upornih borbi na masivima pl. Vranice i pl. Bitovnje, snage 1. proleterske udarne divizije prebacile su se preko pruge Sarajevo-Konjic, a 10. udarna divizija, manevrišući na masivima pl. Bitovnje i zabacujući se za leđa glavnini neprijateljskih snaga, ponovo je očistila svoju raniju prostoriju, zauzevši Prozor. U tim borbama neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 445 mrtvih i ranjenih. Gubici 10. divizije: 32 mrtva i ranjena borca.

⚔️ 19. 7. 1944. Jedan bataljon nemačke 7 SS divizije -Piinc Eugen- i po jedan bataljon 9. ustaške i domobranske 2. brdske brigade, napadom iz G. Vakufa, Rame i Konjica, zauzeli Prozor, potisnuvši 17. krajišku udarnu brigadu 10. udarne divizije NOVJ

⚔️ 25. 7. 1944. Kod s. Žuglića (na pruzi Ostrožac-Konjic) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ minom srušili nemački voz i uništili lokomotivu i 4 vagona. Poginulo je 12 a ranjena su 22 vojnika.

⚔️ 28. 7. 1944. Na pruzi Sarajevo-Konjic delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili lokomotivu i 7 vagona. Poginula su 22 a ranjeno je 18 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 9. 8. 1944. Na putu Sarajevo-Konjic 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napala nemačku kolonu jačine oko 200 motornih vozila. Neprijatelj je imao 30 mrtvih i 30 ranjenih. Uništena su 4 kamiona.

⚔️ 22. 8. 1944. Između s. Hadžića i s. Blažuja (na pruzi Sarajevo-Konjic) delovi Visočko-fojničkog NOP odreda 10. udarne divizije NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili lokomotivu i 4 vagona, te zaplenili 1 p. mitraljez, 2 puške i 1 pištolj.

⚔️ 5. 9. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: odobrava da 29. udarna divizija NOVJ formira još jednu brigadu u južnoj Hercegovini; nalaže da jedinice 2. udarnog korpusa NOVJ prodiru ka Boki, Konavlima i Dubrovniku; ističe da je područje Dubrovnika naročito važno, te na njemu treba aktivirati hrvatski narod, i da je Primorska operativna grupa obrazovana da bi aktivirala ceo primorski odsek, ali je na tome malo urađeno do sada; naglašava da u Konjicu i Kalinoviku, zbog važnosti toga rejona, treba obrazovati izvesna uporišta, te od Kalinovika, preko Trnova, prodirati ka Sarajevu, a Štab 2, udarnog korpusa NOVJ treba da napravi plan za rad na ovom području, pošto su snage 3. udarnog korpusa NOVJ zauzete dejstvima u severnom delu istočne Bosne.

⚔️ 6. 9. 1944. Anglo-američka avijacija bombardovala Konjic i srušila most na r. Neretvi.

⚔️ 9. 9. 1944. Prvi bataljon 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napao na Konjic, ali se, usled jakog otpora neprijatelja, morao povući. Neprijateljski gubici: 19 mrtvih i 12 ranjenih, a gubici 1. bataljona: 3 mrtva i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 7. 11. 1944. Sedamnaesta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ, posle osmočasovne borbe, odbila ispad 900 nemačkih vojnika, ustaša i domobrana iz Ostrošca, Konjica i s. Bradine ka s. Višnjevićima, s. Lisovinama, s. Bukovlju i istog dana zauzela ž. st. Podorašac. Neprijateljski gubici: 10 mrtvih, 19 ranjenih i 11 zarobljenih vojnika. Gubici 17. brigade, 4 mrtva i 2 ranjena borca. Zaplenjeno: 1 p. mitraljez, 1 automat, 8 pušaka, 4000 metaka i druga oprema.

⚔️ 27. 11. 1944. Koncentričnim napadom iz Nevesinja, Glavatičeva (kod Konjica) i s. Bijelog Polja (kod Mostara) jače snage nemačke 369. legionarske divizije odsekle 14. hercegovačku (omladinsku) udarnu brigadu 29. udarne divizije NOVJ i okružile je u rejonu s. Zimlje - s. Lakat. Brigada se 28/29. novembra, uz gubitke od 12 mrtvih, 16 ranjenih i 74 nestala borca, preko pl. Crne gore probila u Gornje nevesinjsko polje.

⚔️ 27. 11. 1944. Sedamnaesta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbila ispad delova nemačke 369. legionarske divizije i domobranske 2. brigade iz Konjica, Ostrošca i s. Rame prema Prozoru, nanevši im gubitke od 19 mrtvih, 7 ranjenih i 1 zarobljenog vojnika i zaplenivši 1 minobacač, 12 pušaka i 2000 metaka. Brigada je imala 7 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 12. 1944. Kod s. Gradca (na pruzi Sarajevo-Konjic) delovi 17. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ minom srušili neprijateljski transportni voz i zatim napali vojnike u vozu. U oštroj borbi neprijatelju su naneti gubici od oko 180 poginulih i 95 ranjenih vojnika. Oštećena je lokomotiva i 3 vagona, a 4 vagona su uništena. Brigada je imala 1 poginulog i 1 ranjenog borca.

⚔️ 22. 1. 1945. U rejonu s. Dramlje - pl. Konjiška gora (kod Slov, Konjica) jake nemačke snage okružile 13. slovenačku udarnu brigadu -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ. Posle višečasovne oštre borbe, u kojoj je pretrpela gubitke od 30 poginulih, 50 ranjenih i 60 nestalih, brigada se probila na južne padine pl. Pohorja.

⚔️ 5. 2. 1945. Sa okolnih položaja kod Konjica, posle tridesetočasovne borbe, 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, odbacila nemačke i ustaške snage u grad, nanevši im gubitke od oko 50 mrtvih i ranjenih, a sama je imala 2 mrtva i 9 ranjenih.

⚔️ 17. 2. 1945. Kod s. Pazarića (na pruzi Sarajevo-Konjic) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ razbili nemačku grupu koja je popravljala prugu i naneli joj gubitke od 40 mrtvih i 30 ranjenih.

⚔️ 18. 2. 1945. Između s. Pazarića i s. Hadžića (na putu Sarajevo-Konjic) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede nemačku kolonu jačine 500 vojnika i naneli joj gubitke od oko 50 mrtvih i ranjenih, uz sopstvene gubitke od 3 ranjena.

⚔️ 18. 2. 1945. Jedanaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ izvršila napad na posadu Konjica, ali napad nije uspeo zbog jakog otpora nemačkih jedinica i ustaša. Predalo se 30 domobrana i 7 oficira.

⚔️ 19. 2. 1945. Kod s. Binježeva (na putu Sarajevo-Konjic) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 23 mrtva, 34 ranjena i 1 zarobljenog. Uništeno je 7 kamiona.

⚔️ 21. 2. 1945. Jedinice 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ izvršile napad na nemačke i ustaške snage u Konjicu i Ostrošcu. Napad nije uspeo zbog jakog otpora neprijatelja. Poginulo je i ranjeno više neprijateljskih vojnika. Gubici jedinica 29. udarne divizije NOVJ: 17 mrtvih i 57 ranjenih.

⚔️ 3. 3. 1945. Goneći ostatke nemačke 369. legionarske divizije i ustaško-domobranske 9. brdske divizije 29. udarna divizija 2. udarnog korpusa JA oslobodila Konjic. Sutradan je, izbijanjem na Ivan-sedlo, završeno oslobođenje Hercegovine. Neprijatelj je pretrpeo osetne gubitke. U borbi kod Lukač mosta (sada: Bobotov most) poginuo je komandant 4. bataljona 10. hercegovačke udarne brigade JA Ivan Bobot, narodni heroj.

⚔️ 8. 5. 1945. Kod s. Bradine, pri povratku iz srednje Bosne, jake četničke snage završile dvodnevno prebacivanje preko komunikacije Sarajevo-Konjic na prostoriju pl. Bjelašnica - s. Rakitnica - s. Umoljani.

Dokumenti

📜 Izveštaj Kotarske oblasti u Konjicu od 22. avgusta 1941. velikoj župi Hum o otpremljenim Srbima u logor Gospić

📜 Izvještaj kotarske oblasti u Konjicu od 4 oktobra 1941 god. o situaciji u okolini Konjica i napadu na ustaško-žandarmerisku patrolu kod sela Borci

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 2 jula 1942 god. štabovima Prve i Treće proleterske brigade o načinu izvođenja prelaska preko komunikacija Sarajevo - Konjic i vršenja diverzija na njima

📜 Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 4 jula 1942 god. o borbama oko Jajca, Konjica i Pazarića

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 5 jula 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade za temeljito rušenje komunikacija Sarajevo - Konjic na otseku Raštelica - Brđani

📜 Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 7 jula 1942 god. o borbama sa partizanima oko Kreševa, Konjica i Prozora

📜 Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na prostoru Konjic - Ostrožac i predlog za dalje akcije u dolini Neretve i Rame

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 8 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o oslobođenju Konjica i nepravilnim postupcima jedinica Konjičkog bataljona pri oslobođenju Ostrošca

📜 Izvještaj zapovjednika Prve bojne Sedme pješačke pukovnije od 8 avgusta 1942 god. o zauzeću Konjica od strane partizana

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 18 septembra 1942 god. štabovima Desete (hercegovačke) i Pete (crnogorske) NOU brigade da se energičnije angažuju na komunikacijama Konjic - Mostar i ofanzivno dejstvuju ka Travniku

📜 Izvještaj Operativnog štaba Pete crnogoske NOU i Prve (Desete) hercegovačke NOU brigade od 1 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o koncentraciji neprijateljskih snaga na prostoru Konjic - Mostar i o napadu na Bugojno

📜 Izvještaj Operativnog štaba 5. crnogorske i 10. hercegovačke brigade od 6. oktobra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o koncentraciji četnika na prostoriji Mostar–Konjic i o akcijama kod Bugojna, Gornjeg Vakufa i Travnika

📜 Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20 februara 1943 god. o napadu jedinica NOV na Ramu, Jablanicu, Konjic i Bradinu

📜 Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa cd 22 februara 1943 god. o pokretu četnika iz Konjica u pravcu Jablanice i napadu jedinica NOV na Jablanicu

📜 Izvještaj Komande italijanske divizije Murge od 23 februara 1943 god. o napadu jedinica NOV na Konjic i o borbama četnika u dolini Neretve

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 25 februara 1943 god. o brojnom stanju neprijateljskih posada u Bugojnu, Kupresu, Turbetu, Konjicu, Ostrošcu, Pazariću i ostalim uporištima na pruzi Sarajevo - Mostar

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 26 februara 1943 god. Štabu Prve brigade za vršenje pritiska na neprijatelja na komunikaciji Raštelica-Konjic u vezi napada jedinica Treće NOU divizije na Konjic

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 26 februara 1943 god. štabovima bataljona i komandama jedinica za spriječavanje prodora neprijatelja u Konjic sa pravca Sarajeva

📜 Izvještaj Zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 27 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV oko Konjica i Bradine

📜 Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 9 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o četničkim jedinicama kod Konjica, njihovom moralu i o situaciji u Hercegovini

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 marta 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade da preda položaje kod Konjica Petoj crnogorskoj brigadi, odmaršuje za Drugom proleterskom divizijom i privremeno se stavi pod njenu komandu

📜 Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 18 marta 1943 god. o ulasku njemačkih jedinica u Drežnicu i povlačenju četnika iz Konjica u pravcu istoka

📜 Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila Mostar od 22 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV oko Konjica i Ivan Sedla

📜 Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 aprila 1943 Štabu Sedme NOU divizije da obezbedi pravac Konjic - Glavatičevo

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 17 aprila 1943 Štabu Sedme NOU divizije da obezbedi pravac Konjic - Glavatičevo i evakuiše zaraznu bolnicu

📜 Dnevni izvještaj 373 pješačke divizije od 18 juna 1943 god. o situaciji na sektoru Konjic - Travnik

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Konjicu od 8 avgusta 1943 god. o napadu jedinica NOV na Bradinu, Lukač Most, Brđane i Podorašac

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Konjicu od 13 septembra 1943 god. o napadu jedinica NOV na električnu centralu u Ljutoj

📜 Izvještaj Oružničke postaje Konjic od 14 oktobra 1943 god. o napadu jedinica NOV na domobranske posade u Bradini, Lukač mostu i Brđanima

📜 Izveštaj žandarmeriske stanice Konjice od 9 novembra 1943 god. o napadu partizana na Zreče

📜 Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o akcijama na prostoriji Konjic - Ostrožac - Rama u vremenu od 1 do 15 decembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 21 decembra 1943 god. Štabu Petog korpusa NOVJ o borbama na komunikacijama Konjic - Rama i Šujica - Ravno

📜 Izvještaj Mostarskog bataljona od 18 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Mostara i o akcijama na željezničkoj pruzi Konjic - Bradina

📜 Dopis komandanta Konjičke brigade od 8. aprila 1944. nemackoj komandi u Konjicu o borbama četnika protiv NOVJ i stavu prema Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

📜 Izveštaj komandanta Konjičke brigade od 8. maja 1944. Nemačkoj komandi u Konjicu o utrošku municije i molba za dodelu iste

📜 Izveštaj Štaba Konjičke brigade od 17. maja 1944. Nemačkoj komandi u Konjicu o dejstvima četnika na teritoriji brigade

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 30. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na područjima Drvara, Fojnice, Prozora, Konjica i Gacka

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na područjima Prijedor i Konjic - Prozor

📜 Bojna relacija Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 24. jula 1944. Zapovjedništvu 3. zbornog područja o rasporedu jedinica na željezničkoj pruzi Sarajevo - Konjic - Mostar i o izviđačkoj djelatnosti u junu

📜 Bojna relacija Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 26. jula 1944. Zapovjedništvu 3. zbornog područja o rasporedu jedinica na željezničkoj pruzi Sarajevo - Konjic - Mastar i o izviđačkoj djelatnosti u maju

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 26. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke brodove kod Karlobaga i Jablanca i o izviđanju područja Zeljuša-Jablanica-Konjic i komunikacije Gacko-Nevesinje

📜 Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 3. septembra 1944. štabu 10. NOU divizije o dejstvima u avgustu na sektoru Konjic - Ivan-Sedlo

📜 Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 5. septembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o rušenju na komunikaciji Raštelica - Konjic i o napadu na Ivan-Sedlo i Bradinu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 10. septembra 1944. o napadu na nemačke snage u Tkonu (na otoku Pašmanu) i na železničku stanicu u Konjicu, o pratnji britanskih transportnih aviona i o izviđanju pomorskog saobraćaja na srednjem Jadranu

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. septembra 1944. o borbama oko Konjica i Kiseljaka

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 23. septembra 1944. o izviđanju komunikacije Željuša-Konjic i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke brodove kod Jablanca

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 28. septembra 1944. o borbama oko Banje Luke, Konjica, Rogatice i Trebinja

📜 Izvještaj Štaba 10. divizije od 7. oktobra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u septembru na prostoriji Konjic - Kiseljak - Travnik - Bugojno

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. oktobra 1944. o borbama oko Konjica, Goražda i Prače

📜 Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 28. oktobra 1944. za dejstva oklopnih vozova Neretva i Lisac na komunikaciji Konjic - Aleksin Han

📜 Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 30. oktobra 1944. zapovjedništvima 2. i 9. gorske pukovnije o rasporedu i zadacima na komunikaciji Konjic - Raštelica

📜 Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 30. oktobra 1944. zapovjedništvima 2. i 9. gorske pukovnije o određivanju komandanata pojedinih odsjeka osiguranja na komunikaciji Konjic - Raštelica

📜 Izvještaj Štaba 10. divizije od 5. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u oktobru na prostoru Konjic - Zenica - Travnik

📜 Izvještaj Štaba 10. divizije od 5. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u oktobru na prostoru Konjic - Zenica - Travnik

📜 Naređenje zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 11. novembra 1944. štabovima 2. i 9. gorske pukovnije i 9. topničkog sklopa za dejstva na sektoru Konjic - Vrdolje

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 13. novembra 1944. o borbama na području Knina, Ogulina, Konjica i Kreševa

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. novembra 1944. o borbama na sektoru Konjica, Bihaća, Bosanskog Novog i Drinjače

📜 Bojna relacija Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 28. novembra 1944. dostavljena Zapovjedništvu 3. zbornog područja o dejstvima u julu na komunikaciji Konjic - Hadžići

📜 Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 29. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Bradina - Konjic - Prozor

📜 Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 29. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Bradina - Konjic - Prozor

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. novembra 1944. o borbama na sektoru Konjica i Zenice

📜 Izvještaj Štaba 10. divizije od 3. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u novembru na području Konjica, Visokog i Zenice

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. decembra 1944. o borbama na području Konjica i Banje Luke

📜 Izvještaj Štaba 10. divizije od 2. januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Konjic - Busovača

📜 Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 15. februara 1945. Štabu 14. hercegovačke omladinske brigade za dejstvo na komunikaciji Konjic - Ostrožac

📜 Izvještaj Štaba 29. divizije od 28. februara 1945. Štabu 2. korpusa NOVJ o situaciji na prostoru Mostar - Konjic - Ivan-Sedlo

Fotografije

Povezane odrednice

Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ 11. hercegovačka udarna brigada Bitka na Neretvi Glavatičevo 2. gorski zdrug (NDH) 154. pešadijska divizija Murge 6. italijanski armijski korpus Bolnice u oslobodilačkom ratu Kalinovički partizanski odred 2. udarni korpus NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Prozor Borbe u Hrvatskoj 1944. 10. krajiška divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1942. Hercegovački partizanski odred 29. hercegovačka divizija NOVJ 369. legionarska divizija (vražja) Mostar Operacija Weiss Sarajevska operacija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Sarajevo Omladina u ratu 2. proleterska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hercegovini 1943. Bitka za Prozor 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 10. hercegovačka udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Zenica 1. proleterska divizija NOVJ Partizanska avijacija Travnik 7. banijska divizija NOVJ 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 1. lovačka eskadrila NOVJ Bugojno Zasede u oslobodilačkom ratu 718. pešadijska divizija Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Nevesinjski korpus JVuO Britanija i Jugoslavija Četnici u drugom svetskom ratu Gacko Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 2. proleterska udarna brigada Gornji Vakuf 7. krajiška udarna brigada Nevesinje Josip Broz Tito Ranjenici u ratu Ustanak u NDH 9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja Borbe u Hercegovini 1945. Politički komesari u NOR-u 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Sjevernohercegovački partizanski odred 17. krajiška udarna brigada Borbe u Hercegovini 1944. 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bitka za Konjic 1943. Ustanak u Hercegovini 1941. Kalinovik 1. proleterska udarna brigada Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Operacija Schwarz Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944.