Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

11. hercegovačka udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 33 hronoloških zapisa, 88 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 13. 10. 1943. U s. Ublima (kod Bileće) formirana 2. udarna grupa bataljona 10. hercegovačke NOU brigade (kasnije: 2. odnosno 11. hercegovačka NOU brigada).

⚔️ 15. 12. 1943. U Vrbovskom jedinice 18. divizije NOVJ i 3. brigada 13. divizije NOVJ opkolile i napale delove 10. ustaškog bataljona i domobranski 2. železničko-stražarski bataljon. Borbe su vođene neprekidno do 20. decembra, kada su se u Vrbovsko probile nemačko-ustaške snage, koje su se zatim, 23. decembra, s napadnutom posadom povukle u Ogulin, a jedinice NOVJ su zaposele mesto. Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 45 ranjenih, jedinice NOVJ 22 mrtva i 35 ranjenih.

⚔️ 1. 3. 1944. Manji delovi nemačke 369. legionarske divizije i četničke Gatačke brigade potisnuli delove 11. hercegovačke udarne brigade i Severnohercegovačkog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ i Nikšićkog NOP odreda i zauzeli Gacko.

⚔️ 28. 3. 1944. Otpočele trodnevne borbe na Zegulji (na putu Stolac-Ljubinje) u kojima su 11. hercegovačka udarna brigada i Južnohercegovački NOP odred 29. udarne divizije NOVJ sprečili delove nemačke 369. legionarske divizije (do dva bataljona pešadije, divizion artiljerije i tenkovska četa), sa delovima četničke Ljubinjske i Stolačke brigade da se iz Stoca probiju za Trebinje i naneli im gubitke od 65 mrtvih.

⚔️ 29. 3. 1944. Bataljon 11. hercegovačke NOU brigade i bataljon Južnohercegovačkog NOP odreda zauzeli s. Osojnik i s. Trsteno (kod Dubrovnika), razbivši vod nemačke 369. legionarske divizije i četu milicije domobranske 9. posadne brigade. Poginulo je 15 a zarobljeno 9 neprijateljskih vojnika i uništen je kamion.

⚔️ 0. 4. 1944. Kod s. Džepi (blizu Konjica), zbog neobaveštenosti, došlo do sukoba između čete 11. hercegovačke udarne brigade i čete Mostarskog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ. Ranjeno je 5 boraca i poginula su 3 borca. Među poginulima se nalazio i komandant Mostarskog bataljona Mostarskog NOP odreda Ahmed Pintul, narodni heroj.

⚔️ 5. 4. 1944. U višečasovnoj borbi na Zegulji (na putu Stolac-Ljubinje) 11. hercegovačka udarna brigada i manji delovi Južnohercegovačkog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ slomili napad dva nemačka bataljona (po jedan bataljon iz nemačke 118. lovačke i 369. legionarske divizije), 100 četnika i 6 tenkova, te ih, uz gubitke od oko 50 mrtvih vojnika i 2 oštećena tenka, povratili u Stolac.

⚔️ 8. 4. 1944. U s. Prebilovcima (kod Čapljine) delovi 11. hercegovačke udarne brigade i Južnohercegovačkog NOP odreda 29, udarne divizije NOVJ zarobili četu četničke Neretvanske brigade, a potom razbili po jednu kombinovanu četu iz nemačke 118. lovačke divizije i ustaškog 5. železničkog bataljona koje su intervenisale iz Čapljine i Gabele. Zarobljeno je 45 četnika i 7 nemačkih vojnika, dok su na bojištu ostala 43 poginula neprijateljska vojnika. Zaplenjena su 4 p. mitraljeza, 3 minobacača, 2 automata, 63 puške i oko 10.000 metaka.

⚔️ 20. 4. 1944. U s. Zalomu (kod Nevesinja) delovi Severnohercegovačkog NOP odreda i 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ, posle kraćeg otpora, savladali jednu četu četničke 1. nevesinjske brigade, zarobivši 40, ubivši 1 i ranivši 3 četnika.

⚔️ 1. 5. 1944. Glavnina četničkog Nevesinjskog korpusa, ojačana manjim delovima nemačke 369. legionarske divizije i domobranske 9. posadne brigade (oko 2000 vojnika), napadom iz Gacka i Nevesinja odbacila delove 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ preko komunikacije Gacko-Bileća i do 3. maja delom snaga prodrla u Bileću, dok su ostale snage udarom u leđa preko pl. Trusine odbačene u polazne garnizone. U trodnevnim borbama neprijatelj je imao blizu 50 mrtvih i preko 50 ranjenih. Severnohercegovački NOP odred i delovi 10. i 11. hercegovačke udarne brigade imali su 35 mrtvih i ranjenih i oko 30 nestalih.

⚔️ 6. 5. 1944. U s. Džinovoj Mahali (kod Nevesinja) 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ iznenadnim udarom razbila 2. nevesinjsku brigadu četničkog Nevesinjskog korpusa, nanevši joj gubitke od 17 poginulih, oko 20 ranjenih i 4 zarobljena. Brigada je imala 2 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 5. 1944. Četnički Nevesinjski korpus, dva bataljona nemačke 369. legionarske divizije i jedan bataljon domobranske 9. posađne brigade iz Gacka i Nevesinja počeli konvergentan napad na glavninu 29, udarne divizije NOVJ. U četvorodnevnim borbama, počesnim razbijanjem kolona koje su - vršeći represalije - bile prodrle do s. Davidovića (kod Bileće), 10. i 11. hercegovačka udarna brigada i Severnohercegovački NOP odred odbacili su neprijatelja u polazne garnizone. Prema nepotpunim podacima, u tim borbama je poginulo 113 nemačkih vojnika i 87 četnika, a ranjeno 170 neprijateljskih vojnika. Dvadeset deveta divizija je imala 18 mrtvih, 38 ranjenih i 50 nestalih boraca. U borbi sa četnicima na Gatu (kod Avtovca) zarobljen je (i kasnije streljan) pomoćnik političkog komesara čete iz 11, hercegovačke udarne brigade Mileta Okiljević, narodni heroj.

⚔️ 14. 5. 1944. Naredbom Štaba 29. udarne divizije NOVJ, od Mostarskog NOP odreda i 4. bataljona 11. hercegovačke NOU brigade formirana 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 29. 5. 1944. Delovi četničkog Trebinjskog korpusa iz Stoca i Nevesinjskog korpusa iz Nevesinja i Gacka, oko tri bataljona nemačke 369. legionarske divizije i jedna četa 13. SS divizije -Handžar- počeli napad na 29. udarnu diviziju NOVJ u istočnoj Hercegovini. Dok su Južnohercegovački i Severnohercegovački NOP odredi i 10. i 11. hercegovačka udarna brigada sprečavali dublje prodore, dotle su 12. hercegovačka i 2. dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napadom na četnički garnizon u Bileći prisilile neprijatelja na pregrupisavanje. Time je 29. udarnoj diviziji NOVJ omogućeno da neprijateljske kolone odbaci u polazne garnizone. Divizija je u petodnevnim borbama imala 22 mrtva, 16 ranjenih i oko 20 nestalih boraca, a gubici neprijatelja procenjeni su na preko 200 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 15. 6. 1944. Po naređenju Štaba 29. udarne divizije NOVJ rasformiran Severnohercegovački NOP odred. Njegovim ljudstvom su popunjene 10. i 11. hercegovačka udarna brigada. Sitnički partizanski bataljon je osamostaljen i preimenovan u Sitnički NOP odred.

⚔️ 9. 7. 1944. Jedanaesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ zauzela Kozarac (kod Prijedora) koji su branile ustaše. U borbi je poginulo 206 a ranjeno 58 ustaša, dok je 11. brigada imala 8 mrtvih i 16 ranjenih boraca.

⚔️ 10. 7. 1944. Iz Gacka četnička Gatačka brigada, ojačana 2. bataljonom 370. puka nemačke 368 legionarske divizije i 3. mitraljeskim bataljonom domobranske 9. posadne brigade, izvršila ispad da bi zauzela prevoj Kobilju glavu i greben pl. Somine. Sutradan je 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ protivnapadom odbacila neprijatelja na polazne položaje. Po nepotpunim podacima neprijatelj je imao 10 mrtvih i 39 ranjenih, a jedinice NOVJ (s komandama mesta Gacko i Golija) - 11 mrtvih, 18 ranjenih i 10 nestalih boraca.

⚔️ 23. 8. 1944. Na putu Prijedor-Ljubija delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali ustašku kolonu. Poginulo je 36 ustaša, među kojima i 1 poručnik. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 21 puška i 2000 metaka. Uništena su petora kola sa zapregom. Gubici delova 11. brigade: 3 ranjena borca.

⚔️ 2. 9. 1944. Jedanaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ oslobodila Gacko, razbivši u iznenadnom noćnom napadu u rejonu Avtovca, delove četničke Gatačke brigade. Poginulo je 9 četnika, a 11. brigada je imala 5 ranjenih boraca.

⚔️ 16. 9. 1944. Jedanaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ zauzela Kalinovik, odbacivši Kalinovičku brigadu četničkog Drinskog korpusa u s. Miljevinu (kod Kalinovika).

⚔️ 21. 9. 1944. Četnička Kalinovička brigada Drinskog korpusa ušla u Kalinovik, koji je prethodnog dana napustila 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ zbog napada četničke Grupe jurišnih korpusa prema Gacku.

⚔️ 25. 9. 1944. Posle kraće borbe kod s. Obija, 2. bataljon 11. hercegovačke udarne brigade i Kalinovički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ zauzeli Kalinovik, odbacivši Kalinovičku brigadu četničkog Drinskog korpusa prema s. Miljevini.

⚔️ 29. 9. 1944. Jače četničke snage iz rejona Foče počele napad na Kalinovik. Po dva bataljona 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi-, Konjički i Kalinovički NOP odred, posle dvočasovnih borbi, odbili su napad i sprečili prodor četničke grupacije u južnu Hercegovinu.

⚔️ 4. 10. 1944. Delovi četničkog Drinskog i Romanijskog korpusa (oko 1500 četnika) zauzeli Kalinovik, ali su ga sutradan, protivnapadom, povratili dva bataljona 11. hercegovačke udarne brigade i Konjički i Kalinovički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 22. 10. 1944. Kod s. Rajaea (blizu Kavadaraca) 11. makedonska brigada 41. divizije NOVJ napala nemačku kolonu i uništila 6 neprijateljskih kamiona, 2 oklopna automobila i 3 motocikla. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i 45 ranjenih vojnika, a 11. brigada je imala 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

⚔️ 12. 11. 1944. Na pruzi Lašva-Kakanj delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ razbili jaču nemačko-ustašku grupu koja je osiguravala prugu i porušili 500 m železničke pruge. Neprijateljski gubici: 18 mrtvih i 13 ranjenih vojnika. Gubici delova 11. brigade: 3 ranjena borca.

⚔️ 26. 11. 1944. Posle desetočasovne oštre borbe 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ odbila ispad oko 450 nemačkih vojnika i ustaša iz Busovače ka Travniku, nanevši im gubitke od 65 mrtvih i 55 ranjenih. Gubici 11. brigade: 2 mrtva i 14 ranjenih.

⚔️ 30. 11. 1944. Jedinice nemačke 369. legionarske divizije (oko tri bataljona pešadije i divizionom artiljerije) ispadom iz Nevesinja odbacile delove 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi- na liniju Vjetreno - s. Plužine. U toku napada ojačane vodom tenkova i dvema baterijama brdskih topova, 11. i 2. brigada su sutradan protivnapadom odbacile neprijatelja u polazni garnizon. Pri povlačenju neprijatelj je uništio mostove na r. Zalomki (kod s. D. Drešnja i Ovčijeg broda). Prema nepotpunim podacima jedinice NOVJ su imale oko 50 boraca izbačenih iz stroja, a uništen je i 1 tenk.

⚔️ 2. 12. 1944. Na putu Busovača-Kiseljak delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napali nemačku motorizovanu kolonu (5 kamiona s vojnicima i 1 tenk). Posle žestoke borbe oni su je razbili. Gubici neprijatelja: 50 mrtvih vojnika i 2 uništena i 2 oštećena kamiona. Delovi 11. brigade su imali 11 mrtvih i 1 ranjenog borca.

⚔️ 7. 12. 1944. Posle petočasovne borbe glavnina 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbila ispad jačih neprijateljskih snaga iz Busovače ka s. Očeniću i s. Rađenovićima i nanela im gubitke od 47 mrtvih i 35 ranjenih vojnika. Gubici 11. brigade: 5 mrtvih i 3 ranjena borca.

⚔️ 5. 2. 1945. Sa okolnih položaja kod Konjica, posle tridesetočasovne borbe, 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, odbacila nemačke i ustaške snage u grad, nanevši im gubitke od oko 50 mrtvih i ranjenih, a sama je imala 2 mrtva i 9 ranjenih.

⚔️ 18. 2. 1945. Jedanaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ izvršila napad na posadu Konjica, ali napad nije uspeo zbog jakog otpora nemačkih jedinica i ustaša. Predalo se 30 domobrana i 7 oficira.

⚔️ 19. 2. 1945. Posle četvorodnevne borbe protiv delova nemačke pukovske borbene grupe -Eberlajn- i ustaške 11. brigade, 4. udarna divizija 5. udarnog korpusa NOVJ, ojačana po jednom brigadom iz 10. udarne i 39. divizije NOVJ, oslobodila Travnik. Poginulo je i ranjen veliki broj neprijateljskih vojnika. Jedinice NOVJ su imale 60 mrtvih i 130 ranjenih. Zaplenjene su velike količine oružja i druge ratne opreme.

Dokumenti

📜 Izvještaj Jedanaeste brigade od 8 septembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o rasporedu jedinica i povlačenju neprijatelja prema Banjoj Luci

📜 Izveštaj Obaveštajnog centra Četrnaeste divizije od 7 oktobra 1943 Obaveštajnom centru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o organizaciji službe i o borbi Jedanaeste udarne brigade kod Studene Gore

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste brigade od 18 oktobra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o razbijanju neprijateljske kolone koja je krenula iz Ivanjske

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 12. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o uspostavljanju veze s Imotskim NOP odredom i Jedanaestom brigadom

📜 Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije od 18. studenog 1943. da se od Neretvanskog NOP odreda formira 4. bataljon Jedanaeste brigade, od Imotskog NOP odreda 5. bataljon ove brigade a s Makarskim odredom popune ostale brigade

📜 Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije NOVJ od 25. studenog 1943. Štabu Jedanaeste brigade za formiranje novog Neretvanskog i Makarskog NOP odreda

📜 Ratni izvještaj Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 19 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o napadima dijelova Jedanaeste brigade na Drvenik i dijelova Dvanaeste brigade na Mali i Dugi Rat

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Jedanaeste brigade Dvadesetšeste divizije NOVJ za period od 1. studenog do 19. prosinca 1943. godine

📜 Izvještaj Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 19. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o napadima dijela Jedanaeste brigade na Drvenik i dijelova Dvanaeste brigade na Mali i Dugi Rat

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 17 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Bileće i oko Nevesinja

📜 Izveštaj rukovodioca SKOJ-a 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 18. januara 1944. o organizaciji i radu omladine

📜 Izvještaj Jedanaeste hercegovačke brigade od 23 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na sektoru Bileća

📜 Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 27 januara 1944 za formiranje Trećeg bataljona Jedanaeste brigade

📜 Relacija Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade Štabu Dvadeset devete NOU divizije o radu i dejstvu Brigade od 16. do 31. januara 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 3. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Bileće

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 11. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbi na prostoru Gornja Meka Gruda — Ivan do

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 13. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbama kod Meke Grude

📜 Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 15. februara godine 1944. Štabu Jedanaeste brigade za prenos ranjenika u Rioca

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 15. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbi na Te-garinoj gredi i Vardaru

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 15. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizaciji partijskog rada

📜 Brojno stanje ljudstva i naoružanja Jedanaeste hercegovačke NOU brigade na dan 16. februara 1944. godine

📜 Zapovijest Štaba Jedanaeste hercegovačke NOU brigade od 24. februara 1944. potčinjenim jedinicama za prebacivanje na prostor Mokri Do — Pilatovci — Vuči Do

📜 Zapovijest Štaba Jedanaeste hercegovačke NOU brigade od 29. februara 1944. Štabu Trećeg bataljona za prebacivanje na prostor Kifino Selo — Gračanica i zatvaranje pravca Nevesinje — Gacko

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste hercegovačke NOU brigade od 29. februara 1944. Štabu Pivskog partizanskog bataljona za prebacivanje u Gacko

📜 Relacija Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 1. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbama u februaru

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 3. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o napadu na Bileću

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 3. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na sektorima Bileće i Gacka

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 12. marta 1944. štabovima Desete i Jedanaeste hercegovačke brigade za prebacivanje na prostor Plane i Zegulje i za zatvaranje pravca ka Dabru

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 18. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji u južnoj Hercegovini

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 28. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o dejstvu od 24. do 27. marta

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 28. marta 1944. štabovima bataljona da spriječe prodor neprijateljskih snaga iz Stoca za Ljubine

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 31. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbama na prostoru Stolac - Ljubinje

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 11. aprila 1944. Štabu 29. NOU divizije o neprijateljskim snagama u Stocu i o borbama u Pribilovcima

📜 Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 12. aprila 1944. Štabu 11. hercegovačke brigade za dejstvo na komunikacijama Stolac - Dabar i Stolac - Ljubinje

📜 Naređenje Štaba 10. hercegovačke brigade od 15. aprila 1944. štabovima 3. bataljona 11. hercegovačke brigade, 5. bataljonu i Sitničkom bataljonu za vršenje pritiska na Bileću i za napad na Kukun i Osmić-Gomile

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 24. aprila 1944. Štabu 29. NOU divizije o rasporedu brigade na prostoru Ubosko - Poljice - Zegulia, o rušenju komunikacija na Suvoviću i Trusini i o napadu na Svitavu

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 30. aprila 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvu brigade na prostoru Stolac - Ljubinje

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 7. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Trusinskog polja. Džinov Do - Džinova Mahala - Lastavica i Slato - Grad - Glog

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 10. maja 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju i političkom radu partijske i skojevske organizacije od 15. februara do 10. maja

📜 Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 16. maja 1944. Štabu 11. hercegovačke brigade za razbijanje neprijateljskih snaga na sektoru Gacka i za zatvaranje pravca od Avtovca ka Plani

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 16. maja 1944. Štabu 29. divizije o borbama na prostoru Gat - Stepen - Vis - Kita - Kobilja glava

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 21. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na prostoru Gacko - Stepen - Gat

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije na dan 31. maja 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 2. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama u rejonu Kobilja Glava - Velika i Mala kita

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 3. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama i rasporedu u rejonu Stepen-grad i Stepen vis

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 5. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvu brigade 3. i 4. juna

📜 Petnaestodnevni izveštaj brigadnog komiteta SKOJ-a. 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 15. jula 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Hercegovinu o radu brigadne skojevske organizacije

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 23. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o napadu na Avtovac i Gacko

📜 Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 28. jula 1944. štabovima 10. i 11. hercegovačke brigade da zatvore pravce Nevesinje - Bileća i Gacko - Bileća

📜 Brojno stanje ljudstva, stoke i naoružanja 11. hercegovačke NOU brigade na dan 31. jula 1944. godine

📜 Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 2. avgusta 1944. Štabu 11. hercegovačke brigade za prebacivanje na gatačku i nevesinjsku površ i za dejstvo na komunikaciju Gacko - Nevesinje

📜 Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 2. avgusta 1944. dostavljena Štabu 29. NOU divizije

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 4. avgusta 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju i partijsko-političkom radu u brigadi

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 9. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na prostoru Dramešina - Brajčevići - Ravni

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 14. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Avtovac - Samobor - Gat

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 18. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na sektoru Gacka i o dolasku 6. proleterske divizije Nikola Tesla u Izgore

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 23. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na sektoru Gacka i o dolasku jedinica 12. korpusa NOVJ u Kazance

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 27. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Kobilja glava - Stepen

📜 Zapovijest Štaba 11. hercegovačke NOU brigade od 1. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za noćni napad na Avtovac i Gacko

📜 Izveštaj štaba Jedanaeste brigade od 1. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o napadu na žel. stanicu Glišić

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 2. septembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o oslobođenju Avtovca i Gacka

📜 Zapovijest štaba 11. hercegovačke NOU brigade od 4. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Kulu Fazlagić

📜 Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 5. septembra 1944. dostavljena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima Brigade u avgustu na području Gacka

📜 Telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 6. septembra 1944. god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbi Jedanaeste brigade kod s. Stracin i razbijanju ofanzive Sedamnaeste bugarske divizije na Plačkovici od strane Četvrte brigade

📜 Zapovijest načelnika Štaba 29. NOU divizije od 10. septembra 1944. Štabu 11. hercegovačke brigade za dejstvo na četnike koncentrisane u širem rejonu Gacka i Nevesinja

📜 Zapovijest načelnika Štaba 29. NOU divizije od 15. septembra 1944. štabovima italijanske 2. partizanske brigade divizije Garibaldi i 11. hercegovačke brigade za obezbjeđenje Gacka

📜 Obavještenje Štaba 29. divizije od 20. septembra 1944. štabu 11. hercegovačke brigade o depeši Vrhovnog štaba NOV i POJ o opštoj situaciji u zemlji i o daljim zadacima

📜 Obavještenje Štaba 29. NOU divizije od 24. septembra 1944. Štabu 11. hercegovačke brigade o situaciji u Hercegovini i naređenje za izvršenje ranije postavljenih zadataka

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva 11. hercegovačke NOU brigade sa stanjem na dan 30. septembra 1944. godine

📜 Izveštaj štaba Četrdeset prve NO divizije od 6. oktobra 1944. god. štabu Druge operativne zone o borbama Devete, Desete i Jedanaeste brigade na sektoru Gradsko – Demir Kapija

📜 Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 22. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Devete, Desete i Jedanaeste brigade

📜 Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 25. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rezultatima borbi Devete i Jedanaeste brigade od 15–25. oktobra na putu Drenovska Klisura – Demir Kapija, Demir Kapija – Đevđelija i o jačini i rasporedu nemačkih jedinica u Bitolju, Prilepu i okolnim selima

📜 Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 3. novembra 1944. upućena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na području Kalinovik - Nevesinje

📜 Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 3. novembra 1944. upućena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na području Kalinovik - Nevesinje

📜 Izveštaj komiteta SKOJ-a 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 10. novembra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Hercegovinu o organizacionom stanju, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 2. decembra 1944. Štabu 14. hercegovačke (omladinske) brigade za zaposjedanje položaja sjeverno od Nevesinja i sadejstvo sa 11. hercegovačkom brigadom

📜 Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 3. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o akciji tenkovske grupe kod Kifinog Sela u sadejstvu sa 11. hercegovačkom brigadom

📜 Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 4. decembra 1944. dostavljena štabu 29. NOU divizije o dejstvima ove brigade na prostoru Kifino Selo - Ulog - Kalinovik - Trnovo u novembru

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 11. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama protiv četnika na sektoru Kalinovik - Miljevina - Dobro Polje

📜 Pismo rukovodioca SKOJ-a 11. brigade 4. NOU divizije od 30. decembra 1944. bataljonskim komitetima o savetovanju SKOJ-a Brigade koje je održano 21. decembra

📜 Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 1. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Foča - Trnovo

📜 Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 31. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u januaru na prostoru Foča - Trnovo

📜 Mesečni izveštaj političkog komesara 11. udarne brigade od 2. februara 1945. političkom komesaru 29. NOU divizije o vojno-političkom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 7. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na sektoru Konjica

📜 Izvještaj štaba 11. hercegovačke brigade od 20. februara 1945. štabu 29. NOU divizije o dejstvima na sektoru Konjica

📜 Mesečni. izveštaj političkog komesara 11. udarne brigade od 1. marta 1945. političkom komesaru 29. udarne divizije JA o političkom i kulturno-prosvetnom radu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 8 marta 1945 god. štabovima Četvrte brigade, Prve brigade KNOJ-a i Jedanaeste brigade Treće armije NOVJ za pojačanje kontrole i eventualne odbrane leve obale Dunava na otseku s. Bukin - Bačko Novo Selo

📜 Naređenje Štaba 29. udarne divizije JA od 18. marta 1945. Štabu 11. hercegovačke udarne brigade da jednim bataljonom izbije na prostor Umoljani i da izvrši napad ka Umčanima

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe na Jadranu 1943. Imotski 9. dalmatinska divizija NOVJ Kiseljak 13. SS divizija Handžar Glavni štab Makedonije Kalinovički partizanski odred Četnička golgota Sniježničko-trusinska operacija Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 118. lovačka divizija Romanijski korpus JVuO Demir Kapija Bitka za Prijedor 1944. Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Gatačka četnička brigada Vrhovni štab NOVJ Nikšićki partizanski odred Italijanski partizani 369. legionarska divizija (vražja) Čapljina Trebinjski korpus JVuO 11. krajiška udarna brigada Stolac Saradnja četnika sa okupatorom Travnik 13. primorsko-goranska divizija NOVJ 39. krajiška divizija NOVJ Kozara u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 10. hercegovačka udarna brigada 41. makedonska divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. Divizija Garibaldi SKOJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Makarska 6. lička proleterska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Narodni heroji Jugoslavije Trebinje Gacko Mornarica NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu 26. dalmatinska divizija NOVJ Prijedor Dubrovnik 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Foča Kalinovik Nevesinjski korpus JVuO 29. hercegovačka divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1945. Konjic Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Drinski korpus JVuO 4. krajiška divizija NOVJ 2. udarni korpus NOVJ Sjevernohercegovački partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Borbe u Sremu 1945. Borbe u Hercegovini 1943. Bileća Centralni komitet KPJ Nevesinje Glavni štab Slovenije Južnohercegovački partizanski odred Ljubinje Borbe u Hercegovini 1944. Omladina u ratu