Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

11. hercegovačka udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 33 hronoloških zapisa, 88 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 13. 10. 1943. U s. Ublima (kod Bileće) formirana 2. udarna grupa bataljona 10. hercegovačke NOU brigade (kasnije: 2. odnosno 11. hercegovačka NOU brigada).

⚔️ 15. 12. 1943. U Vrbovskom jedinice 18. divizije NOVJ i 3. brigada 13. divizije NOVJ opkolile i napale delove 10. ustaškog bataljona i domobranski 2. železničko-stražarski bataljon. Borbe su vođene neprekidno do 20. decembra, kada su se u Vrbovsko probile nemačko-ustaške snage, koje su se zatim, 23. decembra, s napadnutom posadom povukle u Ogulin, a jedinice NOVJ su zaposele mesto. Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 45 ranjenih, jedinice NOVJ 22 mrtva i 35 ranjenih.

⚔️ 1. 3. 1944. Manji delovi nemačke 369. legionarske divizije i četničke Gatačke brigade potisnuli delove 11. hercegovačke udarne brigade i Severnohercegovačkog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ i Nikšićkog NOP odreda i zauzeli Gacko.

⚔️ 28. 3. 1944. Otpočele trodnevne borbe na Zegulji (na putu Stolac-Ljubinje) u kojima su 11. hercegovačka udarna brigada i Južnohercegovački NOP odred 29. udarne divizije NOVJ sprečili delove nemačke 369. legionarske divizije (do dva bataljona pešadije, divizion artiljerije i tenkovska četa), sa delovima četničke Ljubinjske i Stolačke brigade da se iz Stoca probiju za Trebinje i naneli im gubitke od 65 mrtvih.

⚔️ 29. 3. 1944. Bataljon 11. hercegovačke NOU brigade i bataljon Južnohercegovačkog NOP odreda zauzeli s. Osojnik i s. Trsteno (kod Dubrovnika), razbivši vod nemačke 369. legionarske divizije i četu milicije domobranske 9. posadne brigade. Poginulo je 15 a zarobljeno 9 neprijateljskih vojnika i uništen je kamion.

⚔️ 0. 4. 1944. Kod s. Džepi (blizu Konjica), zbog neobaveštenosti, došlo do sukoba između čete 11. hercegovačke udarne brigade i čete Mostarskog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ. Ranjeno je 5 boraca i poginula su 3 borca. Među poginulima se nalazio i komandant Mostarskog bataljona Mostarskog NOP odreda Ahmed Pintul, narodni heroj.

⚔️ 5. 4. 1944. U višečasovnoj borbi na Zegulji (na putu Stolac-Ljubinje) 11. hercegovačka udarna brigada i manji delovi Južnohercegovačkog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ slomili napad dva nemačka bataljona (po jedan bataljon iz nemačke 118. lovačke i 369. legionarske divizije), 100 četnika i 6 tenkova, te ih, uz gubitke od oko 50 mrtvih vojnika i 2 oštećena tenka, povratili u Stolac.

⚔️ 8. 4. 1944. U s. Prebilovcima (kod Čapljine) delovi 11. hercegovačke udarne brigade i Južnohercegovačkog NOP odreda 29, udarne divizije NOVJ zarobili četu četničke Neretvanske brigade, a potom razbili po jednu kombinovanu četu iz nemačke 118. lovačke divizije i ustaškog 5. železničkog bataljona koje su intervenisale iz Čapljine i Gabele. Zarobljeno je 45 četnika i 7 nemačkih vojnika, dok su na bojištu ostala 43 poginula neprijateljska vojnika. Zaplenjena su 4 p. mitraljeza, 3 minobacača, 2 automata, 63 puške i oko 10.000 metaka.

⚔️ 20. 4. 1944. U s. Zalomu (kod Nevesinja) delovi Severnohercegovačkog NOP odreda i 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ, posle kraćeg otpora, savladali jednu četu četničke 1. nevesinjske brigade, zarobivši 40, ubivši 1 i ranivši 3 četnika.

⚔️ 1. 5. 1944. Glavnina četničkog Nevesinjskog korpusa, ojačana manjim delovima nemačke 369. legionarske divizije i domobranske 9. posadne brigade (oko 2000 vojnika), napadom iz Gacka i Nevesinja odbacila delove 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ preko komunikacije Gacko-Bileća i do 3. maja delom snaga prodrla u Bileću, dok su ostale snage udarom u leđa preko pl. Trusine odbačene u polazne garnizone. U trodnevnim borbama neprijatelj je imao blizu 50 mrtvih i preko 50 ranjenih. Severnohercegovački NOP odred i delovi 10. i 11. hercegovačke udarne brigade imali su 35 mrtvih i ranjenih i oko 30 nestalih.

⚔️ 6. 5. 1944. U s. Džinovoj Mahali (kod Nevesinja) 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ iznenadnim udarom razbila 2. nevesinjsku brigadu četničkog Nevesinjskog korpusa, nanevši joj gubitke od 17 poginulih, oko 20 ranjenih i 4 zarobljena. Brigada je imala 2 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 5. 1944. Četnički Nevesinjski korpus, dva bataljona nemačke 369. legionarske divizije i jedan bataljon domobranske 9. posađne brigade iz Gacka i Nevesinja počeli konvergentan napad na glavninu 29, udarne divizije NOVJ. U četvorodnevnim borbama, počesnim razbijanjem kolona koje su - vršeći represalije - bile prodrle do s. Davidovića (kod Bileće), 10. i 11. hercegovačka udarna brigada i Severnohercegovački NOP odred odbacili su neprijatelja u polazne garnizone. Prema nepotpunim podacima, u tim borbama je poginulo 113 nemačkih vojnika i 87 četnika, a ranjeno 170 neprijateljskih vojnika. Dvadeset deveta divizija je imala 18 mrtvih, 38 ranjenih i 50 nestalih boraca. U borbi sa četnicima na Gatu (kod Avtovca) zarobljen je (i kasnije streljan) pomoćnik političkog komesara čete iz 11, hercegovačke udarne brigade Mileta Okiljević, narodni heroj.

⚔️ 14. 5. 1944. Naredbom Štaba 29. udarne divizije NOVJ, od Mostarskog NOP odreda i 4. bataljona 11. hercegovačke NOU brigade formirana 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 29. 5. 1944. Delovi četničkog Trebinjskog korpusa iz Stoca i Nevesinjskog korpusa iz Nevesinja i Gacka, oko tri bataljona nemačke 369. legionarske divizije i jedna četa 13. SS divizije -Handžar- počeli napad na 29. udarnu diviziju NOVJ u istočnoj Hercegovini. Dok su Južnohercegovački i Severnohercegovački NOP odredi i 10. i 11. hercegovačka udarna brigada sprečavali dublje prodore, dotle su 12. hercegovačka i 2. dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napadom na četnički garnizon u Bileći prisilile neprijatelja na pregrupisavanje. Time je 29. udarnoj diviziji NOVJ omogućeno da neprijateljske kolone odbaci u polazne garnizone. Divizija je u petodnevnim borbama imala 22 mrtva, 16 ranjenih i oko 20 nestalih boraca, a gubici neprijatelja procenjeni su na preko 200 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 15. 6. 1944. Po naređenju Štaba 29. udarne divizije NOVJ rasformiran Severnohercegovački NOP odred. Njegovim ljudstvom su popunjene 10. i 11. hercegovačka udarna brigada. Sitnički partizanski bataljon je osamostaljen i preimenovan u Sitnički NOP odred.

⚔️ 9. 7. 1944. Jedanaesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ zauzela Kozarac (kod Prijedora) koji su branile ustaše. U borbi je poginulo 206 a ranjeno 58 ustaša, dok je 11. brigada imala 8 mrtvih i 16 ranjenih boraca.

⚔️ 10. 7. 1944. Iz Gacka četnička Gatačka brigada, ojačana 2. bataljonom 370. puka nemačke 368 legionarske divizije i 3. mitraljeskim bataljonom domobranske 9. posadne brigade, izvršila ispad da bi zauzela prevoj Kobilju glavu i greben pl. Somine. Sutradan je 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ protivnapadom odbacila neprijatelja na polazne položaje. Po nepotpunim podacima neprijatelj je imao 10 mrtvih i 39 ranjenih, a jedinice NOVJ (s komandama mesta Gacko i Golija) - 11 mrtvih, 18 ranjenih i 10 nestalih boraca.

⚔️ 23. 8. 1944. Na putu Prijedor-Ljubija delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali ustašku kolonu. Poginulo je 36 ustaša, među kojima i 1 poručnik. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 21 puška i 2000 metaka. Uništena su petora kola sa zapregom. Gubici delova 11. brigade: 3 ranjena borca.

⚔️ 2. 9. 1944. Jedanaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ oslobodila Gacko, razbivši u iznenadnom noćnom napadu u rejonu Avtovca, delove četničke Gatačke brigade. Poginulo je 9 četnika, a 11. brigada je imala 5 ranjenih boraca.

⚔️ 16. 9. 1944. Jedanaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ zauzela Kalinovik, odbacivši Kalinovičku brigadu četničkog Drinskog korpusa u s. Miljevinu (kod Kalinovika).

⚔️ 21. 9. 1944. Četnička Kalinovička brigada Drinskog korpusa ušla u Kalinovik, koji je prethodnog dana napustila 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ zbog napada četničke Grupe jurišnih korpusa prema Gacku.

⚔️ 25. 9. 1944. Posle kraće borbe kod s. Obija, 2. bataljon 11. hercegovačke udarne brigade i Kalinovički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ zauzeli Kalinovik, odbacivši Kalinovičku brigadu četničkog Drinskog korpusa prema s. Miljevini.

⚔️ 29. 9. 1944. Jače četničke snage iz rejona Foče počele napad na Kalinovik. Po dva bataljona 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi-, Konjički i Kalinovički NOP odred, posle dvočasovnih borbi, odbili su napad i sprečili prodor četničke grupacije u južnu Hercegovinu.

⚔️ 4. 10. 1944. Delovi četničkog Drinskog i Romanijskog korpusa (oko 1500 četnika) zauzeli Kalinovik, ali su ga sutradan, protivnapadom, povratili dva bataljona 11. hercegovačke udarne brigade i Konjički i Kalinovički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 22. 10. 1944. Kod s. Rajaea (blizu Kavadaraca) 11. makedonska brigada 41. divizije NOVJ napala nemačku kolonu i uništila 6 neprijateljskih kamiona, 2 oklopna automobila i 3 motocikla. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i 45 ranjenih vojnika, a 11. brigada je imala 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

⚔️ 12. 11. 1944. Na pruzi Lašva-Kakanj delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ razbili jaču nemačko-ustašku grupu koja je osiguravala prugu i porušili 500 m železničke pruge. Neprijateljski gubici: 18 mrtvih i 13 ranjenih vojnika. Gubici delova 11. brigade: 3 ranjena borca.

⚔️ 26. 11. 1944. Posle desetočasovne oštre borbe 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ odbila ispad oko 450 nemačkih vojnika i ustaša iz Busovače ka Travniku, nanevši im gubitke od 65 mrtvih i 55 ranjenih. Gubici 11. brigade: 2 mrtva i 14 ranjenih.

⚔️ 30. 11. 1944. Jedinice nemačke 369. legionarske divizije (oko tri bataljona pešadije i divizionom artiljerije) ispadom iz Nevesinja odbacile delove 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi- na liniju Vjetreno - s. Plužine. U toku napada ojačane vodom tenkova i dvema baterijama brdskih topova, 11. i 2. brigada su sutradan protivnapadom odbacile neprijatelja u polazni garnizon. Pri povlačenju neprijatelj je uništio mostove na r. Zalomki (kod s. D. Drešnja i Ovčijeg broda). Prema nepotpunim podacima jedinice NOVJ su imale oko 50 boraca izbačenih iz stroja, a uništen je i 1 tenk.

⚔️ 2. 12. 1944. Na putu Busovača-Kiseljak delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napali nemačku motorizovanu kolonu (5 kamiona s vojnicima i 1 tenk). Posle žestoke borbe oni su je razbili. Gubici neprijatelja: 50 mrtvih vojnika i 2 uništena i 2 oštećena kamiona. Delovi 11. brigade su imali 11 mrtvih i 1 ranjenog borca.

⚔️ 7. 12. 1944. Posle petočasovne borbe glavnina 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbila ispad jačih neprijateljskih snaga iz Busovače ka s. Očeniću i s. Rađenovićima i nanela im gubitke od 47 mrtvih i 35 ranjenih vojnika. Gubici 11. brigade: 5 mrtvih i 3 ranjena borca.

⚔️ 5. 2. 1945. Sa okolnih položaja kod Konjica, posle tridesetočasovne borbe, 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, odbacila nemačke i ustaške snage u grad, nanevši im gubitke od oko 50 mrtvih i ranjenih, a sama je imala 2 mrtva i 9 ranjenih.

⚔️ 18. 2. 1945. Jedanaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ izvršila napad na posadu Konjica, ali napad nije uspeo zbog jakog otpora nemačkih jedinica i ustaša. Predalo se 30 domobrana i 7 oficira.

⚔️ 19. 2. 1945. Posle četvorodnevne borbe protiv delova nemačke pukovske borbene grupe -Eberlajn- i ustaške 11. brigade, 4. udarna divizija 5. udarnog korpusa NOVJ, ojačana po jednom brigadom iz 10. udarne i 39. divizije NOVJ, oslobodila Travnik. Poginulo je i ranjen veliki broj neprijateljskih vojnika. Jedinice NOVJ su imale 60 mrtvih i 130 ranjenih. Zaplenjene su velike količine oružja i druge ratne opreme.

Dokumenti

📜 Izvještaj Jedanaeste brigade od 8 septembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o rasporedu jedinica i povlačenju neprijatelja prema Banjoj Luci

📜 Izveštaj Obaveštajnog centra Četrnaeste divizije od 7 oktobra 1943 Obaveštajnom centru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o organizaciji službe i o borbi Jedanaeste udarne brigade kod Studene Gore

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste brigade od 18 oktobra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o razbijanju neprijateljske kolone koja je krenula iz Ivanjske

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 12. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o uspostavljanju veze s Imotskim NOP odredom i Jedanaestom brigadom

📜 Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije od 18. studenog 1943. da se od Neretvanskog NOP odreda formira 4. bataljon Jedanaeste brigade, od Imotskog NOP odreda 5. bataljon ove brigade a s Makarskim odredom popune ostale brigade

📜 Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije NOVJ od 25. studenog 1943. Štabu Jedanaeste brigade za formiranje novog Neretvanskog i Makarskog NOP odreda

📜 Ratni izvještaj Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 19 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o napadima dijelova Jedanaeste brigade na Drvenik i dijelova Dvanaeste brigade na Mali i Dugi Rat

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Jedanaeste brigade Dvadesetšeste divizije NOVJ za period od 1. studenog do 19. prosinca 1943. godine

📜 Izvještaj Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 19. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o napadima dijela Jedanaeste brigade na Drvenik i dijelova Dvanaeste brigade na Mali i Dugi Rat

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 17 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Bileće i oko Nevesinja

📜 Izveštaj rukovodioca SKOJ-a 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 18. januara 1944. o organizaciji i radu omladine

📜 Izvještaj Jedanaeste hercegovačke brigade od 23 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na sektoru Bileća

📜 Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 27 januara 1944 za formiranje Trećeg bataljona Jedanaeste brigade

📜 Relacija Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade Štabu Dvadeset devete NOU divizije o radu i dejstvu Brigade od 16. do 31. januara 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 3. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Bileće

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 11. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbi na prostoru Gornja Meka Gruda — Ivan do

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 13. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbama kod Meke Grude

📜 Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 15. februara godine 1944. Štabu Jedanaeste brigade za prenos ranjenika u Rioca

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 15. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbi na Te-garinoj gredi i Vardaru

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 15. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizaciji partijskog rada

📜 Brojno stanje ljudstva i naoružanja Jedanaeste hercegovačke NOU brigade na dan 16. februara 1944. godine

📜 Zapovijest Štaba Jedanaeste hercegovačke NOU brigade od 24. februara 1944. potčinjenim jedinicama za prebacivanje na prostor Mokri Do — Pilatovci — Vuči Do

📜 Zapovijest Štaba Jedanaeste hercegovačke NOU brigade od 29. februara 1944. Štabu Trećeg bataljona za prebacivanje na prostor Kifino Selo — Gračanica i zatvaranje pravca Nevesinje — Gacko

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste hercegovačke NOU brigade od 29. februara 1944. Štabu Pivskog partizanskog bataljona za prebacivanje u Gacko

📜 Relacija Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 1. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbama u februaru

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 3. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o napadu na Bileću

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 3. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na sektorima Bileće i Gacka

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 12. marta 1944. štabovima Desete i Jedanaeste hercegovačke brigade za prebacivanje na prostor Plane i Zegulje i za zatvaranje pravca ka Dabru

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 18. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji u južnoj Hercegovini

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 28. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o dejstvu od 24. do 27. marta

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 28. marta 1944. štabovima bataljona da spriječe prodor neprijateljskih snaga iz Stoca za Ljubine

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 31. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbama na prostoru Stolac - Ljubinje

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 11. aprila 1944. Štabu 29. NOU divizije o neprijateljskim snagama u Stocu i o borbama u Pribilovcima

📜 Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 12. aprila 1944. Štabu 11. hercegovačke brigade za dejstvo na komunikacijama Stolac - Dabar i Stolac - Ljubinje

📜 Naređenje Štaba 10. hercegovačke brigade od 15. aprila 1944. štabovima 3. bataljona 11. hercegovačke brigade, 5. bataljonu i Sitničkom bataljonu za vršenje pritiska na Bileću i za napad na Kukun i Osmić-Gomile

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 24. aprila 1944. Štabu 29. NOU divizije o rasporedu brigade na prostoru Ubosko - Poljice - Zegulia, o rušenju komunikacija na Suvoviću i Trusini i o napadu na Svitavu

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 30. aprila 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvu brigade na prostoru Stolac - Ljubinje

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 7. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Trusinskog polja. Džinov Do - Džinova Mahala - Lastavica i Slato - Grad - Glog

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 10. maja 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju i političkom radu partijske i skojevske organizacije od 15. februara do 10. maja

📜 Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 16. maja 1944. Štabu 11. hercegovačke brigade za razbijanje neprijateljskih snaga na sektoru Gacka i za zatvaranje pravca od Avtovca ka Plani

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 16. maja 1944. Štabu 29. divizije o borbama na prostoru Gat - Stepen - Vis - Kita - Kobilja glava

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 21. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na prostoru Gacko - Stepen - Gat

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije na dan 31. maja 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 2. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama u rejonu Kobilja Glava - Velika i Mala kita

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 3. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama i rasporedu u rejonu Stepen-grad i Stepen vis

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 5. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvu brigade 3. i 4. juna

📜 Petnaestodnevni izveštaj brigadnog komiteta SKOJ-a. 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 15. jula 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Hercegovinu o radu brigadne skojevske organizacije

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 23. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o napadu na Avtovac i Gacko

📜 Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 28. jula 1944. štabovima 10. i 11. hercegovačke brigade da zatvore pravce Nevesinje - Bileća i Gacko - Bileća

📜 Brojno stanje ljudstva, stoke i naoružanja 11. hercegovačke NOU brigade na dan 31. jula 1944. godine

📜 Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 2. avgusta 1944. Štabu 11. hercegovačke brigade za prebacivanje na gatačku i nevesinjsku površ i za dejstvo na komunikaciju Gacko - Nevesinje

📜 Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 2. avgusta 1944. dostavljena Štabu 29. NOU divizije

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 4. avgusta 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju i partijsko-političkom radu u brigadi

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 9. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na prostoru Dramešina - Brajčevići - Ravni

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 14. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Avtovac - Samobor - Gat

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 18. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na sektoru Gacka i o dolasku 6. proleterske divizije Nikola Tesla u Izgore

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 23. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na sektoru Gacka i o dolasku jedinica 12. korpusa NOVJ u Kazance

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 27. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Kobilja glava - Stepen

📜 Zapovijest Štaba 11. hercegovačke NOU brigade od 1. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za noćni napad na Avtovac i Gacko

📜 Izveštaj štaba Jedanaeste brigade od 1. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o napadu na žel. stanicu Glišić

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 2. septembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o oslobođenju Avtovca i Gacka

📜 Zapovijest štaba 11. hercegovačke NOU brigade od 4. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Kulu Fazlagić

📜 Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 5. septembra 1944. dostavljena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima Brigade u avgustu na području Gacka

📜 Telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 6. septembra 1944. god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbi Jedanaeste brigade kod s. Stracin i razbijanju ofanzive Sedamnaeste bugarske divizije na Plačkovici od strane Četvrte brigade

📜 Zapovijest načelnika Štaba 29. NOU divizije od 10. septembra 1944. Štabu 11. hercegovačke brigade za dejstvo na četnike koncentrisane u širem rejonu Gacka i Nevesinja

📜 Zapovijest načelnika Štaba 29. NOU divizije od 15. septembra 1944. štabovima italijanske 2. partizanske brigade divizije Garibaldi i 11. hercegovačke brigade za obezbjeđenje Gacka

📜 Obavještenje Štaba 29. divizije od 20. septembra 1944. štabu 11. hercegovačke brigade o depeši Vrhovnog štaba NOV i POJ o opštoj situaciji u zemlji i o daljim zadacima

📜 Obavještenje Štaba 29. NOU divizije od 24. septembra 1944. Štabu 11. hercegovačke brigade o situaciji u Hercegovini i naređenje za izvršenje ranije postavljenih zadataka

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva 11. hercegovačke NOU brigade sa stanjem na dan 30. septembra 1944. godine

📜 Izveštaj štaba Četrdeset prve NO divizije od 6. oktobra 1944. god. štabu Druge operativne zone o borbama Devete, Desete i Jedanaeste brigade na sektoru Gradsko – Demir Kapija

📜 Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 22. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Devete, Desete i Jedanaeste brigade

📜 Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 25. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rezultatima borbi Devete i Jedanaeste brigade od 15–25. oktobra na putu Drenovska Klisura – Demir Kapija, Demir Kapija – Đevđelija i o jačini i rasporedu nemačkih jedinica u Bitolju, Prilepu i okolnim selima

📜 Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 3. novembra 1944. upućena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na području Kalinovik - Nevesinje

📜 Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 3. novembra 1944. upućena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na području Kalinovik - Nevesinje

📜 Izveštaj komiteta SKOJ-a 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 10. novembra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Hercegovinu o organizacionom stanju, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 2. decembra 1944. Štabu 14. hercegovačke (omladinske) brigade za zaposjedanje položaja sjeverno od Nevesinja i sadejstvo sa 11. hercegovačkom brigadom

📜 Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 3. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o akciji tenkovske grupe kod Kifinog Sela u sadejstvu sa 11. hercegovačkom brigadom

📜 Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 4. decembra 1944. dostavljena štabu 29. NOU divizije o dejstvima ove brigade na prostoru Kifino Selo - Ulog - Kalinovik - Trnovo u novembru

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 11. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama protiv četnika na sektoru Kalinovik - Miljevina - Dobro Polje

📜 Pismo rukovodioca SKOJ-a 11. brigade 4. NOU divizije od 30. decembra 1944. bataljonskim komitetima o savetovanju SKOJ-a Brigade koje je održano 21. decembra

📜 Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 1. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Foča - Trnovo

📜 Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 31. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u januaru na prostoru Foča - Trnovo

📜 Mesečni izveštaj političkog komesara 11. udarne brigade od 2. februara 1945. političkom komesaru 29. NOU divizije o vojno-političkom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 7. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na sektoru Konjica

📜 Izvještaj štaba 11. hercegovačke brigade od 20. februara 1945. štabu 29. NOU divizije o dejstvima na sektoru Konjica

📜 Mesečni. izveštaj političkog komesara 11. udarne brigade od 1. marta 1945. političkom komesaru 29. udarne divizije JA o političkom i kulturno-prosvetnom radu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 8 marta 1945 god. štabovima Četvrte brigade, Prve brigade KNOJ-a i Jedanaeste brigade Treće armije NOVJ za pojačanje kontrole i eventualne odbrane leve obale Dunava na otseku s. Bukin - Bačko Novo Selo

📜 Naređenje Štaba 29. udarne divizije JA od 18. marta 1945. Štabu 11. hercegovačke udarne brigade da jednim bataljonom izbije na prostor Umoljani i da izvrši napad ka Umčanima

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Hercegovini 1943. Demir Kapija Nevesinjski korpus JVuO Borbe u Hercegovini 1944. Omladina u ratu Narodni heroji Jugoslavije Konjic Imotski Kalinovički partizanski odred 13. SS divizija Handžar 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Politički komesari u NOR-u Trebinjski korpus JVuO Italija u drugom svetskom ratu Četnička golgota Kiseljak Glavni štab Slovenije 11. krajiška udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1943. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 2. udarni korpus NOVJ 26. dalmatinska divizija NOVJ Divizija Garibaldi Drinski korpus JVuO Stolac Čapljina 118. lovačka divizija Nevesinje Nikšićki partizanski odred Gatačka četnička brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Borbe u Hercegovini 1945. 9. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. 41. makedonska divizija NOVJ Dubrovnik SKOJ Glavni štab Makedonije Mornarica NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Travnik 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Foča Makarska Borbe na Jadranu 1943. Centralni komitet KPJ Bileća Saradnja četnika sa okupatorom Južnohercegovački partizanski odred 6. lička proleterska divizija NOVJ 29. hercegovačka divizija NOVJ Kozara u oslobodilačkom ratu Romanijski korpus JVuO Bitka za Prijedor 1944. Sniježničko-trusinska operacija Kalinovik Borbe u Sremu 1945. 4. krajiška divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ Italijanski partizani Sjevernohercegovački partizanski odred Prijedor Borbe u Hrvatskoj 1944. 10. hercegovačka udarna brigada Trebinje Ljubinje Gacko 39. krajiška divizija NOVJ