Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Sniježničko-trusinska operacija

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 28 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

📜 Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 1. jula 1944. štabovima 10. i 13. hercegovačke brigade za zauzimanje neprijateljskih uporišta u Trijebnju i Kozicama

📜 Relacija Štaba 10. hercegovačke brigade od 4. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u junu na sektoru Nevesinje - Slato

📜 Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 10. jula 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o planu sadejstva sa nemačkim trupama u borbi protiv NOVJ na širem području Grahova

📜 Zapovijest Komande njemačke 369. legionarske divizije (vražje) od 11. jula 1944. za operaciju protiv jedinica 29. NOU divizije u Hercegovini

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini

📜 Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 12. jula 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o rasporedu brigade i nemoći nemačkog okupatora da mu pruži pomoć u borbi protiv NOVJ

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini

📜 Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 16. jula 1944. Štabu 29. divizije o borbama na prostoru Brštanik - Dabrica - Sniježnica

📜 Predlog člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovića Crnog od 17. jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da 6. lička proleterska divizija Nikola Tesla nastupa preko Hercegovine i u sadejstvu sa 29. hercegovačkom NOU divizijom zauzme Gacko

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ i članu Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretenu Zujoviću da je 6. lička proleterska divizija Nikola Tesla u borbama iscrpljena i da se na svom putu ka Srbiji ne može angažovati za borbe u Hercegovini

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 18. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini

📜 Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 19. jula 1944. štabovima 12. i 13. hercegovačke brigade za formiranje operativnog štaba

📜 Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 19. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na sektoru Džinova Mahala - Trusina

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini

📜 Izvještaj Štaba 29. Divizije od 21. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o borbama u Hercegovini

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini

📜 Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 23. jula 1944. štabovima 12. 1 13. hercegovačke brigade za dejstvo na prostoru Bezđeđe - Rogače - Slato - Lukavac

📜 Predlog Štaba 29. NOU divizije od 23. jula 1944. Operativnom štabu 12. i 13. hercegovačke brigade o dejstvima u južnoj Hercegovini

📜 Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 23. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o četničkom ispadu i demonstrativnom napadu na Bileću

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 23. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o napadu na Avtovac i Gacko

📜 Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 24. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na sektoru Bileće i o odluci da se napadnu četnici na prostoru Osmić gomile - Krstača

📜 Izvještaj Operativnog štaba 12. i 13. hercegovačke brigade od 25. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na prostoru Nevesinje - Trusina - Rioca - Šipačno

📜 Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 25. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvu na sektoru Osmić gomile - Krstača - Simijovo

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 25. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini

📜 Izvještaj Operativnog štaba 12. i 13. hercegovačke brigade od 26. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na sektoru Stoca, Sniježnice, Biograda i Gloga

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Jajce - Turbe, u istočnoj Bosni i u Hercegovini

Fotografije

Povezane odrednice

Gacko Bileća Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Vučedolska četnička brigada Trebinje 6. lička proleterska divizija NOVJ Nevesinje 10. hercegovačka udarna brigada Borbe u Hercegovini 1944. Saradnja četnika sa okupatorom Vrhovni štab NOVJ Trebinjski korpus JVuO Ljubinje 2. udarni korpus NOVJ 11. hercegovačka udarna brigada Divizija Brandenburg 12. hercegovačka udarna brigada Stolac 13. hercegovačka udarna brigada 29. hercegovačka divizija NOVJ Nevesinjski korpus JVuO Jajce Borbe u Crnoj Gori 1944. Sreten Žujović Četnici u drugom svetskom ratu Lukavac 369. legionarska divizija (vražja) 16. vojvođanska divizija NOVJ Južnohercegovački partizanski odred