Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Nevesinje u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 107 hronoloških zapisa, 196 dokumenata i 12 fotografija.

Događaji

⚔️ 2. 6. 1941. U s. Udrežnju (kod Nevesinja) ustaše pobile 28 Srba, mahom staraca i žena.

⚔️ 3. 6. 1941. Naoružani seljaci s. Drežnja (kod Nevesinja) pružili organizovan oružani otpor pri pokušaju ustaških -zaštitnih lovaca- da spale selo. Posle šestočasovne borbe ustaše su, uz podršku tri aviona, potisle ustanike i spalile selo.

⚔️ 24. 6. 1941. Napadom na žand. st. Lukavac (kod Nevesinja) otpočeo masovni ustanak naroda gornje Hercegovine. Za pet dana ustanici su uništili žand. st. u selima Lukavcu, Riljima, Kifinom Selu, Morinama, Odžaku. Pojnici, Krstači. Trusini i Zmijancu, zauzeli Avtovac, prodrli u Nevesinje i oslobodili đelove bilećkog, stolačkog i trebinjskog sreza, gotovo čitav nevesinjski i veći deo gatačkog sreza.

⚔️ 26. 6. 1941. Kod s. Paljev Do (na putu Mostar-Nevesinje) nevesinjski ustanici razbili po jednu četu ustaša i domobrana i vod žandarma. Između ostalog, zaplenjeno oko 100 pušaka, 6 p, mitraljeza i 2 kamiona.

⚔️ 27. 6. 1941. Domobranski bataljon, ojačan po jednom četom ustaša i domobrana, nastupajući od žand. st. Bišine putem Mostar-Nevesinje, probio ustaničke položaje i do mraka uspostavio vezu sa blokiranim garnizonom u Nevesinju.

⚔️ 30. 6. 1941. Kod s. Plužina (na putu Nevesinje-Ulog) ustanici iz Nevesinjske i Gatačke površi porazile dve čete domobrana.

⚔️ 3. 7. 1941. Na grebenu pl. Trusine (u zahvatu puta Stolac-Nevesinje), nevesinjski ustanici, u dvočasovnoj borbi, razbili tri kolone ustaša i domobrana, sprečivši im prodor u oslobođena sela i zbegove. U borbi su, pored ostalih, poginula i dva istaknuta ustaška komandanta.

⚔️ 20. 8. 1941. Formiran Sreski štab narodne vojske za Nevesinje.

⚔️ 21. 8. 1941. Na Ublima (kod Bileće) održano vojno-partijsko savetovanje sreskih štabova narodne vojske Bileće, Nevesinja i Gacka [Predstavniku iz južne Hercegovine zaključci iz tog savetovanja su preneti 27. VIII 1941.]. Doneta je odluka o -opštem ustanku-, razrađen je plan napada na neprijateljska uporišta i rešeno je da pogranične crnogorske partizanske jedinice, čiji su predstavnici takođe prisustvovali savetovanju, pomognu ustanak u Hercegovini.

⚔️ 31. 8. 1941. Na brdu Zečak (kod Trusine) grupa boraca iz odreda narodne vojske -Nevesinjska puška- razoružala 340 domobrana dok se oko pola jedne čete probilo za Stolac.

⚔️ 5. 9. 1941. Nikšićki i Zupopivski gerilski bataljon, sa četama narodne vojske Sreskog štaba za Gacko, napali Gacko, ali ga, zbog sabotaže i izdaje četničkih vođa, nisu zauzeli. U pomoć napadnutom garnizonu iz Nevesinja se probio jedan bataljon domobranskog 13. pešadijskog puka. Pri tom je, u s. Slivlju jedna grupa boraca razoružala njegovo bočno osiguranje jačine voda.

⚔️ 19. 9. 1941. U s. Fatnici (kod Bileće), po direktivi Štaba NOP odreda BiH, formiran Štab Hercegovačke brigade NOP odreda. Time je prestao da postoji Oblasni štab za Hercegovinu. Mesto sreskih štabova za Bileću, Nevesinje, Gacko i Trebinje formirani su štabovi 1. bataljona (obuhvatao Nevesinje, Gacko, Stolac i deo bilećkog sreza) i 2. bataljon (obuhvatao Trebinje, Ljubinje i veći deo bilećkog sreza).

⚔️ 28. 9. 1941. Glavnina Bosansko-hercegovačke brigade NOP odreda otpočela napad na Kalinovik. Zbog neučešća četnički orijentisanih ustanika, kao i zbog intervencije domobrana i milicije iz Borča i Nevesinja Brigada je u dvodnevnim borbama pretrpela neuspeh i velike gubitke; pored ostalih, poginuo je komandant brigade Miladin Radojević, narodni heroj.

⚔️ 0. 10. 1941. Kod Nevesinja formiran 1 (Nevesinjski) bataljon Hervegovačke brigade NOP odreda (kasnije: bataljon -Nevesinjska puška-).

⚔️ 0. 10. 1941. OK KPJ za istočnu Hercegovinu formirao SK KPJ za Nevesinje.

⚔️ 0. 10. 1941. OK SKOJ-a za istočnu Hercegovinu formirao sreske komiteta SKOJ-a za Bileću, Trebinje, Nevesinje i Gacko.

⚔️ 2. 11. 1941. U s. Ulinju (kod Gacka) izdvajanjem boraca gatačkog sreza iz 1 (Nevesinjskog) bataljona Hercegovačkog NOP odreda, formiran Gatački bataljon.

⚔️ 14. 2. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu Sektora Nevesinje-Gacko da uništava četnike u Hercegovini i stvara dobrovoljačku vojsku.

⚔️ 19. 2. 1942. U Kifinom Selu (kod Nevesinja) ojačana četa Udarnog bataljona Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu uništila Štab operativnih jedinica četničke komande istočne Bosne i Hercegovine.

⚔️ 27. 2. 1942. Kod s. Bratača (blizu Nevesinja) delovi 1. hercegovačkog udarnog bataljona i bataljona -Nevesinjska puška- odbili napad oko 300 vojnika 3. puka italijanske divizije -Taurinenze- i 200 četnika četničkog Nevesinjskog odreda i naneli im gubitke od 40 mrtvih.

⚔️ 0. 3. 1942. U s. Džinovoj Mahali (kod Nevesinja), na konferenciji članova opštinskih NO odbora, formiran SNO odbor za Nevesinje.

⚔️ 11. 3. 1942. Pod pritiskom delova Kalinovičkog NOP odreda, italijanska i žandarmerijska posada iz Uloga povukla se u Nevesinje.

⚔️ 15. 4. 1942. Delovi italijanske divizije -Taurinenze- i oko 300 četnika Nevesinjskog četničkog odreda počeli akciju čišćenja u gornjem Nevesinjskom polju. U trodnevnim borbama oni su uništili desetak sela, internirali deo stanovništva i ubili oko 70 lica. Braneći sela, seoske straže su ubile 11 i ranile 43 italijanska vojnika. Četnički gubici nisu poznati.

⚔️ 17. 4. 1942. Po naređenju V5 NOP i DV Jugoslavije, delovi Južnohercegovačkog, Severnohercegovačkog, Kalinovičkog, Durmitorskog i Nikšićkog NOP odreda i Fočanskog NO dobrovoljačkog odreda, 1. hercegovački udarni bataljon i 3. bataljon 2. proleterske NOU brigade (oko 2.000 boraca) napali ustaško uporište Borac (1.300 žandarma ustaša i milicionera). Oni su ga, posle oštrih dvodnevnih borbi, zauzeli, ali se glavnina neprijatelja izvukla prema Nevesinju.

⚔️ 22. 4. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu da od ustaša očisti Nevesinjsko polje i dolinu reke Neretve do Konjica.

⚔️ 25. 4. 1942. Kod s. Slivlja (na komunikaciji Nevesinje-Gacko) 1. hercegovački udarni bataljon Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu, u zasedi, razbio prethodnicu 260. puka italijanske divizije -Murđe-, te zarobio 57. ranio 42 i ubio 18 italijanskih vojnika, a zaplenio 2 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, GO pušaka i 60 tovara razne vojne opreme.

⚔️ 0. 5. 1942. U s. Zovom Dolu (kod Nevesinja), na konferenciji delegata seoskih i opštinskih NO odbora, izabran SNO odbor za Neveslnje.

⚔️ 13. 5. 1942. U Bišini (na putu Nevesinje-Mostar) delovi 2. i 3. udarnog bataljona i bataljona -Bišina- Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju dočekali italijansko-četničku motorizovanu kolonu (76 vozila) u kojoj su se nalazili Štab divizije -Murđe- i delegat četničke Vrhovne komande kod italijanskog 6. armijskog korpusa. U borbi je poginulo 7 italijanskih oficira i dvadesetak vojnika, a uništen je veći broj vozila.

⚔️ 21. 5. 1942. Italijanska divizija -Kačatori dele Alpi-, jači delovi divizija -Marke- i -Murđe- i ojačani četnički Nevesinjski i Gatački odred otpočeli koncentričan napad iz Nevesinja, s. Plužina, Gacka, s. Hutova, Čapljine i Mostara (operacija -Stolac-). U osmodnevnim borbama oni su razbili jače delove Južnohercegovačkog i Severnohercegovačkog NOP odreda i 28. maja se spojili u rejonu do tada odsečenog garnizona Stolac. Italijanske jedinice i četnici su u 25 sela spalili oko 1.000 kuća.

⚔️ 4. 6. 1942. U Konjičkom bataljonu Severnohercegovačkog NOP odreda četnici pokušali izvesti puč, razbili 4. četu i u s. Zaboranima i s. Dramiševu (kod Nevesinja) ubili 27 partizana.

⚔️ 11. 6. 1942. Tri bataljona 1. proleterske NOU brigade i dva bataljona 2. proleterske NOU brigade izvršili neuspeo napad na četnička utvrđenja na brdu Gatu, koje dominira gornjim Gatačkim poljem. Bataljoni proleterskih brigada imali su oko 80 mrtvih i ranjenih, a četnički Gatački i Nevesinjski odred - oko 100. U borbi je poginula i politički komesar čete u 2. proleterskoj NOU brigadi Anđa Ranković, narodni heroj.

⚔️ 12. 6. 1942. Delovi italijanskih divizija -Murđe- i -Taurinenze- i četnički Gatački i Nevesinjski odred, napadom iz Gacka, pokušali prodor prema Čemernu. Tri bataljona i dve čete, a kasnije još šest bataljona, pod komandom Štaba 2. proleterske NOU brigade, tri dana su zadržavali nastupanje neprijatelja i sprečili ga da do 15. juna ujutro ovlada Čemernom i time preseče odstupnicu jedinica koje su se povlačile iz Crne Gore. U toku tih borbi, na pl. Živnju je pored ostalih poginuo zamenik komandanta 1. bataljona 2. proleterske NOU brigade Petar Leković, a smrtno je ranjen komandant istog bataljona Radosav Kovačević, narodni heroji. Neprijatelj je imao 36 mrtvih i 64 ranjena, uglavnom četnika.

⚔️ 20. 7. 1942. U Nevesinju italijanski vojnici streljali političkog komesara Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju Mira Poparu, narodnog heroja.

⚔️ 19. 8. 1942. U Foči četnički Fočanski, Kalinovički, Nevesinjski, Šavnički i Durmitorski odred, pod neposrednom komandom načelnika četničke Vrhovne komande, izvršili masovan pokolj muslimanskog stanovništva i nekoliko hiljada muslimana proterali a njihove kuće opljačkali i delom spalili.

⚔️ 5. 10. 1942. Delovi italijanskog 6. armijskog korpusa (4.000) i četničkog Trebinjskog, Nevesinjskog i Romanijskog korpusa (5.000), u pet napadnih kolona, uz sadejstvo delova domobranskog 7. i 15. pešadijskog puka, podržani avijacijom, otpočeli šestodnevnu prozorsku operaciju (-Alfa-), deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), u cilju odbacivanja partizanskih snaga od Mostarskog basena boksita i železničke pruge Sarajevo-Mostar. Oko 60 km razvučena 10. hercegovačka NOU brigada nije mogla pružiti ozbiljniji otpor italijansko-četničkim snagama, koje su do 10. oktobra zauzele s. Soviće, Prozor, s. Šćit i s. Ravno, prokrstarile selima na planinama Ljubuši, Vranu, Paklini i Raduši i na liniji Duvno - Šujica - G. Vakuf - Hadžići uspostavile vezu sa ustaško-domobranskim snagama [Četnici su opljačkali ceo grad i spalili desetine sela. Samo u prozorskoj opštini ubijeno je 638 ljudi, žena i dece i spaljeno 656 domova.].

⚔️ 6. 1. 1943. U s. Bjelojevićima (kod Stoca), odlukom Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu, od ilegalaca stolačkog, nevesinjskog, Jjubinjskog, čapljinskog i mostarskog sreza formiran samostalni partizanski bataljon -Iskra-.

⚔️ 0. 3. 1943. Kod Nevesinja, u momentu duševnog rastrojstva, izvršio samoubistvo zamenik komandira čete u 5. crnogorskoj NOU brigadi Dušan Vujović, narodni heroj.

⚔️ 5. 3. 1943. VŠ NOV i PO Jugoslavije doneo odluku da s jedinicama Glavne operativne grupe forsira r. Neretvu na odseku s. Jablanica-Ostrožac, uništi četnike u gornjem toku Neretve i izbije na liniju Nevesinje - s. Ulog - Kalinovik.

⚔️ 11. 3. 1943. Posle forsiranja r. Neretve i višednevhih borbi protiv četničkih i italijanskih jedinica, koje su se povukle ka Nevesinju, 2. proleterska udarna divizija NOVJ izbila u rejon s. Borci - Boračko jezero (kod Konjica). Poginulo je oko 150, zarobljeno 105 i ranjen veći broj neprijateljskih vojnika. Divizija je imala oko 20 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 13. 3. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio 2. proleterskoj udarnoj diviziji NOVJ da energično napadne i potuče četnike na liniji s. Cičevo - s. Glavatičevo - s. Zaborani, a zatim produži prema drumu Nevesinje-Ulog-Kalinovik. Trećoj udarnoj diviziji NOVJ naredio je da razbije neprijatelja na pravcu s. D. i G. Zimlje - Nevesinjsko polje, a 6. istočnobosanskoj NOU brigadi i Majevičkoj grupi udarnih bataljona - da krenu ka Kalinoviku, u susret Glavnoj operativnoj grupi.

⚔️ 17. 3. 1943. U širem rejonu s. Glavatičeva jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ, 1. proleterske udarne i 10. hercegovačke NOU brigade napale četničke snage. Posle žestokih borbi, u kojima su pretrpeli velike gubitke, četnici su sutradan u neredu odstupili: crnogorski četnici preko s. G. i D. Zimija ka Nevesinju, radi odbrane grada, a hercegovački ka s. Bijelom Polju, radi sprečavanja prodora ka Mostaru. Poginuli su komandant 2. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Pavle Vukoje Korčagin, narodni heroj, i komandir 1. čete 1. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Obren Šupić, narodni heroj.

⚔️ 19. 3. 1943. Na liniji s. Kovačici - s. Henjkuša, jake italijanske i četničke snage, potpomognute artiljerijom i tenkovima, napale delove 4. proleterske (crnogorske) NOU i 5. crnogorske NOU brigade i prinudile ih na povlačenje u pravcu s. Kljuna i s. Prkovića. Protivnapadom u toku noći 19/20. i sutradan 20. marta, jedinice NOVJ su razbile ove neprijateljske snage i odbacile ih ka Nevesinju, a potom izbile na liniju s. G. Bijenja - s. D. Bijenja - Markova glava - s. Pridvorci - s. Hrušta - Lipovački kuk (k. 1172). Neprijatelj je imao oko 250 mrtvih i ranjenih i 111 zarobljenih, a jedinice NOVJ 18 mrtvih i 57 ranjenih. Zaplenjeno je 8 p. mitraljeza, 23 mitraljeza, 20 minobacača i 100 tovara razne opreme.

⚔️ 20. 3. 1943. U rejonu s. Krupca, s. Vranješine i brda Javorka 4. i 6. bataljon 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ razbili Stolačku i Bilečku četničku brigadu i 4. bataljon Mostarske četničke brigade i zauzeli š. Ulog (kod Nevesinja).

⚔️ 22. 3. 1943. Nevesinje zauzele jedinice 4. proleterske (crnogorske) NOU i 5. crnogorske NOU brigade posle četvorodnevnih borbi protiv 1. i 2. bataljona 55. puka italijanske divizije -Marke-, 2. bataljona 260. puka italijanske divizije -Murđe- i 1. bataljona 25. pešadijskog puka italijanske divizije -Bergamo- i delova četničke Rogatičke i Sarajevske brigade, koji su se povukli prema s. Blagaju. Neprijatelj je samo 22. marta imao oko 100 mrtvih i više ranjenih, a jedinice NOVJ 12 ranjenih i 7 mrtvih, među kojima je bio bombaš 1. bataljona 5. crnogorske NOU brigade Himzo Salihagić, narodni heroj. Zaplenjeno je 150 pušaka, 800 mina, 35.000 metaka, 6 vagona brašna, 3 vagona makarona, vagon pirinča, po vagon soli, ulja, petroleuma i vina.

⚔️ 22. 3. 1943. Jedinice 10. hercegovačke NOU brigade zauzele s. Donje Zimlje (kod Nevesinja) razbivši prethodno četničku posadu i 3. bataljon 260. pešadijskog puka italijanske divizije -Murđe-. Poginulo je oko 100 i ranjeno mnogo više četnika i italijanskih vojnika, a zaplenjeno je 5 mitraljeza, 1 radio-stanica i 40 tovara ratne opreme. Poginuo je komandant bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Novica Domazet, narodni heroj.

⚔️ 23. 3. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito dao Štabu 3. udarne divizije NOVJ uputstvo da na oslobođenom području Hercegovine učvrsti narodnu vlast, odmori i popuni jedinice, izvrši evakuaciju ratnog plena iz Nevesinja i prikupi podatke o jačini i stanju neprijatelja u hercegovačkim garnizonima.

⚔️ 23. 3. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio jedinice 5. crnogorske NOU brigade za pokazanu hrabrost i upornost u borbi protiv neprijatelja kod Prozora, Konjica, Nevesinja i drugih mesta.

⚔️ 26. 3. 1943. Posle dvodnevnih žestokih borbi protiv 4. proleterske NOU (crnogorske) i 5. crnogorske NOU brigade na M. i V. Veležu i kod s. Udrežnja, oko 5 000 četnika, uz podršku italijanske artiljerije, zauzelo Nevesinje. Jedinice NOVJ su imale 90 mrtvih i ranjenih, a četnici 90 mrtvih i 150 ranjenih. Ranjen je i komandant 3. udarne divizije NOVJ Pero Ćetković, narodni heroj, koji je od zadobijenih rana umro 29. marta 1943. godine.

⚔️ 29. 3. 1943. Nevesinje ponovo zauzele jedinice 3. udarne i 9. divizije NOVJ, odbacivši četnike prema s. Blagaju. Poginulo je i ranjeno 50 i zarobljeno 30 četnika, dok su jedinice NOVJ imale 20 ranjenih i 3 mrtva, među kojima je bio i komandir čete u 3. bataljonu 5. crnogorske NOU brigade Vasilije Koprivica, narodni heroj.

⚔️ 30. 3. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito precizirao zadatke i naredio štabovima divizija: da 2. proleterska udarna divizija NOVJ obrazuje južnu grupu, forsira r. Drinu kod s. Broda i napadne Foču; da glavnina 1. proleterske udarne divizije NOVJ, kao severna grupa, pređe r. Drinu u rejonu s. Ustikoline i takođe napadne Foču; da 3. udarna divizija NOVJ, iz Nevesinjskog i Gatačkog polja, razbije četnike i oslobodi Gacko, Avtovac i druga uporišta, a da delovi 10. hercegovačke NOU brigade nastupaju ka Popovom polju; da 7. divizija NOVJ zatvori pravce: Konjic - s. Glavatičevo i s. Trnovo-Kalinovik, a 9. divizija NOVJ pravce: Mostar - Nevesinje - s. Plužine, Prijevorac - Nevesinjsko polje, Rujište-Čehoje i Lokve - s. Kula.

⚔️ 30. 3. 1943. U Dabarskom i Lukovačkom polju (kod Nevesinja) jedinice 5. crnogorske NOU i 10. hercegovačke NOU brigade napale i razbile četničke snage. Poginulo je oko 30, ranjen veći broj i zarobljeno 16 četnika, dok su jedinice NOVJ imale 4 mrtva i 5 ranjenih.

⚔️ 0. 4. 1943. Po naređenju odseka VŠ NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini, formirani Gatačko vojno područje, sa sedištem u Gacku, koje je obuhvatalo komande mesta: Gacko, Avtovac, Kulu Fazlagića i Fojnicu, i Nevesinjsko vojno područje, sa sedištem u Kifinom Selu, koje je obuhvatalo komande mesta: Nevesinje, Kifino Selo i Ulog.

⚔️ 2. 4. 1943. Jedinice 3. udarne divizije NOVJ, sa 4. proleterskom udarnom brigadom, razbile Gatačku i Golijsku brigadu četničkog Nevesinjskog korpusa i manje delove domobranske 6. pešadijske divizije i zauzele Gacko.

⚔️ 6. 4. 1943. Pet četničkih brigada Nevesinjskog i Romanijskog korpusa i pukovska borbena grupa -Skoti- italijanske divizije -Mesina-, nastupajući od Blagaja, posle trodnevnih borbi, potisnuli ojačanu 9. udarnu diviziju NOVJ prema Kifinom Selu i zauzeli Nevesinje.

⚔️ 11. 4. 1943. Deveta udarna divizija NOVJ, ojačana 5. crnogorskom udarnom brigadom 3. udarne divizije NOVJ, protivnapadom odbacila delove četničkog Nevesinjskog i Romanijskog korpusa prema Blagaju i zauzela Nevesinje.

⚔️ 27. 4. 1943. Jedinice italijanskog 6. armijskog korpusa (ostaci razbijene divizije -Murđe-, divizija -Marke- bez jednog puka, po jedan ojačani puk divizija -Mesina- i -Emilija-, te 73. legija crnih košulja divizije -Sasari-), sa četničkim Nevesinjskim, Trebinjskim i Nikšićkim korpusom i tri bataljona domobranske 6. pešadijske divizije, počele napad iz Blagaja, Stoca, s. Meke Grude, prevoja Kobilje glave i Vilusa. U petodnevnim borbama one su potisnule zaštitničke delove 3. udarne divizije NOVJ i 3. dalmatinske NOU brigade i ovladale Dabarskim, Nevesinjskim i Gatačkim poljem.

⚔️ 27. 4. 1943. Dve brigade 3. udarne divizije NOVJ, obuhvatnim napadom preko pl. Babe, odbacile delove četničkog Nevesinjskog korpusa i italijanske divizije -Murđe- prema Bileči.

⚔️ 28. 4. 1943. Pukovska borbena grupa -Skoti- italijanske divizije -Mesina-, četnički Trebinjski korpus i dve brigade Romanijskog korpusa, nastupajući od Blagaja i Stoca zauzeli Nevesinje, iz koga su se povukli zaštitnički delovi 3. dalmatinske NOU brigade.

⚔️ 1. 5. 1943. Italijanska divizija -Murđe-, reorganizovana i ojačana fašističkim legijama divizija -Marke- i -Sasari-, sa delovima četničkog Nevesinjskog i Trebinjskog korpusa odbacila zaštitne delove 3. udarne divizije NOVJ i zauzela Gacko, Avtovac i Kulu Fazlagić.

⚔️ 1. 5. 1943. Delovi 55. puka italijanske divizije -Marke- i četničke Nevesinjske brigade, uz veće gubitke, odbacili zaštitne delove 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ prema Ulogu i zauzeli s. Plužine (kod Nevesinja). U borbi je, pored ostalih, poginuo komandir čete 5. bataljona Vuko Torović, narodni heroj.

⚔️ 28. 6. 1943. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- opljačkali i spalili s. D. Drežanj (kod Nevesinja) i ubili 36 ljudi, žena i dece.

⚔️ 29. 6. 1943. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- spalili s. Ljeskovi Dub (kod Nevesinja) i pobili sve zatečeno stanovništvo - 208 ljudi, žena i dece.

⚔️ 9. 7. 1943. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- spalili s. Humčane i četiri kuće u s. Krekavici (kod Nevesinja), a zatečeno stanovništvo pobili.

⚔️ 0. 8. 1943. Noseći za VŠ NOV i POJ važne izveštaje 10. hercegovačke NOU brigade i Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu poginuo u Bišini (kod Nevesinja), u sukobu s nemačkom patrolom, Mujo Ćemalović Cimba, narodni heroj.

⚔️ 28. 8. 1943. U susretnoj borbi kod s. Obija (na putu Nevesinje-Kalinovik) dva bataljona 10. hercegovačke NOU brigade razbili jednu četu 2. bataljona 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Poginulo je 45 i zarobljeno 4 nemačka vojnika, dok se ostatak spasao bekstvom u Ulog i Kalinovik. Zaplenjeno je 5 p. mitraljeza, 30 pušaka i 2 automata. Brigada je imala samo 4 ranjena.

⚔️ 31. 8. 1943. U s. Kokorini (kod Gacka) 4. bataljon 10. hercegovačke NOU brigade razbio oko 300 četnika Štabne čete i Nevesinjske brigade četničkog Nevesinjskog korpusa. U borbi je poginuo komandant bataljona Danilo Šarenac, narodni heroj.

⚔️ 26. 9. 1943. U Banjanima (kod Nikšića jedinice četničkog Nevesinjskog i Trebinjskog korpusa napale dva bataljona 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, koji su se posle oštre borbe povukli u rejon s. Tise i s. Presjeke.

⚔️ 8. 10. 1943. Pukovska borbena grupa -Šmithuber- nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- obilaznim napadom preko Nevesinja zauzela Bileću, Deseta hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ povukla se na pl. Sitnicu (kod Ljubinja).

⚔️ 17. 10. 1943. U rejonu Gata 1. udarna grupa bataljona 10. hercegovačke NOU brigade razbila delove četničkog Nevesinjskog korpusa i zauzela Gacko.

⚔️ 14. 11. 1943. Na brdu Nekudini (kod Nevesinja) 2. udarna grupa batalj ona 10. hercegovačke NOU brigade razbila ojačanu četu nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i delove četničke Nevesinjske brigade. Poginulo je i ranjeno 8 nemačkih vojnika i nekoliko četnika, dok je 2. udarna grupa imala 2 mrtva. Udarom u leđa četnici su spasli od uništenja ostatak nemačke čete, koja se izvukla ka Nevesinju.

⚔️ 20. 11. 1943. Kulu Fazlagića (kod Gacka), posle duže borbe, zauzela 1, udarna grupa bataljona 10. hercegovačke NOU brigade, razbivši milicijski bataljon -Gacko-, vod žandarma i nešto ustaša, čiji se veći deo preko pl. Bjelašnice izvukao u Nevesinje. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 50 mrtvih i ranjenih i oko 50 nestalih, a udarna grupa bataljona: 15 mrtvih i 16 ranjenih.

⚔️ 22. 11. 1943. U sastavu 29. udarne divizije NOVJ obnovljen Severnohercegovački NOP odred. U njegov su sastav ušli manji NOP odredi: -Nevesinjska puška-, -Bišina-, Dulićki, -Miro Popara- i Površki.

⚔️ 24. 11. 1943. S linije Mostar-Stolac-Bileća nemačka 7. SS -Princ Eugen- divizija, ojačana po jednim bataljonom nemačke 181. pešadijske i domobranske 6. pešadijske divizije i sa 2.000 četnika Trebinjskog i Nevesinjskog korpusa, napala novoformiranu 29. udarnu diviziju NOVJ s ciljem da je izbaci iz Hercegovine. Dok je Južnohercegovački NOP odred estao u neprijatelj evo i pozadini, glavnina 29. udarne divizije odbačena je istočno od puta Bileća. Gacko, gde je u šestodnevnim odbrambenim borbama nanela neprijatelju (uglavnom 13. SS puku) velike gubitke: oko 300 mrtvih i znatan broj ranjenih.

⚔️ 1. 1. 1944. Sest bataljona četničkog Nevesinjskog korpusa, ojačani četom minobacača iz nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, iz Gacka, Uloga i Kifinog Sela počeli koncentričan napad na 10. hercegovačku udarnu brigadu 29. udarne divizije NOVJ u Gatačko-nevesinjskoj površi. Brigada je do 5. januara, iznenadnim udarima po odvojenim kolonama, odbacila neprijatelja u polazne garnizone i pri tom potpuno razbila jedan ojačani četnički bataljon.

⚔️ 3. 1. 1944. U s. Kokorini (kod Gacka) dva bataljona 10. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ, bez vlastitih gubitaka, razbili Fojnički bataljon četničke 1. nevesinjske brigade, ojačan vodom minobacača iz nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Gubici neprijatelja: 32 mrtva, 20 zarobljenih i oko 50 ranjenih vojnika. Zaplenjeno je celokupno naoružanje i oprema nemačkog minobacačkog voda.

⚔️ 7. 4. 1944. Kod s. Kifinog Sela (blizu Nevesinja) delovi nemačke 369. legionarske divizije i četničke 1. nevesinjske brigade zarobili 60 boraca italijanskog bataljona 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 19. 4. 1944. Sa Prenja, iz Uloga, Kalinovika, s. Rakitnice i Konjica delovi četničkog Nevesinjskog i Drinskog korpusa i domobranske 2 brdske i 8. posadne brigade i jedna četa nemačke 369. legionarske divizije počeli koncentričan napad prema Konjičkoj župi u cilju razbijanja glavnine 27. udarne divizije NOVJ i Mostarskog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ. Zbog nestanka municije i zbog iscrpljenosti jedinica, 27. divizija se do 22. aprila izvukla preko pl. Treskavice u Miljevinu a glavnina Mostarskog NOP odreda na Bjelašnicu. Divizija je, u manjim sudarima, imala blizu 100 nestalih boraca, dok se Konjički bataljon Mostarskog NOP odreda osuo.

⚔️ 20. 4. 1944. U s. Zalomu (kod Nevesinja) delovi Severnohercegovačkog NOP odreda i 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ, posle kraćeg otpora, savladali jednu četu četničke 1. nevesinjske brigade, zarobivši 40, ubivši 1 i ranivši 3 četnika.

⚔️ 28. 4. 1944. U s. Grušči (kod Konjica) Konjička brigada četničkog Nevesinjskog korpusa u trodnevnim borbama s manjim obezbeđujućim delovima, uništila bolnicu Mostarskog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ. U borbi protiv četnika poginulo je oko 30 ranjenika, političkih radnika i boraca, a nekoliko ih je zarobljeno.

⚔️ 1. 5. 1944. Glavnina četničkog Nevesinjskog korpusa, ojačana manjim delovima nemačke 369. legionarske divizije i domobranske 9. posadne brigade (oko 2000 vojnika), napadom iz Gacka i Nevesinja odbacila delove 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ preko komunikacije Gacko-Bileća i do 3. maja delom snaga prodrla u Bileću, dok su ostale snage udarom u leđa preko pl. Trusine odbačene u polazne garnizone. U trodnevnim borbama neprijatelj je imao blizu 50 mrtvih i preko 50 ranjenih. Severnohercegovački NOP odred i delovi 10. i 11. hercegovačke udarne brigade imali su 35 mrtvih i ranjenih i oko 30 nestalih.

⚔️ 6. 5. 1944. U s. Džinovoj Mahali (kod Nevesinja) 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ iznenadnim udarom razbila 2. nevesinjsku brigadu četničkog Nevesinjskog korpusa, nanevši joj gubitke od 17 poginulih, oko 20 ranjenih i 4 zarobljena. Brigada je imala 2 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 5. 1944. Četnički Nevesinjski korpus, dva bataljona nemačke 369. legionarske divizije i jedan bataljon domobranske 9. posađne brigade iz Gacka i Nevesinja počeli konvergentan napad na glavninu 29, udarne divizije NOVJ. U četvorodnevnim borbama, počesnim razbijanjem kolona koje su - vršeći represalije - bile prodrle do s. Davidovića (kod Bileće), 10. i 11. hercegovačka udarna brigada i Severnohercegovački NOP odred odbacili su neprijatelja u polazne garnizone. Prema nepotpunim podacima, u tim borbama je poginulo 113 nemačkih vojnika i 87 četnika, a ranjeno 170 neprijateljskih vojnika. Dvadeset deveta divizija je imala 18 mrtvih, 38 ranjenih i 50 nestalih boraca. U borbi sa četnicima na Gatu (kod Avtovca) zarobljen je (i kasnije streljan) pomoćnik političkog komesara čete iz 11, hercegovačke udarne brigade Mileta Okiljević, narodni heroj.

⚔️ 29. 5. 1944. Delovi četničkog Trebinjskog korpusa iz Stoca i Nevesinjskog korpusa iz Nevesinja i Gacka, oko tri bataljona nemačke 369. legionarske divizije i jedna četa 13. SS divizije -Handžar- počeli napad na 29. udarnu diviziju NOVJ u istočnoj Hercegovini. Dok su Južnohercegovački i Severnohercegovački NOP odredi i 10. i 11. hercegovačka udarna brigada sprečavali dublje prodore, dotle su 12. hercegovačka i 2. dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napadom na četnički garnizon u Bileći prisilile neprijatelja na pregrupisavanje. Time je 29. udarnoj diviziji NOVJ omogućeno da neprijateljske kolone odbaci u polazne garnizone. Divizija je u petodnevnim borbama imala 22 mrtva, 16 ranjenih i oko 20 nestalih boraca, a gubici neprijatelja procenjeni su na preko 200 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 9. 6. 1944. U s. Biogradu i s. Odžaku 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala četničku Nevesinjsku brigadu (ojačanu manjim nemačkim delovima) i odbacila je u Nevesinje, zarobivši 5 četnika i 2 nemačka vojnika i oslobodivši 10 američkih avijatičara.

⚔️ 13. 6. 1944. Posle dvodnevnih borbi kod Gacka, Nevesinja i Bileće, 29. udarna divizija 2. udarnog korpusa NOVJ nanela Gatačkoj, Nevesinjskoj i Bilećkoj četničkoj brigadi gubitke od oko 40 mrtvih i više ranjenih. Divizija je imala 11 ranjenih boraca.

⚔️ 25. 6. 1944. Iz Nevesinja delovi četničkog Nevesinjskog korpusa, ojačani dopunskim bataljonom nemačke 369. legionarske divizije, izvršili ispad prema s. Odžaku i s. Brataču, ali ih sutradan 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ odbacila u polazni garnizon. Brigada je imala 4 mrtva i 19 ranjenih, a na bojištu je nađeno 19 mrtvih neprijateljskih vojnika.

⚔️ 13. 7. 1944. Glavnina nemačke 369. legionarske divizije, četnički Nevesinjski i Trebinjski korpus, 3. bataljon nemačkog 4. puka -Brandenburg- i 3, bataljon domobranske 9. posadne brigade (ukupno oko 10.000 vojnika) otpočeli sniježničko-trusinsku operaciju s ciljem da razbiju 29. udarnu diviziju 2. udarnog korpusa NOVJ u istočnoj Hercegovini. Divizija je, u sedamnaestodnevnim odbrambenim borbama, počesnim tučenjem razbila tri nemačka bataljona i udarom dve brigade u leđa glavne kolone slomila napad neprijatelja. Neprijatelj je imao 510 mrtvih, oko 800 ranjenih, 38 zarobljenih i više prebeglih vojnika; a 29. divizija - 40 mrtvih, 104 ranjena i oko 80 nestalih boraca. Zaplenjeno: 3 topa, 7 minobacača, 20 p. mitraljeza, 8 radio-stanica i velike količine municije i opreme.

⚔️ 14. 7. 1944. Delovi 12. i 13. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ na pl. Trusini i Sniježnici (kod Nevesinja) razbili ojačani dopunski bataljon nemačke 369. legionarske divizije i zaplenili velike količine municije i borbenu zapovest za sniježničko-trusinsku operaciju.

⚔️ 17. 7. 1944. Na pl. Trusini 12. i 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ konvergentnim noćnim protivnapadom razbile Nevesenjsku borbenu grupu nemačke 369. legionarske divizije (oko dva i po bataljona) i odbacile je prema Nevesinju.

⚔️ 29. 7. 1944. U rejonu s. Lukavca (kod Nevesinja), udarom u leđa, dve brigade 29, udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo dva bataljona sa fronta, razbile nemačko-četničku nevesinjsku borbenu grupu (jačine oko 2000 vojnika).

⚔️ 2. 8. 1944. Iz Nevesinja glavnina 370. puka nemačke 360. legionarske divizije počela proboj preko pl. Trusine i pl. Hrguda za Stolac. Trinaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ nanela je neprijatelju gubitke od oko 30 mrtvih.

⚔️ 14. 8. 1944. Kod s. Obija (blizu Kalinovika), na putu za Srbiju, 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- pod borbom protiv jedinica nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- prešla komunikaciju Kalinovik-Nevesinje.

⚔️ 17. 8. 1944. U rejonu s. Zalome (kod Nevesinja) 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala na tri bataljona četničke Nevesinjske brigade i odbacila ih na liniju s. Odžak - s. Bratač - s. Koleško. Na bojištu je nađeno 12 poginulih četnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 3 ranjena borca.

⚔️ 27. 8. 1944. U rejonu s. Fojnice 12. udarni korpus NOVJ, uz neznatne gubitke, izvršio proboj preko komunikacije Gacko-Nevesinje, koju su branili delovi četničkog Nevesinjskog korpusa i nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 9. 9. 1944. Četnička grupa jurišnih korpusa (Nevesinjski, Drinski i delovi Mileševskog i Romanijskog), s linije: Nevesinje - s. Kifino Selo - Borač - prevoj Čemerno, počela napad na delove 29. udarne divizije NOVJ s ciljem da se u rejon Bileće spoji s četničkim Trebinjskim, Bokokotorskim i Nikšićkim korpusom. U trodnevnim borbama 11. i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- odbile su nejednovremene napade odvojenih kolona i razbile dve četničke brigade koje su bile prodrle do Gacka. Četnici su imali oko 70 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 13. 9. 1944. Glavnina 29. udarne divizije NOVJ (11, 12. i 13. hercegovačka udarna brigada i dva bataljona 10. hercegovačke udarne brigade) izvršila protivnapad na delove četničke Grupe jurišnih korpusa. Sutradan ih odbacila u Nevesinje i Kalinovik.

⚔️ 3. 10. 1944. Zauzevši most na r. Trebišnjici kod s. Poljica, jedinice četničke Grupe jurišnih korpusa (3000 četnika) počeli proboj iz rejona Trebinje-Dubrovnik prema Sarajevu, u sastav glavnine. U petodnevnim borbama protiv šest bataljona 29. udarne divizije NOVJ i dva bataljona 2. proleterske (dalmatinske) udarne brigade četnici su pretrpeli osetne gubitke: od 3000, u Nevesinje se probilo oko 2000 četnika.

⚔️ 9. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 29. udarne divizije NOVJ: da glavne snage te divizije, sa Primorskom operativnom grupom, zauzmu Dubrovnik i tako preseku obalski pojas; da Štab divizije preduzme mere za rušenje komunikacije od Foče i Kalinovika ka Sarajevu i od Nevesinja prema Kalinoviku, uz angažovanje stanovništva. Ujedno ga obaveštava: da će pri zauzimanju Dubrovnika sadejstvovati i dve brigade 26. divizije NOVJ (sa Pelješca, preko Stona, ka severoistoku); da će na odsek 29, udarne divizije, kada se stvore uslovi, biti upucana 1. tenkovska brigada NOVJ.

⚔️ 28. 10. 1944. Ojačana 14. hercegovačka (omladinska) udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ izvršila napad na nemačko uporište u Bišini. Time je počeo njen neuspeli napad u cilju zauzimanja Nevesinja. U četvorodnevnim borbama za grad i u sprečavanju intervencije ona je imala 8 poginulih i 50 ranjenih. Gubici neprijatelja (ojačanog 3. bataljona 370. puka nemačke 369. legionarske divizije): oko 80 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 6. 11. 1944. Kod s. Udrežnja (blizu Nevesinja) 3. bataljon 370. puka nemačke 369. legionarske divizije iznenada napao delove 14. hercegovačke (omladinske) udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ. Protivnapadom 1. i 4. bataljona 14. brigade odbačen je nemački bataljon u Nevesinje, uz gubitke od 15 mrtvih i 20 ranjenih vojnika. Delovi 14. brigade su imali 10 ranjenih, 14 zarobljenih i 9 poginulih boraca.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izvještaj Mjesnog zapovjedništva hrvatskog domobranstva u Trebinju od 26 juna 1941 god. o ustanku naroda u Trebinjskom, Bilećkom, Gatačkom i Nevesinjskom srezu i prijedlog za formiranje potjernih odjeljenja

📜 Telegrafski izvještaj zapovjednika oružničkog voda u Nevesinju od 30 juna 1941 god. o početku narodnog ustanka u Nevesinjskom srezu

📜 Desetodnevni izvještaj Zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 5 jula 1941 god. o političkom stanju na teritoriji pukovnije i borbama protiv ustanika u Gatačkom i Nevesinjskom srezu

📜 Izveštaj Kotarske oblasti u Nevesinju od 22. avgusta 1941. velikom županu Mostar o hapšenju i otpremanju Srba u logore sa područja ovog kotara

📜 Telegram Zapovjedništva jadranskog divizijskog područja od 1. septembra 1941. Glavnom stožeru domobranstva kojim se dostavlja odgovor zapovjednika italijanske 2. armije da neće dati nikakve trupe za pomoć kod Nevesinja dok ustaše kolju nevine ljude

📜 Telegrafski izvještaj pretstojnika Kotarske oblasti u Nevesinju od 19 septembra 1941 god. o akcijama ustanika kod sela Oblja na putu Ulog-Kalinovik

📜 Obaveštenje Kotarske oblasti Nevesinje od 25. septembra 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o naređenju italijanskih vojnih vlasti da se sve pravoslavne crkve otvore za vršenje službe

📜 Izveštaj zapovjednika Jadranskog divizijskog područja od 27. septembra 1941. zapovjedniku 4. oružničke pukovnije o zahtevu komandanta italijanskih posada u Gackom i Nevesinju da se svi oružnici iskompromitovani zločinima prema pravoslavnom življu premeste sa ovih područja

📜 Izveštaj Kotarske oblasti Nevesinje od 24. oktobra 1941. velikoj župi Hum o ekshumaciji ubijenih Srba u selu Plužine

📜 Izveštaj Oružničkog krilnog zapovjedništva Bileća od 27. novembra 1941. Zapovjedništvu 4. oružničke pukovnije o iskopavanju, prenosu i sahrani 140 leševa pravoslavaca u Nevesinju

📜 Izvještaj štaba bataljona Nevesinjska puška Hercegovačkog NOP odreda od 13 januara 1942 god. štabu odreda o pripremama za napad na Borač i saradnji četnika sa Italijanima

📜 Obaveštenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 17. januara 1942. četničkim odredima i srpskom stanovništvu Gacka i Nevesinja o odnosu prema italijanskom okupatoru i o pregovorima o međusobnoj saradnji

📜 Obavještenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 7 februara 1942 god. političkom komesaru operativnog sektora Gacko - Nevesinje o upućivanju pomoći za likvidaciju četničke bande popa Perišića

📜 Obaveštenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 7. februara 1942. komandantu italijanskih trupa u Nevesinju o prihvatanju uslova saradnje

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 14 februara 1942 god. Štabu Nevesinjskog NOP odreda za uništenje četnika u Hercegovini i stvaranje dobrovoljačke vojske

📜 Izvještaj političkog komesara operativnog sektora Gacko - Nevesinje od 22 februara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o neuspjelom napadu na četničku bandu popa Perišića

📜 Izvještaj štaba Operativnog sektora za Gacko i Nevesinje od 25. februara 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju sektora i o situaciji kod Gacka i Nevesinja

📜 Uputstvo štaba Nikšićkog NOP odreda od marta 1942 god. štabu Grahovskog bataljona za rad kombinovane Grahovske čete u Katunskoj Nahiji i obavještenje o događajima u Vasojevićima, Bjelopavlićima i Nevesinjskom srezu

📜 Izvještaj štaba Udarnog hercegovačko-crnogorskog NOP bataljona od 1 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju u Nevesinjskom srezu i o akcijama protiv četnika

📜 Izvještaj štaba Operativnog sektora za Gacko i Nevesinje od 3 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenim akcijama i situaciji u Gatačkom i Nevesinjskom srezu

📜 Izvještaj štaba Operativnog sektora za Gacko i Nevesinje od 3. marta 1942. Glavnom štabu NOP i DV Bosne i Hercegovine o situaciji u gatačkom i nevesinjskom srezu

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 marta 1942 god. štabu Nevesinjskog NOP odreda da vrši pripreme za napad na Borač i obaveštenje o vojno-političkoj situaciji u pojedinim krajevima Jugoslavije

📜 Pismo štaba Nikšićkog NOP odreda od 10 marta 1942 god. političkom komesaru operativnog sektora Gacko-Nevesinje o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori i Hercegovini

📜 Izvještaj Štaba Operativnog sektora za Gacko i Nevesinje od 11. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji kod Gacka i Nevesinja i u Borču

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 marta 1942 god. Nevesinjskom NOP odredu o jačini ustaških snaga u Borču i rasporedu njihovog automatskog naoružanja

📜 Izveštaj Štaba vojnočetničkih odreda za srez nevesinjski od 28. aprila 1942. četničkom predstavniku pri Komandi 2 italijanske armije o vojno-političkoj situaciji na području sreza

📜 Izvještaj štaba Istočnog sektora od 3 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o čišćenju Nevesinjskog i Gatačkog sreza od četnika

📜 Izvještaj vodnog oružničkog zapovjedništva u Nevesinju od 18 aprila 1942 god. o borbama italijanske vojske protiv partizana na prostoriji Kifino Selo - Bratač - Odžaci

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 22 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu za čišćenje od ustaša Nevesinjskog Polja i doline Neretve do Konjica

📜 Pismo štaba Nikšićkog NOP odreda od 24 aprnla 1942 god. političkom komesaru gacko-nevesinjskog sektora povodom zauzimanja ustaškog uporišta Borča

📜 Izvještaj zapovjedništva oružničkog voda u Nevesinju od 14 maja 1942 god. o napadu partizana na italijanske kamione na putu Bišina-Nevesinje

📜 Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 30. maja 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o sadejstvu s hercegovačkim jedinicama na prostoriji Gacko–Nevesinje i o akcijama na tome području

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 15 juna 1942 god. o borbama izmeću partizana i četnika u okolini Nevesinja i o pregovorima između četnika i Italijana u Stocu

📜 Naređenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 18. januara 1943. komandantu Nevesinjske brigade za napad na snage NOVJ kod s. Riđane

📜 Izveštaj komandanta Nevesinjske brigade od 19. januara 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica NOVJ kod sela Riđane

📜 Naređenje majora Zaharija Ostojića od 27. januara 1943. načelniku Štaba Nevesinjskog korpusa o držanju četnika prema italijanskim trupama

📜 Zapovest komandanta operacija hercegovačkih četnika od 20. februara 1943. komandantima Mostarske i Nevesinjske brigade za sprečavanje prodora jedinica 2. proleterske brigade na liniji Bijela—Ravni

📜 Zapovest komandanta operacija hercegovačkih četnika od 22. februara 1943. komandantima Nevesinjske i Kombinovane brigade za zauzimanje i posedanje položaja Planinica—Bukovi breg—Grabovčići—Dolovi

📜 Zapovest komandanta srednje kolone od 26. februara 1943. komandantima Nevesinjske i Kombinovane brigade za napad na jedinice 2. proleterske divizije kod Drežnice

📜 Zapovest komandanta Drežničke kolone od 5. marta 1943. komandantu Kombinovane i Nevesinjske brigade za napad na 2. dalmatinsku brigadu u rejonu Jablanice

📜 Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 14 marta 1943 god. o prodoru jedinica NOV u Hercegovinu, izbijanju njemačkih divizija u dolinu Neretve i koncentraciji četnika sjeverno od Nevesinja

📜 Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 15. marta 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine za posedanje položaja Ruda Lastva — Osobac — Dolovi — Bijela radi sprečavanja prodora jedinica 2. proleterske i 3. NOU divizije na Kalinoviku i Nevesinju

📜 Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 17. marta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda da spreči bežanje razbijenih i demoralisanih četnika i organizuje odbranu Nevesinja

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 marta 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da ofanzivno dejstvuje glavninom snaga u pravcu Nevesinjskog Polja, a pomoćnim snagama u pravcu Dabarskog i Popovog Polja

📜 Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 18. marta 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine da prikupi jedinice i organizuje odbranu Nevesinja

📜 Izvestaj majora Borivoja Radulovića od 18. marta 1943. koman dantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o rasulu, bežanju i pljački četničkih jedinica na području Nevesinja

📜 Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20 marta 1943 god. o razbijanju četnika i Italijana kod Nevesinja od strane jedinica NOV

📜 Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20 marta 1943 god. o demoralizaciji četnika i zahtjev da SS divizija Prinz Eugen potpomogne italijansko-četničke jedinice u borbama protiv jedinica NOV na sektoru Nevesinja

📜 Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20 marta 1943 god. o zahtjevu Dobrosava Jevdevića da Nijemci pruže četnicima pomoć u borbama protiv jedinica NOV na području Nevesinja

📜 Izvestaj komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 20. marta 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o borbama protiv jedinica 3. NOU divizije na pravcu Nevesinje — Kljuni

📜 Izveštaj Komande Šestog armijskog korpusa od 20. marta 1943. Komandi »Superslode« o razbijanju četnika i italijanskih trupa kod Nevesinja od strane NOVJ

📜 Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 21 marta 1943 god. o napadu jedinica NOV na italijansko-četničke jedinice kod Zastolja, Nevesinja, Razdolja i Krekova

📜 Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 21 marta 1943 god. o gubicima italijanske kolone Scotti, u borbama protiv jedinica NOV na području Nevesinja

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 21 marta 1943 god. o stanju u Nevesinju

📜 Izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 21. ožujka 1943. o napadu jedinica NOV na talijansko-četničke jedinice kod Zastolja, Nevesinja, Razdolja i Krekova

📜 Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 22 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju Nevesinja i razbijanju četnika kod sela Zimlja

📜 Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 22 marta 1943 god. o nepristajanju SS divizije Prinz Eugen da učestvuje u operacijama protiv jedinica NOV na području Nevesinja, i molba da se pojačaju trupe Šestog armijskog korpusa

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 23 marta 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o zauzimanju Nevesinja

📜 Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 23 marta 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da na oslobođenom području Hercegovine učvrsti narodnu vlast, odmori i popuni svoje jedinice, izvrši evakuaciju ratnog plena iz Nevesinja i prikupi podatke o jačini i stanju neprijatelja u hercegovačkim garnizonima

📜 Izveštaj šefa ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23 marta 1943 god. Vrhovnom štabu o potrebi evakuacije ratnog plena iz Nevesinja u pravcu Uloga i o poteškoćama u vezi s prikupljenim namirnicama za jedinice

📜 Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 23 marta 1943 . god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi za oslobođenje Nevesinja i o borbama Desete hercegovačke NOU brigade protiv četnika kod Donjeg Zimlja

📜 Obavještenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 23 marta 1943 god. o pripremama četnika za napad na jedinice NOV u Nevesinju

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 marta 1943 god. Štabu Devete NOU divizije da šefu ekonomskog otseka Vrhovnog štaba stavi na raspoloženje jedan bataljon radi prikupljanja hrane u Nevesinjskom Polju i zadrži u svom sastavu Livanjski bataljon

📜 Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 24 marta 1943 god. o pokretu četnika sa sektora Blagaja radi napada na Nevesinje

📜 Obavještenje delegata četničke Vrhovne komande od 24 marta 1943 god. o nastupanju četnika prema Nevesinju

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 24 marta 1943 god. o situaciji u Nevesinju i Gacku

📜 Obavještenje Šeste pješačke divizije od 24 marta 1943 god. o protivnapadu na Nevesinje

📜 Naređenje italijanske Vrhovne komande od 25 marta 1943 god. za dostavljanje izvještaja o traženju Dobrosava Jevđevića, delegate Draže Mihailovića, da Nijemci pruže pomoć četnicima u borbi protiv jedinica NOV na području Nevesinja

📜 Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 25 marta 1943 god. o zahtjevu Dobrosava Jevđevića da Nijemci pruže pomoć četnicima u borbama protiv jedinica NOV na području Nevesinja

📜 Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 27 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Nevesinje

📜 Prijedlog komandanta Jugoistoka od 27 marta 1943 god. da se snažno bombarduju jedinice NOV na području Nevesinja

📜 Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 27 marta 1943 god. o zauzimanju Nevesinja od strane četnika i Italijana

📜 Izvestaj Glavnog štaba Komande Narodne vojske Crne Gore i Hercegovine od 28. marta 1943. o borbama crnogorskih i hercegovačkih jedinica protiv jedinica NOVJ na pravcu Kula — Cičevo — Glavatičevo — Nevesinje

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29 marta 1943 god. Štabu Devete NOU divizije da s Trećom NOU divizijom učestvuje u razbijanju četničkih formacija na pravcu Nevesinje - Mostar

📜 Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 29 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o ponovnom oslobođenju Nevesinja i o rasporedu jedinica

📜 Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 29 marta 1943 god. o zauzimanju Nevesinja od strane jedinica NOV

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29. ožujka 1943. Štabu Devete NOU divizije da s Trećom NOU divizijom učestvuje u razbijanju četničkih formacija na pravcu Nevesinje-Mostar

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 29. ožujka 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o ponovnom oslobođenju Nevesinja i o rasporedu jedinica

📜 Izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 29. ožujka 1943. o zauzimanju Nevesinja od strane jedinica NOV

📜 Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30 marta 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o razbijanju četnika na pravcu Nevesinje - Mostar

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 marta 1943 god. Štabovima Treće i Devete NOU divizije da Treća divizija savlada neprijateljska uporišta u Gatačkom i Popovom Polju, a Deveta divizija zatvori pravce koji iz rejona Mostara izvode k Nevesinjskom Polju

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 30 marta 1943 god. za bombardovanje položaja jedinica NOV na području Nevesinja

📜 Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 30 marta 1943 god. o izjavi Dobrosava Jevđevića o padu Nevesinja

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30. ožujka 1943. štabovima Treće i Devete NOU divizije da Treća divizija savlada neprijateljska uporišta u Gatačkom i Popovom Polju, a Deveta divizija zatvori pravce koji iz rajona Mostara izvode o Nevesinjskom polju

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 30. ožujka 1943. za bombardiranje položaja jedinica NOV na području Nevesinja

📜 Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o ponovnom oslobođenju Nevesinja i o razbijanju italijansko-četničkih jedinica na pravcu Gacko - Plana

📜 Proglas Operativnog štaba NOP odreda Crne Gore i Boke od aprila 1943. o porazu četnika na Neretvi i kod Nevesinja i o njihovim daljim manevrima

📜 Naređenje delegata četničke vrhovne komande od 1 aprila 1943 god. da četničke jedinice krenu prema Nevesinju

📜 Izvještaj štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 2 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu brigada na sektoru Nevesinja

📜 Zapovest komandanta Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 2. aprila 1943. komandantima kolona za napad na NOVJ u predelu Nevesinja, Odžaka, Fatnice i Fojnice

📜 Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 3 aprila 1943 god. o napadu četnika na jedinice NOV sa pravca Trusina Pl. prema Nevesinju

📜 Izvještaj štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 5 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji u Nevesinjskom srezu

📜 Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 7 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o izbijanju neprijateljskih snaga na Grebak-Nevesinje

📜 Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 7 aprila 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV na području Nevesinja

📜 Saopštenje komandanta Bilećke brigade od 7. aprila 1943. stanovništvu sreza Bileća o borbama četnika protiv jedinica 9. dalmatinske NOU divizije i zauzimanja Nevesinja

📜 Izvještaj štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 8 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zauzimanju Nevesinja od strane četnika i jakom bombardovanju bolnice

📜 Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 9 aprila 1943 god. o izjavi zahvalnosti Dobrosava Jevđevića, delegata četničke vrhovne komande, italijanskim jedinicama na pruženoj pomoći u borbama protiv jedinica NOV na području Nevesinja

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije o ponovnom zauzimanju Nevesinja i gonjenju razbijenih četnika ka Mostaru

📜 Izvještaj Načelnika štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 12 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na području Nevesinjskog sreza

📜 Zapovest Dobrosava Jevđevića od 13. aprila 1943. komandantima, komandirima i svim četnicima u zoni Nevesinja za napad na Nevesinje

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

12. hercegovačka udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Hercegovini 1944. Ljubinje Mostarska operacija Ustanak u Hercegovini 1941. Borbe za Istočnu Bosnu 1942. 2. proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Borbe u Hercegovini 1945. Avijacija u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 9. dalmatinska divizija NOVJ Stolac Petar Baćović Pljačka u ratu Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Hercegovini 1942. Borbe u Hrvatskoj 1943. Dragoljub Draža Mihailović Konjic Operacija Schwarz Operacija Weiss Dobrosav Jevđević Borbe u Crnoj Gori 1942. Trebinje 11. hercegovačka udarna brigada 369. legionarska divizija (vražja) Nevesinjski korpus JVuO Ustaški zločini 1941. Borbe u Crnoj Gori 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 6. pješačka divizija (NDH) Ustanak u NDH Omladina u ratu 2. udarni korpus NOVJ Nevesinjska četnička brigada 10. hercegovačka udarna brigada Hrvatsko domobranstvo Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 7. SS divizija Prinz Eugen Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Glavatičevo Borbe u Hercegovini 1943. Italija u drugom svetskom ratu 3. udarna divizija NOVJ Sjevernohercegovački partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom Trebinjski korpus JVuO Josip Broz Tito Mostar 32. pešadijska divizija Marche 13. hercegovačka udarna brigada 29. hercegovačka divizija NOVJ Foča Nikšić 154. pešadijska divizija Murge Kalinovik 6. italijanski armijski korpus Četnici u drugom svetskom ratu 2. proleterska divizija NOVJ Bitka na Neretvi Nevesinjski četnički odred Vrhovni štab NOVJ Bileća Partizanska avijacija Nikšićki partizanski odred Sarajevo Genocid u NDH 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Gacko Politički komesari u NOR-u Borbe u Dalmaciji 1943.