Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Genocid u NDH

Za ovaj pojam je pronađeno 56 hronoloških zapisa, 380 dokumenata i 97 fotografija.

Događaji

⚔️ 21. 4. 1941. U Zagrebu poglavnik NDH Ante Pavelić održao govor u kome je pozvao ustaše na uništenje Srba, Jevreja i Cigana.

⚔️ 28. 4. 1941. Na sajmištu u Gudovcu (kod Bjelovara) ustaše pobile 300 srpskih žena, dece i staraca.

⚔️ 30. 4. 1941. Poglavnik NDH Ante Pavelić izdao zakonsku odredbu o rasnoj pripadnosti, koja je poslužila kao osnov za progone Srba, Jevreja i Cigana u ustaškoj državi.

⚔️ 0. 5. 1941. PK KPJ za BiH uputio proglas narodu obaveštavajući ga o prvim zločinima ustaša, o teroru okupatora i njegovim manevrima da produbljivanjem, decenijama raspirivane, mržnje među narodima Bosne i Hercegovine održi svoju vlast. PK je pozvao Srbe, Hrvate, muslimane i Jevreje Bosne i Hercegovine da zbiju svoje redove, učvrste bratstvo i jedinstvo, u borbi protiv okupatora kojom rukovodi KPJ.

⚔️ 6. 5. 1941. U s. Blagaju (u Kordunu) ustaše izvršile masovni pokolj Srba. U s. Veljunu (kod Slunja) i okolnim selima pobile su 520 ljudi, među kojima i sekretara SK KPH za Slunj Nikolu Kukića, narodnog heroja.

⚔️ 13. 5. 1941. Ministar unutrašnjih poslova NDH Andrija Artuković propisao -provedbenu naredbu o ustrojstvu i poslovanju ravnateljstva za javni red i sigurnost-. To -ravnateljstvo- je, kao odeljenje Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavljalo -udarnu pesnicu- Artukovića i ustaške vlasti u zločinačkoj politici istrebljivanja Srba, Jevreja, Cigana i hrvatskih rodoljuba u NDH.

⚔️ 2. 6. 1941. U s. Udrežnju (kod Nevesinja) ustaše pobile 28 Srba, mahom staraca i žena.

⚔️ 5. 6. 1941. Ustaše pobile oko 180 seljaka iz s. Korita (kod Gacka) i bacile ih u Golubiju jamu, više samoga sela, a selo opljačkale.

⚔️ 23. 6. 1941. Iz Gacka oko 200 ustaša prodrlo u sela Stepen. Pržine, Šukoviće i Pusto Polje. Zbog gubitaka u borbi sa ustanicima na Zbornoj gomili, ustaše su pri povratku pobile oko 80 ljudi, žena i dece i spalile prva tri sela.

⚔️ 25. 6. 1941. U nekoliko sela Dabarskog polja (srez Stolac) ustaše otpočele dvodnevni pokolj srpskog stanovništva, u kome su ubile oko 260 ljudi, žena i dece.

⚔️ 29. 6. 1941. Ustaše upale u s. Prisoje (kod Sinja) i pohvatale 94 lica, odvele ih u planinu Grabovicu i tamo ih pobile i bacile u jamu Golubinku.

⚔️ 1. 7. 1941. Ustaše zapalile s. Suvaju (kod Gračaca) i ubile 300 ljudi, žena i dece.

⚔️ 23. 7. 1941. U s. Grabovcu (kod Petrinje) ustanici porušili ž. st. i ubili 12 ustaša. U toku 24. i 25. jula ustaše su, za odmazdu, pobile preko 1.200 ljudi iz s. Grabovca i okolnih sela.

⚔️ 27. 7. 1941. U Primišlju i okolini ustaše iznenada pohvatale oko 80 ljudi, pa ih u Slunju na zverski način pobile.

⚔️ 28. 7. 1941. U srpskim selima kod Duvna ustaše otpočele dvodnevni pokolj u kome su pobile 248 ljudi, žena i dece.

⚔️ 29. 7. 1941. U Gračacu ustaše izvršile masovne pokolje srpskog življa iz Gračaca i okoline. Za dva dana su pobile 500 Srba, mahom žena i dece.

⚔️ 30. 7. 1941. U Bos. Krupi ustaše pobile nekoliko stotina Srba, kao i izvestan broj Hrvata i muslimana koji su se suprotstavili pokolju.

⚔️ 0. 8. 1941. U selima opštine Bosanska Bojna (kod Cazina) ustaše pobile oko 1.700 Srba (ljudi, žena i dece).

⚔️ 0. 8. 1941. Kod s. Karadorđeva (na putu Bihać-Slunj) ustaše pobile oko 1000 Srba.

⚔️ 3. 8. 1941. U Prijedoru i okolini ustaška Kvaternikova garda i Leteća žandarmerijska četa pobile oko 700 ljudi, žena i dece, a idućih dana u selima Omarskoj i Piskavci još nekoliko stotina.

⚔️ 5. 8. 1941. Posle napada ustanika na ustašku posadu u s. Divoselu (kod Gospića), dva ustaška bataljona iz Gospića i Karlobaga napali na pl. Velebitu zbeg naroda iz s. Divosela i s. Čitluka i pobili oko 560 lica (većinom žena i dece).

⚔️ 6. 8. 1941. U ustaškom logoru Kruščici (kod Travnika) ustaše pobile 24 zatvorenika koji su se bili pobunili i ubili komandanta logora.

⚔️ 9. 8. 1941. Kod s. Rakovice (na putu Sarajevo-Kiseljak) delovi 1 (Semizovačke) partizanske čete sarajevske oblasti napali kamion u kome su bile ustaše te 6 ustaša ubili i trojicu ranili. Sutrad, za odmazdu, ustaše iz Sarajeva i Travnika pohvatale 80 Srba iz 7 okolnih sela i pobile ih, a zatim spalile.

⚔️ 11. 8. 1941. Grupa od 50 ustaša iz Stoca pobila i opljačkala sve stanovnike s. Čavaša kod Ljubinja ukupno 116 ljudi, žena i dece.

⚔️ 28. 8. 1941. U s. Smiljanu (kod Gospića) ustaše pobile i bacile u jamu 30 Srba.

⚔️ 0. 9. 1941. Grupa uglednijih mostarskih muslimana uputila muslimanima Bosne i Hercegovine rezoluciju sa protestom protiv ustaških zločina i nasilja nad srpskim stanovništvom, ubistava pojedinih muslimana, verske netolerancije itd.

⚔️ 16. 9. 1941. U Jajcu i okolnim selima ustaška 16. četa pohapsila oko 200 Srba. Pošto je nemački komandant izdvojio službenike potrebne za rad fabrike karbida, ustaše su ostalih 158 Srba pobile kod mosta na Vrbasu u s. Podmilačju.

⚔️ 22. 9. 1941. Na području žand. st. Tržačka Raštela (kod Cazina) oko 200 ustaša i 100 domobrana iz 11. pešadijskog puka pobili oko 460 Srba.

⚔️ 23. 9. 1941. U Prijedoru održana šira konferencija -uglednih- muslimana, na kojoj su -u ime 24.000 muslimana sreza- osuđeni ustaški pokolji srpskog naroda i naoružavanje ološa. Usvojenom rezolucijom [Te rezolucije, kojih je bilo nekoliko desetina iz svih bosansko-hercegovačkih gradova, pored toga što su delom donete na inicijativu partijskih organizacija i bile odraz previranja u razočaranim muslimanskim masama, bile su istovremeno i pokušaj muslimanske buržoazije da u tim masama zadrži svoj uticaj i da se ogradi od ustaških zločina solidarišući se sa njihovom osudom.] konferencija se ogradila od metoda koje su ustaše sprovodile, tražeći njihovu smenu itd.

⚔️ 22. 11. 1941. Banjalučki muslimani svojom rezolucijom osudili ustaške zločine nad Srbima i Jevrejima i gaženje najelementarnijih prava čoveka, pridruživši se zahtevima iz ranijih rezolucija o ličnoj sigurnosti svih građana i verskoj toleranciji. Osuđujući činjenicu da je u pokolje uvučen i deo muslimanskog ološa, oni iznose primere gde su ustaše pri vršenju masovnih pokolja nosile fesove, kako bi izazvale pokolj između muslimanskog i srpskog življa.

⚔️ 26. 11. 1941. Kod s. Jablanice (blizu Bos. Gradiške) ustaše naterale u reku i pobile oko 170 seljaka pohvatanih u napadu na pl. Kozaru, a oko 200 dečaka i devojčica odvele u Dubicu.

⚔️ 0. 12. 1941. U s. Komogovinu (kod Kostajnice) upale ustaško-domobranske snage: zapalile selo i na zverski način pobile 118 ljudi, među kojima veći broj žena i dece.

⚔️ 0. 1. 1942. Četnička Komanda operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine, u cilju obmane srpskog naroda, uputila snage 4. i 6. grupe udarnih četničkih odreda (oko 20 bataljona) u napad na ustaško uporište s. Borač. U desetodnevnim borbama, ustaše i milicija su opljačkali i popalili dvanaest srpskih sela a četnici jedanaest muslimanskih sela, i pri tom pobili po nekoliko stotina ljudi, žena i dece.

⚔️ 20. 5. 1942. U logoru na brdu Meukrini (na pl. Vlašiću) oko 500 domobrana, ustaša, žandarma i milicionera, nastupajući u 7 kolona, okružili i uništili ostatak Travničkog NOP odreda i pobili članove OK KPJ za Travnik.

⚔️ 16. 7. 1942. Delovi ustaške Crne legije, koji su se probijali iz D. Vakufa u blokirani garnizon Bugojno, odbacili 3. bataljon 2. proleterske NOU brigade iz s. Urije, gde su zatim, pobili 65 ljudi, žena i dece. U borbi je poginula i politički komesar čete Rada Miljković, narodni heroj. Protivnapadom pristiglih pojačanja neprijatelj je istog dana odbačen u D. Vakuf, dok mu se glavnina probila u Bugojno.

⚔️ 10. 8. 1942. U Srem. Mitrovici ustaška policija otpočela hapšenja, pljačkanja i ubijanja pripadnika i simpatizera NOP-a i za 3 dana ubila oko 1000 lica. Masovna hapšenja i zverstva ustaša (-Akcije Viktora Tomića-) i nemačke policije, i u ostalim mestima u Sremu produžena su sve do 16. septembra. Za ovo vreme ukupno je ubijeno i nestalo oko 6000 ljudi, žena i dece, mahom srpske nacionalnosti, a uhapšeno i zlostavljano oko 10000 lica.

⚔️ 12. 8. 1942. Na području Biokova delovi italijanskih divizija -Mesina- i -Bergamo-, u sadejstvu sa ustaško-domobranskim i četničkim jedinicama, otpočeli napad protiv dalmatinskih jedinica. U borbama do 2. septembra oni su prisilili partizanski bataljon -Jozo Jurčević- da se povuče u pravcu Aržana, a zatim su popalili mnoga sela i pobili nevino stanovništvo.

⚔️ 24. 8. 1942. U s. Suseku (kod Iloka) žandarmi, ustaše i domobrani na zverski način poubijali oko 20 muškaraca, nekoliko žena i jedno dete, zapalili 32 kuće i izvršili masovne pljačke.

⚔️ 29. 8. 1942. Ustaško-domobranska posada Kupresa (oko 1.000 ustaša i domobrana) izvršila ispad u s. Blagaj i Novo Selo, potisnula 1. bataljon 4. crnogorske NOU brigade i dve čete Kupreškog bataljona 3. krajiškog NOP odreda, spalila oko 250 domova i pobila oko 150 ljudi, žena i dece.

⚔️ 30. 8. 1942. U Srem. Mitrovici ustaška policija na zverski način pobila grupu od 200 ljudi dovedenih iz Šida.

⚔️ 3. 9. 1942. U Srem. Mitrovici ustaška policija na zverski način pobila oko 800 ljudi, žena i dece, poglavito srpske narodnosti (-Akcija Viktora Tomića-).

⚔️ 4. 9. 1942. Kod Srem. Mitrovice ustaška policija na zverski način pobila oko 300 ljudi, žena i dece, poglavito srpske narodnosti (-Akcija Viktora Tomića-).

⚔️ 13. 10. 1942. Ovoga dana i sutradan ustaše iz Jasenovca opljačkale sela Crkveni Bok, Ivanjski Bok i Strmen (kod Sunje) i pobile oko 600 osoba.

⚔️ 21. 10. 1942. Glavnina nemačke 718. pešadijske divizije, ojačana ustaško-domobranskim snagama (devet pešadijskih bataljona, 4 artiljerijska diviziona i jedan oklopni bataljon), i nemačko-domobransko-četnička borbena grupa -Tomas-, jačine oko dva bataljona, otpočela jedanaestodnevnu drugu jajačku operaciju (-Jajce II-) za razbijanje partizanskih jedinica u Janju i Pljevi, deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), Treća sandžačka NOU brigada i 3. krajiški NOP odred izvukli su se na greben Vitoroga bez većih gubitaka. Nemački vojnici su opljačkali i spalili sva napuštena sela i na najsvirepiji način pobili deo stanovništva, koje je, ostalo kod kuća.

⚔️ 14. 2. 1943. U s. Belegišu (kod Stare Pazove) ustaška policija na zverski način pobila 21 lice, a mnoga lica oterala u Staru Pazovu, zatim u Nemačku, na rad.

⚔️ 18. 5. 1943. U s. Progaru (u južnom Sremu) ustaške jedinice na zverski način pobile 44 lica i uhapsile i sprovele u Zemun 94 lica a selo opljačkale.

⚔️ 21. 5. 1943. U s. Manđelosu (kod Srem. Mitrovice) 1. bataljon Grupe udarnih bataljona napao i proterao policijske i ustaške delove, koji su ubijali i hapsili stanovnike sela, a potom u sastavu Grupe, nastavio pokret ka s. Kuzminu. Ustaše su, sa pristiglim pojačanjima iz Srem. Mitrovice, ponovo upale u s. Manđelos, gde su zverski pobile oko 100 i uhapsile oko 300 ljudi, zapalile oko 100 kuća i miniranjem srušile crkveni toranj, pod čijim je ruševinama našlo smrt dosta privedenih meštana.

⚔️ 8. 8. 1943. U Otočcu održana konferencija pristalica i funkcionera HSS iz Like. Konferencija je proglasom pozvala Hrvate Like da stupaju u NOVJ i osudila Mačekovu politiku -čekanja- i zločine ustaša.

⚔️ 1. 12. 1943. U s. Jesenjskom Cerju (kod Lepoglave) 1. bataljon Zagorskog NOP odreda napao delove Pavelićeve gardijske brigade koji su Paveliću obezbeđivali put za Lepoglavu. Bataljon se posle tročasovne borbe povukao, uz gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena, a ustaše su, za odmazdu, pobile u selu 35 lica (među kojima i sedmoro dece od 2-16 godina starosti) i opljačkale i popalile više kuća.

⚔️ 0. 2. 1944. Mačekova rukovodeća grupa HSS zaključila sporazum sa vladom NDH: da ustaše i domobrani, u času kapitulacije Nemačke, pomognu Mačeku u preuzimanju vlasti, a da rukovodstvo HSS uzme ustaške zločince pod svoju zaštitu.

⚔️ 0. 3. 1944. U Cazinskoj krajini, na inicijativu NO fronta, održana konferencija islamskih verskih starešina na kojoj su osuđeni zločini ustaša.

⚔️ 10. 3. 1944. Jedinice nemačke 13. SS divizije -Handžar-, ustaško-domobranske i nemačke posade iz Vinkovaca i Srem. Mitrovice i delovi domobranske rečne flotile otpočeli trodnevnu ofanzivnu akciju s ciljem da okruže i unište jedinice NOV i PO Vojvodine na području: s. Lipovac (kod Šida), s. Morović, Srem. Rača i s. Jamena. Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu. 4. vojvođanska NOU brigada, 1. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade i 2. sremski NOP odred izbegli su neprijateljski udar i povukli se ka r. Savi, gde su se u rejonu s. Jamene i Srem. Rače noću prebacili u istočnu Bosnu. Ozlojeđen neuspehom, neprijatelj je počinio zločine: delove bosutskih sela pretvorio u zgarišta i ruševine; na zverski način ubio u s. Batrovcima 26, u s. Moroviću oko 100, u Srem. Rači oko 370, u s. Bosutu preko 200 i u s. Jameni oko 50 ljudi, žena i dece; rušenjem brane na r. Bosutu poplavio veliki kompleks plodnog zemljišta.

⚔️ 22. 8. 1944. Ustaše iz s. Jasenovca (kod Dubice), oko 1000 njih, zapalile sve zgrade u selima Crkvenom Boku, Ivanjskom Boku i Strmenu i pohapsile oko 220 ljudi, žena i dece, a ostale seljake pobile i bacile u vatru.

⚔️ 0. 10. 1944. Ustaše, četnici i nemački vojnici iz Sunje i Kostajnice upali na prostoriju Trokuta (predeo između pruge Kostajnica-Sunja-Dubica i reke Une), do temelja spalili i opljačkali mnoga sela i ubili 790 žena, dece i staraca.

⚔️ 24. 10. 1944. U kaznioni Srem. Mitrovica ustaše pobile preko 100 zatvorenika, da ih ne bi oslobodile jedinice NOV i POJ.

⚔️ 11. 1. 1945. Ustaše iz Sunje opljačkale i popalile s. Malo Krčevo i zverski pobile 31 lice (pored ostalih, jedanaestoro dece bacile u zapaljene kuće).

Dokumenti

📜 Pregled masovnih zločina ustaša u 1941. godini na teritoriji bihaćkog i travničkog okruga

📜 Saopštenje nemačkog poslanstva u Zagrebu Upravnom štabu vojnog zapovednika u Srbiji o zlodelima hrvatskih ustaša nad Srbima u Hrvatskoj i o merama za njihovo uništenje

📜 Žalbe banjalučkih muslimana upućene velikom županu župe Sana-Luka Ladislavu Vitezu Alemanu na odnos gradonačelnika Ertla prema muslimanskom življu

📜 Naređenje Ravnateljstva za javni red i sigurnost da se sve Engleskinje interniraju sa teritorije Nezavisne Države Hrvatske

📜 Spisak Jevreja predatih iz zatvora Crna kuća u Banjaluci za transportovanje u logor

📜 Okružnica zapovjednika cjelokupne oružane snage i ministra domobranstva Slavka Kvaternika o zabrani oficirima i podoficirima da stanuju kod Srba i Židova

📜 Spisak 51 osobe iz velike župe Sana i Luka koje se upućuju u logor Jasenovac

📜 Okružnica Zapovjedništva ustaške nadzorne službe svim velikim župama o postupku sa osobama koje se upućuju u radne i sabirne logore

📜 Spisak iz 1941. godine 1.189 zatočenika koncentracionog logora Jasenovac

📜 Telegram maršala Slavka Kvaternika od 10. aprila 1941. Adolfu Hitleru da je preuzeo vlast od dr Vlatka Mačeka i proklamovao Nezavisnu Državu Hrvatsku, zahvaljuje fireru na pomoći i moli da Nemački Rajh prizna NDH

📜 Saopštenje Glavnog ustaškog stana od 10. aprila 1941. da se sve ustaše na teritoriji NDH organizuju u ustaške jedinice, preuzmu mesnu vlast, osiguraju imovinu, razoružaju srpske vojnike i druge neprijatelje i povežu sa najbližim ustaškim vojnim zapovednikom

📜 Zakonska odredba poglavnika od 17. aprila 1941. za odbranu naroda i države

📜 Izveštaj oružničke postaje Staro Petrovo Selo, kotar Nova Gradiška, od 17. aprila 1941. o ubijanju i masakriranju 25 muških osoba na mestu krčenik, područje Slavonski Brod, od strane ustaša

📜 Zakonska odredba poglavnika od 25. aprila 1941. o zabrani upotrebe ćirilice na celoj teritoriji NDH

📜 Naredba Ministarstva unutrašnjih poslova od 25. aprila 1941. za sprovođenje zakonske odredbe o zabrani ćirilice na celoj teritoriji NDH

📜 Naređenje komandanta celokupnih oružanih snaga NDH od 29. aprila 1941. da se u redarstva u roku od 48 sati privedu svi srpski generali, oficiri, činovnici i druge osobe koje se kriju kod pojedinih porodica na teritoriji Bosne i Hercegovine, osobito u Sarajevu

📜 Zakonska odredba poglavnika od 30. aprila 1941. o rasnoj pripadnosti žitelja NDH

📜 Zakonska odredba poglavnika od 30. aprila 1941. o državljanstvu pripadnika NDH

📜 Zakonska odredba poglavnika od 30. aprila 1941. o zaštiti arijevske krvi i časti hrvatskog naroda

📜 Zakonska odredba poglavnika od 3. maja 1941. o prelasku iz jedne vere u drugu

📜 Zabeleška Političkog odeljenja Nemačkog poslanstva u Zagrebu sa podacima o zločinima ustaša nad pravoslavnim stanovništvom u NDH od maja 1941. do 4. maja 1942. godine

📜 Odredba ministra pravosuđa od 8. maja 1941. o postavljenju Izvanrednog narodnog suda sa sedištem u Banjaluci

📜 Odredba ministra pravosuđa od 8. maja 1941. o postavljenju Izvanrednog narodnog suda u Karlovcu

📜 Odredba ministra pravosuđa od 8. maja 1941. o postavljenju Izvanrednog narodnog suda sa sedištem u Varaždinu

📜 Objava Duhovnog stola u Zagrebu od 9. maja 1941. o primanju inoveraca u katoličku crkvu

📜 Izveštaj zapovjednika Oružničkog krila Gospić od 9. maja 1941. o situaciji na svojoj teritoriji sa podacima o zlodelima ustaša kod Veselinovićevih stanova i o odnosu sa italijanskim vlastima

📜 Prestavka muslimana iz Nove Varoši od 10. maja 1941. povereniku za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu za pripajanje Sandžaka Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

📜 Zapisnik od 11. maja 1941. sa polaganja zakletve vernosti Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od strane predstavnika muslimana u Odžaku

📜 Naredba Ustaškog stana Požega od 12. maja 1941. Općinskom poglavarstvu Velika da pravoslavci moraju na levoj ruci nositi belu traku sa latiničnim natpisom pravoslavac

📜 Odredba ministra pravosuđa od 13. maja 1941. o postavljenju Izvanrednog narodnog suda u Zagrebu

📜 Naređenje izaslanika Vlade NDH u Sarajevu od 13. maja 1941. povjerenicima poglavnika u Sarajevu za sprovođenje rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova o otpuštanju iz službe svih Srba i Crnogoraca

📜 Saopštenje Ministarstva bogoštovlja i nastave od 16. maja 1941. Prosvjetnom odjelu povjereništva za Bosnu i Hercegovinu - Sarajevo, za otpuštanje iz službe nastavnika Jevreja i Srba sa teritorije NDH

📜 Zakonska odredba poglavnika od 17. maja 1941. o prijekim sudovima

📜 Odredba ministra pravosuđa od 21. maja 1941. o proglašenju Prijekog suda za područje Sudbenog stola u Sarajevu

📜 Desetodnevni izveštaj Zapovjedništva kopnene vojske od 22. maja 1941. glavnom stožeru vojskovođe o situaciji na teritoriji NDH sa podacima o zločinima ustaša i Nemaca kod Sanskog Mosta

📜 Izveštaj Krilnog zapovjedništva za Sandžak od 22. maja 1941. zapovjedniku 4. oružničke pukovnije da su mnoge delegacije iz Novog Pazara i Sjenice tražile pripajanje ovih delova NDH i moli da se u Novu Varoš pošalje jedan vod hrvatskih vojnika

📜 Izveštaj oružničke postaje Ilidža od 25. maja 1941. Zapovjedniku 4. hrvatske oružničke pukovnije o pronađenim leševima vojnika u okolini železničke stanice banja Ilidža

📜 Izveštaj Krilnog zapovjedništva za Sandžak od 25. maja 1941. poglavnikovom povjereniku u Sarajevu o određivanju kvote za mere odmazde u Sandžaku

📜 Uputstvo Ministarstva bogoštovlja i nastave od 27. maja 1941. o prelasku iz jedne vere u drugu

📜 Naredba Ustaškog stana Doboj od 27. maja 1941. srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini da se smanji monumentalnost spomenika palim borcima iz prvog svetskog rata rušenjem njegovog glavnog postolja od kamena

📜 Naredba Zapovjedništva kopnene vojske od 27. maja 1941. Zapovjedništvu posadnog bataljona Slavonski Brod o podeli zemlje proteranih Srba Hrvatima

📜 Odredba ministra pravosuđa od 27. maja 1941. o proglašenju Prijekog suda za područje sudbenog stola u Gospiću

📜 Odredba ministra pravosuđa od 27. maja 1941. o proglašenju Prijekog suda za područje sudbenog stola u Zagrebu

📜 Raspis povjereništva Sarajevo od 29. maja 1941. o zabrani upotrebe ćirilice na celom području Nezavisne Države Hrvatske

📜 Izveštaj Krilnog zapovjedništva Bileća od 1. juna 1941. Zapovjedništvu 4. hrvatske oružničke pukovnije o hapšenju i streljanju Srba u Trebinju od strane ustaša

📜 Naređenje Zapovjedništva 4. oružničke pukovnije od 1. juna 1941. Krilnom zapovjedništvu Bileća o merama odmazde i uzimanju talaca

📜 Naređenje Vodnog zapovjedništva Bijeljina od 2. juna 1941. Krilnom oružničkom zapovjedništvu Tuzla o merama za iseljavanje Srba sa teritorije Slavonije i Srema za Srbiju

📜 Izveštaj oružničke postaje Gornja Vogošća od 3. juna 1941. zapovjedniku oružničkog voda Sarajevo o zlostavljanju građana pravoslavne i islamske vere u selu Jošenici

📜 Zakonska odredba poglavnika od 4. juna 1941. o zaštiti narodne i arijevske kulture hrvatskog naroda

📜 Naredba ministra unutrašnjih poslova od 4. juna 1941. o promeni židovskih prezimena i označivanju Židova i židovskih tvrtki

📜 Zapisnik sa sednice nemačkog poslanstva u Zagrebu održane 4. juna 1941. pod vodstvom poslanika Kašea u vezi sa preseljavanjem Slovenaca iz Rajha u Hrvatsku i Srbiju, odnosno Srba iz Hrvatske u Srbiju

📜 Zakonska odredba poglavnika od 5. juna 1941. o obaveznoj prijavi židovske imovine i židovskih preduzeća

📜 Provedbena naredba zakonske odredbe ministra narodnog gospodarstva od 5. juna 1941. o obaveznoj prijavi imetka Židova i židovskih preduzeća

📜 Zakonska odredba poglavnika od 5. juna 1941. o sprečavanju prikrivanja židovske imovine

📜 Izveštaj Zapovjedništva 4. hrvatske oružničke pukovnije od 6. juna 1941. Zapovjedništvu hrvatskog oružništva o situaciji na području pukovnije sa podacima o ustaškim zločinima

📜 Zakonska odredba poglavnika od 7. juna 1941. o istočnoj granici Nezavisne Države Hrvatske

📜 Naredba ministra unutrašnjih poslova od 7. juna 1941. o obaveznoj prijavi Srbijanaca

📜 Odredba ministra pravosuđa od 7. juna 1941. o proglašenju prijekog suda za područje Sudbenog stola u Tuzli

📜 Izveštaj Ustaškog stana u Odžaku od 7. juna 1941. Krilnom oružničkom zapovjedništvu Doboj o pretresu srpskih kuća

📜 Pismo hrvatskog Ustaškog stana od 12. juna 1941. dr Zdenki Smrekar u kome se traži osnivanje ženskih ustaških organizacija u Gradačcu

📜 Izveštaj Zapovjedništva kopnene vojske od 14. juna 1941. zapovjedniku vojske i Ministarstvu domobranstva o vojno-političkoj situaciji i podacima o hapšenju Srba u Gackom i odvođenju talaca

📜 Odluka ministra bogoštovlja i nastave od 14. juna 1941. o ukidanju svih srpsko-konfesionalnih pučkih škola i zabavišta

📜 Tekst govora poglavnika dr Anta Pavelića održanog u Veneciji 15. juna 1941. prilikom pristupanja Nezavisne Države Hrvatske Trojnom paktu

📜 Izveštaj Krilnog zapovjedništva Bileća od 16. juna 1941. zapovjedniku 4. hrvatske oružničke pukovnije o bekstvu srpskog življa sa svoje teritorije i podacima o zločinima ustaša u selu Korita

📜 Izveštaj Zapovjedništva oružničkog voda Gacko od 16. juna 1941. o obilasku italijanskih oficira pograničnih krajeva prema Crnoj Gori sa podacima o streljanju talaca

📜 Odredba Ministarstva pravosuđa od 17. juna 1941. o proglašenju Prijekog suda za područje Sudbenog stola u Bihaću

📜 Izveštaj Oružničkog voda Zenica od 18. juna 1941. zapovjedniku 4. hrvatske oružničke pukovnije o pronađenim leševima Srba koje su ustaše pobacale sa mosta u reku Lašvu posle streljanja

📜 Izveštaj Stožera Vrbaskog divizijskog područja u Banjaluci od 19. juna 1941. Zapovjedništvu kopnene vojske o situaciji na području Drvara i bekstvu srpskog življa zbog ustaških zločina

📜 Izveštaj Zapovjedništva 4. oružničke pukovnije od 19. juna 1941. Zapovjedništvu hrvatskog oružništva o situaciji u Sandžaku, sa podacima da su ustaše na području krila Bileće ubili 250 lica

📜 Izjava predstavnika ustaških vlasti iz Bosanskog Petrovca od 21. juna 1941. data u Kotarskom predstojništvu u Bihaću o streljanju Srba od strane ustaša i protestu komandanta italijanskih snaga povodom toga

📜 Izveštaj Zapovjedništva Bosanskog divizijskog područja od 22. juna 1941. Zapovjedništvu kopnene vojske o konferenciji održanoj 20. juna na zahtev nemačkog mjesnog zapovjednika u Sarajevu povodom ustaškog nasilja nad Srbima

📜 Izveštaj Prijemnog ureda za hrvatska vojna lica u Zemunu od 22. juna 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o prebacivanju Jevreja iz Srbije na teritoriju Dalmacije

📜 Krilno zapovjedništvo Bileća od 22. juna 1941. dostavlja dopis anonimnog građanina Zapovjedništvu Jadranskog divizijskog područja u Mostaru o situaciji na području Avtovca i zverstvima ustaša nad nedužnim stanovništvom

📜 Naredba Ustaškog stožera u Mostaru od 23. juna 1941. o propisima za kretanje Srba i Jevreja

📜 Depeša kotarskog predstojnika iz Gacka upućena 23. juna 1941. poglavnikom povjereništvu u Sarajevu o paljenju srpskih sela, hapšenju i ubijanju ljudi od strane ustaša

📜 Izveštaj zapovjednika Oružničkog voda Trebinje o zločinima ustaša nad Srbima u noći 23 i 24. juna 1941. kod sela Pridvorice, Poljice, Mrkonjića i o nasilnom pokrštavanju pravoslavaca

📜 Zakonska odredba poglavnika od 24. juna 1941. o osnivanju Državnog ravnateljstva za ponovu

📜 Zakonska odredba poglavnika o pokretnom prijekom sudu od 24. juna 1941.

📜 Izveštaj Krilnog zapovjedništva Bileća od 25. juna 1941. Zapovjedništvu 4. hrvatske oružničke pukovnije o situaciji na svom području, zločinima ustaša nad Srbima u srezu Gacko i njihovom bacanju u jame

📜 Dopis Upravnog štaba vojnog zapovednika u Srbiji od 25. juna 1941. nemačkom poslanstvu u Zagrebu o teroru Hrvata nad Srbima u NDH

📜 Odredba Ministarstva pravosuđa od 25. juna 1941. o proglašenju Prijekog suda za područje Sudbneog stola u Travniku

📜 Nemačko poslanstvo u Zagrebu dostavlja ministru spoljnih poslova NDH izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije od 26. juna 1941. o teroru hrvatskih ustaša nad Srbima u Dalmaciji

📜 Odredba Ministarstva pravosuđa od 26. juna 1941. o proglašenju Prijekog suda za područje Sudbenog stola u Osijeku

📜 Naredba Predsedništva vlade od 26. juna 1941. za sprovođenje zakonske odredbe o osnivanju državnog ravnateljstva za ponovu

📜 Zakonska odredba poglavnika od 26. juna 1941. o dopuni zakonske odredbe o prijekom sudu i zakonske odredbe o pokretnom prijekom sudu

📜 Vanredna zakonska odredba i zapovjed poglavnika od 26. juna 1941. o nadležnosti prijekih sudova sa posebnim naglaskom o postupku prema Jevrejima

📜 Izveštaj Zapovjedništva 4. oružničke pukovnije od 27. juna 1941. Zapovjedništvu hrvatskog oružništva o proterivanju Srba iz Slavonije i Srema za Srbiju

📜 Izveštaj Oružničke postaje Koraj od 27. juna 1941. zapovjedniku Oružničkog voda Bijeljina o teškim ustaškim zlodelima nad pravoslavnim življem

📜 Izveštaj Stožera Vrbaskog divizijskog područja od 28. juna 1941. Zapovjedništvu kopnene vojske o opštoj situaciji i nasilnom iseljavanju Srba i Jevreja iz Bihaća i bekstvu srpskog življa u šume od zločina ustaša

📜 Izveštaj Oružničke postaje Zavalje od 28. juna 1941. Kotarskom poglavarstvu Bihać o hapšenju pravoslavnog življa

📜 Izveštaj Kotarske oblasti u Brčkom od 29. juna 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o samovolji ustaškog logora u vršenju službe

📜 Četnički letak upućen srpskom narodu i četnicima o stradanju Srba u NDH i razlici između njih i komunista

📜 Izveštaj Zapovjedništva kopnene vojske od 1. jula 1941. Zapovjedništvu vojske i Ministarstvu domobranstva o spoljnoj i unutrašnjoj situaciji od 20. do 30. juna sa podacima o zločinima ustaša na teritoriji NDH, o odnosima sa saveznicima, posebno Italijanima koji pomažu prognane i iseljene Srbe

📜 Izveštaj Zapovedništva kopnene vojske od 1. jula 1941. Vojnom uredu Zapovjedništva o borbama oko sela Srba, položaju i preseljavanju srpskog življa

📜 Izveštaj Kotarskog ureda u Bijeljini od 1. jula 1941. velikoj župi Posavje o vršenju rekvizicije, hapšenju komunista i slanju u koncentracione logore

📜 Okružnica Državnog ravnateljstva za ponovu od 2. jula 1941. svim kotarskim predstojništvima o osnivanju ureda za iseljavanje, njegovoj organizaciji i zadacima

📜 Proglas poglavnika dr Ante Pavelića hrvatskom narodu od 3. jula 1941. za borbu protiv Sovjetskog Saveza

📜 Predstavka Adema Omerovića, predstavnika novopazarskog kotara pri izaslanstvu Sandžaklija u Zagrebu, od 3. jula 1941. poglavniku sa molbom za pripajanje Sandžaka Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

📜 Izveštaj Oružničke postaje Olovo od 3. jula 1941. zapovjedniku 4. oružničke pukovnije o pobijenim Srbima u selu Brda i bekstvu pravoslavnog življa u šume zbog ustaških pokolja

📜 Izveštaj predstojnika Kotarske oblasti Bileća Ravnateljstvu za javni red i sigurnost o situaciji na području kotara i čitave Hercegovine za period 11. juni - 4. juli 1941. sa podacima o pravoslavnom stanovništvu, međusobnim odnosima naroda, zločinima ustaša i uzrocima takvog stanja

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Ustaški zločini 1941. Streljanja u oslobodilačkom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Vermaht u Jugoslaviji Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Hrvatsko domobranstvo Slunj Bihać Doboj Vlasenica Pljačka u ratu Bijeljina Gacko Gospić Nevesinje Ustanak u Slavoniji 1941. Slavonski Brod Borbe u Srbiji 1942. Petrinja Ustanak u Dalmaciji 1941. Lepoglava Borbe u Sremu 1943. Cazin Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Deportacije Slovenaca 2. italijanska armija Glina Logor Jasenovac Aprilski rat Prijedor Ustanak u Sremu 1941. Kozarska Dubica Karlovac Travnik Bugojno Pokatoličavanje Srba Slavonska Požega Romi u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Ustanak u Lici 1941. Ustanak u Srbiji 1941. Borbe u Hrvatskoj 1944. Jastrebarsko Trebinje Bileća Čapljina Borbe u Hrvatskoj 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Ustanak u Hercegovini 1941. Stolac Žene u ratu Posleratna suđenja u Jugoslaviji Vinkovci Sremska Mitrovica Nemački zločini u Jugoslaviji Sanski Most Zagreb Kozara u oslobodilačkom ratu Deca u ratu Sarajevo Banja Luka Hrvatska Kostajnica Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Italija u drugom svetskom ratu Bitka na Kozari Mostar Borbe u Sremu 1942. Logor Lepoglava Jajce Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Holokaust u Jugoslaviji Slavko Kvaternik Ante Pavelić Ustanak u NDH Sisak