Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Borbe u Sremu 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 549 hronoloških zapisa, 308 dokumenata i 42 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 1. 1943. Po direktivi CK KPJ, u Sremu obrazovan novi PK KPJ za Vojvodinu.

⚔️ 0. 1. 1943. Osnovan Okružni odbor USAOJ-a za Srem.

⚔️ 5. 1. 1943. U s. Neštinu (kod Iloka) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali ustašku posadu, ubili 4 ustaše i zaplenili 10 pušaka s municijom.

⚔️ 7. 1. 1943. Između ž. st. Putinci i Golubinci delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirali prugu Stara Pazova - Ruma i uništili lokomotivu i 17 vagona nemačkog voza. Poginulo je i ranjeno oko 160 vojnika. Saobraćaj je obustavljen 12 časova.

⚔️ 11. 1. 1943. U s. Deč (kod Stare Pazove) prodrli delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i zauzeli opštinsku i poštansku zgradu, zatim, posle tročasovne borbe protiv žandarma i delova folksdojčerskog 2. pripremnog bataljona -General Laudon- pristiglih iz susednih sela, napustili selo. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 28 mrtvih i više ranjenih. Odred je imao 2 poginula i 3 ranjena.

⚔️ 12. 1. 1943. Između s. Laćarka i s. Čalme (kod Srem. Mitrovice) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske isekli 50 tt stubova.

⚔️ 12. 1. 1943. Nemačka avijacija bombardovala s. Mihaljevce (kod Stare Pazove) i porušila 150 kuća, a više stanovnika ubila i ranila.

⚔️ 14. 1. 1943. Između s. Grgurevaca i s. V. Radinaca (kod Srem. Mitrovice) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske isekli 50 tt stubova.

⚔️ 16. 1. 1943. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio pismo Pokrajinskom komitetu KPJ za Vojvodinu, Pokrajinskom povereništvu KPJ za Banat i Okružnom komitetu KPJ za Srem, u kome nalaže da se reorganizuju PK, da se veća pažnja posveti uvlačenju hrvatskog življa u NOB, da se čuvaju kadrovi i da se u Banatu organizuju partijski kursevi.

⚔️ 3. 2. 1943. OK KPJ za Srem izdao direktivno pismo partijskim rukovodstvima i 3. NOP odredu 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske o daljim zadacima partizanskih jedinica i organa narodne vlasti.

⚔️ 6. 2. 1943. U s. Ugrinovcima (kod Stare Pazove) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali posadu iz domobranskog 1. regrutnog puka, koja je sutradan napustila uporište, pretrpevši gubitke od 4 mrtva i 18 ranjenih. Odred je imao 3 mrtva i 1 ranjenog.

⚔️ 6. 2. 1943. Na ž. st. Ledinci (kod Petrovaradina) grupa boraca 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zarobila svih 15 domobrana - stražara kod cisterne i zaplenila 15 pušaka sa 700 metaka. Domobranima je održan kratak politički govor o situaciji u Jugoslaviji i uspesima Crvene armije, a potom su pušteni kućama.

⚔️ 8. 2. 1943. Na ž. st. Beočin (kod Petrovaradina) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirali i uništili 2 lokomotive a na železničkoj pruzi Ruma-Šabac isekli veliki broj tt stubova.

⚔️ 14. 2. 1943. Ustaško-domobranske snage jačine preko dva bataljona i kombinovani odred žandarma i folksdojčera otpočeli trodnevnu koncentričnu akciju -čišćenja- prostorije s. Buđanovci - s. Šimanovci - s. Ogar (u južnom Sremu). Pod neprijateljskom vatrom, u teškim vremenskim uslovima, nekoliko hiljada izbeglica (ljudi, žena i dece), sa delom 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske, povuklo se u močvarni predeo Bene (kod s. Ogara) i tako izbeglo potpuno okruženje i uništenje. Neprijatelj je ubio 8 a uhapsio 92 lica.

⚔️ 14. 2. 1943. U s. Vrdniku (kod Rume) Diverzantska grupa 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske ubacila minu u električnu centralu. Oštećeni su mašinski uređaji centrale, usled čega je i rad u rudniku uglja obustavljen 12 časova.

⚔️ 14. 2. 1943. U s. Belegišu (kod Stare Pazove) ustaška policija na zverski način pobila 21 lice, a mnoga lica oterala u Staru Pazovu, zatim u Nemačku, na rad.

⚔️ 15. 2. 1943. Na ž. st. Pavlovci (kod Rume) Diverzantska grupa 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala pragu, uništila lokomotivu, oštetila 5 vagona i prugu sa staničnim uređajima, ubila 4 ustaše i 8 nemačkih vojnika i zaplenila 7 pušaka.

⚔️ 17. 2. 1943. U opkoljenom s. Buđanovcima jedinice 2. pripravnog folksdojčerskog bataljona -General Laudon- uhapsile i sprovele u Rumu 56 rodoljuba.

⚔️ 17. 2. 1943. Između Stare i Nove Pazove grupe mesnih partizana isekli veliki broj tt stubova.

⚔️ 20. 2. 1943. Kod Stare Pazove grupa mesnih partizana ubila stražara i zapalila magacin u kojem se nalazilo 20 vagona ulja od suncokreta.

⚔️ 20. 2. 1943. U s. V. Radincima, s. Bešenovu i s. Stejanovcima (kod Rume) jedinice 2. folksdojčerskog pripravnog bataljona -General Laudons uhapsile 26, ubile 2 i ranile 1 lice.

⚔️ 23. 2. 1943. Između r. Dunava i linije s. Batajnica - s. Čortanovci (u severoistočnom Sremu) ustaško-domobranske i nemačke jedinice (jačine oko tri bataljona) otpočele trodnevno -čišćenje- i ubile 19 a uhapsile 15 rodoljuba.

⚔️ 26. 2. 1943. U Beloj Crkvi nemačka policija streljala 50 lica, dovedenih iz petrovaradinskog logora, kao odmazdu za jednog ubijenog mesnog policajca.

⚔️ 27. 2. 1943. Na ž. st. Buđanovci (kod Rume) Diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske izvršila prepad na transportni voz i ubila 12 vojnika a zarobila 1 žandarma.

⚔️ 0. 3. 1943. U Vrbasu održan sastanak članova PK KPJ za Vojvodinu i nekoliko partizanskih rukovodilaca iz Bačke, na kome je odlučeno da se izda proglas narodu povodom pogubljenja organizacijskog sekretara PK KPJ za Vojvodinu Svetozara Markovića Toze i pogibije člana istog komiteta Branka Bajića, da se štampa dvobroj (2-3) -Slobodne Vojvodine- i da se uspostavi veza s novim PK, koji je formiran u Sremu.

⚔️ 1. 3. 1943. U Sremu formiran novi 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske (Sremski odred) od dotadašnjeg 4. bataljona toga odreda. (Raniji 3. NOP odred 3. operativne zone, sa svojim bataljonima u Bosni, preimenovan je krajem. marta u Grupu udarnih vojvođanskih bataljona.)

⚔️ 2. 3. 1943. Kod Vilića gumna (bizu G. Vakufa), u ogorčenoj borbi prsa u prsa, 4. proleterska (crnogorska) NOU brigada, uz sadejstvo delova 3. krajiške NOU brigade, razbila jedinice 737. puka nemačke 717. pešadijske divizije, ojačane tenkovima, i odbacila ih sa Vilića gumna, Karaulice i Kobile. Ovim je neprijatelju onemogućeno da upadne u rejon bolnica (s. Jaklići, s. Rumboci, s. Ripci, s. Šćit itd.). U toku devetočasovne borbe neprijatelj je imao 51 mrtvog, 83 ranjena, 21 nestalog i 31 smrznutog, a jedinice NOVJ 40 ranjenih i 30 mrtvih, među kojima su bili: borac 2. čete 2. bataljona 4. proleterske (crnogorske) NOU brigade Blažo Martinović, narodni heroj, bombaš i puškomitraljezac 2. čete 2. bataljona 4. proleterske (crnogorske) NOU brigade Jovo Zvicer, narodni heroj, komandir 3. čete 2. bataljona 4. proleterske (crnogorske) NOU brigade Dušan Strugar, narodni heroj, i komandir 2. voda 3. čete 2. bataljona 4. proleterske (crnogorske) NOU brigade Simo Barović, narodni heroj. Zaplenjeno je: 2. mitraljeza, 4 p. mitraljeza, 2 automata, veliki broj pušaka, minobacačke i puščane municije.

⚔️ 3. 3. 1943. U s. Ašaniji (u južnom Sremu) članovi mesnih partizanskih desetina spalili opštinsku arhivu i ubili 1 ustašu.

⚔️ 4. 3. 1943. Između Petrovaradina i s. Beočina delovi 3. NOP odreda 3. operativne s.one NOV i PO Hrvatske minirali prugu i uništili lokomotivu i 1 vagon.

⚔️ 10. 3. 1943. Između ž. stanica Kukujevci i Bačinci (kod Srem. Mitrovice) 1. diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila lokomotivu i 8 vagona putničkog voza.

⚔️ 14. 3. 1943. U s. Starim Banovcima (kod Stare Pazove) delovi 3. NOP odreda 3, operativne zone NOV i PO Hrvatske napali stanicu finansijske straže, te 1 finansa ubili a ostale razoružali, zaplenivši 6 pušaka s municijom.

⚔️ 18. 3. 1943. Na ž. st. i kod tunela u s. Čortanovcima (kod Srem. Karlovaca) delovi 2. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali i, posle kraće borbe, razoružali 26 domobrana iz 1. vazduhoplovnog školskog puka.

⚔️ 21. 3. 1943. Između šume Lisnika i s. Jamene (kod Srem. Rače) 1. bataljon 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zapalio i uništio sve bunkere kao i zgrade u predelu Domuskele, koje su sa bunkerima služile neprijatelju za blokiranje i kontrolu r. Save.

⚔️ 21. 3. 1943. Između s. Surduka i s. Slankamena (kod Inđije) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali odeljenje žandarma. U kraćoj borbi je poginulo 9 i zarobljeno 5 žandarma (samo je 1 žandarm uspeo da pobegne) [Po drugom, neprijateljskom, izvoru, događaj se desio 22. marta.].

⚔️ 24. 3. 1943. Kod s. Pušine, na Cipelovcu i Češljakovačkom visu (na pl. Papuku), u dvodnevnim borbama, jedinice 4 (slavonske) divizije NOVJ razbile domobranski 4. puk, 2. bataljon domobranske Sremske brigade i 4. inžinjerijski bataljon.

⚔️ 26. 3. 1943. Između s. Vognja i Srem. Mitrovice 1. diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i sa šina izbacila lokomotivu i 14 vagona nemačkog teretnog voza, zbog čega je saobraćaj obustavljen 24 časa.

⚔️ 27. 3. 1943. Između Iriga i s. Neradina delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali iz zasede i razbili grupu od 30 žandarma, ubivši 8 i zarobivši 3 žandarma. U borbi protiv neprijateljskih pojačanja koja su iz Iriga prodrla u s. Neradin, ti delovi su se pojedinačno probili iz okruženja, uz gubitke od 13 poginulih i 3 zarobljena.

⚔️ 29. 3. 1943. U s. Banoštoru (kod Petrovaradina) jedinice 1. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napale i, posle kraće borbe, ubile 2; i streljale 2 folksdojčera, a zaplenile 17 pušaka i 2 pištolja.

⚔️ 0. 4. 1943. U Sremu reorganizovan 3. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske: od dotadanja dva bataljona formirana četiri bataljona i dve diverzantske grupe.

⚔️ 0. 4. 1943. Izvršena reorganizacija i proširenje OK KPJ za Srem.

⚔️ 0. 4. 1943. Iz s. Parage (kod Bač. Palanke) prešao u Srem jedan član ranijeg PK radi uspostavljanja veze sa PK KPJ za Vojvodinu, koji je krajem. januara obrazovan.

⚔️ 0. 4. 1943. U s. Pećincima (kod Rume) formirana komanda područja za Srem, u s. Novim Karlovcima komanda mesta Pazova, a u s. Višnjićevu komanda mesta Šid.

⚔️ 4. 4. 1943. Između s. Laćarka i Srem. Mitrovice 1. diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila lokomotivu i svih 8 vagona nemačkog brzog voza i oštetila oba koloseka. Neprijatelj je pretrpeo veće gubitke u mrtvim i ranjenim a saobraćaj je obustavljen 24 časa.

⚔️ 6. 4. 1943. OK KPJ za Srem izdao direktivno pismo sreskim i bataljonskim komitetima o formiranju rezervnih bataljona, uvođenju obavezne vojne obuke i odnosu prema stanovništvu.

⚔️ 7. 4. 1943. Na putu između Srem. Mitrovice i s. V. Radinaca borci rezervnog partizanskog bataljona sremskomitrovačkog sreza posekli 72 tt stuba.

⚔️ 7. 4. 1943. Na pruzi s. Vrdnik - s. Pavlovci (kod Rume) grupa boraca iz rezervnog partizanskog bataljona rumskog sreza posekla 60 tt stubova i uništila uređaje na ž. st. Pavlovci.

⚔️ 8. 4. 1943. Na putu Ruma - Irig - s. Krušedol delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 165 tt stubova.

⚔️ 9. 4. 1943. Između s. Vognja i Srem. Mitrovice delovi 3. NOP odreda 3, operativne zone NOV i PO Hrvatske uništili 2 lokomotive i 20 vagona italijanskog transportnog voza Poginuo je veliki broj vojnika, a saobraćaj je obustavljen 24 časa.

⚔️ 10. 4. 1943. između s. Vognja i Srem. Mitrovice 1. diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila iokomotivu i 6 vagona brzog voza.

⚔️ 11. 4. 1943. Na putevima s. Bingula - s. Čalma - s. Manđelos i s. Čalma - s. Laćarak (kod Srem. Mitrovice) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 171 tt stub.

⚔️ 11. 4. 1943. U s. Binguli (kod Iloka) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali i zarobili 13 folksdojčera, zaplenili 19 vojničkih i 4 lovačke puške i zapalili opštinsku arhivu.

⚔️ 12. 4. 1943. Na ž. st. Leđinci (kod Petrovaradina) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zauzeli stražaru i bunker, zarobili 9 domobrana i 1 oficira (9 domobrana uspelo da pobegne) i zaplenili 12 pušaka, 1 automat i oko 1000 metaka.

⚔️ 12. 4. 1943. U s. Vrdniku (kod Rume) delovi 1. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske prepadom razoružali 6 domobrana (5 domobrana prišlo 1. bataljonu a jedan pobegao), zaplenivši mitraljez, 5 pušaka i 2000 metaka.

⚔️ 13. 4. 1943. Između s. Jarka i s. Hrtkovaca (na r. Savi kod Srem. Mitrovice) delovi 3. NOP od reda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zapalili šlep sa 30 vagona drvene građe spremljene za Nemačku.

⚔️ 14. 4. 1943. U s. Vojki (kod Stare Pazove) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali ustaše u utvrđenoj školskoj zgradi, te posle duže borbe zgradu zapalili (od 35 članova ustaške posade spasio se svega 10-15), zatim zapalili opštinsku arhivu, oštetili tt uređaje u pošti i zaplenili 4 puške. Poginula su 3 i ranjena 2 borca.

⚔️ 15. 4. 1943. Kod s. Šimanovaca (blizu Stare Pazove) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali folksdojčere iz s. Deča koji su pošli u pomoć posadi s. Vojke. Poginulo je 8 folksdojčera i zaplenjeno njihovo oružje.

⚔️ 15. 4. 1943. U s. Binguli (kod Iloka) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali i zarobili mesnu stražu, zapalili opštinsku zgradu i zaplenili 17 pušaka.

⚔️ 18. 4. 1943. Između s. Kuzmina i s. Kukujevaca (kod Srem. Mitrovice) minirana pruga i uništeni lokomotiva i 9 vagona nemačkog brzog voza. Poginuo je veći broj nemačkih vojniku, a saobraćaj je obustavljen 48 časova.

⚔️ 19. 4. 1943. Na putu Ilok - s. Neštin delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 180 tt stubova.

⚔️ 20. 4. 1943. Na putevima Ilok-Šid i Ilok - s. Ljuba delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 100 tt stubova.

⚔️ 23. 4. 1943. Na putu s. Petrovčič-Dobanovački zabran (u južnom Sremu) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 70 tt stubova.

⚔️ 29. 4. 1943. U s. Cereviću (kod Petrovaradina) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali žand. stanicu, opštinsku stražu i finansijsku postaju, te posle kraće borbe razoružali žandarme, finanse i opštinske stražare (docnije ih pustili na slobodu), zaplenivši 21 pušku, uništili tt uređaje u pošti i zapalili opštinsku arhivu.

⚔️ 0. 5. 1943. U Sremu, po odluci OK KPJ za Srem, formirana Grupa udarnih bataljona, u koju su ušli dva bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i jedna četa Bosutskog partizanskog bataljona.

⚔️ 0. 5. 1943. U Sremu, posle izdvajanja dva bataljona za Grupu udarnih bataljona, reorganizovan 3. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske, tako da je u svom sastavu imao dva bataljona (1. fruškogorski i 2. posavsko-podunavski), Bosutsku četu, Pograničnu četu i Diverzantsku grupu.

⚔️ 1. 5. 1943. U s. Prhovu (kod Stare Pazove) otpočeo trodnevni sastanak PK KPJ za Vojvodinu. Izvršena je analiza rada Partije u Bačkoj i Baranji, određeni su naredni zadaci i odlučeno je da se -Otvoreno pismo- uputi svim članovima KPJ u Bačkoj i Baranji.

⚔️ 3. 5. 1943. Između s. Vrdnika i s. Pavlovaca (kod Rume) minirana pruga i uništene 2 lokomotive i 9 vagona teretnog voza s ratnim materijalom, a saobraćaj obustavljen 6 dana.

⚔️ 4. 5. 1943. Između s. Obreža i s. Grabovaca (u južnom Sremu) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali grupu nemačkih i domobranskih žandarma. Poginulo je 16 žandarma, a zaplenjeno je 15 pušaka i puškomitraljeza.

⚔️ 6. 5. 1943. U s. Jarku (kod Srem. Mitrovice) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali i zapalili žand. stanicu, razoružali žandarme i zaplenili 12 pušaka s municijom.

⚔️ 13. 5. 1943. Između s. Morovića i s. Višnjićeva Bosutski partizanski bataljon minirao prugu Šid - Srem. Rača i uništio lokomotivu i 9 vagona putničkog voza. Poginule su 23 ustaše.

⚔️ 18. 5. 1943. U s. Progaru (u južnom Sremu) ustaške jedinice na zverski način pobile 44 lica i uhapsile i sprovele u Zemun 94 lica a selo opljačkale.

⚔️ 21. 5. 1943. U s. Manđelosu (kod Srem. Mitrovice) 1. bataljon Grupe udarnih bataljona napao i proterao policijske i ustaške delove, koji su ubijali i hapsili stanovnike sela, a potom u sastavu Grupe, nastavio pokret ka s. Kuzminu. Ustaše su, sa pristiglim pojačanjima iz Srem. Mitrovice, ponovo upale u s. Manđelos, gde su zverski pobile oko 100 i uhapsile oko 300 ljudi, zapalile oko 100 kuća i miniranjem srušile crkveni toranj, pod čijim je ruševinama našlo smrt dosta privedenih meštana.

⚔️ 22. 5. 1943. U rejonu šume Lisnik (kod Srem. Rače) prebacio se preko r. Save u istočnu Bosnu transport od 1100 novih boraca i 100 kola, koji je pratila Grupa udarnih bataljona.

⚔️ 30. 5. 1943. Na pruzi s. Vrdnik - s. Pavlovci (kod Rume) Diverzantska grupa 3 NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekla oko 100 tt stubova.

⚔️ 31. 5. 1943. Održana okružna konferencija AFŽ-a na kojoj je izabran Okružni odbor AFŽ-a za istočni Srem.

⚔️ 2. 6. 1943. Na putu Irig-Petrovaradin 2. bataljon 3. vojvođanske NOU brigade iz zasede uništio vojnički automobil, a potom, u petočasovnoj borbi, razbio 450 ustaša i domobrana. Neprijatelju su naneti gubici od 25 mrtvih i 45 ranjenih, dok je 2. bataljon imao 1 mrtvog i 3 ranjena.

⚔️ 3. 6. 1943. Između s. Vognja i Srem. Mitrovice Diverzantska grupa 3. odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i oštetila nemački transportni voz. Na ruševine ovoga voza naleteo je drugi teretni voz, te se survao sa pruge. Uništene su 2 lokomotive i 20 vagona, a poginulo je 12 i ranjeno 43 nemačka vojnika.

⚔️ 4. 6. 1943. U Srem. Rači Bosutska partizanska četa razoružala delove domobranskog Železničko-stražarskog bataljona, zaplenila 29 pušaka s municijom i zapalila kasarnu i ž. st. Sava-Rača.

⚔️ 8. 6. 1943. Između s. Batajnice i s. Nove Pazove diverzantska grupa 3. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila lokomotivu i 7 vagona teretnog voza, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 15 časova.

⚔️ 10. 6. 1943. Okružni komitet KPJ za Srem uputio proglas sreskim i mesnim partijskim rukovodstvima povodom odbrane žetve.

⚔️ 13. 6. 1943. Između s. Platičeva i s. Klenka delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirali prugu Ruma-Šabac i uništili lokomotivu i 4 vagona nemačkog voza u kojem su bile trupe i konji. Poginulo je oko 20 i zarobljeno 7 vojnika a ubijeno preko 40 konja. Odred je imao 6 poginulih i 1 ranjenog.

⚔️ 14. 6. 1943. Delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 80 tt stubova na putu Šid - Ilok - s. Susek i porušili mostove na putu s. Susek - s. Sviloš i između Srem. Mitrovice i s. Manđelosa.

⚔️ 22. 6. 1943. Kod s. Pavlovaca Diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu Ruma - s. Vrdnik i uništila lokomotivu i 6 vagona transportnog voza, zbog čega je saobraćaj obustavljen 5 dana.

⚔️ 25. 6. 1943. Između Stare i Nove Pazove Diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila lokomotivu i 6 vagona nemačkog voza. Poginulo je 10 i ranjeno 40 vojnika, a saobraćaj obustavljen 16 časova.

⚔️ 28. 6. 1943. Između s. Neština i Iloka delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske pokidali tt veze i posekli 60 tt stubova.

⚔️ 29. 6. 1943. Između s. Erdevika i s. Ljube (kod Iloka) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 50 tt stubova.

⚔️ 29. 6. 1943. Između s. Klenka i s. Grabovaca i između s. Klenka i s. Hrtkovaca (na putu Šabac-Ruma) delovi 3. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 222 tt stuba.

⚔️ 0. 7. 1943. U Sremu obrazovan novi PK SKOJ-a za Vojvodinu.

⚔️ 0. 7. 1943. Reorganizovan OK KPJ za Srem i obrazovana dva okružna komiteta za istočni i zapadni Srem.

⚔️ 0. 7. 1943. U okolini Iriga, s. V. Rađinaca i s. Grgurevaca (kod Rume) delovi 3. vojvođanske NOU brigade spalili 362 jutra pšenice i ječma.

⚔️ 2. 7. 1943. Između s. Batajnice i s. Nove Pazove minirana pruga i uništeni lokomotiva i 10 vagona teretnog voza. Istog dana Diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napala voz na pruzi s. Voganj - Srem. Mitrovica i oštetila lokomotivu.

⚔️ 3. 7. 1943. U s. Novim Karlovcima (kod Inđije) nemačke jedinice iz Stare Pazove, Inđije i s. Beške, jačine oko 320 vojnika, iznenada napale 2. bataljon 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske. Bataljon je pod borbom izbegao blokadu i povukao se u Frušku goru uz gubitke od 2 poginula, 2 ranjena i 8 zarobljenih.

⚔️ 4. 7. 1943. Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) Diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila lokomotivu i 5 vagona teretnog voza, zbog čega je saobraćaj obustavljen 14 časova.

⚔️ 5. 7. 1943. Između s. Morovića i Srem. Rače delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske isekli oko 40 tt stubova.

⚔️ 6. 7. 1943. U s. Čereviću i s. Banoštoru (kod Petrovaradina) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zapalili opštinske arhive.

⚔️ 12. 7. 1943. Između Srem. Mitrovice i s. Vognja delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zaustavili i napali transportni voz u kojem su bili domobrani (u nemačkim policijskim uniformama). Po nekim podacima poginulo je 58 vojnika i oficira i zaplenjeno 50 pušaka.

⚔️ 14. 7. 1943. U s. V, Radincima (kod Srem. Mitrovice) ustaše zverski ubile 38 i uhapsile 45 lica, a potom opljačkale selo.

⚔️ 15. 7. 1943. U Sremu jedinice 2. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske spalile 1.578 jutara pšenice.

⚔️ 15. 7. 1943. Delovi 3. bataljona 3. vojvođanske NOU brigade i Bosutska partizanska četa spalili opštinsku arhivu i jednu vršalicu u s. Strošincima, onesposobili 4 vršalice i 2 traktora u s. Jameni i po 1 vršalicu u Srem. Rači i s. Višnjićevu.

⚔️ 17. 7. 1943. Između s. Vognja i Srem. Mitrovice grupa boraca 3. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zaustavila nemački transportni voz i pomoću otkačene lokomotive, koja je u punoj brzini upućena na kompoziciju, jako oštetila nekoliko vagona. Poginula su 2 nemačka vojnika i jedan je ranjen.

⚔️ 19. 7. 1943. U Sremu, po naredbi GŠ NOV i PO za Vojvodinu, rasformiran 3, NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i od njegovih jedinica formirani 1. i 2, sremski NOP odred.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izveštaj Istine od 2. januara 1943. god. o akcijama partizanskih jedinica u Sremu

📜 Predlog Okružnog komiteta KPJ za Srem od 10 januara 1943. god. Centralnom komitetu KPJ za formiranje Prve vojvođanske brigade i novog štaba Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 10 januara 1943. god. Centralnom komitetu KPH o akcijama i prebacivanju sremskih partizana na teritoriji istočne Bosne

📜 Izveštaj Nemačkog poslanstva u NDH od 11 januara 1943 god. Ministarstvu spoljnih poslova u Berlinu o pokolju Srba u Sremu

📜 Bojna relacija Sremskog zdruga od 15 februara 1943 god. Drugom domobranskom zboru o dejstvima partizana u Sremu januara 1943 godine

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ Pokrajinskom komitetu za Vojvodinu, pokrajinskom povereništvu za Banat i Okružnom komitetu za Srem od 16. januara 1943. godine

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 16 januara 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu od 21 decembra 1942 do 8 januara 1943 godine

📜 Pismo sekretara Centralnog komiteta KPJ druga Tita od 16 januara 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Vojvodinu, Pokrajinskom poverenstvu KPJ za Banat i Okružnom komitetu KPJ za Srem

📜 Osvrt Okružnog komiteta KPJ za Srem od 30 zanuara 1943. god. na akcije Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda i uputstvo za dalji vojno-politički rad

📜 Izvještaj štaba 6. istočnobosanske brigade od 31. januara 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u sjeveroistočnoj Bosni i jugozapadnom Sremu od 3. oktobra 1942. do 31. januara 1943. godine

📜 Izvod iz pisma pk SKOJ-a za Srem osnovne zadaće SKOJ-a u Vojvodini” od februara 1943. god. upućenog skojevskim organizacijama u vojsci i na terenu

📜 Direktivno pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 3 februara 1943. god. o daljim zadacima partizanskih jedinica i organa narodne vlasti

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 15 februara 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu od 1 do 15 februara

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 27 februara 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu

📜 Izveštaj štaba Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 1 marta 1943. god. o akcijama mesnih partizanskih jedinica Rumskog sreza

📜 Izveštaj štaba Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 3 marta 1943. god. o akcijama mesnih partizanskih jedinica u srezovima Stara Pazova i Sremski Karlovci

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 5 marta 1943. god. bataljonskom komitetu Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske o organizacionim pitanjima, političkom radu i aktivizaciji omladine na terenu

📜 Bojna relacija Sremskog zdruga od 14 marta 1943 god. Drugom domobranskom zboru o dejstvima nemačkih i ustaško-domobranskih jedinica protiv partizana

📜 Petnaestodnevni izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 14 marta 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima partizana u Sremu

📜 Izveštaj Drugog pripravnog bataljona General Laudon od 22 marta 1943 god. o situaciji u Sremu

📜 Petnaestodnevni izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 27 marta 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu

📜 Izveštaj oficira za vezu Mesnog zapovedništva u Zemunu od 2 aprila 1943 god. Ministarstvu oružanih snaga NDH o jačanju partizana u Sremu

📜 Izveštaj Drugog pripravnog bataljona General Laudon od 2 aprila 1943 god. o dejstvima protiv partizana u Sremu

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 2 aprila 1943. god. svim bataljonskim komitetima Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske o formiranju političkog odjela i zadacima komunista na političkom i kulturno-prosvetnom polju

📜 Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 3 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Sloveniji, Sremu, Baniji i Bosni

📜 Pismo sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu od 5 aprila 1943 god. štabu Sremskog NOP odreda o rasporedu sremskih bataljona na terenu Majevice, Birča i Romanije

📜 Direktivno pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 6. aprila 1943. god. svim sreskim i bataljonskim komitetima o formiranju rezervnih bataljona, uvođenju obavezne vojne obuke i odnosu prema stanovništvu

📜 Petnaestodnevni izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 15 aprila 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu

📜 Pismo pripadnika Nemačke narodne grupe od 16 aprila 1943 god. nemačkom poslaniku u NDH o prilikama u Sremu

📜 Petnaestodnevni izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 30 aprila 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu

📜 Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 30 aprila 1943 god. o situaciji u Semberiji i Sremu

📜 Direktivno pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 9. maja 1943. god. Sreskom komitetu KPJ za Staru Pazovu povodom mobilizacije ljudstva za Sremski NOP odred

📜 Petnaestodnevni izveštaj 4 oružničke pukovnije od 15 maja 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima partizana u Sremu

📜 Izveštaj Štaba 3. NOP odreda (Sremskog) od 15. maja 1943. Štabu 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu u Odredu

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 30 maja 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima partizana u Sremu

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 8. juna 1943. god. svim članovima partije Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske i udarnih bataljona na području Srema o greškama i slabostima nekih partiskih organizacija i merama za njihovo otklanjanje

📜 Izvještaj komandanta Diverzantskih grupa Slavonije i Srema od 9 lipnja 1943 god. o izvršenim diverzijama od 9 travnja do 4 lipnja

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 10 juna 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima partizana u Sremu

📜 Izveštaj partijskog sekretara 12. slavonske brigade 4. NOU divizije od 10. juna 1943. Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju i Srem o partijskom radu

📜 Poziv Okružnog narodnooslobodilačkog odbora za Srem i štaba Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 11. juna 1943. god. narodima Srema za odbranu letine od okupatora

📜 Članak Istine od 22. juna 1943. god. o razvitku narodnooslobodilačkog pokreta u Sremu

📜 Pismo sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Istočnu Bosnu od 24 juna 1943 god. Okružnom komitetu za Srem o situaciji na teritoriji Istočne Bosne i potrebi upućivanja novih boraca iz Srema

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 25 juna 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV u Sremu

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 26 juna 1943. god. Štabu Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske o nekim greškama partizana i potrebi pojačanja vojnopolitičkog rada

📜 Izvod iz izveštaja Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu od 27 juna 1943. god. Centralnom komitetu KPJ o akcijama i stanju partizanskih jedinica u Sremu

📜 Naredba Glavnog štaba Vojvodine za 19. juli 1943. god. kojom se po odluci Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije postavlja rukovodstvo Glavnog štaba, ukida Treći NOP odred Drugog korpusa i formiraju Prvi i Drugi sremski odred NOV i PO Vojvodine

📜 Izveštaj komandanta Srema od 6. jula 1943. Draži Mihailoviću o stanju četničke organizacije u Sremu

📜 Izveštaj Oblasnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 7 jula 1943 god. o dejstvima partizana u Rumskom i Zemunskom srezu

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 10 jula 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV u Sremu

📜 Bojna relacija Sremskog zdruga od 13 jula 1943 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o dejstvima partizana

📜 Pismo narodnooslobodilačkog odbora za Srem štabu Trećeg NOP odreda Drugog korpusa od 14. jula 1943. god. o neovlašćenom oduzimanju opreme seljacima od strane pojedinih partizana

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 25 jula 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije od 27. jula 1943. god. o razvoju sremskih jedinica

📜 Izveštaj Istine o akcijama Treće vojvođanske brigade i partizanskih odreda u Sremu u vremenu od 8. juna do 4. avgusta 1943. godine

📜 Naredba br. 4 štaba Drugog sremskog NOP odreda za 20. avgust 1943. god. o formiranju Četvrte čete prvog bataljona i postavljanju rukovodstva

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 10 avgusta 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV i akcijama paljenja žita u Sremu

📜 Izveštaj štaba Prvog sremskog odreda NOV i PO Vojvodine od 10. avgusta 1943. god. o akcijama bataljona u vremenu od 8. juna do 31. jula

📜 Naredba br. 7 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine za 14. avgust 1943. god. o postavljanju rukovodilaca u Prvom sremskom NOP odredu

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 15. avgusta 1943. god. bataljonskom komitetu Drugog bataljona Prvog sremskog odreda NOV i PO Vojvodine o potrebi pojačanja partisko-političkog rada u bataljonu i uspostavljanju pravilnih odnosa prema organizacijama na terenu

📜 Izveštaj sekretara sreskog komiteta KPJ za Rumu od 15. avgusta 1943. god. Okružnom komitetu KPJ za Srem o odbrani žetve i teroru okupatora

📜 Izveštaj Istine od 17. avgusta 1943. god. o akcijama Treće vojvođanske brigade i partizanskih odreda u Sremu

📜 Izveštaj Istine od 17. avgusta 1943. god. o akcijama Treće vojvođanske brigade i partizanskih odreda u Sremu

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20. avgusta 1943. god. štabovima Prvog i Drugog sremskog NOP odreda za kontrolu i obezbeđenje graničnog pojasa Srema od upada neprijateljskih elemenata

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 25 avgusta 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV u Sremu

📜 Pismo sekretara Sreskog komiteta KPJ za Rumu od septembra 1943. god. Okružnom komitetu KPJ za Srem o teroru, jačini i kretanju okupatora na teritoriji sreza

📜 Izveštaj Oblasnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 1 septembra 1943 god. o dejstvima partizana u Staropazovačkom, Rumskom i Mitrovačkom srezu

📜 Ratni izveštaj br. 6 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 3. septembra 1943. god. o akcijama Prvog i Drugog sremskog NOP odreda

📜 Naredba br. 6 štaba Drugog sremskog NOP odreda za 4. septembar 1943. god. o formiranju Drugog bataljona o privremenom postavljanju komandnog kadra u odredu

📜 Ratni izveštaj br. 7 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 6. septembra 1943. god. o akcijama vojvođanskih jedinica u Sremu

📜 Ratni izveštaj br. 8 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 8 septembra 1943. god. o borbama i akcijama Treće vojvođanske brigade i Prvog sremskog NOP odreda

📜 Ratni izveštaj br. 10 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 14 septembra 1943. god. o borbama i diverzantskim akcijama Drugog sremskog NOP odreda

📜 Ratni izveštaj br. 11 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 15. septembra 1943. god. o borbama i akcijama Trećeg bačko-baranjskog i Drugog sremskog NOP odreda i delova Treće vojvođanske brigade

📜 Zapovest komandanta policije poretka za NDH od 17. septembra 1943. potčinjenim jedinicama za akcije protiv partizanskih snaga na području Srema.

📜 Ratni izveštaj br. 12 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 19 septembra 1943. god. o akcijama jedinica Prvog sremskog NOP odreda i Treće vojvođanske brigade

📜 Naređenje 69. rezervnog korpusa od 21. septembra 1943. potčinjenim jedinicama za organizaciju obezbeđenja železničkih pruga u Slavoniji i Sremu

📜 Obaveštenje Sreskog komiteta KPJ za Rumu od 21. septembra 1943. god. svim partiskim organizacijama o brojnom stanju i naoružanju neprijatelja u Rumi pred ofanzivu u Sremu

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 25 septembra 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV u Sremu

📜 Naređenje komande sremsko-mitrovačkog područja komandi mesta Iriškog sreza od 29. sep-tembra 1943. god. za izradu skloništa za prikrivanje ljudstva i materijala

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Drugog sremskog odreda NOV i PO Vojvodine o partisko-političkom radu odreda u vremenu od 15. do 30. septembra 1943. godine

📜 Ratni izveštaj br. 17 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 4. oktobra 1943. god. o akcijama Prvog sremskog NOP odreda

📜 Izveštaj Istine o akcijama Prvog sremskog odreda od 1. do 5. oktobra 1943. godine

📜 Izveštaj komandanta Srema od 12. oktobra 1943. Vrhovnoj komandi Jugoslovenske vojske u otadžbini o borbama protiv 1. sremskog NOP odreda kod Kupinova

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o akcijama Drugog sremskog NOP odreda od 12. oktobra 1943. godine

📜 Bojna relacija Sremskog zdruga od 15 oktobra 1943 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o dejstvima jedinica NOV u Sremu

📜 Naredba br. 12 štaba Drugog sremskog NOP odreda za 15. oktobar 1943. god. o postavljanju komandnog kadra u odredu

📜 Izvod iz izveštaja političkog sekretara Sreskog komiteta KPJ za Rumu od 19. oktobra 1943. god. Okružnom komitetu KPJ za istočni Srem o radu komandi mesta i saradnji sa narodnooslobodilačkim odborima

📜 Izveštaj Štaba 1. sremskog NOP odreda od 21. oktobra 1943. Glavnom štabu Vojvodine o dejstvima odreda od 28. septembra do 20. oktobra

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o akcijama Prvog i Drugog sremskog NOP odreda u vremenu od 30. septembra do 21. oktobra 1943. godine

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 1. sremskog NOP odreda od 22. oktobra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Srem o neprijateljskoj ofanzivi na Frušku goru i dejstvima odreda u oktobru

📜 Zapisnik sa vanrednog sastanka partiske organizacije štaba Prvog sremskog NOP odreda od 23. oktobra 1943. godine

📜 Obavještenje Štaba 16. NOU divizije od 24. oktobra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o borbama u Sremu i kod Brčkog i početku njemačke ofanzive u sjeveroistočnoj Bosni

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 26 oktobra 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima jedinica NOV u Sremu

📜 Direktivno nismo Okružnog komiteta KPJ za istočni Srem od 28 oktobra 1943. god. svim partiskim rukovodstvima istočnog Srema i prvog sremskog NOP odreda o nekim slabostima u radu partiskih organizacija i uputstva za dalji rad

📜 Izveštaj sekretara partiske organizacije Prvog bataljona Prvog sremskog NOP odreda od 4 novembra 1943. god. o održanom sastanku ćelije štaba bataljona

📜 Pohvale Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 7. novembra 1943. god. borcima i rukovodiocima Trećeg bačko-baranjskog, Prvog i Drugog sremskog NOP odreda za uspešno izvedene akcije

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 10 novembra 1943 god. Pretsedništvu vlade NDH o dejstvima jedinica NOV u Sremu

📜 Pismo pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu od 10. novembra 1943. god. članovima PK Gezi Tikvickom i Nikoli Petroviću o stanju u Sremu, Banatu i Bačkoj

📜 Izveštaj Komande 1. kozačke divizije od 11. novembra 1943. o angažovanju u borbi protiv jedinica NOV i POJ na području Srema i Slavonije

📜 Raspis NOO za Staropazovački srez od 14. novembra 1943. god. mesnim narodnooslobodilačkim odborima za izradu mobilizacionih spiskova

📜 Izveštaj Štaba 2. sremskog NOP odreda od 16. novembra 1943. Glavnom štabu Vojvodine o dejstvima odreda od 1. do 15. novembra

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Vojvodine Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Bitka za Srbiju Narodno oslobodilački odbori Novi Sad Irig 4. vojvođanska udarna brigada Beograd 3. vojvođanska udarna brigada 1. proleterska divizija NOVJ 6. vojvođanska udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu 21. srpska divizija NOVJ Mađarska u drugom svetskom ratu Operacija Žitni cvet Grgurevci Borbe u Dalmaciji 1944. 1. proleterska udarna brigada Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Srbiji 1943. Petrovaradin Vinkovci Hrvatsko domobranstvo Sremska Kamenica Ruma Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Politički komesari u NOR-u 1. kozačka divizija Vermahta 1. proleterski korpus NOVJ 10. vojvođanska udarna brigada Ni zrno žita okupatoru! 5. mađarski korpus Borbe u Hrvatskoj 1943. Ilok 16. vojvođanska divizija NOVJ Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Nova Pazova Josip Broz Tito Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Borbe u Slavoniji 1943. Zemun Narodni heroji Jugoslavije Šabac Borbe u Hrvatskoj 1944. 8. vojvođanska udarna brigada Inđija Brčko Sremska Mitrovica 1. sremski partizanski odred 12. vojvođanski korpus NOVJ 11. krajiška divizija NOVJ 7. vojvođanska udarna brigada Sremski zdrug (NDH) 6. lička proleterska divizija NOVJ Sremski front Vrhovni štab NOVJ Borbe u Lici 1944. Kupinovo 1. vojvođanska udarna brigada 2. sremski partizanski odred 36. vojvođanska divizija NOVJ Stara Pazova Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Makedoniji 1944. Šid Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 11. vojvođanska udarna brigada Pljačka u ratu Crvena armija Genocid u NDH