Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Borbe u Sremu 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 549 hronoloških zapisa, 308 dokumenata i 42 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 1. 1943. Po direktivi CK KPJ, u Sremu obrazovan novi PK KPJ za Vojvodinu.

⚔️ 0. 1. 1943. Osnovan Okružni odbor USAOJ-a za Srem.

⚔️ 5. 1. 1943. U s. Neštinu (kod Iloka) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali ustašku posadu, ubili 4 ustaše i zaplenili 10 pušaka s municijom.

⚔️ 7. 1. 1943. Između ž. st. Putinci i Golubinci delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirali prugu Stara Pazova - Ruma i uništili lokomotivu i 17 vagona nemačkog voza. Poginulo je i ranjeno oko 160 vojnika. Saobraćaj je obustavljen 12 časova.

⚔️ 11. 1. 1943. U s. Deč (kod Stare Pazove) prodrli delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i zauzeli opštinsku i poštansku zgradu, zatim, posle tročasovne borbe protiv žandarma i delova folksdojčerskog 2. pripremnog bataljona -General Laudon- pristiglih iz susednih sela, napustili selo. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 28 mrtvih i više ranjenih. Odred je imao 2 poginula i 3 ranjena.

⚔️ 12. 1. 1943. Između s. Laćarka i s. Čalme (kod Srem. Mitrovice) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske isekli 50 tt stubova.

⚔️ 12. 1. 1943. Nemačka avijacija bombardovala s. Mihaljevce (kod Stare Pazove) i porušila 150 kuća, a više stanovnika ubila i ranila.

⚔️ 14. 1. 1943. Između s. Grgurevaca i s. V. Radinaca (kod Srem. Mitrovice) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske isekli 50 tt stubova.

⚔️ 16. 1. 1943. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio pismo Pokrajinskom komitetu KPJ za Vojvodinu, Pokrajinskom povereništvu KPJ za Banat i Okružnom komitetu KPJ za Srem, u kome nalaže da se reorganizuju PK, da se veća pažnja posveti uvlačenju hrvatskog življa u NOB, da se čuvaju kadrovi i da se u Banatu organizuju partijski kursevi.

⚔️ 3. 2. 1943. OK KPJ za Srem izdao direktivno pismo partijskim rukovodstvima i 3. NOP odredu 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske o daljim zadacima partizanskih jedinica i organa narodne vlasti.

⚔️ 6. 2. 1943. U s. Ugrinovcima (kod Stare Pazove) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali posadu iz domobranskog 1. regrutnog puka, koja je sutradan napustila uporište, pretrpevši gubitke od 4 mrtva i 18 ranjenih. Odred je imao 3 mrtva i 1 ranjenog.

⚔️ 6. 2. 1943. Na ž. st. Ledinci (kod Petrovaradina) grupa boraca 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zarobila svih 15 domobrana - stražara kod cisterne i zaplenila 15 pušaka sa 700 metaka. Domobranima je održan kratak politički govor o situaciji u Jugoslaviji i uspesima Crvene armije, a potom su pušteni kućama.

⚔️ 8. 2. 1943. Na ž. st. Beočin (kod Petrovaradina) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirali i uništili 2 lokomotive a na železničkoj pruzi Ruma-Šabac isekli veliki broj tt stubova.

⚔️ 14. 2. 1943. Ustaško-domobranske snage jačine preko dva bataljona i kombinovani odred žandarma i folksdojčera otpočeli trodnevnu koncentričnu akciju -čišćenja- prostorije s. Buđanovci - s. Šimanovci - s. Ogar (u južnom Sremu). Pod neprijateljskom vatrom, u teškim vremenskim uslovima, nekoliko hiljada izbeglica (ljudi, žena i dece), sa delom 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske, povuklo se u močvarni predeo Bene (kod s. Ogara) i tako izbeglo potpuno okruženje i uništenje. Neprijatelj je ubio 8 a uhapsio 92 lica.

⚔️ 14. 2. 1943. U s. Vrdniku (kod Rume) Diverzantska grupa 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske ubacila minu u električnu centralu. Oštećeni su mašinski uređaji centrale, usled čega je i rad u rudniku uglja obustavljen 12 časova.

⚔️ 14. 2. 1943. U s. Belegišu (kod Stare Pazove) ustaška policija na zverski način pobila 21 lice, a mnoga lica oterala u Staru Pazovu, zatim u Nemačku, na rad.

⚔️ 15. 2. 1943. Na ž. st. Pavlovci (kod Rume) Diverzantska grupa 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala pragu, uništila lokomotivu, oštetila 5 vagona i prugu sa staničnim uređajima, ubila 4 ustaše i 8 nemačkih vojnika i zaplenila 7 pušaka.

⚔️ 17. 2. 1943. U opkoljenom s. Buđanovcima jedinice 2. pripravnog folksdojčerskog bataljona -General Laudon- uhapsile i sprovele u Rumu 56 rodoljuba.

⚔️ 17. 2. 1943. Između Stare i Nove Pazove grupe mesnih partizana isekli veliki broj tt stubova.

⚔️ 20. 2. 1943. Kod Stare Pazove grupa mesnih partizana ubila stražara i zapalila magacin u kojem se nalazilo 20 vagona ulja od suncokreta.

⚔️ 20. 2. 1943. U s. V. Radincima, s. Bešenovu i s. Stejanovcima (kod Rume) jedinice 2. folksdojčerskog pripravnog bataljona -General Laudons uhapsile 26, ubile 2 i ranile 1 lice.

⚔️ 23. 2. 1943. Između r. Dunava i linije s. Batajnica - s. Čortanovci (u severoistočnom Sremu) ustaško-domobranske i nemačke jedinice (jačine oko tri bataljona) otpočele trodnevno -čišćenje- i ubile 19 a uhapsile 15 rodoljuba.

⚔️ 26. 2. 1943. U Beloj Crkvi nemačka policija streljala 50 lica, dovedenih iz petrovaradinskog logora, kao odmazdu za jednog ubijenog mesnog policajca.

⚔️ 27. 2. 1943. Na ž. st. Buđanovci (kod Rume) Diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske izvršila prepad na transportni voz i ubila 12 vojnika a zarobila 1 žandarma.

⚔️ 0. 3. 1943. U Vrbasu održan sastanak članova PK KPJ za Vojvodinu i nekoliko partizanskih rukovodilaca iz Bačke, na kome je odlučeno da se izda proglas narodu povodom pogubljenja organizacijskog sekretara PK KPJ za Vojvodinu Svetozara Markovića Toze i pogibije člana istog komiteta Branka Bajića, da se štampa dvobroj (2-3) -Slobodne Vojvodine- i da se uspostavi veza s novim PK, koji je formiran u Sremu.

⚔️ 1. 3. 1943. U Sremu formiran novi 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske (Sremski odred) od dotadašnjeg 4. bataljona toga odreda. (Raniji 3. NOP odred 3. operativne zone, sa svojim bataljonima u Bosni, preimenovan je krajem. marta u Grupu udarnih vojvođanskih bataljona.)

⚔️ 2. 3. 1943. Kod Vilića gumna (bizu G. Vakufa), u ogorčenoj borbi prsa u prsa, 4. proleterska (crnogorska) NOU brigada, uz sadejstvo delova 3. krajiške NOU brigade, razbila jedinice 737. puka nemačke 717. pešadijske divizije, ojačane tenkovima, i odbacila ih sa Vilića gumna, Karaulice i Kobile. Ovim je neprijatelju onemogućeno da upadne u rejon bolnica (s. Jaklići, s. Rumboci, s. Ripci, s. Šćit itd.). U toku devetočasovne borbe neprijatelj je imao 51 mrtvog, 83 ranjena, 21 nestalog i 31 smrznutog, a jedinice NOVJ 40 ranjenih i 30 mrtvih, među kojima su bili: borac 2. čete 2. bataljona 4. proleterske (crnogorske) NOU brigade Blažo Martinović, narodni heroj, bombaš i puškomitraljezac 2. čete 2. bataljona 4. proleterske (crnogorske) NOU brigade Jovo Zvicer, narodni heroj, komandir 3. čete 2. bataljona 4. proleterske (crnogorske) NOU brigade Dušan Strugar, narodni heroj, i komandir 2. voda 3. čete 2. bataljona 4. proleterske (crnogorske) NOU brigade Simo Barović, narodni heroj. Zaplenjeno je: 2. mitraljeza, 4 p. mitraljeza, 2 automata, veliki broj pušaka, minobacačke i puščane municije.

⚔️ 3. 3. 1943. U s. Ašaniji (u južnom Sremu) članovi mesnih partizanskih desetina spalili opštinsku arhivu i ubili 1 ustašu.

⚔️ 4. 3. 1943. Između Petrovaradina i s. Beočina delovi 3. NOP odreda 3. operativne s.one NOV i PO Hrvatske minirali prugu i uništili lokomotivu i 1 vagon.

⚔️ 10. 3. 1943. Između ž. stanica Kukujevci i Bačinci (kod Srem. Mitrovice) 1. diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila lokomotivu i 8 vagona putničkog voza.

⚔️ 14. 3. 1943. U s. Starim Banovcima (kod Stare Pazove) delovi 3. NOP odreda 3, operativne zone NOV i PO Hrvatske napali stanicu finansijske straže, te 1 finansa ubili a ostale razoružali, zaplenivši 6 pušaka s municijom.

⚔️ 18. 3. 1943. Na ž. st. i kod tunela u s. Čortanovcima (kod Srem. Karlovaca) delovi 2. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali i, posle kraće borbe, razoružali 26 domobrana iz 1. vazduhoplovnog školskog puka.

⚔️ 21. 3. 1943. Između šume Lisnika i s. Jamene (kod Srem. Rače) 1. bataljon 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zapalio i uništio sve bunkere kao i zgrade u predelu Domuskele, koje su sa bunkerima služile neprijatelju za blokiranje i kontrolu r. Save.

⚔️ 21. 3. 1943. Između s. Surduka i s. Slankamena (kod Inđije) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali odeljenje žandarma. U kraćoj borbi je poginulo 9 i zarobljeno 5 žandarma (samo je 1 žandarm uspeo da pobegne) [Po drugom, neprijateljskom, izvoru, događaj se desio 22. marta.].

⚔️ 24. 3. 1943. Kod s. Pušine, na Cipelovcu i Češljakovačkom visu (na pl. Papuku), u dvodnevnim borbama, jedinice 4 (slavonske) divizije NOVJ razbile domobranski 4. puk, 2. bataljon domobranske Sremske brigade i 4. inžinjerijski bataljon.

⚔️ 26. 3. 1943. Između s. Vognja i Srem. Mitrovice 1. diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i sa šina izbacila lokomotivu i 14 vagona nemačkog teretnog voza, zbog čega je saobraćaj obustavljen 24 časa.

⚔️ 27. 3. 1943. Između Iriga i s. Neradina delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali iz zasede i razbili grupu od 30 žandarma, ubivši 8 i zarobivši 3 žandarma. U borbi protiv neprijateljskih pojačanja koja su iz Iriga prodrla u s. Neradin, ti delovi su se pojedinačno probili iz okruženja, uz gubitke od 13 poginulih i 3 zarobljena.

⚔️ 29. 3. 1943. U s. Banoštoru (kod Petrovaradina) jedinice 1. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napale i, posle kraće borbe, ubile 2; i streljale 2 folksdojčera, a zaplenile 17 pušaka i 2 pištolja.

⚔️ 0. 4. 1943. U Sremu reorganizovan 3. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske: od dotadanja dva bataljona formirana četiri bataljona i dve diverzantske grupe.

⚔️ 0. 4. 1943. Izvršena reorganizacija i proširenje OK KPJ za Srem.

⚔️ 0. 4. 1943. Iz s. Parage (kod Bač. Palanke) prešao u Srem jedan član ranijeg PK radi uspostavljanja veze sa PK KPJ za Vojvodinu, koji je krajem. januara obrazovan.

⚔️ 0. 4. 1943. U s. Pećincima (kod Rume) formirana komanda područja za Srem, u s. Novim Karlovcima komanda mesta Pazova, a u s. Višnjićevu komanda mesta Šid.

⚔️ 4. 4. 1943. Između s. Laćarka i Srem. Mitrovice 1. diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila lokomotivu i svih 8 vagona nemačkog brzog voza i oštetila oba koloseka. Neprijatelj je pretrpeo veće gubitke u mrtvim i ranjenim a saobraćaj je obustavljen 24 časa.

⚔️ 6. 4. 1943. OK KPJ za Srem izdao direktivno pismo sreskim i bataljonskim komitetima o formiranju rezervnih bataljona, uvođenju obavezne vojne obuke i odnosu prema stanovništvu.

⚔️ 7. 4. 1943. Na putu između Srem. Mitrovice i s. V. Radinaca borci rezervnog partizanskog bataljona sremskomitrovačkog sreza posekli 72 tt stuba.

⚔️ 7. 4. 1943. Na pruzi s. Vrdnik - s. Pavlovci (kod Rume) grupa boraca iz rezervnog partizanskog bataljona rumskog sreza posekla 60 tt stubova i uništila uređaje na ž. st. Pavlovci.

⚔️ 8. 4. 1943. Na putu Ruma - Irig - s. Krušedol delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 165 tt stubova.

⚔️ 9. 4. 1943. Između s. Vognja i Srem. Mitrovice delovi 3. NOP odreda 3, operativne zone NOV i PO Hrvatske uništili 2 lokomotive i 20 vagona italijanskog transportnog voza Poginuo je veliki broj vojnika, a saobraćaj je obustavljen 24 časa.

⚔️ 10. 4. 1943. između s. Vognja i Srem. Mitrovice 1. diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila iokomotivu i 6 vagona brzog voza.

⚔️ 11. 4. 1943. Na putevima s. Bingula - s. Čalma - s. Manđelos i s. Čalma - s. Laćarak (kod Srem. Mitrovice) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 171 tt stub.

⚔️ 11. 4. 1943. U s. Binguli (kod Iloka) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali i zarobili 13 folksdojčera, zaplenili 19 vojničkih i 4 lovačke puške i zapalili opštinsku arhivu.

⚔️ 12. 4. 1943. Na ž. st. Leđinci (kod Petrovaradina) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zauzeli stražaru i bunker, zarobili 9 domobrana i 1 oficira (9 domobrana uspelo da pobegne) i zaplenili 12 pušaka, 1 automat i oko 1000 metaka.

⚔️ 12. 4. 1943. U s. Vrdniku (kod Rume) delovi 1. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske prepadom razoružali 6 domobrana (5 domobrana prišlo 1. bataljonu a jedan pobegao), zaplenivši mitraljez, 5 pušaka i 2000 metaka.

⚔️ 13. 4. 1943. Između s. Jarka i s. Hrtkovaca (na r. Savi kod Srem. Mitrovice) delovi 3. NOP od reda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zapalili šlep sa 30 vagona drvene građe spremljene za Nemačku.

⚔️ 14. 4. 1943. U s. Vojki (kod Stare Pazove) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali ustaše u utvrđenoj školskoj zgradi, te posle duže borbe zgradu zapalili (od 35 članova ustaške posade spasio se svega 10-15), zatim zapalili opštinsku arhivu, oštetili tt uređaje u pošti i zaplenili 4 puške. Poginula su 3 i ranjena 2 borca.

⚔️ 15. 4. 1943. Kod s. Šimanovaca (blizu Stare Pazove) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali folksdojčere iz s. Deča koji su pošli u pomoć posadi s. Vojke. Poginulo je 8 folksdojčera i zaplenjeno njihovo oružje.

⚔️ 15. 4. 1943. U s. Binguli (kod Iloka) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali i zarobili mesnu stražu, zapalili opštinsku zgradu i zaplenili 17 pušaka.

⚔️ 18. 4. 1943. Između s. Kuzmina i s. Kukujevaca (kod Srem. Mitrovice) minirana pruga i uništeni lokomotiva i 9 vagona nemačkog brzog voza. Poginuo je veći broj nemačkih vojniku, a saobraćaj je obustavljen 48 časova.

⚔️ 19. 4. 1943. Na putu Ilok - s. Neštin delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 180 tt stubova.

⚔️ 20. 4. 1943. Na putevima Ilok-Šid i Ilok - s. Ljuba delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 100 tt stubova.

⚔️ 23. 4. 1943. Na putu s. Petrovčič-Dobanovački zabran (u južnom Sremu) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 70 tt stubova.

⚔️ 29. 4. 1943. U s. Cereviću (kod Petrovaradina) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali žand. stanicu, opštinsku stražu i finansijsku postaju, te posle kraće borbe razoružali žandarme, finanse i opštinske stražare (docnije ih pustili na slobodu), zaplenivši 21 pušku, uništili tt uređaje u pošti i zapalili opštinsku arhivu.

⚔️ 0. 5. 1943. U Sremu, po odluci OK KPJ za Srem, formirana Grupa udarnih bataljona, u koju su ušli dva bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i jedna četa Bosutskog partizanskog bataljona.

⚔️ 0. 5. 1943. U Sremu, posle izdvajanja dva bataljona za Grupu udarnih bataljona, reorganizovan 3. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske, tako da je u svom sastavu imao dva bataljona (1. fruškogorski i 2. posavsko-podunavski), Bosutsku četu, Pograničnu četu i Diverzantsku grupu.

⚔️ 1. 5. 1943. U s. Prhovu (kod Stare Pazove) otpočeo trodnevni sastanak PK KPJ za Vojvodinu. Izvršena je analiza rada Partije u Bačkoj i Baranji, određeni su naredni zadaci i odlučeno je da se -Otvoreno pismo- uputi svim članovima KPJ u Bačkoj i Baranji.

⚔️ 3. 5. 1943. Između s. Vrdnika i s. Pavlovaca (kod Rume) minirana pruga i uništene 2 lokomotive i 9 vagona teretnog voza s ratnim materijalom, a saobraćaj obustavljen 6 dana.

⚔️ 4. 5. 1943. Između s. Obreža i s. Grabovaca (u južnom Sremu) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali grupu nemačkih i domobranskih žandarma. Poginulo je 16 žandarma, a zaplenjeno je 15 pušaka i puškomitraljeza.

⚔️ 6. 5. 1943. U s. Jarku (kod Srem. Mitrovice) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali i zapalili žand. stanicu, razoružali žandarme i zaplenili 12 pušaka s municijom.

⚔️ 13. 5. 1943. Između s. Morovića i s. Višnjićeva Bosutski partizanski bataljon minirao prugu Šid - Srem. Rača i uništio lokomotivu i 9 vagona putničkog voza. Poginule su 23 ustaše.

⚔️ 18. 5. 1943. U s. Progaru (u južnom Sremu) ustaške jedinice na zverski način pobile 44 lica i uhapsile i sprovele u Zemun 94 lica a selo opljačkale.

⚔️ 21. 5. 1943. U s. Manđelosu (kod Srem. Mitrovice) 1. bataljon Grupe udarnih bataljona napao i proterao policijske i ustaške delove, koji su ubijali i hapsili stanovnike sela, a potom u sastavu Grupe, nastavio pokret ka s. Kuzminu. Ustaše su, sa pristiglim pojačanjima iz Srem. Mitrovice, ponovo upale u s. Manđelos, gde su zverski pobile oko 100 i uhapsile oko 300 ljudi, zapalile oko 100 kuća i miniranjem srušile crkveni toranj, pod čijim je ruševinama našlo smrt dosta privedenih meštana.

⚔️ 22. 5. 1943. U rejonu šume Lisnik (kod Srem. Rače) prebacio se preko r. Save u istočnu Bosnu transport od 1100 novih boraca i 100 kola, koji je pratila Grupa udarnih bataljona.

⚔️ 30. 5. 1943. Na pruzi s. Vrdnik - s. Pavlovci (kod Rume) Diverzantska grupa 3 NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekla oko 100 tt stubova.

⚔️ 31. 5. 1943. Održana okružna konferencija AFŽ-a na kojoj je izabran Okružni odbor AFŽ-a za istočni Srem.

⚔️ 2. 6. 1943. Na putu Irig-Petrovaradin 2. bataljon 3. vojvođanske NOU brigade iz zasede uništio vojnički automobil, a potom, u petočasovnoj borbi, razbio 450 ustaša i domobrana. Neprijatelju su naneti gubici od 25 mrtvih i 45 ranjenih, dok je 2. bataljon imao 1 mrtvog i 3 ranjena.

⚔️ 3. 6. 1943. Između s. Vognja i Srem. Mitrovice Diverzantska grupa 3. odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i oštetila nemački transportni voz. Na ruševine ovoga voza naleteo je drugi teretni voz, te se survao sa pruge. Uništene su 2 lokomotive i 20 vagona, a poginulo je 12 i ranjeno 43 nemačka vojnika.

⚔️ 4. 6. 1943. U Srem. Rači Bosutska partizanska četa razoružala delove domobranskog Železničko-stražarskog bataljona, zaplenila 29 pušaka s municijom i zapalila kasarnu i ž. st. Sava-Rača.

⚔️ 8. 6. 1943. Između s. Batajnice i s. Nove Pazove diverzantska grupa 3. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila lokomotivu i 7 vagona teretnog voza, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 15 časova.

⚔️ 10. 6. 1943. Okružni komitet KPJ za Srem uputio proglas sreskim i mesnim partijskim rukovodstvima povodom odbrane žetve.

⚔️ 13. 6. 1943. Između s. Platičeva i s. Klenka delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirali prugu Ruma-Šabac i uništili lokomotivu i 4 vagona nemačkog voza u kojem su bile trupe i konji. Poginulo je oko 20 i zarobljeno 7 vojnika a ubijeno preko 40 konja. Odred je imao 6 poginulih i 1 ranjenog.

⚔️ 14. 6. 1943. Delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 80 tt stubova na putu Šid - Ilok - s. Susek i porušili mostove na putu s. Susek - s. Sviloš i između Srem. Mitrovice i s. Manđelosa.

⚔️ 22. 6. 1943. Kod s. Pavlovaca Diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu Ruma - s. Vrdnik i uništila lokomotivu i 6 vagona transportnog voza, zbog čega je saobraćaj obustavljen 5 dana.

⚔️ 25. 6. 1943. Između Stare i Nove Pazove Diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila lokomotivu i 6 vagona nemačkog voza. Poginulo je 10 i ranjeno 40 vojnika, a saobraćaj obustavljen 16 časova.

⚔️ 28. 6. 1943. Između s. Neština i Iloka delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske pokidali tt veze i posekli 60 tt stubova.

⚔️ 29. 6. 1943. Između s. Erdevika i s. Ljube (kod Iloka) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 50 tt stubova.

⚔️ 29. 6. 1943. Između s. Klenka i s. Grabovaca i između s. Klenka i s. Hrtkovaca (na putu Šabac-Ruma) delovi 3. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 222 tt stuba.

⚔️ 0. 7. 1943. U Sremu obrazovan novi PK SKOJ-a za Vojvodinu.

⚔️ 0. 7. 1943. Reorganizovan OK KPJ za Srem i obrazovana dva okružna komiteta za istočni i zapadni Srem.

⚔️ 0. 7. 1943. U okolini Iriga, s. V. Rađinaca i s. Grgurevaca (kod Rume) delovi 3. vojvođanske NOU brigade spalili 362 jutra pšenice i ječma.

⚔️ 2. 7. 1943. Između s. Batajnice i s. Nove Pazove minirana pruga i uništeni lokomotiva i 10 vagona teretnog voza. Istog dana Diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napala voz na pruzi s. Voganj - Srem. Mitrovica i oštetila lokomotivu.

⚔️ 3. 7. 1943. U s. Novim Karlovcima (kod Inđije) nemačke jedinice iz Stare Pazove, Inđije i s. Beške, jačine oko 320 vojnika, iznenada napale 2. bataljon 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske. Bataljon je pod borbom izbegao blokadu i povukao se u Frušku goru uz gubitke od 2 poginula, 2 ranjena i 8 zarobljenih.

⚔️ 4. 7. 1943. Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) Diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila lokomotivu i 5 vagona teretnog voza, zbog čega je saobraćaj obustavljen 14 časova.

⚔️ 5. 7. 1943. Između s. Morovića i Srem. Rače delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske isekli oko 40 tt stubova.

⚔️ 6. 7. 1943. U s. Čereviću i s. Banoštoru (kod Petrovaradina) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zapalili opštinske arhive.

⚔️ 12. 7. 1943. Između Srem. Mitrovice i s. Vognja delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zaustavili i napali transportni voz u kojem su bili domobrani (u nemačkim policijskim uniformama). Po nekim podacima poginulo je 58 vojnika i oficira i zaplenjeno 50 pušaka.

⚔️ 14. 7. 1943. U s. V, Radincima (kod Srem. Mitrovice) ustaše zverski ubile 38 i uhapsile 45 lica, a potom opljačkale selo.

⚔️ 15. 7. 1943. U Sremu jedinice 2. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske spalile 1.578 jutara pšenice.

⚔️ 15. 7. 1943. Delovi 3. bataljona 3. vojvođanske NOU brigade i Bosutska partizanska četa spalili opštinsku arhivu i jednu vršalicu u s. Strošincima, onesposobili 4 vršalice i 2 traktora u s. Jameni i po 1 vršalicu u Srem. Rači i s. Višnjićevu.

⚔️ 17. 7. 1943. Između s. Vognja i Srem. Mitrovice grupa boraca 3. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zaustavila nemački transportni voz i pomoću otkačene lokomotive, koja je u punoj brzini upućena na kompoziciju, jako oštetila nekoliko vagona. Poginula su 2 nemačka vojnika i jedan je ranjen.

⚔️ 19. 7. 1943. U Sremu, po naredbi GŠ NOV i PO za Vojvodinu, rasformiran 3, NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i od njegovih jedinica formirani 1. i 2, sremski NOP odred.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izveštaj Istine od 2. januara 1943. god. o akcijama partizanskih jedinica u Sremu

📜 Predlog Okružnog komiteta KPJ za Srem od 10 januara 1943. god. Centralnom komitetu KPJ za formiranje Prve vojvođanske brigade i novog štaba Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 10 januara 1943. god. Centralnom komitetu KPH o akcijama i prebacivanju sremskih partizana na teritoriji istočne Bosne

📜 Izveštaj Nemačkog poslanstva u NDH od 11 januara 1943 god. Ministarstvu spoljnih poslova u Berlinu o pokolju Srba u Sremu

📜 Bojna relacija Sremskog zdruga od 15 februara 1943 god. Drugom domobranskom zboru o dejstvima partizana u Sremu januara 1943 godine

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ Pokrajinskom komitetu za Vojvodinu, pokrajinskom povereništvu za Banat i Okružnom komitetu za Srem od 16. januara 1943. godine

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 16 januara 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu od 21 decembra 1942 do 8 januara 1943 godine

📜 Pismo sekretara Centralnog komiteta KPJ druga Tita od 16 januara 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Vojvodinu, Pokrajinskom poverenstvu KPJ za Banat i Okružnom komitetu KPJ za Srem

📜 Osvrt Okružnog komiteta KPJ za Srem od 30 zanuara 1943. god. na akcije Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda i uputstvo za dalji vojno-politički rad

📜 Izvještaj štaba 6. istočnobosanske brigade od 31. januara 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u sjeveroistočnoj Bosni i jugozapadnom Sremu od 3. oktobra 1942. do 31. januara 1943. godine

📜 Izvod iz pisma pk SKOJ-a za Srem osnovne zadaće SKOJ-a u Vojvodini” od februara 1943. god. upućenog skojevskim organizacijama u vojsci i na terenu

📜 Direktivno pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 3 februara 1943. god. o daljim zadacima partizanskih jedinica i organa narodne vlasti

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 15 februara 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu od 1 do 15 februara

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 27 februara 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu

📜 Izveštaj štaba Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 1 marta 1943. god. o akcijama mesnih partizanskih jedinica Rumskog sreza

📜 Izveštaj štaba Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 3 marta 1943. god. o akcijama mesnih partizanskih jedinica u srezovima Stara Pazova i Sremski Karlovci

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 5 marta 1943. god. bataljonskom komitetu Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske o organizacionim pitanjima, političkom radu i aktivizaciji omladine na terenu

📜 Bojna relacija Sremskog zdruga od 14 marta 1943 god. Drugom domobranskom zboru o dejstvima nemačkih i ustaško-domobranskih jedinica protiv partizana

📜 Petnaestodnevni izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 14 marta 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima partizana u Sremu

📜 Izveštaj Drugog pripravnog bataljona General Laudon od 22 marta 1943 god. o situaciji u Sremu

📜 Petnaestodnevni izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 27 marta 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu

📜 Izveštaj oficira za vezu Mesnog zapovedništva u Zemunu od 2 aprila 1943 god. Ministarstvu oružanih snaga NDH o jačanju partizana u Sremu

📜 Izveštaj Drugog pripravnog bataljona General Laudon od 2 aprila 1943 god. o dejstvima protiv partizana u Sremu

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 2 aprila 1943. god. svim bataljonskim komitetima Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske o formiranju političkog odjela i zadacima komunista na političkom i kulturno-prosvetnom polju

📜 Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 3 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Sloveniji, Sremu, Baniji i Bosni

📜 Pismo sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu od 5 aprila 1943 god. štabu Sremskog NOP odreda o rasporedu sremskih bataljona na terenu Majevice, Birča i Romanije

📜 Direktivno pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 6. aprila 1943. god. svim sreskim i bataljonskim komitetima o formiranju rezervnih bataljona, uvođenju obavezne vojne obuke i odnosu prema stanovništvu

📜 Petnaestodnevni izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 15 aprila 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu

📜 Pismo pripadnika Nemačke narodne grupe od 16 aprila 1943 god. nemačkom poslaniku u NDH o prilikama u Sremu

📜 Petnaestodnevni izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 30 aprila 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu

📜 Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 30 aprila 1943 god. o situaciji u Semberiji i Sremu

📜 Direktivno pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 9. maja 1943. god. Sreskom komitetu KPJ za Staru Pazovu povodom mobilizacije ljudstva za Sremski NOP odred

📜 Petnaestodnevni izveštaj 4 oružničke pukovnije od 15 maja 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima partizana u Sremu

📜 Izveštaj Štaba 3. NOP odreda (Sremskog) od 15. maja 1943. Štabu 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu u Odredu

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 30 maja 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima partizana u Sremu

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 8. juna 1943. god. svim članovima partije Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske i udarnih bataljona na području Srema o greškama i slabostima nekih partiskih organizacija i merama za njihovo otklanjanje

📜 Izvještaj komandanta Diverzantskih grupa Slavonije i Srema od 9 lipnja 1943 god. o izvršenim diverzijama od 9 travnja do 4 lipnja

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 10 juna 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima partizana u Sremu

📜 Izveštaj partijskog sekretara 12. slavonske brigade 4. NOU divizije od 10. juna 1943. Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju i Srem o partijskom radu

📜 Poziv Okružnog narodnooslobodilačkog odbora za Srem i štaba Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 11. juna 1943. god. narodima Srema za odbranu letine od okupatora

📜 Članak Istine od 22. juna 1943. god. o razvitku narodnooslobodilačkog pokreta u Sremu

📜 Pismo sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Istočnu Bosnu od 24 juna 1943 god. Okružnom komitetu za Srem o situaciji na teritoriji Istočne Bosne i potrebi upućivanja novih boraca iz Srema

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 25 juna 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV u Sremu

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 26 juna 1943. god. Štabu Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske o nekim greškama partizana i potrebi pojačanja vojnopolitičkog rada

📜 Izvod iz izveštaja Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu od 27 juna 1943. god. Centralnom komitetu KPJ o akcijama i stanju partizanskih jedinica u Sremu

📜 Naredba Glavnog štaba Vojvodine za 19. juli 1943. god. kojom se po odluci Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije postavlja rukovodstvo Glavnog štaba, ukida Treći NOP odred Drugog korpusa i formiraju Prvi i Drugi sremski odred NOV i PO Vojvodine

📜 Izveštaj komandanta Srema od 6. jula 1943. Draži Mihailoviću o stanju četničke organizacije u Sremu

📜 Izveštaj Oblasnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 7 jula 1943 god. o dejstvima partizana u Rumskom i Zemunskom srezu

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 10 jula 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV u Sremu

📜 Bojna relacija Sremskog zdruga od 13 jula 1943 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o dejstvima partizana

📜 Pismo narodnooslobodilačkog odbora za Srem štabu Trećeg NOP odreda Drugog korpusa od 14. jula 1943. god. o neovlašćenom oduzimanju opreme seljacima od strane pojedinih partizana

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 25 jula 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije od 27. jula 1943. god. o razvoju sremskih jedinica

📜 Izveštaj Istine o akcijama Treće vojvođanske brigade i partizanskih odreda u Sremu u vremenu od 8. juna do 4. avgusta 1943. godine

📜 Naredba br. 4 štaba Drugog sremskog NOP odreda za 20. avgust 1943. god. o formiranju Četvrte čete prvog bataljona i postavljanju rukovodstva

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 10 avgusta 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV i akcijama paljenja žita u Sremu

📜 Izveštaj štaba Prvog sremskog odreda NOV i PO Vojvodine od 10. avgusta 1943. god. o akcijama bataljona u vremenu od 8. juna do 31. jula

📜 Naredba br. 7 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine za 14. avgust 1943. god. o postavljanju rukovodilaca u Prvom sremskom NOP odredu

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 15. avgusta 1943. god. bataljonskom komitetu Drugog bataljona Prvog sremskog odreda NOV i PO Vojvodine o potrebi pojačanja partisko-političkog rada u bataljonu i uspostavljanju pravilnih odnosa prema organizacijama na terenu

📜 Izveštaj sekretara sreskog komiteta KPJ za Rumu od 15. avgusta 1943. god. Okružnom komitetu KPJ za Srem o odbrani žetve i teroru okupatora

📜 Izveštaj Istine od 17. avgusta 1943. god. o akcijama Treće vojvođanske brigade i partizanskih odreda u Sremu

📜 Izveštaj Istine od 17. avgusta 1943. god. o akcijama Treće vojvođanske brigade i partizanskih odreda u Sremu

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20. avgusta 1943. god. štabovima Prvog i Drugog sremskog NOP odreda za kontrolu i obezbeđenje graničnog pojasa Srema od upada neprijateljskih elemenata

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 25 avgusta 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV u Sremu

📜 Pismo sekretara Sreskog komiteta KPJ za Rumu od septembra 1943. god. Okružnom komitetu KPJ za Srem o teroru, jačini i kretanju okupatora na teritoriji sreza

📜 Izveštaj Oblasnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 1 septembra 1943 god. o dejstvima partizana u Staropazovačkom, Rumskom i Mitrovačkom srezu

📜 Ratni izveštaj br. 6 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 3. septembra 1943. god. o akcijama Prvog i Drugog sremskog NOP odreda

📜 Naredba br. 6 štaba Drugog sremskog NOP odreda za 4. septembar 1943. god. o formiranju Drugog bataljona o privremenom postavljanju komandnog kadra u odredu

📜 Ratni izveštaj br. 7 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 6. septembra 1943. god. o akcijama vojvođanskih jedinica u Sremu

📜 Ratni izveštaj br. 8 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 8 septembra 1943. god. o borbama i akcijama Treće vojvođanske brigade i Prvog sremskog NOP odreda

📜 Ratni izveštaj br. 10 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 14 septembra 1943. god. o borbama i diverzantskim akcijama Drugog sremskog NOP odreda

📜 Ratni izveštaj br. 11 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 15. septembra 1943. god. o borbama i akcijama Trećeg bačko-baranjskog i Drugog sremskog NOP odreda i delova Treće vojvođanske brigade

📜 Zapovest komandanta policije poretka za NDH od 17. septembra 1943. potčinjenim jedinicama za akcije protiv partizanskih snaga na području Srema.

📜 Ratni izveštaj br. 12 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 19 septembra 1943. god. o akcijama jedinica Prvog sremskog NOP odreda i Treće vojvođanske brigade

📜 Naređenje 69. rezervnog korpusa od 21. septembra 1943. potčinjenim jedinicama za organizaciju obezbeđenja železničkih pruga u Slavoniji i Sremu

📜 Obaveštenje Sreskog komiteta KPJ za Rumu od 21. septembra 1943. god. svim partiskim organizacijama o brojnom stanju i naoružanju neprijatelja u Rumi pred ofanzivu u Sremu

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 25 septembra 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV u Sremu

📜 Naređenje komande sremsko-mitrovačkog područja komandi mesta Iriškog sreza od 29. sep-tembra 1943. god. za izradu skloništa za prikrivanje ljudstva i materijala

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Drugog sremskog odreda NOV i PO Vojvodine o partisko-političkom radu odreda u vremenu od 15. do 30. septembra 1943. godine

📜 Ratni izveštaj br. 17 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 4. oktobra 1943. god. o akcijama Prvog sremskog NOP odreda

📜 Izveštaj Istine o akcijama Prvog sremskog odreda od 1. do 5. oktobra 1943. godine

📜 Izveštaj komandanta Srema od 12. oktobra 1943. Vrhovnoj komandi Jugoslovenske vojske u otadžbini o borbama protiv 1. sremskog NOP odreda kod Kupinova

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o akcijama Drugog sremskog NOP odreda od 12. oktobra 1943. godine

📜 Bojna relacija Sremskog zdruga od 15 oktobra 1943 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o dejstvima jedinica NOV u Sremu

📜 Naredba br. 12 štaba Drugog sremskog NOP odreda za 15. oktobar 1943. god. o postavljanju komandnog kadra u odredu

📜 Izvod iz izveštaja političkog sekretara Sreskog komiteta KPJ za Rumu od 19. oktobra 1943. god. Okružnom komitetu KPJ za istočni Srem o radu komandi mesta i saradnji sa narodnooslobodilačkim odborima

📜 Izveštaj Štaba 1. sremskog NOP odreda od 21. oktobra 1943. Glavnom štabu Vojvodine o dejstvima odreda od 28. septembra do 20. oktobra

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o akcijama Prvog i Drugog sremskog NOP odreda u vremenu od 30. septembra do 21. oktobra 1943. godine

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 1. sremskog NOP odreda od 22. oktobra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Srem o neprijateljskoj ofanzivi na Frušku goru i dejstvima odreda u oktobru

📜 Zapisnik sa vanrednog sastanka partiske organizacije štaba Prvog sremskog NOP odreda od 23. oktobra 1943. godine

📜 Obavještenje Štaba 16. NOU divizije od 24. oktobra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o borbama u Sremu i kod Brčkog i početku njemačke ofanzive u sjeveroistočnoj Bosni

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 26 oktobra 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima jedinica NOV u Sremu

📜 Direktivno nismo Okružnog komiteta KPJ za istočni Srem od 28 oktobra 1943. god. svim partiskim rukovodstvima istočnog Srema i prvog sremskog NOP odreda o nekim slabostima u radu partiskih organizacija i uputstva za dalji rad

📜 Izveštaj sekretara partiske organizacije Prvog bataljona Prvog sremskog NOP odreda od 4 novembra 1943. god. o održanom sastanku ćelije štaba bataljona

📜 Pohvale Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 7. novembra 1943. god. borcima i rukovodiocima Trećeg bačko-baranjskog, Prvog i Drugog sremskog NOP odreda za uspešno izvedene akcije

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 10 novembra 1943 god. Pretsedništvu vlade NDH o dejstvima jedinica NOV u Sremu

📜 Pismo pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu od 10. novembra 1943. god. članovima PK Gezi Tikvickom i Nikoli Petroviću o stanju u Sremu, Banatu i Bačkoj

📜 Izveštaj Komande 1. kozačke divizije od 11. novembra 1943. o angažovanju u borbi protiv jedinica NOV i POJ na području Srema i Slavonije

📜 Raspis NOO za Staropazovački srez od 14. novembra 1943. god. mesnim narodnooslobodilačkim odborima za izradu mobilizacionih spiskova

📜 Izveštaj Štaba 2. sremskog NOP odreda od 16. novembra 1943. Glavnom štabu Vojvodine o dejstvima odreda od 1. do 15. novembra

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

36. vojvođanska divizija NOVJ 12. vojvođanski korpus NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. 6. vojvođanska udarna brigada Nemački zločini u Jugoslaviji Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u 1. proleterski korpus NOVJ Ruma Nova Pazova 1. kozačka divizija Vermahta Operacija Žitni cvet Borbe u Lici 1944. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Sremska Mitrovica 1. vojvođanska udarna brigada 1. proleterska divizija NOVJ Mađarska u drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Slavoniji 1943. 16. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 5. mađarski korpus Vrhovni štab NOVJ Šid Borbe u Dalmaciji 1944. Vinkovci Sremski zdrug (NDH) Zemun 11. vojvođanska udarna brigada Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 1. sremski partizanski odred Borbe u Srbiji 1944. Petrovaradin 6. lička proleterska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Sremska Kamenica 10. vojvođanska udarna brigada 21. srpska divizija NOVJ 8. vojvođanska udarna brigada Kupinovo Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Inđija 1. proleterska udarna brigada Pljačka u ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. Grgurevci Avijacija u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Narodni heroji Jugoslavije Četnici u drugom svetskom ratu Irig Ni zrno žita okupatoru! Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju 7. vojvođanska udarna brigada Genocid u NDH 2. sremski partizanski odred 11. krajiška divizija NOVJ Novi Sad Diverzije u oslobodilačkom ratu Stara Pazova 3. vojvođanska udarna brigada 4. vojvođanska udarna brigada Brčko Crvena armija Hrvatsko domobranstvo Sremski front Beograd Borbe u Srbiji 1943. Glavni štab Vojvodine Narodno oslobodilački odbori Ilok Šabac