Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Stara Pazova u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 79 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 8. 1941. Između Inđije i Stare Pazove mesne partizanske grupe porušile železničku prugu i prekinule tt veze.

⚔️ 5. 10. 1941. Između sela St. Banovaca i Belegiša i između Belegiša i Surduka (kod Stare Pazove) borci Podunavskog NOP odreda prekinuli tt veze.

⚔️ 7. 10. 1941. Po pristanku vlade Rajha, istočni deo Srema (srezovi Zemun i Stara Pazova) pripojen pod -isključivu vlast- NDH.

⚔️ 19. 11. 1941. U Golubincima (kod Stare Pazove) ustaška policija izvršila provalu paitijske organizacije i preduzela hapšenja.

⚔️ 19. 12. 1941. U s. Belegišu (kod Stare Pazove) formirana partizanska desetina.

⚔️ 14. 3. 1942. SK KPJ za Staru Pazovu uputio proglas Srbima, Slovencima, Hrvatima i antifašistički orijentisanim Nemcima toga kraja, pozivajući ih da udruže sve snage u cilju što skorijeg uništenja neprijatelja.

⚔️ 0. 6. 1942. Kod s. Belegiša (blizu Stare Pazove) održana sreska partijska konferencija za staropazovski srez, na kojoj je izabran novi SK KPJ za Staru Pazovu.

⚔️ 0. 6. 1942. U Sremu održane skojevske konferencije staropazovskog i sremskomitrovačkog sreza, na kojima su izabrana nova sreska rukovodstva SKOJ-a.

⚔️ 28. 7. 1942. Jedna desetina Posavskog NOP odreda, uz sadejstvo desetine iz Podunavskog NOP odreda i uz pomoć mesne desetine, izvršila prepad na žand. st. u s. Šimanovcima (kod Stare Pazove) i zaplenila 11 pušaka, 3000 metaka, 15 bombi i dosta druge spreme.

⚔️ 2. 8. 1942. U s. Mihaljevcima (kod Stare Pazove) delovi Posavskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu i zaplenili 2 puške, 1 pištolj i nešto sanitetskog materijala [Prema jednom neprijateljskom izveštaju događaj se desio 1/2. avgusta.].

⚔️ 4. 8. 1942. Delovi Posavskog NOP odreda napali domobransku posadu u s. Popincima (kod Stare Pazove), zarobili 1 oficira i 12 domobrana i zaplenili 1 p. mitraljez, 16 pušaka, 10 bombi i dosta druge opreme.

⚔️ 5. 8. 1942. U s. Deču (kod Stare Pazove) delovi Posavskog NOP odreda razbili ustaše i mesne petokolonaše.

⚔️ 31. 8. 1942. Na putu između s. Vojke i Stare Pazove jedan vod iz Posavskog NOP odreda izvršio prepad na sprovodnike i oslobodio 25 prisilno mobilisanih regruta. Pokušaj ustaško-domobranskih poternih jedinica i policije iz Stare Pazove, s. Golubinaca i s. Vojke da u pojasu kukuruza između tih mesta opkole partizane nije uspeo. Vod je svojom iznenadnom vatrom stvorio zabunu kod neprijatelja i izvukao se. Poterni delovi su pretrpeli gubitke, naročito u međusobnoj borbi.

⚔️ 9. 9. 1942. Između sela Prhova i Šimanovaca (kod Stare Pazove) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske napali domobransku patrolu i jedan kamion s vojnicima i naneli im gubitke.

⚔️ 13. 9. 1942. U s. Prhovu (kod Stare Pazove) grupa boraca 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske i mesnih desetina likvidirala 7 izdajnika, među kojima i beležnika opštine.

⚔️ 20. 9. 1942. U s. Šimanovcima (kod Stare Pazove) grupa boraca 3. bataljona 3. NOP odreda oslobodila 38 prisilno mobilisanih regruta.

⚔️ 23. 9. 1942. U s. Krnješevcima (kod Stare Pazove) grupa boraca 3. bataljona 3. NOP odreda zapalila opštinsku arhivu i ubila 2 izdajnika.

⚔️ 25. 9. 1942. Između Stare Pazove i sela Novih Karlovaca i Belegiša dve čete nemačke vojske vršile patroliranje kukuruznih polja i ubile 2 a uhapsile 6 seljaka.

⚔️ 29. 9. 1942. Kod s. Mihaljevaca (blizu Stare Pazove) Udarni vod 3. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske napao kamion sa 4 nemačka vojnika. Vojnici su ubijeni a kamion zapaljen. Zaplenjen je puškomitraljez i 3 puške sa 400 metaka.

⚔️ 0. 10. 1942. U s. Belegišu (kod Stare Pazove) formiran ilegalni mesni NO odbor.

⚔️ 28. 10. 1942. Delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske prodrli u s. Golubince (kod Stare Pazove), naneli neprijatelju gubitke, uništili poštanske uređaje, spalili opštinsku arhivu i zaplenili 4 puške.

⚔️ 29. 10. 1942. Delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske prodrli u s. Vojku (kod Stare Pazove), onesposobili poštanske uređaje, zapalili opštinsku arhivu i oslobodili 40 prisilno regrutovanih mladića.

⚔️ 29. 10. 1942. Delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske spalili opštinsku arhivu u s. Krnješevcima (kod Stare Pazove) i zabranili dalji rad opštinskim službenicima.

⚔️ 7. 11. 1942. Između sela Šimanovaca i Deča (kod Stare Pazove) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i mesne desetine posekli 40 tt stubova i uništili žicu, izolatore i nosače, a drugi delovi posekli 9 duplih tt stubova u blizini Stare Pazove.

⚔️ 15. 11. 1942. Kod Stare Pazove mesna desetina napala žandarmerijsko-ustašku patrolu i ubila 2 ustaše.

⚔️ 23. 12. 1942. U s. Starim Banovcima (kod Stare Pazove) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske razoružali finanse, zaplenivši 8 pušaka s municijom i dosta druge opreme.

⚔️ 7. 1. 1943. Između ž. st. Putinci i Golubinci delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirali prugu Stara Pazova - Ruma i uništili lokomotivu i 17 vagona nemačkog voza. Poginulo je i ranjeno oko 160 vojnika. Saobraćaj je obustavljen 12 časova.

⚔️ 11. 1. 1943. U s. Deč (kod Stare Pazove) prodrli delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i zauzeli opštinsku i poštansku zgradu, zatim, posle tročasovne borbe protiv žandarma i delova folksdojčerskog 2. pripremnog bataljona -General Laudon- pristiglih iz susednih sela, napustili selo. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 28 mrtvih i više ranjenih. Odred je imao 2 poginula i 3 ranjena.

⚔️ 12. 1. 1943. Nemačka avijacija bombardovala s. Mihaljevce (kod Stare Pazove) i porušila 150 kuća, a više stanovnika ubila i ranila.

⚔️ 6. 2. 1943. U s. Ugrinovcima (kod Stare Pazove) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali posadu iz domobranskog 1. regrutnog puka, koja je sutradan napustila uporište, pretrpevši gubitke od 4 mrtva i 18 ranjenih. Odred je imao 3 mrtva i 1 ranjenog.

⚔️ 14. 2. 1943. U s. Belegišu (kod Stare Pazove) ustaška policija na zverski način pobila 21 lice, a mnoga lica oterala u Staru Pazovu, zatim u Nemačku, na rad.

⚔️ 20. 2. 1943. Kod Stare Pazove grupa mesnih partizana ubila stražara i zapalila magacin u kojem se nalazilo 20 vagona ulja od suncokreta.

⚔️ 14. 3. 1943. U s. Starim Banovcima (kod Stare Pazove) delovi 3. NOP odreda 3, operativne zone NOV i PO Hrvatske napali stanicu finansijske straže, te 1 finansa ubili a ostale razoružali, zaplenivši 6 pušaka s municijom.

⚔️ 14. 4. 1943. U s. Vojki (kod Stare Pazove) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali ustaše u utvrđenoj školskoj zgradi, te posle duže borbe zgradu zapalili (od 35 članova ustaške posade spasio se svega 10-15), zatim zapalili opštinsku arhivu, oštetili tt uređaje u pošti i zaplenili 4 puške. Poginula su 3 i ranjena 2 borca.

⚔️ 15. 4. 1943. Kod s. Šimanovaca (blizu Stare Pazove) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali folksdojčere iz s. Deča koji su pošli u pomoć posadi s. Vojke. Poginulo je 8 folksdojčera i zaplenjeno njihovo oružje.

⚔️ 1. 5. 1943. U s. Prhovu (kod Stare Pazove) otpočeo trodnevni sastanak PK KPJ za Vojvodinu. Izvršena je analiza rada Partije u Bačkoj i Baranji, određeni su naredni zadaci i odlučeno je da se -Otvoreno pismo- uputi svim članovima KPJ u Bačkoj i Baranji.

⚔️ 3. 7. 1943. U s. Novim Karlovcima (kod Inđije) nemačke jedinice iz Stare Pazove, Inđije i s. Beške, jačine oko 320 vojnika, iznenada napale 2. bataljon 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske. Bataljon je pod borbom izbegao blokadu i povukao se u Frušku goru uz gubitke od 2 poginula, 2 ranjena i 8 zarobljenih.

⚔️ 10. 8. 1943. Između Inđije i Stare Pazove mesna diverzantska grupa minirala prugu i uništila lokomotivu i 3 vagona brzog voza.

⚔️ 21. 8. 1943. Između Inđije i Stare Pazove Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu. Uništila je lokomotivu, a cela kompozicija italijanskog transportnog voza se Survala u kanal, pa je saobraćaj obustavljen 48 časova.

⚔️ 0. 9. 1943. U blizinu s. Belegiša (kod Stare Pazove) motornim čamcem dovezena iz Beograda partizanska štamparija (prva u Sremu), a potom prebačena u bazu na Šušnjarevom salašu, na sredokraći puta s. Surduk - s. Novi Karlovci.

⚔️ 0. 9. 1943. Severnobanatski NOP odred, prema odluci PK i GŠ NOV i PO za Vojvodinu, prebacio se preko r. Dunava u rejon s. Surduka (kod Stare Pazove) i priključio sremskim jedinicama.

⚔️ 6. 9. 1943. Između s. Golubinaca i s. Putinaca delovi 1. sremskog NOP odreda minirali pragu Ruma - Stara Pazova i uništili lokomotivu italijanskog teretnog voza.

⚔️ 11. 9. 1943. Između Stare Pazove i Inđije partizanska diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu i uništila 12 vagona nemačkog teretnog voza.

⚔️ 12. 9. 1943. Kod s. Putinaca delovi 3. vojvođanske NOU brigade minirali prugu Ruma - Stara Pazova, te zapalili teretni voz (23 vagona) natovaren ugljem, zarobili 25 železničara-domobrana (pa ih, posle saslušanja pustili) i zaplenili 4 puške sa 200 metaka.

⚔️ 16. 9. 1943. Između s. Putinaca i s. Golubinaca (na pruzi Ruma - Stara Pazova) partizanska diverzantska grupa minirala prugu i uništila lokomotivu i nekoliko vagona nemačkog transportnog voza.

⚔️ 19. 9. 1943. Između s. Beške i s. Čortanovaca delovi 1. sremskog NOP odreda minirali prugu Novi Sad - Stara Pazova i uništili lokomotivu i nekoliko vagona oklopnog voza, kao i dizalicu.

⚔️ 23. 9. 1943. Između s. Putinaca i s. Golubinaca Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu Ruma - Stara Pazova i uništila lokomotivu i nekoliko vagona nemačkog transportnog voza.

⚔️ 26. 9. 1943. Dve nemačko-ustaške kolone (ukupno oko 800 vojnika sa 2 tenka i četvoro bornih kola) iznenada blokirale s. Surduk (kod Stare Pazove) i, prilikom pretresa, zlostavljale stanovnike i streljale nekoliko meštana, kao i 21 Banaćanina koje su otkrile u jednoj poljskoj -bazi-.

⚔️ 26. 9. 1943. U s. Surduku (kod Stare Pazove), po odluci PK KPJ za Vojvodinu, formiran novi OK KPJ za severni Banat.

⚔️ 30. 9. 1943. Delovi nemačke 173. rezervne divizije i policijske jedinice, s linije s. Golubinci - s. Vojka - Zemun, otpočeli -čišćenje- jugoistočnog Srema, jednovremeno zatvarajući prugu Stara Pazova - Srem. Mitrovica da bi sprečavale izvlačenje partizanskih snaga na Frušku goru. Oni su do 8. oktobra vršili teror nad stanovništvom, naročito u selima: Šimanovcima, Progaru, Ogaru i Vitojevcima. Jedna četa 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda izbegla je sukob s nadmoćnim neprijateljem. 

⚔️ 2. 11. 1943. Između Stare Pazove i Inđije Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minom izbacila iz šina nemački teretni voz sa ratnim materijalom i uništila lokomotivu i 4 vagona.

⚔️ 3. 12. 1943. U blizini s. Vojke, s. Šimanovaca i s. Prhova (kod Stare Pazove) delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali i razrušili 3 drumska mosta.

⚔️ 12. 12. 1943. Između s. Putinaca i s. Golubinaca (kod Stare Pazove) jedna grupa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu i uništila lokomotivu i nekoliko vagona.

⚔️ 18. 12. 1943. Između s. Putinaca i s. Golubinaca (kod Stare Pazove) 2. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu i uništila lokomotivu i nekoliko vagona teretnog voza.

⚔️ 22. 12. 1943. Između s. Putinaca i s. Golubinaca (kod Stare Pazove) 2. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu i uništila lokomotivu i 4 vagona iransportnog voza.

⚔️ 19. 1. 1944. Mesne partizanske grupe iz sela Batajnice, Nove Pazove i Starih Banovaca (kod Stare Pazove) napale na opštinu u s. Novim Banovcima i od mesne straže zaplenile 11 pušaka.

⚔️ 29. 1. 1944. Između s. Šimanovaca i s. Krnješevaca (kod Stare Pazove) jedinice 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda napale i razbile kolonu nemačke SS policije jačine oko 100 ljudi. Poginulo je 9, ranjeno 8 a zarobljena su 4 policajca, dok je bataljon imao 3 ranjena borca. Zaplenjena su 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 2 automata, 10 pušaka, 4 pištolja, dosta municije i druga oprema.

⚔️ 0. 3. 1944. U s. Belegišu (kod Stare Pazove) izvršena reorganizacija Pokrajinskog NO odbora Vojvodine i preimenovanje u Glavni NO odbor za Vojvodinu.

⚔️ 2. 6. 1944. Na Galovičkom kanalu (kod Stare Pazove) 3. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade i jedna četa 1. sremskog NOP odreda napali 60 nemačkih vojnika. Poginula su 33 i zarobljena 3 nemačka vojnika. Jedinice NOVJ su imale 4 mrtva i 4 ranjena borca; poginuo je i komandant 3. bataljona Vlada Obradović Kameni, narodni heroj. Zaplenjeno je: 1 mitraljez, 2 p. mitraljeza, 3 automata, 15 pušaka, 2000 metaka i dosta druge opreme.

⚔️ 7. 6. 1944. U s. Deču (kod Stare Pazove) nemačke jedinice streljale 20 ljudi a u obližnjim selima Karlovčiću i Mihaljevcima zapalile više kuća.

⚔️ 4. 7. 1944. U s. Karlovčiću (kod Stare Pazove) nemačke jedinice i policija spalile 73 kuće.

⚔️ 5. 7. 1944. Između s. Putinaca i s. Golubinaca (kod Stare Pazove) 2. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu, usled čega su oštećena 2 vagona putničkog voza.

⚔️ 20. 7. 1944. Delovi 1. sremskog NOP odreda zapalili: u rejonu Stare Pazove 215, kod s. Ugrinovaca 19 i u rejonu s. Dobanovaca (blizu Zemuna) 70 jutara pšenice.

⚔️ 22. 7. 1944. U rejonu s. Nove Pazove (blizu Stare Pazove) delovi 1. sremskog NOP odreda zapalili 62 jutra pšenice.

⚔️ 25. 7. 1944. U rejonu s. Simanovaca (kod Stare Pazove) delovi 1. sremskog NOP odreda zapalili 90 jutara pšenice a u rejonu Iriga 30 jutara.

⚔️ 16. 8. 1944. Između s. Nove Pazove i ž. st. Zemun Polje (na pruzi Stara Pazova - Zemun) jedan bataljon Posavskog NOP odreda miniranjem porušio oko 700 metara koloseka. Iste noći u rejonu s. Kupinova (u južnom Sremu) drugi bataljon tog odreda napao na oko 1000 četnika koji su se prebacili iz Srbije. Napad nije uspeo zbog otpora nadmoćnog neprijatelja, koga su monitori sa r. Save pomagali snažnom artiljerijskom i minobacačkom vatrom. Gubici bataljona: 7 ranjenih boraca.

⚔️ 30. 8. 1944. Kod s. Belegiša (blizu Stare Pazove) 4. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade prebačen preko Dunava u Banat radi rasplamsavanja borbe u južnom Banatu.

⚔️ 1. 9. 1944. Između Zemuna i s. Batajnice Posavski NOP odred minirao železničku prugu na 25 mesta i posekao 40 tt stubova, a između s. Batajnice i s. Nove Pazove (kod Stare Pazove) porušio oko 500 metara pruge i posekao 10 tt stubova.

⚔️ 3. 9. 1944. Kod s. Ugrinovaca (blizu Stare Pazove) delovi Posavskog NOP odreda iz zasede napali odeljenje neprijateljskih vojnika koji su dolazili iz s. Dobanovaca. Gubici neprijatelja: 12 poginulih i više ranjenih. Zaplenjeno: p. mitraljez, puška, 550 metaka i druga vojnička oprema.

⚔️ 6. 9. 1944. Između s. Krnješevaca i s. Šimanovaca (kod Stare Pazove) 2. bataljon Posavskog NOP odreda iz zasede napao na oko 40 folksdojčera i nemačkih policajaca koji su se iz Stare Pazove vraćali u s. Simanovce, te posle kraće borbe ubio 17 i teško ranio 3 nemačka vojnika a zaplenio 1 p. mitraljez, 13 pušaka, 2 pištolja, 9 ručnih bombi i 600 metaka. Istovremeno je 2. bataljon 6, vojvođanske NOU brigade - koji je sadejstvovao u ovoj akciji - razbio oslabljenu posadu u s. Šimanovcima i izvršio pretres u s. Krnješevcima, ubivši 3 folksdojčera i zaplenivši 3 puške, 6 ručnih bombi i 80 metaka.

⚔️ 9. 9. 1944. Kod s. Ugrinovaca (blizu Stare Pazove) delovi Posavskog NOP odreda iz zasede napali grupu neprijateljskih vojnika i ubili 12 a više ih ranili. Zaplenjen je p. mitraljez.

⚔️ 21. 9. 1944. Kod s. Crepaje (blizu Pančeva) grupa kozaka i nemačkih vojnika napala 4. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade koji je bio u pokretu iz Deliblatske peščare za Srem radi prebacivanja opreme zaplenjene 4/5. septembra u s. Crepaji. U kraćoj borbi je poginulo 20 a zarobljeno 27 neprijateljskih vojnika. U međuvremenu su neprijateljska pojačanja iz s. Opova, uz sadejstvo artiljerije i 3 aviona, preduzela nove napade. U oštrim borbama u okruženju od 13 do 18 časova, 4. bataljon je bio razbijen u dve grupe, ali je on 21/22. i 22/23. septembra uspeo da se po delovima probije iz okruženja i preko r. Dunava prebaci u rejon s. Belegiša (kod Stare Pazove). Bataljon je imao 5 poginulih i 16 ranjenih boraca, a izgubio je svu opremu (natovarenu na veći broj kola), municiju i 2 minobacača.

⚔️ 25. 9. 1944. U s. Golubincima (kod Stare Pazove) delovi 10. vojvođanske NOU brigade zauzeli žand. st. i opštinsku zgradu, zarobivši 7 neprijateljskih vojnika i zaplenivši 5 pušaka.

⚔️ 26. 9. 1944. Jedinice 6. i 10. vojvođanske NOU brigade napale utvrđeno s. Šimanovce (kod Stare Pazove), u kome se branilo oko 150 nemačkih policajaca i domobrana. Zbog nedostatka težeg naoružanja, zbog jakog otpora i zbog prepreka u centru sela napad je obustavljen. Neprijatelj je, po sopstvenim podacima, imao nekoliko ranjenih vojnika. Jedinice 6. i 10. brigade imale su 1 mrtvog i 27 ranjenih boraca. One su zaplenile 4. p. mitraljeza i oko 2000 metaka. Sledećeg dana neprijatelj je napustio selo, pošto je prethodno spalio 15 kuća i pobio 33 meštanina.

⚔️ 1. 10. 1944. U s. Starim Banovcima (kod Stare Pazove), u sukobu s neprijateljem, delovi 8. vojvođanske NOU brigade ubili 20 vojnika.

⚔️ 7. 10. 1944. Iz s. Belegiša (kod Stare Pazove) jedan bataljon 8. vojvođanske NOU brigade preduzeo napad na nemačku jedinicu, koja je upala u s. Stare Banovce i naneo joj gubitke od 20 poginulih vojnika. Kad je neprijatelju stiglo pojačanje iz Stare Pazove, bataljon se povukao u s. Belegiš, uz gubitke od 3 ranjena borca.

⚔️ 8. 10. 1944. U s. Belegišu (kod Stare Pazove) nemačke jedinice iz s. Starih Banovaca, uz sadejstvo 16 tenkova, napale 8. vojvođansku NOU brigadu. Brigada je, u oštrim borbama uništila 2 tenka, a zatim se, kod s. Surduka. prebacila preko r. Dunava u Banat.

⚔️ 10. 10. 1944. U s. Surduku (kod Stare Pazove) nemačke jedinice streljale 24 meštamna i zaklale nekoliko ljudi, žena i dece. Jednovremeno je izvršeno i streljanje 18 lica dovedenih iz s. Belegiša.

⚔️ 23. 10. 1944. Jedinice 6. proleterske i 36. udarne divizije NOVJ oslobodile Staru Pazovu.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1945. Luftwaffe u Jugoslaviji Avijacija u oslobodilačkom ratu Sanitet u ratu Narodni heroji Jugoslavije Novi Sad 1. sremski partizanski odred Ruma Ustanak u Sremu 1941. Nemački zločini u Jugoslaviji Streljanja u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori Inđija 173. rezervna divizija Žene u ratu Zemun Štampa u ratu 1. proleterski korpus NOVJ 12. vojvođanski korpus NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Sremska Mitrovica Osijek Zasede u oslobodilačkom ratu Beograd Irig Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Genocid u NDH Pančevo Borbe u Srbiji 1942. Kupinovo Borbe u Sremu 1945. Ustanak u Srbiji 1941. 10. vojvođanska udarna brigada Nova Pazova Sremski front Borbe u Sremu 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu 3. vojvođanska udarna brigada Bitka za Srbiju 6. lička proleterska divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Sremu 1942. SKOJ Hrvatsko domobranstvo 8. vojvođanska udarna brigada Ilegala u ratu 6. vojvođanska udarna brigada 1. makedonska udarna brigada 36. vojvođanska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Severnobanatski partizanski odred Borbe u Srbiji 1943. Borbe u Srbiji 1944.