Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

1. sremski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 114 hronoloških zapisa, 43 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 7. 1943. U s. Jakovu (kod Zemuna) 3. bataljon 1. sremskog NOP odreda napao posadu i ubio 3 domobrana.

⚔️ 22. 7. 1943. Kod pustare Višnjevci (blizu Rume) delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda spalili 150 jutara pšenice, 10 jutara zobi i oko 10 vagona konoplje.

⚔️ 24. 7. 1943. Na putu s. Dobrinci - s. Pećinci (kod Rume), iz zasede, Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda uništila nemački tenk.

⚔️ 31. 7. 1943. Nemački 14. SS policijski puk i ustaško-domobranske posade iz s. Vrdnika, Rume i Srem. Mitrovice preduzeli koncentrično nastupanje i -čišćenje- Fruške gore severno od s. Bešenova i s. Suljma. Delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda, vodeći odbrambene borbe, uveče su se, sa GŠ NOV i PO za Vojvodinu, izvukli iz okruženja, pa ove akcije preneli u pozadinu neprijatelja. Poginulo je 20 i ranjeno više neprijateljskih vojnika; oštećen je 1 tenk. Sopstveni gubici: 1 poginuo i 1 ranjen.

⚔️ 31. 7. 1943. U s. Vognju (kod Rume) delovi 2. bataljona 3. vojvođanske NOU brigade i jedna četa 1. sremskog NOP odreda napali žand. stanicu. U dvočasovnoj borbi poginula su 22 žandarma i 4 petokolonaša. Zapaljena je opštinska zgrada (sa arhivom) i zaplenjeno je 20 pušaka sa 4000 metaka.

⚔️ 7. 8. 1943. U Rumi grupa boraca iz 2 bataljona 1. sremskog NOP odreda zapalila kudeljaru, u kojoj je izgorelo oko 80 vagona lana.

⚔️ 9. 8. 1943. U borbi protiv ustaša između s. Beočina i s. Novog Rakovca (kod Petrovaradina) poginuo politički komesar Diverzantske grupe 1. sremskog NOP odreda Stevan Petrović Brile, narodni heroj.

⚔️ 21. 8. 1943. Između Inđije i Stare Pazove Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu. Uništila je lokomotivu, a cela kompozicija italijanskog transportnog voza se Survala u kanal, pa je saobraćaj obustavljen 48 časova.

⚔️ 21. 8. 1943. Kod s. Petrovčića (blizu Zemuna) jedan vod 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda napao iz zasede dve grupe ustaško-domobranskih vojnika i naneo im gubitke, te ih sprečio da opljačkaju s. Karlovčić.

⚔️ 22. 8. 1943. U s. Platičevo (kod Rume) upala četa 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda, zapalila opštinsku arhivu i zaplenila 8 pušaka i 320 metaka.

⚔️ 25. 8. 1943. U s. Surčinu (kod Zemuna) delovi 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda napali domobrane, te ubili 1 i ranili 4 domobrana, zapalili opštinsku arhivu i zaplenili 4 puške.

⚔️ 29. 8. 1943. U Irig prodrli delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda i napali četu nemačke policije i opštinsku stražu u kasarni. Zauzet je spoljni bunker, ali je dalja borba prekinuta pristizanjem ustaško-domobranskih jedinica iz Rume. Poginuli su komandir opšlinske straže i 1 vojnik; ranjeno je 6 nemačkih policajaca a dva su zarobljena; zaplenjena je 21 puška; zapaljeno je nekoliko zgrada koje su služile neprijatelju i mlin sa 13 vagona žita. Brigada je imala 1 poginulog i 1 ranjenog.

⚔️ 1. 9. 1943. Jedinice 1. sremskog NOP odreda porušile prugu Ruma-Vrdnik u dužini od 500 metara i izazvale duži prekid saobraćaja.

⚔️ 3. 9. 1943. U s. Boljevcima (u južnom Sremu) delovi 3. vojvođanske NOU brigade napali žandarme, porušili 1 bunker i zauzeli i zapalili finansijsku stanicu i 2 opštinske zgrade. Poginulo je 6 žandarma; zaplenjene su 2 puške sa 80 metaka. Istog dana su delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda, posle duže borbe, zauzeli s. Kupinovo, ubivši 12 i ranivši 3 žandarma i domobrana. Pokušaj domobranskih jedinica i žandarma da se sledećeg dana probiju iz s. Ašanje u s. Kupinovo odbili su osiguravajući delovi 3. vojvođanske brigade, nanevši neprijatelju gubitke od 39 poginulih.

⚔️ 5. 9. 1943. U s. Šarengrad (kod Iloka) upale jedinice 1. sremskog NOP odreda, te uništile dva magacina sa hranom i zaplenile 25 pušaka.

⚔️ 6. 9. 1943. Između s. Golubinaca i s. Putinaca delovi 1. sremskog NOP odreda minirali pragu Ruma - Stara Pazova i uništili lokomotivu italijanskog teretnog voza.

⚔️ 11. 9. 1943. Između Stare Pazove i Inđije partizanska diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu i uništila 12 vagona nemačkog teretnog voza.

⚔️ 13. 9. 1943. U s. Vrdniku (kod Rume) delovi 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda, po dogovoru, izveli tajnu akciju i bez borbe oslobodili 15 pripadnika službe rada (koji su odmah stupili u redove NOV).

⚔️ 14. 9. 1943. U s. Čortanovcima (kod Srem. Karlovaca) jedinice 1. sremskog NOP odreda napale i, posle oštre borbe, razoružale posadu od 70 domobrana kod ž. stanice i tunela, uništivši železničke uređaje i zaplenivši 60 pušaka, 4000 metaka i dosta druge opreme.

⚔️ 19. 9. 1943. Između s. Beške i s. Čortanovaca delovi 1. sremskog NOP odreda minirali prugu Novi Sad - Stara Pazova i uništili lokomotivu i nekoliko vagona oklopnog voza, kao i dizalicu.

⚔️ 19. 9. 1943. Između s. Platičeva i s. Klenka delovi 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda razrušili prugu Ruma-Šabac.

⚔️ 19. 9. 1943. Delovi nemačke 173. rezervne divizije, 901. motorizovanog puka, 186. rezervnog grenadirskog bataljona, policijske jedinice i snage Sremske domobranske brigade (ukupno oko 5000 vojnika) otpočeli prostorno najširu i vremenski najdužu operaciju u Sremu, s ciljem da unište jedinieo NOV i PO Vojvodine i oslobode se njihovog pritiska na komunikacije, opljačkaju i popale sela i odvedu sposobne muškarce u logore. Neprijatelj je istog dana na Fruškoj gori spalio s. Bešenovački Prnjavor i preneo dejstva najpre na severoistočni (21-23, septembra), a potom na jugoistočni Srem (od 30. septembra do 8 oktobra), gde je, ne nailazeći na veći otpor, spalio i opljačkao veliki broj sela, masovno ubijajući i hapseći stanovništvo. Pošto je iz rejona Pančeva doveo 1. kozačku konjičku diviziju i pregrupisao snage, neprijatelj je 13. oktobra otpočeo nov koncentričan napad na delove 1. sremskog NOP odreda u Fruškoj gori, da bi 21. oktobra napao snage NOV i PO Vojvodine u Bosutskim šumama, gde su akcije trajale do 27. oktobra.

⚔️ 20. 9. 1943. Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala željezničku prugu i uništila lokomotivu i nekoliko vagona teretnog voza.

⚔️ 23. 9. 1943. Između s. Putinaca i s. Golubinaca Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu Ruma - Stara Pazova i uništila lokomotivu i nekoliko vagona nemačkog transportnog voza.

⚔️ 27. 9. 1943. Između s. Vognja i Srem. Mitrovice Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu i uništila lokomotivu i 4 vagona a oštetila 6 vagona nemačkog transportnog voza.

⚔️ 29. 9. 1943. Na Iriškom vencu grupa boraca 1. sremskog NOV odreda napala kamion s nemačkim vojnicima, te ubila 1 a teže ranila 4 vojnika.

⚔️ 30. 9. 1943. Delovi nemačke 173. rezervne divizije i policijske jedinice, s linije s. Golubinci - s. Vojka - Zemun, otpočeli -čišćenje- jugoistočnog Srema, jednovremeno zatvarajući prugu Stara Pazova - Srem. Mitrovica da bi sprečavale izvlačenje partizanskih snaga na Frušku goru. Oni su do 8. oktobra vršili teror nad stanovništvom, naročito u selima: Šimanovcima, Progaru, Ogaru i Vitojevcima. Jedna četa 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda izbegla je sukob s nadmoćnim neprijateljem. 

⚔️ 1. 10. 1943. U blizini ž. st. Ledinci delovi 1. sremskog NOP odreda minirali prugu s. Beočin-Petrovaradin i uništili lokomotivu i 1 vagon putničkog voza.

⚔️ 5. 10. 1943. U s. Dobanovcima (kod Zemuna) jedna četa 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda, posle četvoročasovne borbe protiv žandarma. likvidirala 3 bunkera i zapalila zgradu opštine i sve spise u pošti. Poginula su 2 i ranjena 2 žandarma a zaplenjeno je: puškomitraljez, 18 pušaka, 5500 metaka i dosta druge opreme.

⚔️ 6. 10. 1943. U s. Kupinovu (u južnom Sremu) delovi 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda napali grupu od 89 četnika koji su došli iz Srbije radi formiranja svojih jedinica. U tročasovnoj borbi je poginulo 17 i zarobljeno 4 četnika, dok su ostali proterani preko Save, kojom prilikom se više njih udavilo.

⚔️ 11. 10. 1943. U s. Divošu (kod Srem. Mitrovice) delovi 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda, posle kraće borbe, odbili napad odeljenja vojnika iz nemačke 1. kozačke divizije i naneli mu gubitke od nekoliko mrtvih, dok se 10 -kozaka- predalo sa oružjem.

⚔️ 13. 10. 1943. Pošto je do 8. oktobra završeno -čišćenje- istočnog Srema, nemačke policijske snage i delovi nemačke 173, rezervne i 1. kozačke divizije, s linije Ilok - Petrovaradin - Srem. Karlovci - Irig - s. Vrdnik - s. Ležimir, uz sadejstvo artiljerije, tenkova i avijacije (ukupno oko 28,000 vojnika), otpočeli koncentrična dejstva protiv jedinica NOV i PO na Fruškoj gori. Deo 1. sremskog NOP odreda veštim manevrom se izvukao iz obruča (veća grupa preko druma s. Sviloš - s. Ležimir u zapadni deo Fručke gore, a manja ka Rakovačkom. majdanu, blizu Petrovaradina). Neprijatelj je do 17. oktobra masovno ubijao, hapsio, zlostavljao i pljačkao stanovništvo fruškogorskih sela. Potpuno su porušena sela Rakovac i Ledinci, dok je samo u s. Neštinu pobijeno 71, u s. Suseku oko 100 i u ruševinama manastira Đipše 34 rodoljuba.

⚔️ 17. 10. 1943. Kod s. Umke (blizu Beograda) prešao preko r. Save u Srbiju novoformirani 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda (Sremski bataljon), prateći grupu od 10 viših rukovodilaca koje je VŠ NOV i POJ uputio iz istočne Bosne, preko Srema, GŠ NOV i PO za Srbiju.

⚔️ 19. 10. 1943. Kod s. Barajeva (blizu Beograda) Kosmajski NOP odred i 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda odbili napad četnika, jedinica SDS i SDK i odbacili ih ka s. Ralji.

⚔️ 26. 10. 1943. Brigada i odred su imali: 4 mrtva. Istog dana došlo je do spajanja 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda sa 1. šumadijskom brigadom.

⚔️ 27. 10. 1943. U s. Dučini (kod Sopota) četnički Avalski, Rudnički i Valjevski korpus i Korpus gorske garde s konjičkim eskadronom SDS (ukupno oko 4000 ljudi) opkolili 1. šumadijsku NO brigadu, 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda, 1. šumadijski i Kosmajski NOP odred. U oštroj borbi jedinice NOVJ su razbile neprijateljski obruč, ubile oko 40 i zarobile 30 četnika, uništile štab četničkog Avalskog korpusa s kojim su bili jedna delegacija Draže Mihailovića i 15 pratilaca, a potom produžile pokret ka pl. Kosmaju.

⚔️ 1. 11. 1943. Između Srem. Mitrovice i s. Laćarka Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu i oštetila lokomotivu i 5 vagona nemačkog brzog voza.

⚔️ 2. 11. 1943. Između Stare Pazove i Inđije Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minom izbacila iz šina nemački teretni voz sa ratnim materijalom i uništila lokomotivu i 4 vagona.

⚔️ 6. 11. 1943. Između Srem. Mitrovice i s. Vognja Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu i oštetila lokomotivu i 7 vagona teretnog voza.

⚔️ 6. 11. 1943. Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu i uništila lokomotivu i 6 vagona putničkog voza.

⚔️ 6. 11. 1943. Grupa boraca 1. sremskog NOP odreda upala u utvrđeno s. Beočin (kod Petrovaradina) i u jednoj kući bombama ubila 8 i ranila 10 nemačkih oficira i vojnika.

⚔️ 12. 11. 1943. Iz Srbije, preko s. Sremčice (kod Beograda), izbio na r. Savu i prebacio se u Srem 2. bataljon 1. sremskog odreda NOV i PO Vojvodine (Sremski bataljon).

⚔️ 15. 11. 1943. U s. Obrežu (u južnom Sremu) delovi 1. sremskog NOP odreda napali nemačku posadu i u četvoročasovnoj borbi zauzeli nekoliko bunkera, ali su se zbog nadmoćnosti neprijatelja morali povući, pretrpevši gubitke od 9 mrtvih. Gubici neprijatelja: 3 mrtva, 3 ranjena i 1 zarobljen.

⚔️ 29. 11. 1943. U blizini s. Surčina (kod Zemuna) Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minom razrušila most na kanalu Galovici, te za duže vreme otežala saobraćaj između Zemuna i Rume.

⚔️ 29. 11. 1943. Između s. Ašanje i s. Obreža (u južnom Sremu) delovi 1. sremskog NOP odreda ubili iz zasede 7 i zarobili 20 nemačkih vojnika.

⚔️ 14. 12. 1943. U dvočasovnoj borbi delovi 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda sprečili prodor jačih ustaških snaga u s. Grgeteg (kod Iriga). Poginulo je 8 ustaša, među kojima i 1 oficir.

⚔️ 17. 12. 1943. Između s. Kraljevaca i s. Putinaca (kod Rume) delovi 1. sremskog NOP odreda isekli 42 dvostruka tt stuba.

⚔️ 17. 12. 1943. Između s. Nove Pazove i s. Zemunskog Polja delovi 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda isekli 98 tt stubova.

⚔️ 18. 12. 1943. Između s. Boljevaca i s. Jakova (kod Zemuna) borci 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda vatrom oborili nemački avion, zaplenivši 3 avionska mitraljeza sa 2.300 metaka, radio-stanicu i 350 signalnih raketa.

⚔️ 20. 12. 1943. Kod spomenika u blizini s. Kupinova (u južnom Sremu) 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda, iz zasede, napao nemačke žandarme koji su se prevozili iz s. Obreža. Poginula su 62 žandarma; zaplenjeno je: puškomitraljez, 2 automata, 26 pušaka, 4 pištolja i dosta druge opreme, dok je kamion sa prikolicom spaljen. Bataljon je imao 2 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 20. 12. 1943. Između Srem. Mitrovice i s. Vognja jedinice 1. sremskog NOP odreda isekle 50 tt stubova.

⚔️ 25. 12. 1943. Ustaško uporište u s. Dobanovcima (kod Zemuna) napao 3. bataljon 1. sremskog NOP odreda i uništio jedan bunker, ali nije uspeo da zauzme selo. Poginule su 3 ustaše i ranjen je 1 žandarm.

⚔️ 26. 12. 1943. U s. Babsku-Novak (kod Šida) upali delovi 1. sremskog NOP odreda te ubili 10 ustaša i zaplenili 30 pušaka s municijom.

⚔️ 4. 1. 1944. Na putu Ruma-Zemun grupa boraca 1. sremskog NOP odreda napala neprijateljski automobil, zarobila 4 vojnika i zaplenila automobil, 3 automata i nešto drugog materijala

⚔️ 5. 1. 1944. Između s. Klenka i s. Platičeva (kod Rume) delovi 1. sremskog NOP odreda minirali prugu a potom napali putnički voz. Poginulo je 9 nemačkih vojnika i 8 domobrana (među kojima 2 oficira). Plen: 1 p. mitraljez, 20 pušaka i druga oprema.

⚔️ 6. 1. 1944. Na putu Ruma-Zemun grupa boraca 1. sremskog NOP odreda napala neprijateljski automobil, zarobila 2 vojnika i zaplenila automobil, 2 puške i nešto drugog materijala.

⚔️ 18. 1. 1944. Kod s. Starog Divoša (blizu Iloka) jedna četa 1. sremskog NOP odreda iz zasede dočekala neprijateljsku kolonu jačine oko 500 vojnika. U borbi je poginulo 8 a ranjeno 6 neprijateljskih vojnika. Odred je imao 1 ranjenog i 1 nestalog borca.

⚔️ 20. 1. 1944. Kod s. Buđanovaca (blizu Rume) jedna četa 1. sremskog NOP odreda iz zasede napala odeljenje domobrana i posle kraće borbe odbacila ga u s. Nikince. Zarobljeno je 6 domobrana a zaplenjeno 6 pušaka, 300 metaka i nešto vojničke opreme.

⚔️ 20. 1. 1944. GŠ NOV i PO za Vojvodinu izdao naređenje Štabu 1. sremskog NOP odreda i Diverzantskom udarnom bataljonu GŠ NOV i PO za Vojvodinu da pojačaju diverzantske akcije, naročito na neprijateljski saobraćaj.

⚔️ 21. 1. 1944. Između s. Vognja i Srem. Mitrovice vod iz 1. sremskog NOP odreda posekao 20 tt stubova a neprijateljskoj patroli naneo gubitke.

⚔️ 22. 1. 1944. U s. Maradiku (kod Inđije) grupa boraca 1. sremskog NOP odreda zapalila zgradu opštine i zaplenila 4 puške, 1 pištolj i izvesnu količinu kancelarijskog i drugog materijala.

⚔️ 27. 1. 1944. Kod Čarde (na putu s. Manđelos - Srem. Mitrovica) 2. četa 1. sremskog NOP odreda iz zasede napala grupu nemačkih i domobranskih vojnika. U kratkoj borbi je poginulo 6 a zarobljeno 13 vojnika. Zaplenjena su 2 automata, 16 pušaka, preko 500 metaka i dosta druge opreme.

⚔️ 29. 1. 1944. Između s. Šimanovaca i s. Krnješevaca (kod Stare Pazove) jedinice 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda napale i razbile kolonu nemačke SS policije jačine oko 100 ljudi. Poginulo je 9, ranjeno 8 a zarobljena su 4 policajca, dok je bataljon imao 3 ranjena borca. Zaplenjena su 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 2 automata, 10 pušaka, 4 pištolja, dosta municije i druga oprema.

⚔️ 30. 1. 1944. Na pruzi s. Vrdnik-Ruma grupa boraca 1. sremskog NOP odreda napala neprijateljsku patrolu. Poginuo 1 neprijateljski vojnik a 6 ih je ranjeno. Zaplenjena je 1 puška.

⚔️ 31. 1. 1944. Delovi 1. sremskog NOP odreda zapalili Rakovačku i Ledinačku ž. stanicu (na pruzi Petrovaradin - s. Beočin) kao i stražaru između s. Ledinaca i s. Beočina.

⚔️ 2. 2. 1944. Između s. Beške i s. Krušedola (kod Iriga) delovi 1. sremskog NOP odreda posekli oko 300 tt stubova.

⚔️ 7. 2. 1944. Jedan vod 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda napao na vojni magacin kod s. Kamenice (blizu Petrovaradina), te zarobio 9 domobrana (koji su prešli u partizane) i zaplenio 1 p. mitraljez, 11 pušaka, 8 bombi, 1880 metaka i dosta druge vojničke opreme.

⚔️ 20. 2. 1944. Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu naredio Štabu 1. sremskog NOP odreda da poruši prugu Novi Sad - Beograd i da ispita mogućnost za uništenje tunela kod s. Čortanovaca.

⚔️ 24. 2. 1944. Na putu s. Putinci i s. Kraljevci (kod Rume) delovi 1. sremskog NOP odreda napali nemačku patrolu, te ubili 8 vojnika, 1 oficira i 1 podoficira i zaplenili 1 p. mitraljez, 1 automat, 6 pušaka i nešto druge opreme.

⚔️ 28. 2. 1944. Između s. Grabovaca i s. Obreža (u južnom Sremu) 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda iz zasede napao vod nemačke policije jačine 40 ljudi. Poginulo je 11 i ranjeno 15 policajaca, dok su dvojica zarobljena. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 13 pušaka, 6 bombi, 1 pištolj, 780 metaka i druga oprema.

⚔️ 1. 3. 1944. U s. Beočinu (kod Petrovaradina) 1. četa 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda zapalila opštinsku zgradu i arhivu. Tom prilikom je u redove NOV i PO prešlo 13 domobrana.

⚔️ 7. 3. 1944. Na putu Ruma - s. Vrdnik delovi 1. sremskog NOP odreda iz zasede napali 2 kamiona s nemačkim vojnicima i radnicima iz s. Vrdnika. Poginula su 3 vojnika i 5 ih je nestalo.

⚔️ 10. 3. 1944. U s. Kamenicu (kod Petrovaradina) upala četa 1. sremskog NOP odreda, ubila 3 domobrana i zaplenila 5 pušaka i 300 metaka.

⚔️ 28. 3. 1944. Kod s. Beočina (blizu Petrovaradina) delovi 1. sremskog NOP odreda minirali dva električna stuba. Istog je dana 1. bataljon tog odreda, iz zasede kod s. Maradika (blizu Inđije), ubio 10 i ranio 2 domobrana.

⚔️ 29. 3. 1944. Na drumu Ilok - s. Erdevik 1. bataljon 1. sremskog NOP odreda posekao 290 tt stubova.

⚔️ 30. 3. 1944. Iz s. Starog Divoša (kod Iloka) delovi 1. sremskog NOP odreda proterali odeljenje nemačkih vojnika koji su vršili pljačku. Poginulo je 10 i ranjeno 5 nemačkih vojnika. Opljačkane stvari vraćene su sopstvenicima.

⚔️ 0. 4. 1944. Na Fruškoj gori, po naređenju GŠ NOV i PO za Vojvodinu, izvršena reorganizacija 6. vojvođanske NOU brigade: u njen sastav ušao Fruškogorski bataljon 1. sremskog NOP odreda kao njen 2. bataljon.

⚔️ 5. 4. 1944. Između Zemuna i s. Nove Pazove jedinice 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda posekle 207 tt stubova.

⚔️ 7. 4. 1944. Na Fruškoj gori jedinice 1. sremskog NOP odreda odbile napad ustaško-domobranskih i policijskih snaga, jačine oko 1500 vojnika, i nanele im osetne gubitke.

⚔️ 9. 4. 1944. Na pustari Gladnoš (kod Iriga) delovi 1. sremskog NOP odreda i Komande rumskog vojnog područja zaplenili: 28 konja. 39 goveda, 103 svinje, 7 kola, 12 kompletnih amova i drugu opremu.

⚔️ 13. 4. 1944. U s. Vrdniku (kod Iriga) delovi 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda napali nemačko-domobransku posadu, te ubili 10 neprijateljskih vojnika i zaplenili 1 p. mitraljez, 1 automat i 1 pušku.

⚔️ 14. 4. 1944. Kod s. Vrdnika (blizu Iriga) delovi 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda iz zasede napali odeljenje od 15-20 nemačkih i domobranskih vojnika, te u kraćoj borbi razbili neprijatelja i naneli mu gubitke od 5 mrtvih i 3 ranjena vojnika. Bataljon je imao 1 mrtvog i 1 ranjenog. Zaplenio je: avionski mitraljez, automat, pušku, 70 metaka i nešto vojničke opreme.

⚔️ 24. 4. 1944. Na r. Savi (blizu Makiša, kod Beograda) delovi 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda potopili brodove -Otadžbinu-, -Galeb- i -Obilić- a brod -Labud- zapalili.

⚔️ 6. 5. 1944. Nadmoćne nemačke i ustaške snage otpočele desetodnevna dejstva u jugoistočnom Sremu protiv 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda, 1. posavsko-tamnavskog partizanskog bataljona i novodošlih nenaoružanih boraca iz Zemuna. Zahvaljujući dejstvu partizanskih jedinica u neprijateljskoj pozadini, delovi okruženi u luku r. Save uspeli su da se, uz manje gubitke, probiju u pravcu s. Obreža.

⚔️ 13. 5. 1944. Između Petrovaradina i s. Beočina delovi 1. sremskog NOP odreda oštetili 350 metara pruge i srušili jedan most.

⚔️ 24. 5. 1944. Na putu Ruma-Irig delovi 1. sremskog NOP odreda posekli veći broj tt stubova.

⚔️ 25. 5. 1944. Na putu s. Kupinovo - s. Obrež (u južnom Sremu) jedinice 1. sremskog NOP odreda posekle 70 tt stubova.

⚔️ 1. 6. 1944. Između s. Beočina i Petrovaradina 1. četa 1. sremskog NOP odreda napala iz zasede jedan voz sa pratnjom od 40 ustaša. U kraćoj borbi poginulo je 9 ustaša, dok su ostali, iskočivši iz voza, pružili otpor. Zaplenjeno je 6 pušaka i 6 ustaških uniformi.

⚔️ 2. 6. 1944. Na Galovičkom kanalu (kod Stare Pazove) 3. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade i jedna četa 1. sremskog NOP odreda napali 60 nemačkih vojnika. Poginula su 33 i zarobljena 3 nemačka vojnika. Jedinice NOVJ su imale 4 mrtva i 4 ranjena borca; poginuo je i komandant 3. bataljona Vlada Obradović Kameni, narodni heroj. Zaplenjeno je: 1 mitraljez, 2 p. mitraljeza, 3 automata, 15 pušaka, 2000 metaka i dosta druge opreme.

⚔️ 2. 6. 1944. Kod s. Beočina (blizu Petrovaradina) delovi 1. sremskog NOP odreda srušili železnički most. Istovremeno su drugi delovi Odreda napali na bunker u s. Vrdniku, u kome su poginula 2 i ranjena 4 domobrana.

⚔️ 4. 6. 1944. Kod Srem. Mitrovice jedna desetina 1. sremskog NOP odreda napala trošarinu. Poginulo je 12 policajaca i 1 ustaša a 1 ustaša je ranjen.

⚔️ 5. 6. 1944. Između Srem. Mitrovice i s. Vognja delovi 1. sremskog NOP odreda porušili železničku prugu i pokidali tt veze u dužini od 1 kilometra.

⚔️ 8. 6. 1944. Između s. Obreža i s. Grabovaca (u južnom Sremu) jedna četa 1. sremskog NOP odreda napala nemačku patrolu. Poginula su 4 vojnika a zaplenjeni su p. mitraljez, 2 puške i pištolj.

⚔️ 14. 6. 1944. Nemačke i ustaško-domobranske jedinice otpočele s komunikacije Srem. Karlovci - Irig i s linije Šid-Ilok pretres Fruške gore (prva etapa operacije -Kornblume-), Istočna grupa, u dvodnevnom nastupanju do linije s. Beočin - s. Jazak, ubila je 6 boraca iz 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda, koji se jedini nalazio na ugroženom području, dok je Zapadna grupa, zbog sporog nastupanja (tek 22. juna izbila na liniju s. Jazak - s. Vrdnik - s. Rakovac), omogućila 1. bataljonu da se povuče u južni Srem. Međutim, usled dejstva 2. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade u rejonu s. Ležimir - s. Sviloš (22. juna), u pozadini Zapadne grurie, neprijatelj je prisiljen da ponovo izvrši pretres Fruške gore od linije s. Stari Divoš - s. Susek do linije s. Jazak - s. Rakovac. Pretres je, bez uspeha, trajao sve do 1. jula.

⚔️ 4. 7. 1944. Na putu s. Jakovo - s. Boljevci (kod Zemuna) grupa boraca 1. sremskog NOP odreda iz zasede napala automobil. Poginuli su jedan ustaški zastavnik i vozač a ranjen je ustaški poručnik.

⚔️ 9. 7. 1944. Delovi 6. vojvođanske NOU brigade, uz sadejstvo 1. sremskog NOP odreda, izvršili demonstrativan napad na ustaško uporište u pustari Grabovac (blizu Srem. Mitrovice). Posle tročasovne borbe pristigla su ustaška pojačanja iz Srem. Mitrovice i s. Čalme. Poginulo je 8 ustaša i 4 stražara iz kaznione u Srem. Mitrovici, ranjeno 5 ustaša i 3 stražara i zarobljeno 7 neprijateljskih vojnika. Plen: 2 p. mitraljeza i 17 pušaka. Gubici jedinica NOVJ: 8 ranjenih boraca.

⚔️ 11. 7. 1944. U s. Čalmi (kod Srem. Mitrovice) delovi 6. vojvođanske NOU brigade i 1, sremskog NOP odreda napali nemačko-domobransku posadu. U šestočasovnoj borbi zauzet je veći deo sela, ali otpor iz dobro utvrđenog glavnog uporišta nije slomljen. Poginulo je 8 folksdojčera i 18 domobrana a ranjeni su 2 domobrana i 1 folksdojčer. Brigada je imala 3 ranjena borca. Zaplenjeno je 13 pušaka i 10 konja.

⚔️ 12. 7. 1944. Na području jugoistočnog i južnog Srema otpočela treća etapa neprijateljske operacije -Kornblume-. Jedna četa 1. sremskog NOP odreda, koja se jedina nalazila na tom terenu, uspela je da izbegne udar nadmoćnih neprijateljskih snaga, usled čega su nemačke jedinice i policija nad stanovništvom vršile teror i pljačku.

⚔️ 17. 7. 1944. Produžujući treću etapu operacije -Kornblume-, dve neprijateljske borbene grupe (s pravca Ruma - s. Bešenovački Prnjavar, oko 4000 vojnika, i iz Šida i Srem. Mitrovice, oko 2000 vojnika, ka s. Starom Divošu i s. Ležimiru) i posade iz s. Vrdnika, Petrovaradina i s. Beočina preduzele iznenadne koncentrične napade na delove 6. vojvođanske NOU brigade, delove 1. sremskog NOP odreda i manje pozadinske jedinice na Fruškoj gori. U oštrim dvodnevnim borbama, naročito u rejonu s. Starog Divoša, na Vetrenjači i kod Crvenog čota, neprijatelj nije uspeo da uništi navedene jedinice. Neprijatelj je imao oko 250 mrtvih i veći broj ranjenih vojnika a jedinice NOV i POJ - 24 mrtva i 36 ranjenih boraca. Zaplenjena su 4 mitraljeza, 2 automata, 8 pušaka i dosta druge opreme.

⚔️ 19. 7. 1944. Na jednom folksdojčerskom salašu kod s. Putinaca (blizu Rume) delovi 1. sremskog NOP odreda zapalili 25 jutara pšenice.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izveštaj štaba Prvog sremskog odreda NOV i PO Vojvodine od 10. avgusta 1943. god. o akcijama bataljona u vremenu od 8. juna do 31. jula

📜 Naredba br. 7 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine za 14. avgust 1943. god. o postavljanju rukovodilaca u Prvom sremskom NOP odredu

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 15. avgusta 1943. god. bataljonskom komitetu Drugog bataljona Prvog sremskog odreda NOV i PO Vojvodine o potrebi pojačanja partisko-političkog rada u bataljonu i uspostavljanju pravilnih odnosa prema organizacijama na terenu

📜 Ratni izveštaj br. 8 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 8 septembra 1943. god. o borbama i akcijama Treće vojvođanske brigade i Prvog sremskog NOP odreda

📜 Ratni izveštaj br. 12 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 19 septembra 1943. god. o akcijama jedinica Prvog sremskog NOP odreda i Treće vojvođanske brigade

📜 Ratni izveštaj br. 17 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 4. oktobra 1943. god. o akcijama Prvog sremskog NOP odreda

📜 Izveštaj Istine o akcijama Prvog sremskog odreda od 1. do 5. oktobra 1943. godine

📜 Izveštaj komandanta Srema od 12. oktobra 1943. Vrhovnoj komandi Jugoslovenske vojske u otadžbini o borbama protiv 1. sremskog NOP odreda kod Kupinova

📜 Izveštaj Štaba 1. sremskog NOP odreda od 21. oktobra 1943. Glavnom štabu Vojvodine o dejstvima odreda od 28. septembra do 20. oktobra

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 1. sremskog NOP odreda od 22. oktobra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Srem o neprijateljskoj ofanzivi na Frušku goru i dejstvima odreda u oktobru

📜 Zapisnik sa vanrednog sastanka partiske organizacije štaba Prvog sremskog NOP odreda od 23. oktobra 1943. godine

📜 Direktivno nismo Okružnog komiteta KPJ za istočni Srem od 28 oktobra 1943. god. svim partiskim rukovodstvima istočnog Srema i prvog sremskog NOP odreda o nekim slabostima u radu partiskih organizacija i uputstva za dalji rad

📜 Izveštaj sekretara partiske organizacije Prvog bataljona Prvog sremskog NOP odreda od 4 novembra 1943. god. o održanom sastanku ćelije štaba bataljona

📜 Izveštaj Štaba 1. sremskog NOP odreda od 20. novembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Srem o dejstvima odreda od 29. oktobra do 15. novembra

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Prvog sremskog NOP odreda od 5. decembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o stanju u odredu i o partisko-političkom radu

📜 Dopunski izveštaj zamenika političkog komesara Prvog sremskog NOP odreda od 7. decembra 1943. god. o brojnom stanju članova KPJ i SKOJ-a u odredu

📜 Izveštaj političkog komesara Prvog sremskog NOP odreda od 21. decembra 1943. god. Okružnom komitetu KPJ za Srem o radu u decembru

📜 Izveštaj Štaba 1. sremskog NOP odreda od 30. decembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Srem o akciji u selu Bapskoj-Novaku

📜 Ratni izveštaj br. 31 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 31. decembra 1943. god. o akcijama diverzantskog bataljona i delova Prvog sremskog NOP odreda

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbama i akcijama odreda u toku januara 1944 godine

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine br. 1 od 7 januara 1944 god. o akcijama Udarnog diverzantskog bataljona i jedinica Prvog sremskog NOP odreda

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 10 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu na voz između Rume i Šapca

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 14 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o akcijama Trećeg bataljona

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20 januara 1944 god. Štabu Prvog sremskog NOP odreda i Udarnom diverzantskom bataljonu za izvođenje diverzantskih akcija

📜 Izveštaj Štaba 1. sremskog NOP odreda od 21. januara 1944. okružnom komitetu KPJ za istočni Srem o političkom stanju u bataljonima

📜 Izveštaj obaveštajnog oficira Prvog sremskog NOP odreda od 24 januara 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Srem

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 25 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o takmičenju jedinica u vremenu od 15 do 31 decembra 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 4 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenim akcijama

📜 Ratni izveštaj broj 5 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 2 februara 1944 god. o borbama i akcijama Prvog sremskog NOP odreda i Šeste vojvođanske brigade

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 7 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvedenim akcijama

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 8 februara 1944 god. o borbama i akcijama Šeste vojvođanske brigade, Prvog sremskog NOP odreda i Udarnog diverzantskog bataljona

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za istočni Srem od 9 februara 1944 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Vojvodinu o radu Prvog sremskog NOP odreda i komandi područja

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 16 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvedenim akcijama

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 18 februara 1944 god. Štabu Prvog sremskog NOP odreda o kretanju neprijatelja, namerama i jačini njegovih snaga

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20 februara 1944 god. Štabu Prvog sremskog NOP odreda za rušenje pruge Novi Sad - Veograd, tunela kod Čortanovaca i mostova između Petrovaradina i Zemuna

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 27 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbi s Nemcima između Kraljevaca i Putinaca

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 22 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o evakuaciji okupatora iz Jugoslavije u Mađarsku

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 27 marta 1944god. Štabu Prvog sremskog NOP odreda i Komandi Sremskog područja da pruže pomoć Mačvanskoj partizanskoj četi

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 28 aprila 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenim akcijama

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 2 maja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenim akcijama

📜 Naredba broj 15 Štaba Prvog sremskog NOP odreda za 10 maj 1944 god. o formiranju čete na terenu Fruške Gore i postavljenju rukovodilaca

📜 Naredba broj 19 Štaba Prvog sremskog NOP odreda za 7 jun 1944 god. o formiranju štabova Prvog i Drugog bataljona i postavljenju rukovodilaca

📜 Naređenje Operativnog štaba Šeste vojvođanske brigade i Prvog sremskog NOP odreda od 7 avgusta 1944 god. jedinicama Brigade i Odreda za napad na Čerević

Fotografije

Povezane odrednice

Srpska državna straža (nedićevci) Nova Pazova Luftwaffe u Jugoslaviji Šid Zemun Zasede u oslobodilačkom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Beograd Rudnički korpus JVuO Borbe u Hrvatskoj 1943. Irig Kupinovo Ilok Kosmajski partizanski odred 6. vojvođanska udarna brigada Valjevski korpus JVuO Bitka za Srbiju Diverzantski bataljon Glavnog štaba Vojvodine Borbe u Srbiji 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Petrovaradin Inđija 1. šumadijska brigada Novi Sad Šabac Glavni štab Vojvodine Umka Mađarska u drugom svetskom ratu Korpus Gorske garde Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Sremu 1943. Dragoljub Draža Mihailović Ni zrno žita okupatoru! Surčin Nemački zločini u Jugoslaviji Fruškogorski partizanski odred Sremska Kamenica Kraljevo Folksdojčeri u drugom svetskom ratu 1. kozačka divizija Vermahta Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Valjevo Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Avijacija u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Sremski zdrug (NDH) Politički komesari u NOR-u Operacija Žitni cvet Sremska Mitrovica 173. rezervna divizija Pančevo Pljačka u ratu Italija u drugom svetskom ratu 3. vojvođanska udarna brigada Stara Pazova Ruma Avalski korpus JVuO Borbe u Srbiji 1944. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu SKOJ