Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Kosmajski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 103 hronoloških zapisa, 74 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 7. 1941. Na sastanku SK KPJ za Kosmaj doneta odluka o formiranju Posavsko-kosmajskog NOP odreda i određen Štab odreda.

⚔️ 7. 7. 1941. Na Kosmaju SK KPJ za Kosmaj formirao Posavsko-kosmajski NOP odred.

⚔️ 9. 7. 1941. U s. Radljevu (kod Uba) delovi Posavsko-kosmajskog NOP odreda napali i razoružali žand. stanicu.

⚔️ 11. 7. 1941. U s. Skeli (kod Obrenovca) delovi Posavsko-kosmajskog NOP odreda napali i razoružali žand. st. i prekinuli tt linije između Obrenovca i Lajkovca.

⚔️ 14. 7. 1941. Na r. Kolubari (u blizini Obrenovca), delovi Posavsko-kosmajskog NOP odreda oštetili železnički i drumski most.

⚔️ 14. 7. 1941. Između ž. st. Ripanj i Ralja (kod Beograda) delovi Posavsko-kosmajskog NOP odreda prekinuli tt vezu.

⚔️ 16. 7. 1941. Delovi Posavsko-kosmajskog NOP odreda napali i razoružali žandarme u s. Stepojevcu (kod Lazarevca) i prekinuli tt veze sa Beogradom.

⚔️ 20. 7. 1941. U s. Draginju (kod Vladimirovaca) Posavska četa Posavsko-kosmajskog NOP odreda napala i razoružala posadu žand. stanice.

⚔️ 31. 7. 1941. Posavsko-kosmajski NOP odred preformiran u Posavski i Kosmajski NOP odred.

⚔️ 0. 8. 1941. Kod Ripnja delovi Kosmajskog NOP odreda porušili železnički most i razoružali žandarme.

⚔️ 1. 8. 1941. U s. Rogači (kod Sopota) delovi Kosmajskcg NOP odreda napali i razoružali posadu žand, stanice.

⚔️ 3. 8. 1941. U s. Barajevu (kod Umke) delovi Kosmajskog NOP odreda napali žand. st. i razoružali 3 žandarma.

⚔️ 7. 8. 1941. Na putu Beograd-Lazarevac delovi Kosmajskog NOP odreda iz zasede uništili jedan nemački automobil sa posadom.

⚔️ 8. 8. 1941. Na pl. Kosmaju jače nemačke snage uništile jednu desetinu Kosmajskog NOP odreda. Među poginulim bio je i član GŠ NOP odreda Srbije Branko Krsmanović, narodni heroj.

⚔️ 13. 8. 1941. Delovi Kosmajskog NOP odreda demolirali postrojenja kamenoloma -Crveni breg- (kod Ripnja) i zaplenili 95 kg eksploziva, 130 m štapina i 342 kapisle.

⚔️ 14. 8. 1941. Kod s. Skele (blizu Obrenovca) delovi Kosmajskog NOP odreda iz zasede zapalili nemački putnički automobil i ubili 1 oficira i 3 podoficira.

⚔️ 20. 8. 1941. Kosmajski NOP odred onesposobio ž. st. Ralju, Đurince i Ripanj i prekinuo železnički saobraćaj na toj pruzi.

⚔️ 4. 9. 1941. Delovi Kosmajskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu u s. M. Požarevcu (kod Mladenovca) i napali ž. st. Ripanj, Ralju i Đurince, demolirali železničke instalacije i porušili prugu.

⚔️ 6. 9. 1941. Delovi Kosmajskog NOP odreda razrušili prugu i izazvali prevrtanje voza kod ž. st. Skobalj i u s. Umčarima spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 8. 9. 1941. Na ž. st. M. Ivanca (na pruzi Beograd-Požarevac) delovi Kosmajskog NOP odreda demolirali uređaje.

⚔️ 19. 9. 1941. U V. Ivanči delovi Kosmajskog NOP odreda onesposobili rudnik uglja koji je snabdevao električnu centralu i fabriku džakova u Mladenovcu.

⚔️ 23. 9. 1941. Na ž. stanicama Kusatku i Glibovcu (između Mladenovca i Smederevske Palanke) delovi Kosmajskog NOP odreda, rušenjem saobraćajnih postrojenja, prekinuli saobraćaj tri dana.

⚔️ 25. 9. 1941. U s. Slatini delovi Kosmajskog NOP odreda odbili napad jednog Nedićevog odreda i u protivnapadu ga gonili sve do Sopota. U borbi poginuo zamenik komandanta Kosmajskog NOP odreda Radovan Jovanović, narodni heroj.

⚔️ 25. 9. 1941. Kod s. Dubona (blizu Mladenovca) delovi Kosmajskog NOP odreda odbili napad jednog Nedićevog dobrovoljačkog odreda i četnika.

⚔️ 26. 9. 1941. Kod s. Rožanaca delovi Kosmajskog NOP odreda napali Nedićev 3. odred i proterali ga ka Sopotu.

⚔️ 0. 10. 1941. Otpočeo napad nemačkog 125. pešadijskog puka i kvislinških jedinica na Kosmajski NOP odred i 2. bataljon Posavskog NOP odreda. Borbe vođene skoro mesec dana. Naše snage bile prinuđene da napuste područje Kosmaja i da se prebace na teren Šumadije.

⚔️ 6. 10. 1941. Kod s. Rajkovca delovi Kosmajskog NOP odreda odbili napad četnika, naneli im gubitke i proterali ih ka Mladenovcu.

⚔️ 8. 10. 1941. U s. Venčanima (blizu Aranđelovca) Kosmajski NOP odred napao Nedićev 4. odred, jačine oko 150 ljudi, i naneo mu gubitke od oko 40 mrtvih i desetak ranjenih, ali nije uspeo da ga protera iz sela. Naši gubici: 8 mrtvih i 3 ranjena.

⚔️ 10. 10. 1941. Kod Arnajeva (blizu Lazarevca) Kosmajski NOP odred odbio napad Nedićevog 9. oružanog odreda, a zatim ga protivnapadom razbio, ubivši 30 i zarobivši 20 nedićevaca.

⚔️ 11. 10. 1941. Kod Lipovičke Mehane (blizu Umke) delovi Kosmajskog NOP odreda vodili borbu protiv voda nemačkih oklopnih lovaca i nedićevaca. Zbog toga nemački vojnici spalili sela Sremčicu i V. Moštanicu.

⚔️ 15. 10. 1941. Na pravcu Lazarevac-Stepojevac-Draževac 2. bataljon Posavskog NOP odreda, posle dvodnevnih borbi protiv delova nemačkog 125. pešadijskog puka i kvislinških jedinica, povukao se na teritoriju Kosmajskog NOP odreda. Neprijatelj streljao u s. Draževcu 147, s. Grabovcu 73, s. Konaticama 30 seljaka i spalio s. Draževac a delom i s. Vranić.

⚔️ 20. 10. 1941. Kod s. Amerića (blizu Sopota) delovi Kosmajskog NOP odreda odbili napad 3. srpskog dobrovoljačkog odreda.

⚔️ 0. 11. 1941. U okolini s. Brajića (blizu Ljiga) četnici Draže Mihailovića streljali 17 lekarki i bolničarki i 16 boraca iz Posavskog i Kosmajskog NOP odreda, većinom ranjenika, upućenih u bolnicu na oslobođenoj teritoriji.

⚔️ 13. 11. 1941. Nedićevci i četnici, podržani nemačkim tenkovima, artiljerijom i avijacijom, posle oštrih borbi na komunikaciji Lazarevac-Belanovica uspeli da odbace 1. šumadijski i Kosmajski NOP odred i 2. bataljon Posavskog NOP odreda i zauzmu Belanovicu.

⚔️ 17. 11. 1941. U rejonu sela Dragolja i Bosuta (kod Belanovice) Kosmajski i delovi Posavskog NOP odreda odbili napad četnika i žandarma koji su pokušali da se probiju prema G. Trešnjevici.

⚔️ 27. 11. 1941. Kosmajski NOP odred, sa delovima 1. šumadijskog, Kragujevačkog, Čačanskog i Pomoravskog NOP odreda, odbio novi napad kvislinških i nemačkih jedinica na Rudnik i naneo im gubitke od oko 90 mrtvih, ranjenih i zarobljenih.

⚔️ 28. 11. 1941. Nedićevei i četnici, uz podršku nemačkog vazduhoplovstva, posle oštrih borbi protiv delova 1. šumadijskog, Kosmajskog i Posavskog NOP odreda zauzeli Rudnik.

⚔️ 0. 1. 1942. Kosmajski NOP odred i delovi Užičkog i 1. šumadijskog NOP odreda probili se iz Sandžaka u širi rejon Valjeva.

⚔️ 0. 2. 1942. U s. Počuti (kod Valjeva) održano savetovanje vojnih i političkih rukovodilaca iz zapadne Srbije i Šumadije, na kome je rešeno da se Kosmajski NOP odred uputi na Kosmaj, Posavski u Posavinu, Valjevski sa delovima Mačvanskog u Rađevinu i Suvoborski sa delovima Užičkog i 1. šumađiiskog NOP odreda na prostoriju Suvobor-Maljen, sa zadatkom da dejstvuju u određenim rejonima.

⚔️ 16. 2. 1942. U s. Vukosavcima (kod Aranđelovca) delovi Kosmajskog NOP odreda razoružali seosku miliciju.

⚔️ 24. 2. 1942. Posle teških borbi kod sela Beljine, Dučine i Stojnika (blizu. pl. Kosmaj) četnici, nedićevci i nemački vojnici razbili Kosmajski NOP odred i Šumadijsku partizansku četu.

⚔️ 26. 2. 1942. U s. Jagnjilu (kod Mladenovca) ostatak boraca Kosmajskog NOP odreda vodio borbu protiv četnika i žandarma i naneo im gubitke.

⚔️ 16. 3. 1942. U s. Osipaonici (kod Smedereva) delovi Kosmajskog NOP odreda razoružali seosku stražu.

⚔️ 19. 3. 1942. U s. Dobrom Dolu (kod Smederevske Palanke) delovi Kosmajskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 0. 4. 1942. Na Kosmaju, od preživelih boraca Kosmajskog NOP odreda, SK KPJ za Mladenovac formirao Kosmajsku partizansku četu.

⚔️ 19. 9. 1942. U Umčarima i M. Ivanči Kosmajska četa 1. šumadijskog NOP odreda demolirala železničke stanice.

⚔️ 25. 2. 1943. U s. Venčanu (kod Aranđelovca) Kosmajska četa 1. šumadijskog NOP odreda napala posadu jačine 30-35 stražara SDS. Posle dvočasovne borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 2 mrtva i 4 ranjena, neprijatelj se predao. Četa je zaplenila laki mitraljez i 30 pušaka s municijom i opremom. Zarobljeni stražari su pušteni kućama.

⚔️ 11. 4. 1943. Kod s. Lisovića (na pl. Kosmaju) nemačke jedinice, delovi SDK i četnici okružili Kosmajsku četu 1. šumadijskog NOP odreda i. u četvoročasovnoj borbi je razbili i većim delom uništili. Poginuo je i politički komesar čete Stjepan Abrlić Stevo, narodni heroj.

⚔️ 2. 5. 1943. Na pl. Bukulji održano vojno-političko savetovanje GŠ NOV i PO za Srbiju sa štabovima 1. šumadijskog, Valjevskog i čačanskog NOP odreda. Odlučeno je da se od Kosmajske čete 1. šumadijskog NOP odreda formira poseban Kosmajski NOP odred, a da se u šumadijskom NOP odredu formiraju dve čete - Kačerska i Rudnička.

⚔️ 6. 5. 1943. U šumi Markovići (blizu s. Kovačevca kod Mladenovca) od Kosmajske čete 1. šumadijskog NOP odreda i novodošlih boraca formiran Kosmajski NOP odred, jačine oko 60 boraca.

⚔️ 12. 5. 1943. Na ž. st. Dražanj (na pruzi Beograd - Mala Krsna) 1. četa Kosmajskog NOP odreda iz zasede ubila 2 i ranila 1 vojnika nemačkog 977. landesšicen-bataljona. (Dva dana kasnije nemački komandujući general i zapovednik Srbije naredio je štabu nemačke 104. lovačke divizije da za odmazdu strelja 125 talaca i iseli s. Kamendo i s. Dubonu. Streljanje talaca je izvršeno 26. maja kod s. Dražnja.)

⚔️ 14. 5. 1943. Na pruzi Mladenovac - Smederevska Palanka 2. četa Kosmajskog NOP odreda zapalila zgradu ž. st. Kusadak i porušila 4 skretnice i prugu. Saobraćaj je bio prekinut 13 časova.

⚔️ 15. 5. 1943. Na južnim padinama Avale (na putu Beograd-Mladenovac) 1. četa Kosmajskog NOP odreda zapalila nemački kamion koji je prevozio životne namirnice.

⚔️ 16. 5. 1943. Na ž. st. Resnik (kod Beograda) 1. četa Kosmajskog NOP odreda porušila skretnice, zbog čega je saobraćaj bio prekinut 12 časova.

⚔️ 30. 5. 1943. Kod s. Azanje (blizu Smederevske Palanke) 2. četa Kosmajskog NOP odreda, u borbi protiv nemačkih vojnika i vojnika SDS, ubila 20 i ranila 11 neprijateljskih vojnika, uz sopstvene gubitke od 1 ranjenog. Četa je uveče spalila zgradu ž. st. Radinac blizu Smedereva.

⚔️ 3. 6. 1943. Između s. Dučine i s. Rogače (kod Sopota), u borbi protiv delova SDS, 2. četa Kosmajskog NOP odreda ubila 18 i ranila više neprijateljskih vojnika. Poginuo je komandir čete Ivan Zahred, narodni heroj, a 2 su borca ranjena.

⚔️ 10. 6. 1943. Kosmajski NOP odred spalio ž. st. Radinac, a potom zaustavio voz iz M. Krsne i zaplenjenu lokomotivu pod punom parom pustio u pravcu Smedereva.

⚔️ 19. 6. 1943. Kosmajski NOP odred spalio ž. st. Umčari (na pruzi Beograd - M. Krsna) i zarobio 3 pripadnika SDS.

⚔️ 28. 6. 1943. Na pl. Bukulji, od dela boraca 1. šumadijskog, Valjevskog i Kosmajskog NOP odreda, formiran 1. šumadijski udarni NOP bataljon.

⚔️ 8. 7. 1943. U s. Kaluđerici, s. Leštanama i s. Zucama (kod Beograda) delovi Kosmajskog NOP odreda spalili opštinske arhive.

⚔️ 22. 7. 1943. U s. Azanju (kod Smederevske Palanke) upali delovi Kosmajskog NOP odreda, ubili 12 i ranili više nemačkih vojnika, spalili 9 vršalica i 17 dreševa, aus. Goloboku spalili 5 vršalica i ubili 2 nedićevca.

⚔️ 8. 8. 1943. Na pl. Bukulji delovi bugarske 24. pešadijske divizije iz Aranđelovca pokušali da opkole i unište 1. šumadijski udarni bataljon i Šumadijski, Kosmajski i Čačanski NOP odred, koji su se prikupili radi savetovanja. Pošto su izbegle opkoljavanje, jedinice 24. u pokretu ka pl. Venčacu napale bugarsku kolonu kod s. Vrbice, nanevši joj gubitke od 7 mrtvih i više ranjenih i zaplenivši 2 minobacača s minama i mitraljez.

⚔️ 13. 8. 1943. Na pl. Bukulji, u prisustvu članova PK KPJ i GŠ NOV i PO za Srbiju, završeno petodnevno partijsko savetovanje političkih i vojnih rukovodilaca 1. šumadijskog udarnog partizanskog bataljona, Šumadijskog, Kosmajskog i Čačanskog NOP odreda i delegata OK KPJ za Požarevac, Aranđelovac, Kragujevac, Čačak i Valjevo. Na savetovanju je analizirana vojno-politička situacija u zemlji i svetu, te su doneti zaključci u vezi s jačanjem NO pokreta, obnavljanjem starih i formiranjem novih partijskih organizacija, jačanjem NOP odreda i stvaranjem uslova za formiranje NO brigada.

⚔️ 19. 8. 1943. Na putu Smederevo - s. Kolari Kosmajski NOP odred iz zasede ubio 4 i ranio 4 vojnika SDK.

⚔️ 12. 9. 1943. U s. Stojniku (kod Mladenovca) delovi Kosmajskog NOP odreda posle kraće borbe zarobili 6 vojnika SDS.

⚔️ 18. 9. 1943. Na pruzi Beograd - Mala Krsna delovi Kosmajskog NOP odreda demolirali stanična postrojenja na ž. st. Mala Ivanča i ž. st. Umčari i zarobili 3 vojnika SDS.

⚔️ 25. 9. 1943. GŠ NOV i PO za Srbiju izdao naredbu za formiranje Šumadijske NO brigade od boraca 1. šumadijskog i Kosmajskog NOP odreda.

⚔️ 27. 9. 1943. u Sopot upali delovi Kosmajskog NOP odreda i demolirali uređaje i zgradu pošte.

⚔️ 5. 10. 1943. Na pl. Rudniku, po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, od delova 1. šumadijskog i Kosmajskog NOP odreda i 1. šumadijskog udarnog bataljona formirana 1. šumadijska NO brigada sastava dva bataljona ukupne jačine oko 450 boraca.

⚔️ 11. 10. 1943. U s. V. Moštanici (kod Obrenovca) delovi Kosmajskog NOP odreda spalili opštinsku zgradu, prekinuli tt linije i ubili 6 četnika.

⚔️ 15. 10. 1943. U rejonu s. Binovca, s. Suvodola i s. Drugovca (kod Smedereva) oko 800 četnika napalo Kosmajski NOP odred. Odred je, posle osmočasovne borbe, jurišem razbio četnike. Poginulo je oko 20, ranjeno preko 40 i zarobljeno 29 četnika. Odred je imao 3 poginula. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza i 35 pušaka s municijom.

⚔️ 19. 10. 1943. Kod s. Barajeva (blizu Beograda) Kosmajski NOP odred i 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda odbili napad četnika, jedinica SDS i SDK i odbacili ih ka s. Ralji.

⚔️ 27. 10. 1943. U s. Dučini (kod Sopota) četnički Avalski, Rudnički i Valjevski korpus i Korpus gorske garde s konjičkim eskadronom SDS (ukupno oko 4000 ljudi) opkolili 1. šumadijsku NO brigadu, 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda, 1. šumadijski i Kosmajski NOP odred. U oštroj borbi jedinice NOVJ su razbile neprijateljski obruč, ubile oko 40 i zarobile 30 četnika, uništile štab četničkog Avalskog korpusa s kojim su bili jedna delegacija Draže Mihailovića i 15 pratilaca, a potom produžile pokret ka pl. Kosmaju.

⚔️ 1. 11. 1943. Na putu Smederevo - s. Suvodol delovi Kosmajskog NOP odreda iz zasede uništili nemački kamion i ubili nekoliko nemačkih vojnika.

⚔️ 26. 11. 1943. Kod s. Selevca (blizu Smedereva) bataljon Kosmajskog NOP odreda razbio udružene delove SDS i četnike, naneo im gubitke od 15 mrtvih i 20 ranjenih i prisilio ih da se povuku ka Smederevu. Gubici bataljona: 2 poginula i 2 ranjena.

⚔️ 0. 2. 1944. U rejonu s. Sirakova, s. Batuše i Kučeva delovi SDS i četnici, uz pomoć nemačkih jedinica, posle nekoliko uzastopnih borbi uništili glavninu Požarevačkog NOP odreda. Svega 16 boraca se probilo na pl. Kosmaj i ušlo u sastav Kosmajskog NOP odreda.

⚔️ 12. 2. 1944. U s. Darosavi (sada: Partizani, kod Aranđelovca) Privremena šumadijska NO brigada vodila borbu protiv četnika i žandarma SDS. Neprijatelj je imao više mrtvih i ranjenih, a brigada NOVJ 1 ranjenog borca. Brigada je istog dana rasformirana, a njeni bataljoni su ušli u sastav 1. šumadijskog i Kosmajskog NOP odreda.

⚔️ 0. 4. 1944. U s. Guberevcu i kod s. Stojnika (na pl. Kosmaju) Kosmajski NOP odred posle oštre borbe razbio jednu četničku grupaciju. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 6 zarobljenih, a zaplenjeno mu je oko 20 pušaka.

⚔️ 7. 4. 1944. Kosmajski NOP odred reorganizovan: u njegovom sastavu formirane četiri čete.

⚔️ 16. 4. 1944. Na pl. Bukulji (kod Aranđelovca) održano savetovanje partijskih i vojno-političkih radnika NOP-a iz Šumadije. Odlučeno je da se od delova Kosmajskog i 1. šumadijskog NOP odreda formira 2. šumadijska NO brigada.

⚔️ 25. 4. 1944. U s. Darosavi (sada: Partizani, kod Aranđelovca), od boraca 1. šumadijskog i Kosmajskog NOP odreda, formirana 2. šumadijska NO brigada, sastava dva bataljona, jačine oko 300 boraca.

⚔️ 1. 5. 1944. U s. Progorevcima (kod Aranđelovca) četnici i žandarmi napali 2. šumadijsku NO brigadu, 1. šumadijski i Kosmajski NOP odred i posle sedmočasovne borbe prinudili ih na povlačenje prema pl. Bukulji.

⚔️ 3. 6. 1944. Na putu s. Drugovac - s. Suvodol (kod Mladenovca) zaseda Kosmajskog NOP odreda ubila 2 četnika, a zaplenila 1 automat i 2 puške.

⚔️ 4. 6. 1944. Kod s. Selevca (blizu Mladenovca) Kosmajski NOP odred vodio borbu protiv četnika, te im naneo gubitke od oko 10 mrtvih i 27 zarobljenih i zaplenio 1 p. mitraljez i nekoliko pušaka.

⚔️ 15. 6. 1944. U Sopot upali 1. bataljon 2. šumadijske NO brigade i Kosmajski NOP odred, ubivši 8 neprijateljskih vojnika i zaplenivši veću količinu raznog materijala, a izgubivši samo 1 borca. Ostale jedinice su vodile borbu protiv četnika i žandarma kod s. Čađevca (blizu Sopota), te neprijatelju nanele gubitke od 7 mrtvih.

⚔️ 17. 6. 1944. Kod s. Sibnice (blizu Mladenovca) 2. šumadijska NO brigada i Kosmajski NOP odred vodili borbu protiv četnika. Poginulo je 12 četnika. Zaplenjeno je 9 pušaka i 1 pištolj. Ranjen je 1 partizan.

⚔️ 21. 6. 1944. U s. Drežnju (kod Mladenovca) Kosmajski NOP odred napao četnike i zarobio 8 četnika.

⚔️ 24. 6. 1944. Kod s. Drugovca (blizu Mladenovca) Kosmajski NOP odred vodio borbu protiv četnika. Neprijatelj je imao više mrtvih i ranjenih i 10 zarobljenih. Zaplenjeno je oko 10 pušaka.

⚔️ 28. 6. 1944. Kod s. Bodljevice (blizu Mladenovca) Kosmajski NOP odred u kratkoj borbi razbio jednu četničku zasedu. Odred je imao 3 ranjena borca.

⚔️ 3. 7. 1944. Kod s. Suvodola (blizu Mladenovca), u oštroj borbi, Kosmajski NOP odred ubio 18 i zarobio 50 četnika, a zaplenio 20 pušaka.

⚔️ 4. 7. 1944. Kod s. Binovca (blizu Mladenovca) Kosmajski NOP odred probio četnički obruč i povukao se u s. Dubonu. Neprijatelj je imao 15 mrtvih, a Kosmajski odred 1 ranjenog borca.

⚔️ 6. 7. 1944. U s. V. i M. Orašju (kod Mladenovca) 2. šumadijska NO brigada i Kosmajski NOP odred vodili borbu protiv delova SDS i četnika. Neprijatelj je imao 86 mrtvih i 13 zarobljenih, a zaplenjeno je 14 pušaka i 2 pištolja. Kosmajski NOP odred je imao 4 mrtva i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 8. 7. 1944. U s. Koraćici (kod Mladenovca) 2. šumadijska NO brigada i Kosmajski NOP odred vodili borbu protiv četnika, te ubili 9 četnika i zaplenili 3 puške i 1 pištolj. Brigada je istog dana u borbi kod s. RJ, Ivanče, ubila 6 nemačkih vojnika, žandarma i četnika.

⚔️ 11. 7. 1944. U s. Kruševici (kod Aranđelovca) 2. šumadijska NO brigada i Kosmajski NOP odred vodili borbu protiv četnika i žandarma SDS. Poginula su 4 nepiijateljska vojnika, a zaplenjene su 2 puške. Istog dana u borbi protiv neprijateljskih zaseda kod s. Živkovaca poginula su 4 borca i ranjeno je 8 i nestalo 8 boraca Kosmajskog NOP odreda.

⚔️ 15. 7. 1944. Na pl. Kosmaju Kosmajski NOP odred vodio borbu protiv četnika. Neprijatelj je imao 2 mrtva. Zaplenjen je 1 mitraljez. Odred je imao 3 nestala borca.

⚔️ 17. 7. 1944. U s. Dražnju (kod Mladenovca) Kosmajski NOP odred napao četnike. Poginuo je 1 a zarobljeno je 5 četnika.

⚔️ 22. 7. 1944. U s. Binovcu (kod Mladenovca) Kosmajski NOP odred vodio borbu protiv četnika i delova SDK, Poginula su 3 četnika. Odred je imao 2 ranjena borca.

⚔️ 29. 7. 1944. Na Parcanskom visu (kod Ralje) jedna četa Kosmajskog NOP odreda napala dva bataljona četnika i delove SDS i odbacili ih ka Ralji.

⚔️ 31. 7. 1944. U s. Vlaškoj (kod Mladenovca) 2. šumadijska NO brigada i Kosmajski NOP odred vodili borbu protiv četnika. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 4 zarobljena. Zaplenjeno je 5 pušaka, 1 pištolj i četnička arhiva.

⚔️ 0. 9. 1944. Na pl. Kosmaju, od ljudstva Kosmajskog NOP odreda i 2. posavsko-tamnavskog partizanskog bataljona, koji je iz Srema prešao u Banat a zatim se kod Grocke prebacio u Srbiju, formirana je Kosmajska (kasnije: 22. srpska) NO brigada.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izveštaj štaba Kosmajskog NOP odreda od 28 avgusta 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Srbiju o stanju i akcijama odreda

📜 Izveštaj politkomesara Kosmajskog NOP odreda od 28 avgusta 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Srbiju o stanju partiske organizacije u odredu

📜 Pismo komande Posavskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda komandi Kosmajskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od septembra 1941 god.

📜 Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od 18. septembra 1941. Glavnom štabu za Srbiju o stanju i akcijama odreda

📜 Izveštaj političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 18. septembra 1941. Glavnom štabu za Srbiju o lolitičkom uticaju u narodu i o mogućnostima širih akcija

📜 Izveštaj komande 3. čete Kosmajskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 24 IX 1941 god.

📜 Izveštaj komande 2. čete Kosmajskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 29 IX 1941 god.

📜 Izveštaj političkog komesara 2. čete Kosmajskog partizanskog odreda od 1. oktobra 1941. Štabu odreda o političkom radu čete

📜 Izveštaj štaba Kosmajskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 22 X 1941 god.

📜 Pismo Sreskog komiteta KPJ za Kosmaj od 26. novembra 1941. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o načinu upućivanja ljudi iz Beograda u Kosmajski partizanski odred

📜 Izveštaj Sreskog komiteta KPJ Kosmaj od 5 decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji posle odlaska Kosmajskog NOP odreda za Sandžak

📜 Izjava borca Prve čete Kosmajskog NOP odreda krajem februara 1942 god. o razbijanju Kosmajskog NOP odreda

📜 Izveštaj načelnika Okruga beogradskog od 21 februara 1942 god. o jačini i prikupljanju nemačko-četničkih jedinica za borbu protiv Kosmajskog NOP odreda

📜 Izveštaj načelnika Okruga beogradskog od 22 februara 1942 god. o borbama protiv Kosmajskog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande žandarmerije od 23 februara 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o bekstvu zatvorenika niškog zatvora i borbi protiv Kosmajskog NOP odreda kod Beljine

📜 Izjava nepoznatog borca od 28 februara 1942 god. o razbijanju Kosmajskog NOP odreda kod Venčana

📜 Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za Kosmaj od 2 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partiske organizacije i razbijanju Kosmajskog NOP odreda

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 17 marta 1942 god. Sreskom komitetu KPJ za Kosmaj o upućivanju ljudi u Kosmajski NOP odred

📜 Izveštaj Sreskog komiteta za Kosmaj od 23 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o razbijanju Kosmajskog NOP odreda

📜 Pismo Sreskog komiteta KPJ za Kosmaj od 16 aprila 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o prebacivanju drugova iz Beograda u Kosmajski NOP odred

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 4 maja 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama i borbama partizana Jastrebačkog, Nišavskog i Kosmajskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 16 novembra 1942 god. o akcijama partizana Kosmajskog i Rasinskog NOP odreda

📜 Naređenje Štaba Kosmajskog NOP odreda od 10 maja 1943 god. Komandi Druge kosmajske čete za izvođenje diverzantskih akcija na komunikacije

📜 Pismo Štaba Kosmajskog NOP odreda Rade Jovanović od 17 juna 1943 god. Štabu Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević o akcijama Kosmajskog odreda krajem maja i početkom juna 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od 27 maja 1943 god. Okružnom povereništvu KPJ za Mladenovac o akcijama odreda u maju 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od juna 1943. Glavnom štabu Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i o dejstvima odreda

📜 Izveštaj Okružnog povereništva KPJ za Mladenovac od 6. juna 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o situaciji na terenu i o dejstvima Kosmajskog NOP odreda

📜 Pismo Štaba Kosmajskog NOP odreda od 7. juna 1943. Štabu 1. šumadijskog NOP odreda o borbi s Nemcima kod Azanje i o razmeni informacija i materijala za kulturno-lrosvetni rad

📜 Pismo Štaba Kosmajskog NOP odreda od 9 jula 1943 god. Štabu Trećeg odreda Treće operativne zone NOV i PO Hrvatske o uzajamnoj pomoći i saradnji

📜 Izveštaj 1. čete Kosmajskog NOP odreda od 23. jula 1943. Štabu odreda o jednomesečnim akcijama

📜 Izveštaj Komande 2. čete Kosmajskog NOP odreda od 24. jula 1943. Štabu odreda o radu čete od 10. do 25. jula

📜 Izvod iz izveštaja političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 11 septembra 1943 god. o svom radu u jedinicama Prvog šumadiskog i Kosmajskog NOP odreda

📜 Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od 14 septembra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o borbi s četnicima u s. Trnovču

📜 Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od 17 oktobra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o borbama sa četnicima kod s. Drugovca

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 30 oktobra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Kragujevac o borbama Kosmajskog NOP odreda protiv četnika D. Mihailovića

📜 Pismo Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dutošević od 2 decembra 1943 god. Štabu kosmajskog NOP odreda o potrebi izvođenja zajedničkih akcija protiv neprijatelja

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog bataljona od 14. decembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o radu partijske organizacije

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 28 decembra 1943 god. Štabu Kosmajskog NOP odreda o potrebi pojačanog partiskog rada u jedinicama odreda i stvaranju diverzantskih grupa na teritoriji Mladenovačkog sreza

📜 Izveštaj 2. omladinske čete 2. kosmajskog bataljona od 28. decembra 1943. zameniku političkog komesara Bataljona

📜 Izveštaj Štaba Drugog bataljona Kosmajskog NOP odreda od 31 decembra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o partizanskom i vojno-političkom radu i akcijama bataljona od 14-31 decembra 1943 godine

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 1. čete 2. kosmajskog bataljona od 31. decembra 1943. zameniku komesara Bataljona

📜 Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 14. januara 1944. godine

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 15 januara 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o organizacionom stanju i borbama Odreda u prvoj polovini januara

📜 Pismo sekretara Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 13. februara 1944. Okružnom komitetu za Mladenovac o vraćanju Kosmajskog NOP odreda na svoj teren

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 15 februara 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o organizacionom sganju i akcijama Odreda

📜 Mesečni izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda Rade Jovanović od 31. marta 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o radu partijske organizacije

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 8 aprila 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o formiranju Četvrte čete i sastavu komandi četa u Odredu

📜 Izveštaj komandanta 3. brigade Korpusa Gorske garde od 13. aprila 1944. o borbama protiv delova Kosmajskog NOP odreda kod Drugovca

📜 Izveštaj komandanta Jurišnog korpusa od 18. aprila 1944. komandantu Smederevskog korpusa o razbijanju jurišnog korpusa od strane Kosmajskog NOP odreda kod s. Drugovac

📜 Izveštaj komandanta 3. brigade Korpusa Gorske garde od 20. aprila 1944. o borbama četnika protiv delova Kosmajskog NOP odreda kod s. Drugovac i represalijama nad simpatizerima narodnooslobodilačkog pokreta

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 23. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu KP Srbije o stanju partijske organizacije Kosmajskog NOP odreda

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 26. Aprila 1944. sekretaru Okružnog komiteta za Aranđelovac o situaciji u mladenovačkom okrugu i dejstvima Kosmajskog NOP odreda

📜 Izveštaj štaba Kosmajskog NOP odreda Rade Jovanović od 28 aprila 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o borbi sa četnicima Draže Mihailovića kod sela Stojnika

📜 Izveštaj biroa Trećeg bataljona Kosmajskog NOP odreda od 1 maja 1944 god. zameniku političkog komesara Odreda o formiranju bataljona i četnih rukovodstava

📜 Uputstvo sekretara Okružnog komiteta Mladenovac od 18. maja 1944. zameniku političkog komesara Kosmajskog NOP odreda o organizovanju političkog rada

📜 Izvod iz izveštaja vršioca dužnosti zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od jula 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o borbama odreda u junu 1944 godine

📜 Izveštaj političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 3 juna 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o akcijama odreda

📜 Pismo komandanta Rudničkog korpusa od 3. juna 1944. komandantu Kačerske brigade o potrebi sadejstva četnika sa okupatorskim trupama i nedićevcima za napad na delove Kosmajskog NOP odreda na Bukulji

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 5. juna 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o organizacionom i moralno-političkom stanju u odredu

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 13. juna 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o stanju u odredu i o njegovim dejstvima

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 19. juna 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o prilikama u okrugu i o dejstvima Kosmajskog NOP odreda

📜 Izveštaj komandanta Jaseničke grupe brigada od 25. juna 1944. komandantu Smederevskog korpusa o borbama protiv delova Kosmajskog NOP odreda kod Drugovca

📜 Izvod iz izveštaja Štaba Kosmajskog NOP odreda od avgusta 1944 god. Okružnom komitetu KPJ Mladenovac o borbama odreda u julu 1944 godine

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije i borbama od 9. do 16. jula 1944. godine

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 20. jula 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o dejstvima Kosmajskog NOP odreda od 24. juna do 15. jula

📜 Mesečni izveštaj političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 31. jula 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o organizacionom stanju partijske organizacije u četama i izvršenim akcijama

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od avgusta 1944. Okružnom komitetu za Požarevac o mogućnosti prelaska 2. šumadijske brigade i Kosmajskog NOP odreda u požarevački okrug i o situaciji u mladenovačkom okrugu

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine da se 12. korpus NOVJ ne može približiti Savi, jer je dobio posebni zadatak i da je u Italiji umro sekretar PK SKOJ-a za Vojvodinu Vlajko Đuranović i naređenje da Kosmajskom NOP odredu pomogne u naoružanju

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ ža Mladenovac od 13. avgusta 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o organizacionom stanju u Kosmajskom NOP odredu

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 17. avgusta 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o dejstvima 2. šumadijske brigade i Kosmajskog NOP odreda, o stanju u ovim jedinicama i o vojno-političkoj situaciji u okrugu

📜 Izveštaj Kosmajskog NODŽ odreda od 24 avgusta 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o borbama sa četnicima i ljotićevcima kod Seone, Dražnja i Kamendola

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20 septembra 1944 god. štabovima Druge šumadiske brigade, Kosmajskog i Šumadiskog NOP odreda, da se povežu i održavaju vezu sa štabom Prvog proleterskog korpusa NOVJ

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20. septembra 1944. štabovima Kosmajskog i Šumadijskog NOP odreda i Štabu 2. šumadijske brigade o prijemu savezničkog materijala

📜 Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 21 septembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o formiranju Komande mesta u Aranđelovcu i uspostavljanju veze sa Kosmajskim NOP odredom

Fotografije

Povezane odrednice

1. krajiška udarna brigada Borbe u Sremu 1943. 4. srpska brigada (2. južnomoravska) 1. sremski partizanski odred Jastrebački partizanski odred Rasinski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Partizanska avijacija Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Srpska državna straža (nedićevci) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Valjevo Smederevski korpus JVuO Borbe u Srbiji 1945. Omladina u ratu Glavni štab Srbije Bugarska u drugom svetskom ratu Smederevo 22. srpska (kosmajska) brigada 6. lička proleterska divizija NOVJ 21. srpska brigada (2. šumadijska) Zasede u oslobodilačkom ratu 104. lovačka divizija Resnik Smederevska Palanka Rudnički korpus JVuO Ustanak u Pomoravlju 1941. Dragoljub Draža Mihailović Sremski front Borbe u Srbiji 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu 5. krajiška udarna divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u 1. šumadijski partizanski odred Kragujevac Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Beograd Četnici u ustanku Pomoravski partizanski odred Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Obrenovac Borbe u Sremu 1945. Ripanj Ranjenici u ratu Borbe u Srbiji 1944. 1. proleterski korpus NOVJ Luftwaffe u Jugoslaviji SAD i Jugoslavija Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Korpus Gorske garde Požarevac Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" 7. SS divizija Prinz Eugen Privremena šumadijska brigada Mladenovac Diverzije u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju 1. šumadijska brigada Umka Aranđelovac Užice Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Glavni štab Vojvodine Narodni heroji Jugoslavije Požarevački partizanski odred Valjevski partizanski odred Lazarevac 4. krajiška udarna brigada Vrhovni štab NOVJ Ustanak u Sremu 1941. Ustanak u Srbiji 1941. SKOJ Borbe u Srbiji 1942. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu