Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Kosmajski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 103 hronoloških zapisa, 74 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 7. 1941. Na sastanku SK KPJ za Kosmaj doneta odluka o formiranju Posavsko-kosmajskog NOP odreda i određen Štab odreda.

⚔️ 7. 7. 1941. Na Kosmaju SK KPJ za Kosmaj formirao Posavsko-kosmajski NOP odred.

⚔️ 9. 7. 1941. U s. Radljevu (kod Uba) delovi Posavsko-kosmajskog NOP odreda napali i razoružali žand. stanicu.

⚔️ 11. 7. 1941. U s. Skeli (kod Obrenovca) delovi Posavsko-kosmajskog NOP odreda napali i razoružali žand. st. i prekinuli tt linije između Obrenovca i Lajkovca.

⚔️ 14. 7. 1941. Na r. Kolubari (u blizini Obrenovca), delovi Posavsko-kosmajskog NOP odreda oštetili železnički i drumski most.

⚔️ 14. 7. 1941. Između ž. st. Ripanj i Ralja (kod Beograda) delovi Posavsko-kosmajskog NOP odreda prekinuli tt vezu.

⚔️ 16. 7. 1941. Delovi Posavsko-kosmajskog NOP odreda napali i razoružali žandarme u s. Stepojevcu (kod Lazarevca) i prekinuli tt veze sa Beogradom.

⚔️ 20. 7. 1941. U s. Draginju (kod Vladimirovaca) Posavska četa Posavsko-kosmajskog NOP odreda napala i razoružala posadu žand. stanice.

⚔️ 31. 7. 1941. Posavsko-kosmajski NOP odred preformiran u Posavski i Kosmajski NOP odred.

⚔️ 0. 8. 1941. Kod Ripnja delovi Kosmajskog NOP odreda porušili železnički most i razoružali žandarme.

⚔️ 1. 8. 1941. U s. Rogači (kod Sopota) delovi Kosmajskcg NOP odreda napali i razoružali posadu žand, stanice.

⚔️ 3. 8. 1941. U s. Barajevu (kod Umke) delovi Kosmajskog NOP odreda napali žand. st. i razoružali 3 žandarma.

⚔️ 7. 8. 1941. Na putu Beograd-Lazarevac delovi Kosmajskog NOP odreda iz zasede uništili jedan nemački automobil sa posadom.

⚔️ 8. 8. 1941. Na pl. Kosmaju jače nemačke snage uništile jednu desetinu Kosmajskog NOP odreda. Među poginulim bio je i član GŠ NOP odreda Srbije Branko Krsmanović, narodni heroj.

⚔️ 13. 8. 1941. Delovi Kosmajskog NOP odreda demolirali postrojenja kamenoloma -Crveni breg- (kod Ripnja) i zaplenili 95 kg eksploziva, 130 m štapina i 342 kapisle.

⚔️ 14. 8. 1941. Kod s. Skele (blizu Obrenovca) delovi Kosmajskog NOP odreda iz zasede zapalili nemački putnički automobil i ubili 1 oficira i 3 podoficira.

⚔️ 20. 8. 1941. Kosmajski NOP odred onesposobio ž. st. Ralju, Đurince i Ripanj i prekinuo železnički saobraćaj na toj pruzi.

⚔️ 4. 9. 1941. Delovi Kosmajskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu u s. M. Požarevcu (kod Mladenovca) i napali ž. st. Ripanj, Ralju i Đurince, demolirali železničke instalacije i porušili prugu.

⚔️ 6. 9. 1941. Delovi Kosmajskog NOP odreda razrušili prugu i izazvali prevrtanje voza kod ž. st. Skobalj i u s. Umčarima spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 8. 9. 1941. Na ž. st. M. Ivanca (na pruzi Beograd-Požarevac) delovi Kosmajskog NOP odreda demolirali uređaje.

⚔️ 19. 9. 1941. U V. Ivanči delovi Kosmajskog NOP odreda onesposobili rudnik uglja koji je snabdevao električnu centralu i fabriku džakova u Mladenovcu.

⚔️ 23. 9. 1941. Na ž. stanicama Kusatku i Glibovcu (između Mladenovca i Smederevske Palanke) delovi Kosmajskog NOP odreda, rušenjem saobraćajnih postrojenja, prekinuli saobraćaj tri dana.

⚔️ 25. 9. 1941. U s. Slatini delovi Kosmajskog NOP odreda odbili napad jednog Nedićevog odreda i u protivnapadu ga gonili sve do Sopota. U borbi poginuo zamenik komandanta Kosmajskog NOP odreda Radovan Jovanović, narodni heroj.

⚔️ 25. 9. 1941. Kod s. Dubona (blizu Mladenovca) delovi Kosmajskog NOP odreda odbili napad jednog Nedićevog dobrovoljačkog odreda i četnika.

⚔️ 26. 9. 1941. Kod s. Rožanaca delovi Kosmajskog NOP odreda napali Nedićev 3. odred i proterali ga ka Sopotu.

⚔️ 0. 10. 1941. Otpočeo napad nemačkog 125. pešadijskog puka i kvislinških jedinica na Kosmajski NOP odred i 2. bataljon Posavskog NOP odreda. Borbe vođene skoro mesec dana. Naše snage bile prinuđene da napuste područje Kosmaja i da se prebace na teren Šumadije.

⚔️ 6. 10. 1941. Kod s. Rajkovca delovi Kosmajskog NOP odreda odbili napad četnika, naneli im gubitke i proterali ih ka Mladenovcu.

⚔️ 8. 10. 1941. U s. Venčanima (blizu Aranđelovca) Kosmajski NOP odred napao Nedićev 4. odred, jačine oko 150 ljudi, i naneo mu gubitke od oko 40 mrtvih i desetak ranjenih, ali nije uspeo da ga protera iz sela. Naši gubici: 8 mrtvih i 3 ranjena.

⚔️ 10. 10. 1941. Kod Arnajeva (blizu Lazarevca) Kosmajski NOP odred odbio napad Nedićevog 9. oružanog odreda, a zatim ga protivnapadom razbio, ubivši 30 i zarobivši 20 nedićevaca.

⚔️ 11. 10. 1941. Kod Lipovičke Mehane (blizu Umke) delovi Kosmajskog NOP odreda vodili borbu protiv voda nemačkih oklopnih lovaca i nedićevaca. Zbog toga nemački vojnici spalili sela Sremčicu i V. Moštanicu.

⚔️ 15. 10. 1941. Na pravcu Lazarevac-Stepojevac-Draževac 2. bataljon Posavskog NOP odreda, posle dvodnevnih borbi protiv delova nemačkog 125. pešadijskog puka i kvislinških jedinica, povukao se na teritoriju Kosmajskog NOP odreda. Neprijatelj streljao u s. Draževcu 147, s. Grabovcu 73, s. Konaticama 30 seljaka i spalio s. Draževac a delom i s. Vranić.

⚔️ 20. 10. 1941. Kod s. Amerića (blizu Sopota) delovi Kosmajskog NOP odreda odbili napad 3. srpskog dobrovoljačkog odreda.

⚔️ 0. 11. 1941. U okolini s. Brajića (blizu Ljiga) četnici Draže Mihailovića streljali 17 lekarki i bolničarki i 16 boraca iz Posavskog i Kosmajskog NOP odreda, većinom ranjenika, upućenih u bolnicu na oslobođenoj teritoriji.

⚔️ 13. 11. 1941. Nedićevci i četnici, podržani nemačkim tenkovima, artiljerijom i avijacijom, posle oštrih borbi na komunikaciji Lazarevac-Belanovica uspeli da odbace 1. šumadijski i Kosmajski NOP odred i 2. bataljon Posavskog NOP odreda i zauzmu Belanovicu.

⚔️ 17. 11. 1941. U rejonu sela Dragolja i Bosuta (kod Belanovice) Kosmajski i delovi Posavskog NOP odreda odbili napad četnika i žandarma koji su pokušali da se probiju prema G. Trešnjevici.

⚔️ 27. 11. 1941. Kosmajski NOP odred, sa delovima 1. šumadijskog, Kragujevačkog, Čačanskog i Pomoravskog NOP odreda, odbio novi napad kvislinških i nemačkih jedinica na Rudnik i naneo im gubitke od oko 90 mrtvih, ranjenih i zarobljenih.

⚔️ 28. 11. 1941. Nedićevei i četnici, uz podršku nemačkog vazduhoplovstva, posle oštrih borbi protiv delova 1. šumadijskog, Kosmajskog i Posavskog NOP odreda zauzeli Rudnik.

⚔️ 0. 1. 1942. Kosmajski NOP odred i delovi Užičkog i 1. šumadijskog NOP odreda probili se iz Sandžaka u širi rejon Valjeva.

⚔️ 0. 2. 1942. U s. Počuti (kod Valjeva) održano savetovanje vojnih i političkih rukovodilaca iz zapadne Srbije i Šumadije, na kome je rešeno da se Kosmajski NOP odred uputi na Kosmaj, Posavski u Posavinu, Valjevski sa delovima Mačvanskog u Rađevinu i Suvoborski sa delovima Užičkog i 1. šumađiiskog NOP odreda na prostoriju Suvobor-Maljen, sa zadatkom da dejstvuju u određenim rejonima.

⚔️ 16. 2. 1942. U s. Vukosavcima (kod Aranđelovca) delovi Kosmajskog NOP odreda razoružali seosku miliciju.

⚔️ 24. 2. 1942. Posle teških borbi kod sela Beljine, Dučine i Stojnika (blizu. pl. Kosmaj) četnici, nedićevci i nemački vojnici razbili Kosmajski NOP odred i Šumadijsku partizansku četu.

⚔️ 26. 2. 1942. U s. Jagnjilu (kod Mladenovca) ostatak boraca Kosmajskog NOP odreda vodio borbu protiv četnika i žandarma i naneo im gubitke.

⚔️ 16. 3. 1942. U s. Osipaonici (kod Smedereva) delovi Kosmajskog NOP odreda razoružali seosku stražu.

⚔️ 19. 3. 1942. U s. Dobrom Dolu (kod Smederevske Palanke) delovi Kosmajskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 0. 4. 1942. Na Kosmaju, od preživelih boraca Kosmajskog NOP odreda, SK KPJ za Mladenovac formirao Kosmajsku partizansku četu.

⚔️ 19. 9. 1942. U Umčarima i M. Ivanči Kosmajska četa 1. šumadijskog NOP odreda demolirala železničke stanice.

⚔️ 25. 2. 1943. U s. Venčanu (kod Aranđelovca) Kosmajska četa 1. šumadijskog NOP odreda napala posadu jačine 30-35 stražara SDS. Posle dvočasovne borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 2 mrtva i 4 ranjena, neprijatelj se predao. Četa je zaplenila laki mitraljez i 30 pušaka s municijom i opremom. Zarobljeni stražari su pušteni kućama.

⚔️ 11. 4. 1943. Kod s. Lisovića (na pl. Kosmaju) nemačke jedinice, delovi SDK i četnici okružili Kosmajsku četu 1. šumadijskog NOP odreda i. u četvoročasovnoj borbi je razbili i većim delom uništili. Poginuo je i politički komesar čete Stjepan Abrlić Stevo, narodni heroj.

⚔️ 2. 5. 1943. Na pl. Bukulji održano vojno-političko savetovanje GŠ NOV i PO za Srbiju sa štabovima 1. šumadijskog, Valjevskog i čačanskog NOP odreda. Odlučeno je da se od Kosmajske čete 1. šumadijskog NOP odreda formira poseban Kosmajski NOP odred, a da se u šumadijskom NOP odredu formiraju dve čete - Kačerska i Rudnička.

⚔️ 6. 5. 1943. U šumi Markovići (blizu s. Kovačevca kod Mladenovca) od Kosmajske čete 1. šumadijskog NOP odreda i novodošlih boraca formiran Kosmajski NOP odred, jačine oko 60 boraca.

⚔️ 12. 5. 1943. Na ž. st. Dražanj (na pruzi Beograd - Mala Krsna) 1. četa Kosmajskog NOP odreda iz zasede ubila 2 i ranila 1 vojnika nemačkog 977. landesšicen-bataljona. (Dva dana kasnije nemački komandujući general i zapovednik Srbije naredio je štabu nemačke 104. lovačke divizije da za odmazdu strelja 125 talaca i iseli s. Kamendo i s. Dubonu. Streljanje talaca je izvršeno 26. maja kod s. Dražnja.)

⚔️ 14. 5. 1943. Na pruzi Mladenovac - Smederevska Palanka 2. četa Kosmajskog NOP odreda zapalila zgradu ž. st. Kusadak i porušila 4 skretnice i prugu. Saobraćaj je bio prekinut 13 časova.

⚔️ 15. 5. 1943. Na južnim padinama Avale (na putu Beograd-Mladenovac) 1. četa Kosmajskog NOP odreda zapalila nemački kamion koji je prevozio životne namirnice.

⚔️ 16. 5. 1943. Na ž. st. Resnik (kod Beograda) 1. četa Kosmajskog NOP odreda porušila skretnice, zbog čega je saobraćaj bio prekinut 12 časova.

⚔️ 30. 5. 1943. Kod s. Azanje (blizu Smederevske Palanke) 2. četa Kosmajskog NOP odreda, u borbi protiv nemačkih vojnika i vojnika SDS, ubila 20 i ranila 11 neprijateljskih vojnika, uz sopstvene gubitke od 1 ranjenog. Četa je uveče spalila zgradu ž. st. Radinac blizu Smedereva.

⚔️ 3. 6. 1943. Između s. Dučine i s. Rogače (kod Sopota), u borbi protiv delova SDS, 2. četa Kosmajskog NOP odreda ubila 18 i ranila više neprijateljskih vojnika. Poginuo je komandir čete Ivan Zahred, narodni heroj, a 2 su borca ranjena.

⚔️ 10. 6. 1943. Kosmajski NOP odred spalio ž. st. Radinac, a potom zaustavio voz iz M. Krsne i zaplenjenu lokomotivu pod punom parom pustio u pravcu Smedereva.

⚔️ 19. 6. 1943. Kosmajski NOP odred spalio ž. st. Umčari (na pruzi Beograd - M. Krsna) i zarobio 3 pripadnika SDS.

⚔️ 28. 6. 1943. Na pl. Bukulji, od dela boraca 1. šumadijskog, Valjevskog i Kosmajskog NOP odreda, formiran 1. šumadijski udarni NOP bataljon.

⚔️ 8. 7. 1943. U s. Kaluđerici, s. Leštanama i s. Zucama (kod Beograda) delovi Kosmajskog NOP odreda spalili opštinske arhive.

⚔️ 22. 7. 1943. U s. Azanju (kod Smederevske Palanke) upali delovi Kosmajskog NOP odreda, ubili 12 i ranili više nemačkih vojnika, spalili 9 vršalica i 17 dreševa, aus. Goloboku spalili 5 vršalica i ubili 2 nedićevca.

⚔️ 8. 8. 1943. Na pl. Bukulji delovi bugarske 24. pešadijske divizije iz Aranđelovca pokušali da opkole i unište 1. šumadijski udarni bataljon i Šumadijski, Kosmajski i Čačanski NOP odred, koji su se prikupili radi savetovanja. Pošto su izbegle opkoljavanje, jedinice 24. u pokretu ka pl. Venčacu napale bugarsku kolonu kod s. Vrbice, nanevši joj gubitke od 7 mrtvih i više ranjenih i zaplenivši 2 minobacača s minama i mitraljez.

⚔️ 13. 8. 1943. Na pl. Bukulji, u prisustvu članova PK KPJ i GŠ NOV i PO za Srbiju, završeno petodnevno partijsko savetovanje političkih i vojnih rukovodilaca 1. šumadijskog udarnog partizanskog bataljona, Šumadijskog, Kosmajskog i Čačanskog NOP odreda i delegata OK KPJ za Požarevac, Aranđelovac, Kragujevac, Čačak i Valjevo. Na savetovanju je analizirana vojno-politička situacija u zemlji i svetu, te su doneti zaključci u vezi s jačanjem NO pokreta, obnavljanjem starih i formiranjem novih partijskih organizacija, jačanjem NOP odreda i stvaranjem uslova za formiranje NO brigada.

⚔️ 19. 8. 1943. Na putu Smederevo - s. Kolari Kosmajski NOP odred iz zasede ubio 4 i ranio 4 vojnika SDK.

⚔️ 12. 9. 1943. U s. Stojniku (kod Mladenovca) delovi Kosmajskog NOP odreda posle kraće borbe zarobili 6 vojnika SDS.

⚔️ 18. 9. 1943. Na pruzi Beograd - Mala Krsna delovi Kosmajskog NOP odreda demolirali stanična postrojenja na ž. st. Mala Ivanča i ž. st. Umčari i zarobili 3 vojnika SDS.

⚔️ 25. 9. 1943. GŠ NOV i PO za Srbiju izdao naredbu za formiranje Šumadijske NO brigade od boraca 1. šumadijskog i Kosmajskog NOP odreda.

⚔️ 27. 9. 1943. u Sopot upali delovi Kosmajskog NOP odreda i demolirali uređaje i zgradu pošte.

⚔️ 5. 10. 1943. Na pl. Rudniku, po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, od delova 1. šumadijskog i Kosmajskog NOP odreda i 1. šumadijskog udarnog bataljona formirana 1. šumadijska NO brigada sastava dva bataljona ukupne jačine oko 450 boraca.

⚔️ 11. 10. 1943. U s. V. Moštanici (kod Obrenovca) delovi Kosmajskog NOP odreda spalili opštinsku zgradu, prekinuli tt linije i ubili 6 četnika.

⚔️ 15. 10. 1943. U rejonu s. Binovca, s. Suvodola i s. Drugovca (kod Smedereva) oko 800 četnika napalo Kosmajski NOP odred. Odred je, posle osmočasovne borbe, jurišem razbio četnike. Poginulo je oko 20, ranjeno preko 40 i zarobljeno 29 četnika. Odred je imao 3 poginula. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza i 35 pušaka s municijom.

⚔️ 19. 10. 1943. Kod s. Barajeva (blizu Beograda) Kosmajski NOP odred i 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda odbili napad četnika, jedinica SDS i SDK i odbacili ih ka s. Ralji.

⚔️ 27. 10. 1943. U s. Dučini (kod Sopota) četnički Avalski, Rudnički i Valjevski korpus i Korpus gorske garde s konjičkim eskadronom SDS (ukupno oko 4000 ljudi) opkolili 1. šumadijsku NO brigadu, 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda, 1. šumadijski i Kosmajski NOP odred. U oštroj borbi jedinice NOVJ su razbile neprijateljski obruč, ubile oko 40 i zarobile 30 četnika, uništile štab četničkog Avalskog korpusa s kojim su bili jedna delegacija Draže Mihailovića i 15 pratilaca, a potom produžile pokret ka pl. Kosmaju.

⚔️ 1. 11. 1943. Na putu Smederevo - s. Suvodol delovi Kosmajskog NOP odreda iz zasede uništili nemački kamion i ubili nekoliko nemačkih vojnika.

⚔️ 26. 11. 1943. Kod s. Selevca (blizu Smedereva) bataljon Kosmajskog NOP odreda razbio udružene delove SDS i četnike, naneo im gubitke od 15 mrtvih i 20 ranjenih i prisilio ih da se povuku ka Smederevu. Gubici bataljona: 2 poginula i 2 ranjena.

⚔️ 0. 2. 1944. U rejonu s. Sirakova, s. Batuše i Kučeva delovi SDS i četnici, uz pomoć nemačkih jedinica, posle nekoliko uzastopnih borbi uništili glavninu Požarevačkog NOP odreda. Svega 16 boraca se probilo na pl. Kosmaj i ušlo u sastav Kosmajskog NOP odreda.

⚔️ 12. 2. 1944. U s. Darosavi (sada: Partizani, kod Aranđelovca) Privremena šumadijska NO brigada vodila borbu protiv četnika i žandarma SDS. Neprijatelj je imao više mrtvih i ranjenih, a brigada NOVJ 1 ranjenog borca. Brigada je istog dana rasformirana, a njeni bataljoni su ušli u sastav 1. šumadijskog i Kosmajskog NOP odreda.

⚔️ 0. 4. 1944. U s. Guberevcu i kod s. Stojnika (na pl. Kosmaju) Kosmajski NOP odred posle oštre borbe razbio jednu četničku grupaciju. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 6 zarobljenih, a zaplenjeno mu je oko 20 pušaka.

⚔️ 7. 4. 1944. Kosmajski NOP odred reorganizovan: u njegovom sastavu formirane četiri čete.

⚔️ 16. 4. 1944. Na pl. Bukulji (kod Aranđelovca) održano savetovanje partijskih i vojno-političkih radnika NOP-a iz Šumadije. Odlučeno je da se od delova Kosmajskog i 1. šumadijskog NOP odreda formira 2. šumadijska NO brigada.

⚔️ 25. 4. 1944. U s. Darosavi (sada: Partizani, kod Aranđelovca), od boraca 1. šumadijskog i Kosmajskog NOP odreda, formirana 2. šumadijska NO brigada, sastava dva bataljona, jačine oko 300 boraca.

⚔️ 1. 5. 1944. U s. Progorevcima (kod Aranđelovca) četnici i žandarmi napali 2. šumadijsku NO brigadu, 1. šumadijski i Kosmajski NOP odred i posle sedmočasovne borbe prinudili ih na povlačenje prema pl. Bukulji.

⚔️ 3. 6. 1944. Na putu s. Drugovac - s. Suvodol (kod Mladenovca) zaseda Kosmajskog NOP odreda ubila 2 četnika, a zaplenila 1 automat i 2 puške.

⚔️ 4. 6. 1944. Kod s. Selevca (blizu Mladenovca) Kosmajski NOP odred vodio borbu protiv četnika, te im naneo gubitke od oko 10 mrtvih i 27 zarobljenih i zaplenio 1 p. mitraljez i nekoliko pušaka.

⚔️ 15. 6. 1944. U Sopot upali 1. bataljon 2. šumadijske NO brigade i Kosmajski NOP odred, ubivši 8 neprijateljskih vojnika i zaplenivši veću količinu raznog materijala, a izgubivši samo 1 borca. Ostale jedinice su vodile borbu protiv četnika i žandarma kod s. Čađevca (blizu Sopota), te neprijatelju nanele gubitke od 7 mrtvih.

⚔️ 17. 6. 1944. Kod s. Sibnice (blizu Mladenovca) 2. šumadijska NO brigada i Kosmajski NOP odred vodili borbu protiv četnika. Poginulo je 12 četnika. Zaplenjeno je 9 pušaka i 1 pištolj. Ranjen je 1 partizan.

⚔️ 21. 6. 1944. U s. Drežnju (kod Mladenovca) Kosmajski NOP odred napao četnike i zarobio 8 četnika.

⚔️ 24. 6. 1944. Kod s. Drugovca (blizu Mladenovca) Kosmajski NOP odred vodio borbu protiv četnika. Neprijatelj je imao više mrtvih i ranjenih i 10 zarobljenih. Zaplenjeno je oko 10 pušaka.

⚔️ 28. 6. 1944. Kod s. Bodljevice (blizu Mladenovca) Kosmajski NOP odred u kratkoj borbi razbio jednu četničku zasedu. Odred je imao 3 ranjena borca.

⚔️ 3. 7. 1944. Kod s. Suvodola (blizu Mladenovca), u oštroj borbi, Kosmajski NOP odred ubio 18 i zarobio 50 četnika, a zaplenio 20 pušaka.

⚔️ 4. 7. 1944. Kod s. Binovca (blizu Mladenovca) Kosmajski NOP odred probio četnički obruč i povukao se u s. Dubonu. Neprijatelj je imao 15 mrtvih, a Kosmajski odred 1 ranjenog borca.

⚔️ 6. 7. 1944. U s. V. i M. Orašju (kod Mladenovca) 2. šumadijska NO brigada i Kosmajski NOP odred vodili borbu protiv delova SDS i četnika. Neprijatelj je imao 86 mrtvih i 13 zarobljenih, a zaplenjeno je 14 pušaka i 2 pištolja. Kosmajski NOP odred je imao 4 mrtva i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 8. 7. 1944. U s. Koraćici (kod Mladenovca) 2. šumadijska NO brigada i Kosmajski NOP odred vodili borbu protiv četnika, te ubili 9 četnika i zaplenili 3 puške i 1 pištolj. Brigada je istog dana u borbi kod s. RJ, Ivanče, ubila 6 nemačkih vojnika, žandarma i četnika.

⚔️ 11. 7. 1944. U s. Kruševici (kod Aranđelovca) 2. šumadijska NO brigada i Kosmajski NOP odred vodili borbu protiv četnika i žandarma SDS. Poginula su 4 nepiijateljska vojnika, a zaplenjene su 2 puške. Istog dana u borbi protiv neprijateljskih zaseda kod s. Živkovaca poginula su 4 borca i ranjeno je 8 i nestalo 8 boraca Kosmajskog NOP odreda.

⚔️ 15. 7. 1944. Na pl. Kosmaju Kosmajski NOP odred vodio borbu protiv četnika. Neprijatelj je imao 2 mrtva. Zaplenjen je 1 mitraljez. Odred je imao 3 nestala borca.

⚔️ 17. 7. 1944. U s. Dražnju (kod Mladenovca) Kosmajski NOP odred napao četnike. Poginuo je 1 a zarobljeno je 5 četnika.

⚔️ 22. 7. 1944. U s. Binovcu (kod Mladenovca) Kosmajski NOP odred vodio borbu protiv četnika i delova SDK, Poginula su 3 četnika. Odred je imao 2 ranjena borca.

⚔️ 29. 7. 1944. Na Parcanskom visu (kod Ralje) jedna četa Kosmajskog NOP odreda napala dva bataljona četnika i delove SDS i odbacili ih ka Ralji.

⚔️ 31. 7. 1944. U s. Vlaškoj (kod Mladenovca) 2. šumadijska NO brigada i Kosmajski NOP odred vodili borbu protiv četnika. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 4 zarobljena. Zaplenjeno je 5 pušaka, 1 pištolj i četnička arhiva.

⚔️ 0. 9. 1944. Na pl. Kosmaju, od ljudstva Kosmajskog NOP odreda i 2. posavsko-tamnavskog partizanskog bataljona, koji je iz Srema prešao u Banat a zatim se kod Grocke prebacio u Srbiju, formirana je Kosmajska (kasnije: 22. srpska) NO brigada.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izveštaj štaba Kosmajskog NOP odreda od 28 avgusta 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Srbiju o stanju i akcijama odreda

📜 Izveštaj politkomesara Kosmajskog NOP odreda od 28 avgusta 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Srbiju o stanju partiske organizacije u odredu

📜 Pismo komande Posavskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda komandi Kosmajskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od septembra 1941 god.

📜 Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od 18. septembra 1941. Glavnom štabu za Srbiju o stanju i akcijama odreda

📜 Izveštaj političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 18. septembra 1941. Glavnom štabu za Srbiju o lolitičkom uticaju u narodu i o mogućnostima širih akcija

📜 Izveštaj komande 3. čete Kosmajskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 24 IX 1941 god.

📜 Izveštaj komande 2. čete Kosmajskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 29 IX 1941 god.

📜 Izveštaj političkog komesara 2. čete Kosmajskog partizanskog odreda od 1. oktobra 1941. Štabu odreda o političkom radu čete

📜 Izveštaj štaba Kosmajskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 22 X 1941 god.

📜 Pismo Sreskog komiteta KPJ za Kosmaj od 26. novembra 1941. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o načinu upućivanja ljudi iz Beograda u Kosmajski partizanski odred

📜 Izveštaj Sreskog komiteta KPJ Kosmaj od 5 decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji posle odlaska Kosmajskog NOP odreda za Sandžak

📜 Izjava borca Prve čete Kosmajskog NOP odreda krajem februara 1942 god. o razbijanju Kosmajskog NOP odreda

📜 Izveštaj načelnika Okruga beogradskog od 21 februara 1942 god. o jačini i prikupljanju nemačko-četničkih jedinica za borbu protiv Kosmajskog NOP odreda

📜 Izveštaj načelnika Okruga beogradskog od 22 februara 1942 god. o borbama protiv Kosmajskog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande žandarmerije od 23 februara 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o bekstvu zatvorenika niškog zatvora i borbi protiv Kosmajskog NOP odreda kod Beljine

📜 Izjava nepoznatog borca od 28 februara 1942 god. o razbijanju Kosmajskog NOP odreda kod Venčana

📜 Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za Kosmaj od 2 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partiske organizacije i razbijanju Kosmajskog NOP odreda

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 17 marta 1942 god. Sreskom komitetu KPJ za Kosmaj o upućivanju ljudi u Kosmajski NOP odred

📜 Izveštaj Sreskog komiteta za Kosmaj od 23 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o razbijanju Kosmajskog NOP odreda

📜 Pismo Sreskog komiteta KPJ za Kosmaj od 16 aprila 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o prebacivanju drugova iz Beograda u Kosmajski NOP odred

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 4 maja 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama i borbama partizana Jastrebačkog, Nišavskog i Kosmajskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 16 novembra 1942 god. o akcijama partizana Kosmajskog i Rasinskog NOP odreda

📜 Naređenje Štaba Kosmajskog NOP odreda od 10 maja 1943 god. Komandi Druge kosmajske čete za izvođenje diverzantskih akcija na komunikacije

📜 Pismo Štaba Kosmajskog NOP odreda Rade Jovanović od 17 juna 1943 god. Štabu Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević o akcijama Kosmajskog odreda krajem maja i početkom juna 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od 27 maja 1943 god. Okružnom povereništvu KPJ za Mladenovac o akcijama odreda u maju 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od juna 1943. Glavnom štabu Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i o dejstvima odreda

📜 Izveštaj Okružnog povereništva KPJ za Mladenovac od 6. juna 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o situaciji na terenu i o dejstvima Kosmajskog NOP odreda

📜 Pismo Štaba Kosmajskog NOP odreda od 7. juna 1943. Štabu 1. šumadijskog NOP odreda o borbi s Nemcima kod Azanje i o razmeni informacija i materijala za kulturno-lrosvetni rad

📜 Pismo Štaba Kosmajskog NOP odreda od 9 jula 1943 god. Štabu Trećeg odreda Treće operativne zone NOV i PO Hrvatske o uzajamnoj pomoći i saradnji

📜 Izveštaj 1. čete Kosmajskog NOP odreda od 23. jula 1943. Štabu odreda o jednomesečnim akcijama

📜 Izveštaj Komande 2. čete Kosmajskog NOP odreda od 24. jula 1943. Štabu odreda o radu čete od 10. do 25. jula

📜 Izvod iz izveštaja političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 11 septembra 1943 god. o svom radu u jedinicama Prvog šumadiskog i Kosmajskog NOP odreda

📜 Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od 14 septembra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o borbi s četnicima u s. Trnovču

📜 Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od 17 oktobra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o borbama sa četnicima kod s. Drugovca

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 30 oktobra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Kragujevac o borbama Kosmajskog NOP odreda protiv četnika D. Mihailovića

📜 Pismo Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dutošević od 2 decembra 1943 god. Štabu kosmajskog NOP odreda o potrebi izvođenja zajedničkih akcija protiv neprijatelja

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog bataljona od 14. decembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o radu partijske organizacije

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 28 decembra 1943 god. Štabu Kosmajskog NOP odreda o potrebi pojačanog partiskog rada u jedinicama odreda i stvaranju diverzantskih grupa na teritoriji Mladenovačkog sreza

📜 Izveštaj 2. omladinske čete 2. kosmajskog bataljona od 28. decembra 1943. zameniku političkog komesara Bataljona

📜 Izveštaj Štaba Drugog bataljona Kosmajskog NOP odreda od 31 decembra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o partizanskom i vojno-političkom radu i akcijama bataljona od 14-31 decembra 1943 godine

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 1. čete 2. kosmajskog bataljona od 31. decembra 1943. zameniku komesara Bataljona

📜 Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 14. januara 1944. godine

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 15 januara 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o organizacionom stanju i borbama Odreda u prvoj polovini januara

📜 Pismo sekretara Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 13. februara 1944. Okružnom komitetu za Mladenovac o vraćanju Kosmajskog NOP odreda na svoj teren

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 15 februara 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o organizacionom sganju i akcijama Odreda

📜 Mesečni izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda Rade Jovanović od 31. marta 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o radu partijske organizacije

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 8 aprila 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o formiranju Četvrte čete i sastavu komandi četa u Odredu

📜 Izveštaj komandanta 3. brigade Korpusa Gorske garde od 13. aprila 1944. o borbama protiv delova Kosmajskog NOP odreda kod Drugovca

📜 Izveštaj komandanta Jurišnog korpusa od 18. aprila 1944. komandantu Smederevskog korpusa o razbijanju jurišnog korpusa od strane Kosmajskog NOP odreda kod s. Drugovac

📜 Izveštaj komandanta 3. brigade Korpusa Gorske garde od 20. aprila 1944. o borbama četnika protiv delova Kosmajskog NOP odreda kod s. Drugovac i represalijama nad simpatizerima narodnooslobodilačkog pokreta

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 23. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu KP Srbije o stanju partijske organizacije Kosmajskog NOP odreda

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 26. Aprila 1944. sekretaru Okružnog komiteta za Aranđelovac o situaciji u mladenovačkom okrugu i dejstvima Kosmajskog NOP odreda

📜 Izveštaj štaba Kosmajskog NOP odreda Rade Jovanović od 28 aprila 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o borbi sa četnicima Draže Mihailovića kod sela Stojnika

📜 Izveštaj biroa Trećeg bataljona Kosmajskog NOP odreda od 1 maja 1944 god. zameniku političkog komesara Odreda o formiranju bataljona i četnih rukovodstava

📜 Uputstvo sekretara Okružnog komiteta Mladenovac od 18. maja 1944. zameniku političkog komesara Kosmajskog NOP odreda o organizovanju političkog rada

📜 Izvod iz izveštaja vršioca dužnosti zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od jula 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o borbama odreda u junu 1944 godine

📜 Izveštaj političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 3 juna 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o akcijama odreda

📜 Pismo komandanta Rudničkog korpusa od 3. juna 1944. komandantu Kačerske brigade o potrebi sadejstva četnika sa okupatorskim trupama i nedićevcima za napad na delove Kosmajskog NOP odreda na Bukulji

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 5. juna 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o organizacionom i moralno-političkom stanju u odredu

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 13. juna 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o stanju u odredu i o njegovim dejstvima

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 19. juna 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o prilikama u okrugu i o dejstvima Kosmajskog NOP odreda

📜 Izveštaj komandanta Jaseničke grupe brigada od 25. juna 1944. komandantu Smederevskog korpusa o borbama protiv delova Kosmajskog NOP odreda kod Drugovca

📜 Izvod iz izveštaja Štaba Kosmajskog NOP odreda od avgusta 1944 god. Okružnom komitetu KPJ Mladenovac o borbama odreda u julu 1944 godine

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije i borbama od 9. do 16. jula 1944. godine

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 20. jula 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o dejstvima Kosmajskog NOP odreda od 24. juna do 15. jula

📜 Mesečni izveštaj političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 31. jula 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o organizacionom stanju partijske organizacije u četama i izvršenim akcijama

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od avgusta 1944. Okružnom komitetu za Požarevac o mogućnosti prelaska 2. šumadijske brigade i Kosmajskog NOP odreda u požarevački okrug i o situaciji u mladenovačkom okrugu

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine da se 12. korpus NOVJ ne može približiti Savi, jer je dobio posebni zadatak i da je u Italiji umro sekretar PK SKOJ-a za Vojvodinu Vlajko Đuranović i naređenje da Kosmajskom NOP odredu pomogne u naoružanju

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ ža Mladenovac od 13. avgusta 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o organizacionom stanju u Kosmajskom NOP odredu

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 17. avgusta 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o dejstvima 2. šumadijske brigade i Kosmajskog NOP odreda, o stanju u ovim jedinicama i o vojno-političkoj situaciji u okrugu

📜 Izveštaj Kosmajskog NODŽ odreda od 24 avgusta 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o borbama sa četnicima i ljotićevcima kod Seone, Dražnja i Kamendola

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20 septembra 1944 god. štabovima Druge šumadiske brigade, Kosmajskog i Šumadiskog NOP odreda, da se povežu i održavaju vezu sa štabom Prvog proleterskog korpusa NOVJ

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20. septembra 1944. štabovima Kosmajskog i Šumadijskog NOP odreda i Štabu 2. šumadijske brigade o prijemu savezničkog materijala

📜 Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 21 septembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o formiranju Komande mesta u Aranđelovcu i uspostavljanju veze sa Kosmajskim NOP odredom

Fotografije

Povezane odrednice

Rudnički korpus JVuO Bitka za Srbiju SKOJ 1. proleterski korpus NOVJ Smederevo Zasede u oslobodilačkom ratu Ustanak u Sremu 1941. Privremena šumadijska brigada Aranđelovac Saradnja četnika sa okupatorom 7. SS divizija Prinz Eugen Narodni heroji Jugoslavije Ripanj Mladenovac Jastrebački partizanski odred Luftwaffe u Jugoslaviji Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Glavni štab Vojvodine Vrhovni štab NOVJ Požarevački partizanski odred Sremski front Glavni štab Srbije Omladina u ratu 1. šumadijska brigada SAD i Jugoslavija Četnici u drugom svetskom ratu Pomoravski partizanski odred Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 5. krajiška udarna divizija NOVJ Užice Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Četnici u ustanku Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1945. 1. krajiška udarna brigada Ustanak u Pomoravlju 1941. 1. šumadijski partizanski odred Valjevski partizanski odred Rasinski partizanski odred Smederevski korpus JVuO Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Korpus Gorske garde Smederevska Palanka Požarevac 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Srpska državna straža (nedićevci) Resnik Politički komesari u NOR-u Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1942. Ustanak u Srbiji 1941. Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Sremu 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu 104. lovačka divizija Partizanska avijacija 22. srpska (kosmajska) brigada Umka 21. srpska brigada (2. šumadijska) Valjevo 4. krajiška udarna brigada 1. sremski partizanski odred Obrenovac Lazarevac 6. lička proleterska divizija NOVJ Dragoljub Draža Mihailović Beograd Borbe u Sremu 1945. Borbe u Srbiji 1943. Ranjenici u ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Kragujevac Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović"