Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Korpus Gorske garde

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 8. 10. 1943. U s. Čumiću (kod Kragujevca) jedan bataljon 1, šumadijske NO brigade iz zasede ubio 2 nemačka oficira i nemačkog inspektora rudnika za Balkan, a zatim kod s. Ramaće razbio jednu četničku brigadu (iz Korpusa Gorske garde). Poginulo je 10 četnika.

⚔️ 16. 10. 1943. Kod s. Ručića (blizu G. Milanovca) tri brigade četničkog Korpusa gorske garde napale Čačanski NOP odred -Dragiša Mišović- i jednu četu 1. šumadijskog NOP odreda, koji su se pod borbom povukli ka s. Takovu uz gubitke od 3 poginula i 2 ranjena. Četnici su imali 5 mrtvih i 5 ranjeni.

⚔️ 23. 10. 1943. U s. Darosavi (sada: Partizani, kod Aranđelovca) 1. šumadijska NO brigada vodila borbu protiv bugarskih jedinica, delova četničkog Kosmajskog Korpusa i korpusa gorske garde, nanevši im gubitke od 8 mrtvih i 10 ranjenih.

⚔️ 27. 10. 1943. U s. Dučini (kod Sopota) četnički Avalski, Rudnički i Valjevski korpus i Korpus gorske garde s konjičkim eskadronom SDS (ukupno oko 4000 ljudi) opkolili 1. šumadijsku NO brigadu, 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda, 1. šumadijski i Kosmajski NOP odred. U oštroj borbi jedinice NOVJ su razbile neprijateljski obruč, ubile oko 40 i zarobile 30 četnika, uništile štab četničkog Avalskog korpusa s kojim su bili jedna delegacija Draže Mihailovića i 15 pratilaca, a potom produžile pokret ka pl. Kosmaju.

⚔️ 29. 11. 1943. Na putu između s. D. Šatornje i s. Trešnjevice (kod Aranđelovca) četnički Korpus gorske garde napao 1. južnomoravsku NO brigadu. Brigada je uspela da razbije i odbaci četnike, a potom je produžila pokret ka s. Bosuti.

⚔️ 1. 5. 1944. Na liniji M. Povlen - M. polje - Bele vode i na Čikeru 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ slomila odbranu četničkog Valjevskog korpusa i delova Korpusa Gorske garde, te napala na 1. bataljon 5. puka RZK u -. Mravinjcima, i posle oštre borbe, odbacila ga prema Valjevu. Neprijatelj je imao 67 mrtvih, oko 120 ranjenih i 44 zarobljena. Zaplenjeno je 6. p. mitraljeza, 30 pušaka, 10.000 metaka i dosta drugog materijala. Brigada je imala 5 mrvih i 8 ranjenih. U toj borbi je poginuo i borac 2. proleterske brigade Savo Jovanović Sirogojno, narodni heroj i , V

⚔️ 4. 5. 1944. Na prostoriji s. Skakavci - s. Tometino Polje (kod Kosjerića) 10. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ odbila napad jedinica četničkog Požeškog, 2. ravnogorskog i Korpusa Gorske garde.

⚔️ 6. 5. 1944. Kod s. Varde (blizu Kosjerića) 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ napali četnički 2. ravnogorski, Oplenački, Zlatiborski, Cerski i Valjevski korpus, nedićevska borbena grupa -Tatalovič- i nemačke borbene grupe -Holman- i -Vajel-. Divizija se, uz gubitke od 8 mrtvih i 5 ranjenih, povukla na pl. Jelovu goru.

⚔️ 11. 5. 1944. Kod s. Sirogojna, s. Trnave, s. Rožanstva i s. Ljubiša (na komunikaciji Titovo Užice - s. Ljubiš - Kokin Brod) jedinice 5. udarne divizije NOVJ vodile petnaestočasovnu borbu protiv četničkog 2. ravnogorskog, Valjevskog i Požeškog korpusa i delova četničkog Korpusa Gorske garde, podržavanih artiljerijom i tenkovima nemačkih jedinica. Neprijatelj je imao 21 mrtvog, 46 ranjenih i 57 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 60 pušaka, 20.000 metaka, 1 radio-stanica, arhiva četničkog Požeškog korpusa i dosta drugog materijala. Gubici jedinica 5. divizije: 5 mrtvih i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 14. 5. 1944. Kod s. Visoke (blizu Kokinog Broda) 5. udarnu diviziju NOVJ napali četnički VaIjevski, Požeški i Korpus Gorske garde. Posle oštre borbe neprijatelj je zadržan na liniji s. Močioci - s. Bela Reka - leva obala r. Rzava - r. Katušnica.

⚔️ 8. 9. 1944. Na pl. Jelovoj gori (kod Titovog Užica) 1. proleterska udarna divizija i 3. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- odbile napad četničke 4. grupe jurisnih korpusa, Zlatiborskog korpusa, Cerskog korpusa i Korpusa Gorske garde.

⚔️ 26. 9. 1944. Na odseku Lešnica - pl. Cer, posle višečasovne borbe, jedinice 12. udarnog korpusa NOVJ slomile otpor četničke 4. grupe jurišnih korpusa, četničkog Korpusa gorske garde, puka RZK, bataljona SDK i bataljona nemačkog 5. policijskog puka (podržanih sa 5 tenkova), zauzele Lešnicu, ovladala pl. Cerom i prodrle u Mačvu i Pocerinu, do linije s. Badovinci - s. Zminjak - s. Dobrić - s. Slatina. Neprijatelj se glavninom povukao prema Bogatiću i Šapcu, a delom preko r. Drine, u istočnu Bosnu.

Dokumenti

📜 Naredba komandanta Gorske kraljevske garde od 23. februara 1943. o formiranju Rudničkog letećeg odreda za borbu protiv pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta na širem području planine Runik

📜 Naređenje Štaba Korpusa Gorske kraljeve garde od 13. jula 1943. komandantu 2. brigade za uništenje pripadnika i simpatizera NOP-a na teritoriji Korpusa

📜 Naređenje Štaba Korpusa Gorske garde od 16. jula 1943. Komandantu 2.brigade za uništenje pripadnika NOP-a na Rudniku

📜 Izveštaj komandanta 2. brigade korpusa Gorske garde od 15. oktobra 1943. Jevremu Sirnicu o neuspeloj akciji za uništenje jedinica NOVJ na pl. Rudniku

📜 Izvod iz dopisa Štaba Druge brigade gorske garde Nj. V. kralja Petra II od 1. studenog 1943. potčinjenim jedinicama u povodu slušanja američkih radio-stanica

📜 Pismo člana Štaba korpusa Gorske garde od 3. novembra 1943. Draži Mihailoviću o zločinima četnika na području pl. Rudnika

📜 Naređenje komandanta 4. brigade korpusa Gorske garde od 16. januara 1944. komandantu 2. bataljona o stavu prema Nemcima

📜 Izveštaj komandanta Oplenačke grupe brigada od 3. februara 1944. komandantu Korpusa Gorske garde o borbama protiv privremene Šumadijske brigade u Darosavi

📜 Izveštaj komandanta 3. brigade Korpusa Gorske garde od 3. aprila 1944. o borbama protiv pripadnika NOP-a kod Umčara

📜 Izveštaj komandanta 3. brigade Korpusa Gorske garde od 13. aprila 1944. o borbama protiv delova Kosmajskog NOP odreda kod Drugovca

📜 Izveštaj komandanta 3. brigade Korpusa Gorske garde od 20. aprila 1944. o borbama četnika protiv delova Kosmajskog NOP odreda kod s. Drugovac i represalijama nad simpatizerima narodnooslobodilačkog pokreta

📜 Naređenje komandanta 3. brigade Korpusa Gorske garde od 19. maja 1944. komandantima bataljona za saradnju sa Nemcima u vezi naređenja komandanta Grupe korpusa

📜 Obaveštenje komandanta 3. brigade Korpusa Gorske garde od 20. maja 1944. komandantima bataljona o borbi Rudničkog i Kosmajskog korpusa protiv 2. šumadijske NOU brigade u Darosavi

📜 Obaveštenje komandanta Grupe korpusa gorske garde od 13. decembra 1944. nemačkom komandantu odseka Rogatica — Sarajevo o upućivanju oficira za vezu radi dobijanja municije za borbu protiv NOVJ

📜 Naređenje Štaba Vrhovne komande od 8. marta 1945. komandantu operacija Trebavskog korpusa i komandantima Korpusa gorske garde i Avalskog korpusa za odbranu Gradačca

📜 Izveštaj Štaba Zlatiborskog korpusa od 9. marta 1945. komandantu Gorske garde o borbama protiv jedinica 25. divizije u rejonu Kerep — Jelovče Selo

📜 Izveštaj Štaba Zlatiborskog korpusa od 9. marta 1945. komandantu Gorske garde o borbama protiv jedinica 25. divizije u rejonu Kerep — Jelovče Selo

📜 Zapovest Štaba Vrhovne komande od 11. marta 1945. komandantima Šumadijskog i Avalskog korpusa i Korpusa gorske garde za sprečavanje prodora jedinica JA od Gradačca ka Modriči

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Rudnički korpus JVuO Borbe u Srbiji 1943. Borbe u Sremu 1943. 1. sremski partizanski odred Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Šabac Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Zlatiborski korpus JVuO Kosmajski partizanski odred Bugarska u drugom svetskom ratu Petar II Karađorđević Požeški korpus JVuO Četnički zločini Borbe u Dalmaciji 1943. Trebavski korpus JVuO Bitka za Srbiju 1. šumadijska brigada Bitka na Jelovoj gori 21. srpska brigada (2. šumadijska) Valjevski korpus JVuO Borbe u Srbiji 1944. 1. južnomoravska brigada 10. krajiška udarna brigada Gradačac Dragoljub Draža Mihailović Nikola Kalabić 25. srpska divizija NOVJ Valjevo Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Užice 6. lička proleterska divizija NOVJ Sarajevo 1. proleterska divizija NOVJ Kosmajski korpus JVuO Borbe u Hrvatskoj 1943. 1. šumadijski partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom Kragujevac 2. ravnogorski korpus Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu 5. krajiška udarna divizija NOVJ Gornji Milanovac Aranđelovac Cerski korpus JVuO 4. grupa jurišnih korpusa JVuO 2. proleterska divizija NOVJ Avalski korpus JVuO Narodni heroji Jugoslavije Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Srpska državna straža (nedićevci) Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. SAD i Jugoslavija Modriča