Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Zlatiborski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 26. 11. 1943. Između Kadinjače i s. Zaglavka (na pulu Titovo Užice - Bajina Bašta) 1. šumadijska NO brigada savladala otpor oko 500 nemačkih vojnika i delova četničkog Zlatiborskog korpusa, a potom se probila prema pl. Tari, gde je istog dana uhvatila vezu s jedinicama 5. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 4. 1. 1944. Kod s. Bele Reke, s. G. Trudova i s. Močila ca (blizu Kokinog Broda) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile dužu borbu protiv četničkog Zlatiborskog, Požeškog i 2. mileševskog korpusa i oko 200 nemačkih vojnika. Neprijatelj je imao 5 mrtvih, 6 ranjenih i 4 zarobljena, a 2. divizija - 1 poginulog i 4 ranjena borca.

⚔️ 28. 3. 1944. Posle osmodnevnih marševa i borbi 2. proleterska udarna i 5 udarna divizija NOVJ prešle oko 150 km preko planina Zlatibora, Mučnja, Ravne gore, Vrletnice i, delom, Javora i stigle u blizinu r. Ibra. Za vreme marša one su vodile borbu s četničkim Javorškim, 2. ravnogorskim, Požeškim, Zlatiborskim i 2. mileševskim korpusom, četnicima Pavla Đurišića, bugarskom 24. pešadijskom divizijom, nemačkim 3. i 4. pukom -Brandenburg-, 2. i 5. pukom SDK, delovima SDS i SGS i legijom -Krempler-. U tim borbama neprijatelj je imao preko 135 poginulih i više od 100 ranjenih; zarobljeno je 47 četnika. Zaplenjeno: 1 protivtenkovski top, 2 mitraljeza, 4 minobacača, 13 puškomitraljeza, oko 45 pušaka i dosta druge vojničke opreme. Jedinice 2. i 5. divizije su imale 15 mrtvih i 34 ranjena.

⚔️ 12. 4. 1944. Kod s. Katića i s. Štitkova (blizu Ivanjice) 1. i 4. bataljon 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali na četnički Požeški i Zlatiborski korpus i odbacili ih prema s. Bjeluši, s. Visokoj, s. Klekovima i s. Jasenovu. Zarobljeno je 6 četnika.

⚔️ 16. 4. 1944. Kod s. Katića (blizu Ivanjice) 1. i 4. bataljon 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali četnički Požeški korpus, Zlatiborsku brigadu četničkog Zlatiborskog korpusa i jedan bataljon SDK. Borba je vođena sve do uveče, kada je neprijatelj odbačen prema Okruglici, s. Visokoj, s. Ljubišu i s. Prilikama. Samo Požeški korpus je imao 6 mrtvih i 4 ranjena četnika.

⚔️ 27. 4. 1944. Kod s. Mačkata i s. Kraljeve Vode (sada: Partizanske Vode) 5. udarna divizija NOVJ prešla komunikaciju Titovo Užice - Nova Varoš. U borbi protiv delova bugarske 24. pešadijske divizije, nemačke borbene grupe -Holman-, delova četničkog Zlatiborskog korpusa, odreda poljske straže sreza užičkog i Užičke čete, ona je neprijatelju nanela gubitke od 120 mrtvih i ranjenih i 22 zarobljena vojnika; a zaplenila je 26 pušaka, p. mitraljez i dosta drugog ratnog materijala. Njeni gubici: 2 ranjena borca.

⚔️ 27. 4. 1944. U s. Mačkatu i s. Zarićima (kod Titovog Užica) dva bataljona 4. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napala četničku Leteću i Zlatiborsku brigadu Zlatiborskog korpusa i odbacili ih prema s. Krivoj Reci. U borbi je zarobljeno 15 četnika, a zaplenjeni su 1 p. mitraljez, nekoliko pušaka i 4 sanduka municije.

⚔️ 4. 5. 1944. Kod s. Varde (blizu Kosjerića) 2. bataljon 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ slomio otpor Užičke brigade četničkog Zlatiborskog korpusa i zauzeo s. Vardu. Zarobljeno 6 a ranjeno 7 četnika.

⚔️ 6. 5. 1944. Kod s. Varde (blizu Kosjerića) 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ napali četnički 2. ravnogorski, Oplenački, Zlatiborski, Cerski i Valjevski korpus, nedićevska borbena grupa -Tatalovič- i nemačke borbene grupe -Holman- i -Vajel-. Divizija se, uz gubitke od 8 mrtvih i 5 ranjenih, povukla na pl. Jelovu goru.

⚔️ 7. 5. 1944. Na položaju Metaljka - Kadina glava (kod Titovog Užica) 10. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ odbila napad bugarsko-nemačkih snaga i Zlatiborske i Leteće brigade četničkog Zlatiborskog korpusa iz s. Kremana.

⚔️ 10. 5. 1944. Kod s. Kneževića i s. Rudina (blizu Čajetine) 1. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv oko 200 vojnika bugarske 24. pešadijske divizije, pripadnika SDS, četničkog Valjevskog korpusa i delova četničkog Zlatiborskog korpusa. Neprijatelj se, uz gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih, povukao u Čajetinu i na komunikaciju Užice (sada: Titovo Užice) - s. Ljubiš. Zarobljeno je 8 četnika, a zaplenjene su 3 puške, 2 pištolja i dosta drugog materijala. U 1. krajiškoj brigadi ranjen je 1 borac.

⚔️ 11. 5. 1944. Na Viogaru, Semegnjevskoj kosi i Gušterici (kod Titovog Užica) jedan bataljon 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodio borbu protiv četnika Zlatiborskog korpusa. Neprijatelj je imao 19 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 11. 5. 1944. Na Šarganu i kod s. Semegnjeva, pri proboju preko komunikacije Užice (sada: Titovo Užice) - Višegrad, jedinice 2. proleterske udarne i 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv delova SDK i četnika Zlatiborskog korpusa i odbacile ih ka s. Kremnima.

⚔️ 12. 5. 1944. Posle petočasovne borbe protiv delova 2. proleterske udarne divizije NOVJ, četnici Zlatiborskog korpusa zauzeli s. Semegnjevo (kod Titovog Užica). Jedinice 2. divizije su se povukle ka s. Brezovcu. Poginulo je 19 četnika a više ih je ranjeno.

⚔️ 13. 5. 1944. Kod s. Brezovca i s. D. Jablanice (blizu Priboja) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv delova četničkog Drinskog i Zlatiborskog korpusa i odbacile ih na komunikaciju Priboj-Višegrad.

⚔️ 15. 5. 1944. Na r. Rzavu i kod s. Jablanice (blizu Titovog Užica) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv četničkog Zlatiborskog korpusa i nanele mu gubitke od oko 50 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 6. 8. 1944. Kod s. Kokinog Broda i s. Radojinje (blizu Nove Varoši) jedinice 37. udarne divizije NOVJ prešle na desnu obalu r. Uvca, a zatim s položaja kod s. Ojkovice i s. Burađe odbacile četnički Zlatiborski i 2. mileševski korpus.

⚔️ 7. 8. 1944. Kod s. Rutoša i na Crnom vrhu (blizu Priboja) dva bataljona 4. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napala četnički 4. jurišni korpus i posle oštre borbe proterela ga preko r. Uvca ka s. Bijelim Brdima. Tom prilikom je razbijen jedan bataljon četničke Zlatiborske jurišne brigade. Neprijatelj je imao 20 mrtvih, oko 30 ranjenih i 1 zarobljenog. Zaplenjeno je 16 pušaka i 1 p. mitraljez. Jedinice NOVJ su imale 4 ranjena borca.

⚔️ 23. 8. 1944. Kod s. Radojinje (blizu Nove Varoši) 1. proleterska udarna divizija NOVJ prešla r. Uvac i na položajima u Murtenici, kod Borove glave i kod s. Dobroselice (na pl. Zlatiboru) slomila otpor četničkog Zlatiborskog i 4. jurišnog korpusa i Rudničke brigade i odbacila ih prema s. Ljubišu i Kraljevim Vodama (sada: Partizanske Vode). Teško ranjen u borbi kod s. Negbine, podlegao je ranama politički komesar 3. proleterske (krajiške) udarne brigade Krsto Bajić, narodni heroj.

⚔️ 8. 9. 1944. Na pl. Jelovoj gori (kod Titovog Užica) 1. proleterska udarna divizija i 3. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- odbile napad četničke 4. grupe jurisnih korpusa, Zlatiborskog korpusa, Cerskog korpusa i Korpusa Gorske garde.

⚔️ 14. 9. 1944. Posle borbi na pl. Tari, pl. Povlenu i pl. Medvedniku protiv četničkog Zlatiborskog korpusa i delova 4. grupe jurišnih korpusa, 12. udarni korpus NOVJ definitivno ovladao masivima Povlena i Medvednika i izbio u dolinu r. Jadra.

⚔️ 14. 9. 1944. Na pl. Medvedniku, posle oštre borbe, 16. i 36. udarna divizija 12. udarnog korpusa NOVJ odbila napad četnika 4. grupe jurišnih korpusa, četničkog Zlatiborskog korpusa i 3. puka SDK.

Dokumenti

📜 Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 10 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o rasporedu neprijateljskih snaga u Zlatiborskom i Užičkom srezu

📜 Izveštaj komandanta Zlatiborskog korpusa od 18. novembra 1943. Draži Mihailoviću o borbama četnika i nemačkih i bugarskih jedinica protiv NOVJ kod Kremana

📜 Zapovest komandanta Zlatiborskog korpusa od 14. januara 1944. komandantima brigada za zauzimanje novih položaja radi borbe protiv delova 2. udarnog korpusa NOVJ kod Ivanjice

📜 Pismo Draže Mihailovića od 6. marta 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa za borbu protiv jedinica NOVJ

📜 Obaveštenje komandanta Zlatiborskog korpusa od 7. aprila 1944. potčinjenima o naređenju Draže Mihailovića za borbu protiv NOVJ na pl. Goliji

📜 Naredba Draže Mihailovića od 11. aprila 1944. o postavljenju pukovnika Jevrema Simića za delegata kod Zlatiborskog i Požeškog korpusa radi uspešnije borbe protiv NOVJ između reka Lima i Moravice

📜 Zapovest delegata Draže Mihailovića od 20. aprila 1944. koman dantima Zlatiborskog i Požeškog korpusa za posedanje položaja na pravcima Katušnica - Bjeluša i Katići - Bjeluša radi sprečavanja prodora jedinicama NOVJ ka pl. Bjeluši i sadejstvo sa nemačkim i bugarskim trupama u tom cilju

📜 Naređenje komandanta Zlatiborskog korpusa od 21. aprila 1944. načelniku Štaba Grupe račanskih brigada za mobilizaciju četnika i dejstvo preko Drine ka Srebrenici protiv jedinica NOVJ u vezi sa naređenjem Draže Mihailovića

📜 Izveštaj pomoćnika komandanta Zlatiborskog korpusa od 9. maja 1944. komandantu korpusa o rasporedu jedinica i namerama da sa nemačkim i bugarskim trupama napadne jedinice NOVJ kod Semegnjeva

📜 Izvod iz Operacijskog dnevnika Zlatiborskog korpusa od 30. marta do 10. maja 1944. godine

📜 Naređenje komandanta Valjevskog korpusa od 15. maja 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa za napad na jedinice NOVJ kod Močioca, Trudova i Dobroselice u saradnji sa nemačkim i bugarskim trupama

📜 Pismo pomoćnika komandanta Zlatiborskog korpusa od 15. maja 1944. načelniku Štaba korpusa o borbama protiv jedinica NOVJ kod Semegnjeva, Jablanice i Visoke

📜 Obaveštenje Štaba četničkog Jugozapadnog fronta od 2. juna 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa o ulozi i zadacima fronta

📜 Izveštaj komandanta 1. jurišne brigade 4. jurišnog korpusa od 5. jula 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa o borbama protiv NOVJ kod Priboja

📜 Naredba komandanta Zlatiborskog korpusa od 9. jula 1944. za uvođenje policijskog časa u opštinama Banja, Bistrica, Rača, Štrpci, Radojinja, Rutoše i preduzimanje represivnih mera protiv simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta

📜 Izveštaj komandanta Račanske jurišne brigade od 11. jula 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa o borbama četnika protiv NOVJ kod Metaljke

📜 Izveštaj komandanta Račanske brigade od 29. jula 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa o dejstvu brigade na levoj obali Lima

📜 Raspis komandanta Zlatiborskog korpusa od 20. avgusta 1944. potčinjenim oficirima o moralnom stanju oficira i vojnika u četničkim jedinicama

📜 Izveštaj Štaba Zlatiborskog korpusa od 9. marta 1945. komandantu Gorske garde o borbama protiv jedinica 25. divizije u rejonu Kerep — Jelovče Selo

📜 Izveštaj Štaba Zlatiborskog korpusa od 9. marta 1945. komandantu Gorske garde o borbama protiv jedinica 25. divizije u rejonu Kerep — Jelovče Selo

📜 Izvod iz Knjige poslatih depeša Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 7. avgusta 1944. do 7. januara 1945. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1944. 1. krajiška udarna brigada Durmitorska operacija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u Bitka za Srbiju 16. vojvođanska divizija NOVJ Valjevski korpus JVuO 2. proleterska divizija NOVJ 36. vojvođanska divizija NOVJ 4. grupa jurišnih korpusa JVuO 2. ravnogorski korpus Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Bitka na Jelovoj gori Valjevo Bugarska u drugom svetskom ratu Rudnički korpus JVuO Priboj Javorski korpus JVuO 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 2. mileševski korpus JVuO 4. sandžačka udarna brigada Cerski korpus JVuO Divizija Brandenburg 5. krajiška udarna divizija NOVJ Srpska državna straža (nedićevci) Dragoljub Draža Mihailović Četnici u drugom svetskom ratu 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Saradnja četnika sa okupatorom Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Ivanjica Užice 37. sandžačka divizija NOVJ Požeški korpus JVuO 10. krajiška udarna brigada Borbe u Srbiji 1943. Zaharije Ostojić Jevrem Simić Drinski korpus JVuO 25. srpska divizija NOVJ Srebrenica Nova Varoš 2. udarni korpus NOVJ Pavle Đurišić Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije 4. krajiška udarna brigada Dušan Radović Kondor Korpus Gorske garde Trebavski korpus JVuO 6. lička proleterska divizija NOVJ 1. šumadijska brigada 12. vojvođanski korpus NOVJ Bitka za Ivanjicu januara 1944.