Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Drinski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 17 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 8. 4. 1943. Kod s. Ustikoline (blizu Foče) 1. proleterska udarna brigada 1, proleterske udarne divizije NOVJ forsirala r. Drinu. Sutradan je i 3. krajiška NOU brigada prešla reku. Divizija je zatim, u dvodnevnim borbama, razbila dva bataljona italijanske divizije -Taurinenze- i dve brigade četničkog Drinskog korpusa i obrazovala mostobran na liniji Foča - s. Orahovo - Kapak (k. 1203) Gradina. U borbi (na Krčinom brdu) poginuli su politički komesar čete Spasoje Dragović i komandir voda Milija Rašović, narodni heroji, oba iz 1. proleterske NOU brigade. Vrhovni komandant NOV i POJ je za hrabrost i čvrstinu u boju pohvalio X. proletersku NOU brigadu.

⚔️ 26. 4. 1943. U rejonu s. Krupice - s. Kotlajići - s. Premćani (kod Pljevalja) 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ napala i razbila jedinice četničkog Drinskog i Mileševskog korpusa, koje su se povukle ka Pavlovom brdu uz gubitke od 20 mrtvih i 5 zarobljenih.

⚔️ 7. 5. 1943. Delovi četničkog Drinskog i Romanijskog korpusa odbacili zaštitnicu 7. divizije NOVJ prema pl. Zelengori i zauzeli Kalinovik, u koji su istog dana ušli i delovi italijanskog 6. armijskog korpusa.

⚔️ 25. 10. 1943. Jedinice 4. i 10. udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ slomile manji otpor četnika Drinskog korpusa i zauzele varošicu Rudo.

⚔️ 23. 1. 1944. Posle kraće borbe protiv četnika Drinskog korpusa delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ zauzeli Rudo i prešli na levu obalu r. Lima.

⚔️ 6. 3. 1944. Kod Rudog 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ pokušala da forsira r. Lim, ali nije uspela, zbog nedostatka tehničkih sredstava za prelaz preko reke, koju je, efikasnom vatrom, branio četnički Drinski korpus. Brigada je imala 2 poginula i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 16. 3. 1944. Posle dvodnevnih borbi u rejonu s. Setihovo - Rudo - s. Bijelo Brdo protiv četničkog Drinskog korpusa, 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ završile forsiranje r. Lima i prodrle u Srbiju. U tim borbama neprijatelj je imao 7 mrtvih, 6 ranjenih i 6 zarobljenih, a jedinice NOVJ - 3 ranjena borca.

⚔️ 13. 4. 1944. Blizu s. Kozarevine (kod Foče) četnici Drinskog korpusa (jačine oko 800 četnika) napali i zarobili jedan deo bolnice 27. udarne divizije NOVJ. ali ga je, protivnapadom, oslobodio 1. bataljon 16. muslimanske udarne brigade. Bolnica i bataljon su imali 10 mrtvih i 70 nestalih boraca.

⚔️ 19. 4. 1944. Sa Prenja, iz Uloga, Kalinovika, s. Rakitnice i Konjica delovi četničkog Nevesinjskog i Drinskog korpusa i domobranske 2 brdske i 8. posadne brigade i jedna četa nemačke 369. legionarske divizije počeli koncentričan napad prema Konjičkoj župi u cilju razbijanja glavnine 27. udarne divizije NOVJ i Mostarskog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ. Zbog nestanka municije i zbog iscrpljenosti jedinica, 27. divizija se do 22. aprila izvukla preko pl. Treskavice u Miljevinu a glavnina Mostarskog NOP odreda na Bjelašnicu. Divizija je, u manjim sudarima, imala blizu 100 nestalih boraca, dok se Konjički bataljon Mostarskog NOP odreda osuo.

⚔️ 13. 5. 1944. Kod s. Brezovca i s. D. Jablanice (blizu Priboja) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv delova četničkog Drinskog i Zlatiborskog korpusa i odbacile ih na komunikaciju Priboj-Višegrad.

⚔️ 16. 9. 1944. Jedanaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ zauzela Kalinovik, odbacivši Kalinovičku brigadu četničkog Drinskog korpusa u s. Miljevinu (kod Kalinovika).

⚔️ 21. 9. 1944. Četnička Kalinovička brigada Drinskog korpusa ušla u Kalinovik, koji je prethodnog dana napustila 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ zbog napada četničke Grupe jurišnih korpusa prema Gacku.

⚔️ 25. 9. 1944. Posle kraće borbe kod s. Obija, 2. bataljon 11. hercegovačke udarne brigade i Kalinovički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ zauzeli Kalinovik, odbacivši Kalinovičku brigadu četničkog Drinskog korpusa prema s. Miljevini.

⚔️ 4. 10. 1944. Delovi četničkog Drinskog i Romanijskog korpusa (oko 1500 četnika) zauzeli Kalinovik, ali su ga sutradan, protivnapadom, povratili dva bataljona 11. hercegovačke udarne brigade i Konjički i Kalinovički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ.

Dokumenti

📜 Zapovest Draže Mihailovića od 3. januara 1943. komandantima Mileševskog i Drinskog korpusa i Durmitorske brigade za uništenje Muslimana i pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta u čajničkom srezu

📜 Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 21. marta 1943. komandantu Drinskog korpusa o formiranju i načinu dejstva letećih brigada

📜 Zapovest komandanta Mileševskog korpusa od 27. marta 1943. komandantima potčinjenih jedinica i komandantima Romanijskog i Drinskog korpusa za posedanje položaja na desnoj obali Drine radi sprečavanja prelaza jedinica NOVJ u pravcu Sandžaka i Crne Gore

📜 Naređenje komandanta 1. letećeg ravnogorskog korpusa od 25. aprila 1943. komandantu Drinskog korpusa za napad na jedinice 3. sandžačke brigade kod Pljevalja

📜 Pismo majora Zaharija Ostojića od 1. septembra 1943. komandantu Drinskog korpusa o potrebi napada na jedinice NOVJ kod Foče

📜 Izveštaj komandanta Čajničke brigade od 3. septembra 1943. komandantu Drinskog korpusa o neuspeloj mobilizaciji Goraždanskog bataljona

📜 Naređenje načelnika Štaba Drinskog korpusa od 23. januara 1944. komandantu Leteće brigade Bosna za saradnju sa Nemcima i dostavljanje izveštaja o rasporedu četnika i Nemaca

📜 Pismo potpukovnika Zaharija Ostojića od 20. maja 1944. komandantu Drinskog korpusa o saradnji četnika i Nemaca u borbi protiv NOVJ u Crnoj Gori i istočnoj Bosni

📜 Izveštaj komandanta Zakmurskog bataljona od 21. maja 1944. komandantu Drinskog korpusa o borbama četnika i Nemaca protiv NOVJ kod Grandića i Maluša

📜 Izveštaj komandanta Drinskog korpusa od 4. juna 1944. komandantu Istaknutog dela Štaba Vrhovne komande o borbama protiv NOVJ kod Čajniča i Rudog

📜 Naredba komandanta Drinskog korpusa od 6. juna 1944. o pohvali potčinjenih jedinica za borbe vođene protiv delova 37. udarne divizije NOVJ kod Rudog

📜 Izveštaj komandanta Čajničke brigade od 13. juna 1944. komandantu Drinskog korpusa o borbi protiv NOVJ kod Ponikve

📜 Obaveštenje komandanta 2. grupe jurišnih korpusa od 23. jula 1944. komandantu Drinskog korpusa o dejstvima četnika protiv jedinica NOVJ kod Čajniča i Pljevalja

📜 Obaveštenje komandanta 2. grupe jurišnih korpusa od 24. jula 1944. komandantu Drinskog korpusa o rasporedu i dejstvima potčinjenih jedinica

📜 Dopis štaba 7. SS divizije »Princ Eugen« od 11. septembra 1944. komandantu Drinskog korpusa povodom razoružavanja grupe nemačkih vojnika od strane četnika kod Goražda

📜 Obaveštenje komandanta Istaknutog dela štaba Draže Mihailovića od 28. septembra 1944. komandantu Drinskog korpusa o planu aktivnosti i dejstava četničkih snaga u slučaju iskrcavanja anglo-američkih snaga na Jadranu

📜 Pismo komandanta 1. mileševskog korpusa i komandanta Durmitorske brigade iz prve polovine oktobra 1944. komandantu Drinskog korpusa o razbijanju četničkih jedinica na prostoriji Čajniče — Goražde — Višegrad

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

5. krajiška udarna divizija NOVJ 29. hercegovačka divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 2. proleterska divizija NOVJ 3. krajiška proleterska udarna brigada 1. proleterska udarna brigada Konjic 1. proleterska divizija NOVJ Operacija Weiss Durmitorska četnička brigada Pokolj muslimana Sandžaka i istočne Bosne 1943. 16. muslimanska udarna brigada Dragoljub Draža Mihailović Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Nevesinjski korpus JVuO 37. sandžačka divizija NOVJ Foča Četnička golgota Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 27. istočnobosanska divizija NOVJ 1. alpska divizija Taurinense 6. italijanski armijski korpus Bitka na Sutjesci Kalinovik Borbe u Hercegovini 1944. Narodni heroji Jugoslavije Politički komesari u NOR-u Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Bitka na Neretvi Zaharije Ostojić Zlatiborski korpus JVuO Gacko Pljevlja Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. 1. mileševski korpus JVuO Nevesinje 1. ravnogorski korpus Kalinovički partizanski odred 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Bolnice u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito 7. banijska divizija NOVJ 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Kozara u oslobodilačkom ratu Romanijski korpus JVuO 7. SS divizija Prinz Eugen 369. legionarska divizija (vražja) Goražde 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Borbe u Srbiji 1944. Priboj Četnici u drugom svetskom ratu Operacija Schwarz SAD i Jugoslavija 11. hercegovačka udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom