Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Zaharije Ostojić

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 50 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 21. marta do 26. aprila 1942. godine

📜 Izveštaj Štaba Javorskog korpusa od 26. aprila 1942. o pomoći dobijenoj vazdušnim putem sa dopisanim izveštajem majora Zaharija Ostojića o pripremama za napad na snage NOP-a u Crnoj Gori i Sandžaku

📜 Izveštaj kapetana Radoja Nedeljkovića od 26. maja 1942. Draži Mihailoviću o razgovoru sa britanskim oficirima

📜 Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 12. do 27. maja 1942. godine

📜 Izveštaj kapetana Rudolfa Perhineka od 4. juna 1942. majoru Zahariju Ostojiću o situaciji u Sandžaku

📜 Naređenje majora Zaharija Ostojića od 6. juna 1942. majoru Petru Baćoviću za izvođenje završnih akcija protiv partizanskih jedinica u Sandžaku i na području Pive

📜 Naređenje majora Zaharija Ostojića od 6. juna 1942. kapetanu Pavlu Đurišiću za izvođenje završnih akcija protiv partizanskih jedinica u Sandžaku i na području Pive

📜 Pismo majora Miloša Glišića od 14. juna 1942. majoru Zahariju Ostojiću o akcijama Sandžačkog četničkog odreda i situaciji u rejonu Foče

📜 Pismo majora Petra Baćovića i kapetana Rudolfa Perhineka od 15. juna 1942. majoru Zahariju Ostojiću o situaciji u rejonu Foče

📜 Izveštaj kapetana Vojislava Lukačevića s kraja jula 1942. majoru Zahariju Ostojiću o napadu na 5. proletersku crnogorsku brigadu i Hercegovački NOP odred 

📜 Pismo kapetana Pavla Đurišića od 15. jula 1942. majoru Zahariju Ostojiću o situaciji u vezi Žabljaka i Šavnika i pripremama za napad na partizanske snage u rejonu Zelengore

📜 Izveštaj majora Petra Baćovića od 18. jula 1942. majoru Zahariju Ostojiću o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Bosni i Hercegovini

📜 Izveštaj majora Petra Baćovića početkom avgusta 1942. majoru Zahariju Ostojiću o napadu na 5. proletersku crnogorsku brigadu i Hercegovački NOPO, situaciji u istočnoj Bosni i odnosima sa italijanskim okupatorom

📜 Pismo Ilije Trifunovića-Birčanina od 31. kolovoza 1942. majoru Zahariju Ostojiću o odluci da podnese ostavku na položaj komandanta Zapadno-bosanskih, Ličko-dalmatinskih i Hercegovačkih vojnočetničkih odreda

📜 Pismo Ilije Trifunovića Birčanina od 31. avgusta 1942. majoru Zahariju Ostojiću o odluci da podnese ostavku na položaj komandanta zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda

📜 Referat majora Zaharija Ostojića od 4. septembra 1942. načelniku Štaba Vrhovne komande o nekim aktuelnim problemima rada Štaba Vrhovne komande i potčinjenih sa predlozima rešenja

📜 Izveštaj komandanta Bokokotorsko-dubrovačke brigade od 17. septembra 1942. majoru Zahariju Ostojiću o obaveštajnom radu

📜 Pismo Radovana Ivaniševića, načelnika Štaba vojvode Birčanina od 29. rujna 1942. Zahariju Ostojiću o putu vojvode u Sušak i dodjeljenom im oružju od Talijana

📜 Pismo kapetana Radovana Ivaniševića od 29. septembra 1942. majoru Zahariju Ostojiću o sporazumu između Ilije Trifunovića Birčanina i komandanta 2. italijanske armije o saradnji u borbi protiv NOP-a

📜 Pismo poručnika Jakova Jovovića od 11. novembra 1942. majoru Zahariju Ostojiću o susretu sa Dražom Mihailovićem

📜 Punomoćje Draže Mihailovića od 11. decembra 1942. majom Zahariju Ostojiću za rukovođenje operacijama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni, Lici i Dalmaciji

📜 Pismo majora Zaharija Ostojića od 17. decembra 1942. komandantu četničkog bataljona »Gvozdeni bataljon« o spoljnoj i unutrašnjoj vojno-političkoj situaciji i značaju borbe za uništenje NOV i POJ

📜 Izveštaj majora Zaharija Ostojića od 29. decembra 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine sa predlogom za rad posle operacije protiv NOV i POJ u zapadnoj Bosni

📜 Izveštaj zamenika komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 25. januara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o pobuni četnika u Popovopoljskom bataljonu i situaciji u Trebinjskom korpusu

📜 Naređenje majora Zaharija Ostojića od 27. januara 1943. načelniku Štaba Nevesinjskog korpusa o držanju četnika prema italijanskim trupama

📜 Pismo Milana Šantića od 27. januara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o stanju kod četnika Dinarske četničke divizije

📜 Pismo Milana Šantića Zahariji Ostojiću od 27. siječnja 1943. o stanju u četničkom pokretu u Dalmaciji

📜 Izveštaj majora Slavoljuba Vranješevića od 3. februara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o vojno-političkoj situaciji u četničkim odredima zapadne Bosne i saradnji sa nemačkim i ustaško-domobranskim jedinicama

📜 Izveštaj Dobrosava Jevđevića od 13. februara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o snabdevanju četnika od strane italijanskih trupa

📜 Naređene majora Zaharija Ostojića od 14. februara 1943. majoru Andriji Veskoviću za pokret jedinica u pravcu Zakmur— Konjic

📜 Pismo Radovana Ivaniševića od 26. veljače 1943. Zahariju Ostojiću o stanju u četničkom pokretu i jedinicama Dinarske oblasti

📜 Pismo Draže Mihailovića od 28. marta 1943. majoru Zahariju Ostojiću o potrebi zatvaranja pravaca prodora NOVJ u Crnu Goru i Sandžak 

📜 Pismo majora Zaharija Ostojića od 6. aprila 1943. Draži Mihailoviću o forsiranju Drine od strane jedinica 2. proleterske divizije i merama preduzetim za povratak izgubljenih položaja

📜 Pismo majora Zaharija Ostojića od 7. aprila 1943. Draži Mihailoviću o upućivanju italijanskog bataljona u rejon Dragočave i pokušaju jedinica 1. proleterske brigade da forsiraju Drinu kod Ustikoline

📜 Pismo Draže Mihailovića od 7. aprila 1943. majoru Zahariju Ostojiću o povlačenju delova Kolašinske i Pljevaljske brigade u pravcu Čehotine i potrebi bržeg angažovanja italijanskih jedinica za zatvaranje pravca Dragočava — Selište  

📜 Izveštaj majora Zaharija Ostojića od 12. juna 1943. Draži Mihailoviću o stanju u četničkim odredima centralne i zapadne Bosne

📜 Pismo majora Zaharija Ostojića od 1. septembra 1943. komandantu Drinskog korpusa o potrebi napada na jedinice NOVJ kod Foče

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 25. septembra do 13. novembra 1943. godine

📜 Pismo majora Zaharija Ostojića od 6. decembra 1943. Draži Mihailoviću o potrebi većeg angažovanja četnika s okupatorskim trupama radi sprečavanja prodora jedinrica NOVJ u Srbiju

📜 Pismo komandanta Zaharija Ostojića od 7. marta 1944. komandantu brigade Bosna o borbama protiv 2. proleterske divizije kod Rudog

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da radio-stanicu Štaba 16. NOU divizije direktno uključi u radio-mrežu Vrhovnog štaba i da razbije četničke snage pod komandom Zaharija Ostojića

📜 Pismo potpukovnika Zaharija Ostojića od 20. maja 1944. komandantu Drinskog korpusa o saradnji četnika i Nemaca u borbi protiv NOVJ u Crnoj Gori i istočnoj Bosni

📜 Proglas Nezavisne grupe nacionalnog otpora Jugoslovenske vojske u otadžbini od 19. avgusta 1944. povodom formiranja grupe

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 2. avgusta do 25. oktobra 1944. godine

📜 Opšti uslovi sporazuma o saradnji između četnika i nemačkih jedinica pripremljeni za pregovore decembra 1944.

📜 Pismo majora Dragoslava Račića od 27. decembra 1944. Zahariju Ostojiću o stanju u rejonu Foče i Goražda i odluci da ne preduzima nikakve akcije sve dok se ne spoji sa četničkim snagama iz Crne Gore

📜 Pismo Pavla Đurišića od 23. februara 1945. Zahariju Ostojiću o stanju u jedinicama, sukobu sa Dražom Mihailovićem i nameti za povlačenje iz istočne Bosne u Sloveniju

📜 Izvod iz Operacijskog dnevnika Šumadijske grupe korpusa o borbama potčinjenih jedinica protiv NOVJ od 9. novembra 1944. do 14. marta 1945. godine

📜 Izvod iz Knjige poslatih depeša štaba Vrhovne komande od 12. decembra 1944. do 7. aprila 1945. godine

📜 Izvod iz Knjige poslatih depeša Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 7. avgusta 1944. do 7. januara 1945. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Mirko Lalatović Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Dragoljub Draža Mihailović Petar Baćović Pavle Đurišić Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Borbe u Crnoj Gori 1942. Trebavski korpus JVuO Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Kolašin Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Lici 1942. Milan Nedić Drinski korpus JVuO Dinarska četnička divizija Nevesinjski korpus JVuO Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Javorski korpus JVuO Milan Šantić Bitka na Lijevča polju Borbe u Crnoj Gori 1943. Nevesinje Duane Hudson Trebinjski korpus JVuO 6. lička proleterska divizija NOVJ Saradnja četnika sa NDH Britanija i Jugoslavija 16. vojvođanska divizija NOVJ Nikola Kalabić Bitka za Srbiju Britanska pomoć četnicima Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Dobrosav Jevđević 27. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1943. Bitka za Konjic 1943. Vojislav Lukačević Dušan Radović Kondor Rudolf Perhinek Ozrenski korpus JVuO Borbe u Dalmaciji 1943. Četnička golgota Požeški korpus JVuO Borbe u Hercegovini 1942. Mustafa Mulalić Borbe u Hrvatskoj 1943. Završne operacije u Jugoslaviji Šavnik Ilija Trifunović Birčanin Saradnja četnika sa okupatorom 12. vojvođanski korpus NOVJ Četnički zločini Stevan Moljević 37. sandžačka divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Majevički korpus JVuO Dragoslav Račić Borbe u Hercegovini 1943. Operacija Weiss Romanijski korpus JVuO Berane 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Radovan Ivanišević Miroslav Trifunović Durmitorska operacija Zlatiborski korpus JVuO Ustanak u Srbiji 1941. Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe u Dalmaciji 1942. Gojko Borota 2. proleterska divizija NOVJ