Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Vojislav Lukačević

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 19 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

📜 Izveštaj kapetana Vojislava Lukačevića s kraja jula 1942. majoru Zahariju Ostojiću o napadu na 5. proletersku crnogorsku brigadu i Hercegovački NOP odred 

📜 Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 7. aprila 1943. Vojislavu Lukačeviću za angažovanje italijanskih jedinica radi odbrane na liniji Biokovo — Crni vrh — Brod

📜 Dopis majora Vojislava Lukačevića od 1. novembra 1943. komandantu bugarskih okupacionih trupa o međusobnim odnosima u borbama protiv NOVJ kod Cajetine

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 25. septembra do 13. novembra 1943. godine

📜 Sporazum između komandanta Jugoistoka i majora Vojislava Lukačevića od 19. novembra 1943. o saradnji četnika sa nemačkim trupama u borbama protiv Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 7. novembra do 3. decembra 1943. godine

📜 Izveštaj Štaba 2. oklopne armije od 7. decembra 1943. komandantu Jugoistoka o molbi Vojislava Lukačevića da mu se omogući sastanak sa Pavlom Đurišićem radi dogovora o proširenju saradnje četnika sa Nemcima

📜 Naređenje Štaba 2. oklopne armije od 22. decembra 1943. godine 2. puku Brandenburg o premeštanju nemačkog oficira za vezu iz štaba Vojislava Lukačevića u štab Pavla Đurišića

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 11. septembra do 24. decembra 1943. godine

📜 Izveštaj majora Lukačevića od početka aprila 1944. Draži Mihailoviću o rezultatima posete Londonu

📜 Izveštaj potpukovnika Mladena Žujovića od 1. aprila 1944. predsedniku jugoslovenske izbegličke vlade o sadržaju razgovora majora Lukačevića i britanskog pukovnika Bejlija

📜 Izveštaj potpukovnika Mladena Žujovića od 3. aprila 1944. predsedniku jugoslovenske izbegličke vlade o razgovoru majora Petra Baćovića i Vojislava Lukačevića sa Britancima

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 9. avgusta 1944. Edvardu Kardelju i Aleksandru Rankoviću u vezi sa predlogom četničkog starešine Vojislava Lukačevića za obustavu neprijateljstava sa jedinicama NOVJ kao i formiranja Srpsko-bugarskog komiteta

📜 Proglas Nezavisne grupe nacionalnog otpora Jugoslovenske vojske u otadžbini od 19. avgusta 1944. povodom formiranja grupe

📜 Naređenje majora Vojislava Lukačevića od 3. septembra 1944. komandantima četničkih jedinica i srezova u Sandžaku za prikupljanje snaga radi marša u susret saveznicima

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i PO od 7. septembra 1944. Štabu 37. NOU divizije za dostavljanje tačne formulacije pisma četničkog majora Vojislava Lukačevića koja se odnosi na naređenje Šubašićeve vlade

📜 Izveštaj četničkog političkog delegata za Mostarski srez od 23. oktobra 1944. majoru Vojislavu Lukačeviću o teškoćama u saradnji sa Nemcima i slabom moralu jedinica sa predlozima mera za poboljšanje stanja

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 2. avgusta do 25. oktobra 1944. godine

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 24. decembra 1943. do 22. januara 1944. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Edvard Kardelj 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Komandant Jugoistoka Pavle Đurišić Britanija i Jugoslavija Priboj Italija u drugom svetskom ratu Petar Baćović Mladen Žujović Radoslav Đurić Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. Ivan Šubašić Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Dragutin Keserović Četnička golgota Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Đorđije Lašić Diverzije u oslobodilačkom ratu Maximilian von Weichs 2. oklopna armija Peko Dapčević Borbe u Srbiji 1944. Kolašin Dušan Radović Kondor Josip Broz Tito 19. pešadijska divizija Venecija Henry Maitland Wilson William Bailey Berane Britanska pomoć četnicima Dragoljub Draža Mihailović Rudolf Perhinek 27. istočnobosanska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Borbe u Hercegovini 1942. Užice 1. alpska divizija Taurinense Aleksandar Ranković Albert Seitz Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Kapitulacija Italije Četnički zločini 37. sandžačka divizija NOVJ Podgorica Javorski korpus JVuO Pljevlja Bitka za Srbiju Borbe u Hercegovini 1944. Bitka za Ivanjicu januara 1944. Prijepolje Bijelo Polje 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Srbiji 1943. Zaharije Ostojić Borbe u Crnoj Gori 1944.