Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Vojislav Lukačević

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 19 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

📜 Izveštaj kapetana Vojislava Lukačevića s kraja jula 1942. majoru Zahariju Ostojiću o napadu na 5. proletersku crnogorsku brigadu i Hercegovački NOP odred 

📜 Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 7. aprila 1943. Vojislavu Lukačeviću za angažovanje italijanskih jedinica radi odbrane na liniji Biokovo — Crni vrh — Brod

📜 Dopis majora Vojislava Lukačevića od 1. novembra 1943. komandantu bugarskih okupacionih trupa o međusobnim odnosima u borbama protiv NOVJ kod Cajetine

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 25. septembra do 13. novembra 1943. godine

📜 Sporazum između komandanta Jugoistoka i majora Vojislava Lukačevića od 19. novembra 1943. o saradnji četnika sa nemačkim trupama u borbama protiv Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 7. novembra do 3. decembra 1943. godine

📜 Izveštaj Štaba 2. oklopne armije od 7. decembra 1943. komandantu Jugoistoka o molbi Vojislava Lukačevića da mu se omogući sastanak sa Pavlom Đurišićem radi dogovora o proširenju saradnje četnika sa Nemcima

📜 Naređenje Štaba 2. oklopne armije od 22. decembra 1943. godine 2. puku Brandenburg o premeštanju nemačkog oficira za vezu iz štaba Vojislava Lukačevića u štab Pavla Đurišića

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 11. septembra do 24. decembra 1943. godine

📜 Izveštaj majora Lukačevića od početka aprila 1944. Draži Mihailoviću o rezultatima posete Londonu

📜 Izveštaj potpukovnika Mladena Žujovića od 1. aprila 1944. predsedniku jugoslovenske izbegličke vlade o sadržaju razgovora majora Lukačevića i britanskog pukovnika Bejlija

📜 Izveštaj potpukovnika Mladena Žujovića od 3. aprila 1944. predsedniku jugoslovenske izbegličke vlade o razgovoru majora Petra Baćovića i Vojislava Lukačevića sa Britancima

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 9. avgusta 1944. Edvardu Kardelju i Aleksandru Rankoviću u vezi sa predlogom četničkog starešine Vojislava Lukačevića za obustavu neprijateljstava sa jedinicama NOVJ kao i formiranja Srpsko-bugarskog komiteta

📜 Proglas Nezavisne grupe nacionalnog otpora Jugoslovenske vojske u otadžbini od 19. avgusta 1944. povodom formiranja grupe

📜 Naređenje majora Vojislava Lukačevića od 3. septembra 1944. komandantima četničkih jedinica i srezova u Sandžaku za prikupljanje snaga radi marša u susret saveznicima

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i PO od 7. septembra 1944. Štabu 37. NOU divizije za dostavljanje tačne formulacije pisma četničkog majora Vojislava Lukačevića koja se odnosi na naređenje Šubašićeve vlade

📜 Izveštaj četničkog političkog delegata za Mostarski srez od 23. oktobra 1944. majoru Vojislavu Lukačeviću o teškoćama u saradnji sa Nemcima i slabom moralu jedinica sa predlozima mera za poboljšanje stanja

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 2. avgusta do 25. oktobra 1944. godine

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 24. decembra 1943. do 22. januara 1944. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Edvard Kardelj Pljevlja 37. sandžačka divizija NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu Pavle Đurišić Maximilian von Weichs Borbe u Crnoj Gori 1943. Henry Maitland Wilson Diverzije u oslobodilačkom ratu 19. pešadijska divizija Venecija 1. alpska divizija Taurinense Četnički zločini Kolašin Petar Baćović Rudolf Perhinek Bijelo Polje Italija u drugom svetskom ratu 2. oklopna armija Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Kapitulacija Italije Peko Dapčević Britanija i Jugoslavija Albert Seitz 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Dragutin Keserović Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Borbe u Hercegovini 1942. Ivan Šubašić Đorđije Lašić William Bailey Komandant Jugoistoka Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Srbiji 1943. Četnička golgota Zaharije Ostojić Borbe u Crnoj Gori 1944. Bitka za Ivanjicu januara 1944. Užice 27. istočnobosanska divizija NOVJ Aleksandar Ranković Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Prijepolje Priboj Bitka za Srbiju Četnici u drugom svetskom ratu Javorski korpus JVuO Josip Broz Tito Podgorica Radoslav Đurić Borbe u Hercegovini 1944. Britanska pomoć četnicima 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Dušan Radović Kondor Mladen Žujović Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Saradnja četnika sa okupatorom Berane