Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Peko Dapčević

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 24 dokumenata i 32 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

📜 Naređenje Peka Dapčevića od 1 aprila 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za formiranje udarnog bataljona

📜 Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 4 aprila 1942 god. članu Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku Peku Dapčeviću o preuzimanju rukovođenja nad jedinicama Durmitorskog NOP odreda radi odbrane Savničkog sreza

📜 Izvještaj Peka Dapčevića i Milinka Đurovića od 7 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o reorganizaciji jedinica i situaciji na sektoru Kolašin - Mojkovac

📜 Izvještaj Peka Dapčevića od 14. aprila 1942. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o formiranju udarnih bataljona i vojno-političkoj situaciji na sektoru Durmitorskog i Komskog NOP odreda

📜 Izvještaj Peka Dapčevića od 9 maja 1942 god. o borbama protiv četnika na prostoru sela Gojakovićn - Polja - Podbišće - Štitarice

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona Prve proleterske NO udarne brigade od 10 maja 1942 god. drugu Peku Dapčeviću o borbama protiv četnika oko Mojkovca

📜 Pismo Blaža Jovanovpća od 21 maja 1942 god. Peku Dapčeviću i Mitru Bakiću o potrebi upućivanja Proleterske brigade na teren Nikšićke Županije

📜 Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 9 juna 1942 god. Peku Dapčevnću o situaciji u vezi italijansko-četničke ofanzive, rasporedu partizanskih snaga i pripremama za formiranje crnogorskih brigada

📜 Pismo Peka Dapčevića od 10 juna 1942 god štabu Prve proleterske brigade povodom izvlačenja partizanskih snaga iz Crne Gore

📜 Izvještaj Peka Dapčevića od 13 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o pripremi za odbranu Čemerna, stanju jedinica i predlog komandnog sastava IV i V brigade

📜 Pismo Peka Dapčevića od 13 juna 1942 god. Savi Kovačeviću o uspostavljanju veze sa Glavnim štabom NOP i D odreda za Crnu Goru i Boku i predlog o komandnom sastavu Četvrte i Pete crnogorske brigade

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 25. septembra do 13. novembra 1943. godine

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 11. septembra do 24. decembra 1943. godine

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 12. maja 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o prihvatu Udarne grupe divizija NOVJ i obaveštenje o njenom pojačanju novim divizijama kako bi, pod komandom Peka Dapčevića, izvršila prodor u Srbiju

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 24. maja 1944. godine

📜 Odgovor vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Jasipa Broza Tita od 30. maja 1944. na pitanje komandanta 2. korpusa NOVJ Peka Dapčevića kojim je proveravao da li novi radiotelegrafista traži uspostavljanje radio-veze po Titovom nalogu ili je zarobljen pa to čini pod presijom Nemaca

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. jula 1944. Peku Dapčeviću da sa Operativnom grupom divizija NOVJ odmah otpočne nastupanje ka jugozapadnoj Srbiji i rastereti jedinice Glavnog štaba NOV i PO Srbije od jakog pritiska koncentrisanih okupatorsko-kvislinških i kolaboracionističkih snaga

📜 Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 25. jula 1944. Peku Dapčeviću na oklevanje s prodorom Operativne grupe divizija NOVJ u Srbiju i naređenje da ona odmah tamo krene, olakša položaj srpskih jedinica NOVJ i onemogući Nemcima prenošenje težišta borbi iz Srbije u Crnu Goru i Sandžak

📜 Odobrenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 2. avgusta 1944. komandantu Operativne grupe divizija NOVJ Peku Dapčeviću da sa sve tri divizije pređe na Kopaonik i popuni jedinice, upozoravajući ga da zapadna Srbija ima prvorazredan značaj

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. avgusta 1944. Peku Dapčeviću da će Glavni štab NOV i PO Srbije uputiti ljudstvo za popunu jedinica Operativne grupe divizija NOVJ kad mu se približe i naređenje da se jedinice popunjavaju s terena gde se nalaze

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. avgusta 1944. komandantu Operativne grupe divizija NOVJ Peku Dapčeviću da će popunu jedinica Operativne grupe divizija dobiti kada se njene jedinice približe Glavnom štabu NOV i PO Srbije

📜 Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 28. avgusta 1944. Peku Dapčeviću za grupisanje snaga radi ovladavanja strategijskim planinskim lancem južne Srbije, razbijanja osnovnih četničko-nedićevskih snaga i uspešnog nastupanja ka Šumadiji, Beogradu i Savi

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o postavljenju general-lajtnanta Peka Dapčevića za komandanta korpusa

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za dejstva i objedinjavanje svih snaga pod komandom general-lajtnanta Peka Dapčevića, komandanta 1. proleterskog korpusa 1 Operativne grupe divizija

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Bitka na Sutjesci Topličko-jablanička operacija Podgorica Sava Kovačević Omladina u ratu Sremski front Komski partizanski odred Bijelo Polje Savo Drljević Mitar Bakić Operativna grupa divizija Moša Pijade Borbe za Livno 1942. Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Crnogorska antifašistička skupština narodnog oslobođenja (CASNO) Kapitulacija Italije Beogradska operacija Bitka na Neretvi 1. proleterska divizija NOVJ Josip Broz Tito Italija u drugom svetskom ratu Pljevlja USAOJ Glavni štab Srbije Vrhovni štab NOVJ Nikola Kalabić Kosta Nađ 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Dragutin Keserović Četnici u drugom svetskom ratu Harold Alexander Bitka za Srbiju Glavni štab Crne Gore Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Borbe u Srbiji 1945. Vaso Jovanović Mijalko Todorović Plavi Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Sreten Žujović 7. banijska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom 2. udarni korpus NOVJ 1. proleterska udarna brigada Mojkovac Beograd Prijepolje Dragoljub Draža Mihailović Vladimir Velebit Priboj Stana Tomašević Stevan Leko Damjanović Sarajevo Đorđije Lašić 1. proleterski korpus NOVJ Bugojno Borbe u Crnoj Gori 1942. Borbe u Crnoj Gori 1944. Zarobljenici u ratu Kolašin SSSR i Jugoslavija Rudolf Perhinek Borbe u Crnoj Gori 1943. 2. proleterska udarna brigada Borbe u Sremu 1945. Četnički zločini Vojislav Lukačević Berane Durmitorski partizanski odred Operacija Beta Bataljon Garibaldi Borbe u Srbiji 1944. Britanija i Jugoslavija 2. proleterska divizija NOVJ